Sunteți pe pagina 1din 30

7-13 decembrie 2004 Anul XIV nr. 49 (678) 7-13 decembrie 2004 32 pagini 15.

000 lei

Dup` ce l-a ]inut at\]ia ani pe scoar]` de copac,

PSD a ob]inut votul ]`ranului cu lemne de la Romsilva


s ` p t ` m \ n a l d e m o r a v u r i g r e l e

S\ntem pe urnele ho]ilor!

Cum se fur` alegerile [i cine s\nt f`pta[ii D

up` cum au decurs alegerile generale, \nving`tor este cel care [i-a l`sat saco[a la coad`, la sec]iile de votare, iar dup` \nchiderea urnelor a plecat cu sacul. Turismul electoral, un frumos [i inedit program al Guvernului Adrian N`stase, a scos lumea din case mai ceva ca la urs. Asta, din c\te se pare, chiar \n dauna iepura[ului. Iar medodele de fraudare, \ng`duite [i chiar \ncurajate de legea electoral`, s\nt multe, m\ndre [i cornute. Pe scurt, mioritice. L-am invitat pe Cristian P\rvulescu de la Pro Democra]ia s` vi le prezinte la cald \n

Pagina 3

ac` era pre[edinte, probabil c` N`stase ar fi sf`tuit lumea, \n prag de iarn`, s` pun` o hain` mai groas`. Dar \nc` nu e pre[edinte [i face orice ca s` ajung`: a suplimentat volumul de exploatare a lemnului de foc pe ultima sut` de voturi a campaniei, iar surplusul l-a dat gratuit, prin Romsilva, familiilor nevoia[e, care au nevoie de PSD ca de c`ldur`. T`ind p`durea, au recuperat h\rtia, adic` voturile care nu s-ar fi dus nic`ieri sau poate ar fi ajuns, p`zeasc` Muma P`durii, la Opozi]ie. Citi]i [i v`-nc`lzi]i \n

Pagina 17

Dup` at\tea mi[c`ri ale turi[tilor lui N`stase, electoratul mai pu]in naiv strig`:

S-A UMPLUT PAHARUL / JOS CU-AUTOCARUL!

Ho]ilor! Fraud` electoral`! Poponarule!

Domnule Adrian N`stase, a]i avut o campanie moderat` \n care, trebuie s-o recunoa[tem, nu a]i fost foarte vizibil pe micile ecrane. Iat`, acum ave]i ocazia s` vorbi]i, \n sf\r[it Dar v` avertizez c` o s` v` pun [i c\teva \ntreb`ri incomode. Nu-i a[a c`: dumneavoastr` a]i crescut PIB-ul, a]i mic[orat s`r`cia, a]i b`gat ]ara \n NATO... ba chiar o s-o b`ga]i [i-n UE? Asta \n timp ce B`sescu a v\ndut flota [i vrea c`s`torii homosexuale \ntre b`rba]i? ...Eram sigur c` a[a e! Uita]i-v` [i la mult mai vizibilul domn B`sescu: de[i are microfonul \nchis, murmur` ceva din buze... E clar c` e vinovat!

Aten]iune! Pe toate televiziunile urmeaz` un comunicat important pentru la ]ar`: dup` ce [i-a scos bog`]iile afar` din Romnia, Adrian N`stase a anun]at c` acum vrea s` scoat`, \n sf\r[it, [i s`r`cia.

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

DEMNITARII SPUN LUCRURI TR~sNITE


Mitreo, nasol! Euroiul scade, paraiul se pr`bu[e[te... ce naiba facem? Oare la noi \n Cayman ne-or deschide `[tia [i conturi \n lei?

Academia Ca]avencu angajeaz`


Advertising Sales Manager Candidatului ideal i se cere: Candidatului ideal i se cere:
experien]` \n vnz`ri \ntr-o companie multina]ional` de cel pu]in 4 ani sau experien]` \n vnz`ri publicitate de minimum 2 ani; personalitate dinamic`, flexibilitate, abilit`]i de comunicare [i spirit de echip`; cunoa[terea unei limbi str`ine de circula]ie interna]ional`; studii superioare (reprezint` un avantaj); carnet categoria B. Oferta noastr` Oferta noastr`:: oportunitatea de a lucra \ntr-o companie \n expansiune; pachet motiva]ional atractiv [i competitiv; programe permanente de training; ma[in` pentru deplas`ri \n interes de serviciu. Trimite]i un C.V. \nso]it de o fotografie recent` la fax: 314.02.58 [i e-mail: office@catavencu.ro

Brfe, [menuri, [u[anele


PSD publicate \n campanie NNStenogramele careelectoral` de c`tre ziarele aveau voie s` le publice au fost achizi]ionate la pre]ul unui apartament de dou` camere dintr-o zon` nu foarte central`. Achizi]ionarea s-a f`cut de c`tre opozi]ie de la o f`tuc` de la cabinetul Dorinei Mih`ilescu, care a copiat pe un CD cteva reprize de [edin]e ale partidului de guvern`mnt. Cum ele nu au ap`rut pe ecrane datorit` marilor [menuri ale patronatelor cu acela[i partid de guvern`mnt, pesemne c` au contat foarte pu]in \n economia campaniei electorale. Ce s-a-ntmplat cu f`tuca urmeaz` s` v` povestim. Integrarea european` se discut` aprins \n cabinetele integr`rii cu reprezentan]ii puterilor str`ine, dar nu datorit` declara]iilor iresponsabile ale lui B`sescu [i nici m`car datorit` fraudei responsabile f`cute de c`tre organizatorii alegerilor, ci datorit` posibilei prezen]e \n urm`torul cabinet a doi vesti]i mini[tri din actualul cabinet. Poate cei mai boga]i dup` primul. Da, v-a]i prins, a[a e, este vorba despre Dan Ioan Popescu [i Miron Mitrea, foarte influen]i \n partid, dar cu probleme foarte mari \n viziunea europenilor. Dac` vor ignora observa]iile dirigin]ilor, pesedi[tilor \n frunte cu mai noul venit, Ion Iliescu, li s-a sugerat c` 2009 este mult mai potrivit ca dat` a integr`rii. P.S. Aceast` informa]ie beton nu o ve]i mai putea reg`si \n opinia nici unui analist agreat de c`tre televiziunile din Romnia. Marele om (sau ce-o fi) Adrian P`unescu [i-a v`zut visul cu ochii lui mici: s-a ales pentru \nc` un mandat \n Parlament. Dar nu i-a fost u[or. |n s`pt`mna premerg`toare alegerilor, el a vizitat Petrila [i chiar a ]inut un fel de discurs electoral la fostul Club muncitoresc. Nu c` nu i-ar fi fost suficient` propria f`ptur` ca s` umple sala, \ns` bardul a vrut s` aib` [i public a[a c` suita personal` n-a mai avut \ncotro [i s-a pus pe fapte mari. Ie[it` \n strad` cu japca, suita abia dac` a reu[it s` conving` s` asiste la discursul lui P`unescu c]iva oligofreni, care oricum c`utau un ad`post, fie el [i un banal cote]. Tot e ceva pentru s`racul omnivor, dac` ne gndim c` ultima dat` cnd a fost \n ora[ul acesta, \n 88, cu Cenaclul, a trebuit s` p`r`seasc` Clubul muncitoresc \ntr-un cor de fluier`turi. Iar atunci, replica lui de final a fost nu Vota]i-m`!, ci Petrila, r`mi de c`cat!. Generalul Gheorghe Rotaru, [eful Direc]iei Generale de Informa]ii a Arm`]ii, este un b`iat de cartier cu preten]ii de [mecher. Mae[trii lui de ini]iere sunt Gheorghe Florea de la Fulger Bragadiru [i fra]ii C`m`tari de la Rahova. |mpreun` cu Florea, Rotaru face vara chermeze cam \ncinse, undeva \ntr-un stabiliment deocheat de la Corbeanca, \mpreun` cu o colec]ie de trasoare [i petarde recoltate de pe centura Bucure[tiului. Martori de proximitate sus]in c` l-au v`zut pe Rotaru prin ulucile gardului, \n timp ce se preg`tea s` trag` la ]int` din pozi]ia tr[. Uniunea Democrat` a Ucrainenilor din Romnia, condus` de Dumitru Morhan, a adresat o scrisoare Parlamentului [i lui Ion Iliescu, prin care \[i exprim` \ntreaga solidaritate cu candidatul la pre[edin]ia Ucrainei, Viktor Iu[cenko. |n acest timp, Uniunea Ucrainenilor din Romnia, condus` de infractorul {tefan Tcaciuc, condamnat definitiv \ntr-un proces de \n[el`ciune, fals [i uz de fals, tace chitic [i bea vrtos. Sus]inut de SRI [i de Hrebenciuc, tocmai pentru c` este [antajabil, Tcaciuc a can-

NN

NNN

NNN

NNN

A[ez`m\ntul cultural

Miron Mitrea [i Dan Ioan Popescu, doi eroi de comedie, protagoni[ti \n superproduc]ia pesedist` Clasa exploatatoare merge \n paradis fiscal
didat pentru un nou mandat de Legend` deputat al uniunii, f`r` nici un alt concurent care s`-i deranjeze N brf` pentru care nu alcoolemia. b`g`m mna-n foc NN brf` cu parfum de Acciduzzu credibilitate NNN brf`-beton

(BULET NUL ACADEM E ) (BULETIINUL ACADEMIIEII) R E DAC}IA: {tefan AGOP AN {tefan AGOPIIAN IIon BARBU on BARBU Marius BOR}EA Redactor-[ef adj.: Marius BOR}EA Doru BU{CU Redactor-[ef: Doru BU{CU Doru COSTEA Trebi juridice: Doru COSTEA R`zvan CUCU R`zvan CUCUII Marius DR~GHICI Birou Investiga]ii: Marius DR~GHICI Secretar general de redac]ie: Gabr e DROGEANU Gabriiell DROGEANU Florin IARU Consilier tehnic: Florin IARU A n ONESCU Alliin IIONESCU Eugen STODOR Eugen IISTODOR Cornel IVANCIUC {ef Birou Investiga]ii: Cornel IVANCIUC August n JULEA Augustiin JULEA Octav MARDALE Redactor artistic: Octav MARDALE Liviu MIHAIU Redactor-[ef adj.: Liviu MIHAIU Ioan T. MORAR {ef Birou Externe: Ioan T. MORAR {ef Birou Distrac]ii-Amuzament: V ore MO}OC Viiorell MO}OC Drago[ MU{AT Drago[ MU{AT Bogdan PETRY Grafician: Bogdan PETRY Dan STANCIU Secretar de redac]ie: Dan STANCIU Iulian T~NASE Birou Investiga]ii: Iulian T~NASE Mircea TOMA {ef Birou Social-Politic: Mircea TOMA M ha BURCEA Miihaii BURCEA (documentarist) Alexandru C~UTI{, Alexandru Reporteri: Alexandru C~UTI{, Alexandru DU}U Dan e GOACE C`t` n DU}U,, Daniiell GOACE,, C`t`lliin MATE A exandru V~RZARU MATEII,, Allexandru V~RZARU {ef Sec]ie Moravuri U[oare: Drago[ VAS LE Drago[ VASIILE Sorin VULPE General Manager: Sorin VULPE [i cititorii no[tri, care s\nt la fel de inteligen]i ca noi. Sorin AXINTE Marketing Director: Sorin AXINTE axu@catavencu.ro Laura IV~NCIOIUPR&Events Manager: Laura IV~NCIOIUIIONII}~ ON }~ laura@catavencu.ro Roxana BODEA Promotion Manager: Roxana BODEA roxana.bodea@catavencu.ro Ioana Ingrid WEINERICH Traffic: Ioana Ingrid WEINERICH ioana@catavencu.ro Cristian Coordonator distribu]ie: Cristian DOMN }EANU DOMNII}EANU cristi@catavencu.ro

Bula demnitarului
CATEGORIA

COMPUTEREA {I OPOZI}IA BEC PLUS ULTRA


Mircea Geoan` (vicepre[edinte Emil Ghergu] (pre[edinte BEC): PSD): Nu soft-ul este de vin`, ci Traian Nu se poate ca Traian B`sescu s` ne B`sescu are hard-ul virusat. acuze pe noi de fraud` sau de acoperirea unor fraude, el, care s-a \nscris pentru CATEGORIA turul doi dup` ce n-a reu[it s` c\[tige \n PROFE}II DESPRE TRECUT, turul \nt\i, a[a cum s-a l`udat.

CATEGORIA

Maami, mami, am \n]eles de ce ai votat cu domnul B`sescu! Ai votat special, doar pentru ca tati s` aib` iar`[i pile [i la opozi]ie!

PROSTII DESPRE VIITOR

Gigi Becali (pre[edinte PNG): Am CATEGORIA TULBUR~RI s` fac o televiziune, Becali TV.
CATEGORIA

SOCIALE DE CON{TIIN}~

EMIL BOBU

2002 Concept Multimedia Design: 2002 Concept Multimedia V ad ARGH R & F or n ARU Vllad ARGHIIR & Flloriin IIARU Corina M|}~ Tehnoredactare: Corina M|}~ Comenzi publicitare la Comenzi publicitare la Publimedia International Publimedia International Mircea Ionescu Mircea Ionescu sales manager 021.305.32.40 021.305.32.40 mircea.ionescu@mpg.ro mircea.ionescu@mpg.ro Raluca Mohora Raluca Mohora senior sales DIFUZARE prin NDC Group 2000 , DIFUZARE prin NDC Group 2000 SRL, Tel.: 021.205.72.00; Tel.: 021.205.72.00; Fax: 021.223.21.00 Fax: 021.223.21.00 Abonamente prin Rodipet S.A. Abonamente prin Rodipet S.A. Nr. de catalog 2002 sau direct Nr. de catalog 2002 sau direct la la Academia Ca]avencu ADRESA REDAC}IEI: ADRESA REDAC}IEI: Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Sector 3, Bucure[ti Sector 3, Bucure[ti Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Fax: 314.02.58 Fax: 314.02.58 ISSN 1221-5597 ISSN 1221-5597 Tip`rit la Tipografia Tip`rit la Tipografia Romnia liber`
Biroul Romn de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit pentru revista Academia Ca]avencu \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit

manager

Dan Matei Agathon (secretar general PSD): Conform teoriei numerelor mari [i clopotului lui Gauss, nu avem cum s` nu mai cre[tem fa]` de Alian]`. Emil Ghergu] (pre[edinte BEC): Turul doi e mai simplu, nu mai s\nt at\- CATEGORIA CU VOTUL LA VIAGRA ]ia participan]i. Dan Nica ([eful echipei de campaVasile Dncu (pre[edintele Agennie a PSD): |n general, alegerile au fost ]iei pentru Strategii Guvernamentale): E un fel de Viagra pe care a aruncorecte. cat-o acum B`sescu, ca s`-[i \nt`reasc` CATEGORIA electoratul care nu a fost destul de tare URSUL IEPURA{ VISEAZ~ la vot. Adrian N`stase (prim-ministru): Familia ambasador Mihaela Geoan` vot\nd \nc` o dat` Traian B`sescu a luat b`taie. Nu a c\[- CATEGORIA [i chiar \nc` o dat` [i cu unii, [i cu al]ii, ca s` fie cariera tigat din primul tur, cum a anun]at, a[a G|NDIRE CU PREFRAUDARE lui Mircic` mul]umit` c` ar trebui s` se retrag`. Miron Mitrea (vicepre[edinte PSD): Se face o confuzie \ntre num`rul CATEGORIA seamn` a jigni electoratul Alian]ei care [tie foarte bine c` a pierdut pentru c` a celor care au votat [i num`rul voturilor FURARE HUMANUM EST exprimate. Traian B`sescu (pre[edinte PD): fost furat. A recunoa[te alegerile legislative \n|ntunericitul

Corneliu Vadim Tudor (pre[edinte PRM): Nu \ncurajez tulbur`rile sociale, nu s\nt haiducul Bujor, nu chem lumea \n strad`, dar, dac` strada m` va chema, nu voi putea s` nu vin \n lumina reflectoarelor.

Doamnelor [i doamnelor! Aproape a ap`rut revista , num`rul fierbinte care va \nc`lzi luna decembrie! Cea mai curajoas` revist` pentru femei frige! Din sumar: pictorial Andreea Marin Zei]a Atena; Dosar: Sexul viitorului toat` lumea cu toat` lumea; Despre fostele so]ului [i actualele fo[tilor text de Mihaela R`dulescu; Inedit: Povestea de dragoste dintre Dan Chi[u [i Manu; Sexfruntarea: Miki vs Taxi. Cite[te

tabu

marius.bortea@catavencu.ro

Internet: Internet: http://www.catavencu.ro E-mail: E-mail: office@catavencu.ro

tabu, revista care \i dezbrac` pe b`rba]i de secrete. Vei afla c` tr`ie[ti \ntr-o lume a
b`rba]ilor. Condus` de femei.

unora le place jaful

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

Cum se fur` alegerile [i cine le fur`


Exist` dou` ipoteze cu privire la fraudele electorale:
n prima ipotez`, prezentat` sub form` oficial` n formula incidente izolate ce nu au afectat corectitudinea alegerilor, cet`]enii, individual, profit` de caren]ele legisla]iei [i calitatea timbrului autocolant [i voteaz` de mai multe ori ca s` favorizeze candidatul sau partidul preferat, dar n acest caz, posibil, excursiile cu microbuzul, autocarul sau limuzina din ziua vot`rii nu au nici o explica]ie. A doua ipotez` ia n calcul organizarea de c`tre partide a unui sistem de comunicare [i transport, n interiorul localit`]ii [i n afara acesteia, pentru a mobiliza [i transporta votan]ii. Pentru aceasta sunt organizate echipe care dirijeaz` fluxul de oameni [i de informa]ii, coordoneaz` deplas`rile [i asigur` mijloacele (de comunicare, de transport, protec]ie) pentru a valorifica superioritatea de resurse [i putere. Aceste echipe func]ioneaz` att pentru a favoriza mi[carea electorilor astfel controla]i (constrn[i administrativ sau pl`ti]i) n interiorul localit`]ii, ct [i n afara ei, interfernd cu alte echipe [i organiznd turismul electoral. Alte echipe sunt angajate n ac]iuni de intimidare a eventualilor critici [i de spionare a adversarului. depinde [i de loialitatea [i spiritul de organizare dovedite n alegeri. La nivelul partidelor, organizarea alegerilor are mai mult aspectul unei goane dup` voturi ct mai sigure dect al campaniei de convingere a nehot`r]ilor. Iar dac` partidul e n toate, primarul nu va recunoa[te o alt` autoritate c`reia s` i se supun`. Interesul de partid a fost, de altfel, prin manipulare [i propagand`, transformat n interes na]ional, astfel c` justificarea pentru abuzurile din ziua vot`rii a fost deja asigurat`, cu contribu]ia mass-media mai mult sau mai pu]in, direct sau indirect, de partid. Cnd nu mai exist` juri[ti pentru a ocupa pre[edin]ia birourilor din sec]iile de votare, prefectul, tot om de partid, propune persoane care se bucur` de prestigiu n localitate pentru aceast` pozi]ie, iar primarul este cel care i ofer` datele. Deci pre[edin]ii [i loc]iitorii lor sunt de multe ori apropia]i partidului primarului [i prefectului. Dac` primarul este ntr-un partid de opozi]ie, acest tip de colaborare cu prefectul nu mai exist`. Iar cei ce controleaz` sec]ia de votare sunt cei ce pot frauda alegerile. n afara pre[edintelui [i a loc]iitorului biroului sec]iei de votare, mai exist` [i posibilitatea colabor`rii dintre reprezentan]ii partidelor, controla]i tot de primari, prin mecanismele de distribu]ie a resurselor locale.

Domle, pentru noi, PSD-ul, oricum ar fi e bine: tot c\[tig`m. Dac` pierdem fraudatele, for]`m anticipatele.

Trezorieru PSD cu purt`tor de PNA


Baronii Corneliu Iacobov [i Andrei {erban (cel din urm`, primar PSD la Sl`nic Moldova) au fost pu[i la zid f`r` benti]` la ochi. Prciosul, Ionel Cre]u, s-a recomandat drept trezorierul partidului de guvern`mnt filiala Bac`u. Informa]iile sale pot fi de un real folos, att pentru comunitate [i clasa politic`, ct [i pentru turn`tor. Din surse bine infiltrate la PNA, un zvon de cercetare penal` a cutremurat lini[tea ex-casierului [i acum se c`ie[te. Cic` ar fi furat 44 de miliarde de lei chiar de la cei pe care i-a dat n gt. }eparii ]epui]i au f`cut plngere penal`, iar dos`relul a ajuns la PNA de [ase luni. Actele incriminatoare s\nt la procurorii care a[teapt` un semn divin s` le finalizeze.

PUR va para[uta un vicepremier mincinos


Dac` preten]iile lui Voiculescu vor fi b`gate n seam`, PUR va avea un vicepremier n viitorul guvern (oricare ar fi el, probabil!). Acest vicepremier e desemnat n persoana lui Codru] Sere[, un mincinos s`r`ntoc [i imoral care, vorba lui, prolifereaz` injurii. Puristul, fost candidat de sanchi la pre[edin]ie, se laud` c` pn` n 1999 a fost manager la cteva firme. Realitatea e, ns`, alta: numitul Codru] Sere[ a fost, pn` n 1999, para[utist la o unitate militar`. {i anul intr`rii sale n PUR este dat napoi, a[a, ca s`-i creasc` trecutul politic. Aflat n slujba lui Voiculescu (n-a prea finalizat nici un proiect la care a lucrat), Sere[ locuie[te ntr-un apartament apar]innd Crescent-ului, apartament cu o singur` cheie c`reia nu are voie s`-i fac` dublur`! Marele caracter de vicepremier a reu[it s`-[i p`r`seasc` nevasta (cea de-a doua) n urma campaniei electorale, cnd, ca o aducere aminte a trecutului s`u, s-a ncurcat cu o para[ut` de campanie!

De ce se fur`? Pentru a ob]ine mai multe voturi


[i pentru a demonstra buna organizare a campaniei [efilor de partid de la jude]e [i de la Bucure[ti. Ini]iativa poate fi local`, central` sau coordonat` central, dar mbog`]it` prin experien]a local`. Din acest punct de vedere, referendumul pentru modificarea Constitu]iei a fost momentul-cheie, toleran]a intern` [i interna]ional` fa]` de multiplele iregularit`]i ncurajnd actorii locali s` [i asume cea mai mare libertate posibil`. Sub protec]ia interesului na]ional, clamat [i cu ocazia alegerilor din noiembrie 2004, pentru a tempera sau anihila criticile, ale[ii locali [i subordona]ii lor au descoperit c` exist` o mare toleran]` fa]` de fraud`, iar institu]iile aproape c` nu reac]ioneaz`, sau dac` o fac, [i iau maximum de precau]ii pentru a nu deranja pe nimeni.

De ce ho]ii nu sunt prin[i sau m`car surprin[i?


Pentru c` alegerile se fur` cu legea \n mn`. Prin solu]iile cuprinse n legea electoral`, s-a creat posibilitatea ca aleg`torii s` voteze de un num`r nelimitat de ori, deoarece ace[tia [i pot exprima dreptul la vot nu numai n localitatea de domiciliu, ci [i n orice alt` localitate, iar singurul mijloc de siguran]` a constat n aplicarea unui timbru autocolant pe cartea de identitate. Modul de organizare a sec]iei de votare [i rolul prefectului n procesul electoral sunt permise tot prin lege. Or, dac` legea con]ine attea lacune nct faciliteaz` frauda, suspiciunea caracterului deliberat al mult prea permisivelor sl`biciuni ale reglement`rii se instaleaz` automat. Dac` legea ar fi fost clar`, frauda nu ar fi fost posibil`. De[i au existat suficiente semnale de alarm`, cei ce aveau posibilitatea de a reac]iona nu au f`cut-o. Oare de ce?

Adrian N`stase, omul prea plin al subculturii politice romne[ti


partidelor de c`tre aleg`tori (pl`ti]i sau [antaja]i) [i predarea buletinelor ne[tampilate la ie[ire, ca element de control. Aceast` metod` presupune existen]a unui excedent de buletine de vot, ca urmare a tip`ririi lor f`r` control [i pre[tampilarea acestora. n acest caz, complicitatea pre[edintelui sec]iei de votare sau cel pu]in a unui membru al acesteia este esen]ial`. 2. {tafeta: este o variant` mai simpl` a metodei 1 [i presupune neintroducerea n urn` de c`tre c]iva din primii aleg`tori a unor buletine [tampilate [i predarea lor monitorului partidului, care le distribuie c`tre al]i votan]i, ce vor aduce la ie[irea din sec]ie un buletin n aceea[i stare. 3. C`ma[a albastr`: este o alt` variant` a suveicii, care asigur` cel mai mare control din partea partidului. Aleg`torul se declar` incapabil s` se concentreze asupra votului [i cere asisten]a unui anume membru al biroului sec]iei de votare (cel n c`ma[a albastr`). Chiar dac` la alegerile parlamentare [i preziden]iale se interzice membrilor Biroului Sec]iei de Votare s` ajute aleg`torii, slaba preg`tire sau complicitatea pre[edin]ilor au permis unor reprezentan]i ai partidelor s` nso]easc` n cabina de vot aleg`torii care cereau sprijin. 4. Infiltrarea: este o metod` valabil` mai ales n cazul ora[elor mari, n care absenteismul este important. Ea presupune o coordonare atent` a votului multiplu. Astfel, grupuri de persoane se prezint` la o alt` sec]ie de vot dect cea la care sunt arondate, unde, cu complicitatea reprezentantului partidului, ar vota n numele unui alt aleg`tor care nu s-a prezentat nc` [i este posibil s` nu se prezinte deloc la vot. Astfel, controlul listelor speciale nu mai este eficient. 5. nlocuirea: este o metod` care implic` distrugerea [i substituirea unor buletine votate de aleg`tori cu altele ce au fost [tampilate de reprezentan]ii partidului ce controleaz` desf`[urarea alegerilor n sec]ia respectiv`. 6. Urna mobil` sau netransportabilii. Utilizarea urnei mobile pentru a ob]ine votul unor persoane, mai ales n vrst`, deci aproape netransportabile, dar care sunt n fapt nonvotan]i. Dup` abuzul de la referendum [i spectacolul de la locale, cnd mul]i candida]i au devenit primari pentru c` au reu[it s` g`seasc` mai mul]i netransportabili dect adversarii lor, [i la alegerile parlamentare urna mobil` a fost deplasat` n multe cazuri f`r` acte medicale doveditoare ale st`rii de s`n`tate a solicitantului. 7. Turismul electoral: este metoda facilitat` de existen]a listelor speciale, care presupune deplasarea unor aleg`tori de la o sec]ie la alta [i/sau dintr-o localitate n alta, pentru a vota de ct mai multe ori cu putin]`. 8. Mobilizarea for]at` [i campania continu`: const` \n organizarea aducerii for]ate a aleg`torilor la vot, prin eludarea caracterului liber al votului [i condi]ionarea ajutoarelor sociale sau a altor forme de suport pentru persoanele s`race. n paralel, condi]ionarea presupune [i indica]ii privind votul, [i forme de control al acestuia care interfereaz` cu unele din metodele de mai sus, cum ar fi suveica, [tafeta sau c`ma[a albastr`, pe care dormiteaz` trei trandafiri, \ntr-o pnd` continu` de pe[te de prad`. Cristian P|RVULESCU

Loteria romn` e iute de mn`


Pentru c` nu avem, deocamdat`, dovezi c` exist` o dirijare a c[tigurilor de la loterie (vede]i c` PSD nu are interes s` ias` lumea duminica viitoare, a[a c` s-a c[tigat duminica trecut` potul cel mare!), putem s` v` spunem c` exist` o politic` de personal foarte dirijat`. De pild`, fostul [ofer Maxim Codarcea, ajuns director al sucursalei Cluj, post pe care a stat 12 ani, s-a dovedit un cadru de n`dejde. Probabil [i un de]in`tor de secrete destul de mari din moment ce, dup` ce a fost silit s` se pensioneze, n urma unor scandaluri care au ajuns n pres`, a fost reangajat, pe post de consilier. Un post care, la alte sucursale, nu exist`, cu un salariu baban care, de asemenea, la alte sucursale nu exist`!

Alegerile se fur` cu primarii, care


sunt elementele de for]` n organizarea fraudei. Miza alegerilor locale, mai ales n mediul rural, este [i aceea de a asigura controlul electoral al unor comunit`]i f`r` via]` politic`. Pe de alt` parte, cariera n partid

Pentru c` alegerile se fur` cu metod`


Metodele de fraudare [i folclorul electoral privind fraudarea alegerilor nregistreaz` cel pu]in opt metode: 1. Suveica: este cea mai cunoscut` metod` ascuns`, ce const` din preluarea buletinelor pre[tampilate de la monitorii

f i n c`
Platon [i Aristotel jucnd un num`r de apel

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

Cuget, deci subzist

Aceste interviuri au fost adev`rate, s\nt reale [i vor fi autentice

PAUL P~CURARU: Fraud`? Turism electoral? Nu au existat!


Este liberal. |n timp ce B`sescu [i T`riceanu c`utau alegerile la fraud`, miercurea trecut`, domnul senator Paul P`curaru recuno[tea victoria PSD-ului \n alegeri. Mai mult, domnul senator nu credea \n fraud` [i avea [i explica]ii privind inexisten]a turismului electoral. E incredibil dialogul cu dumnealui! Eu nici nu cred c` am putut avea un asemenea dialog. L-oi fi inventat singur! Asta e singura concluzie! E prea perfect! Domnul senator P`curaru [i-a c\[tigat pe drept un loc \n viitorul Parlament al ]`rii! |i mul]umesc c` ne va c`l`uzi mersul \nainte! Iliescu zice c` el ne-a dat stenogramele [edin]elor pesediste. Adev`rul este c` duminic` am votat.

Felicit`ri! Nu i-am felicitat!


