Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ:
Profesor:
Data: 30.03.2022
Clasa: a VIII-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Tema generală:Recapitulare pentru Evaluarea Natională( partea B)
Subiectul: Notiuni de vocabular,de fonetică –fonologie,mijloacele interne de îmbogățire a vocabularului,
polisemia cuvântului,noțiuni de gramatică: morfologie/sintaxă, sintaxa frazei:contragere/expansiune
Tipul lecţiei: lecţie de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor
Competente generale :
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.
4.1. Folosireastructurilormorfosintactice ale limbiiromâne standard
pentruînţelegereaşiexprimareaclarăşiprecisă a intenţiilorcomunicativecomplexe
4.2. Exprimareaclarăaintenţieicomunicativeprincorelareaachiziţiilorlexicaleşisemantice cu
celesintacticeşimorfologice din limbaromână standard
4.3. Aplicareaconştientă a regulilorşi a convenţiilorortograficeşiortoepicepentru o comunicarecorectă
4.4. Raportareaconştientă la normăînexprimareaintenţiei de comunicare, din perspectivămorfosintactică,
foneticăşilexicală
4.5. Dezvoltareagândiriilogiceşianalogice, prinvalorificareacompetenţeilingvistice, înprocesul de învăţarepe
tot parcursulvieţii
Obiectiveoperaţionale:La sfârşitul lecţiei toti elevii vor fi capabili:
să recunoască construcția corectă a diftongului, a triftongului,a hiatului;
să știe să despartă în silabe diferite cuvinte;
să recunoască mijloacele interne de îmbogățire a vocabularului;
să recunoască sensurile unui cuvânt în diferite situații de comunicare; –
să cunoască principalele categorii semantice ale vocabularului;
să recunoască părțile de vorbire cu categoriile gramaticale ale fiecăreia;
să respecteetapele de analizăsintactică a frazei;
să identifice correct felul propoziţiilor;
să construiască propoziții în care un cuvânt să îndeplinească funcții sintactice diferite;
să recunoască greșelile si să corecteze greșelile dintr-un text.
Strategiadidactica:
a)- Metodesiprocedee:Conversația euristică, învăţareaprindescoperire este o metodăapropiată de
problematizare, de facturăeuristică, ceconstăîncreareacondiţiilor de reactualizare a experienţeişi a
capacităţiiindividuale, cu scopulsoluţionăriiunorsituaţii-problemă.dialogul, explicaţia, analizagramaticală,
exerciţiul,
b) Forme de organizarea activitatiielevilor: activitateafrontalăcombinata cu activitatea
independent individuala.
c) Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor, cunoştinţeleînsuşite din anii anterior.
d) Mijloace de învăţamant: planşă, fişe cu sarcini de lucrupentruelevi ,foaie de flip-chart,
laptop/videoproiector, markere.

1
Metode şi tehnici de evaluare: aprecierea verbală a răspunsurilor, autoevaluarea, aprecierea cu note.

Resurse:
a. umane: 13elevi ai clasei a VIII-a B,cu ritmuri apropiate de învăţare;
b. de timp: 50 de minute.
Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă.
Bibliografie:

1. CONSTANTIN, Parfene, 1999, Metodicastudieriilimbiisiliteraturiiromane in scoala/ghidteoretico-


aplicativ,Iasi:EdituraPolirom.
2. PANĂ, Dindelegani, Gabriela (coordonator), 2019, Gramaticalimbiiromânepentrugimnaziu, București:
EdituraUniversEnciclopedic Gold
3. SÂMIHĂIAN, Florentina, DOBRA, Sofia, HALASZI, Monica, DAVIDOIU-ROMAN, Anca,
CORCHEŞ, Horia, 2020, Limbaşiliteraturaromână, manual pentruclasa a VIII-a, ,Bucureşti: Editura Art
Klett.

***ProgramaşcolarăpentrudisciplinaLimbaşiliteraturaromână, clasele a V-a – a VIII-a, 2017,


București.

