Sunteți pe pagina 1din 12

LP 1.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ASISTENT MEDICAL

1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST


2. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE
- în serviciul de computer tomografie
- în laboratorul de medicină nucleară (scintigrafie)
- în serviciul de rezonanţă magnetică
- în radiologia intervenţională
- în serviciul de radioterapie

1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST

1.1. Responsabilităţi generale


Cunoaşte structura şi organizarea activităţii din secţie / compartiment.
Respectă circuitele funcţionale din secţie / compartiment (în funcţie de specific)
pentru:
- personal, medicamente, laborator;
- lenjerie, alimente, vizitatori.
Contribuie la stabilirea cadrului optim de lucru cu echipa medicală şi cu pacientul.
Cunoaşte complexitatea activităţii şi tehnicilor speciale de îngrijire ale pacientului
în funcţie de necesităţi.
Recunoaşte gradul de autonomie în cadrul responsabilităţilor profesionale.
Cunoaşte criteriile de delimitare a manifestărilor, semnelor şi simptomelor pe
termen scurt, mediu şi lung.
Cunoaşte manevrele medicale şi de colaborare medic – asistent medical.
Cunoaşte şi respectă:
- O.U. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist,
moaşei şi asistentului medical;
- Codul de etica si deontologie al asistentilor medicali generalisti, maoselor si
asistenţilor medicali din România;
- Legea nr. 46/21 ian.2003 privind drepturile pacientului;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi
completările survenite;
- Legea nr. 19/2000 privind Asigurările Sociale;
- Legea nr. 487/2002 privind bolnavii periculoşi;
- Codul muncii – Legea 53/2003;
- O.G. nr. 13/30.01.2003 în care se interzice complet fumatul în unităţile sanitare.
Recunoaşte şi îndeplineşte responsabilităţile profesionale în cazul utilizărilor
tehnologiilor speciale cu menţiunea că în cazul în care există tehnologie în schimbare,
aceste responsabilităţi vor fi schimbate.
Respectă regulamentul de ordine interioară precum şi normele de etică şi
deontologie profesională.
Respectă normele tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile
sanitare conform Ordinului M.S. nr. 261/2007
Respectă normele de securitate, protecţia muncii şi normele PSI.
Respectă secretul profesional confidenţialitatea informaţiei medicale.
Participă la programe de educaţie sanitară a populaţiei.
Participă la formarea practică a viitorilor asistenţi medicali.
Participă sub îndrumarea medicilor la cercetarea în domeniul medical şi al îngrijirilor
pentru sănătate (asistent medical generalist licenţiat – conf. OG 144/2008 art.6 litera f).
Participă alături de alte categorii profesionale la protejarea mediului ambiant.
1
Indiferent de persoană, loc sau situaţia în care se găseşte are obligaţia de a
acorda primul ajutor medical în situaţii de urgentă, în limita competenţelor profesionale şi
cheamă medicul.

1.2. Responsabilităţi la internarea, primirea şi externarea pacientului


Internarea
Internarea cazurilor de urgentă conform prevederilor in vigoare ale Ministerului
Sănătăţii
Respectă modalităţile şi criteriile de internare in conformitate cu statutul şi tipul de
asigurare.
Consimţământul informat al pacientului, familiei sau reprezentantului legal pentru
internare (Legea 95/2006 cap. III, art. 649-651 Acordul pacientului informat).
Consemnarea refuzului pacientului pentru internare.
Informarea pacientului, familiei sau reprezentantului legal cu privire la
regulamentul de ordine interioară afişat în unitate.
Înregistrarea datelor de identitate şi completarea foii de observaţie pe tip de
spitalizare continuă sau spitalizare de zi.
Solicitare de identificare pentru organele abilitate în cazul pacienţilor inconştienţi,
fără acte, familie sau aparţinători.
Pregătirea pacienţilor pentru examinare sau eventuale prelevări de produse
biologice şi patologice.
Aplicarea primelor măsuri terapeutice de mare urgenţă în caz de necesitate, în
limita competenţelor profesionale.
Instituirea măsurilor de izolare în cazul pacienţilor suspicionaţi de boli infecto-
contagioase.
Primirea
Pacienţii nu sunt aduşi direct în saloane.
Predarea efectelor pacientului, familiei sau la garderoba, pe baza de inventar (la
nevoie cu deparazitarea şi dezinfectarea lor înainte de înmagazinare).
Îmbăierea şi primirea lenjeriei de către pacient (nu se aplică îmbăierea pacienţilor
aflaţi în stare de comă, şoc, colaps, hemoragii, insuficienţă circulatorie, etc.)
Dirijarea pacientului în secţie după caracterul afecţiunii (sugarii sunt internaţi
împreuna cu mamele lor pentru a nu întrerupe alăptarea).
Instalarea pacientului într-un mediu şi climat ambiental optim de confort şi siguranţă.
Externarea
Pregătirea pacientului pentru externare/transfer conform protocolului secţiei
/compartimentului pentru documente, efecte personale.
Anunţă pacientul şi aparţinătorii pentru externare.
Asigură însoţirea pacientul până la părăsirea secţiei/compartim. în caz de externare.
În caz de transfer al pacientului în alte secţii sau unităţi sanitare îl însoţeşte
acordându-i îngrijirile necesare dacă starea acestuia necesită.
În caz de deces constatat de medic, organizează după două ore transportul
acestuia în cadrul serviciului de prosectură, inventariază obiectele personale şi le predă
asistentului şef sau aparţinătorilor.