Reporter: Domnule P`curaru, dumneavoastr` i-a]i felicitat pentru victorie pe pesedi[ti. Paul P`curaru: |mi permit s` citez din propria mea cuv\ntare. Dup` at\t de \n`l]`toarele interven]ii privind ziua na]ional`, a intra \n actualitate e relativ dificil. Dar voi folosi prilejul, ca [i colegul meu, distinsul senator Solcanu, care a avut o interven]ie pe tema alegerilor, ca s` \ncerc s` o echilibrez, nu de altceva, m`car de echilibrul politic. Pot spune c` e prematur acum s` tragem concluzii, fiindc` nu s-a terminat num`r`toarea final`, dar ceea ce este clar este c` ceea ce este statistic consacrat \ntr-o anumit` structur` nu mai poate fi modificat u[or. Dac` tendin]ele actuale se confirm`, s\nt obligat, cu onestitate, s` felicit \nving`torul. A doua mare concluzie este c` Alian]a Dreptate [i Adev`r [i-a dovedit menirea Rep.: Pe scurt, i-a]i felicitat! P.P.: Nu, foarte pe scurt, am avut o analiz` critic` la adresa lor. Punct cu punct le-am spus \n fa]` c` s\nt un partid rural, c` Romnia se \mparte \n Romnia lor [i Romnia noastr`, c` poate de acum \ncolo vom pune m\na [i vom modifica regulamentul pentru a avea o via]` parlamentar` serioas`. Le-am spus c` nu mai pot face ce vor [i nu mai s\nt partidul-stat. Interven]ia mea de ce a venit? A venit ca replic` la Solcanu.

le-am abordat aici s\nt temele pe care anali[tii politici le vor analiza [ase luni de acum \ncolo. Rep.: Bravo, a]i fost antemerg`tor, precursor! P.P.: Da, da, meseria \mi permite! S\nt sociolog, am observat deja tendin]ele, am analizat elementele [i, din punctul meu de vedere, ve]i constata, toat` lumea va vedea

Salvatorul Paul
Rep.: |n timp ce B`sescu descoperea nereguli la vot, dumneavoastr` P.P.: Eu \n timpul discursului meu nu [tiam chestia voturilor nule. Am aflat-o dup` dou` ore. Eu am salvat momentul. R`m\nea Solcanu f`r` replic`. Rep.: De ce nu i-a]i zis lui Solcanu: Bre, Ioane, las`-ne! Ne-a]i f`cut cu autobuzul, cu toate! P.P.: Eu nu [tiam de nule. |n acest context, c\nd am aflat de nule, eu am cerut mult` pruden]` [i mult` aten]ie. Colegii voiau s` cear` anularea alegerilor, ceea ce s-a \nt\mplat. Eu le-am spus c` statistica nu prezentase \n raporturile sale voturile nule. Sigur, [i eu am f`cut ni[te calcule pe rapoarte. Dar aici a ap`rut o discu]ie tehnic` ce nu face obiectul acestui ziar. Rep.: Am senza]ia c` s\nte]i cam P.P.: Nu! Eu, Paul P`curaru, pot s` spun clar c` niciodat` nu m-am v`zut vot\nd cu PSD.

nal`, adic` a fost o valoare foarte mare, iar firma la care s\nt ac]ionar a c\[tigat-o pe componenta sa, adic` de copiatoare de mare capacitate. E exclus` ideea de favorizare. Totul a fost supravegheat interna]ional. Nu-i poate p`c`li nimeni! Nu \n]eleg de ce Camera Deputa]ilor ar fi trebuit s` spun` c` nu o intereseaz` oferta de pre] a firmei unde eu s\nt ac]ionar numai fiindc` s\nt eu ac]ionar la ea. M-am interesat [i eu [i am v`zut c` echipamentul prezentat era f`r` cusur. {i era mai ieftin cu 100 de mii de euro. Firma particip` la toate licita]iile din ]ar`, eu m-am trezit cu interpretarea. Eu nu [tiu la ce licita]ii particip`. Am aflat din pres` de tot scandalul. Eu nu trec pe acolo de [apte ani, nu m` [tiu nici angaja]ii. Firma este foarte serioas` [i este reprezentantul unui concern olandez. De ce mi-am dat demisia? Nu din criterii morale, ci fiindc` nu puteam s` fac dou` lucruri. Rep.: Poate sistemul dumneavoastr` de via]` e prea nuan]at. P.P.: Nu e nimic nuan]at. Nu m` ocup. Eu nu pot s` le spun nimic. B`, s\nt ac]ionar, nu te bagi la Parlament, c`-mi afecteaz` imaginea. Cum pot s` le spun asta, ar \nsemna s`-i omor. Am vrut s` v\nd ac]iunile. Mi s-a spus c` nu o s` cread` nimeni chestia asta, c` se va crede c` le-am dat lui maic`-mea. Pe mine m-a agasat chestia asta. La mine e o prezum]ie de vinov`]ie ce se ata[eaz` numelui meu.

Eu s\nt Paul P`curaru, Nu-s Becali, nici Tunaru. }in cu-O]elu, nu cu Faru. N-am venit s` dau cu paru, Cum c-a[ fi cu G`inaru. Vreau doar s` ridic paharu: S` tr`iasc` marinaru!

Paul P`curaru, un liberal care, \ntr-un inedit gest de fair-play, a felicitat PSD-ul pentru c\[tigarea alegerilor prin fraud`
Rep.: Trebuia s` analiza]i atunci cum au fraudat! P.P.: |mi permite]i? Eu, ca politician, nu dau cu barda \n cap. Asta m` caracterizeaz`. Pentru mine politica e o profesie, nu e o arunc`tur` de vorbe. Nu s\nt demagog. Eu vorbesc din statistici. Din 90 \ncoace, eu resping ideea fraudei electorale, iar eu s\nt \n PNL din 26 decembrie 89. Rep.: Nu a fost fraud`? P.P.: Eu consider c`, \n afar` de mici g`in`rii, care vin de la oameni cu comportament particular, dar fraud` nu a fost, fraud`, \n sensul deturn`rii votului, nu a fost. Rep.: Turism electoral nu a fost! P.P.: Am s` povestesc un lucru. |nt\mplarea face ca din Gala]i s` fie Corina P`curaru, o potrivire de nume, c` nu e nici un fel de rud` cu mine. Ea este la PRM [i candideaz` la Teleorman [i mi-a povestit personal ce s-a \nt\mplat cu autobuzele. Ea s-a temut de fraud` [i a cerut la Bra[ov firmei fratelui s`u trei autobuze care s` duc` observatorii la sec]iile de votare din Teleorman. Aceste trei autobuze au fost \n Evenimentul zilei [i au fost da]i \n toat` presa, dar s\nt oameni care nu au votat niciodat`, au fost pur [i simplu observatori. Autobuzele au fost filmate \n toate jude]ele pe unde au trecut, au fost filmate \n Alexandria, \n Voluntari. Observatorii nu au votat niciunde. Eu cred c` \ntre realitatea prozaic` [i interpret`rile ce se dau exist` multe exager`ri. Eu din 90 am v`zut c` nu a fost niciodat` nici o fraud`, dar `sta era curentul de opinie. Este criza perdantului care este fraudat. Rep.: P`i, B`sescu a cerut arestarea statisticii P.P.: Dup` care [i-a cerut scuze. Nu a[a se face politic`. Vede]i, mi-a]i spus de autobuze. {ti]i ceva, crede]i c`, atunci c\nd un subiect e cunoscut de dou` persoane, el mai poate fi un secret? Experien]a mea de via]` spune c` un secret r`m\ne secret c\nd \l [tii doar tu. Eu nu pot vorbi despre autobuze, fiindc` nu le-am v`zut. Eu nu cred c` po]i pune 50 de oameni \n autobuz [i s`-i plimbi [i to]i s` fie lega]i la gur`. Rep.: Dar Alian]a D.A.? P.P.: Pozi]ia Alian]ei D.A. vine din faptul c` au disp`rut 200.000 de voturi. Dar noi mereu am lucrat cu o ipotez`, nu cu o raportare. Politicienii trebuie s` ajung` la o \n]elepciune, s` se intereseze clar \nainte de a-[i spune cuv\ntul. Rep.: B`sescu? P.P.: Eu am \ndemnat la pruden]`, dar votul meu era unul. Eu m` desolidarizez de toate interpret`rile date, integral. Eugen ISTODOR

Un concept
Rep.: A]i \ncercat s` fi]i obiectiv. P.P.: Domnule, eu am luat listele suplimentare [i le-am verificat. La mine \n jude], nici o fraud`. Rep.: A fost o psihoz`. P.P.: E un concept de-al meu. Nu exist` fraud`. Voturile se num`r` digital de c`tre statistic`. Nu e nimeni nebun din statistic` s` schimbe voturile. De ce s` fac` asta? Pentru a ie[i unul sau altul?

Firma

Prevestitor al analizelor pe [ase luni \ncolo

Rep.: Poate v-au [antajat! Stai, bre, P`curare, ]i-am dat licita]ia aia cu copiatoarele pentru Parlament! Rep.: Nu a]i fost cam prea P.P.: Nu mi-au dat-o pesedi[tii. nuan]at? Licita]ia de la Camera Deputa]ilor P.P.: Nuuuu, temele pe care eu a fost cu supraveghere interna]io-

Frauda, nu e
Rep.: Dar [i \n cuv\ntarea asta a]i sc`ldat-o. Bre, nu ai c\[tigat nimic! ~sta e r`spunsul! P.P.: |n termeni tehnici au c\[tigat. Eu am o forma]ie [tiin]ific`.

N`stase se gr`be[te ca fata mare la guvernat


N`stase a declarat s\mb`t` c` a demarat deja negocierile cu UDMR [i PUR privind componen]a viitorului Executiv. Aceasta pentru ca noul guvern s` devin` func]ional c\t mai repede. Premierul a spus c` decizia final` se va lua \ntr-un singur birou, \ntre el, Dan Voiculescu, Marko Bela, Mircea Geoan`, dar av\nd acordul lui Ion Iliescu. Dup` o lun` de pupat babe, dat m\na cu tractori[ti [i m\ncat mititei, N`stase a[teapt` ca pe o izb`vire retragerea \n birouri pentru \nc` cinci ani de aici \nainte. Incendiaz` holdele, otr`ve[te f\nt\nile, ne gole[te frigiderele [i se ascunde ca s` continue lupta: al`turi de oameni, \mpreun` cu ei \n birou. P`i, nu degeaba se pl\nge Europa de birocra]ia de la noi. Cabinetul 2 plus 2

Ocaua mic` [i Ottawa mare


Fericita al`turare pe care v-o prezent`m s-a produs \n Adev`rul de Arad, un ziar care apare \ntr-un jude] puternic... cu oameni puternici. Dar bag de seam` c` din ce \n ce mai pu]ini. Faptul c` l\ng` reclama PSDului a ap`rut acel anun] pentru emigr`ri \n Canada pare s` fie un mesaj limpede: fra]i romni, de ce s` emigra]i \n Congo? Uite, o alt` ]ar` de limb` francez` v` a[teapt`. Vorba aia: {i dac` ramuri bat \n geam, / {i de ne mai ciordesc la BEC, / Eu \mi bag p...-n el de neam / V` pup, s\nt \n Quebec!. Frunza de sc\r]ar

teoria constipa]iei

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004 V` mul]umesc, domnule B`sescu, c` a]i aruncat ]ara \n haos! Pentru un rahat de un milion de voturi furate a]i f`cut un scandal de a]i dat ]ara \napoi cu 20 de ani. Vre]i s` v` spun ceva? Mie unuia \mi convine! Pentru c` acum 20 de ani \nc` eram un t\n`r autor SF de perspectiv`, un inginer echilibrat [i un tenisman onorabil. {i nici nu m` poreclea toat` lumea Chelu sau Nebunu... Cristian P`tr`[coniu, publicist
comentator al ziarului Cotidianul. Articolul se nume[te Lini[te! Serve[te C.T. Popescu [i zice cam a[a (Pe el! Rupe-l, P`tr`[coniule! n.red.): Este, probabil, cel mai bun tenisman dintre ziari[ti. {i, la fel de probabil, cel mai bun ziarist dintre tenismani. ...Cei ce \l invit` pe C.T. Popescu a[a de des pe la televiziuni [tiu c` acestuia \i place tenisul. Conteaz` mai pu]in analizele sale, c\t faptul c` [tie s` serveasc` bine. Or, dac` servele lui Popescu ajung \n terenul Alian]ei D.A., cu at\t mai bine \n aceste vremuri nesigure pentru PSD+PUR. Daniel GOACE

cuv\ntul care

se frige la BEC
S`ru m\na, doamn` Maria |mi cer scuze, eu am luat din redac]ie ziarele de s`pt`m\na trecut`, alea pe care nu le-a]i g`sit matale vineri sear` s` le pune]i la colec]ie. {ti]i, eu c\nd fac Cuv\ntul care am obiceiul de a le \ntinde pe toate pe jos, prin camer`, p\n` ob]in un covor mare [i colorat din Evenimente, Adev`ruri, Zile, Jurnale, Libert`]i, Cotidiane, Na]ionaluri [i Romnii libere, covor care \ncepe din hol cu ziua de mar]i [i se termin` \nspre buc`t`rie cu joi [i vineri. Uite, s\mb`t` diminea]`, \n timp ce st`team cu fundul pe editorialul lui Bogdan Ficeac plus jum`tate din articolul Adrian N`stase huiduit la Alba Iulia [i cu cana de cacao cu lapte potrivit` exact \n bulina ro[ie a Evenimentului zilei de miercuri, mi-a trecut prin cap s` \ncerc un exerci]iu de imagina]ie. Am \nchis ochii [i miam \nchipuit pentru c\teva secunde c` am scos din copertele ziarelor aranjate frumos pe sub mine cuvintele: alegeri, fraud`, anulare, BEC, campanie electoral`, B`sescu, N`stase, Alian]a, Uniunea [i criz` politic`. Ia s` vedem ce a mai r`mas. P`i, n-a mai r`mas mare lucru \n afar` de Mihaela R`dulescu, amenin]at` cu procesul \n Na]ional [i Mutu [i-a luat consilier antidrog din Libertatea. A, [i, bine\n]eles, \n afar` de coperta Jurnalului na]ional care a r`mas neatins`. C` doar ce treab` au Terori[tii din decembrie 89 ai J.n. cu Turi[tii din decembrie 04 din restul ziarelor? |n alt` ordine de idei, m` uit de ceva vreme la editorialele din Ev. z. [i-mi aduc aminte ce sperietur` am tras degeaba prin var`, c\nd conducerea Ringier a hot`r\t s`-l deporteze pe Cornel Nistorescu undeva prin pagina ][pe a ziarului. {i cum Antena 1 trecuse deja \n partea cealalt` a baricadei, am zis c`, gata: acum o s` se duc` dracu [i bruma de opozi]ie din presa scris`! Ei, a[! I-auzi la TraianUngureanul de mar]i: Frauda nu a fost accidentul care era s` ne fac` de r\s, ci r\njetul atoate[tiutor al unui partid care se preg`te[te s` ne transfere \n Europa cu instinctele politice adormite. Sau miercuri, \n editorialul Romnia, un sat sicilian? al Turturicii: Deranjat din mar[ul triumfal, PSD a reac]ionat furibund acuz\ndu-l pe Traian B`sescu c` vrea s` destabilizeze ]ara [i c` distruge imaginea Romniei \n lume. ...Televiziunile [i anali[tii de cas` ai PSD au preluat din zbor tema [i au \nceput pe loc s` calculeze \n euro presupusul prejudiciu pe care B`sescu l-ar fi adus ]`rii. Apropo, un du[man redutabil pe care l-a avut de \nfruntat echipa de campanie a lui B`sescu s`pt`m\na trecut` mi s-a p`rut a fi editorialistul \n trening de la Adev`rul. De m` voi scula, pre mul]i am s` Cristian Tudor Popesc eu!, pare s`-[i fi zis d\nsul \n barb` c\nd a turnat cele dou` editoriale la r\nd, mar]i [i miercuri, \n Adev`rul (Sc\rba [i oftatul [i Candidatul Romnia \nfr\nt din primul tur) plus toat` seria de apari]ii \n stilul inconfundabil pe teve. A fost pentru prima oar` c\nd, mai mult dec\t o confruntare \ntre candidatul Alian]ei, respectiv al Uniunii, miam dorit s` v`d la televizor o p`ruial`... ```, scuza]i, o confruntare, eventual un meci, orice, \ntre CTP [i Traian B`sescu. Normal c` am ceva de comentat cu privire la tipul acesta de discurs, \ns`, sincer, mi-e team` s` m` desf`[or aici, s` nu vin` nenea Cristian Tudor Popescu s` m` bat`. Mai bine aduc un frate mai mare \n persoana lui

Cristian Tudor Popescu, un director adjunct de opinie, \ngrozit de perspectiva ucrainiz`rii Romniei pentru ca nu care cumva s` fie nevoit s` mai schimbe o dat` numele ziarului pe care-l conduce: din Adev`rul iar`[i \n Pravda

canalul

mass-midia n`vodari
q Ziari[tii acredita]i la Prefectura Bucure[ti au primit, de 1 Decembrie, de la dr. ing. Dan Alexandru Darabont o diplom` de onoare care are urm`toarea motiva]ie, f`r` diacritice: pentru munca rabdatoare, ziditoare de certitudini prin seriozitate, inteligenta si talent, consumate fara reserve, precum si pentru calitatile remarcabile de exponent al gestului energic, suplu si bine cumpanit, spre invingerea tuturor obstacolelor, in indeplinirea misiunilor de mare raspundere asumate. Aceast` sinergie a faptelor de arme ale lui Darabont este girat` de consilierul s`u personal, fostul ziarist Cornel Catan`, cel care, printre altele, al`turi de Ion Cristoiu, a inventat bulina ro[ie de pe frontispiciul Evenimentului zilei. Prin retragerea la Prefectur` se poate spune c` ziaristul Catan` s-a l`sat la vatr` ntr-un gest energic, suplu [i bine cump`nit! q Emisiunea lui Mircea Dinescu de pe Realitatea TV a fost \ntrerupt` o perioad`. Asta, de[i mai mult ca sigur se f`cea ceva audien]` (ca s` nu mai pomenesc de haz) cu babele de la ]ar` intervievate de Dinescu [i cu mo[ii `ia simpatici de la Mambo Siria, impresaria]i de acela[i. Ca b\rf` pentru care cam b`g`m p`rul \n foc (ce s` facem, dle CTP, \nc` ne mai permitem luxul `sta), cic` lui Mircea i s-ar trage pu]in [i de la faptul c` ar fi venit la o emisiune \n direct \ntr-o oarecare stare euforic`. De care judec\nd ca ni[te oameni cu p`catele lor nu se f`cea vinovat el, direct, ci ni[te vase l`sate la \ndem\na lui. Acum, ce s` spunem, noi \l prefer`m pe Mircea [i cu privirea u[or pierdut`; chiar [i a[a e mai lucid ca anali[tii care vin pe la emisiuni cu priviri din alea fixe.

Ze]arul Ivan

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

mama natur` tat`l alcoolic

Romnia. Mici fragmente de neant.


Pro[tituate ca noaptea
Ziua de luni se termin` la noi mar]i diminea]`, pe la ora 4. V` voi povesti ce am v`zut eu, lunea trecut`, pe drumul de la redac]ie spre cas` (casa mea). |nt\i, doi rockera[i de liceu, lua]i la ture de doi poli]ai. Se \ntocmeau deja procese-verbale. La vreo 50 de metri mai \ncolo, dou` coarde penale care se gudurau libere la orice ma[in` ce trecea pe l\ng` ele. Dup` \nc` 100 de metri (cel mult), vreo cinci poli]i[ti care se odihneau pe trotuar. La o arunc`tur` de b`] dup` ei, trei proxene]i \n exerci]iul func]iunii. Deja \ncepusem s` calculez: oare la mine \n cas` peste cine dau?

reportaj cu ]ara de g\t


Azi, 30 noiembrie 2004, este 1 decembrie 1918
lupt` a statului. Noi serb`m aceste simboluri ast`zi, 1 decembrie. Discursul continu` cu rivalit`]ile [i domina]iile istorice ale statului nostru. Teritoriile romne[ti au cunoscut asuprirea social` [i politic`. Printre permanen]ele istoriei noastre a fost lupta pentru unitatea na]ional`.

Nenea, ne da]i la PRO TV? 30 noiembrie 2004


Ora[ul Strehaia. Jude]ul Mehedin]i. Ora 11. Este intonat tot imnul Republicii Romnia. Scoate degetul din nas la imn! Stai pe picioarele tale, nu te r`zima de banc`! D` c`ciula jos! 4 grade afar`. |l invit`m pe domnul profesor Protopopescu, cet`]ean de onoare al ora[ului, s` ne evoce c\teva momente importante de la marele eveniment de la 1918. Stima]i locuitori ai ora[ului Strehaia, s\ntem prezen]i aici at\]i c\t s\ntem [i ar fi trebuit s` fim mai mul]i pentru a tr`i acest eveniment de suflet al neamului. Poate se cuvine de \nceput Trece un Mercedes pe drum. Profesorul Protopopescu explic` auditoriului cum s-a ajuns la data de 1 decembrie ca zi na]ional`. Fiecare stat are c\teva simboluri ce semnific` anumite aspecte din istorie. Stema, steagul, ideea de La 1 decembrie 1918 are loc marea adunare de la Alba Iulia. Imagina]i-v` 100.000 de romni care au venit la chemarea istoriei! C\t cost` blugii lui matale? {i, sigur, unirea aceasta care i-a apropiat suflete[te pe romni noi le tr`im [i nu le prea tr`im, dec\t a[a, din festivism, noi nu tr`im cu mintea, cu sufletul, noi nu \ncerc`m s` lu`m exemplul celor care au luptat cu pre]ul vie]ii lor. Tot despre evenimente o rug`m pe doamna B\zu Maria s` ne vorbeasc`! Unirea de la 1918 cu patriamam` a fost un eveniment important \n via]a poporului romn. A[ezat \n calea r`ut`]ilor, cum plastic s-a exprimat cronicarul, \nfrunt\nd vitregiile aspre ale istoriei, poporul romn a dat nenum`rate jertfe pentru neat\rnarea fiin]ei sale na]ionale. Prima etap` a fost Unirea lui Cuza sau Unirea cea Mic`. Se depun coroane de flori din par-

Troleibuzul 90-60-90
S\mb`t`, pe zi, de data asta \n drumul spre redac]ie, cu troleibuzul. Urc` patru fete cam de liceu. G`l`gie, discu]ii, zgomot de pungi cu cartofi (chips, adic`). Evident, din ma[in` nu putea lipsi nelipsitul b`tr\n indignat. Mda parc`-s la m`-sa acas` Tineretul de azi Se tot foia pe scaun, enervat c` nu-l aprob` nimeni. Deodat`, lini[te. Ei, [i-n lini[tea aia, una din fete n-are ce face [i dezv`luie: {ti]i c` m-am m`surat? Am 95 la fund, 65 la mijloc [i 91 la piept. Stupoare, indignare, preinfarct, comentarii P\n` la urm`, nu f`cea mai bine fata aceea dac` mergea pe jos? Sc`pa [i de morali[tii din RATB, [i de c\]iva centimetri de pe coapse. {i poate o vedea [i vreun fotbalist.

Fotodocument: |n localitatea Strehaia, urma[ii pionierilor de alt`dat`, tinerele vl`stare ale perioadei de tranzi]ie pe care cu \ndrept`]it` m\ndrie patriotic` o numim Epoca Ion Iliescu, raporteaz` entuziast s`rb`torirea zilei de 1 Decembrie \nainte de termen
tea Poli]iei, Consiliului Local, Liceului. Nici un streh`ian nu a fost la Alba Iulia \n 1918. A urmat cuv\ntul doamnei viceprimar Muta[cu. Apoi, corul a c\ntat. \n nici un partid. Eu spuneam elevilor mei c` Basarabia e furat` [i comunismul e o utopie, iar comuni[tii no[tri [i-au v`zut propriile interese. Streh`ienii nu au \ncotro. E 1 decembrie, hai s` serb`m. Vede]i dumneavoastr`, lucrul acesta trebuie f`cut cu sufletul necesar. Ceea ce lipse[te azi \n general romnilor e lipsa unit`]ii de suflet. Discursul meu nu a fost prea entuziast. Au fost zece persoane, adic` oficiali. Iar consilierii ora[ului se plimbau pe partea cealalt` a str`zii, \n partea dinspre nord, ceea ce m-a afectat foarte mult. |n general, nu se r`spunde cu sufletul. Nu au fost func]ionari, nu au fost profesori [i elevi. |n 15 ani nu s-a realizat nimic, nimic, \n Strehaia. }ig`nimea se afl` \n plin` expansiune. Strehaia, p\n` \n secolele 14-16, a fost re[edin]` a b`niei de Severin, a Mehedin]iului. }iganii au bani din firme-fantom`. Ei se cheam` to]i Mihai. A[a s-au declarat ei la Prim`rie. Nu po]i s`-i arestezi, nu po]i s`-i g`se[ti. {i te trimit de la Mihai la Mihai. Mitea a murit. Streh`ienii lucreaz` menajere la ]igani. Eugen ISTODOR

Domnule reporter,
eu s\nt profesorul Protopopescu. Am peste o sut` de studii publicate, s\nt \n volumul Personalit`]i romne [i faptele lor, 1950-2000, editat de Ticu D\r]u la Ia[i, s\nt men]ionat \n volumul patru, din zece, am la editura PACO Istoria Streh`ii, 800 de pagini tip`rite. S\nt \ntr-o opozi]ie total`. Nu am fost niciodat`

Mo[ Cr`ciun cu supape dalbe


Ei bine, m` plimbam [i eu printr-un mega-market [i ce v`d: Mo[ Cr`ciuni [i oameni de z`pad` gonflabili. {i nu orice Mo[i Cr`ciuni gonflabili, ci unii mai mari dec\t Akebono sau Ghi]` Mure[an, de 2,45 metri \n`l]ime. Nu am putut s` \mi re]in g\ndurile p`c`toase referitoare la ce ar face o femeie sau un b`rbat cu un Mo[ Cr`ciun gonflabil. Din p`cate, nu am reu[it s`-l dezbrac, dar p`rerea mea e c` un Mo[ Cr`ciun gonflabil e genul care ofer` femeilor cadouri gonflabile cu vibra]ii, [i nu este el unul. |ns` dac` e adev`rat` povestea cu piticii care fac ei cadourile mo[ului, atunci m` \ndoiesc c` femeile vor fi satisf`cute pe deplin.

Frauda la ]ar` are farmecul ei


|nainte s` ajung \n comuna de pomin` Olteni, am stat de vorb` cu cei din Alian]`. Ce oameni slabi am avut \n comisii, mi-au zis. La Olteni, omul nostru, N`stase, fostul primar, s-a \mb`tat turt` [i s-a retras din sec]ie la ora 4. Din [apte primari c\[tiga]i \n var` de Alian]` \n Teleorman, 3 au trecut deja la PSD. Pentru ei, e groas`. Duminic`, ora 12. Stau pe o piatr` \n fa]a magazinului vopsit portocaliu al fostului primar PD N`stase din Olteni, care e plecat la fii-sa, \n One[ti. Pe o alt` piatr`, doi mo[negu]i care se declar` ai Alian]ei beau ]uic` cu o namil` de b`rbat. Namila seam`n` perfect cu Peter OToole, dar e \mbr`cat zdren]`ros [i are o fa]` de alcoolic. Pe genunchi am listele speciale de tip 1 [i 2 de la alegeri cu oamenii din sat. Cei de la Alian]` au g`sit p\n` acum 87 de nume din Olteni, Perii Bro[teni, Alexandria sau alte localit`]i, care apar c` au votat [i pe listele suplimentare din Olteni, [i pe listele permanente. Prezen]` la vot, 115 la sut`. PSD a c\[tigat zdrobitor. E duminic`, e pustiu, \n afar` de ace[ti doi mo[negu]i [i de Peter OToole, nu am cu cine comunica. Vreau s` \i g`sesc pe votan]ii dubli [i cei trei m` vor ajuta s` ajung la ei. S` le lu`m numele pe r\nd. Neac[u M`d`lina Care e, m`, asta? S` fie a lu Miezu? B`, \]i spun, cu Miezu e f`cut`. Asta e! E o [ontoroag`! La st\nga, spre Alexandria, a doua cas`, pe asfaltu drept. Moldovan Valentin Ic`. ~sta-i din rudari, e ]igan din Perii Bro[teni. Pe `sta s` nu-l v`d. Nu lucreaz` nimic. Are [i el o c`ru]`. Preda Radu [i Preda Maria Asta e oarba. A votat el [i pentru ea. Nici nu cred c` a ie[it din cas`. Oni]` Maria sau (pentru c` nu se vede bine) Oni]` Marin Dac`-i Marin, `sta-i Gheorghe. ~sta era \n comisie la votare. E m\na dreapt` a lu primaru. Dac`-i Maria, e tu[`-sa! E rud` cu ei. Barbu Vasile Barbu Vasile? Barbu Vasile? ~sta-i b`iatu lu Ile care ]ine pe Florica, m`, moldoveanca Nu e George al lui G\lceav`? ~sta st` acilea, pe asfalt. L-a dat ta-su afar`. Mihalache Elena Godeac! Nu-l [tiu. Cum \i zice, m`, lui Belu al lui Godeac a lui Mihalache? Nu-i `sta, m`! Preda \i zice. Preda Ion [i Preda Mihaela. P`i, matale \mi spui mie!? Mihalache Bi]u? Da, m`! A]i \n]eles ceva? Nici eu. Mult mai simplu era ca unul dintre ei s` vin` cu mine. Mo[negu]ii \ncep s` se pl\ng` de dureri de spate [i m` refuz`. Peter OToole? Nu pot, c` r`m\n f`r` servici. De nu [tiu c\nd m` amenin]` c` r`m\n f`r` servici. B`iete, tu [tii ce i-am spus eu lu primaru la alegerile celelalte? C` s` vad` cu cine votez, c` s` votez cu el. (ton vitejesc) Zic: Da ce, votu meu nu e secret? B`i, tu \mi bele[ti pula! (ton cinstit) Nu, nu pot s` merg. Zece minute mai t\rziu, \ncep s` m` plimb prin sat. Stan Voichi]a, a lu Pompilic`, veterinara satului (dou` voturi): S-a votat cinstit, nu a fost fraud`. Presiuni, la Olteni, eu nici n-a[ vede. Nu, \n mod sigur nu. Eu am votat o singur` dat`. Badea Silviu, a lu Ile (dou` voturi): ~sta e primar cinstit, nu ca ai vo[tri care numai au furat. Neac[u M`d`lina (dou` voturi): O dat` am votat, c` am plecat repede de la magazin [i m-am dus s` votez. Jur, doar o dat`.

Da, domnu reporter, [tiu c` proasta de nevast`-mea a votat de mai multe ori. Da ce s` fac? E femeia mea, ne [tim de at\ta amar de vreme... Vine B`sescu [i cu Alian]a s`-mi creasc` copiii, s`-mi c\rpeasc`, s`-mi g`teasc`, s` m` spele, s` m` calce? Nu vine! Nu vine nici PSD-ul, ce-i drept... Da m`car `[tia ne-a ]inut \n s`r`cia asta a noastr`, c` altfel cine [tie ce nenorocire se mai \nt\mpla...

Onan Barbarul
Vreau s` v` spun c` duminic` sear`, aproape noaptea, iar l-am v`zut pe onanistul `la care activeaz` l\ng` blocul meu. Am scris de el s`pt`m\na trecut`. V`d c` \i place \n natur`, pe frig, nu vrea deloc s` intre la cald. I-o fi spus cineva c` e mai mi[to s` nu se implice afectiv \n rela]iile lui, adic` s` fie rece cu femeile.