Anexanr. 2 laordinulministruluieducațieinaționalenr. 3393 / 28.02.2017 MINISTERUL EDUCAŢIEI


NAŢIONALE

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

SECVENŢELE
FORME ŞI
INSTRUIRII
CREAREA SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTICE INSTRUMENTE
DIDACTICE/
DE EVALUARE
DURATA

Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode/ Mijloace de Forme de Metode/


procedee învăţământ organizare a intrumente
activităţii de evaluare
Salutul ! Elevii se pregătesc pentru Conversația Catalogul Activitate
1. Moment Asigurarea unui climat adecvat începerea orei de limba şi euristică școlar frontală
organizatoric desfăşurării lecţiei; literatura română.
1’ Noteazăabsențele în catalog,
dacă este cazul.
Se verifica tema cu titlul... Elevii citesc tema cu titlul dat. Expunerea Caietele Activitatea Aprecierea
Crezică are importanțălângă cine Crezică are importanțălângă cine elevilor independent verbală a
2.Verificarea,
staiînbancă, la școală?Motivează- staiînbancă, la școală? individuala. răspunsurilor
reactualizarea,
țirăspunsul, în 50 – 80 de cuvinte,
sistematizarea şi
valorificândtextul2
esenţializarea
Verifică, prin sondaj, modul de Citesc rezolvarea temei și
cunoştinţelor
efectuare a temei pentru acasă, corectează eventualele greșeli.
8’
dând citire unor elevi

3. Captarea Prezintă planul recapitulativ Notează planul recapitulativ în Expunerea Laptop Activitate Aprecierea
atenţiei şi Notiuni de vocabular,de caiet. Videoproiector frontală verbală a
asigurarea fonetica –fonologie,mijloacele răspunsurilor
climatului interne de imbogatire a
afectiv5’ vocabularului, polisemia
cuvantului,notiuni de
3
gramatica: morfologie/sintaxa,
sintaxa
frazei:contragere/expansiune
4. Anunţarea Notează la tablă data şi titlul Ascultă, apoi notează titlul Expunerea Tabla Activitate
temei şi a lecţiei: Recapitulare pentru lecţiei în caiete. Marker frontală
obiectivelor evaluarea nationala Caietele
operaționale Prezintă obiectivele elevilor
2` operaționale într-o formă
accesibilă elevilor.
5. Dirijarea În cadrul acestei secvențe Elevii ascultă cu atenție Exercițiul Caietele Activitate Aprecierea
procesului de didactice, profesorul îi invită indicațiile profesorului și rezolvă Învățarea prin elevilor frontală verbală a
consolidare a pe elevi să aleagă un bilet și să sarcina de lucru. descoperire răspunsurilor
cunoştinţelor/ de rezolve sarcina de -pe rând,elevii vor trece la tablă
dezvoltare a lucru(individual și să si vor argumenta răspunsul
competenţelor, argumenteze răspunsul ales)
asigurarea -profesorul va fixa pe
feedback-ului,a videoproiector fiecare subiect
retenței și în parte care va fi lucrat la Notează în caiet fiecare subiect
transferului tablă,acolo unde nu e corect se cu varianta corectă.
30’ va cere ajutorul