1.3. Responsabilităţi în evaluarea diagnostică


Obţinerea consimţământului informat al pacientului, familiei sau reprezentantului
legal pentru intervenţii conforme cu competentele profesionale.
Evaluarea stării pacientului, măsurarea, înregistrarea funcţiilor vitale.
Pregătirea psihică şi fizică a pacientului pentru examinare clinică, recoltarea
produselor biologice şi patologice.
Organizarea mediului ambiant pentru examinare:
- luminozitate,

2
- temperatură,
- intimitatea pacientului.
Pregătirea psihică şi fizică a pacientului pentru explorări paraclinice.
Însoţirea pacientului la investigaţii în condiţii de securitate adaptate la starea acestuia.
Respectarea şi efectuarea protocoalelor/procedurilor, explorărilor paraclinice.
Consemnarea, etichetarea, conservarea (la nevoie) şi transportului probelor
biologice şi patologice la laborator.
Respectarea protocoalelor/procedurilor pentru tehnici speciale de investigaţie
(testări biologice, substanţe de contrast, izotopi radioactivi).
Monitorizarea specifică şi acordarea îngrijirilor post-explorare.
Înregistrarea rezultatelor conform competenţelor profesionale.

1.4. Responsabilităţi pentru îngrijirea curentă şi supravegherea pacientului


Identificarea problemelor de îngrijire curentă în funcţie de nevoi.
Stabilirea priorităţilor, elaborarea şi implementarea planului activităţilor de îngrijire
ale pacientului conform rolului autonom şi delegat.
Asigură şi participă la îngrijiri generale pentru toaletă, schimbarea poziţiei în pat,
dezbrăcarea şi îmbrăcarea, servirea la pat, schimbarea lenjeriei ori de cate ori este nevoie.
Monitorizarea, consemnarea şi raportarea valorilor funcţiilor vitale, vegetative ale
pacientului (temperatura, puls, TA, respiraţie, diureza, scaun, vărsături, expectoraţie,
greutate corporală, talie) în foaia de temperatură.
Supravegherea comportamentului pacientului.
Participarea la vizita si contravizita medicală şi notează recomandările făcute de
către medic în caietul de vizita al secţiei / compartimentului cu privire la îngrijiri medicale.
Informarea medicului curant /medic de gardă despre modificarea stării pacientului
ori de cate ori este nevoie.
Monitorizarea, consemnarea şi raportarea către medicul curant/de gardă, a
apariţiei de manifestări patologice, reacţii secundare ale substanţei medicamentoase
administrate.

1.5. Responsabilităţi pentru alimentaţia pacientului


Cunoaşte principiile generale ale hidratării şi alimentaţiei pacientului.
Cunoaşte obiectivele şi tipurile de regimuri dietetice.
Cunoaşte clasificarea regimurilor după compoziţie, consistenţă, temperatură, orar
de administrare, acţiune asupra ph-ului, rezultate terapeutice şi reziduuri.
Cunoaşte necesarul alimentar şi instituie măsurile de ordin general pentru
hidratare şi alimentare ,conform indicaţiilor.
Cunoaşte orarul şi distribuirea meselor, a alimentelor, în funcţie de starea
generală şi particulară a pacientului (alimentare artificiala, pasivă, activă).
Efectuează bilanţul hidroelectrolitic.
Comunică modificările electrolitice medicului curant /medicului de gardă.
Educă pacientul şi familia în privinţa regimului alimentar prescris de medic (ex.
restricţiile alimentare), obiectivele regimurilor dietetice si conduita alimentară.