Nea Jianu din comuna Olteni, jud. Teleorman, ie[it neclar \n aceast` fotografie neclar`, \ntruc\t p\n` [i fotoreporterului nostru i-a fost ru[ine de ru[inea lui
Adriana Dima lucreaz` la prim`rie, a fost \n comisia de la sec]ia de votare: Eu am fost cea care a r`spuns de listele suplimentare. Am v`zut c` erau foarte mul]i pe care nu \i g`seau pe listele permanente [i \i trimiteau s` \i scriu pe suplimentare. G\dea Radu, de exemplu, votase la mine [i am v`zut c` era [i pe permanente. Asta am v`zut t\rziu. Dar nu [tiu cum s-a semnat [i acolo. C\t am fost de fa]` nu s-a f`cut nici o fraud`. E una din comunele Romniei unde a c\[tigat Adrian N`stase. Alexandru V~RZARU
alexvarzaru@catavencu.ro

Ethos, Porthos [i Aramis

Paragini Aurii

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

De ce r`mn aici, pe ei [i pe pozi]ii


Motto: vrut neap`rat (n zece ani de Poa s` zbiere Hrebenciuc, domnie se puteau schimba Eu n Congo nu m` duc! chiar [i trei Constitu]ii, nu una!). Am aflat din pres` c` domnul Stimate Domnule Iliescu, Viorel Hrebenciuc membru Deoarece m` adresez dum- marcant al partidului din care neavoastr` pe calea Internetu- f`r` onor acum face]i din nou lui, voi ]ine seama de acest fapt parte , cu ocazia afi[`rii rezul[i voi s`ri primele rnduri ale tatelor exit-poll din data de scrisorii mele, pentru c` b`ie- 28.11.2004, a adresat urm`toa]elul de 7 ani[ori din vecini \[i rele cuvinte jurnali[tilor prezen]i mai arunc` ochii prin revista la sediul PSD: Acum pute]i asta [i nu vreau s`-l complexez emigra n Congo: Am c[tigat pe via]`. alegerile!. Vreau s` v` anun] pe aceast` cale c` eu, unul, n-am Mai nti a[ dori s` v` felicit s` plec nic`ieri. Pentru c` nu pentru marele curaj [i st`pni- mor nici caii cnd vor cinii, nici rea de sine pe care le-a]i dovedit caprele cnd vor vecinii, domnecandidnd pentru a 4-a, a 5-a nule ex-pre[edinte. {tiu c` poate sau chiar a 6-a oar` la func]ia v-ar conveni ca tinerii cu o astde pre[edinte al ]`rii, cu att mai fel de atitudine devia]ionist` s` mult cu ct [tiu c` a]i fi avut p`r`seasc` Romnia, iar politicum s` o face]i, dac` chiar a]i fi cienii s` fac` nestingheri]i ceea

ce vor dn[ii. Recunosc c` am fost [i eu tentat s` plec, dar m-am gndit c` mai bine ar fi s` plece din ]ar` cei care oricum au conturi deschise prin Elve]ia sau firme-fantom` prin Insulele Cayman. Eu nu pot s` v` spun exact cine sunt ei; dumneavoastr` ns` i cunoa[te]i; timp de zece ani a]i avut prghiile legislative n mn` pentru a-i pedepsi. {i s` [ti]i c` mai sunt nc` destui ca mine, care nu i vor sc`pa din ochi [i nu se vor l`sa nici intimida]i, nici izgoni]i [i nici c`lca]i n picioare de c`tre politicieni, indiferent cu ce culoare [i vopsesc ou`le. Sunt con[tient c`, n ochii unora, eu nu nsemn dect poate o pietricic` n drum, care se poate ndep`rta cu o simpl` lovitur` de picior; cu toate acestea, uneori chiar [i o pietricic` poate schimba multe lucruri, n momentul n care ]i intr` n pantof sau c` ave]i [i dumneavoastr` o v\rst` [i s\nte]i mai sensibil la lucrurile astea o ai la rinichi. Mai am o ultim` rug`minte la dumneavoastr`, domnule Iliescu. Sper ca de acum nainte s` termina]i cu mascarada [i circul mersului la biserici, pupatului icoanelor [i b`tutului crucilor pn` la genunchi; pe de-o parte, chiar nu mai ave]i nevoie s` juca]i teatru, iar pe de alt` parte, v` n]eleg perfect ateismul. Pentru o persoan` cu trecutul dumneavoastr`, chiar [i numai ideea

bursa [p`gilor
Votul, dolarii [i ucrainenii
Alegerile din Ucraina au fost anulate din cauza dimensiunii uria[e a fraudelor. I.C., student romn, observator al alegerilor din ]ara vecin` pentru una dintre organiza]iile interna]ionale, ne-a relatat c\teva [mecherii ale m\rlelor lui Kucima. Cele mai vizibile au fost turismul electoral [i manipularea televiziunilor dar astea le [ti]i. Cea mai ingenioas` a fost inelulpix cu care au fost dota]i pre[edin]ii sec]iilor de votare. Ucrainenii n-au votat cu [tampile, ci cu pixu; ei bine, la num`rarea voturilor, buletinele care purtau vestea proast` pentru omul lui Kucima erau anulate prin aplicarea a \nc` unui vot pe acela[i buletin, vot pe care-l administra purt`torul inelului, cu partea pixoas` a acestuia. Iar dac` e s` vorbim despre [pag`, aici avem o poveste excelent`, care demonstreaz` c` bugetul alocat fraudei a fost luat mult mai \n serios acolo dec\t l-au luat zg\rcomanii de pesedi[ti aici. |nt\mplarea a fost tr`it` chiar de amicul nostru romn [i ea sun` foarte simplu: I.C. a fost rugat s` ias` din sec]ia de vot pe care o observa exact c\nd trebuia s` \nceap` num`rarea voturilor. Contra acestei binemeritate pauze, i s-a oferit generoasa sum` de 500 de dolari. Evident, dolari produ[i \n democra]ia american`.

c` va exista cndva poate un moment n care ve]i sta fa]` n fa]` dar nu la acela[i nivel, v` asigur! cu persoane ca Elisabeta Rizea, C`lin Neme[, Corneliu Coposu [i mul]i al]ii ca ei nici nu mai zic de o eventual` Judecat` de Apoi! , aceast` simpl` idee poate produce grave tulbur`ri de digestie, tulbur`ri care la vrsta dumneavoastr` sunt total contraindicate. Eu personal consider c` ne-a]i [i v-a]i mncat prea mult nervii pentru ]ara asta; merita]i [i dumneavoastr` s` mai lua]i o pauz`, sub forma unei pensii, spre exemplu.

{i nu uita]i un lucru: s` zmbi]i mereu, domnule Iliescu. E singura tr`s`tur` pe care a]i avut-o n comun cu acest popor. F`r` nici o stim`, B.N. P.S. Ca s` vede]i c` vorbesc foarte serios n ceea ce prive[te nc`p`]narea mea de a r`mne n ]ar`, v` anexez o copie a vizei mele de imigrant n Canada, viz` pe care, de[i am ob]inut-o, n-am onorat-o (dup` cum se poate observa, nu con]ine nici o [tampil` de intrare n Canada) [i care a expirat deja n acest an.

Kievul Mediu

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

Marea urnire

Bruce Lee [i ni[te Van Damme de companie


senza]ionalele voturi ale Academiei Ca]avencu
Nici n-apuc` Michael Jackson s`-[i fac` a 20-a opera]ie de la ultima \nt\lnire cu Iliescu, c` un alt megastar cu nasul \n pericol poposi \n gr`dina Cotrocenilor. Jean Claude Van Damme, idolul fetelor mari de la ora[e, sate [i de la Multiplex, se l`s` s`pt`m\na trecut` str\ns de m\n` de pre[edintele doamnei Nina. A[a tare ne-am enervat, c` l-am chemat \n ajutorul nostru, al oamenilor cinsti]i care lupt` \mpotriva celor s`raci [i cinsti]i, pe \nsu[i marele Bruce Lee. Cine bate, Bruce Lee sau Van Damme? iat` ce-am votat, nea Nelule! Brusli, d`-le la n`ri!

BRUCE LEE

Ioan T. MORAR Nici vorb`. Eu cred c` Bruce Lee nu ar avea probleme de b`taie dect dac` s-ar nfrunta cu Chuck Norris, poli]ist texan, sau cu Steven Seagal, mai f`r` burt`. S` nu uit`m c` pe Van Damme l-a b`tut un bodigard de cazinou de i-a s`rit apa-n cap! Cred c` pn` [i Ci- Marius BOR}EA prian Sora l-ar putea bate pe Van |ntruc\t n-am mai luat o b`taDamme! ie serioas` din clasa I, am preferat s` las speciali[tii s` vorbeasc`: Drago[ MU{AT Rep.: Domnule Drago[ V`rzaNormal c` Bruce Lee \l sparge ru, cine crede]i c` bate, Van Dampe Van Damme! P`i, \ntrebarea se me sau Bruce Lee? poate pune [i a[a: de cine a[ vrea Drago[ V`rzaru (multiplu s` fiu eu b`tut, de Bruce Lee sau campion la karate shotokan, de Van Damme? Evident c` a[ vrea fratele nu mai pu]in celebrului s` fiu b`tut de Bruce Lee, pentru Alexandru V`rzaru): Bruce Lee c` Bruce, [i c\nd te bate, \]i arat` m`tur` cu el! Van Damme n-a fost calea (DO) chiar [i cu piciorul, cu niciodat` un mare campion, a fost un ghedan-barai [i un tamagochi campionul Belgiei [i at\t. Pe c\nd \]i deschide mintea pentru c` \]i Bruce Lee a creat un stil propriu. bulverseaz` creierii [i \]i scoate Chiar era pe bune ce f`cea el \n inima cu palma, Bruce Lee te bate filme. Ai v`zut Via]a lui Bruce Lee, cu toat` energia Universului din ai v`zut ce tare era? Bruce Lee a v\rful loviturii celor patru degete. f`cut pentru prima oar` dansul Bruce Lee e cool, e adev`rat, e the `la al lui prin filme. |naintea lui,

one, \n timp ce Van Damme e un ]`r`noi cu mu[chi care se bate ca femeile. Bruce Lee se b`tea \n aer, adic` \n Cer, \n timp ce Van Damme se bate pe p`m\nt, prin baruri de rata]i. {i acum, m` scuza]i, o \ntrebare care m` fr`m\nt` de c\nd am \nceput s` citesc Dilema: Ple[u \l bate pe Patapievici?

filmele astea con]ineau doar faze statice. Filmele lui Van Damme s\nt de c`cat. Ce face el \n filme nu se \nt\mpl` \n realitate. Nu e posibil s` te ridici dup` o lovitur` de-aia. Rep.: Mul]umesc de amabilitate. Zi-i [i tu lu frati-tu s`-[i predea textele la timp. Alexandru V~RZARU Eu, pn` la o anumit` vrst`, nu aveam ce discuta cu fratele meu mai mic. Ne b`team [i eram ntotdeauna mai tare. nc` vreo doi ani dup` ce s-a apucat de shotokan, am continuat s` de]in suprema]ia. Dar, la un moment dat, a venit clipa n care i-am dat un pumn n burt` [i m-a durut. A[a c`, dac` el zice c` Bruce Lee e mai tare dect Van Damme, eu nu am tupeul s` emit o p`rere diferit` de a lui. P.S. Frate, Marius Bor]ea se ia de mine. Te rog eu s` \l ba]i.

Lee era uscat; era definit, de[i nu cred c` ducea mult la piept, de exemplu, dar avea art`, el era artist. O [tang` la b\rn`u [i l-a terminat. Poate doar Cichi-Cean s`-l \ncurce Van Damme o avea el trapez, bil` [i alte alea, dar la el e de figuri, de sucit g\tu la fraierele de la discotec` sau de pe plaj`. Poate doar s` aib` bulan [i s`-i dea un neve, c` altfel nu v`d. Oricum, eu cred c` Sergiu Nicolaescu era mai tare. (La \nchiderea edi]iei: vreau s` v` spun c` Alex V`rzaru scrie cele mai mi[to texte din lume.)

e mai prost la b`taie, dar asta pen- s` a[tept`m mai \nt\i o pozi]ie ofitru c` e mai pa[nic. cial` a Biroului Pectoral Central. Rahan B`sescu rulz!...

AB}INERI
Viorel MO}OC Domle, n-am io treab` cu ei! |i respect pe am\ndoi, c`-s mai tari dec\t mine. Vrea ei s`-[i trag` palme cu piciorul [i s`-[i dea s\ngele pe nas s` fie s`n`to[i, tat`, pe mine s` m` lase-n pace. C` la o adic`, chiar dac`-s mai tari la b`taie, iau [i eu un cataroi de pe jos [i le dau \n cap c\nd nu-s aten]i! C`t`lin MATEI Mersi, \ntreb`ri de genul `sta a[ fi putut pune [i eu. Mai bine m` \ntreba]i urm`toarea chestie: Dac` fierbi foarte mult` cafea decofeinizat` \ntr-un ibric, mai po]i s` spui c` ]i-a ie[it o cafea tare sau nu? {i dac` nu, atunci cum se nume[te?, c` sigur nu [tiam s` r`spund.

VAN DAMME

Alin IONESCU A[ fi votat cu Bruce Lee, dar nu vreau s` [i-o ia-n cap [i s-ajung` dictatorul redac]iei. {i cnd face iuaaaauh, huaaaaiii, auiiuuuaoap, mai mult cnt` dect se bate. Snt ni[te incon[tien]i `ia care-l voteaz`: ia s`-i v`d eu mine-poimine n [edin]a de redac]ie cnd s-o enerva Bruce Lee pe Matei c` st` pe Internet [i-i pune Macu pe dou` becea-uri, apoi iiiiiiiaaaaa, i-l sparge-n dou` cu o karat`. Plus c` e [i asiatic [i pe mine asiaticii m` indispun. A[a, Ion Claudiu Vandam e de-al nosGabriel DROGEANU Cred c` Bruce Lee \l b`tea pe tru, am copil`rit amndoi la ]ar` n Van Damme. Nu v` uita]i c` Bruce Europa, e altceva. Da, e-adev`rat,

NU {TIU
Daniel GOACE Nu [tiu, nu m` pronun]... S-ar putea ca la \nceput Van Damme s` \l bat` pe Bruce Lee, \ns` hot`r\tor va fi turul al doilea. S` vedem cum se vor mi[ca pe scen` restul actorilor: Chuck Norris, Rambo [i Jackie Chan. Eu propun

Dan STANCIU |ntruc\t ambii combatan]i intr` \n ring av\nd arsenale fizice [i tactice relativ egale, \nfruntarea este deschis` oric`rui rezultat. Jean Claude Van Damme, dup` o presta]ie de un bun nivel tehnic \n Soldatul universal (sau Marinarul universal, cum a fost tradus titlul acestei pelicule pe afi[ele cinematografelor din jude]ul Constan]a [i din zonele mai aerisite ale ]`rii), trebuie s`-[i demonstreze t`ria mu[chilor \n fa]a unui public ceva mai larg pentru a deveni protagonistul superproduc]iei Votul universal. De cealalt` parte, Bruce Willis (re\ntruparea legendarului Bruce Lee, dobor\t la T\rgovi[te), al c`rui joc de glezne \n Greu de ucis a smuls aplauze [i urale spectatorilor din localit`]ile rurale ([i pentru care a primit fraudele criticii), se vede nevoit s` abordeze un alt stil de interpretare \n remake-ul Greu de votat. {i s` nu uit`m de prezen]a \n distribu]ie, \ntr-un rol aparent secundar, a versatului [i controversatului Arnold Schwarzenegger, Terminatorul de mandate.

natura de noapte

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

B`taia pe ciolan [i os, faza pe dos


Pentru amatorii de senza]ii tari la stomac, revenim cu informa]ii hot cu miros de hoit de pe www.adriannastase.ro. Aici, zeci de oameni ai muncii de showbiz au pus limb` de la limb` [i l-au atacat pe Adrian N`stase din spate cu o salb` de aprecieri. Nu v-am mai cerut niciodat` asta, \ns` acum credem c` e cazul s` v` prevenim: nu citi]i r\ndurile care urmeaz` dec\t dac` ave]i o pung` la \ndem\n`. Mirela [i Cornel Fugaru O vorb` n]eleapt` spune c` familia ]i-o d` Dumnezeu, dar prietenii ]i-i alegi. La fel [i conduc`torii. Ne leag` mul]i ani de prietenie n care ne-ai c[tigat respectul, ncrederea [i iubirea. Te-am urm`rit cu admira]ie [i bucurie cum ]i-ai valorificat educa]ia [i bunul sim], erudi]ia, diploma]ia nn`scut`, nclina]ia spre tot ce nseamn` cultur` [i frumos, voca]ia european`, devenind n timp omul politic de azi, inteligent, rafinat, integru [i devotat intereselor Romniei, pe care le-ai pus mai presus de orice. Pentru viitorul copiilor no[tri, pentru speran]a n mai binele acestei ]`ri, pentru tot efortul pe care-l faci pentru a ne rec[tiga mndria de a fi romni ntr-o Europ` unit`, pentru pre[edintele minunat [i demn care [tim c` po]i fi, ]i suntem [i ]i vom fi mereu al`turi, necondi]ionat. Cndva am scris un cntec ce a devenit [lag`r: Am ales nem`rginirea. Ast`zi spunem: Am ales Adrian N`stase!. Maria Dragomiroiu Emil Hossu [i Catrinel Du- [i senza]ia de ocrotire att de necesar` activit`]ii de pe t`rm Gnduri sincere pentru mitrescu domnul Adrian N`stase [i s` dea Fiind egoist de felul meu spiritual. Speran]ele mele se leag` cert de continuitatea dumneavoastr` de a fi omul potrivit la locul potrivit. V` ]in pumnii [i v` fac lobby [i sunt sigur c` ve]i c[tiga! {i asta pentru c` sunt un mare egoist! |n limbajul actorilor, v` Dumnezeu ca prin ceea ce ve]i v` doresc din suflet s` ave]i suc- urez mult` baft` [i for]` de munface ca, sper, pre[edinte al ]`rii ces pentru c` vreau s`-mi mear- c`. noastre minunate, ca s` revin` g` bine mie [i celor dragi. Ca Micul Paris al romnilor. (Not`: ardelean [i greco-catolic [i memMonica Anghel nu am intervenit asupra gre- bru AFDPR (Avem [i noi o \ntreSunt mult prea multe cu[elilor gramaticale [i nici asupra bare: domnul Hossu a intrat \n vinte de spus, mult prea multe erorilor de judecat` pentru a nu AFDPR \n calitate de fost [ef de realiz`ri pe care trebuie s` le v`duvi de nimic tonul cordial, [antier prin filmele comuniste? lu`m n seam` [i cred c` nu prietenesc [i agramat cu care este Deci \n filmele alea era vorba de mi-ar ajunge aceast` carte s` le \mbr`]i[at Adrian N`stase.) [antierul de la Canal?) am sim]it pot scrie pe toate. Sunt Monica concret ce \nseamn` libertate Anghel [i spun simplu c` sunt Florina Cercel Inteligent, rafinat, cultivat, blnd, tn`r, frumos, plin de energie, iubitor de art` [i cultur`, iubitor de ]ar`, domnul Adrian N`stase dezvolt` toate calit`]ile necesare pre[edintelui Romniei n anul 2004. Sunt convins` c` va reu[i! al`turi de familia PRE{EDIN- te, eu, ca romn, voi fi mndru c` sunt romn [i trebuie s` reTELUI Adrian N`stase! cunosc c` mi doresc cu t`rie acest lucru! Iar dac` vreodat` Gabriel Cotabi]`

Partea cea mai grea este nceputul! Formula de adresare! Nu am avut ocazia s` petrecem prea mult timp mpreun` pentru a v` putea apela ca prieten, de[i n interiorul meu a[a v` simt, dar nici nu pot folosi adresarea oficial` pentru c` ar crea o distan]` sufleteasc` pe care nu vreau s` o las s` se n]eleag`! Ceea ce a[ vrea s` v` spun este c`, totu[i componen]a artistic`, deci sentimental`, [i va pune amprenta. Cred cu sinceritate c` dumneavoastr` sunte]i persoana care TREBUIE s` reprezinte imaginea Romniei n secolul XXI! Cu dumneavoastr` pre[edin-

ve]i avea nevoie de o sear` lini[tit` cu un prieten devotat, cu care s` asculta]i ceva muzic` bun` [i s` discuta]i cte n lun` [i n stele, s` [ti]i c` sunt disponibil (Auuuuu! interjec]ia noastr`). Andrei (bine\n]eles) Duban Fie ca urm`torii ani sub mandatul dumneavoastr`, s` nu mai joace nimeni la LOTO, din cauza bun`st`rii tuturor!!! Ave]i ncredere n tinerii actori, pentru c` vom duce mai departe [tafeta cu demnitate! Nike Lauda

10

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

tunul catodic

Anacronica TV
Lucescu [i Extraterescu
Ca s` v` face]i o p`rere despre puterea televiziunii, vreau s` v` povestesc cum \ntreaga s`pt`m\n` trecut` m-am trezit diminea]a cu urm`toarea expresie \n cap: Atletico Bilbao!. Habar n-am cine este Atletico Bilbao! `sta, dar ce m` enerveaz` cel mai tare este c` nu \mi mai iese din cap. Probabil c` nu am fost atent c\nd m` uitam la televizor, iar acest virus modern al civiliza]iei a p`truns subliminal \n mintea mea. Mi s-a \nt\mplat exact ca atunci c\nd am stat cu ni[te ru[i vreo 4 zile [i m` trezeam diminea]a cu cuv\ntul slu[i]a \n minte, f`r` s` [tiu ce \nseamn`. Singurul lucru despre care [tiu sigur c` m-a determinat s` fac corela]ii \ntre subliminal [i lumi paralele este urm`toarea fraz` pe care am auzit-o cu obstina]ie \n acela[i loc: Lucescu se bate cu extratere[trii. {tiu foarte bine cine este Lucescu, aveam un prieten care avea ni[te pantofi Lucescu, dar chiar nu v`d cum de au dat ni[te civiliza]ii mai evoluate \n mintea lui.

trampa [i ecranul
5 |n noul promo la Proteveu, realizatorul a inclus sigla postului pe o cl`dire din filmul Harry Potter. Pe televizorul meu cu tubul pe moarte s-a v`zut clar cum, sub lipitura cu PRO TV, pe cl`dire scrie ceva cu Bank, adic` e clar o banc`. Am s` m` prefac c` nu am \n]eles aluzia la faptul c` Andreea Esca are salariu de func]ionar de banc`. 5 Interviul cu Nicolae Gu]` [i nevast`-sa \n emisiunea psihologului Cristian Andrei a avut ca fundal sonor o melodie de-a lui DJ Shadow. Pentru cine n-a auzit de DJ Shadow, informez c` e unul care a produs acum c\]iva ani un album absolut genial, recomandat de toate revistele de profil. Ei, [i vin [i v` \ntreb: oare dac` DJ Shadow are probleme \n cuplu [i se duce la MTV ca s` le povesteasc`, `ia de acolo \i bag` Gu]` cu nevast`-sa ca fond muzical? 5 Tot \ntr-un promo la PRO TV apare pentru o frac]iune de secund` [i o imagine din New York \n care se v`d turnurile gemene. Dar asta nu e nimic dac` e s` ]inem cont de altceva. Tot \n promo-urile lor apare cl`direa PRO TV-ului cu neoanele albastre intacte, pe c\nd eu v`d foarte clar de la fereastra celui de-al doilea serviciu c` alea albastre s-au cam ars \n propor]ie de 50%. C\t au de g\nd s` ne mai mint`? 5 La emisiunea Monica a fost invitat un cet`]ean cam beteag de ambele picioare, cu un mers bizar. Fondul muzical de intrare \n scen` a fost o melodie tip Benny Hill, menit` s` st\rneasc` r\sul. Dac` tot voiau realizatorii s` r\dem de bietul om, de ce nu a venit cameramanul s`-i pun` piedic` cu un cablu de alimentare, s` ne distr`m v`z\ndu-l pe invitat cum se chinuie s` se suie pe scaun doar \n m\ini. 5 Nu v` sup`ra]i, doamn` Esca, am observat c` mar]i, la {tirile PRO TV, a]i purtat la g\t un superb colier din fasunguri [i filamente de bec de 75 W. Ce voiam s` [tiu Erau becuri romne[ti, tradi]ionale, de Fieni? Sau erau din cele economice, care fac parte din cultura Tungsram? 5 Pe Discovery, dac` v` uita]i pu]in \ntre emisiuni, pute]i prinde un interesant [i atractiv material publicitar despre patria noastr` mum`. Discover Romania Descoperi]i Romnia!, se spune la sf\r[itul micului clip \n care regizorul Anthony Minghella, cel care a turnat filmul Cold Mountain pe plaiurile noastre de ba-lad`, ne laud` natura s`lbatic` [i p`durile \nc` neatinse de m\na omului. Ce m` bucur`, \n condi]iile unor asemenea afirma]ii despre p`duri, e c` subtitrarea nu se face [i \n ungure[te. 5 |n fiecare an, sf\r[itul lui noiembrie st` sub semnul Sf\ntului Andrei, cel care a cre[tinat teritoriul Romniei de ast`zi. Tot Sf\ntul Andrei are un rol de net`g`duit \n via]a fetelor de m`ritat, pe care le ajut` mai mult ca orice agen]ie matrimonial` s`-[i g`seasc`

Am f`cut [i io o facultate bun`, da nu mi-e ru[ine. C\nd m`-nt\lnesc cu domnii maneli[ti, am ce discuta cu ei. C` de c\nd fac emisiunile astea, \mi cump`r c`r]i numai de la Mall. {i c`r]i de firm`, b`, nu ca c`r]ile `lea vechi din anticariatele de second-hand!

C`t`lin MATEI

Dragi TVR-`[i [i pretini


Oare la ce s` m` uit eu duminic` sear` la televizor c\nd oboseala aia de Avocatul diavolului (Prima TV) am v`zut-o acum o c`ru]` de ani, iar Harry Potter [i piatra filosofal` (PRO TV) o aveam pe CD-uri pirat \nc` dinainte s` se lanseze cartea, dar`mite filmul? P`i, uite, TVR 2 a programat la concuren]` emisiunea COOLmea distrac]iei! Asta tre s` fie ceva super-haios zic, nici s` nu dau drumul p\n` nu citesc rapid c\teva pasaje din Cristian Tudor Popescu sau ceva din Paler, poate se mai amortizeaz` efectul glumelor, s` nu m` stric de r\s chiar pe stomacul gol. Despre ce-i vorba \n emisiune: Helciug (de care r\d numai dac` \mi amintesc b`taia \ncasat` la Stele verzi de la Pepe) trebuie s`-i fac` o fars` unui tip numit {arpe, c\nt`re] celebru de care eu n-am auzit, \ntr-unul din studiourile TVR. Cum \ns` farsa a fost at\t de bine organizat` \nc\t s-a epuizat \nc` din primele zece minute de emisiune, b`ie]ilor nu le-a r`mas altceva de f`cut dec\t s` presteze ce anume [tiu d\n[ii mai bine, adic` s` c\nte, tat`. {i d`-i [i c\nt`! Hai, toat` lumea de la machiaj \n picioare! Regia de montaj [i suneti[tii, m\inile \n aer! Aten]ie, emisia, f`-te c` dansezi! Uau! S\ntem la Coolmea distrac Aha, poate voi s\nte]i, c` noi am mutat deja la Divertis, pe Antena 1.

Teo, un Trandafir care [i-a plecat petalele universitare la g\j\iala lalelelor negre care-[i num`r` ghiulurile suspin\nd E multe, m\nca-]i-a[!
b`rbatul ursit. Am aflat de la [tiri c` acestea trebuie s`-[i bage sub pern` pieptenele [i ciorapii, apoi s` nu mai scoat` nici un cuv\nt p\n` c\nd adorm, pentru a-[i visa partenerul de via]`. Uite de-aia r`m\n multe fete nem`ritate: c` nu mai pot s` doarm` \n noaptea Sf\ntului Andrei de la ciorapii de sub pern`. 5 {tirile pr\nzului. Accident de ma[in`. Tradi]ionala formulare Imaginile p`reau desprinse, parc`, dintr-un film de groaz`!. A[tept ziua \n care s` intre \n uz expresiile Imagini desprinse, parc`, dintr-un film de dragoste, Imagini desprinse, parc`, dintr-o telenovel` sau Imagini desprinse, parc`, dintr-un nou episod Pokemon. 5 Am aflat de la TVR1 c` emisiunea aia, Destina]ia Cotroceni, cu to]i cei doi[pe candida]i, a avut cea mai mare audien]`, mai mult dec\t un meci, un film indian sau dec\t Surprize, surprize. |]i dai seama, dac` mai b`tea [i Gigi Becali un candidat, \ntreceau [i K1. 5 Am o nedumerire: c\nd nu s\nt alegeri ori vreun referendum, ceva, vreun eveniment de mare importan]` pentru ]ar`, ce fac anali[tii politici? C` am v`zut zilele trecute, pe toate posturile noastre, la anali[ti politici, c\te pene pe cuco[i. Unde se ascund ei \n restul timpului, stau \n dulap cu bile de naftalin` prin buzunare sau hiberneaz` a[a, ca mu[tele dintre geamuri? Un lucru bun ar fi fost c` sigur ar fi \nceput s` se bat` \ntre ei, la un moment dat. 5 Am prins un material de mare importan]` pentru ]ar`: vizita lui Jean Claude Van Damme \n Romnia! Materiale despre asta am urm`rit pe toate posturile [i am aflat c` b`t`u[ul a vizitat Palatul Cotroceni, unde a dat brandul cu m\na lui Iliescu. Tii, bine c` nu i-a t`iat calea consilierului Dan Iosif, c` se l`sa ditamai vizita oficial` cu Mor]ii de votre mre!. 5 Dore[ti s` continui ntr-un ritm alert? Normal! Ca orice solist. Un fragment de dialog care, dac` ar fi fost ntre Larry King [i Tom Jones, avea ceva interesant. Dar nu, nu este ntre cei doi, ci ntre Nicolae Gu]` [i Adrian Damiloiu (din Bucure[ti)! {i nu oriunde, ci la emisiunea de ni[` Gu]` [i invita]ii s`i de pe postul Etnia TV, pardon, Etno TV.

Marea KaUnire
S`tui de fasole [i crna]i, de drapele [i discursuri sfor`itoare, chiar de sfor`iturile unei zile libere, romnii au dorit [i altceva. De pild`, s` vad` b`taie. {i PRO TV le-a dat b`taie la greu. Au anun]at c` e sear` Local Combat [i toat` ziua bizonul [i-a verificat robinetele de adrenalin`. Cnd colo, la momentul n care a[teptam s` sar` bor[ul din inamic, ne-am trezit cu ni[te selec]ii sleite din b`t`i v`zute [i para-v`zute. Cele mai bune picioare-n gur`, cele mai rapide upercuturi, cei mai ap`sa]i genunchi n cap. De parc` nu ar fi fost chiar s`rb`toare na]ional`, cnd meritam [i noi kafteli mai s`n`toase, de mas`. Chiar a[a, dac` tot voia s` dea ceva special, PRO TV putea programa ni[te secven]e de b`taie istorice, din martie 90, de la Trgu Mure[!

{arpe diem

ministerul p`rerii na]ionale

academia CA}AVENCU
Hai, domnilor, c` e chiar culmea! Recunosc, au mai fost ni[te mici nereguli cu c\teva sute de mii de cet`]eni care au votat de mai multe ori. Dar de unde [ti]i c` au votat la fel de fiecare dat`? De exemplu, p\n` [i eu a[ vota diferit, pentru echilibru: o dat` cu N`stase [i PSD-ul, iar a doua oar` invers, cu PSD-ul [i N`stase. Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

11

tupeu 2004 Biroul Erectoral Central supt Uniunea PSD+PUR


Dup` ce c` au c`rat voturi cu camionul, cu autobuzul [i cu troleibuzul, PSD-ul nu s-a s`turat [i l-a chemat [i pe Van Damme s`-l pupe-n fund pe Ion Iliescu. Dup` ce p\n` [i Mickey Mouse s-a compromis definitiv \n ochii copiilor dup` ce s-a pozat cu Ion Iliescu din 101 dalma]ieni la Disneyland te \ntrebi cine a r`mas nem\njit: Porky Pig, care s-a pozat cu P`unescu \n fa]` la Academia Comtim de Recitat-Vitez`, c`prioara Bambi, care s-a pozat moart` cu pu[ca lui N`stase, [oricelul Jerry care s-a tras \n poz` cu [obolanii ro[ii care au m\ncat toat` economia, 101 dalma]ieni care s-au fotografiat l\ng` to]i securi[tii care s\nt acum la PSD+PUR [i PNL-PD, [i Mihaela, dac-o mai ]ine]i minte de la ora 7, \nainte de Telejurnal, care s-a pozat cu N`stase. {i totu[i e mult mai bine de desenele animate, pentru c` ele s\nt mai simpatice dec\t caricaturile din politica romneasc`. La lupt`: M`g`reu 2004 (3 puncte): Biroul Electoral Central. Explica]iile BEC cum c` nu s-ar fi furat au fost de-a dreptul penibile. Nu s-a furat, dar data viitoare nici voi s` nu mai face]i le-a spus BEC-ul pesedi[tilor. Camionagiul Mitrea se poate bucura: cu camionul, cu autobuzul, cu tractorul, cu c`ru]a, cu parapanta, cu scafandrii, s-a furat cu c\rca, numai c` BEC nu vede dec\t doi ]igani be]i care au votat de dou` ori \ntr-un sat din Oltenia [i un candidat PSD care a furat de foame, domnule, de foame! Ultra-t\mpeu 2004 (2 puncte): Paul P`curaru. Paul P`curaru de la PNL a ]inut neap`rat s` felicite Uniunea PSD+PUR pentru fraudarea, pardon, c\[tigarea alegerilor. De[teptul `sta de la PNL a f`cut ce n-a f`cut nici Adev`rul, care tot s-a mai \ndoit de explica]iile BEC privind furtul alegerilor. Iat` c` nasc oameni [i \n Alian]`. Adic` noi ne d`m de ceasul mor]ii s` ar`t`m ce face omul

Specialitatea caselor
|ntrebat` care s\nt preferin]ele lui Adrian N`stase \n materie de m\nc`ruri, so]ia Dana a r`spuns c` lui Adrian \i plac o mul]ime de lucruri. |ns` premierul este de-a dreptul fericit atunci c\nd so]ia Dana \i g`te[te bor[ pesc`resc, [ni]el cu cartofi pr`ji]i [i, uneori, baclava. Noi ne \nchipuiam c` Adrian N`stase este fericit numai atunci c\nd Dana \i g`te[te bor[ de c`prioare vii, pe care so]ul le \mpu[c` direct \n farfurie, cu o lingur` Winchester, cu lunet`.

