Sunteți pe pagina 1din 5

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA
nr. 59 din 31 ianuarie 2023

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență,
de asediu și de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art.
696), cu modificările ulterioare, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 privind
declararea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 52 2, art.
631), cu modificările ulterioare, Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022 privind prelungirea
stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 119, art.216 1),
Hotărârea Parlamentului nr. 163/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 186, art.3521), Hotărârea Parlamentului nr.
245/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2022, nr. 245, art. 472), Hotărârea Parlamentului nr. 278/2022 privind prelungirea stării
de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 307, art. 604), Hotărârea
Parlamentului nr. 330/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2022, nr. 392, art. 732) și pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru
Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), cu
modificările ulterioare, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPUNE:

1. Pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, definiți ca persoane fizice sau


persoane juridice, care procură de la furnizorii de gaze naturale în alte scopuri decât
pentru propriile necesități casnice, cu excepția autorităților și instituțiilor publice, se
aplică următoarele:
1.1. Se stabilește compensarea pentru primii 500 m3 de gaze naturale consumați lunar
în cuantum de 12,27 lei fără TVA per metru cub de gaze naturale. Compensarea va fi
aplicată pentru lunile ianuarie-martie 2023;
1.2. Compensarea se efectuează pentru luna precedentă. Evidența compensării se ține
de către furnizorii de gaze naturale;
1.3. În facturile eliberate consumatorilor noncasnici se indică separat suma totală
pentru serviciile prestate, mărimea compensației fără TVA și suma care urmează să fie
achitată de către fiecare consumator noncasnic după recalculare;
1.4. Finanțarea cheltuielilor pentru compensarea prețului pentru gazele naturale
furnizate consumatorilor noncasnici, stabilită conform prezentei dispoziții, se efectuează
de către Ministerul Economiei;
1.5. Compensația se acordă per consumator noncasnic, indiferent dacă are un singur
contract de furnizare a gazelor naturale cu mai multe locuri de consum sau mai multe
contracte de furnizare a gazelor naturale în diferite locații sau regiuni ale Republicii
Moldova. Compensația se acordă o singură dată pe lună per consumator noncasnic,
indiferent de faptul cu câți furnizori de gaze naturale sunt încheiate contracte de furnizare
a gazelor naturale;
1.6. Furnizorii de gaze naturale calculează lunar valoarea mijloacelor financiare
necesare pentru plata compensației pentru consumatorii noncasnici;
1.7. După verificarea informației privind suma compensării, furnizorii de gaze
naturale prezintă lunar, până la data de 10 a lunii ulterioare lunii de consum, Ministerului
Economiei dările de seamă privind mijloacele financiare necesare pentru finanțarea
compensării, numărul de consumatori și volumul consumat de gaze naturale, conform
normelor stabilite;
1.8. Răspunderea pentru evidența consumatorilor noncasnici, efectuarea calculului
sumei compensării, reflectarea acesteia în factura de plată și dările de seamă o poartă
furnizorii de gaze naturale.

2. Pentru consumatorii noncasnici de gaze naturale, definiți ca persoane fizice sau


persoane juridice, care procură de la furnizorii de gaze naturale, au activități de bază în
domeniile specificate în pct. 2.9 și nu au înregistrat vânzări în lunile ianuarie-martie 2023
sau ale căror plăți pentru gazele naturale (fără TVA) consumate lunar reprezintă cel puțin
5% din valoarea livrărilor de mărfuri și servicii din luna respectivă se aplică următoarele:
2.1. Se stabilește compensația pentru gazele naturale în cuantum de 12,27 lei fără
TVA per metru cub de gaze naturale, dar nu mai mult de 1,5 milioane lei per consumator
noncasnic pe lună. Compensarea va fi aplicată pentru lunile ianuarie-martie 2023;
2.2. Din suma compensată se va exclude compensarea pentru primii 500 m3 de gaze
naturale consumați lunar;
2.3. Evidența compensării se efectuează de către furnizorii de gaze naturale;
2.4. În facturile eliberate consumatorilor noncasnici se indică separat suma totală
pentru serviciile prestate, mărimea compensației fără TVA și suma care urmează să fie
achitată de către fiecare consumator noncasnic după recalculare;
2.5. Finanțarea cheltuielilor pentru compensarea prețului la gazele naturale furnizate
consumatorilor noncasnici, stabilită conform prezentei dispoziții, se efectuează de către
Ministerul Economiei;
2.6. Pentru a beneficia de compensare, consumatorii noncasnici de gaze naturale vor
depune o cerere pe proprie răspundere prin intermediul Ghișeului unic de raportare
electronică, în cadrul formularului de solicitare a compensației cheltuielilor de gaz natural
(formular CCG 22);
2.7. Termenul-limită de depunere a cererilor cu privire la solicitarea compensațiilor
este 12 mai 2023;
2.8. Cererea conform pct. 2.6 poate fi depusă doar după prezentarea declarației TVA
pentru luna pentru care se solicită compensarea.
2.9. Activitățile de bază ale consumatorilor noncasnici care solicită compensare se
desfășoară conform următoarelor coduri CAEM:
a) A0113: Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;
b) A0146: Creșterea porcinelor;
c) A0147: Creșterea păsărilor;
d) C103: Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;
e) C 1051: Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;
f) C106: Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din
amidon;
g) C1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de
patiserie;
h) C1073: Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse
făinoase similare;
i) C109: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor;
j) C1393: Fabricarea de covoare și mochete;
k) C141: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din
blană;
l) C143: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare;
m) C151: Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și
marochinărie și a articolelor de harnașament; prepararea și vopsirea blănurilor;
n) C152: Fabricarea încălțămintei;
o) C231: Fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă;
p) C233: Fabricarea materialelor de construcții din argilă;
q) C1072: Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase;
r) С1082: Fabricarea altor produse alimentare;
s) С1721: Fabricarea articolelor din hârtie și carton.
2.10. Compensarea se efectuează pentru una sau mai multe din lunile specificate la
pct.2.1, în limita termenului stabilit la pct. 2.7;
2.11. I.P. CTIF va transmite, la data de 15 a fiecărei luni sau în următoarea zi
lucrătoare, către Ministerul Economiei, informația colectată;
2.12. Lista agenților economici beneficiari de compensații, precum și informația
referitoare la volumul de gaze ce urmează a fi compensat pentru fiecare agent economic,
sumele compensației vor fi transmise până la ultima zi lucrătoare a fiecărei luni de către
Ministerul Economiei către furnizorii de gaze naturale pentru includere în factură;
2.13. Răspunderea pentru datele introduse în cerere de solicitare a compensației o
poartă solicitanții - consumatorii noncasnici de gaze naturale, definiți conform pct. 2.

