Sunteți pe pagina 1din 8

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,,AVRAM

IANCU,,-ZALAU

PLANIFICARE ANUALĂ 2022-2023


DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – CLASA A IX-A
3h-săptămână

Disciplina: Limba şi literatura română Vizat Director,


Manual aprobat: Adrian Costache, Limba şi literatura română, manual pentru clasa a IX-a, Ed. ART, Bucureşti, 2011 Prof.
Profesor: COTOI MARIANA
Nr. de ore/săptămână: 3
Curriculum aplicat: T.C.: 3 h/săpt.
Nr.inregistrare-1258/23.09.2022
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
MODULUL I - 7 săptămâni

Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs


crt învățare/ Modul ore .

1.-2.-3. Recapitulare
1. 3 S1 05–09 IX
4. Test predictiv

- identificarea temei textului Text-suport: Adam şi Eva de Tudor Arghezi S2 12–16 IX


- analizarea componentelor de structură şi expresive 5. Structura şi expresivitatea textului poetic
2. - argumentarea unui punct de vedere privind textul 6. Argumentarea apartenenţei la genul liric 3
JOC ȘI JOACĂ
- utilizarea adecvată a formelor expresiilor orale şi 7. Derivarea cu prefixe şi sufixe
scrise în diverse situaţii de comunicare 8. Schimbarea categoriei gramaticale
- analizarea componentelor de structură şi expresive Text-suport: Porunca de Tudor Arghezi 3 S3 19–23 IX
- argumentarea unui punct de vedere privind textul 9. Structura şi expresivitatea textului poetic
- utilizarea adecvată a formelor expresiilor orale şi 10. Textul ficţional
scrise în diverse situaţii de comunicare 11. Relaţii semantice: sinonimia, antonimia
- redactarea unor texte diverse 12. Aplicaţii : textul ficţional
- analizarea componentelor de structură şi expresive Text-suport: Pedeapsa de Tudor Arghezi 3 S4 25–30 IX
- utilizarea adecvată a formelor expresiilor orale şi 13. Structura şi expresivitatea textului poetic
scrise în diverse situaţii de comunicare 14. Tema şi motivul literar
- aplicarea conceptelor de specialitate în discutarea 15. Relaţii semantice: omonimia, polisemia
textului 16. Eseul structurat

- analizarea componentelor de structură şi expresive 05.10.2022 – Ziua Mondială a Educaţiei 3 S5 03–07 X


- argumentarea unui punct de vedere privind textul 17. Genul liric. Eul liric
- utilizarea adecvată a formelor expresiilor orale şi 18. Confuzia paronimică. Pleonasmul.
scrise în diverse situaţii de comunicare Tautologia
19. Eseul nestructurat
- aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor Text-suport: Homo ludens de Johan Huizinga 3 S6 10–14 X
literare şi nonliterare
- compararea ideilor şi atitudinilor diferite în 20. Textul nonficţional
dezvoltarea aceleiaşi teme 21. Eseul argumentativ
- identificarea structurilor argumentative într-un text 22.-23. Textul argumentativ
- utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în 24. Anacolutul 3 S7 17–21 X
receptarea diferitelor texte Texte auxiliare :

2
Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs
crt învățare/ Modul ore .
- compararea ideilor şi a atitudinilor diferite în 25. Cum să dai în mintea copiilor de Florin Iaru
dezvoltarea aceleiaşi teme literare 26-27. Harry Potter şi piatra filozofală de
-exprimarea unui punct de vedere argumentat J.K.Rowling
Vacanţă - 24 - 28 octombrie 2022

MODULUL al II-lea - 8 săptămâni

Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs


crt învățare/ Modul ore .
- compararea limbajului cinematografic cu acela al Literatură şi cinematografie
textului scris 28. Limbaj literar- limbaj cinematografic
- compararea ideilor şi a atitudinilor diferite în 29. Raportul text- imagine. Concepte specifice S8 31 X–04 XI
dezvoltarea aceleiaşi teme literare cinematografiei 3
30. Eseul structurat: Joc şi joacă

31. Evaluare
Text-suport : Mara de Ioan Slavici S9 07–11 XI
- identificarea temei textului 32. Temă. Motive. Viziune narativă 3
- aplicarea conceptelor de specialitate în analiza şi 33. Construcţia subiectului
3. discutarea textului 34. Construcţia personajelor – modalităţi de
FAMILIA - exprimarea reacţiilor şi opiniilor proprii la caracterizare
receptarea texului 35. Moduri de expunere