Ministerul Meniului

Dublu impact s-a \nt\lnit cu triplu mandat


A[a cum a anun]at [i Radio Guerrilla, s`pt`m\na trecut` a avut loc la Bucure[ti summit-ul dintre Ion Iliescu [i domnul Jean Claude van Damme. Actorul a venit la Cotroceni direct de la aeroport, motiv pentru care a ]inut s`-[i cear` scuze c` nu a mai avut timp s`-[i asorteze adida[ii albi cu un costum ceva mai sobru. Nu-i nimic, m`i drag`!, i-a [optit Iliescu lui Van Damme, dup` care cei doi s-au retras pentru un tte--tte \ntre patru ochi. Reporterii no[tri afla]i \n fa]a blocului ne-au transmis c`, pe durata \ntrevederii, Ion Iliescu [i domnul Van Damme au discutat foarte aprins despre alegerile din Ucraina, conflictul din Irak, situa]ia din Afganistan [i canalul B\stroe. Domnul Van Damme [i-a exprimat speran]a c` totul se va rezolva. Dac` nu, rezolv` el!

Emil Ghergu], un magistrat care merge pe principiul juridic c` mai bine faci sc`pa]i nenum`ra]i vinova]i de fraude electorale dec\t s` bagi \n pu[c`rie un singur nevinovat de crim`, cum a procedat chiar dumnealui \n cazul }undrea
de guvern`m\nt (A. N`stase), iar Paul P`curaru se apuc` s`-i felicite! La oi, b`i, dup` cum ]i-e [i numele! Tupeu 2004 (1 punct): Jean Claude Van Damme. Pseudo-karatistul ieftin Van Damme a venit la Bucure[ti [i, \nainte s` apuce m`car s` se spele, s-a dus direct la Cotroceni, ca s`-i str\ng` m\na comunistului Ion Iliescu, care el {i acum, s` vedem ce s-a mereu s-a b`tut cu comuni[tii \nt\mplat \n topul general Tupeu [i-i b`tea, bate-l-ar Dumnezeu 2004: de actor de m\na a doua! Ade42 puncte v`rul e c` lui Van Damme toat` 1. Ion Iliescu via]a i-a pl`cut s` joace numai 2. Adrian N`stase 23 puncte \n filme de categoria B. Acum 20 puncte a venit s` joace [i \n celelalte, 3. PSD ca s` aib` toate categoriile: K, G [i B. Bursucul drastic

Bruce Lee de Bruxelles

12

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

LIBERTE, Egalite, infrac]ionalite

B`taia electoral` a trecut de la dosare la nuiele


Iat` c` PSD-ul l-a s`rb`torit [i el pe Mo[ Nicolae, [ti]i, t`t`ic` `la care vine noaptea [i-]i las` t\mpenii \n ghetu]e. Dar s` nu crede]i cumva c` Mo[ Nicolae a venit la pesedi[ti [i le-a l`sat ceva \n ghetu]e hai s` fim serio[i, cine are curaj s` se apropie noaptea de ghetu]ele care g`zduiesc peste zi ni[te ciorapi de pesedi[ti? Nu asta voiam s` spunem. Ideea e c` PSD-ul a profitat de evenimentul `sta [i, luni, a ie[it \n strad` cu pungi de cadouri pentru aleg`tori. S-ar putea zice c` aleg`torii au primit cu cump`tare ie[irea PSD-ului \n strad`. Ba chiar s-au [i bucurat, pentru c` rar vezi grup de pesedi[ti ie[ind pe strad` ca s` dea ceva la oameni [i nu invers. |n sf\r[it, iat` [i ce s-a dat: una bucat` creang` brad (probabil \n loc de iahnie de fasole), una bucat` breloc cu PSD+PUR (probabil \n loc de mititei), una bucat` poz` electoral` cu N`stase (probabil \n loc de carton cu mu[tar) [i una bucat` brichet` cu Adrian N`stase Pre[edinte (probabil \n loc de lemne de foc). Iar cadoul suprem, piesa de colec]ie, o nuie- isterici s\nt b`ie]ii `[tia, a[ zice covul, ditamai ardeiul! lu[` care vrea s` parodieze ideea c` B`sescu le-a cam b`gat morMoldova, Ardeiul lui B`sescu cu ardeiul. La c\t de covul \n fund. Dar ce zic eu mor[i }ara Romneasc`

La sediul PSD, nuiaua e rupt` din Rai


Chestia e c` nici Alia]ii n-au dormit \n ghete de Mo[ Nicolae: au adunat c\teva zeci de nuielu[e, le-au pus fund` [i le-au depus la poarta PSD-ului. Nici nu s-a terminat bine ceremonia de depunere a nuielelor, c` a [i s`rit un badigard s` depun` ni[te pumni pe chipul unui lup t\n`r de la PD-PNL. Bine c` nu s-au g\ndit s` mearg` la Cotroceni, la SPP-i[tii `ia de la K1. P\n` vor merge acolo, \ns`, v` l`s`m s` v` face]i \nc`lzirea: observa]i \n imaginea a doua cum paznicul de la PSD \i inoculeaz` b`iatului de la PD-PNL o doctrin` viguroas` de st\nga. Mo[ Alegeril`

spitalul de campanie
Compostarea na]iunii
Asocia]ia Pro Democra]ia are o propunere pentru a \mpiedica fraudarea alegerilor din nou: compostarea c`r]ilor de identitate. Evident. P`i, nu c`ra PSD-ul cu autobuzele aleg`tori dintr-un sat \n altul? {i atunci, ]ac, cum ai suit ciobanul civic \n autobuz ca s`-l duci de la Sili[tea la Slobozia s` voteze, pac, pui [i controlorul s` verifice dac` familia de romi cu 8 puradei care sparge semin]e \n fundul autobuzului a compostat cu PSD-ul. Problema e c\nd scoate piranda 8 buletine de identitate necompostate ob]inute de la Biroul Electoral Jude]ean direct de pe sc`rile autobuzului, la \nghesuial` ceea ce, tehnic, poart` numele juridic de compostare multipl` sau, mai simplu, compostare ]ig`neasc`. Totul se rezolv` totu[i cu bine, la redistribuire. C`tre p`gubi]i, a buletinelor de identitate compostate, odat` cu portofelul [i geanta compostat` [i ea cu cu]itul. Buletinul de bot dat` cu Uniunea Lipovenilor din Miercurea-Ciuc, o dat` cu Federa]ia Suedezilor din Scornice[ti [i \nc` o dat` cu Partida Arienilor-Fete[ti. Cercet`rile s\nt \n plin` desf`[urare. Lifta lui Schindler

Asta la lista, baby!


|n comuna vr\ncean` Guge[ti comun` care nu are la dispozi]ie dec\t 5.000 de locuitori cu drept de vot au votat \n plus 500 de aleg`tori de la ]ar`, care [i-au l`sat acas` vaca [i porcul ca s` [tampileze de dou` ori, ap`sat, pe Alian]a Civic`. |n plus, se pare c` un num`r neprecizat de votan]i ar fi votat de mai multe ori: o dat` cu UDMR-Tulcea, o

Di t`ti pentru ho]i


Zice chiar el: liberalului Dinu Patriciu i-ar conveni o colaborare PNL-PSD. Dac` vine [i Cataram` la fileu, ne-am putea baza, \n sf\r[it, pe o forma]iune puternic`, \n stare s` c\[tige toate alegerile din ]ara asta. {i to]i banii. Uniunea PSD + Rompetrol + Elvila + UDMR + Attila Kerestoy + Lemnul Romniei. Plinu Patriciu

LIBERTE, Egalite, infrac]ionalite

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

13

Fasole contra B`sescu


|n a[teptarea alegerilor, se pune o \ntrebare fundamental`, care ]ine de esen]a democra]iei: la alegerile de duminic` se va da fasole cu c\rna]i sau nu se va da? A[a cum s-a \nt\mplat la Ia[i. Oamenii au fost revolta]i: nu li s-a dat [i lor de c`tre autorit`]i fasole cu c\rna]i de 1 Decembrie, \n timp ce la Alba Iulia s-a dat! Iat` un nou indicator al alegerilor din Romnia: Fasolea Antib`sescu. Stimate autorit`]i, b`ga]i-v` min]ile-n cap! P`i, se poate a[a ceva? Dac` nu ne da]i fasole cu c\rna]i, noi, milioanele de iubitori ai democra]iei de la sate, vom vota cu B`sescu, v` da]i seama? V` avertiz`m, democra]ia este \n pericol: vrem Fasolea-de-alegeri-moarte-luiB`sescu, altfel vot`m cu cine trebuie, c` doar n-a inventat nimeni p\n` acum Icrele-antiN`stase! {ah ma]

Traian: |ntre dou` tururi nu te plou`

Gigi vrea televiziune din aia cu diagonal` mare


Becali a declarat c` \[i va face televiziune [i ziar pentru ca la alegerile urm`toare s` c\[tige. Selec]iuni din programul televiziunii Becali: Diminea]a devreme trezi]i-v` cu Gigi. Rug`ciunea zilei; desene animate \ntre rug`ciuni Revista presei Gigi [i b`ie]ii lui \i pedepse[te pe ziari[tii mincino[i |nv`]`m\nt la distan]` |nv`]a]i filozofia cu Gigi {tiri sportive selec]iuni de la antrenamentele Steaua; Dan Pavel la fitness |nv`]`m\nt la distan]` |nv`]a]i artimetica cu Gigi Concursul O fapt` bun` pe zi Gigi d` \n fiecare zi 100 $ cer[etorilor |nv`]`m\nt la distan]` |nv`]a]i fotbal cu Dan Pavel Teleshopping 3 ore la cump`r`turi de fotbali[ti cu Gigi |nchiderea programului num`ra]i oi cu Gigi p\n` adormi]i

~la cu capu mare nu-l [tii era candidat-su, m`


|ntrebat` de o persoan` din comisie cu cine voteaz`, o m`tu[ic` din Timi[oara, ce se rupsese cu greu de la Album duminical ca s` mearg` la urne, a r`spuns la fix: Cu oricine, numa cu `la cu capu mare NU!. Fii atent, deci, cum po]i s` pierzi alegerile \n ]ara asta de c\cat! Uite-a[a te treze[ti c` degeaba ai dat milioane de parai pe staff de campanie, pe campanie outdoor [i pe exit-poll-uri sau c` degeaba l-ai ar`tat pe Iliescu la to]i pensionarii, degeaba ai dus forma]ia de rock a lu giner-tu la c`minul cultural, degeaba ]i-a ajuns Steaua \n Cupa UEFA [i degeaba i-ai pupat pe gur` pe to]i intelectualii de la ]ar` care-s convin[i c` Matisse-ul are patru ro]i [i umbl` cu benzin` premium f`r` plumb! Amiralul Tico Dumitrescu

V` asigur`m din capul locului c` ceea ce vede]i \n imaginea de mai sus nu este un trucaj realizat de Florin Iaru, zis [i Zeul Calculatoarelor. Este chiar Traian B`sescu, fotografiat cu dou` tinere identice, din c\te ne d`m noi seama , ca un om care [tie foarte bine c` \ntre dou` nu te prinde niciodat` o furtun` de-aia nasoal` de 8-9 grade, care d` vasul cu elicea-n sus. B`nuim \ns` c` s-ar putea s` fie

la mijloc o mic` [mecherie. Probabil c` B`sescu l-a rugat pe domnu Cioroianu s`-l lase s` fac` [i d\nsul o poz` cu dou` admiratoare ale lui. Asta ca s` le mai \nchid` gura `lora care, dup` ce s-au chinuit s` arate c` n-are fa]` de pre[edinte, s-au apucat apoi s` sus]in` c` n-are nici spate. Sex Bombo

Becalitate superioar`

Unde se duc voturile c\nd ]i le omoar` al]ii?

Se nume[te Andreea Ple[oianu. S-a prezentat \n duminica alegerilor la ora 17,30 la {coala 194 din Berceni. A dat buletinul. I s-a spus c` mai votase o dat`. Era semnat`. Putea pleca acas`. Era numele meu acolo semnat. Nu era semn`tura mea. Cineva semnase. A rugat pe membrul comisiei s` fac` \n a[a fel \nc\t s`[i exercite dreptul de cet`]ean. A fost o mic` foial`. Femeie, ai mai votat o dat`, ]i-ai dezlipit timbrul de pe cartea de identitate. Semn`tura nu e a ta aia de pe buletin? Hai sictir, inten]ionat ai semnat c\[! Mizerabil, p`i, tu, profesoar`, scrii \n halul `sta! Tu ai fost acum o or` jum`tate [i ai votat! Andreea Ple[oianu le-a spus c` vrea s` voteze, nu vrea circ. Afar`! Tic`loaso! Andreea a f`cut o reclama]ie c`tre primar. Voia un r`spuns c\t mai rapid. Voia s` voteze. Tic`loaso! Nu votezi \nc` o dat`! Nu ne [mechere[ti tu pe noi!

Ple[oianu vorbe[te la telefon cu pre[edinta Biroului Electoral de sector 4 Bucure[ti. Doamn`, trei membri v-au v`zut c` a]i votat! Andreea Ple[oianu nu a putut vota. Cic` s-a autosesizat Poli]ia. Sanchi. Pe listele suplimentare de la {coala 194 au votat trei persoane de dou` ori. Nu [i Andreea. Ea nu a votat niciodat`. Adev`rul e c`, fiind profesoar` de spaniol` la Liceul Cervantes, nu se prea [tie cu cine voteaz`. Incertitudinea omoar`. A[a c` i-au omor\t votul al]ii. Madam Ple[oianu, de ce te pl\ngi? Votul lu matale a fost investit \n viitorul altuia. Corect. P`i, la banii t`i \]i permi]i viitor? Ete, a dracului! eugen@catavencu.ro

14

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

LIBERTE, Egalite, infrac]ionalite


Cupa plin` de Ammar

cu m\inile curat-murdare
P`durea B`neasa chele[te
C\ndva, p`durea B`neasa avea p`rul v\lvoi. De c\]iva ani \ns`, c\teva smocuri bune de p`r au c`zut [i \n locurile respective [i-au f`cut cas` ni[te sportivi cu merite deosebite ca Nicu Vlad, Elisabeta Lipa [i al]ii. Dar iat` c` prim`ria Voluntari, \n frunte cu teribilul primar PSD Pandele [i cu acceptul pre[edintelui Consiliului Jude]ean, Bebe Ivanovici, preg`te[te o nou` chelire masiv`. Nicolae Abacioaiei, cet`]ean romn stabilit \n SUA, a reu[it s` cumpere, de la diferi]i proprietari, 30.000 de metri p`tra]i de p`dure \n B`neasa. Folosindu-se de Legea 75 pe 2003 [i de Ordinul 303 pe 2003 al Ministerului Agriculturii (care precizeaz` c` se poate defri[a \n interes personal 5% din suprafa]`), romno-americanul a reu[it s` ob]in` aprob`ri pentru defri[area a 1.500 de metri p`tra]i din suprafa]a terenului pentru construirea a 12 case. Din p`cate pentru cazierul domnului Abacioaiei, ordinul 303 spune c` po]i defri[a 5%, dar nu mai mult de 200 de metri p`tra]i. Din fericire pentru acela[i cazier, p\n` la d\nsul legea [i PNA-ul ar trebui s` se lupte pentru \mbog`]irea cazierului primarului Pandele, al [efului Serviciului Urbanism, Nicolae Popescu, sau al lui Bebe Ivanovici. Din p`cate, p\n` c\nd se va \nt\mpla asta, o s` chelim [i noi, nu numai p`durea B`neasa.

Nanaa, acest Genic` peste Boeric`


Nici nu apucase s` se usuce cerneala pe textul de s`pt`m\na trecut`, despre sirienii veseli de la Terom Ia[i, c` un tu[ mult mai negru le-a \ntunecat acestora dosarele penale. Noi v` spuneam, \n num`rul precedent, c` Ammar Nanaa are la Parchetul Ia[i un ditamai dosarul care se \ndreapt` vertiginos spre o sp`lare de bani cum \i [ade bine investitorului protejat de PSD. Pentru cei care au deschis mai t\rziu Academia Ca]avencu, s` spunem c` Ammar Nanaa este proprietarul fostului Combinat de Fibre Sintetice Ia[i, actualul Terom, cea mai mare \ntreprindere de gen din Moldova, cump`rat de la fosta APAPS \n 2002. Ei bine, din pozi]ia asta, Nanaa a avut niscai tranzac]ii, bag` m\na \n foc procurorii, cu Societatea Bancar` Arab` (SBA) din Paris, grup care mai are reprezentan]e \n Geneva, Cipru [i Damasc, adic` exact \n Siria, patria patronilor Terom. De fapt, Nanaa a f`cut tranzac]ii cu contul unui anume Ziad Wazzan, care are un cont la SBA Paris. Care Ziad i-a \mprumutat pe fra]ii Nanaa cu peste un bulion de euroi, necesari la plata c`tre AVAS a fabricii. Bani pe care sirienii, normal, i-au returnat, dar sub form` mascat` de avans pentru marf` (exact ce v` spuneam s`pt`m\na trecut`). Va s` zic` [i mai pe scurt, Nanaa a luat banii de la ar`betele cu contul la banca sirian` din Paris, a pl`tit AVAS-ul, apoi a dat banii \napoi ar`betelui, dar prin firme-fantom` din Romnia, mim\nd tranzac]ii comerciale. Este anul 2004. Cu cinci ani \nainte, adic` \n 1999, aceia[i sirieni i-o puneau pentru prima oar` fraierului de stat romn, ]epuindu-l cu 5 miliarde de lei la vremea aceea prin returnarea ilegal` de TVA pentru sute de tone de miez de nuc` pe care-l exportau. Sun` a metoda Genic`? Dac` mai ad`ug`m [i sprijinul PSD, sun` [i a metoda Boeric`? V` mul]umim pentru aten]ie, ne vedem \n turul doi. Vota]i TVA! TVA, ingineria timpului t`u. }epro Ia[i

|n Poli]ia Neam],

O m\n` avanseaz` pe alta


|n Ministerul Administra]iei [i Internelor, po]i s` avansezi \n dou` cazuri: 1) dac` faci ceva [i 2) (iar asta \nseamn` s` fii cu adev`rat capabil) c\nd nu faci nimic. Cazul 2 ar putea fi cazul subcomisarului Mircea Bejenaru, adjunctul [efului IJP Neam], Aurel Munteanu, avansat la excep]ional de Ziua Na]ional`. De la 1 decembrie, lumea se chinuie s` \[i aminteasc` vreo fapt` de vitejie a omului. Nu-[i aduce aminte dec\t c`, anul trecut, Bejenaru a avut dosarul lui Ioni]` Vasile din }ipirig, traficantul de ma[ini al zonei. Vasile falsificase acte pentru ni[te autoturisme aduse, iar Bejenaru i-a dat o solu]ie de ne\ncepere a urm`ririi penale. Primul care l-a felicitat atunci a fost chiar [eful s`u, Aurel Munteanu, al c`rui Opel nou din acea vreme (pe care l-a [i bulit \ntre timp \ntr-un accident de pomin`) fusese adus de Ioni]` din Germania. De altfel, [i noul Volkswagen Golf 4, pe care \l c`l`re[te \n prezent, tot de Ioni]` este adus. Acum, c\nd comisarul Munteanu a avut ocazia s` \l felicite pe Bejenaru \ntr-un cadru protocolar, mai r`m\ne s` \l felicite [i Ioni]` cu o ma[in` \ntr-un cadru neoficial. Ziua Marii Uimiri

Ecologic` Contra

CLO{CACU PUII DE [aur

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

15

Loc de retrocedat cu capul

descopery

AFI sau a nu fi, aceasta-i amendarea


C\t` vreme B`sescu a fost ocupat cu campania electoral`, subordona]ii lui nu l-au uitat. Au profitat de ocazie [i i-au preg`tit o surpriz` mare de tot, pentru c\nd o fi s` se \ntoarc` la serviciu ca s`-[i reia func]ia de primar sau, poate, doar ca s`-[i ia r`mas bun. Surpriza este \n valoare de vreo 850.000.000 (opt sute cincizeci de milioane) de lei [i e sub forma unui cadou ce cu greu se poate uita. Cadoul i-a fost preg`tit Primarului General de c`tre Administra]ia Fondului Imobiliar (AFI) [i a fost achizi]ionat ca urmare a unei ]epe date de AFI unui num`r de 14 locatari din blocul situat pe strada Eforie nr. 2, din Bucure[ti. Blocul se afl` pe un teren, s`-i spunem, na]ionalizat, \n sensul c` a apar]inut, p\n` \n 1945, CEC-ului [i apoi a devenit proprietatea Prim`riei Bucure[ti, trec\nd a[adar de la stat tot la stat. Locatarii, chiria[i de peste 40 de ani \n imobilul respectiv, au vrut s` devin` proprietari pe apartamentele \n care st`teau. Dac` \n alte cazuri chiria[ii au putut deveni lesne proprietari pe imobile confiscate de statul comunist de la persoane particulare, \n cazul blocului de pe Eforie, ridicat de stat pe un teren confiscat de data aceasta de stat tot de la stat, chiria[ii nu au putut s`-[i cumpere la fel de u[or locuin]ele. Dup` lungi tergivers`ri, Tribunalul Bucure[ti a impus \ns` \n 2003 ca \ntre chiria[ii cu pricina [i stat s` se \ncheie, conform legii, contracte de v\nzare-cump`rare. Zis [i f`cut. Adic` AFI le-a zis oamenilor s` depun` banii la casieria prim`riei, un apartament cost\nd, \n medie, cam 500.000.000 de lei, dar de f`cut contracte de v\nzare-cump`rare, nici c` le-a f`cut. Dispera]i, chiria[ii au dat \n judecat` Prim`ria, iar instan]ele le-au dat c\[tig de cauz` lor [i o amend` de 500.000 de lei pe zi Primarului General, p\n` la \ncheierea de contracte. Acesta e cadoul din partea AFI pentru Primarul General, o amend` care p\n` acum este de aproape un miliard de lei. Iar valoarea ei cre[te \n fiecare zi cu c\te alte 6.000.000 de lei. Cum ar spune B`sescu, a[a D.A. amend`! Alexandru C~UTI{
alexandrucautis@catavencu.ro

Profe]ii despre \ntoarcerea acas` a evreilor din exil


Printre evreii din Imperiul Habsburgic s-a \ncet`]enit credin]a c` fiii lui Israel nu se vor putea \ntoarce acas` dect atunci cnd va fi recuperat ultimul cntec din timpul exilului babilonian. Misticii hasidici credeau c` acest cntec circul` liber pe undeva prin lume, de peste 2.500 de ani. Rabi Aizik din Kalev, decedat \n 1821, l-a c`utat neobosit \n Ungaria [i Transilvania. |ntr-o zi, a auzit o melodie cunoscut` [i sf[ietor de trist`, cntat` \ns` cu alte cuvinte, de un cioban ungur. Extrem de emo]ionat, Rabi Aizik i-a \ntins ciobanului un galben [i l-a rugat s`-l repete. |n timp ce-l cnta, Rabi Aizik a potrivit cuvintele uitate ale cntecului, care se refereau la Galut, denumirea generic` evreiasc` pentru exil. La sfr[it, Rabi Aizik i-a mai dat ciobanului \nc` un galben, cu rug`mintea s` o ia de la cap`t. Cuvintele au disp`rut ca prin farmec, [i ciobanul n-a mai fost \n stare dect s` fluiere melodia. La a treia rug`minte a lui Rabi Aizik, ciobanul s-a scuzat c` nu-l mai poate cnta, deoarece a uitat cu des`vr[ire melodia. Atunci, Rabi Aizik a exclamat plin de bucurie c` a mntuit cntecul, pe care evreii [i-au intonat plngerile pe malurile Babilonului, \n timpul exilului, deschiznd astfel premisele \ntoarcerii acas` \n Eretz Israel. Coinciden]a face ca sionismul s` apar` exact \n Ungaria, la sfr[itul secolului al XIX-lea. Esen]a sionismului se reg`se[te \n Psalmul 136: La rul Babilonului, acolo am [ezut [i am plns, cnd ne-am adus aminte de Sion. (...) De te voi uita, Ierusalime, uitat` fie dreapta mea!. Mi[carea sionist` a fost \ntemeiat` de Theodor Hertzl. Sionismul este mi[carea secret` a evreilor, de re\nfiin]are a statului Israel. La \nceput, evreii au r`scump`rat terenuri \n }ara Sfnt`, palm` cu palm`, apoi au reinventat noua limb` evreiasc`, numit` ivrit. Pe lingvistul care s-a ocupat de ivrit l-a chemat Eliezer Ben-Yehuda, n`scut \n Lituania, [i primul ei vorbitor a fost Ben-Zion, fiul cel mare al lui Ben-Yehuda.

Costel Aviv

16

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

MANGLA CUM LAUDE

academia CA}AVENCU

17

Alexandru V`rzaru se \ntreab`


dac` n Congo exist` vreo Academia Ca]avencu pentru c` [eful vn`torilor din Hunedoara face braconaj [i-l doare-n cot; la Centrul Na]ional al Cinematografiei, Vadim, S`raru [i Nicolaescu au luat proiecte f`r` concurs [i-i doare-n fund; iar deputatului minorit`]ii ucrainene i se rupe c` e [i reprezentantul minorit`]ii securiste. E trist \n Romnia!

dosarele chi
latat) penal pentru braconaj n jude]ul Arad, comuna Petri[, pe cnd lua n c`tare ni[te fazani nevinova]i. La acea vreme, Calciu ne-a umplut redac]ia cu drepturi la replic`. Numai c`, din p`cate pentru cel dinti vn`tor al jude]ului Hunedoara, n dosare penale procurorii nu accept` publicarea drepturilor la replic`.

x
deja a]i uitat, \n urma concursului organizat de CNC \n luna iunie 2004 au fost declarate c\[tig`toare zece proiecte de lungmetraj, iar judecarea contesta]iilor depuse de participan]i s-a solu]ionat atunci cu finan]area doar a unui proiect suplimentar, cel al regizorului Cristi Puiu (Moartea domnului L`z`rescu, scenariul Cristi Puiu [i R`zvan R`dulescu). De[i a anun]at oficial c` nici o alt` contesta]ie nu a fost solu]ionat` favorabil, ce fac acum MCC & CNC? F`r` nici un temei legal, decid finan]area suplimentar`, de ordinul c\torva zeci de miliarde de lei, a \nc` zece filme ai c`ror protagoni[ti (scenari[ti, regizori, produc`tori etc.) \]i provoac` senza]ii dintre cele mai contradictorii. Cel mai strident beneficiar al acestor finan]`ri dubioase este Corneliu Vadim Tudor, scenaristul proiectului Candele de z`pad` (regia Napoleon Helmis, produc`tor Ro de Film). Pe l\ng` C.V. Tudor, al]i beneficiari ai finan]`rii discre]ionare s\nt Dinu S`raru [i Sergiu Nicolaescu, doi dinozauri pesedi[ti de care noi ne-am cam s`turat, [i asta mai de mult. |n aceste condi]ii suspecte, Sergiu Nicolaescu devine primul regizor care reu[e[te \n epoca ONC/CNC s` c\[tige dou` proiecte de lungmetraj \ntr-o singur` sesiune, ajung\nd la cifra de 5 proiecte adjudecate \n dou` sesiuni consecutive de concurs, \n calitate de regizor, scenarist, produc`tor, dar mai ales \n aceea de pesedist & dinozaur. Suma total` alocat` proiectelor lui Sergiu Nicolaescu ar putea dep`[i, dup` decizia recent` a CNC & MCC, suma de 30 de miliarde de lei, adic` aproape un milion de dolari. R`zvan Theodorescu poate s` stea lini[tit, mandatul s`u se \ncheie cum nici nu se putea mai scandalos! re a candidat la alegerile legislative din partea Uniunii Ucrainenilor din Romnia (UUR) [i a c[tigat un nou mandat al ru[inii. |n scurta sa perioad` de prohibi]ie politic`, din timpul administra]iei CDR, cnd Uniunea Ucrainenilor a fost reprezentat` \n Parlament de profesorul Vichente Nicolaiciuc, babu[ca Tcaciuc s-a dedat la ciupituri inimaginabile. A tocat fondurile UUR, distribuite de Consiliul pentru minorit`]i na]ionale. A b`ut banii aloca]i Festivalului na]ional ucrainean, edi]ia 1997, din care [i-a cump`rat pe numele Uniunii o Dacie 1300 nou`, cu [ofer cu tot, pe care o folose[te ca navet` de sticle de vodc`. A stins banii aloca]i publica]iilor de limb` ucrainean` din Romnia. A angajat-o la una dintre redac]ii pe fata inspectorului guvernamental Emil Bucure[teanu, de la Corpul de Control al Guvernului. Cucoana nu trece pe la redac]ie dect ca s`-[i ridice salariul. La repetatele solicit`ri adresate Cur]ii de Conturi de c`tre deputatul Nicolaiciuc, de a verifica fur`ciunile ]eparului cu must`]i de mrean`, Curtea a zis c` Spre [tiin]`, v` inform`m c` verificarea modului de gestionare a fondurilor de care a dispus UUR (...) s-a efectuat de c`tre Departamentul de Control al Guvernului Romniei prin inspectorul guvernamental Emil Bucure[teanu. Adic` exact de c`tre tat`l f]ei angajate de rechinul Tcaciuc la o redac]ie ucrainean`, de unde \[i ridic` tainul. Revolu]ia Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Romnia, reprezentat` de Dumitru Morhan, a \ncercat s` stopeze ascensiunea parlamentar` a lui Tcaciuc. Dar a e[uat din cauza sprijinului politic pe care Tcaciuc l-a c`p`tat de la un Hrebenciuc, un Securiciuc [i un Sereiciuc. Biroul de Investiga]ii

Domnu N`stase, Domnu N`stase, permite]i s` raportez, planul pemite]i este \ndeplinit conform graficului: peneste \ndeplinit conform graficului: pentru turul 11 am defri[at Buz`ul [i Covasna, tru turul am defri[at Buz`ul [i Covasna, pentru turul 2 defri[`m Bra[ovul [i Harghita. pentru turul 2 defri[`m Bra[ovul [i Harghita. Da s` [ti]i c` avem o problem`: dac` nici Da s` [ti]i c` avem o problem`: dac` nici a[a nu c\[tig`m, ce dracu le mai d`m la a[a nu c\[tig`m, ce dracu le mai d`m la anticipate? Trebuie s` t`iem anticipate? Trebuie s` t`iem palmierii lui Agathon! palmierii lui Agathon!

dosarele chi

xXL
fost, \ns`, apari]ia suporterilor. Mai exact a domnului Silviu Alupei, de la Romnia liber`, care a scris kilograme de articole elogioase despre Maria Huza, Rodica St`noiu. Opera lui poate s` fie considerat` un ghid \mpotriva reformei \n Justi]ie. Un c`c`nar. Ei bine, jegule]ul s-a plimbat o zi \ntreag` printr-una dintre instan]ele Bucure[tiului, a intrat \n birourile magistra]ilor [i a distribuit cpii dup` articolele lui, promovate ca material electoral. Vota]i Huza [i-o s` v` put` gura A lupei. Mircea TOMA

Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

Gabriel Drogeanu nu iese din cuv\ntul colegilor,


a[a c` v` invit` s` le citi]i produc]ia recent`: alegeri PSD 2004: nu iese fum f`r` lemne de foc; alegeri CSM 2004: nu iese Huza f`r` laudele ziari[tilor; alegeri 2004 \n Belgia: nu ies mii de buletine \n plus f`r` [tiin]a PSD; CNSAS 2004: nu ies dosarele!