1.6. Responsabilităţi pentru activitatea terapeutică


În exercitarea responsabilităţilor pentru activitatea terapeutică asistentul medical
generalist are obligaţia de a respecta conform competenţelor profesionale şi la indicaţia
medicului protocolul / procedura impusă de starea pacientului / urgenţă medicală.
Efectuează tehnicile, procedurile medicale din activitatea terapeutică conform
planului de tratament indicat de medic.
Obţine consimţământul informat al pacientului pentru modul de administrare,
cantitatea, efectul scontat şi eventualele efecte secundare.

3
Respectă voinţa şi dreptul pacientului de a înceta sau refuza efectuarea
tratamentului cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi anunţa medicul curant.
Respectă :
- Precauţiunile universale
- Principii de igienă în pregătirea şi administrarea substanţei medicamentoase
- Managementul pentru deşeuri potenţial contaminat / îndepărtarea materialelor
tăietoare şi înţepătoare după utilizare, conform planului elaborat pentru fiecare secţie
/compartiment
- Metodologia de supraveghere şi control a accidentelor cu expunere la produse
biologice
- Managementul cazului de accident prin expunere la sânge (expunere cutanată,
expunere percutană, expunere a mucoaselor), pentru toate tipurile de administrare a
medicamentelor, efectuarea perfuziilor, transfuziilor, efectuarea de pansamente, efectuarea
cateterismului uretro-vezical, spălături, clisme, intubaţia gastroduodenală, dezobstrucţia
căilor aeriene, intubaţia oronazotraheală, oxigenoterapie, secvenţa acţiunilor de resuscitare,
cardio-respiratorie, plan de secvenţă intervenţii pre/postoperatorii.
Efectuează întreaga activitate terapeutică în condiţii de igienă, asepsie,
dezinfecţie, sterilizare ,cu menţinerea măsurilor de prevenire, supraveghere şi control al
infecţiilor intraspitaliceşti şi nosocomiale.
Poartă echipament de protecţie prevăzut de fiecare secţie/compartiment /unitate
sanitară, care va fi schimbat ori de cate ori va fi nevoie.
Cunoaşte si respectă pentru administrarea substanţei medicamentoase:
- modul de administrare prescris de medic
- dozajul
- orarul
- ordinea de administrare
- incompatibilitatea şi interacţiunile dintre substanţele medicamentoase
- timpii de execuţie
- frecvenţa de administrare
- contraindicaţiile
- efectele secundare
- eficienţa administrării
Monitorizează şi comunică medicului simptomele şi starea pacientului post-
administrare substanţă medicamentoasă.
Efectuează intervenţiile recomandate de medic în cazul apariţiei eventualelor
reacţii secundare.
Consemnează în raportul de predare/primire a activităţii planul de îngrijire şi
tratament efectuat în timpul serviciului, eventualele modificări în starea pacientului,
parametrii funcţiilor vitale şi orice alt eveniment petrecut în secţie /compartiment.
Poartă responsabilitatea calităţii actului medical efectuat.
Educă pacientul şi aparţinătorii pentru respectarea conduitei terapeutice,
efectuarea investigaţiilor clinice şi paraclinice, a regimului igieno-dietetic, cunoaşterea
afecţiunii, respectarea controalelor periodice.
Desfăşoară activităţi şi programe de educaţie pentru sănătate, consiliere şi
demonstraţii practice pacienţilor şi aparţinătorilor ( exemplu : administrare de insulina,
betaferon, anticoagulante, monitorizarea valorilor glicemiei prin sânge capilar, etc.).

1.7. Responsabilităţi privind normele de supraveghere, prevenire şi control


al infecţiilor nosocomiale conform atribuţiilor regl. Ordinului M.S. nr.916/2006
Implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor.
Se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi
aplicarea practicilor adecvate pe toată perioada internării pacienţilor.

4
Menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din
salon.
Monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării.
Informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de
infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa.
Iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii
care prezintă semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan
disponibil.
Limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul
spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare.
Menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv,
medicamente şi alte materiale necesare îngrijirii pacientului.
Identifică infecţiile nosocomiale, pe care le raportează medicului curant şi
serviciului epidemiologic.
Investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant.
Participă la pregătirea personalului.
Participă la investigarea epidemiilor.
Asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde
este cazul.