3. În scopul compensării gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici conform


pct. 1 și 2 din prezenta dispoziție, Ministerul Finanțelor va asigura alocarea din fondul de
intervenție al Guvernului a resurselor financiare în sumă de 230 milioane lei.

4. Ministerul Economiei întocmește documentele de plată pentru transferul


mijloacelor financiare respective la conturile furnizorilor de gaze naturale destinate
compensării gazelor naturale consumatorilor noncasnici.

5. Ministerul Finanțelor efectuează finanțarea conform documentelor de plată, pe


măsura prezentării acestora de către Ministerul Economiei, conform priorităților stabilite
la art. 67 alin. (2) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.
181/2014.

6. Sumele compensării care n-au fost solicitate sau au fost solicitate în mod eronat
de către furnizorii de gaze naturale pe perioada de gestiune se restituie, în baza raportului
pentru perioada respectivă, pe parcursul anului bugetar.

7. Controlul asupra corectitudinii de stabilire a compensării gazelor naturale și de


utilizare conform destinației a mijloacelor financiare alocate pentru achitarea acesteia îl
exercită Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor și alte organe de control abilitate.

8. În sensul punctelor 2.1, 2.2 și 2.3 din Dispoziția Comisiei pentru Situații
Excepționale nr. 3 din 1 februarie 2022, precum și în cel al punctelor 1.1, 1.2 și 1.3 din
Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 11 din 17 martie 2022, textul
”diferența de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor
naturale”, precum și textul ”diferența dintre prețul reglementat pentru furnizarea
gazelor naturale” se referă la prețul reglementat la gazele naturale cu TVA.

9. La Dispoziția nr. 58 din 28 ianuarie 2023 a Comisiei pentru Situații


Excepționale, denumirea Anexei nr. 5 „Alocări financiare pentru centrele de
plasament temporar pentru persoane refugiate, create de instituțiile bugetare din
subordinea Ministerului Educației și Cercetării” se va substitui cu textul „Alocări
financiare pentru centrele de plasament temporar pentru persoane refugiate, create
de instituțiile bugetare din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale”.

10. Prin derogare de la art.96 lit.a) din Codul fiscal nr.1163/1997, se scutește de
TVA fără drept de deducere livrarea, în perioada iunie 2022 - decembrie 2022 , a energiei
electrice de echilibrare efectuată de către Î.S. „Moldelectrica” către З.А.О. «Молдавская
ГРЭС», care nu are relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova.

11. În vederea asigurării continuității activității SATD „Uzina Metalurgică


Moldovenească”:
11.1. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 1515/1993 privind protecția mediului
înconjurător, ale Legii nr. 1422/1997 privind protecția aerului atmosferic și ale Legii
nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Agenția
de Mediu va emite, în termen de 1 zi lucrătoare de la depunerea cererii de către SATD
„Uzina Metalurgică Moldovenească”, actul permisiv „Autorizația de emisie a poluanților
în atmosferă de la surse fixe” cu valabilitatea până la 28 februarie 2023;
11.2. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 1515/1993 privind protecția mediului
înconjurător, ale Legii nr. 209/2016 privind deșeurile și ale Legii nr. 160/2011 privind
reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Agenția de Mediu va emite,
în termen de 1 zi lucrătoare de la depunerea cererii de către SATD „Uzina Metalurgică
Moldovenească”, actul permisiv „Autorizația de mediu pentru gestionarea deșeurilor” cu
valabilitatea până la 28 februarie 2023.

12. Dispoziția nr. 32 din 8 august 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale, cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
12.1. la subpunctul 10.1.2. cuvintele „masei lemnoase de foc recoltate și/sau aflate” se
substituie cu cuvintele „lemnului de foc (specii tari/moi/rășinoase) recoltat și/sau aflat”;
12.2. se completează cu un subpunct nou, 10.1.4, cu următorul cuprins:
„10.1.4. Comercializarea lemnului de foc specii moi și rășinoase către consumatorii
noncasnici (persoane juridice ce nu efectuează activități de comercializare/
recomercializare a lemnului de foc) se va efectua în limita stocurilor disponibile.
Cantitatea maximă de lemn de foc specii moi și rășinoase comercializată consumatorilor
noncasnici nu va depăși 200 metri steri per consumator noncasnic”.

13. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sunt


obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și
locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte
persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

14. Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina
web oficială a Guvernului.

Prim-ministru,
Președinte al Comisiei Natalia GAVRILIȚA

S-ar putea să vă placă și