O nou` descoperire a vn`torilor romni:

Calciu care se depune la dosar


ai-marele vn`torilor [i pescarilor sportivi din jude]ul Hunedoara, Jan Dorin Calciu, a fost prins s`pt`mna trecut` n timp ce se plimba, ilegal, cu pu[cociul n spinare n Parcul Natural Gr`di[tea Muncelului Cioclovina, aflat n subordinea Direc]iei Silvice Hunedoara. Joi diminea]`, n jurul orei 8,30, rangerul parcului a observat [ase ma[ini pline ochi cu vn`tori trecnd de punctul de control de la Coste[ti. Omul a f`cut ce-a trebuit, adic` a sunat repejor la sediul administra]iei parcului, de unde au fost alertate

Poli]ia [i Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic [i Cinegetic. Grupul format din 21 de vn`tori, condus chiar de pre[edintele AJVPS Hunedoara, Jan Dorin Calciu, era format din vn`tori ai filialei Or`[tie [i invita]i de la AJVPS Arad [i Bucure[ti. Din grupul pus pe mpu[cat f`ceau parte [i doi cet`]eni romni de origine libian`. Poli]i[tii sosi]i la fa]a locului i-au luat ca din oal` pe braconieri [i au notat con[tiincio[i n carne]ele c` autoriza]iile erau eliberate ilegal de AVPS Or`[tie, ntruct filiala nu mai are nici un drept asupra vnatului n zona protejat`. Vn`torii tocmai se preg`teau s` ndese n portbagaj doi mistre]i, un cerb carpatin [i o ciut`. Calciu nu este la prima problem` vis--vis de vnatul ilegal. El a mai fost cercetat (iar noi am re-

|n Romnia se filmeaz` ca-n codru

ste ru[inos ce se \nt\mpl` la Centrul Na]ional al Cinematografiei! {i tot ce se \nt\mpl` la CNC poart` amprenta ministrului Culturii, sinistrul R`zvan Theodorescu. De ce spunem aceste lucruri [i de ce, spun\nd aceste lucruri, folosim aceste cuvinte at\t de pu]in curtenitoare? Pentru c` Ministerul Culturii [i Centrul Na]ional al Cinematografiei au hot`r\t s` finan]eze suplimentar zece proiecte de film de lungmetraj f`r` a organiza o nou` sesiune de concurs, a[a cum degeaba spun legea [i regulamentele \n vigoare. Dup` cum [ti]i sau

Revolu]ia ucrainean` a e[uat din cauza lui Hrebenciuc

NSAS a luat la puricat dosarele a peste 2.500 de aspiran]i care [i-au prezentat candidatura la alegerile parlamentare. A reie[it c` opt mrli]e [i-au depus icrele la Securitate, iar unul dintre ]ipari este [i b`trnul ghibor] {tefan Tcaciuc, colaborator al fostei Securit`]i, ca-

codrul bunelor maniere


Cum a devenit Hotelul Valahia afi[ul de campanie al PSD
Hotelul Valahia din Trgovi[te a ren`scut din cenu[a comunismului sub minile lui Romulus Petrescu, pe vremea cnd era directorul societ`]ii Valahia. Omul a cump`rat un pachet de ac]iuni de la FPS [i a investit \n hotel trei milioane de dolari. O institu]ie de investi]ii ale statului a dat \n judecat` societatea, cernd anularea actului de cesiune a unui pachet de ac]iuni nominative, sub aspectul unor vicii de procedur`. Din anul de gra]ie 2000, Petrescu se judec` cu statul tiranozaur, f`r` c[tig de cauz`. |ntre timp, ajuns ministrul Turismului, Agathon a apucat s` m`tr`[easc` \ntregul patrimoniu al societ`]ii Valahia pentru jalnica sum` de 6,5 miliarde de lei. Pe la chindie, \n Cetatea Chindiei a aterizat cel mai harnic activist dmbovi]ean al PSD, deputatul Ion Stan, [eful de viitoare penibil` amintire al Comisiei de control al SRI. Stan a supravegheat [i intermediat \ntregul proces al privatiz`rii societ`]ii Valahia, \n a[a fel \nct nimic din ce li se cuvine clien]ilor partidului de guvern`mnt s` nu poat` ajunge pe mna unor gospodari care \mp`rt`[esc alte confesiuni politice. A[a se face c`, de[i este \nc` \n litigiu, hotelul Valahia a fost adjudecat de Constantin Constantin, un pie]ar cu trecut de bi[ni]ar [i cu facultate de semianalfabet eminent la cursul intensiv de [apte clase la f`r` frecven]`. El are \ns` [i o calitate de invidiat: este baron PSD, iar \n calitate de baron sponsorizeaz` PSD-ul, care \l las` s` joace tontoroiul pe lege ct pofte[te, cu condi]ia ca Stan s`-[i primeasc` partea leului. Ca dovad` a faptului c` baronul Constantin x 2 este omul Puterii, hotelul Valahia a ajuns un afi[ier al PSD, pe toat` durata campaniei electorale. Pe frontispiciul lui troneaz` un banner uria[, pe care o mn` de artist de mare talent a scris un citat emo]ionant din Alb` ca Z`pada: Vot`m candida]ii Uniunii na]ionale PSD+ PUR. S` v` mut un cap \n gur.

o distribuie gratis familiilor nevoia[e care au nevoie de PSD ca de foc. |n acela[i timp, de la un necesar de 0,6 milioane de metri cubi, pentru nevoile proprii ale regiei, s-a ajuns \n urma modific`rii la 0,750 milioane. Diferen]a de 150.000 de metri cubi ia acela[i drum al sponsoriz`rilor. Cifra total` este de 730.000 de metri cubi, care vor fi da]i gratis, \ntre turul unu [i doi al alegerilor preziden]iale, cte un metru cub de fiecare familie. Dac` dubla]i cifra, la cam c]i membri are o familie normal`, format` dintr-un b`rbat n`uc [i o nevast` tut`, ve]i ajunge la un total de aproape 1,5 milioane de h`b`uci. Acesta este num`rul de m`gari-putere ai formidabilei ma[ini de vot a PSD. Nota de plat` a \ntregii pomeni electorale este de 109 miliarde de lei. Hot`rrea hot`rrii nu [i-a b`tut capul cu scoaterea prlelii. Ne-am gndit \ns` noi la toate [i v` spunem c` banii vor fi recupera]i prin majorarea cu 50 de procente a valorii masei lemnoase din sectorul industriei lemnului. Ceea ce va inflama spiritele sindicatelor din industrie, fapt ce va provoca incendii \n p`dure, realitate ce va compromite iremediabil Alian]a istoric` dintre romn [i codru, confiscat` [i abuzat` de Coali]ia PSD. Cornel IVANCIUC

Alegeri cu cntec de surle, ploaie [i fraude \n Belgia

{est modus in rebus

Ion Dumitru, [eful Romsilva, [i Adrian N`stase lans\nd pentru aleg`torii care se \nc`lzesc la sob` programul Codrul [i lemnele

Ce-nseamn` un ziarist implicat p\n`-n g\t!

Hot`rre privind modificarea Hot`rrii Guvernului de a c[tiga hot`rt alegerile


legerile au fost c[tigate de PSD prin mit` cu lemn de foc, distribuit electoratului s`rac la pung` [i cu duhul. Hot`rrea de Guvern din septembrie 2003, cu privire la volumul de mas` lemnoas` care

Ce spune]i, doamnelor? C` a]i citit pe net c` eu \n tinere]ea mea... a[a [i pe dincolo? P`i, chestii de genul `sta au ap`rut [i \n Evenimentul zilei [i, mai demult, \n Ca]avencu. {ti]i ce le-am replicat? Dac` vor s` le dovedesc c` nu e a[a, s`-mi fac` cuno[tin]` cu nevestele lor! Deci, pentru a v` demonstra contrariul, c\nd fac o prob` cu so]ii vo[tri?

Hai s` recapitul`m, deci: c\nd vezi c` \mi dau eu cu m\na prin p`r, tu sari dintr-o dat` \n sus, cotcod`cind, faci de trei ori ca lupul, de trei ori ca sirena [i, dup` aia, foarte calm, te scuzi c` e[ti pu]in obosit [i te retragi. Repet`!

se poate recolta pe anul 2004, a fost modificat` de o alt` Hot`rre din 30 noiembrie 2004. Nici un motiv nu poate justifica cre[terea volumului de exploatare a lemnului de foc pentru nevoile popula]iei, \n ultima lun` a anului, \n afar` de cele pur electorale. De la nevoi de 2,2 milioane metri cubi pentru aprovizionarea cu lemn a popula]iei de c`tre regia Romsilva s-a ajuns, \n urma modific`rii Hot`rrii, la 2,78 milioane. Diferen]a de 580.000 de metri cubi r`mne \n patrimoniul regiei, care

ampania electoral` alb`streii [i portocaliii, la loc comanda, c` nu-i vorba despre voi pentru Consiliul Superior al Magistraturii a avut [i ea momentele ei emo]ionante. Nu vorbim aici despre judec`tori care [i-au luat \n serios rolul [i au pornit-o prin ]ar` s`-[i prezinte proiectele. Asta era o chestie mult prea normal` ca s` fie tolerat`, drept care respectivii judec`tori au fost efectiv v\na]i cu jandarmii s` fie sco[i din tribunalele str`ine \n care \ndr`zniser` s` intre. (Vom reveni cu date precise.) Pata de culoare ur\t mirositoare a campaniei a

n` [i coastele Belgiei au fost atinse de mareea alegerilor negre de la Bucure[ti. La biroul electoral al circumscrip]iei 1.415 din Bruxelles, unde a plouat de-a proasta toat` ziua de duminic`, ar fi trebuit s` existe cte 2.500 de buletine pentru alegerea pre[edintelui [i tot attea pentru Senat [i Camer`. Smb`t`, 27 noiembrie, cnd Florin Mihu], loc]iitorul pre[edintelui biroului electoral [i reprezentant al Alian]ei D.A., a desigilat buletinele, num`r`toarea nu mai ie[ea la socoteal` [i d`dea deja primele semne de fraud`: 2.500 pentru Pre[edin]ie, 4.103 pentru Senat [i 1.996 pentru Camer`. Baza de calcul real` pentru aleg`torii a[tepta]i la aceast` circumscrip]ie belgian` porne[te deci de la num`rul de buletine pentru Camer`, de 1.996. De unde naiba s-a desigilat un num`r dublu de buletine pentru Senat, numai Pesedeul [i distinsa lui so]ie, Frauda, pot s-o [tie. Alegerile au produs kilograme de sictir [i tone de acreal`. Carmen Hoprtean Dr`ghici, apropiat` pn` la intimitate de mediile diploma]iei romne[ti din Regatul Belgiei, a fost recomandat` c`lduros de suspect de ambasadorul Ion Jinga s` fac` parte din biroul electoral. Duduia Carmen l-a f`cut pe dracu-n patru pentru a crea atmosfer` \n circumscrip]ie: i-a dat dracului pe Octavian {tefan Mi-

hu], observator din partea PN}CD, [i pe Cristi Mujdei, din partea Alian]ei D.A.; a dat din picioare [i a ]ipat ca o apucat` toat` ziua, ca la u[a cortului, pn` ce, scrbi]i de spectacol, o parte dintre aleg`tori au preferat s` plece de tot la o bere. |n acest timp, ambasadorul Jinga se comporta ca un slujba[ credincios [i cerea indica]ii de la BEC, care n-a \ncetat s` i le trimit` toat` ziua pe fax, fapt ce a bulversat procedura de votare att de r`u, \nct a luat-o c[ pe lng` legea electoral`. |n fine, una peste alta, o parte dintre aleg`tori s-au felicitat din suflet c` la scrutinul din 28 noiembrie au votat Belgia pentru totdeauna.

Dovezi zdrobitoare despre noua poli]ie politic` din Romnia

on L`ncr`njan este cercet`tor \n domeniul laserilor. A lucrat la laboratorul de Optoelectronic` militar` de la M`gurele, condus de col. Theodor Nec[oiu, unde a fost coleg cu g-ralul Marius Opran, \n prezent consilier personal al pre[edintelui Iliescu pe probleme de strategii de dezvoltare durabil` a neantului. L`ncr`njan l-a acuzat pe Nec[oiu c` a publicat o c`ru]` de brevete de inven]ii, ca rezultat al copierii laserilor militari adu[i de spionajul ceau[ist din Occident. L`ncr`njan a fost stupefiat s` afle c` nu are dosar de urm`rire la CNSAS, \ntocmit de fosta Securitate. Ple[u a afirmat c` situa]ia este bizar`. Noi sus]inem c` este stupefiant`, de vreme ce L`ncr`njan lucrase, ca civil, pe t`rmul unei rezerva]ii de dinozauri care tr`iau din fur`ciuni [i-[i arogau reputa]ia de cercet`tori. Dup`

revolu]ie, L`ncr`njan a fost victima unei ac]iuni de recrutare, organizat` de fo[ti ofi]eri din Direc]ia IV de contrainforma]ii militare a Securit`]ii, transformat` \n Direc]ia General` de Informa]ii a Ap`r`rii. Respectivii sunt coloneii Virgiliu Ionescu [i Radu B`l`[oiu, din structurile de comand` ale Direc]iei IV, cel din urm` ajuns [eful Direc]iei resurse umane a PSD. La data de 15 octombrie 2003, Georgeta Blaj, [efa de cabinet a generalului Ioan Talpe[, pe atunci consilier de stat la Pre[edin]ia Romniei, a recunoscut c` L`ncr`njan a fost subiectul aten]iei Contrainforma]iilor, ca r`spuns la memoriul depus de L`ncr`njan la Pre[edin]ie. O alt` tentativ` de racolare are loc cnd col. Francisc Tob`, fost deputat [i apoi consilier al lui N`stase pe probleme de siguran]`, l-a [antajat pe L`ncr`njan s` execute misiuni de informare tehnico-economic`, \n detrimentul consor]iului Thomson Tubes Electronique. Credem c`, \n baza acestor eviden]e, L`ncr`njan a avut suficiente motive pentru a da \n judecat` Guvernul, ale c`rui structuri speciale nu recunosc c` l-au [antajat [i i-au lezat drepturile, iar procesul a ajuns deja pe rolul |naltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie. Biroul de Investiga]ii

Patriciule, se poate, m`i? Te-au l`sat oamenii `[tia de treab` s` te joci at\]ia ani cu petrolul ]`rii, [i tu ce le-ai dat la schimb? Un simplu Stolojan obosit? Chiar numai at\ta po]i?

De data asta am c\[tigat cu numai cinci numere. |l [tiam [i pe al [aselea, da mi-a fost [i fric` s`-l pun la c\t` b`taie [i p\rnaie am m\ncat data trecut` pentru ni[te simple numere.

Mereu spiritualul num`r`tor de ou` Adrian N`stase, un glume] specializat \n apopouri

De[i Traian B`sescu \i poveste[te a unsprezecea oar` la r\nd Harry Potter color, Theodor Stolojan tot nu reu[e[te s` adoarm` de-a binelea

Dinu Costache Patriciu, din ce \n ce mai con[tient c` benzina \]i d` putere pe care e p`cat s` o risipe[ti \n opozi]ie

Stelic` Ogic`, romnul care mai are de ridicat doar dou`-trei c\[tiguri mari [i se poate angaja lini[tit fotomodel la Loteria Romn`

18

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004 Fetelor, Fetelor, am [i eu o v\rst`. M` am [i eu o v\rst`. M` g\ndesc s` mai apar vreo dou` g\ndesc s` mai apar vreo dou` sezoane \n Numai iubirea, p\n` vine sezoane \n Numai iubirea, p\n` vine unul care crede toat` fic]iunea asta. unul care crede toat` fic]iunea asta. A[a poate prind [i eu un rol mai bun \n A[a poate prind [i eu un rol mai bun \n serialul mai de succes Numai vila, serialul mai de succes Numai vila, numai limuzina [i numai excurnumai limuzina [i numai excursiile exotice. . siile exotice

MONDENII VECHI {I NOI

Romnia,

]ar` de p`cat
Tortur Ninja

muzeul figuran]ilor de cear`


Alb ca avarul
La conferin]a de pres` organizat` pentru viitoarea lansare a unui DVD, {tefan B`nic` Jr. a declarat \ntr-un cerc restr\ns de jurnali[ti curio[i c` el nu c\nt` gratis orice s-ar \nt\mpla. C` uite-a[a \[i respect` el valoarea de artist, neaccept\nd s` c\nte \n locuri \n care publicul a p`truns f`r` s`-i cear` cineva biletul la intrare. S` coste trei lei, dar s` fie un bilet la concertele mele!, a zis B`nic` [i a precizat \nc` o dat` c` nu, nu despre zg\rcenie e vorba, ci despre respectarea statutului, bla, bla, de artist... exclamat cantautorul, p`cat \ns` c` s-a t`iat la montaj. A[adar (deci), Stimat` Doamn` Vijelie, s`rum\nu[i]ele, nu are sens, z`u, s` v` enerva]i [i s`-i arunca]i colec]ia de [osete pe geam. Dac` s-a t`iat porumbelul `la la montaj, e clar c` Vali e un prost care n-are amant`.

indexul evenimentelor mondene

Organizatorul de concerte cu maneli[ti [i impresarul lui Nicolae Gu]`, Ion Petri[or, a fost arestat pentru t\lh`rie. S-a f`cut dreptate. Cic` s-a-nt\mplat la o nunt` de la concuren]`, unde Petri[or s-a dus s` taie ni[te bilete cu o sabie ninja.

Alpina combinat`
Andreea Marin [i-a schimbat porecla din Z\na Surprizelor \n Andreea Alpin. Corect. Poate i-a cump`rat }iriac de Mo[ Nicolae un munte.

Fitness, stres [i voie bun`


Norris M`geanu, mai cunoscut ca logodnic de-a pururi al Corinei D`nil`, a devenit reprezentantul companiei Technogym \n Romnia [i se va \ndeletnici, pe l\ng` mai vechile sale slujbe, cu importul de aparatur` fitness pentru cei dornici de sport, natur`, tinere]e. Evenimentul a fost marcat de o lansare cu speech, sandvi[uri [i g\l-g\l. {i de o apari]ie destul de bulversat` a Corinei, care p`rea s` alerge dup` Norris f`r` s`-l poat` prinde nicic\nd. Ochii ei tri[ti \l reperau pe tat`l copilei sale. Picioru[ele mici o duceau \nspre grupul \n care se afla el. Guri]a d`dea s` i se deschid` ca s` se bage [i ea \n vorbuli]`. Fruntea lui se \ncrunta, b`rbatul \ntorcea spatele lat [i se muta mai hacana. Corina r`m\nea cu ochii \n soare [i mutra pleo[tit` de triste]e. Se replia, apoi re\ncepea v\n`toarea... |ntre dou` sprinturi dup` Norris, Corina s`ruta c\te-o buz` de p`h`rel [i se \nmuia [i mai tare \ntr-o triste]e pe care p`rea s` nici nu poat`, s` nici nu

Pepe [i Fufi
Gabriela Vr\nceanu Firea despre iubitul Oanei Z`voranu: Pepe este la fel de celebru ca Mutu. Nu z`u? Asta \nseamn` c-o s` apar` \n cur\nd poze de paparazzi cu fraierul de Pepe la bustul gol, \n ploaie, pl\ng\nd \n bra]ele Laurei Andre[an: E[ti \ngerul iubirii meleeeee...

V\j\ind ca vijelia [i ca plesnetul nevestei


Din ciclul |nc` una [i m` duc (acas` la nani), v` mai zic una cu De Vito `la micu de la nei[`n`ltivi. Cic` (c`), \ntr-o emisiune daia da lui \nregistrat` (care este el moderator la ea, m\nca-]-a[), l-ar fi \ntrebat pe colegul de profesiune [i (asta, cum dracu-i zice?!) voca]iune, Vali Vijelie, dac` presteaz` activit`]i [turlubatice [i \n afara dormitorului conjugal, cum ar veni, dac` are amant`. Vijelie s-a codit ce s-a codit pn` cnd, la presiunile lu Adi]` (jmeker mic) macho-ismul a \nvins frica de colega de certificat. H```, h``, p`i ce, b`, s\nt vreun prost s` n-am amant`?!, a

Corina D`nil` (st\nga), o starlet` pe punctul de a transforma romanul ei de amor cu Norris M`geanu \ntr-o telenovel` ieftin`, prost jucat` [i cu un scenariu f`r` logic`
vrea s-o ascund`. Mi-a venit s`-i recomand, v`z\nd-o a[a tuflit`, s` fac` mai mult` gimnastic`, mai mult fitness, mai aprig Technogym, s`-[i domoleasc` stresul. Dar m-am ab]inut. cunosc`toare \n Bra[ov pe c\t ne-am fi a[teptat de la un ora[ minunat, care a votat masiv cu Alian]a. Intitulat, incon[tient de interbelic, Serate elegante pentru doamnele [armante, festivalul (aflat la o foarte t\n`r` prim` edi]ie [i organizat cu mult` \ncredere \n oameni de Funda]ia Aurel Mitran) a reu[it \ns` c\teva lucruri absolut notabile: s` scoat` din cas` c\teva sute de geci, un senator local pe care n-am re]inut cum \l cheam` (nefiind \ndeajuns de cunoscut \n cercurile baronilor corup]i) [i, mai ales, ni[te arti[ti care nu poart` fuste scurte, nu fac playback la Teo [i nici nu c\nt` despre plantele elegante din discotec`. Adic`: Alexandru Andrie[ & prietenii Mircea Tiberian, Tuddy Zaharescu, George Baicea, Eugen Tegu, Cristian Soleanu, Ioana Maria M\ntulescu (mul]umim, Alexe, pentru c\ntecele frumoase despre votarea pe care-am avut-o [i, \ndeosebi, despre arogantul N`stase [i sinistrele lui ou`); Nicu Alifantis & Zan & ploaia infernal` & te uit` cum ninge & mmmmmm; [i, \ndeosebi, Misia, o c\nt`rea]` de fado cum n-a mai v`zut Parisul, ca s` nu mai vorbesc de Teatrul Sic` Alexandrescu, de la Amalia Rodrigues \ncoace. Pentru amatorii de destin, fado vine de la latinescul fatum, care \nseamn` soart`. A[a c` sta]i lini[ti]i: data viitoare, vom fi mai mul]i la Bra[ov. {i, cu voia lui Alexe Andrie[, la Timi[oara [i \n toat` ]ara. Pentru cititorii no[tri la fel de inteligen]i ca noi, dar nu neap`rat cunosc`tori de fado, reamintim din goana condeiului c\teva am`nunte despre Misia. Portugheza [i-a luat numele de scen` \n amintirea Misiei Sert, muz` a lui Mallarm [i prieten` la cataram` cu

Fado (cunosc`torii [tiu ce e)


Treaba e \n felul urm`tor: zilele trecute, la Bra[ov (2, 3, 4 decembrie) a avut loc un festival de muzic` pour les connaisseurs. M`rturisim, noi ne-am uitat \ndelung, cu nedisimulat tupeu, sub poalele T\mpei, ca Miticii veni]i s` vorbeasc` tare pe strad` cu gagicile necunoscute. {i, ca s` fim foarte sinceri, n-am v`zut at\tea

La vita complexa
Floriana Jucan: S\nt prea complex` pentru orice b`rbat. M` rog, poate nu a g`sit ea la Mall un ambasador suficient de complex [i comercial \n acela[i timp.

Canarul galben f`r` cai


La Bucharest Fashion Week, C`t`lin Botezatu a prezentat o colec]ie cu p`s`rici: manechinele sale purtau pe cap colivii cu canari vii! Cam bizar. Eu credeam c` manechinele n-au \n cap dec\t colivii cu bani [i baxuri de ap` plat` cu l`m\ie.

Du-m` la cass`, m`i tramvai


BMW-ul Andreei Antonescu a fost lovit de un tramvai. M` mir c`, dup` accident, n-au ie[it pensionarii din tramvai, s`-i sparg` parbrizul cu saco[ele de rafie.

Te uit` cum fur`-n decembre, La urne, iubito, prive[te! Mai spune s-aduc` turi[tii {tampila s-aud cum trosne[te! Mmm... mm... mmmm...

Proust [i Picasso. Neam]ul ei preferat este Rilke, de citit \n baie cite[te Cioran, iar de c\ntat c\nt` pe versurile unor poe]i serio[i (uneori de st\nga, cum e cazul lui Jos Saramago, care a scos condeiul de la bandulier` \mpotriva dictaturii lui Salazar). Accidental, dar foarte inspirat, Misia are \n repertoriu dou` piese pe texte de Amalia Rodrigues, iar la conferin]a de pres` de la Marriott n-a \ndr`znit nimeni s` \ntrebe cum i-au pl`cut sarmalele, dac` \i e fric` de Dracula c\nd stinge lumina sau ce-a auzit despre Romnia \n afar` de dictatura lui N`stase. Veninul [i c\nepa

Nicolae Gui]`

Nicu Alifantis, un cantautor pentru toate anotimpurile, inton\nd un [lag`r de sezon, Pia]a Victoriei num`r` ou`
acoperit aici, au descoperit n alt` parte. Oare ce lipse[te acum [i de unde? Carnea de v`cu]` din boabele de fasole erau ca o spe- ciorba de v`cu]`? Sau fic`]eii cie pe cale de dispari]ie. Cele 13 din fic`]eii la tav`? O s` m` boabe de fasole-masculi r`mase duc s` verific. \n farfuriile noastre degeaba ncercau s` procreeze, fiindc` specia se stingea iremediabil. Ei bine, am aflat de la cineva, care a St\na Turistic`, din Poiana mncat recent acolo aceea[i ciorb` de fasole, c` proprietarul, je- Bra[ov, este un restaurant cu nat de articolul meu, a cump`rat specific ciob`nesc, dup` cum \i ni[te boabe-femele pe care le-a spune [i numele. O mul]ime de mperecheat urgent [i, acuma, jivine populeaz` localul, de la orice farfurie de ciorb` are sufi- lupii \mp`ia]i la oile jupuite ale ciente boabe. Pe principiul c` ni- c`ror piei at\rn` peste tot [i p\n` mic nu se pierde, totul se trans- la m`garii care umbl` printre form`, m` gndesc c`, dac` au mese, cu t`vile \n m\n`. M`garii s\nt \ns` [i pu]in rude cu boii, berbecii [i porcii, c` altfel nu am putea s` ne explic`m comportamentul lor. Vin \n pas molcom peste zeci de minute dup` ce ai f`cut comanda [i \]i spun c` nu mai au ce ai cerut. Fac pe berbecii c\nd le comanzi o por]ie de ceva [i \]i aduc dou` sau chiar trei por]ii din ce ai comandat, ca s` te taxeze triplu. Le spui de trei ori ce vrei, iar ei, cu \nc`p`]\nare, se fac c` nu pricep [i tot \]i v\r` pe g\t cele mai scumpe preparate (scen` petrecut` \n trei grupuri care m\ncau concomitent cu Bursucul Gastric, pe parcursul doar al unei ore, \n St\na Turistic`). Se porcesc [i \ncep s` gui]e la client dac` acesta le spune c` e nemul]umit de felul \n care a fost servit. La c\te certuri, \njur`turi, amenin]`ri a asistat Bursucul Gastric \ntr-o singur` zi numai, \ntre clien]i [i personalul St\nei Turistice, indicat este ca \n acest local s` intra]i numai dac` ave]i o b\t` zdrav`n`, ciob`neasc`, bun` de rupt pe spin`rile copita]ilor chelneri. Bursucul gastric

Localul b`lan
Dezastrul Bistro e sau nu mai e?
Acum ceva vreme am scris n aceast` preacinstit` rubric` despre tortura la care m-a supus Bistro, un local din Bucure[ti domiciliat n Pasajul Villacros. C`ci tortur` e s` mori de foame, s` ]i vin` o idee, de la idee s` ]i se fac` poft` [i s` mori dup` aia [i de poft`, iar la sfr[it s` iei ]eap`. n cazul meu era vorba de poft` de ciorb` de fasole. La Bistro ns`, mie [i prietenei mele ni s-a servit o zeam` lung`, n care

LEGEND~:
DDDD ca la mama acas`; DDD ca la tata acas`;

DD D

ca la mine acas`; ca la m`-sa acas`.

Cio-banii vorbesc

ieftin ca braga; caut`-te-n buzunar \nainte de a intra; e bine s` mergi \n ziua de salariu ca s` nu te faci de r\s; numai dac` te invit` cineva care pl`te[te.

po]i s` [i adormi; cur`]el; ai grij` pe unde p`[e[ti; n-ai putea s` mai rabzi?

frumoasa [i chestia

dosarele hardcore
Dup` Rolls englezesc [i fran]uzoaic` de la Chi[in`u,

Auzi, p`pu[a, nu vrei Auzi, p`pu[a, nu vrei academia CA}AVENCU s`-]i ar`t ma[ina mea ultimul s`-]i ar`t ma[ina mea ultimul r`gnet?... Nu vrei? Bine. 7-13 nu e[ti pe inr`gnet?... Nu vrei? Bine. Deci nu e[ti pe in-2004 Nr. 49, Deci decembrie teres... Atunci o s` \ncerc s` te coclesc pe teres... Atunci o s` \ncerc s` te coclesc pe farmecul meu personal. I-auzi [lag`r aici: farmecul meu personal. I-auzi [lag`r aici: Dac` nu eu atunci cine?/ Dac` nu eu, atunci cine? / Dac` nu acum atunci c\t? acum, atunci c\t?

