Sunteți pe pagina 1din 2

RoMAmra

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET


Bucuregti
Nr. 453.224/ 18.03.2021
Exemplar unic
INSPECTORATUL GENERAL AL PoLITIBI RoTUANB
DTRECTTA nuunRA SE TIMITE PE EMAIL
georgiana.bumbu@mercury360.ro

Cdtre,
MERCURY 360 Communications S.R.L.
- tn atenlia doamnei Georgiana Bumbu -

Urmare a solicitdrii dumneavoastrd privind situafia accidentelor rutiere produse


in anul 2020, date ce urmeazd, a fi folosite in cadrul campaniilor preventive realizatein
colaborare cu Polilia Rom6nd,, vd, comunicdrn urmdtoarele:
Direclia Rutierd, incolaborare cu Institutul de Cercetare qi Prevenire a
CrirninalitSlii, realizeazd, anual un rapofi cu privire la accidentele rutiere produse ?n anul
anterior, intitulat Buletinul Siguranlei Rutiere. Ultirnul numdr publicat a fost cel din anul
2020 in care sunt anali zate accidentele rutiere produse in anul 2019.
Situalia accidentelor rutiere grave produse ?n anul 2020 pe drumurile nationale qi

autostrdzi, avAnd c,a qi cauzd principala de producere vrteza excesiv6 (vitezd neadaptatd
la condiliile de drum qi vitezd neregulamentard), se prezintd astfel:

Accidente Persoane Persoane Persoane


Categorie drum produse decedate rinite srav rinite usor
Autostradd 7 6 7 2

Drumuri nalionale 448 153 436 319

Accidente Persoane Persoane Persoane


Locul producerii
Droduse decedate rinite grav rlnite usor
in localitate urband (DN) 39 l3 JI 28

in localitate rurald (DN) 1s0 46 t49 9t


in afara iocalitSlii (A) 7 6 7 2

in afara localitdlii (DN) 259 94 250 200

Bucuregti, B-dul. Georgc Cosbuc, nr. 83-85, sector 5


Tcl./Fax:021 12082525, c-rnail - gi1culalic,!4peliltill eutiulq,tp
La nivelul Direcliei Rutiere nu existd o centralizare a accidentelor rutiere produse
in zonele semnalizate ,,zond cu risc ridicat de accidente".
Situa(ia accidentelor rutiere produse la nivel national in anul 2020 se prezintd
astfel:
Accidente Persoane Persoane Persoane
Accidente
oroduse decedate rinite sraY rinite usor
Accidente grave 6.273 1.646 s.484 2.156
Accidente uqoare 16.563 20.285
Total accidente 22.836 1.646 5.484 22.441

Raportat la vArsta conducdtorilor de autovehicule vinovali de accidentele rutiere


produse pe fondul vitezei excesive precizdm faptul cd 4,BBYo dintre acegtia au vArsta de
19 anr, urrnafi de cei cu vArsta de 22 de ani (4,21%) qi cei cu vArsta de 3 1 de ani (3,55oA).
Conducdtorii de autovehicule cu vArsta cuprinsd intre 19-23 de ani reprezintd o pondere
de 17,3oh, urmafi de cei din categoria de vArstb 30-34 de ani reprezentdnd l4Yo.

Cu stim6,

I
f."rRECr
!'Comisar-qqf de
l,

nBADEA
U^* , go,l

'ge Cosbuc, nr. 83-85, seckrr 5


'I el./l:ax: ()21 /2082525. c-nrail - ciroulatjcilllttltl!qtqtUUtit,Lt

S-ar putea să vă placă și