Sunteți pe pagina 1din 3

Material informativ privind reducerea capitalului social, potrivit punctului de pe ordinea

de zi a Adunärii Generale Extraordinare a Actionarilor Lactate Natura S.A. convocatã


pentru data de 07/08.02.2023
Consiliul de Administratie a! LACTATE NATURA S.A., cu sediul In Târgovite, Bd.
Independenei nr. 23, judeul Dâmbovita, Inregistratã la Oficiul Registrului Comerului de pe
lângã Tribunalul Dâmbovita sub nr. J15/376/1991, având CUI RO 912465 §i capital social
14.096.751,25 lei, In conformitate cu prevederile legale incidente, prin prezenta, supune
aprobärii actionarilor:
- Aprobarea suspendärii temporare a activitatii societatii pe o perioadã de 3 ani,
Incepând cu data de 09.02.2023 i
- Aprobarea reducerii capitalului social a! societälii LACTATE NATURA S.A. de la
valoarea de 14.096.751,25 lei la valoarea de 5.996.751,25 lei, prin micorarea numärului
de actiuni de la 11.277.401 actiuni la 4.797.401 actiuni cu 0 valoare nominalã de 1,25
ieilactiune. Reducerea capitalului social se realizeazä pentru acoperirea pariala a
pierderii reportate Inregistratä In situatiile financiare auditate ale societäii la 31.12.2021.
I) Aprobarea suspendàrii temporare a activitàtii societàtii pe 0 perioadã de 3 ani,
incepând cu data de 09.02.2023
Mentionarn cã Lactate Natura S.A. s-a confruntat in ultimii 11 ani Cu 0 situatie financiarä
dificilä, inregistrând pierderi contabile succesive. Structura pierderilor mnregistrate de societate
In perioada 2011-2021 este urmãtoarea:
Elemente 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
de
capitaluri
proprii
Pierdere 2.568.237 481.350 - 2.879.230 1.212.147 2.323.226 850.450 1.262.145 2.429.106 1.590.413 2.519.350 18.094.549
Curent
Profit 20.755 20.755
curent
TOTAL 18.073.794

In structura actionariatului societätii, In aceastã perioada, au intervenit o serie de modificäri,


In principal dupa cum urmeazã:
Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A. (sub denumirea de FPP V Oltenia S.A., la
acea vrerne) a intrat In actionariatul Lactate Natura S.A. cu un procent de 30% (sub denurnirea
de S.C. INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI S.A., la acea vrerne) la data de 20.07.1993 pnn
actul de transrnitere nr. 4315/1993. Prin actul de cesiune nr. 21/1997 i nr. 8/1998 FPS a
cesionat cãtre S.I.F. Oltenia S.A. 94.540 actiuni.
In perioada 2001-2010 S.I.F. Oltenia S.A. a fost actionar majoritar CU 0 detinere de 57,58
% din capitalul social. In urma unor tranzactii pe piata de capital, S.I.F. Oltenia S.A. a pierdut
pozitia de actionar majoritar, in favoarea societätilor Revan Corn SA Galati §i Portavon SRL
Galati, ajungand la o delinere de 33%. Ulterior, in septembrie 2018, tot urmare a tranzactiilor
pe piata de capital S.I.F. Oltenia S.A. a ajuns la o detinere 42,38% din capitalul social. Prin
Hotärârea Adunärii Generale Extraordinare din data de 15.07.20 19 a fost aprobata majorarea
de capital social prin aport in numerar al actionarilor, S.I.F. Oltenia S.A. ajungand la o detinere
de 55,07% din capitalul social a! Societatii.
In contextul economic actual, Societatea flu poate sustine o activitate viabilã, avãnd in
vedere. In principal, urmätorii factori:

• Pc piaa de desfacere se fac presiuni mari pentru reducerea preuIui de livrare. pe