19

Irinel Columbeanu [i-a tras Miss Romnie


up` una-dou` r`t`ciri brunete, invitate-n ga[c` la un suc \n deja proverbialul jacuzzi din sufragerie, Irinel Columbeanu revine la prototipul de femeie care l-a consacrat. {i care, iac`t`, \l scoate din min]i [i din plictis: blondu]`, cu ochi alba[tri ca cerul Parisului, care atunci c\nd nu are obr`jorul tencuit cu fond de ten La Prairie e palid` ca o iluzie expirat`. A[a e Romani]a anilor s`i mai sprinteni, tot astfel este [i Anna Lesko (pictori]`, artist`, fost` prim-balerin` la bar`) [i presupunem c` tot a[a trebuie s` fi ar`tat \n junie [i mama lui Irinel. C` altfel nu ne-am putea explica, freudian, atrac]ia sa mortal` pentru femei care seam`n` \ntre ele ca dou` pic`turi de ap` plat`. Cu l`m\ie... Ce se-nt\mpl`? n week-end, la Intercontinental, a avut loc o \nt\mplare modistic` ie[it`, ca la Burda, din tiparul unui mare creator de panic`: Nicu Ghear`. Tem\ndu-se, poate, s` nu st\rneasc` ni[te fiori pe [ira spin`rii vreunui colonel de poli]ie pus s` p`zeasc` chilo]ii cu dantelu]` ai manechinelor, jup\nul a preferat s` se dea \n continuare pitit \n Spania. Astfel \nc\t la Bucharest Fashion

concursul ad`postit de acela[i festival. Acum, s` ne-n]elegem: Gabriela Botezat (foto) posed` doar 19 ani[ori \n buletin, este din Suceava, \i plac h`inu]ele scumpe, de firm`, [i la \ntrebarea Ce vei face peste mai mul]i ani, dup` ce frumuse]ea ta va trece o dat` cu v\rsta?, genul de interoga]ie abisal` tipic` pentru concursurile de Miss, a dat, logic, un r`spuns absolut sincer: ~``, \\``, mmmm, mda... Nu pot s`-]i r`spund... Week (organizatori oficiali: ANAM & Fashion TV) [i-a f`cut de cap un alt mare mignon al modelingului de apartament, Irinel Columbeanu (ac]ionar la Transilvania Fashion). Mai \nt\i a ap`rut \n Rolls-ul s`u de ag`]at fotografi, \n care aprinsese toate luminile, ca s` fie z`rit de la Roman` cum \l parcheaz` cu sc\r]\it, \n fa]` la Inter. Apoi a ap`rut Gabriela Botezat (de sorginte manechin`, o t\n`r` bucat`, pe care o consum` periodic musiu Columbeanu), chestie care s-a \nt\mplat bine de tot, \n mai toate prezent`rile la care se puteau b`ga pile. Noi nu zicem c` pentru c` e gagica lui Columbeanu a defilat Gabriela Botezat \n at\t de multe colec]ii cu sau f`r` fust`. Nuuuu, nu ne-am permite asemenea insinu`ri, domnu Ghear` ([tim c` \l respecta]i pe domnu Columbeanu, mare om, mare pi[icher)! Povestim doar, deta[at, despre faptul c` fata, deloc celebr` p\n` acum, s-a c`]`rat pe podium de mai multe ori purt\nd diverse h`inu]e. Apoi a fost mireasa prezent`rii Rita Oni[ca Mure[an. {i a \ncheiat prezentarea colec]iei lui Paco Rabanne, \ntr-un trio de mirese \n care ea era, dr`g`la[a, mai mic` cu un cap dec\t celelalte dou`. {i, pe deasupra, a fost declarat` din oficiu Miss Romnia (licen]`: acela[i domn N.G.), \n

Alunecare pe care
|n rest, ce-am mai v`zut la Bucharest Fashion Week? Pe Anna Lesko, fosta miss Columbeanu, \nfofolit` \n mireas`. \n prezentarea lui Dorin Negr`u. Anna mergea ]an]o[`, dar dup` c\]iva pa[i a alunecat [i era s` fac` buf. q Senza]ional dureros: \n culise, am auzit-o pe Oana Z`voranu c\nt\nd! Vocea ei baritonal`, aspr`, dar sever`, l-a f`cut p\n` [i pe iubitul ei s` str\ng` dr`g`stos din ochi. q Titlul de Stilistul anului a fost c\[tigat deta[at de Clara Rotescu, care s-a remarcat, nu \nt\mpl`tor, ca PR la Space Music. Doar nu era s` c\[tige femeia de serviciu de la

Hip-hoper-ul Fizz, acest local sucombat la b`taia dintre pseudo-vedetele PRO TV, \mbr`cat ca un pe[te pentru a o cuceri pe sirena Nicoleta Merluciu
Cat Music?! q Nicoleta Luciu [i Fizz au prezentat c\teva bl`nuri rare (samur, linx, chinchilla) pentru Casa MG, demonstr\nd, dac` mai era nevoie, c` Nicoleta avea de toate pe sub blan`, spre deosebire de s`racu Fizz, care n-are dec\t ni[te fi]e. q Adrian Mutu ar fi trebuit s` apar` [i el pe podium, ca manechin liber de contract, dar am auzit c` jup\n Ghear` i-a transmis, prin organizatorul Nelu Mirea, s-o lase mai moale cu fi]ele. Briliantul a venit la expozi]ia de manechine \nso]it de Rossi Barbarossa, posesorul unei licen]e de jean[i a c`rei imagine o reprezint` Mutu. Cei doi au stat la distan]` de toat` lumea, \nconjura]i de bodyguarzi care n-au permis apropierea nici unui ziarist. Doar nu era s`-[i strice seara atacantul de la Chelsea accept\nd s` r`spund` la vreo interoga]ie de genul: Mai tragi pe nar`, Brili, sau te-ai l`sat?. Gagic` Petrescu

20

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

interne]e f`r` b`tr\ne]e

Yahoo a dat Mail la tot cartierul


Pe 15 iunie anul curent, exact dup` e[ecul PSD \n turul 2 al alegerilor locale, scriam la mi[to c` Yahoo! Mail s-a apucat [i a dat c\te 100 de lei pardon, de mega \n plus pentru utilizatorii s`i ca s` se al`ture promisiunilor pe care Adrian N`stase le-a f`cut \n discursul de dup` afi[area rezultatelor. De aceea sper c` \n]elege]i de ce era s`-mi stea ceasul c\nd am v`zut mar]i, c\nd \nc` se mai num`rau voturile din primul tur de scrutin, c` Yahoo a mai dat \nc` 150 MB la popor. De data asta nu mai e de glum`! Cineva de la PSD trebuie c` e m\n` \n m\n` cu `[tia de la Yahoo. S`

fi sunat Mitrea, care nu [i-a \ndeplinit programul Case prin ANL, [i s` fi cerut sus]inere pentru c`su]ele de e-mail ale romnilor? S` fi trimis o vorb` \nsu[i Micky {pag` sau Viorel Hrebe, `[tia mai obi[nui]i cu manevrarea cifrelor cu multe

zerouri prin conturi, fie ele [i pe la c`su]e po[tale electronice? Sau s` fi eliberat Ioan Amarie de la PNA ni[te mega aresta]i degeaba din r\ndul opozi]iei, adic` de la Gmail sau Hotmail, [i pe care s`-i arunce acum strategic pe pia]`?

Mo[ Guerrill`
Lunea trecut` s-a lansat \n eter Radio Guerrilla FM. Poate a]i v`zut [i voi \n toate jurnalele de [tiri, iar dac` nu a]i v`zut, atunci mai mult ca sigur c` a]i primit prin mail mp3-urile cu B`sescu [i N`stase citind primele [tiri la microfon, \n studioul Guerrilla FM. Mai mult sau mai pu]in premeditat`, chestia asta cu Forward-ul a devenit un fel de nou` form` de promovare. Cum fac unii nu [tiu ce spot haios hop cu el pe mail, cu c\t mai mul]i trecu]i acolo la To: [i CC:, se \mpiedic` vreun iste] la emisiunea lui Gheorghe pac cu avi-ul pe net! Dar despre asta poate vom vorbi \ntr-o edi]ie viitoare.

Ceea ce voiam s` v` spun construction, dar conexiunea este c` \n cazul \n care nu ave]i la radio func]ioneaz` bine merun radio s`-l da]i pe frecven]a si. 94,8 MHz, a[a cum e cazul meu, pute]i totu[i s` v` face]i o idee Hacker, poli]ist texan despre noul post de radio indidanielgoace@catavencu.ro c\nd \n browserele voastre adresa www.radioguerrilla.ro. E adev`rat, site-ul e \nc` under

Dac` voi nu m` WWW eu v` www


s V` salut, domnule Sorin Vulpe, ce mai face]i? Voi \l [ti]i pe domnul Sorin Vulpe, general manager-ul nostru, pentru c` am mai f`cut referire la dnsul [i cu alte ocazii \n acest col] de pagin` Tot respectul! Tr`i]i! Pute]i s` v` uita]i pu]in \n alt` parte pn` prezent`m noi site-ul urm`tor? A[a Nu de alta, dar s` nu cumva s` se interpreteze gre[it faptul c` recomand`m adresa www.whackyourboss.com www.whackyourboss.com o aplica]ie interactiv` \n Flash care v` permite s` aranja]i pu]in fa]a [efului fie cu ajutorul co[ului de gunoi, fie al capsatorului, al tastaturii sau al celorlalte obiecte de pe birou, la alegere.

www.Procesuls Cam \n urm` cu o lun` a luat na[tere proiectul www.Procesul Comunismului.com Comunismului.com, ini]iativa unui anume Ioan Ro[ca, inginer de sisteme tele-informatice. Nu e absolut nimic de glum`. Ba din contr`. Spa]iul respectiv este dedicat unui proces public intentat celor care au adoptat [i instalat comunismul, convertindu-l apoi \ntr-un capitalism distructiv pentru a valorifica prada [i evita judecata. La sec]iunea Documenta]ie Biblioteca Paul Goma am avut surpriza s` g`sesc toate crea]iile cunoscutului autor \n format digital [i gata de downloadat.
s Gata! Am dat naibii toat` colec]ia mea de surprize cu ma[ini de curse Turbo din gr`dini]`, [i pe aia cu fotbali[ti Euro nu mai [tiu ct din [coala general`. La revedere, Baresi, Gulitt [i Van Basten! Tipi-Tip, te-am pupat! De-acum, fac colec]ie numai de poze inedite cu actori din anii 70. V` b`ga]i la un schimb? Vede]i c` le-am aswww.sohoweeklynews.com/Book/ShowBiz/ cuns pe toate la www.sohoweeklynews.com/Book/ShowBiz/ index.htm, index.htm, \n spatele [ifonierului, \n locul pentru baterii de la radioul Albatros `la vechi. s V` sim]i]i r`u? Sim]i]i a[a, ca o stare de le[in \mpreun` cu dureri de cap? Suspecta]i o indigestie, o enterocolit`, un cancer la prostat`, un abces, Chlamydia, diaree, disfunc]ii erectile, fistule anale, flatula]ii, gonoree, herpes vaginal, hemoroizi, hepatit` A, B, C [i D, pu]in HIV [i multe altele de care v` e jen` s` \ntreba]i? |n cazul acesta, da]i fuga urgent la cel mai apropiat doctor [i nu mai pierde]i timpul s` consulta]i degeaba site-ul medical care se refer` la toate www.afraidtoask.com aceste boli www.afraidtoask.com! s Mai [ti]i promo-ul `la cu mesaj subliminal de pe Antena 1 cu Unul va fi pre[edinte [i profilul clar al lui N`stase scos \n fa]`? |i anun]`m pe colegii de la Cotidianul c` noi l-am remarcat primii (\mpreun` cu al]i o gr`mad` de prieteni) \nc` din prima zi de difuzare. Da n-am avut unde s-o d`m. Ce s` facem, dac` revistei noastre \i zice s`pt`mnal [i nu cotidian... Oricum, dac` v-a pl`cut www.subliminalmessages.com, ideea, vizita]i www.subliminalmessages.com, o colec]ie de farse grafice pentru cl`tit retina. s C]iva americani s`n`to[i la cap care se sim]eau ni]el cam singuri \n Univers au fondat \n mai 1999 ceea ce se cheam` SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence). Proiectul are o reprezenwww.setiromania.com, tan]` [i la noi, la adresa www.setiromania.com, iar dac` vre]i s` da]i o ureche de ajutor la identificarea sunetelor provenite din spa]iu n-ave]i dect s` desc`rca]i un softule] mic de la http://download. rol.ro/programe/2/248.htm http://download. rol.ro/programe/2/248.htm. Sunetele La munc`, b`! [i Iar freci menta pe Internet? pe care o s` le auzi]i \n zilele imediat urm`toare s` [ti]i c` provin dintr-un spa]iu identificat ca fiind biroul [efului dvs.

Net plus ultra

interne]e f`r` b`tr\ne]e

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

21

single player \mpotriva tuturor: Sinucideus ex machina


C\nd scria colegul meu despre Burnout, jocul `la cu ma[ini \n care ideea era s` faci c\t mai multe accidente, eu jucam pe curat Need for Speed [i \mi puneam la punct un garaj de ma[ini nounou]e, lucioase [i intacte, pline de brizbrizuri [i neoane cu care goneam pe [osele f`r` nici un fel de team` c` mi-a[ putea zg\ria vreodat` vreun ab]ibild. Tot \n acest timp, b`ie]ii se ocupau de un alt joc din seria Burnout, numit Flatout, care prin voia sor]ii mi-a picat mie \n m\n` \n cele ce urmeaz`. Nu s\nt un mare fan al jocurilor realiste. Recunosc, m` \nc\nt` ideea s` aud diferen]ele \ntre un motor de RX-8, unul de Ford Mustang [i unul de 350Z, \ns` c\nd vine vorba de prea multe fr\ne pe la col]uri, gen Colin McRae, mai bine bag un Re-Volt (joc vechiu], dar genial, cu ma[inu]e telecomandate, produs de Acclaim) [i-mi aleg OZN-ul. Ziceam de Flatout. Ca orice joc de ma[ini neconven]ional, tre s` aib` [i el o idee nonconformist`. |n acest caz, ideea nonconformist` e c` trebuie s` dai cu [oferul de p`m\nt p\n` \nnebune[te. Ai curse de ma[ini (varz`, luate de la cimitir, vopsite [i b`gate pe circuit), fie prin p`dure, fie pe traseu conven]ional unde trebuie

hard de ner`bdare
Pozat Pia]a Independen]ei
Site-ul www.revistapresei.ro, pe care, dac` nu vi l-am recomandat cu alte prilejuri, vi-l recomand acum (g`zduie[te printre altele [i celebrele Stenograme ale PSD sau link-uri c`tre locurile de unde vi le pute]i downloada integral), a pus joi pe prima pagin` o adres` interesant`: www.1plus1.net/video/camera/php. Aici locuie[te o camer` web care transmite live imagini din Pia]a Independen]ei din Kiev. Asta \n cazul \n care vre]i s` vede]i c\t mai cost` kilul de ro[ii stricate sau de ou` pe fe]ele comuni[tilor `lora care fraudeaz` alegerile.

Aten]ie! Motor de c`utare!


Conform unui comunicat primit la redac]ie din partea Neogen (compania

s` te \mbr\nce[ti cu ceilal]i [i s` ie[i primul, beneficiind aproape \ntotdeauna de nitro. {i nitro `sta, la fel ca \n Underground 2, nu este nelimitat, dar se poate regenera. Ei, [i dac` \n Underground el se regenereaz` din drift-uri [i hidraulice, aici el se regenereaz` arunc\ndu-]i c\t mai departe [oferul din ma[in` \n urma impacturilor. Mai mult chiar, exist` moduri speciale, \n care singurul lucru pe care trebuie s`-l faci ca s` c\[tigi e s` ape[i butonul de nitro s`rind o trambulin` ca s`-l arunci pe b`iatul de la volan c\t mai multe zeci de metri \n sus. El cade ca un manechin de paie, iar juriul \]i arat` exact c\t de \nalt` a fost s`ritura, chiar dac` s`racul om nu s-a dezintegrat, dar [i-a dat picioarele peste cap. Eu am reu[it o performan]` remarcabil`, dup` p`rerea mea, care \ns` nu a fost nici imortalizat` cu un screenshot, nici nu

a impresionat juriul prin specta- care de]ine BestJobs.ro, Marketer.ro, Myhost.ro, Neogen.ro, Noi2.ro), cuculozitatea ei: am aruncat [oferul vintele cele mai c`utate \n 2004 cu motorul instalat pe site-urile de mai vreo 200 de metri \n sus, dup` ca- sus au fost \n ordine: chat, locuri de munca, garsoniera, fete, re acesta a c`zut direct pe capota .Mp3, auto, camera, matrimoniale [i scrisoare de intentie. |n ma[inii, motorul a explodat, iar luna octombrie [i-a b`gat nasul prin top, aspir\nd la postul de number [oferul a r`mas prad` fl`c`rilor one, fotbalistul Mutu, iar \n noiembrie, a[a cum era [i normal, s-a pre] de un minut. Din punctul `s- ad`ugat clasamentului termenul votare. |nc` nu am primit rezultatele pe ta de vedere, realismul a l`sat de s`pt`m\na trecut`, \ns` s\nt convins c` votare a fost detronat la num`rul dorit pentru c` el nu [i-a ars nici de c`ut`ri de fraud`, turist electoral [i Jos N`stase!. m`car blugii. |n plus, are tendin]a s` cad` exact ca o sperietoare de ciori, da ce s`-i facem dac` nu [i-au permis creatorii realismul Microsoft a demarat \n Anglia o campanie curajoas` \mpotriva pira]ilor de din Half-Life 2, pupa-i-a[ Gravity soft. Astfel, dac` ]i-ai cump`rat un calculator [i b`nuie[ti c` sistemul de Gun-ul lui Doctor Freeman. operare (este vorba de Windows XP) de pe el este f`r` licen]`, po]i s` te |n concluzie, un joc simpatic, adresezi reprezentan]ilor Microsoft care ]i-l verific` [i apoi ]i-l \nlocuiesc cu o grafic` bun` [i un sunet bun, gratuit cu unul original. Tu trebuie doar s`-l torni `staa, s` completezi amuzant la \nceput, dar care nu ni[te documente cu numele [i adresa firmei de la care ai cump`rat comofer` mari surprize dup` ce v-a]i puterul. |i a[tept`m pe oamenii lui Bill Gates [i \n Romnia. Nu v` obi[nuit s`-l sinucide]i pe bietul sup`ra]i, nu s-ar putea s`-mi \nlocui]i, pe l\ng` XP-ul f`r` licen]`, [i DVDom la fiecare 20 de secunde. urile cu filme pirat, sandalele Adibas, telefonul Panasonny, ceasul

Windows of change

{eiko [i tricourile Nietzsche?

Cuget, deci Exit Game Ovar

22

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

capitalul fra]ilor marx

Din nou

la cass`

Vrei s` fii Mironar?


Festivalul de guvernare medieval` de la Sighi[oara, edi]ia a doua
Foarte am`r\t trebuie s` fi fost Miron Mitrea c\nd a auzit c` \n ora[ul s`u natal, Sighi[oara, nu se mai face Dracula Park [i nici m`car un Dracula Park-auto mai mic. Ce-ar mai fi b`gat d\nsul banii ministerului personal ca s` asfalteze cariile lui Dracula, ce-ar mai fi construit pasarele peste tiribombe, pist` de Formula 1 pentru turi[tii bicicli[ti [i sta]ie de lans`ri orbitale la toate intr`rile \n ora[ pentru japonezii care vor s` vad` cetatea din cosmos! N-a fost s` fie, a[a c` ministrul a fost for]at s` bage c\rca de bani de la minister \n ce s-a putut. V-am zis \n num`rul trecut \n ce anume s-a putut, iar acum venim cu devizul: 64 buc. apartamente ANL (2003) 31 miliarde de lei (valoarea din 2002), 140 buc. apartamente ANL (2004) 2,4 milioane de euro, una buc. sal` polivalent` 70 miliarde de lei, 3 buc. s`li sport [colare 34 miliarde de lei, reabilitare [osea DN 13E 60, tronsonul Sighi[oara (6 km) 2,4 milioane de euro, reparat 3 str`zi centrul ora[ului (plus pavat trotuare cu pavele) 21 miliarde de lei, reparat gara CFR (termen de finalizare 2006) 2 milioane de euro, construit una buc. centru pentru copii cu dizabilit`]i 650.000 de euro, s` tr`iasc` na[u, n-a m\ncat, n-a b`ut! Explica]ia primarului pesedist Dorin D`ne[an (vezi foto, cel umplut de tandre]uri de ministru \n mijlocul ora[ului) pentru aceast` avalan[` de lucr`ri publice: insisten]ele sale pe l\ng` ministerul lui Mitrea [i o echip` de profesioni[ti din prim`rie care a realizat proiecte a[a de perfecte, c` erau numai bune de finan]at din bani publici. Ce-i interesant e c` aceea[i echip` de profesioni[ti a aplicat fo 10 proiecte [i la Phare, dar nu i-au fost aprobate pentru finan]are dec\t dou`. [orenii. Ex-sighi[orenii au avut [i ei unele bucurii: prim`ria a botezat un cartier de blocuri ANL [i o [coal` (la care a predat [i mama lui Mitrea) cu numele ilustrului bunic Miron Neagu (care, pe bune, a fost un om de cultur` [i un Mecena pentru sudul Transilvaniei, \n ale c`rei ora[e a deschis libr`rii [i edituri de carte romneasc` \ntr-o perioad` \n care acestea nu existau). Tot bunicului i-a fost ridicat`, \n fa]a [colii cu nume de ministru PSD [i prenume de intelectual, o statuie (foto, plan \ndep`rtat, \n mijloc). O nenorocire s-a \nt\mplat \ns` la alegerile generale, c\nd sighi[orenii n-au mai fost la fel de recunosc`tori ca la locale [i au votat mai mult cu Alian]a D.A. dec\t cu binef`c`torii din PSD. A[a de tare s-a enervat domnul Mitrea, c` \n mar]ea de dup` alegeri l-a [i sunat pe primar. {i unde nu mi ]i l-a luat la tras de p`rul din toate zonele intime (inclusiv de pe cap), de sireacu D`ne[an n-a [tiut pe unde s` mai scoat` c`ma[a. {i, ne[tiind pe unde s` scoat` c`ma[a, [i-a scos chilo]ii \n singurul ziar din ora[ (controlat de PSD, evident) [i a \nceput s` stropeasc` cu oc`ri spre tupei[tii `ia de aleg`tori din ora[. I-auzi, a doua [i pe celelalte: S\nt surprins [i chiar contrariat de rezultatele alegerilor la nivel local. De fapt, mi este foarte greu s`-i n]eleg pe unii dintre concet`]enii mei, c`ci dac` n ultimii 15 ani a fost vreun guvern cu adev`rat interesat de soarta Sighi[oarei acesta a fost cel al premierului Adrian N`stase. (...) Nu acuz pe nimeni c`ci fiecare e liber s` voteze dup` cum i dicteaz` con[tiin]a, dar trebuie s` fie clar c` dac` cei din actuala opozi]ie ar fi c\[tigat majoritatea [i pe plan na]ional cele mai multe, dac` nu chiar toate investi]iile aflate acum n derulare ar fi fost blocate, iar fondurile destinate Sighi[oaDesigur c` de generozitatea mi- rei ar fi luat drumul altor localit`]i nistrului nu s-au bucurat doar sighi- gestionate de primari PNL [i PD.

Leule, valut` mic`, unde-l duci pe dol`ric`?


Bun` ziua! S\nt Mahmmur [i v` m`rturisesc c` mi se cam f\lf\ie c` leul continu` s` primeasc` aprecieri pozitive at\t din partea euro, c\t [i din partea dolarului. Nu m-am bucurat deloc c` vineri, 3 decembrie, un euro valora 37.560 de lei, cu 804 lei mai pu]in dec\t joi, 2 decembrie. Nu am fost mai fericit c`, \ntr-o singur` zi, dolarul american s-a depreciat cu 538 de unit`]i, ajung\nd s` valoreze, vineri, 28.274 de lei. Eu, unul, m` obi[nuisem ca leul s` scad` fa]` de orice valut` care \i iese \n cale, m` \mp`casem cu ideea c`, indiferent c` se cheam` rubl`, leva, [iling, euro sau chiar moneda Botswanei, leul \[i vede de deprecierile lui inevitabile. Dac` a[ fi avut ni[te rate \n euro sau \n dolari de pl`tit, poate c` a[ fi avut un motiv de bucurie, dar a[a, ba!

Ceasuri elve]iene bune, b`ie]i, ceasuri elve]iene!


S\mb`ta trecut`, Mahmmur a avut o \nt\lnire de afaceri cu un imfurtator romn de ceasuri. Cu o sear` \n urm` v`zusem la televizor un reportaj despre un t\rg de ceasuri de firm`, extrem de scumpe, unele ajung\nd s` coste [i 50.000 de euro, ca s` nu mai zic de cele care valoreaz` c\teva sute de mii de euro. |ns`, a[a cum zicea [i Wittgenstein, \n privin]a lucrurilor pe care nu ni le putem permite este mult mai bine s` se tac`. Imfurtatorul avea musta]`, accent ardelenesc, o jachet` elegant` pe el ce mai, p`rea un furniss man c\t se poate de serios. Apoi a \nceput s` \mi umple biroul cu tot felul de ceasuri, fiecare ar`t\nd alte ore exacte [i alte pre]uri inexacte. Pentru c` sigur v` intereseaz`, s` v` spun c\t mai cost` ceasurile elve]iene [i italiene furate din Fran]a [i v\ndute \n Romnia. Pe un Tissot ceva mai sportiv, imfurtatorul cerea 5-6 milioane de lei, dar \l l`sa la o sut` de dolari, minimum 2,5 milioane. Un Bvlgari, al c`rui pre] real n-a[ putea s` vi-l spun, face la fursa neagr` aproximativ 300 de dolari, dar ardeleanul l-ar fi dat [i cu 5 milioane, c` era cam disperat dup` bani. Un Longines cu safire era doar dou` milioane, \ns` Mahmmur a preferat s`-[i cumpere un foarte elegant Vacheron Constantin, made in Swiss, cu numai 1,1 milioane de lei. Cum s-a stricat, cum v-am anun]at, c` doar nu v` \nchipui]i c` ceasurile astea s\nt altceva dec\t ni[te falsuri adev`rate!

V` rug`m s` nu trece]i foarte u[or peste aceast` declara]ie. Dac` v` mai aminti]i, cu c\teva luni \n urm`, \n urma unor afirma]ii cu acela[i fond, secretarul de stat Sergiu Sechelariu a trebuit s`-[i dea demisia. A[a c` \i

mul]umim anticipat domnului Mitrea pentru gestul pe care-l va face dup` citirea acestui articol (se va sc`rpina unde se scarpin` tot [oferul c\nd st` prea mult \n scaun). Tacsu pe valoarea ad`ugat`

Cu canistrele-n c`ru]`
Pentru cititorii care nu \n]eleg ce caut` acea c`ru]` \n curtea Petromului, trebuie s` prezent`m c\teva indicii pentru dezlegarea misterului. Ei bine, ce vede]i acolo este un utilaj de ultim` or` folosit \n industria de profil, undeva spre ultima faz` a avalului: \ntre rafin`rie [i consumator, pe mar-

Cum am cump`rat eu un [antier naval f`r` s` [tiu ce fac


Cu pu]in timp \nainte de a muri de r\s, Yasser ArAPAPS mi-a l`sat mo[tenire cele c\teva mii de ac]iuni pe care le de]inea la SIF Muntenia. Acum pot s` mor lini[tit, mi-a spus Yasser, [i a[a s-a [i \nt\mplat. Citind ziarele de s`pt`m\na trecut`, Mahmmur a aflat c` SIF Muntenia, f`r` s` m` \ntrebe [i pe mine, a cump`rat cea mai mare parte a obliga]iunilor emise de {antierul naval Navol Olteni]a, o companie plin` de datorii, aflat` \n plin` reorganizare judiciar`. Sincer, nici nu mai [tiu ce s` zic despre Theodor Mih`escu, pre[edintele SIF Muntenia, am senza]ia c` face toate aceste lucruri doar ca s` m` enerveze pe mine. Domnule Mih`escu, cum, Doamne iart`-m`, dai 500.000 de euro pentru un [antier falimentar?! P`i, suma asta este mare chiar [i pentru mine, un ziarist destul de necunoscut, darmite pentru ac]ionarii SIF Muntenia care, oric\te afaceri proaste a]i face dumneavoastr`, tot nu vor ajunge s` c\[tige c\t ar fi putut c\[tiga \n condi]ii normale! Ave]i grij`, c` poate vorbesc cu Acciduzzu [i |ntunericitul [i v` prelu`m SIF-ul!

ginea conductei. Bine\n]eles, normal [i banal, utilajul de fa]` este incomplet. Lipsesc nu doar caii [i coviltirul, Cristian Diaconescu, actualul tici [i utilajul conex care asigur` pro- tular al balan]ei de la Ministerul Justec]ia muncii, zis [i ma[ina poli]iei. ti]iei, [i-a trecut \n declara]ia de avere, printre alte acareturi, [i o buCanistrat Hoga[ c`]ic` de cas`, un mizilic de vreo 50 mp, probabil ca s` \ndeplineasc` m`car la num`r unul dintre criteriile de acces \n actualul cabinet. Concret, ministrul Justi]iei de]ine 3/8 dintr-un imobil mo[tenit, iar ceea ce ne-a surprins pe noi a fost suma \nscris` de

Valoarea de impozitare nu a[teapt` num`rul banilor


autor la rubrica Valoare de impozitare. Doamnelor [i domnilor, doamn` St`noiu, mare aten]ie: este vorba de 45.000 de lei! V` da]i seama la valoarea asta, adio oferte de la Petrom, pentru cump`rarea casei Poate doar ho]ii de combustibil de la conduct` s` vin` cu vreo dou` canistre la discu]ii. Coana Justi]ica

Mahmmur AVAS

CLO{CACU PUII DE [aur

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

23

Samir, bogat pe Spr\ncean`. Made in PSD


Capitolul unu
Samir Spr\ncean` era \nc`rc`tor-desc`rc`tor la en-gros, \n marginea Craiovei. Orizontul lui intelectual se croia dis-dediminea]`, la prima or`, mai devreme dec\t al \ntregului ora[. Orizontul lui se croia din sudalme, din \ndemnuri la marea via]`, c`ci mereu Samir a fost \nconjurat de firi omene[ti ce i-au vrut binele, ca de exemplu: Samire, b`, car` dracului bananele alea!; Samire, gura m`-tii, dormi pe tine, m` aia-n gura ta, trage conservele alea la \nc`rcare!. Avea discern`m\nt Samir. Asta l-a f`cut [i mai puternic. Adic`, dac` \i d`deai un dou`zeci de mii, te \nc`rca cu portocale mai repede. Era o fire Doar \nc`rcase at\tea TIR-uri. Cuno[tin]ele lui de marketing erau vaste: [oferi mici [i mari \i duceau marfa [i \i aduceau banii. Cu timpul [i-a luat TIRurile lui. Primul control al Poli]iei Romne a deschis seifurile firmei. Banii tot c`deau ca bolovanii, actele se l`sau a[teptate. Nu c`deau. Nu erau. {eful Poli]iei Craiova, pe atunci, s-a mul]umit cu un telefon mobil. Pl`tit de Samir. Nelimitat, ce Capitolul doi Craiova mea mai vrei? Dar SaSamir a c`rat. A desc`rcat. mir Spr\ncean` tr`ia la marP\n` \ntr-o zi. A murit tat`l lui [i gine, \ntre en-gros-uri. s-a cunoscut cu boxerul Gigi Vi[an. Cu o asemenea prietenie Capitolul trei nu po]i dec\t s`-]i faci distilerie. Distilerie din aia de c`ldare. La {i-a cump`rat ni[te prieteni. transporturi era expert Samir. Ei l-au \mbr`cat, ei i-au revelat oglinda [i la ce folose[te ea, cum s` dea cu piept`nul prin p`r. La ce folosesc cele cinci degete. Cum se ]ine ]igara la [mecherie, la ce folosesc femeile. Dar mult mai mult a \nv`]at c\t cost` piept`natul, \mbr`catul, pom`datul, ag`]atul, iubitul. Corect. Intra altfel \n centrul Craiovei. S` tr`ie[ti, dom Samir! E[ti om dintr-o Spr\ncean`! Ma[inile au curs. Mercedesuri cu SAM. Firmele, [i ele. S` enumer`m unele. Distileria, un nimic. Fabric` de confec]ii \ntr-o fost` cresc`torie de p`s`ri. Post TV, Oltenia TV, firm` de cablu. Fecartezian`, adic` f`cea ce-i spuneai [i g\ndea la ce-i d`deai. Hainele lui aveau alte aspira]ii. Ele tr`geau \n ]es`tura lor arome fine: cafea, alcool, ghimbir, piper. A[a c`, seara, c\nd Samir c`dea lat de spinare, hainele \ncepeau s` viseze: S\ntem sclave la Samir, p\n` c\nd?. Iar Samir le r`spundea: bora pe ele [i le tol`nea mai bine.