1.8. Responsabilităţi administrative


Standardele la nivelul responsabilităţilor de acest profil constituie suport pentru
celelalte activităţi.
Asigura măsurile de securitate şi intervenţie ale secţiei pentru evitarea oricăror
incidente, accidente: aparatură şi utilaje medicale, utilaje electrice, sursele de gaz metan,
sursele de oxigen, substanţele dezinfectante, incendii şi calamităţi naturale.
Răspunde de evidenţa, consemnarea şi păstrarea rezultatelor, investigaţiilor în
foaia de observaţie a pacientului.
Răspunde de corectitudinea datelor pe care le înregistrează în foaia de obsevaţie
a pacientului, raport de serviciu sau în alte documente.
Răspunde de predarea /preluarea substanţelor medicamentoase scrise pe
condică prin distribuirea integrală conform prescripţiei.
Răspunde de completarea fişei de decont a substanţelor medicamentoase, iar în
cazul celor rămase, nedistribuite ( refuz pacient, deces ), anunţă medicul pentru
redistribuire consemnată la alt pacient, aparat de urgenţă sau farmacie.
Răspunde de materialele sanitare şi materialele consumabile prin utilizare
judicioasă consemnată în registrul de evidenţă, aparatul de urgenţă, atunci când este
cazul şi în fişa de decont.
Asigură şi răspunde de păstrarea şi utilizarea instrumentarului a aparaturii din
dotare, a inventarului moale şi mobilierului existent.
Supraveghează şi controlează ordinea şi curăţenia din sectorul unde îşi
desfăşoară activitatea.
Sesizează apariţia defecţiunilor apărute la instalaţiile sanitare, electrice, de gaz,
termice de oxigen în vederea remedierilor.
Participă şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în Ordinul MSP nr.219/2002 privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală pentru colectare, ambalare,
etichetare şi transport la punctul de colectare.
Supraveghează şi controlează modul de desfăşurare a vizitei aparţinătorilor
conform regulamentului de ordine interioară.
Supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine.
Pregăteşte instrumentarul, materialele şi echipamentul necesar tipului de
intervenţii şi ajută medicul specialist.
Efectuează şi comunică evidenţa zilnică a pacienţilor.

5
2. ASISTENT MEDICAL DE RADIOLOGIE

2.1 ATRIBUŢII SPECIFICE ŞI RESPONSABILITĂŢI:


 Manifestă un comportament decent şi plin de solicitudine şi promptitudine în
legătură cu necesităţile pacientului;
 Respectă normele de igienă şi asepsie recomandate de departamentul de
igienă al unităţii sanitare;
 Asigură pregătirea pacientului:
 psihică – informează pacientul asupra investigaţiei radiologice, asupra
riscului de iradiere şi al beneficiului efectuării examenului radiologic;
 fizică – poziţionare specifică tipului de investigaţie;
 supravegherea pacientului pe tot parcursul examinării (ex. gastric, urografie,
radioscopie);
 Efectuează procedurile radiologice numai la indicaţia medicului şi respectă
normele de securitate radiologică în practicile radiologice emise de CNCAN;
 Corelează etapele examenului radiologic cu specificul investigaţiei efectuate
( radioscopie, tomografie, angiografie, etc.);
 Verifică starea de funcţionare a aparatelor din serviciul de radiologie,
sistemul de conectare al acestora, starea casetelor radiologice, spălarea maşinii automate
de developare a filmelor radiologice, pregătirea substanţelor de developare şi verifică
modul de colectare a soluţiilor de developare reziduale conform normelor de Protecţie a
Mediului;
 Efectuează examene radiologice (radiografii) conform prescripţiei medicului,
(alege filmul, delimitează fasciculul de raze folosit, execută radiografia )şi developează
filmul radiologic;
 Efectuează examenele radiologice solicitate de medici la patul bolnavului
şi/sau în sălile de operaţii;
 Poziţionează pacientul pentru examenul scopic şi îl supraveghează pe tot
parcursul examinării;
 Manevrează aparatul radiologic, supraveghează şi menţine poziţia
pacientului în funcţie de indicaţia medicului radiolog;
 Administrează substanţe de contrast în cazul în care procedura radiologică o
cere, numai la indicaţia (scrisă) a medicului radiolog şi/sau a medicului curant, cunoscând
reacţiile pacientului la diferite substanţe (alergii), eventual se testează substanţa;
 Semnalează medicului radiolog orice schimbare în evoluţia pacienţilor în
timpul staţionării în laboratorul de radiologie;
 Acordă primul ajutor în caz de urgenţă;
 Pregăteşte soluţiile necesare fiecărei etape al procesului de developare a
filmelor (soluţii de developare, fixare, etc.);
 Ajută asistentul şef la aprovizionarea cu substanţe şi materiale specifice
laboratorului de radiologie ( soluţii de developare, de fixare, de contrast, dezinfectanţi,
etc.);
 Asigură colectarea şi depozitarea, în condiţii de securitate, a materialelor şi
instrumentarului de unică folosinţă, în vederea distrugerii, conform normelor de Protecţie a
Mediului;
 Poartă echipament de protecţie, care va fi schimbat ori de câte ori
necesitatea o impune, păstrând astfel igiena şi aspectul îngrijit;
 Va efectua controlul periodic impus de lege şi va purta în permanenţă
dozimetru având grijă să solicite controlul acestuia conform normelor de protecţie şi
securitate radiologică;
 Completează documente specifice;
 Asigură curăţarea periodică a casetelor şi a maşinii de developat;
6
 Răspunde de calitatea actului medical şi de eficienţa acestuia;
 Respectă secretul profesional, normele de etică şi deontologie;
 Respectă normele de asepsie şi antisepsie şi cele de igiena radiaţiilor;
 Semnalează medicului radiolog orice neregulă apărută la aparatura pe care o
manevrează;
 Asigură respectarea circuitelor specifice;
 Respectă metode de depozitare şi circuitul deşeurilor;
 Respectă normele de protecţia muncii şi PSI;
 Participă la activităţile de cercetare ştiinţifică, la cursuri de perfecţionare
profesională organizate la nivel de unitate sanitară, la OAMGMAMR, etc., asigurându-şi o
permanentă perfecţionarea cunoştinţelor profesionale.