- identificarea trăsăturilor romanului obiectiv 36. Narator/ instanţe narative 3 S10 14–18 XI
- argumentarea încadrării romanului într-un curent 37. Romanul realist
literar 38. Oralitatea
- evidenţierea trăsăturilor oralităţii 39. Rolul elementelor arhaice şi regionale în
interpretarea mesajelor scrise şi orale

40. Stil direct/ Stil indirect S11 21–25 XI


-aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor 41. Monologul interior
literare 42. Descrierea 3
3
Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs
crt învățare/ Modul ore .
- utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în 43. Interpretarea sensului cuvintelor în context
receptarea diverselor texte
- identificarea temei textului Text-suport: Tren de plăcere de Ion Luca 3 S12 28 XI–02 XII
- aplicarea conceptelor de specialitate în analiza şi Caragiale
discutarea textului 44. Temă, motiv, viziune narativă
- exprimarea reacţiilor şi opiniilor proprii 45. Construcţia subiectului schiţei

- identificarea elementelor specifice din structura unor 46. Construcţia personajelor 3 S13 05– 09 XII
tipuri de texte studiate 47. Comicul. Surse ale comicului.
- utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în 48.-49. Cunoaşterea sensului corect al cuvintelor
receptarea diferitelor texte

- aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textelor 50. – 51. Factori care perturbă receptarea 2 S14 12–16 XII
literare şi nonliterare mesajelor orale
- compararea ideilor şi atitudinilor diferite în 52. Recapitulare 1
dezvoltarea aceleiaşi teme 53. Evaluare
- sistematizarea cunoştinţelor dobândite
- compararea trăsăturilor definitorii ale comunicării în Text-suport: Hronicul şi cântecul vârstelor de 3 S15 19–22 XII
textele ficţionale şi nonficţionale Lucian Blaga
- exprimarea opiniilor proprii referitoare la text 54. Temă, structură
55. Ficţiunea şi realitatea
56. Memorialistica
57. Textul juridico-administrativ
Vacanţă - 23 decembrie 2022 - 6 ianuarie 2023

MODULUL al III-lea - 6 săptămâni

Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs


crt învățare/ Modulul ore .
- identificarea temei textului
- aplicarea conceptelor de specialitate în analiza şi Text auxiliar: Amintiri din copilărie de Ion
discutarea textului Creangă 3 S16
3. 09–13 I
FAMILIA - exprimarea reacţiilor şi opiniilor proprii 58. Temă, motiv, viziune narativă
59. Construcţia subiectului şi a personajelor
60. Eseul nestructurat : Familia
61. Evaluare
- utilizarea adecvată a formelor expresiilor orale şi 62. Scrierea şi pronunţarea neologismelor
4
Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs
crt învățare/ Modulul ore .
scrise în diverse situaţii de comunicare 63. Aplicaţii 3 S17 16–20 I
64. Familia – centru al universului
65. Prezentare portofoliu
- identificarea temei textului Text-suport : Ciocoii vechi şi noi de Nicolae
- aplicarea conceptelor de specialitate în analiza şi Filimon 3 S18
SCENE DIN 23 –27 I
discutarea textului 66. Temă, motive, viziune narativă
4. VIAȚA DE IERI - exprimarea reacţiilor şi opiniilor proprii la 67. Construcţia subiectului
ȘI DE AZI receptarea texului 68. Construcţia personajelor

- utilizarea adecvată a formelor expresiilor orale şi 69. Moduri de expunere 3 S19 30 I– 03 II


scrise în diverse situaţii de comunicare 70. Exprimarea orală. Monologul. Tipuri de
monolog.
71. Monologul - aplicaţii
72. Arhaismele

- compararea ideilor şi atitudinilor diferite în Text-suport: Repaosul duminical de I. L.


dezvoltarea aceleiaşi teme Caragiale S20 06–10 II
- aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului 73. Temă, motiv, viziune narativă 3
- exprimarea orală a reacţiilor şi opiniilor 74. Construcţia subiectului
75. Moduri de expunere
76. Dialogul. Tipuri. Reguli ale dialogului.

- utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării 77. Dialogul. Tehnici ale dialogului eficient. 3 S21 13–17 II
orale în diverse situaţii de comunicare Structura dialogului
- aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului 78. Dialogul – aplicaţii
79-80. Interviul : Amintiri din ziua a şaptea - de
vorbă cu doamna Zoe Cantacuzino, Tita Chiper

Vacanţă – 18februarie - 26 februarie 2023

MODULUL al IV-lea - 6 săptămâni

5
Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs
crt învățare ore .
- redactarea unor texte diverse;
-compararea limbajului cinematografic cu acela al 81. Rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie. S23 06–10 III
textului scris ; Înţelegerea mesajelor scrise 3
-argumentarea unui punct de vedere privind raportul 82. Articolul : De la Poiana Ţapului la Skate
dintre cele două arte Park
83. Interviul ; articolul – aplicaţii
Literatura şi cinematografia
Text-suport : D-ale carnavalului de I.L
Caragiale
84. Limbaj literar - limbaj cinematografic