Benzina romneasc` aprinde bine la unguri


Sute de cet`]eni unguri vin lunar \n Romnia pentru a cump`ra benzin` [i motorin`. Eu, care am o ma[in` care consum` pu]in, s\nt preg`tit s` cedez por]ia mea de bezin` pe doi ani unui ungur, dac` acesta recunoa[te c` ciob`nescul carpatin [i Dracula s\nt produse romne[ti de calitate interna]ional` [i el nu o s` le mai revendice niciodat`. Eu zic c`, dac` fiecare dintre noi am face asta, ar fi excelent. G\ndi]i-v` la ce e mai bine: s` te chinui \n trafic sau s` mergi pe jos \nso]it de un c\ine barosan [i de o mul]ime de turiste suedeze bogate, care s` te roage s` le ar`]i din]ii pe 100 de parai?

Ristea Priboi semneaz` certificatul de na[tere pentru viitorul Genic` Boieric` al Doljului, aleg\ndu-i de data asta un nume mult mai elevat: Samir Spr\ncean`.
meile nu au r`mas indiferente. P\n` la judec`toarea de la Curtea de Apel Craiova, ce l-a luat [i de b`rbat. P\n` la M`rioara ce l-a luat de iubit, cu tot cu apartamentul din Bucure[ti. C\nd e gelos pe M`rioara, Samir \i ridic` legal bl`nurile, ma[ina [i o d` goal` pe sc`ri afar`, cu \ndemnul: Mar[ la praz!. Nici politica nu l-a uitat. Prin b`ie]elul Adrian Berceanu a intrat \n marea ga[c` PSD. Berceanu e ginerele lui Eugen Nicolaescu, deputat \n trecuta legislatur`. Dar filing din prima a avut pentru Ristea Priboi. Au fo[tii securi[ti ca nea Ristea un tip de lipici. Ristea l-a convins s` marce banul la partid [i s` intre \n partid, \n marea familie european`.

Ciob`nesc cam cretin

Nea Puiu [i va s`ruta iconi]ele la vestiare


Incalificabil poate fi numit gestul electoratului de a nu-l trimite n tribuna Parlamentului pe nea Puiu Iord`nescu. La configura]ia strns` din terenul politic, PSD-ul ar fi avut cu siguran]` nevoie de unul care s` se ocupe cu rug`ciunea de ntrunire a cvorumului. ns` am impresia c` nici ei, ct snt de social-democra]i, nu [i-ar fi permis s`-l aduc` pe nea Puiu n Parlament. Riscau, Doamne iart`-m`, ca ntr-un moment de neaten]ie, selec]ionerul s` r`mn` nesupravegheat [i s` se cocoa]e pe peretele din spatele tribunei lui nea Nicu V`c`roiu ca s` pupe crucea aia mare de sub tavan.

Capitolul patru
Arestarea lui Genic` Boeric` a creat un vid de putere \n Craiova. Pe acest vid a \nc`lecat Samir Spr\ncean`. Eugen ISTODOR
[i cenaclul craiovean de reflec]ie Autorul [tie pu]in, nea Samire, noi [tim totul despre tine. Te iubim!

Peloaza Parlamentului

popoarele denigratoare

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

25

s`pt`m\na str`inilor
q {i n Germania, po[ta e la fel de eficient` sau poate chiar mai eficient` dec\t cea romn`. Pentru c` a dobor\t un record, ce-i drept, negativ. O scrisoare a ajuns la destinatar dup` 286 de ani! O scrisoare trimis` de o biseric` luteran` pentru or`[elul Ostheim n leg`tur` cu noul cleric al localit`]ii. Dintr-o gre[eal` de n]elegere, scrisoarea a ajuns n Ostheim-ul de l\ng` Frankfurt [i a fost p`strat` n arhivele locale p\n` acum. V` da]i seama dac` nc` se mai lucra a[a, cu negustori ambulan]i ca acum aproximativ 300 de ani? Adic`, nema e-mail, canci instant messenger, zero weblog-uri. Am fi avut ditamai lag-ul de 3-4 ani. Dac` se nt\mpl` a[a [i cu scrisoarea de la UE c`tre Romnia, cu integrarea? {i n loc s` ajung` la noi, ajunge n Congo? Am emigra acolo de drag, nu de nevoie. q O familie de ru[i [i-a b`gat fata, n v\rst` de 3 ani, pentru a nu pl`ti biletul de tren, ntr-o geant`. Ajun[i la una din g`rile Moscovei, cu banii economisi]i, p`rin]ii grijulii s-au oprit la una mic`, a[a, de drum, la cel mai apropiat birt. Nefiind aten]i la bagaj, acestora li s-au furat, chiar de sub ochi, nu numai hainele, ci [i copilul. Ho]ii au scos feti]a [i au plecat mai departe cu prada. Cu s`r`cia asta din lume, se mai justific` gestul

Clasa ciorditoare r`m\ne cu lan]urile


Meli]ia, s` vin` meli]ia! Domnu pole]ist, domnu pole]ist! V` rog s`-l amenda]i pe domnu [ofer d\n strein`tate c` [-a legat ma[ina d` veceu unde face pi[u c\inele nostru de la c`ru]`, domnu Pulici. Da nu ie pu]in` rujine, bine c` nu [-a legat ma[ina la felenar la noi la c`ru]`, s`-l las` p` betu Pulici [i f`r` cas`. Huo, afar` cu streinii d\n ]ar`! Nu ne vindem ]ara dec\t cu tot cu puradei! ~[tia e \n stare s` bag` [i curent \n ma[in` ca s` nu li s` fur`. S` \ndrezneasc`, c` venim tot cartieru de corti[i cu re[ourile [i combinele muzecale [i-l l`s`m [i f`r` baterie. Lan]ul sl`b`ciunilor

N`stase e brnz` mult` n burduf de cine ro[u


Adrian N`stase a declarat c` a ]inut cu Steaua la meciul cu Bilbao, de[i este un dinamovist nfocat. Eu, ca suporter adev`rat, care nu ]in nici cu Steaua, nici cu Dinamo, credeam c` dinamovi[tii autentici r`mn cini ro[ii pn` la moarte, nu doar pn` la urm`torul mandat. Dar, n fine, ceva-ceva tot a mai r`mas din N`stase [i suporterii din {tefan cel Mare n-au de ce s`-[i fac` griji. Chiar dac` nu mai e a[a de cine pe ct se laud`, N`stase va r`mne cu siguran]` ro[u pn` la moarte.

C\inele Bingo

Nevestele noastre s\nt mai bune dect nevestele lor!


S`pt`mna trecut`, la Sibiu, sim]indu-se extrem de viril, Adrian N`stase a spus c` este gata s` demonstreze nevestelor celor de la Evenimentul zilei c` el nu este homosexual. Ne amintim c`, pe la nceputul anilor 90, acela[i N`stase a propus [i so]iilor noastre, ale celor de la Academia Ca]avencu, acela[i lucru. A[a c`, ascultnd propunerea de acum, avem o mare am`r`ciune amestecat` cu gelozie: p`i, se poate, Adrian, s` ne n[eli nevestele noastre cu nevestele lor?

lor, dar c\t de pro[ti trebuie s` di]ii, crede]i c` lui Ion Iliescu i fie s` nu scoat` copilul imediat s-a f`cut dreptate cu doar 3 mandup` ce au cobor\t din tren, la date? furat prin gar`? q S-a descoperit recent c` b`tr\ne]ea e o AgenCIA de pres` boal` care poate fi vindecat` ca oricare alta. Deci mia de ani se poate atinge u[or. n aceste con-

Cuvio[ii Viril [i Metodiu

26

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

hahalera 45

g r`tar 2004
S&HI Linea v` ofer` rubrica:
S&HI Linea

Nashpa Turizm prezint` noi aventuri \n Romnia pitoreasc`:

Adrian N`stase, ba \n emisie, da la recep]ie


cut b`ie]ii no[tri de la c`minul muncitorilor de la centrala de la Cernavod`, unde a fost realizat` aceast` fotografie. Iar la acest capitol un singur om \i egaleaz` pe muncitori. Un singur om \i vede mecla lui N`stase \n fiecare zi, c\nd pleac` diminea]a la lucru [i c\nd vine seara s` se culce. Ia s` vedem, ghici]i? Nu, nu e Dana N`stase. Nu e Mihnea. Nu e nici primarul din Cornu, care are poze cu N`stase \n bibliotec`. E \nsu[i Adrian. Iar eu, s` fiu \n locul lui, nu i-a[ enerva prea tare pe cei de la Cernavod`. Totu[i, s\nt singurii romni care au degetul pe butonul cu bomba atomic`. C`min Popescu T`riceanu

Azi, Opera]iunea
Telecabina romneasc` este cel mai sc\rbos lucru din Romnia. Este cel mai scump lucru care nu merit` banii. Telecabina romneasc` este ultimul bastion al dictaturii, ultima redut` a obr`zniciei: Nu-]i convine, f`-]i telecabin`!. S\nt numai c\teva. Ur\te. {i te jignesc. Stai, boule, la coad`! Stai cu orele. Dac` din 1984 al lui Orwell lipsea ceva, era telecabina. Telecabina care te umile[te. Telecabina romneasc`, cu sc`rile ei meschine, care te \nghesuie, unde stai cu orele ca s` cobori un sfert de or`, ca s` te a[ezi din nou la coad`. Noroc c` schiorii s\nt oameni civiliza]i, c` altfel cozile gen Carrefour-de-Cr`ciun de la telecabin` ar fi f`cut oamenii s` se sinucid`, s` se arunce din telecabin` \n cap la fotbali[tii cu capace de WC de pe p\rtie. Domnu Copos, a[ vrea s` v` \nghesui \ntr-o telecabin` plin` de suporteri steli[ti, s` sim]i]i ce sim]im [i noi c\nd \nghe]`m la coad` la teleferic! Dac` tot nu lua]i titlul cu Rapid, nu mai bine face]i \nc` o telecabin`, s` vin` Gigi Corsicanu cu b`ie]ii s` schieze printre portofele? Chiar trebuie s` mergi la schi numai mar]i diminea]` la 8 ca s` g`se[ti o singur` telecabin` omeneasc`, ce nu geme de oameni veni]i s` se izoleze la o partid` de schi al`turi de alte 8 milioane care vin [i ei s` se izoleze?! Ah, c\nd o s` m` fac mare am s`-mi fac o telecabin` mare-mare [i-am s` m` dau numai eu [i, eventual, nu am s` iau sus cu mine dec\t dou` autostopiste

Distruge]i telecabina romneasc`!

Privi]i aceast` fotografie. Nuu, privi]i-o bine de tot, nu a[a, o singur` dat` [i s` trece]i mai departe. Z`bovi]i cu ochii pe ea at\ta timp c\t v-ar lua s` o saluta]i pe blonde care-au refuzat s` mai recep]ioner` [i s` v` continua]i mearg` cu telecabina romneasc` drumul c`tre camera dumneade rahat! voastr`. {i face]i asta de mai multe ori pe zi, c\teva zile la r\nd. Ei, |n aten]ia prietenilor Nashpa-Turizm: pentru noi, milioanele de bu- cum e? V` place? A[a, ca s` [ti]i cure[teni din toat` ]ara, localitatea [i dumneavoastr` prin ce au tre-

Certeze este \n Maramure[. C\nd plec`m la Certeze, nu spunem mergi \n Satu Mare?, sau mergi \n maramure[ cu m mic? |mi mul]umesc. Dac` ave]i de-alea, scrie]i-mi \n continuare la nashpaturizm@catavencu.ro. Avem o ]ar` mi[to, ar fi p`cat s` n-o distrugem!

C`pitanul Nema
Aceast` rubric` v-a fost oferit` de Second-Hand Luxury International Linea (marc` tradi]ional` de tradi]ie)

Anun] pe bune
Suntem o companie de dimensiuni mici, dar asta nu \nseamn` c` vrem s` r`m\nem a[a. De aceea c`ut`m o persoan` cu o minte limpede, bine organizat`, cu un bun contact social, cu limba englez` la \ndem\n`, care s` ne ajute s` dezvolt`m un segment nou de activitate \n domeniul exploat`rii unor spa]ii de publicitate. Pozi]ia pentru care v` invit`m s` v` deranja]i este de coordonator program. {i dac` tot ne-am \nt\lnit acum, ar fi nevoie [i de un manager de v\nz`ri de spa]iu publicitar. Trimite]i, p\n` la sf\r[itul lunii noiembrie, att unii, ct [i ceilal]i, CV-uri pe adresa oops@oops.ro.

reclame de ras

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

27

Intr`m \n primul festi-val \n Europa


Avem o veste bun`! Intr`m \n Europa mai repede dec\t credeam [i chiar mai repede dec\t se laud` politicienii c` o vom face. M` rog, nu intr`m chiar pe de-a-ntregul, dar m`car cu un pas s\ntem pe acolo. Fra]ilor, fi]i m\ndri, pentru c` \n Romnia se desf`[oar` \ncep\nd de anul acesta un festival romnesc de publicitate, intrat deja \n Europa. S`pt`m\na trecut` tocmai a avut loc la Poiana Bra[ov acest eveniment, organizat de Millenium Communications [i intitulat sugestiv AdPrint European Festival (nume scris inspirat \n culorile albastru [i portocaliu, ca s` \mpace probabil ambele tabere politice majore de la noi). S` nu crede]i c` s-au intitulat European Festival doar de pamplezir, ca Funar care vopsea totul \n tricolor ca s` se arate patriot, ci chiar fiindc` aveau de ce: la AdPrint au participat 24 de agen]ii din ]`ri europene [i 11 din Romnia, juriul a fost unul \n exclusivitate interna]ional, iar toate premiile pe categoriile concursului au fost luate numai de agen]ii str`ine. Deci e festival european pe bune! Agen]ia romneasc` Cohn&Jansen a reu[it totu[i o mare performan]`, aceea de a avea cele mai multe nominaliz`ri pentru premii. {i chiar dac` nu a luat nici un premiu, a acumulat din duiumul de nominaliz`ri un num`r suficient de puncte ca s` ia aurul. Ceea ce arat` c` [tim s` c\[tig`m [i c\nd pierdem. Ba nu, totu[i un premiu a luat [i Romnia, pe l\ng` distinc]ia primit` de Cohn&Jansen. E vorba nu de o agen]ie romneasc` premiat`, ci doar de dou` picioare de femeie made in Romnia, care au ap`rut \ntr-o reclam` f`cut` de agen]ia Leo Burnett Italia, premiat` la AdPrint. Cu alte cuvinte, neav\nd altceva cu care s` participe, romnii [i-au b`gat picioarele \n acest festival european. Anti Moisescu

comunicare V-am AdPrint, vr`jitoarelor pe care


Agen]ia de publicitate Violet Advertising putea c\[tiga un premiu pentru una din reclamele sale la festivalul de publicitate AdPrint, edi]ia 2004, de[i, paradoxal, nici m`car nu a participat la acest festival. Cu pu]in noroc, putea s` se laude chiar c`, [i \n lips`, a fost vedeta festivalului. {i nu ar fi exagerat. Cu o singur` condi]ie. Ca agen]ia Grey din Croa]ia, participant` la festival, s` fi c\[tigat un premiu mare cu printul pentru Elektropromet, ce prezint` doi telespectatori care, \n lipsa unui televizor, privesc la imaginile de pe farfuriile artizanale ag`]ate pe pere]i. |n fond, e aceea[i idee publicitar` ca [i \n reclamele f`cute de Violet pentru televizoarele Orion, \n care telespectatorii se uit` de-amproasta ba la un acvariu, ba la ornamentele de pe pere]i. Deci c\[tiga [i Violet dac` ar fi c\[tigat Grey Croa]ia. Oricum ar fi, se vede \n ambele reclame c` e s`r`cie, [i \n Croa]ia, [i \n Romnia. Iar \ntr-una din ]`ri e chiar mai nasol, c` e mare s`r`cie [i de idei publicitare. Orion Oriliescu

flagrant deliciu

Pe[televizor

a) McCann Erickson, Italia Categoria cosmetice/articole de toalet`; b) Leo Burnett, Fran]a Categoria cosmetice/articole de toalet`; c) JWT Publicidade, Portugalia Categoria comunica]ii c

Pentru cei care vor s` voteze duminic`: \n drum spre sec]ia de votare, face]i miercuri o halt` la Ambasada Republicii Democrate Congo, str. Mihai Eminescu, nr. 50-54, sector 1, Bucure[ti. A[a, pentru orice eventualitate. S` ave]i un zbor lini[tit!

abera]ia de libertate
P`pu[a cu lacrimi pe Barbie
Aceast` p`pu[` Bebe copil are urm`toarele func]ii: pl\nge [i face pipi. Cum este pu]in probabil ca ea s` pl\ng` 30 de centimetri, e clar c` face pipi pe distan]a asta. Imagina]i-v` pentru o secund` ce e \n capul unuia care construie[te p`pu[i ce fac pipi 30 de centimetri. Pute]i r`sufla u[ura]i afl\nd c` fabrican]ii nu v\nd modelele mai mari dec\t \n armat`. E bine, totu[i, s` [ti]i c` pieri, sting focuri forestiere din au hidrant, spum` [i girofar. Barbie din Sevilla acestea se numesc p`pu[i-pom- elicopter, pl\ng [i fac pipi 300 m,

Pe [til vechi, pe[te televizor, pe[te un mileu, [t`tea pe[tele. Era verde, ro[u, alba[tru. Din cele mai vechi timpuri, rela]ia dintre om [i televizor a fost mediat` de pe[tele cre[tin. Orice cre[tin, chiar [i comuni[t, avea pe[tele lui. Era de bun gu[t, deo[ebit. Nu to]i cre[tinii [unt cretini. Dar o parte dintre cei care apar n [poturi publicitare par [` [e chinuie [` devin`. Ei [unt oameni pe care nici un pe[te mi[tic nu i mai poate ajuta [`-[i revin`. Ei par [` tr`ia[c` numai pentru a demon[tra cum arat` o lume pe[te m`[ur` de ndobitocit`. Vine un cet`]ean aca[` cu un acvariu, pune alge, pietre, ap` [i adaug` [i ni[te pe[te. Apoi decupeaz` dintr-o revi[t` o [igl` de po[t de televiziune. O lipe[te de acvariu, n dreapta [u[, [e a[az` pe [omier` [i [t` ca un [prot cu ochii n [ticl`. Foarte frumo[. Pe[tii [unt foarte dr`gu]i cu cei care i pun [` noate la reclame. E [i ieftin [` faci publicitate cu pe[ti, pentru oameni la fel de inteligen]i ca [i ei. E normal [` te ntrebi de ce [i-ar mai lua televizor un om care e n [tare [` [tea holbat ca un crap [pre acvariu. Mai degrab` [i-ar putea comanda o {alvare. {au [`-[i [pele acvariul, dac` dore[te imagini mai cri[tal. Ce ro[t mai are [` vorbe[ti cu tele[pectatorii care nu [i-au luat televizor, dac` ei [e comport` ca ni[te [tiuci? {au o fi mai [`n`to[ [` le explici c` [unt ni[te pro[tovani, ni[te [tupizi f`r` per[pectiv` care [ed [i-[i pove[tesc filme cu pe[ti [au cu r`zboiul [telelor? {` fie tembeli[mul o nou` [trategie de marketing? {au mai bine o fi [` fii pe[te toate a[tea [i [` arunci direct televizorul pe geam, ma[ina de [p`lat, a[piratorul, tot ce prinzi, n loc [` le la[i, ca orice om civilizat, la margine de drum? Abia a[tept urmarea [potului cu acvariul, probabil la o [uperpromo[`n, n care cet`]eanul [`-[i arunce [i acvariul pe geam, n capul unuia care tocmai [i-a f`cut o a[igurare de via]`. Pe urm`, [`-[i fac` un [u[i din pe[tii [anitari [i [` aib` o imagine mai clar` de[pre ct de periculo[ [i complicat e [` ai [i tu un [tanding ridicat de via]` [i un ecran la fel de plat ca [i imagina]ia celor care de[criu lumea ca pe un [pital de urgen]` pe fond nervo[. Dar cum bunii cre[tini [tiu [`-i ierte [i [`-i n]eleag` pe cei c`rora le lip[e[te un [, ei ar ncheia, de[i nu e nc` [ezonul, cu: Pe[te fericit! {i abia dup` ce tele[pectatorii f`r` televizor vor n]elege c` la nceput a fo[t cuvntul [i nu tomografia, vor ad`uga eventual, pentru cei c`rora le-a c`zut emi[ia mental`, un [`n`to[: Pe[tele m`-[ii de via]`!

R`zvan EXARHU

28

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

cornu de umbr`

protec]ia presei
Prefectul de Buz`u a prizat o supra-poz`
A[a de tare s-au mirat pesedi[tii c` au c\[tigat [i fraud`rile astea, c` mul]i dintre ei nu s-au mai putut ab]ine [i, de bucurie, au s`rit. Cu s`ritul n-ar fi fost o problem`, dar stai s` vezi pocinog la aterizare. C`ci nu to]i au aterizat \n cap, a[a cum [i-ar fi dorit mult` lume, st` exemplul prefectului Ion Vasile de la Buz`u, care nu s-a putut controla nervos [i a aterizat cu picioarele pe bannerele Alian]ei D.A. Culmea e c`, dup` ce a dansat ca proasta-n tubular` pe \nsemnele adversarului, prefectul a mai g`sit resurse de excitare [i pentru a lega de bara ma[inii sale bannerele [i a le t\r\ prin tot ora[ul. Peste numai c\teva zile, a revenit de la fapte la vorbe [i a fost eroul urm`torului schimb de replici (telefonic) cu unul dintre jurnali[tii Mediafax: S`-i spui lu Ciprian, lu colegu t`u, c` mi l-am f`cut prieten p` via]`... Aaa... Asta \n ghilimele, cred. C` [tieee, [tie s` fac` poze bine. E nesim]it, b`i. Dac` `sta e pe post de paparazzi... asta este... Pentru pesedi[tii care n-au prins ideea, preciz`m c` Ciprian este fotoreporterul care l-a imortalizat pe prefect \n toiul actului (ca s` folosesc cuvinte civilizate, din terminologia doctorului Bebe) descris mai sus. Iar ce zice prefectul \n replicile astea este amenin]are pe fa]`. Acum, st`m [i noi la o s`m\n]` [i judec`m: oare dac` un t`t`ic` de la PSD \[i permite s` amenin]e un jurnalist f`r` s` p`]easc` nimic, se poate proceda [i invers? {i cum nu vedem de ce nu s-ar putea, \l poftim pe prefectul Vasile s` ne dea de urgen]` un telefon la redac]ie, c` avem s`-i transmitem c\teva replici. Ileana Cozmnceana

TSD-ul conduce \n numele meu


Bun` ziua. Numele meu este C`t`lin Matei (pe bune) [i, dup` cum a]i remarcat din paginile acestei reviste, lucrez aici. Ca [i al]i oameni din aceast` redac]ie, am avut deseori ne[ansa s` port numele a dou` prenume (alte exemple: Drago[ Vasile, Tudor Octavian, Drago[ Mu[at, Iulian T`nase sau Nea Virgil). Deseori mi se \nt\mpl` s` comand pizza, iar la telefon s` fiu \ntrebat care este numele de familie: Matei sau C`t`lin. De[i nu am auzit niciodat` de familia C`t`lin, iar Drago[ Vasile nu e fratele lui Drago[ Mu[at, se pare c` situa]ia numelui meu se \nr`ut`]e[te. Colegul meu Alexandru V`rzaru, care are un nume de familie foarte mi[to, de[i noi \l strig`m V`rzaru, mi-a ar`tat pe site-ul organiza]iei TSD Olt pe pre[edintele(a) acestei organiza]ii pe care \l(o) cheam` la fel ca pe mine. Acest lucru ar putea cauza confuzii pe viitor [i ]in neap`rat s` fac c\teva men]ion`ri: s\nt complet b`rbat(`), nu s\nt [i nu am fost niciodat` femeie(`), nu s\nt [i nu am fost niciodat` TSD-ist(`) [i nu am fost niciodat` \n jude]ul Olt pentru c` din principiu nu trec niciodat` de meridianul 24 longitudine estic` [i de paralela 44 latitudine nordic`. |mi mul]umesc [i mie, [i ei(lui). P.S. Drept protest la adresa P(T)SD-ului, de acum \nainte, prenumele meu C`t`lin va fi suprimat, eu fiind cunoscut doar drept Matei (pronun]at ca o explozie solar`). (C`t`lin) MATEI

Poli]ia lui Codi]` se preg`te[te de paparazii


Bra]ul de fier al legii din Dolj, adic` poli]ia local`, [i-a f`cut ambi]ia s` pun` m\na pe pixuri. Un gest care \n aparen]` este frumos, dac` nu chiar eroic, av\nd \n vedere num`rul de clase pe care le \nsumeaz` sec]iile de pe raza jude]ului. |ns` doar \n aparen]`, pentru c` poli]i[tii de care ziceam nu vor s` pun` m\na pe pixuri ca s` exerseze liniu]ele [i bastona[ele pe care le \nva]` cei ca d\n[ii din ultimul an de

studii. Nicicum. Subordona]ii chestorului doljean Constantin Codi]` vor s` fac` asta pentru a le ar`ta ziari[tilor c` [i ei pot lovi cu arma scriiturii. Pe scurt, gaborii de la circula]ie au pornit cu pixul [i chitan]ierul \n m\n` v\n`toarea ziari[tilor care au

scris ur\t de domnu comandant. Deh, m`car c\teva cercule]e sub form` de zerouri s` poat` face [i ei, de[i le cam ard buricele degetelor de ni[te bastona[e pe spin`ri. Intersec]ia de poli]ie

Foamea culpa

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

29

r`spunsuri la scrisori
Va si l e U r z ic ` (Dumbrava Ro[ie, Neam]): Ave]i dreptate, sntem ntrun impas, ar trebui s` facem ceva. {i, cu toate astea, nici n aceste momente grele pentru ]ar` nu public`m versuri! Tobe Speran]a (Arad): mi cer scuze c` nu v-am r`spuns la po[ta electronic`, am fost supranc`rcat. Abera]ia este foarte bun`. Ioana R`ducan (Bucure[ti): Dac` ]i este la ndemn`, po]i s`-mi scrii [i pe e-mail la morar@catavencu.ro sau morar@cotidianul.ro. Sau s` intri pe Forum la Cotidianul pentru a purta discu]ii despre politic` [i civism. Bogdan Piticaru (Timi[oara): I-a]i cam prins cu m]a-n sac. S`-i d`m [i noi n vileag? Marcela (Ploie[ti): ntre timp cred c` a]i aflat de ce a disp`rut revista noastr` de la chio[curi. Pn` la urm`, sper c` ne-a]i citit! Ciprian S. (Suceava): A]i putut constata, ntre timp, ct de dirijate au fost emisiunile electorale. Nicolae Galan (G`iceanca, Bac`u): Fabula cu actuala putere [i cu actorii politici e interesant`, dar morala ei e prea cunoscut`. Proto Tip (Bucure[ti): V` mul]umim pentru aprecieri [i pentru observa]ii. Cred c` problema a bonamentului se poate rezolva la oficiile po[tale. Gheorghe C. Rusu (Tople]): Amuzante promisiunile domnului Talpe[ fa]` de Tople]! Vom ncerca s` le populariz`m! Dan C`p`]n` (Gala]i): Posterele electorale trimise mi-au provocat un rs s`n`tos. Avem o clas` politic` minunat`! Vr`jitorul din O.B. (Moine[ti): Mul]umim pentru sugestii, le vom analiza [i, dac` se vor potrivi, le vom adopta.

coasa lux

Indianul Sadashiv Sahu, de 56 de ani, care suferea \ngrozitor de insomnie, a recurs la o metod` mai pu]in conven]ional` de a-[i trata aceast` boal`. {i cum medicina tradi]ional` indian` nu duce lips` de tot felul de leacuri, ceaiuri sau re]ete naturiste, b`rbatului nu i-a fost greu s` aleag`. El a omor\t 22 de b`tr\ni pentru a-[i calma insomniile: Nu reu[eam s` dorm, iar lucrul acesta m` enerva, a[a c` scoteam pu[ca, a m`rturisit ]`ranul din statul Uttar Pradesh. Se zice c` somnul ra]iunii na[te mon[tri, dar iat` c` [i insomnia poate fi la fel de periculoas`. Terapia nu este chiar o noutate. Unii num`r` oi sau miei ca s` adoarm`. Indianul acesta num`ra oameni, iar ca s` fie sigur c` nu \i pune de dou` ori la num`r`toare \i \mpu[ca. |ntr-o ]ar` s`rac`, dar cu aproape un miliard de locuitori, cred c` un astfel de tratament este mai ieftin [i mai accesibil dec\t somniferele sau vizitele la psihiatru. Sistemul de asigur`ri de s`n`tate poate s` treac` la eliIoan T. MORAR berarea de re]ete compensate 90% pentru arme, care s` sune dup` cum urmeaz`: Diminea]a, pe stomacul gol, h`cui]i doi copii pre[colari; dup` masa de

Aleg`torii din Teleorman i-au tras \n piept pe pesedi[ti


Cu c\teva seri \nainte de turul I al alegerilor, pesedi[tii au \mp`r]it tinerilor afla]i \ntr-o discotec` din Videle (\n jude]ul Teleorman, jude] frunta[ la voturi PSD), pe l\ng` tradi]ionalele brichete, tricouri [i afi[e cu sigla [i \nsemnele PSD, ni[te pachete de ]ig`ri cu \nsemnele Viceroy. Au crezut, probabil, c` oamenii mai au ceva r`bdare, dar nu prea mai au tutun. |n fine, nu faptul c` fum`torii din Videle au mai p`c`lit astfel c\teva mese ar fi o mare problem`, ci faptul c` pachetele cu ]ig`ri erau c\t se poate de netimbrate. Omisiune pe care, b`nuim, b`ie]ii `ia cu adida[i Reobakhhh cu leduri [i bluze fosforescente Nikiy care au primit cadoul PSD nici n-au observat-o. Este chiar ciudat c` oamenii din partidul unor mari colec]ionari, al unor mari filateli[ti, printre altele, au uitat s`-[i timbreze cadourile. Campania [i contrabanda merg mai departe, m\n` \n m\n`, iar noi am pierdut un om: corespondentul care ne-a trimis acest text a zis c` at\t a mai avut de scris [i c` sper` c` nu s-a lungit prea mult, dar chiar sim]ea nevoia s` mai stea cu noi la o ]igar` \nainte de a emigra.

pr\nz strangula]i o adolescent`; iar seara, \nainte de culcare, rezuma]i-v` la ceva frugal, mazilind un b`tr\n sau, dac` nu ave]i, un aurolac [i jum`tate, dar f`r` prea mult` gr`sime; de preferin]` alb, c` dumneavoastr` ave]i [i hipertensiune. Nevoia[ii se vor mul]umi cu arcuri [i ciomege,

un fel de aspirina s`racului. Iar spitalele mai importante vor primi aparatur` medical` mai avansat`: lansatoare de rachete, tancuri [i avioane de v\n`toare. {tirile de la ora chici

Pachet Protopopescu

BEC-ului i-a s`rit siguran]a


Imediat ce au aflat c` prin re]elele de telefonie mobil` circul` un SMS cu Bombo care ne invit` s` emigr`m n Congo, geniilor pustii de la BEC le-a [i filat lampa [i au dat un zapis cum c`, gata, e interzis s` ne mai scriem mesaje de genul celor amintite mai sus. M` gndesc c` n curnd, pentru a nu mai face propagand` electoral` vreunui partid, BEC-ul o s` ne oblige s` ne arunc`m la gunoi ]oalele colorate [i s` purt`m numai haine transparente, s` nu mai purt`m discu]ii n contradictoriu dect pe teme neutre politic cum ar fi evolu]ia meteo [i mperecherea iepurilor australieni [i, firesc, pentru a evita mitingurile neautorizate, s` nu mergem cu nevasta pe strad` n grupuri mai mari de o persoan`. SeNeSerio[ii