2.2 DIFICULTATE OPERAŢIONALĂ SPECIFICĂ POSTULUI:


1. complexitatea şi diversitatea operaţiunilor efectuate (tehnici de îngrijire
speciale, pregătire şi poziţionare speciale);
1. rolul şi gradul de autonomie în acţiune al asistentului de radiologie (Ord. 560
M.S. – Anexa 1);
2. contribuţie intelectuală proprie în îngrijirea, pregătirea şi poziţionarea
pacientului în funcţie de indicaţiile medicale de examinare;
3. cunoştinţe:
 privind tehnicile compatibile cu activitatea de asistent medical radiologie;
 abilităţi privind măsurile de resuscitare cardio-respiratorie;
 specifice aparaturii radiologice generale;
 specifice aparaturii de laborator (aparat de radiologie, maşină de developat
filme automat, uscător de filme, etc.);
 de utilizare al P.C.- ului.

2.3 ATRIBUTIILE ŞI COMPETENŢELE ASISTENTULUI MEDICAL RADIOLOG ÎN


SERVICIUL DE COMPUTER TOMOGRAFIE

ATRIBUŢII
1. Să aibă ţinută conform regulamentului de ordine interioară.
1. Respectă regulamentul de ordine interioară (conform activităţii într-un spital
de urgenţă).
2. Respectarea normelor de deontologie medicală.
3. Înregistrează pacienţii în registrul de examinări CT şi în repertoar.
5. Asigură pregătirea pacientului pentru protocolul CT care se va executa.
5. Asigurarea protecţiei pacientului şi după caz a aparţinătorilor care
supraveghează îndeaproape pacienţii agitaţi.
6. Verifică şi asigură existenţa materialelor necesare trusei de urgenţă.
7. Prezintă medicului filmele efectuate.
8. Participă alături de medic la arhivarea cazurilor examinate.
9. Asigură utilizarea în condiţii optime a aparaturi şi sesizează orice defecţiuni
în vederea menţinerii ei în stare de funcţionare.
10. Să utilizeze şi să păstreze în bune condiţii echipamentul de protecţie şi sa
poarte fotodozimetrul pe care să îl prezinte lunar responsabilului cu radioprotecţia.
11. Utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din
dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică
folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii.
12. Supraveghează ordinea şi curăţenia la locul de muncă.
13. Asigură sub îndrumarea inginerului de service întreţinerea aparatului de
developare (spălarea şi ştergerea maşinii, efectuarea de substanţe pentru developare,

7
încărcarea magaziei cu filme).
14. Participă împreună cu medicul de radiologie imagistică la procesul de
învăţământ şi la activitatea de cercetare ştiinţifică.
15. Îşi îmbunătăţeşte pregătirea profesională de specialitate prin
perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor teoretice şi practice.
16. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi
combaterea infecţiilor nozocomiale.
17. Răspunde prompt la solicitările medicului.
18. Raportează lunar datele statistice.

COMPETENŢE
1. Poziţionează pacientul pentru examinare.
1. Pregăteşte şi administrează substanţa de contrast.
2. Supraveghează pacientul pe parcursul desfăşurării examenului CT.
3. Participă la acordarea primului ajutor în caz de urgenţă (inclusiv intoleranţa la
substanţa de contrast).
4. Poate asigura la indicaţia şi sub supravegherea medicului transferul
imaginilor pe film, CD, etc.
5. Pregătirea aparatului, a seringii automate şi a materialelor necesare pentru
examinarea CT a pacienţilor.