piaa achiziiilor de materie prima se fac presiuni din partea fermierilor pentru
creterea preului laptelui;
• Societatea se confruntä cu probleme majore privind imposibilitatea achiziionãrii
materiilor prime la proximã distantã, de calitate corespunzAtoare, dar §i la preuri
care sã-i asigure Incadrarea in preul de vânzare;
• Comenzile lansate de principalii clienti (marile lanuri de magazine de retail) sunt
doar de produse lactate sub marca proprie a acestora, ceca ce are ca efect disparitia
märcii proprii de produse NATURA;
• Lipsa forlei de muncA calificatà a generat disfuncionalitãi majore in activitatea
curentä de produclie sustinuta pentru onorarea comenzilor variabile de produse
lactate;
• Capacitatea de produclie a liniei de fabricatie delinutã de societate (aproximativ
30.000 litri lapte/zi) este semnificativ disproporionatã In raport cu volumul
comenzilor primite (cc impuneau prelucrarea a aproximativ 5.000 litri lapte/zi),
inregistrându-se costuni de producie ridicate care au depait, in cele mai multe
cazuri, preuniIe de vânzare pentru respectivele produse;
Dc asemenea, echipamentele i utilajele din locatia actualã din Bd. lndependenei
nr. 13 - Targovite destinate ambalärii produselor sunt uzate fizic i moral i flu
mai permit alinierea companiei la noile conditii de calitate din industria produselor
lactate. TotodatA, echipamentele tehnice i instalafiile tehnologice din sectorul de
oblinere al aburului tehnologic, a apei calde i a frigului tehnologic sunt energofage
si depAite tehnic, ceea cc conduce la consumuri mari a utilitAtilor strict necesare
tluxului de produclie: abur, apä caldã, frig.
Mentinerea echiiibrului Intre pretul de livrare al produselor finite i costul de productie este
primordial pentru elicientizarea activitàii, dar Lactate Natura se aflä In imposibilitatea atingerii
acestui obiectiv din cauza dotArilor tehnologice invechite i concurentei puternice pe piata
laptelui.

Astfel, In conditiile in care continuarea activitatii societã(ii, dupa modelul de business


actual, ar genera pierden de minim 80.000 lei pe lunL singura solutie viabilä la acest moment
este Intreruperea ternporarä a activitAlii de produclie a societãtii pentru o perioada de 3 ani, in
vederea identificärii unor solutii viabile pentru desturarea activitatii pe baze profitabile.

II) Aprobarea reduceril capitalului social al societatii LACTATE NATURA S.A.


de la valoarea de 14.096.751,25 lei La valoarea de 5.996.751,25 lei, prin micorarea
numàrului de actiuni de la 11.277.401 actiuni la 4.797.401 actiuni en o valoare
nominalä de 1,25 lel/actiune. Reducerea capitalului social se realizeazã pentru
acoperirea partialã a pierderii reportate Inregistratä In situaqiile frnanciare
auditafe ak sneietji In 31.12.2021.

In conditiile in care conform situaliilor tinancjare auditate la data de 31 .12.2021


societatea Inregistra pierderi totale 12.259.345 lei, Consiliul de Administralie propune
aprobarea reducerii capitalului social prin micorarea numãrului de actiuni de la 11 .277.401 lei
la 4.797.401 lei cu o valoare nominalã de 1.25 lei. Dupa reducerea capitalului social. capitalul
sociul suhsciis al societfl(ii a aca uloarca de 5.9.to.75 .25 Id. hind iiupfu1iI in 4.7)7,4())
act miii. cu o aluaie nonii iial de 1.2s lei/ act iune.

)pelati unca dc reducere (IC capital nu Vii atecta suma capita! urilor propri i ale Lactate
NUILII'a S A i a iepre/enta doll o coinpeiisaie mire (]()Lll pozi(i i din cadrul capitaluri lot
pilrii i I)U a influenIa valuarca acii'uIui net a! societaili. Pierderile coiitahile vtii hi ucopeiitc
in ordinea cchimii.

Opera;iunca propusa CSIC echitabila pCfltrLi 10(1 ac( onari i societati i. deoarecc structura
act iunariatuliii Lactate Natura S.A. nu se illodificii ca urniare a reducerii capiialului social
pentru acoperi rca pierderi Ru. tiecare aclionar urmand sii ai h ii Iterior reduceri i capitalul ui
social acecast coin dc paiiicipIiC Ia capitahil social ca cea detinula ul)tciiOi PctiU111i tic
red uccre a capital UI UI social.
In situatia ill cure. ill Ill-111a diminuii'ii capitaltilui social. iczuIii Irac(ii de aclmuni,
con hrm art. () I din Lcca 24/2017. acestea trehuie s5 tic pIttitc actionarilor indrepifiliti Ill ecu
mai iiiaic \ abate diiitic plCtUl mcdiu de Lran/.acbionurc din ultinicic 12 Iuni (0,6294 lci ) i
valoarea iiuininala a uiiei actiuni (1.25 lei). traciile de acliuni plalite de socicta(e VOr Ii
consolidate Ia I)cpo,.itarul ('entral, c'cntualeIc ac(i uii I iczultate i nI rand in propriciatca
socielâlii.
('untoini ie ederibor an. 113 din I .egca socictnlilor '31/1990 R. A(ul A este organul
slatutar competent si decida suspendarca tenipoiarn a activitâ;i I i. respeon diniinuarca
capitalul ui social.

()NSII.ltil. DL ADMINIS1RA III

S-ar putea să vă placă și