-redactarea unor texte diverse ; 85. Raportul text – imagine


86. Concepte specifice cinematografiei
87. Cronica de film 3 S24 13–17 III
-identificarea temei textului ; 88. Prezentare de film
-aplicarea unor tehnici vizând înţelegerea textului
89. Recapitulare 2
-analizarea componentelor structurale şi expresive ale 90. Evaluare S25 20–24 III
textului ; Text-suport : Balta-Albă de Vasile Alecsandri
AVENTURĂ,
5. -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza 91. Temă. Motiv. Viziune despre lume 1
CĂLĂTORIE
textului; 92. Construcţia subiectului
-argumentarea încadrării textului într-o specie literară

-utilizarea adecvată a formelor exprimării orale şi 93. Ironia ; autoironia ; comicul


scrise în diverse situaţii de comunicare; 94. Povestirea în ramă 3 S26 27–31 III
-redactarea unor texte diverse 95-96. Povestirea orală şi scrisă

-identificareatemei textului 97. Componentele actului de comunicare


-aplicarea conceptelor de specialitate în analiza 98. Funcţiile actului de comunicare 3 S27 03–06 IV
textului; Text-suport: Toate pânzele sus de Radu Tudoran
-analizarea componentelor structurale şi expresive ale 99. Temă. Motiv. Viziune narativă
textului 100. Transformarea vorbirii directe în vorbire
indirectă

Activităţi extraşcolare şi extracurriculare -3ore S22 27 II – 3 III


6.
„Săptămâna verde”
Vacanţă - 07 - 18 aprilie 2023
6
MODULUL al V-lea - 9 săptămâni

Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs


crt învățare ore .
101. Rezumatul
-analizarea componentelor structurale şi expresive ale 102. Literatura de frontieră : Metropole Paris de
textului Liviu Rebreanu; Memorialistica – trăsături S28 19–21 IV
AVENTURĂ, -aplicarea conceptelor de specialitate în analiza 103. Receptarea diverselor tipuri de mesaje. 3
5. textului 104. Funcţiile comunicării. Relaţia emiţător-
CĂLĂTORIE
- exprimarea orală a reacţiilor şi opiniilor receptor în textul epic. Factorii care perturbă
receptarea.

105. Anunţul publicitar


-aplicarea conceptelor de specialitate în analiza 106. Eseul : Marea ca factor spiritual de
textului Nicolae Manolescu 3 S30 01 –05 V
- redactarea unor texte diverse 107. Eseul : « Aventură, călătorie »
- compararea ideilor şi atitudinilor diferite în 108. Evaluare
dezvoltarea aceleiaşi teme

- identificarea elementelor specifice din structura 108. Evaluare


PERSONALI- textelor studiate Text-suport : Letopiseţul Ţării Moldovei de 3 S31 08–12 V
TĂȚI, - identificarea structurilor argumentative din text Grigore Ureche
7. - redactarea unui eseu
EXEMPLE, 109. Temă. Viziune . Motiv
MODELE 110. Elemente de construcţie a subiectului
111. Portretul literar

- identificarea temei textelor propuse pentru studiu 112. Narațiunea – trăsături S32 15–19 V
- analizarea componentelor structurale şi expresive ale Text-suport : Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu. 3
textului 113. Descrierea literară.. Descrierea de tip
-aplicarea conceptelor de specialitate în analiza portret
textului 114. Paralela literară
115. Raportul realitate istorică - ficţiune literară

7
Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs
crt învățare ore .
- analizarea componentelor structurale şi expresive ale 116. Folosirea pluralului în locul singularului
textului 117. Scrierea cu majusculă
-aplicarea conceptelor de specialitate în analiza 118. Corespondenţa:Mihai Eminescu 3 S33 22–26 V
textului Titu Maiorescu. Convenţiile stilului epistolar
- redactarea unor texte 119. Corespondenţă privată şi oficială

120. - 121.. Discursul oratoric.Text-suport: 3 S34 29 V–02 VI


Discurs rostit la asociaţia britanică de boli
neuro-motorii din Birmingham, în octombrie
1987
122. – 123. Recapitulare

6 S35 -36 05–09 VI,12-


Evaluare
8. 16.06

Activităţi extraşcolare şi extracurriculare S29 24–28 IV


9.
“Şcoala Altfel”: Să ştii mai multe, să fii mai bun-3ore

Vacanţă de vară

S-ar putea să vă placă și