2.4 ATRIBUTIILE ŞI COMPETENŢELE ASISTENTULUI MEDICAL RADIOLOG ÎN


LABORATORUL DE MEDICINĂ NUCLEARĂ (SCINTIGRAFIE)

ATRIBUŢII
1. Pregăteşte materialele necesare pentru examinările scintigrafice.
1. Înregistrează pacienţii in registrul de consultaţii cu datele de identitate
necesare.
2. Utilizează, depozitează şi păstrează în bune condiţii echipamentul de
radioprotecţie.
3. Supraveghează pacienţii pe tot parcursul examinării.
4. Participă la acordarea primului ajutor în caz de urgenţă.
5. Verifică şi asigură existenţa componentelor trusei de urgenţă.
6. Participă la asigurarea întreţinerii aparatelor, periodic prin spălarea şi
ştergerea aparatelor.
7. Dactilografierea computerizată, îndosarierea şi distribuirea rezultatelor.
8. Prezintă medicului filmele efectuate,
9. Raportează lunar datele statistice cerute.
10. Participă împreuna cu medicul la procesul de învăţământ şi la activitatea
de cercetare ştiinţifică.
11. Asigura utilizarea în condiţii optime a aparaturii şi sesizează orice
defecţiuni în vederea menţinerii ei in stare de funcţionare.
12. Îmbunătăţirea pregătirii profesionale de specialitate prin perfecţionarea
permanentă a cunoştinţelor teoretice şi practice.
13. Utilizează şi păstrează în bune condiţii, echipamentele şi instrumentele din
dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă
utilizat, asigurându-se depozitarea acestora în vederea distrugerii.
14. Respectă regulamentul de ordine interioară.
15. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi
combaterea infecţiilor nozocomiale.
16. Supraveghează ordinea şi curăţenia la locul de munca.
17. Respectă normele de radioprotecţie, la locul de muncă: - ţinuta conform

8
regulamentului de ordine interioară, control periodic al cadrului medical expus profesional,
purtarea mijloacelor de monitorizare individuala (fotodozimetre) şi
predarea lor lunar responsabilului cu radioprotecţia.

COMPETENŢE
Administrează radiofarmaceuticul specific tipului de examinare solicitat (injectare
intravenoasă).

2.5 ATRIBUŢIILE ŞI COMPETENŢELE ASISTENTULUI MEDICAL RADIOLOG


ÎN SERVICIUL DE REZONANŢĂ MAGNETICĂ

ATRIBUŢII
1. Ţinuta conform regulamentului de ordine interioară.
1. Respectarea normelor de deontologie medicală.
2. Pregătirea bolnavului şi materialele necesare pentru examenul RM.
3. Supraveghează pacientul continuu.
4. Verifică şi asigură existenţa componentelor trusei de urgenţa.
5. Înscrie rezultatele în registrul de consultaţii.
6. Prezintă medicului fişele efectuate.
7. Participă la asigurarea întreţinerii aparatului de developare (spălarea şi
ştergerea maşinii, efectuarea de substanţe pentru developare, încărcarea magaziei cu
filme).
8. Raportează lunar datele statistice cerute.
9. Participă împreună cu medicul de radiologie imagistică la procesul de
învăţământ şi la activitatea de cercetare ştiinţifică.
10. Asigură utilizarea în condiţii optime a aparaturii şi sesizează orice
defecţiuni în vederea menţinerii ei în stare de funcţionare.
11. Îşi îmbunătăţeşte pregătirea profesională de specialitate prin
perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor teoretice şi practice.
12. Utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din
dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă
utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii.
13. Respectă regulamentul de ordine interioară.
14. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi
combaterea infecţiilor nosocomiale.
15. Supraveghează ordinea şi curăţenia la locul de muncă.

COMPETENŢE
1. Deschide şi închide instalaţia aparatului de Rezonanţă Magnetică.
1. Înregistrează pacienţii în registrul pentru IRM şi introduce datele
de identitate ale pacientului în consola instalaţiei.
2. Poziţionează pacientul pentru examinare.
3. Pregăteşte şi administrează substanţa de contrast prin puncţie i.v.
4. Participă la acordarea primului ajutor în caz de urgenţă (inclusiv
intoleranţa la substanţa de contrast).
5. Poate asigura la indicaţia şi sub supravegherea medicului achiziţia
de date şi transferul acestora (pe film, CD, etc.)
6. Poate asigura la indicaţia medicului executarea filmelor.
7. Cunoaşterea planului de intervenţii în caz de urgenţă (defecţiuni ale aparatului)
şi acţionarea în consecinţă.