1.
Alegeliteracorespunzătoarerăspu
nsuluicorect. -elevul alege Fișă de lucru
Existătriftongînambelecuvinte din scrierealitereicorespunzătoarerăsp
seria: unsuluicorect: d Laptop
a) „copilăriei”, „ceaiul”.
Videoproiector
b) „îngrămădeau”, „odaie”.
c) „picioarele”, „spuneau”.
d) „voiau”, „stăteau”.
-elevul alege
2. scrierealitereicorespunzătoarerăsp
Alegeliteracorespunzătoarerăspu
Activitate
unsuluicorect: b Exercițiul Aprecierea
nsuluicorect. Explicația frontală verbală a
Sunt diminutive toatecuvintele răspunsurilor
din seria: Demonstrația
a) „gânditor”, „călător”.
b) „băiețel”, „cartofior”. -înlocuireafiecăruicuvântindicat cu
c) „nepoți”, „drăguți”.
4
d) „micuți”, „pitic”. un sinonimadecvatcontextului O Exercițiul
bucată de pământacoperită cu
3.Rescrie enunțul: gazon, ceşerpuiape deal înjos, şi era
Explicația
„O fâşie de pământacoperită cu plină de tot felul de Demonstrația
gazon, ceşerpuiape deal înjos, şi copaciinteresanți...
era plină de tot felul de
arboriinteresanți… ”, înlocuind cu
câte un sinonimcuvintele „fâşie”
și „arbori”. -elevul numit transcrietrei
substantive încazuridiferite
4.Transcrie, din „săniuța” – acuzativ, „pe drum” –
fragmentulurmător, trei acuzativ, „strânsoarea” – acuzativ,
substantive aflateîncazuridiferite, „fratelui” – genitiv, „ca un clește” –
pe care le veipreciza: acuzativ, „o bucurie” – nominativ,
„Am izbutitsăîndreptsăniuțape „pedâmbul” – acuzativ, „de
drum bun, zăpadă” – acuzativ, „zborul” –
simțeamstrânsoareafratelui meu nominative
ca un cleștetremurător; m-a
cuprins o bucurienebunăcând am
săltatpedâmbul de
zăpadășizborul mi s-aoprit.” -
Elevulnumitvaprecizacomplementul
5.Rescrie enunțul ui direct:„cârmuirea”
„Abiaatunciînvățamcârmuireasan
și face expansiunea
iei”, transformândcomplementul
direct într-o Abiaatunciînvățam/
propozițiesubordonatăcorespunz săcârmuiescsania./
ătoare.(expansiunea)
6. Alcătuiește o
propozițieafirmativă, în care Exercițiul
adjectivul „simplu” să fie Învățarea prin
numepredicativși o descoperire
propozițienegativă, în care
substantivul „plop”
săaibăfuncțiasintactică de
complement direct -elevulscrieformelecorecte:

Celmaibogatgospodaral satului are


7. încurtedoar o sanie, pe care
Scrievariantacorectăpentrufiecar
prichindeiio iau la deal, cândninge.
5
edintrecuvintele de maijos din Uneori, au locaccidentăridin
textulurmător, preluatdintr-un pricinagheții.
mesaj al unuicoleg.
Cel / Ce-lmaibogatgospodara /
alsatului are încurtedecât / doar
o sanie, pe care prichindei /
prichindeii/ prichindeiii o iau / i-
au la deal, cândninge. Uneori, au
locaccidentăridatorită / din
pricinagheții.
6. Anunțarea Profesorul anunță tema pentru Elevii sunt atenți la explicațiile Manual Activitate
temei pentru acasă, SUBIECTUL AL II- oferite de profesor. frontală
următoarea LEA,explicând sarcinile de Notează tema pentru acasă.
lecție lucru.Crezicăeste important
Plan de săştii de mic
recapitulare cemeserieîţiveialege?
Conectorii Scrie un text argumentativ, de
argumentării minimum 150 de cuvinte, în care
2’ săsusțiirăspunsul la întrebarea de
maisus, valorificândtextul 2
șiexperiențapersonală/de lectură.
Înscriereatextului,
veiaveaînvedere: −
formulareauneiopinii; −
prezentarea a douăargumente
care săsusținăopiniaformulată; −
enunțareauneiconcluzii; −
utilizareacorectă a
conectorilorînargumentare.
Punctajulpentrucompunere se
acordăastfel: •
conținutulcompunerii – 12
puncte • redactareacompunerii –
8 puncte (marcareacorectă a
paragrafelor – 1 punct;
coerențatextului – 1 punct;
proprietateatermenilorfolosiți – 1
punct; corectitudinegramaticală –
1 punct;
6
claritateaexprimăriiideilor – 1
punct; respectareanormelor de
ortografie – 1 punct;
respectareanormelor de
punctuație – 1 punct; lizibilitate –
1 punct). Notă! Compunerea nu
va fi precedată de titlusau de
motto. Punctajulpentruredactare
se acordădoarîncazulîn care
compunerea are minimum 150
de
cuvinteșidezvoltăsubiectulpropus
7. Evaluarea Solicită elevilor să precizeze Elevii formulează opinii cu Expunerea Catalogul Activitate Aprecierea
activităţii un aspect pozitiv și unul privire la desfășurarea activității școlar frontală cu note
didactice negativ al lecției. didactice.
2’ Apreciază global şi individual
aportul elevilor la lecţie.
Notează elevii cu participare
semnificativă la activitate.

7
8

S-ar putea să vă placă și