Gura Ocni]ei strig`


S\nt un autor de materiale pe teme marginale. Ca acela de fa]`. |n acest articol este vorba despre Marius Culi]` Adrian, de 32 de ani, [i despre colegii lui, reziden]i de la Gura Ocni]ei D\mbovi]a, ce au deschis o expozi]ie \n Bucure[ti, la Sala Radio. Ar trebui s` scriu foarte bine sau cu umor mult ca articolul s` intre \n ziar. Adev`rul este c` nu prea [tiu ce s` fac. E riscant s` cred c`-mi va ie[i bine acest articol. S` bag umor? Marius Adrian se declar` un strig`t de lupt` \mpotriva cobor\rii existen]ei spre mali]ios. A[a c` mi-a r`mas s` scriu despre tres`rirea mea la titlul Calul meu muced de Miu Nec[oiu [i la un al doilea, Copacul \ns`rcinat, de Georgeta Mucu]a. Nici mie nu-mi plac g`l`gia, scandalul [i rozul. |n via]a mea am probleme mari cu opera plastic` Pref`c`toria. Unde este vorba despre Ianus, cel cu dou` fe]e, una z\mbitoare c`tre zei, alta c`tre p`m\nteni. El are un bici \n m\n` cu care-l \ndeamn` pe Sisif s` urce bolovanul pe acest deal [i jos \l a[teapt` harpiile. Dar eu ce fac, vorbesc de propriile mele defecte. Cui scutur lacrima? Deci, eu, cu subiectele mele despre ciuda]i, iau locul tipografic unor arti[ti nereziden]i, normali. De ce nu scriu despre `[tilal]i, ce nu scriu din viziuni, ce se screm s` aib` o str`fulgerare. E at\ta lini[te \n jur, \nc\t uit`m s` mai

pictor [i ceilal]i, s\nt singurii in- ropenii au b`gat banul, dar p\n` terna]i la Gur`. Dup` ei, guver- c\nd ne monitorizeaz`? nan]ii au \nchis Ocni]a. {i [i-au vorbim. Din umbre nu r`sar cu- pus \ntrebarea legitim`: eueugen@catavencu.ro vinte. Aceste versuri le-a scris Culi]`. Cu ce m` ajut` pe mine c` el le-a scris, eu le-am transcris? El m`car e poet. Trage de fiare, bate tot ce \nt\lne[te la tenis de mas` [i iube[te o fat` pur` [i sincer`, Mariana Popescu. Chiar, cu ce s\nt eu mai de[tept prin asta? Fiecare e cu fixurile lui. Dar ]ie, cititorule, la ce-]i folose[te? Chiar la nimic. E[ti mai receptiv spun\nd c` Gura Ocni]ei a fost reconstruit cu bani europeni [i la trei zile dup` aceea a fost \nchis de autorit`]ile autohtone? E, asta te mai intereseaz`, iar eu scriu deja despre subiecte marginal centrale. Fiecare cu fixul lui. Cei care au expus, ei bine, poetul

30

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

coana mi]a beletrista

Jurnalul lui

Tetelu

munca cu cartea
Dubios, A. N`stase trecea
Indiscutabil, Alin Teodorescu este un om inteligent. {i la fel de cert e c` nici Adrian N`stase nu e un prost. Iubitor de Wagner savurat n intimitatea unui birou aromat cu fum de pip`, pasionat de existen]ialism, de Camus, de Sartre, de fundamentele filosofiei dreptului, N`stase este un personaj rafinat. Din adolescen]` a b`tut anticariatele [i galeriile de art` c`utnd s`-[i amenajeze o enclav` estetic` n care s` nu p`trund` noxele socialismului. A avut de t\n`r pasiunea tranzac]iilor cu case. L-a admirat pe Titulescu, dar a muncit pentru Ceau[escu, pentru ca dup` 90 s` se implice n politic` al`turi de Iliescu, pe care-l consider` \n]elept. Acum vrea s` fac` din Romnia buc`]ic` rupt` din Europa. Cam asta ar fi, \n mare, ideea textului*. Plus c\teva zeci de poze. N`stase cu Bush, N`stase cu Schrder, N`stase cu Javier Perez de Cuellar, N`stase cu Berlusconi, N`stase cu etc., N`stase cu (dna) N`stase. Apropo, n poza de la terminarea liceului e supergagic`, dar acum cred c` i-ar sta mai bine pe [aten. Oricum, dialogul deschis al celor doi este un material de propagand` destul de reu[it. Figura politic` a lui N`stase are credibilitate [i se contureaz` n linii ce r`m\n cel mai adesea coerente. La fel, cursul discu]iei, de[i e mp`nat la tot pasul cu mesaje concepute s` [lefuiasc` [i chiar s` creeze un portret uman al lui N`stase, are ritm, suspans [i chiar mici dezv`luiri. Acum, f`r` s` m` opresc asupra obr`zniciei cu care Teodorescu declara c` a editat aceast` carte pe banii no[tri ca s` ne cunoa[tem mai bine premierul, adev`rul este c`, studiat` cu aten]ie, personalitatea privat`, intim` chiar, a lui N`stase se las` descoperit` [i perceput` altfel dect pn` acum. Ea pare de-a dreptul schizoid`. Pentru c` un intelectual obsedat de Wagner care se freac` pe burt` cu un [ef de autobaz`, probabil, pe vremuri, mare fan de B`l`l`u, b`iatu mamii, tr`ie[te o dedublare cronic`. Sau poate c` nu. S` nu uit`m c` nici Hannibal Lecter, un tip cult [i subtil, n-avea nici o jen` n a-i atinge pe cet`]eni la ficat, tot pe Wagner dac` nu m` n[el. Alin IONESCU
* Adrian N`stase, De la Karl Marx la Coca-Cola, dialog deschis cu Alin Toedorescu, Editura Nemira, 2004.

3.20. (Nu pot s`dorm [-i ur`sc.) rUG`CIUNEA. Doamne, aj vrea s`l ]in pe mO[ Kr`ciun \ntro cujc` [-i s`i Dau numai p\ine cu ap` doar dac` re-cit` poezile lui de rahat!

gnd pe scen` accidental datorit` consumului excesiv de iarb`. Idee magistral`: doi-trei hauseri se plimb` pe scen` n tot felul de pozi]ii desprinse din manifest`ri Botezatu vs. Ciobanu, n timp ce colegii lor actori, de profil comentator sportiv, consum` replici, una dup` alta, la o mas` aflat` n apropierea scenei. Dup` ce s-au introdus elegant cu o suit` de pizde, puli [i tot tacmul adiacent, de mi era mil` de propriul auz, dragii de ei au trecut la o campanie agresiv` pro-alcool mbibat` cu iarb`, bazat` pe amintiri f`cute varz`. Un videopro-

iector n`r`va[ ciufulea varza vocal`, deversnd ditamai reprezenta]ia de muzic` [i lumini n`pustite n`valnic, de era s` jur c`-s la Ibiza [i m` uitam ru[inat c` mai am pantaloni pe mine. Dup` care s-au urcat to]i pe scen`, bucuro[i de prostia [i sabotajul lor cultural, [i ne-au privit cu indulgen]` pe cei care, acolo fiind, nu am \n]eles nimic din vidul oferit gra]ios de domni[oara Vidu [i echipa ei de sabotori de genera]ie. Mani GUT~U (Urma)

cinem-a p\r\t
Mesteci [i Respiro u[or
N-am mai fost \n via]a mea la Cinema Festival, pe Bulevardul Elisabeta, [i v` promit c` nici n-o s` m` mai prinde]i vreodat` pe-acolo. Nu aveam ce s` fac. Era singurul loc unde puteam vedea filmul Respiro* recomandat c`lduros de prietenii mei la alt` or` dec\t 15,00, a[a cum ruleaz` el toat` s`pt`m\na asta \n Mall. A[a c`, vineri sear`, am a[teptat zece minute \n fa]a ghi[eului Nu vindem bilete p\n` nu s\nte]i cel pu]in 5 persoane! dup` care am intrat \n sala \nghe]at`, eu [i prietena mea, un grup de studen]i italieni vorb`re]i, doi aurolaci intra]i s` bat` o lab` la ad`post de cancerul de afar` [i un tip la costum, c`ruia tot timpul filmului i-a clipit \n ureche led-ul de la hands-free. Respiro este un film interesant. Eu spun despre ceva c` este interesant atunci c\nd nu pot s` zic nici c`-i frumos, nici c`-i ur\t, dar \n nici un caz c` ar fi \ntre. Primele cuvinte care mi-au venit \n minte dup` primul sfert de or` au fost Lucia [i sexul [i apoi, dup` alte cinci minute, Malena. Grazia este o foarte t\n`r` [i foarte frumoas` femeie care tr`ie[te \ntr-un c`tun rupt de lume pe o insul` din Sicilia. Grazia e un picu] sandiloaic`, dac` e s` m` \ntreba]i pe mine, [i cu totul [i cu totul maniaco-demai bine am tinde la o industrializare... (Cioran, Scrisori din Mnchen. Romnii n fa]a str`in`t`]ii). E de n]eles de ce Cioran i scria n 1979 fratelui s`u urm`toarele: Scriitorul care a f`cut prostii n tinere]e, la debut, e ca femeia cu un trecut deocheat. I se repro[eaz` ve[nic (cf. Marta Petreu, op. cit.). ({t. A.) q Gata cu iluziile? A[a s-ar p`rea, ne-am cam mioritizat n ultimele zile, [i lumea cultural` nu face excep]ie. L`s`m armele [i capetele n jos, asta e, nu avem ce face, s\nt mai tari, ne-au fraudat, n fond nu murim din asta etc. Un arsenal p`gubos la care scriitorii, arti[tii, clasa mijlocie a [tiutorilor de carte recurg f`r` multe rezerve. Dac` a[a gnde[te intelectualul romn ([i aici nu m` refer la F`nu[, S`raru, R`zvan T. sau Zamfir D., pe ei nici nu-i mai socotesc intelectuali, din motive diferite), nseamn` c` N`stase a c\[tigat [i pe acest front al neimplic`rii intelighen]iei n lupt`. Tocmai pentru a v` mb`rb`ta, voi cita un fragment din inpresiv`, dac` ar fi s` \ntreba]i un medic. Comportamentul ei bizar, c\nd trist`, cu [edin]e prelungite de \not la limita sinuciderii (de remarcat film`rile subacvatice gen Jacques Yves Cousteau pe muzic` de Vangelis), c\nd extrem de vesel` [i binevoitoare cu toat` lumea, \i sperie pe membrii familiei, mai exact pe babele alea b\rfitoare din partea so]ului c`rora oricum le-ai fi dat numai picioare-n gur`, care vor s-o trimit` la Milano, la o clinic`. Grazia scap` de internare numai datorit` iubirii pe care i-o poart` fiul ei, un mic gol`na[ de cartier, care o ad`poste[te \ntr-o grot` de pe malul m`rii [i apoi \i \nsceneaz` moartea nea[teptat de profesionist. N-am re]inut exact numele regizorului italian, \ns` dac` permite]i compara]ia, pot s` spun c` monografia c`tunului sicilian din Respiro aduce pu]in cu via]a din satul croato-bosniac-]ig`nesc din filmele lui Kusturica. Daniel GOACE
* Respiro: Grazias Island, comedie, dram`, Italia, 2002, Marele Premiu al Criticii [i Premiul Publicului la Festivalul Cannes 2002.

cronica pe l\ng` teatre


Speran]a [i grea]a actualului romnesc
Speran]a. New York (Fuckin City) spectacol semnat Peca {tefan, cu actori mici ca nume, dar tari n har. F`r` trivialit`]i ieftine servite de pu[ti disiden]i, f`r` for]`ri macabre de geniu persecutat, dar cu mult` poft` de via]` [i nevoie de schimbare f`cut` mergnd, nu v`ic`rind. O victorie uria[` a unui buget mic, ntr-un cuvnt, o pies` mare [i o palm` zdrav`n` adresat` teatrului de stat n cur, cu toate statuile lui. Grea]a. Numai a[a pot descrie starea de spirit pe care ]i-o ofer` generos ceva numit Bitter sauce, jucat ntr-o vineri seara la Green, n regia unei domni[oare, Carmen Vidu, pies` adaptat` dup` cel numit Eric Bogosian. Fie-v` mil` de bietul om [i de textul lui batjocorit de o adun`tur` de arti[ti trendy care-au confundat bordelul cu cabaretul, ajun-

show biz da cul]i

Schimbarea la fa]` a lui Cioran


q n revista Vatra, nr 7-8/ 2004 au ap`rut articolele lui Cioran, de fapt o mare parte din ele, din perioada cnd se ndr`gostise de Hitler [i Zelea-Codreanu. Aceast` dragoste s-a instalat destul de brusc (pn` atunci t\n`rul Cioran se declara apolitic) n noiembrie 1933, pe cnd se afla la Berlin cu o burs` Humboldt. I-au trebuit trei s`pt`mni (cf. Marta Petreu, Un trecut deocheat..., Editura Institutului Cultural Romn, ed. II, 2004) pentru a se converti. A[a c` i poate scrie lui Eliade despre entuziasmul care l-a cuprins pentru ordinea politic` din Germania. (cf. Marta Petreu, op. cit.). Iar, conform aceleia[i surse, la 1 decembrie 1933 i scrie unui prieten urm`toarele: Din parte-mi, numai un regim de dictatur` m` mai poate nc`lzi. Oamenii nu merit` libertatea. De aici nu mai e dect un pas pn` la declara]ia de dragoste pentru Hitler (trebuie spus c` Mussolini [i fascismul lui de operet` nu prea i inspirau ncredere): Nu exist` om politic n lumea de ast`zi care s`-mi inspire o simpatie [i o admira]ie mai mare dect Hitler (Vatra nr. 7-8, Emil Cioran, Impresii din Mnchen). q S-a spus [i s-a demonstrat c` ntre comunism [i fascism snt multe similitudini. n cartea deja citat` a Martei Petreu am g`sit un fragment dintr-un articol semnat de Cioran care i-ar fi smuls lacrimi de admira]ie lui Ceau[escu: n loc s` ne umilim n fa]a popoarelor mari mai bine am construi avioane [i am aspira la dublarea popula]iei,

terviul acordat pentru edi]ia de vest a Evenimentului zilei de Mircea Mih`ie[: Cel mai mic pericol care ne pa[te n Romnia este ucrainizarea, adic` acea ultim` zvcnire de demnitate. Nu v`d la compatrio]ii mei vreo obsesie fa]` de ceea ce li se ntmpl` cu adev`rat. Aici e vorba de pur` propagand`, de interese mai mult sau mai pu]in vizibile, dar nu greu de ghicit. E vorba din nou de un soi de tr`dare a intelectualilor. Pentru c` [i clasa intelectual` este extrem de labil`, [i psihic, [i moral. {i e vorba de previzibila scindare n snul presei. O scindare inegal`, fiindc` la un cap`t exist` cteva publica]ii Evenimentul zilei, Cotidianul [i cam att, poate Romnia liber` , iar la cel`lalt, grosul presei nregimentate, fericit` s` primeasc` reclame grase din partea lui Adrian N`stase. Titlul interviului este [i mai tran[ant: Poporul romn are obliga]ia moral` s`-l aleag` pre[edinte pe Traian B`sescu. (I. M.)

cartona[ul ro[u cu tricolor

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

31

mazeta sporturilor

Divizia Na]ional` CNA


pe g\t, deloc inocent, pe parcursul \ntregii campanii electorale, de la preliminariile pentru turul parlamentar [i p\n`, iat`, la returul pentru preziden]iale. C\nd s-a pus problema unor dezbateri \ntre principalii doi candida]i tran[ante, t`ioase, la obiect, contondente chiar ordinul a venit nemilos: mucles, [est total! Ba chiar, dup` scrutin, s-au g`sit unii anali[ti (printre ei, un tenisman redutabil, cu p`r pe piept) care au f`cut pe mira]ii, \ntreb\nd: Domle, ce ]ip` a[a B`sescu `sta, c` la mine \n redac]ie io l-am v`zut! discuta foarte calm cu N`stase? Fal[! B`sescu nu numai c` poate, dar chiar trebuie s` se certe cu N`stase. De-asta exist` democra]ie [i politic`, termen care repet`m [i noi banalit`]i vine de la polis, adic` cetate, pre limba str`mo[ilor lui Delas, Seitaridis [i Giannakopulos, actualii campioni europeni Or, asta-i menirea politicienilor: s` apar` \n fa]a cet`]enilor, a locuitorilor cet`]ii, [i s` se confrunte \n meci direct, m`car o dat` la patru ani, \n tururile de alegeri. |ntr-un anumit sens, e ca la fotbal. N-are nici o noim` s` te \ntrebi: domnu moderator, io nu pricep ce-o fi avut Roberto Carlos cu Ronaldinho, la Real Madrid-

P`i, domnu Ioani]oaia, ce nu-]i convine regimul `sta al meu de exterminare a televiziunilor? Ar trebui s` te bucuri! Nu mai ai treab` cu nimeni [i o s` dai meciurile direct \n ziar, gata tip`rite. S-a \n]eles?

pozi]ie der f moftsaid b\ e din sport


q Victor Pi]urc` \nc` mai este (co)patron la Steaua. A[a c` am zis s` vedem cum stau juc`torii echipei la capitolul afaceri. I-am luat la puricat pe cei mai importan]i [i nu am g`sit dec\t c` Dorinel Munteanu, [eful de trup`, are dou` firme: Munti Interna]ional [i Munti Spedition. |n rest, slab. Mai mi[c` ceva doar portarul Martin Tudor (dou` firme). Doar c` la el am avut o mare problem` cu identificarea. |n arhivele de pe Internet, omul este n`scut pe 10-06-75 (pe Registrul Comer]ului [i pe un site nem]esc, pare-se), pe 10-06-76 (arhiva de pe romaniansoccer.ro), pe 08-05-77 (www.divizia.go.ro) [i pe 10-06-77, pe site-ul clubului. Oare ia patru salarii de la nea Gigi? q Apropo de Pi]i: cum zilele acestea se decide antrenorul Na]ionalei, am mai dat o tur` (obi[nuit`, deja) pe la federa]ia de fotbal. Adic` pe site-ul de Internet, cel care ofer`, zic ei, informa]ii de ultim` or`. S` vedem ce mai e nou E bine Undeva, \ntr-un cotlon, apare un comunicat proasp`t, de pe 6 decembrie. |n rest, marele public, curio[ii, miliardele de fani ai lui M. Sandu & co. afl` c` meciul ru[inos cu Armenia nici nu s-a jucat \nc`. Probabil c` acum se fac ultimele bagaje pentru Erevan, se pune la punct (un punct mic de tot) tactica [i se \ndeas` \n paporni]e ultimele sticle de whisky.

Cum ar fi dac` ar exista [i pentru noi un CNA? P`i, ar fi nasol, v` zicem! N-am mai pomeni o vorbuli]` despre nici un fel de confruntare sportiv`. Ni s-ar interzice s` intr`m \n vreo polemic`, pe principiul c` publicul n-are nevoie s` afle c` pe teren mai exist` [i clinciuri, deposed`ri, contacte directe, urm`riri om la om, ba chiar [i faulturi. Conform logicii `steia, nici n-ar mai trebui s` existe meciuri. Ar fi de ajuns ca antrenorii s` apar` pe sticl`, la o or` de minim` audien]`, [i, pe un ton c\t mai calm, s`-[i expun` tactica [i strategia. Urm\nd apoi ca telespectatorii, dumiri]i bu[tean, s` decid` cine a c\[tigat partida: Dinamo sau Rapidul, N`stase sau B`sescu? Gogom`nia asta ne-a fost v\r\t`

Ralu Filip, omul care face tot posibilul s` ne sim]im mai tineri, cam ca prin anii 80, c\nd era o singur` televiziune sf\[iat` \ntre dou` ore de program
Barcelona, pentru c` i-am v`zut cu ochii mei cum \[i ziceau pove[ti la o ap` plat` cu l`m\ie, dup` meci! Cam asta ar fi, fra]i romni: nu mai zicem nimic despre blatul de la urne, vicierile tertipuri, a furat startul [i a inde rezultat, cump`rarea [i/sau in- terzis meciul. timidarea arbitrilor mass-media. E deja alt` poveste, trist`. Nasol Viorel MO}OC de tot. Puterea, prin tot felul de

Eva Hen]igova

32

academia CA}AVENCU
Nr. 49, 7-13 decembrie 2004

dubios democra]ia trecea

Ion }iriac a refuzat gradul de general. Asta pentru c` se simte mai bine ca particular!

contraeditorial

T`cerea mi[eilor
Dup` 15 ani, presa se afl` \ntr-un moment deplorabil \n care aproape nimeni nu-]i mai poate garanta libertatea de exprimare. B`nuiesc c` economia va merge [i singur` \n boule de neige, integrarea se va face cu de-a sila [i la mna a doua (vorba unui titlu din ziarul Ziua: Germania [i Fran]a tr`sc Romnia \n UE), clasa mijlocie o s` mai supravie]uiasc` \n timpul s`pt`mnii cu o [pag`, dou`, dup` care o s` plece la schi, [ase milioane de pensionari or s` a[tepte lini[ti]i m`rirea pensiilor, iar studen]ii or s` viseze la osp`t`ria occidental`. |n schimb, jurnali[tii romni or s` r`mn` aici, unde li se mai preg`te[te ceva. Partea a doua din t`cerea mieilor. Cel mai puternic adversar al presei a c[tigat alegerile cu ajutorul presei. Cel mai ne\mp`cat du[man al informa]iei a fost ales de c`tre cei mai neinforma]i aleg`tori. |ntr-o discu]ie privat` cu cyborgii de la butoanele Puterii despre formele sud-americane de control pe care ace[tia le exercit` asupra televiziunilor, to]i mi-au r`spuns rnjind \n stilul lui Alin Teodorescu: cine nu vrea nu cedeaz` sau au [i ei interese. Cu ce-au fost amenin]a]i cei care consider` c` jurnalistica sub guvernul N`stase se reduce la biletul lui Ogic` sau braconarea unei c`prioare? Cu zeci de milioane de dolari. La ce-au cedat artizanii media care primesc liste albe cu oi negre de opinie [i telefoane scurte de \ndrumare \n \ntocmirea jurnalului de sear`? La afaceri neru[inate cu banii contribuabililor. Mania cenzurii subven]ionate a ajuns att de tic`loas` \nct oamenii lui N`stase au indicat prin telefon ca moartea membrului PUR survenit` \n timpul discursului lui Adrian N`stase la congresul partiduluianten` s` nu fie dat` pe post. Psihoza maniacal` a ingerin]ei totale l-a f`cut pe \nsu[i candidatul albastru s` sune \n timpul unui jurnal pentru a schimba dracului culoarea portocalie a exit-poll-ului! Presiunea

Avem o ]ar`.
Cum proced`m? Ogic` contra
Ogic` a nimerit 5 numere la Loto [i a c\[tigat 660 de milioane plus o Dacie. Bine c` n-a nimerit [i al 6-lea num`r, c` se alegea [i cu o cas`: garsonier`, par]ial mobilat`, cu \mbun`t`]iri (gratii).

Salva]i-l pe Brili
Dup` Anul Nou, Mutu va fi obligat s` se interneze la clinica Sporting Chance, institu]ie care se ocup` de sportivii care au probleme cu alcoolul [i drogurile. Prilej minunat pentru Mutu de a-[i pune \n aplicare fanteziile erotice cu asistente: le va da SMS-uri \n care le va zice c` s\nt grase [i c` nu poart` halate de firm`.

interven]ionist` a fost att de mare \n aceast` campanie electoral` \nct, \n timpul unei discu]ii \n direct cu candidatul opozi]iei, crainicul, nemaisuportnd urletele produc`torilor \n casc`, [i-a smuls pur [i simplu \n direct urechelni]a. Dup` un talk-show la care am fost invitat [i unde am vorbit r`spicat despre f`r`delegile inghinale ale actualului guvern, premierul Romniei s-a enervat att de tare \nct a transmis prin intermediar ordinul de a-mi interzice figura pe acel post. Televiziunile s-au transformat prin politica faptelor \ntr-o frizerie a f`ptuitorului din care informa]ia nu va mai ajunge inexorabil la marele public, a[a cum anesteziant \[i \nchipuie [eful Clubului Romn de Pres`, Cristian Tudor Popescu. Ba mai mult, din cte se pare, tr`im \ntr-o epoc` \n

care nici m`car culorile nu mai ajung indubitabil la marele public. {i, vorba impetuosului C`t`lin Tolontan, redactorul-[ef al Gazetei Sporturilor, ce pres` (]ar`) mai e aceea \n care de dosarele Securit`]ii se mai ocup` doar o revist` de umor [i o gazet` de sport?! De aceea, cnd v`d cte o insurgen]` ca aceea a redactorului Alexandru Costache din Departamentul de {tiri al TVR, \ncep s` cred c` nu totul e pierdut [i c` nu to]i vnd adev`rul sau frumosul pe un neao[ ce m` bag eu, nu stau bine unde sunt?!

Liviu MIHAIU

S`pt`m\na romnilor
|nainte de alegeri, PSD-ul ne-a dat totu[i cele [ase numere
S-a luat. Nu mai e nimic de f`cut. S-au dus. Poate s` ias` oricine de-acuma. 2,5 milioane de euro. Binee o s` vin la munc` [i s`pt`m\na asta. Noroc c` Loto e singura certitudine. ~[tia nu pleac` cu banii din ]ar`, chiar dac` n-o s` ni-i dea nou` niciodat`. Pe c\nd alde N`stase, Dan Ioan Popescu nu ne dau nimic [i o dat` pe lun` fug cu ei \n Elve]ia, s` creasc` nivelul de trai al milionarului mediu elve]ian. P`cat. P`cat de numerele alea at\t de frumoase: 11, 12, 15... Restul nu mai conteaz`. Nimic nu mai conteaz`. Politic`: Adrian N`stase a declarat c` e gata s` fac` sex cu nevestele redactorilor de la Evenimentul zilei, ca s` demonstreze c` nu e homosexual. Noi zicem c`, dac` vrea s` arate c` e b`rbat, s` nu mai fure [i s` se ascund` ca o femeie dup` organele-i guvernamentale. PSD [i-a f`cut deja guvernul: PSD+PUR+UDMR. Udemeri[tii au cerut \n plus [i posturi \n Guvern [i paritate cu PUR-ul. |n sf\r[it, se va fura [i \n limba maghiar`, respectiv, mai uman. Externe: la referendumul organizat la Budapesta pentru acordarea cet`]eniei maghiare [i celor 2,5 milioane de maghiari din str`in`tate, interesul a fost foarte sc`zut. S`racii, nici pe maghiari nu-i mai intereseaz` de unguri, de c\nd voteaz` cu PSD-ul! Un sirian, patron al unei firme din Timi[oara, este suspectat c` ar fi colectat fonduri pentru Bin Laden. Autorit`]ile trebuiau s`-[i dea seama de mult c` Combinatul Greu de Humus Libanez ascuns \ntr-o [aorm`rie non-stop din Romnia trimite pe ascuns mitraliere [i tancuri lui Bin Laden printr-un m`g`ru[-capcan`, comandat prin satelit de Hamas, Hezbollah, Fr`]ia Neagr` |mpotriva Autobuzelor [i ONG-ul CopiilorCapcan` Omor\]i Copiii. Dovedind o dictatur` politic` matur`, Ucraina va revota la alegeri, a doua zi de Cr`ciun. Deci, se poate. |n schimb, la noi, dictatura fiind indecis` [i european`, mergem [i noi din nou la vot, duminic`, dar \n mod normal s` c`r`m voturile cu autobuzul [i c`ru]a. N`stase nu [tie, da dac` B`sescu se sup`r`, `sta se-apuc` [i car` voturile cu transatlanticul, din comuna Cioara la Gropeni. Vadim a confirmat c` s-a g\ndit la retragere \n timpul campaniei elec-

Din dragoste de bar`


Stripteuzele romnce fac legea \n Canada. Guvernul de la Ottawa se ceart` cu opozi]ia pe tema dansatoarelor exotice provenite din Romnia, ne[tiind dac` s` le tolereze au ba. At\tea discu]ii, de parc` cine [tie ce ar cere bietele fete. Fa]` de al]i romni ajun[i prin Canada, ele nu cer case [i ma[ini, ci doar un loc de munc` [i-o bar` de care s` se ]in` \n timpul serviciului.

V\nturile schimb`rii
Cu ocazia manifest`rilor de 1 Decembrie, la Alba Iulia mul]imile au fost servite cu fasole cu c\rna]i. Evident, din partea conducerii [i a partidului, a[a \nc\t s` poat` r`sufla [i electoratul u[urat c` n-a ie[it B`sescu din primul tur.

{i zi, tovar`[u Fandam: c\te c`r`mizi spargi cu carata? Numai una? Cam sl`bu]. La noi, \n PSD, s\nt cadre de conducere care sparg dou`-trei c`r`mizi de valut` forte pe zi.

Jean Claude Van Damme, un lupt`tor care a tras pumni [i picioare \n capul adversarilor, [i Ion Iliescu, un activist care a b`gat pumnu-n gura presei [i [i-a b`gat picioarele-n ea de Constitu]ie
torale. Mai bine a f`cut c` n-a renun]at: ne-a dovedit c` nebunii care se repet` s\nt plictisitori. Dar pe c\t punem pariu c` \n turul 2 Vadim se va vota tot pe el? Pe el [i pe B`sescu, cum a declarat. N`stase e convins c` Romnia va \ncheia negocierile streze c` Romnia nu e corupt` de aderare cu UE la 17 decem- [i merit` s` intre \n Uniunea Eubrie, dat` la care va avea loc ropean` cu capu lu N`stase sus! summit-ul organiza]iei. S` sper`m c` N`stase nu va declara c` Cronic` vrea s` fac` sex [i cu nevasta a lu {tefan a Petrei pre[edintelui UE, ca s` le demon-

O mas` \mbel[ugat`, \n cap


Van Damme a pl`tit pentru o cin` la un restaurant bucure[tean 11 milioane de lei. Curiozitatea pe care o am e c\t a lipit la l`utari pe frunte: dou` carabe sau cinci palme cu piciorul mai mici?

Ve[ti bune

Steaua s-a Becalificat


Steaua Bucure[ti s-a calificat \n [aisprezecimi \ntr-o grup` destul de grea, cu adversari precum Athletic Bilbao, AC Parma, Be[ikta[ Istanbul, Standard Lige. Dac` miercuri sau joi m` rog, c\nd prinde]i voi tirajul al doilea din Academia Ca]avencu, `la nearestat de pesedi[ti, nu g`si]i aceast` [tire la rubrica de Ve[ti bune, \nseamn` c` mi-a scos-o din pagin` dinamovistul `la de Marius Bor]ea. Dac` o g`si]i, atunci \nseamn` c` mi-a scos-o dinamovistul de Marius, \ns` a b`gat-o la loc stelistul de Gabi Drogeanu. Spionul PRO TV-ului, Ovidiu Buhnici, cel care a plecat cu camera de filmat ascuns` \n ochelari s` spioneze re]etele de sc`zut zacusca la bain-marie [i vidat gogonele pentru iarn` ale bulgarilor, a sc`pat doar cu 1.000 de leva amend`. Ce noroc pe capul romnului: s`-]i dea amend` bulgarii [i s` ]i-o pl`teasc` Srbu! Din ciclul Dac` nu [tia]i c`, avem la final o [tire referitoare la pre]ul curentului electric care, culmea, noaptea e mai ieftin cu 30%. Ce naiba, oare s` se fi ]epuit \n sf\r[it `[tia de la CONEL, RENEL, ELECTRICA sau cum le-o mai fi spun\nd? P`i, cine st` cu becurile aprinse ziua? Ia, hai cine pleac` ultimul s` aprind` lumina! Str`buna Vestire

Cronicarul Grigore dup` Ureche