9
2.6 ATRIBUŢIILE SPECIFICE ASISTENTULUI MEDICAL RADIOLOG
ÎN RADIOLOGIA INTERVENŢIONALĂ
Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementarilor profesionale
şi cerinţelor postului.
Respectă regulamentul de ordine interioară.
Preia pacientul care urmează a fi examinat.
Asigură condiţiile necesare examinării
Informează pacientul cu privire la necesitatea, beneficiul şi riscul gestului invaziv la
care urmează a fi supus.
Obţine acordul scris al pacientului pentru manopera invazivă.
Observă starea clinică a pacientului, notează parametrii în fişă şi informează
medicul în legătură cu acestea.
Pregăteşte bolnavul şi materialele necesare examenului radiologic sau intervenţiei
chirurgicale, după caz.
Înregistrează bolnavii în registrul de evidenţă a examinărilor angiografice cu datele
de identitate necesare.
Participă la organizarea şi realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducerea
stresului şi de depăşire a momentelor/situaţiilor de criză.
Ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţie şi tratament -
angiografie, flebografie, embolizare.
Participă activ la examenul angiografic.
Participă activ în echipa operatorie la buna desfăşurare a intervenţiilor chirurgicale
endovasculare.
Efectuează următoarele tehnici medicale: administrare de medicamente pe cale
orală, injectabilă (intramusculară, intravenoasă, subcutanată), cutanată, efectuarea de
perfuzii (cu sau fără montare de branule), sondaje vezicale, resuscitare cardio-respiratorie
în caz de nevoie, monitorizează funcţiile vitale (respiraţie, puls, TA) pe parcursul
examinării şi le înregistrează în dosarul de îngrijire, efectuarea de analize de urgenţă
(coagulare, hematologie, etc.).
Face comprese minim 15 minute la locul puncţiei arteriale, face pansamentul la
locul puncţiei.
Participă sub îndrumarea medicului ATI la efectuarea anesteziei locale, anesteziei
generale sau sedare, după caz.
Supraveghează bolnavul şi administrează după indicaţiile şi sub supravegherea
medicului tratamentul intraoperator.
Monitorizează bolnavul postintervenţional şi administrează medicaţie şi
oxigenoterapie la nevoie.
Acordă primul ajutor în caz de nevoie, informează medicul în caz de accidente.
Organizează transportul bolnavului în secţie şi la nevoie îl supraveghează pe
timpul transportului.
Organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de
consiliere educative şi demonstraţii practice pentru pacienţi, aparţinători, si diferite
categorii profesionale aflate în formare.
Codifică în Foile de observaţie clinică generală procedurile efectuate pacienţilor
(conform CLASIFICARII AUSTRALIENE A INTERVENŢIILOR DIN DOMENIUL
SĂNĂTĂŢII).
Asigură păstrarea şi consemnarea rezultatelor în foaia de observaţie şi în
evidenţele specifice.
Răspunde de buna gospodărire a materialelor sanitare.
Respectă condiţiile de păstrare a materialelor sterile şi de utilizare corectă a lor.
Asigură şi răspunde de existenţa în permanenţă de materiale sanitare şi
instrumente sterile pentru intervenţii chirurgicale.

