Sunteți pe pagina 1din 303
ION CIORNII LIMBA | ROMANA INDREPTAR FONETIC SI GRAMATICAL ve EDITIA A 2-A REVAZUTA te ‘SI COMPLETATA vi et date CHISINAU ,LUMINAY 1991 3 | | Cuvint inainte De ta.un timp tncoace in virtutea unor considerente de ordin obiectiv gi subiectiv se observa tot mai mult tendinfa de a inzestrs scoala medie de culturd generala cu manuale la limba romana pen- tru fieeare clasé sparte (IV—VII; V—IX) renunjindu-se astfel fs experienfa acumulati de ani de zile eind pentru accleasi clase se aleatuiau numai doud manuale: unul ta fonetic’, lexicologie si mor- fologie si altul ta sintaxd. E greu de spus cine a cistigat in urma unei asemenea restructurari S-ar prea, difitr-o parte, cdi e mai comod pentru elev si inva~ fator s& dispuna in procesul instruirii de un manual in care mate- fia sd fie grupata conform programei gcolare respective pentru fiecare clasi, In acelasi timp ins, dup’ cum ne informeaza invé- {8torif gi studentii filologi, o astfel de divizare pe clase si chiar dez- binare a diferitelor catcgorii gramaticale di nagtere unor dificul tati de ordin didactic. In asemenea situajie repetarea materiei studiate in clasele pr cedente devine 0 problema dificili, cei manualul cu pricina, pots vit tradijiei gcolii noastre, 1a sfirgitul anulai de invéjsmint a fost festiluit bibliotecii scolii. Situafia devine si mai complicata Ia fi- nele clasei VIII (IX) cind elevii trebuie si susfin& examen ta lim- ba romana gi deci au nevoie, de toate cele einci manuale. Dar ce ‘sf {acd absolventul scolii medii? In postur de abiturient, mai ales 1a facultatea de litere, are gi el nevoie de inci manuale de limba si trei de literaturd. In vinzare liber’ manuale nu sint si nici gcoa- Ia nu-i poate pune la dispozitie aceste manuale. $i chiar presupu- nindu-se ameliorarea in aceasta directie, utilizarea celor cinci ma nuale este extrem de artevoioasd din punct de vedere pract Acestea sint motivele ce I-au determinat pe autorul cirfii date 8 CBB 81,2 Romin cia Recomandat de Ministerul Invitimintului ‘Poblic din Moldova Ciornit ton C58 — Limba romana: indreptar fonetic si gramatical. — Chigi nau: Lumina, 1991, 312 p. ISBN 5—372—00871—7 In carte se detcriu probleme fonetice, morfologice si sintactice ale limbii romaine, previzute de programa gcolari pentru clasele V—XI. Prob- lemele teoretice. se eramineazd mat larg decit In manualele scolare, ceea ce va contribu 1a aprofundarea cutiostinfetor elevilor la limba romana. {ucrares poate servi-drept material suplimentar pentru profesor de Vint romana, precum si pentru abiturients 4900070200-—175, = UTS. seri, in Molders, 1990. 2 Romin manque) cat SS: MSL in Moldovs, 190. CBB 61.2 Roms 372 00v08—5, len Ciorati, 1990. on Ciorti, cu schimbari, 1991.