10
Asigură sterilizarea instrumentarului şi materialului necesar pe care-l are în
gestiune.
Cunoaşterea instrumentarului şi modul de funcţionare al aparaturii şi instalaţiilor.
Pregătirea instrumentarului pentru intervenţiile chirurgicale, asistarea bolnavului
pre şi intraoperator putând participa la intervenţii în caz de nevoi deosebite.
Păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile.
Înscrie rezultatele interpretării filmelor în registrul de consultaţii radiologice.
Asigură evidenţa examenelor de angiografie.
Păstrează evidenţa la zi a filmelor consumate.
Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară,
care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului
estetic personal.
Curăţă, decontaminează şi sterilizează aparatura şi răspunde de corectitudinea
sterilizării.
Supraveghează dezinfecţia suprafeţelor din laboratorul de angiografie.
Asigură utilizarea în condiţii optime a aparaturii şi sesizează orice defecţiuni în
vederea menţinerii ei în stare de funcţionare.
Supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă
utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii.
Respectă şi aplică normele prevăzute în Ordinul MSF nr. 185/2003 privind
asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei, efectuarea sterilizării şi păstrarea obiectelor şi
materialelor sanitare, precum şi a normelor prevăzute în Ordinul MS nr. 994/oct.2004
şi Ghidul practic de management al expunerii accidentale la produse biologice privind
prevenirea şi combaterea infecţiilor nozocomiale.
Anunţă imediat asistenta şefă asupra deficienţelor de igienă (alimentare cu apă,
instalaţii sanitare, încălzire, etc.)
Respectă permanent şi răspunde de aplicarea normelor de igienă în special de
spălarea şi dezinfecţia mâinilor, cât şi a regulilor de tehnica aseptică în efectuarea
tratamentelor prescrise.
Supraveghează efectuarea dezinfecţiilor periodice.
Declară imediat asistentei şefe orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum
şi bolile transmisibile apărute la membrii familiei sale.
Îndrumă şi supraveghează activitatea personalului auxiliar.
Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau
alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului.
Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali.
Participă împreună cu medicul radiolog la procesul de învăţământ şi la activitatea
de cercetare ştiinţifică.
Respectă secretul profesional şi codul de etica al Ordinului Asistenţilor Medicali.
Respectă drepturile pacienţilor.
Răspunde de preluarea medicamentelor scrise pe condică.
Răspunde de decontarea medicamentelor de la aparatul de urgenţă.
Răspunde de utilizarea raţională a materialelor consumabile, le decontează în
registrul de decontări materiale şi în fişa de decontări din foaia de observaţie.
Respectă programul de muncă, graficul de lucru stabilit de asistenta şefă.
La începutul şi sfârşitul programului de lucru, fiecare persoană este obligată să
semneze condica de prezenţă.
Respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă
eficienţă timpul de muncă.
Prezentarea la serviciu cu deplina capacitate de munca pentru a efectua servicii la
parametrii de calitate impuşi de secţie.
Răspunde de corectitudinea datelor pe care le consemnează în documentele
specifice de îngrijire.

11
Asigură păstrarea şi consemnarea rezultatelor, investigaţiilor în Foaia de
observaţie a bolnavului şi evidenţele specifice.
Raportează lunar situaţia statistică cerută de spital.
Se va supune măsurilor administrative în ceea ce priveşte neîndeplinirea la timp şi
întocmai a sarcinilor prevăzute în fişa postului.
Propunerea de soluţii noi, motivarea acestora şi evaluarea lor.

2.7 ATRIBUTIILE ŞI COMPETENŢELE ASISTENTULUI MEDICAL RADIOLOG


ÎN SERVICIUL DE RADIOTERAPIE

ATRIBUŢII
1. Îngrijirea pacienţilor pe baza de standarde, cod de etică şi competenţa
profesională asigurate prin dreptul de liberă practică.
2. Menţinerea şi dezvoltarea cunoştinţelor şi aptitudinilor prin programele de
educaţie medicală pentru asigurarea unei îngrijiri de calitate şi educaţie adecvată a
pacientului.
3. Efectuarea tratamentului radiologic prin:
 întocmirea planului de tratament şi pregătirea pacientului conform planului
 poziţionarea corectă cu respectarea strictă a parametrilor stabiliţi în
planul de tratament şi a indicaţiilor obţinute de la medicul radioterapeut
 monitorizarea pacientului pe toată durata efectuării şedinţei de iradiere,
urmărirea eventualelor fenomene secundare ce pot apare şi informarea medicului
 pregătirea psihică a pacientului
 instruirea pacientului şi a însoţitorului privind igiena sanitară, regimul
alimentar, reacţiile adverse ce pot apărea, programarea şedinţelor şi a pauzelor, precum şi
efectuarea analizelor
 protejarea pacientului de iradierile accidentale.
4. Înregistrarea pacienţilor şi a şedinţelor acestora în registrele de evidenţă,
completarea foilor de tratament cu parametrii folosiţi zilnic.
5. Utilizarea instalaţiilor de iradiere conform normelor de protecţie impuse lucrului
cu surse radioactive de înaltă energie, precum şi întreţinerea acestora.
6. Realizarea unei comunicări interactive în Centrul de iradiere, între diferitele
laboratoare, realizarea muncii în echipă.
7. Însuşirea normelor de protecţie împotriva radiaţiilor, şi aplicarea acestora în
cazuri excepţionale.
8. Utilizarea calculatorului.
9. Însuşirea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională.

COMPETENŢE
Activităţile specifice profesiei de asistent medical de radiologie sunt exercitate
corespunzător calificării profesionale însuşite prin cursurile profesionale, titluri de calificare
în profesie şi au în vedere realizarea acordării de îngrijiri, evaluarea acestora şi asigurarea
continuităţii lor.
Competenţe:
- radioterapie
- aplicaţiile radioizotopilor
- ecografie generală, obstetricală, ginecologică, etc.
- radiodiagnostic maxilodentar
- radiografia dentară.

12

S-ar putea să vă placă și