Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect didactic

Data:

Propunător:

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ”Vasile Cârlova”, Târgoviște

Clasa: a VI-a C

Disciplina de învăţământ: Educaţie muzicală

Unitatea de învățare / Domeniu de conținut: Aspecte culturale eteronomice și interdisciplinare

Subiectul/Tema lecţiei: Elemente de tehnologia informației

Detaliere de conținut:

a) teoretică: Utilizarea unor softuri digitale pentru înregistrări audio/audio-video și pentru testarea și dezvoltarea auzului in muzica

b) practică-interpretare: Exerciții de pregătire a aparatului fonator (exerciții de respirație, de intonare), exerciții ritmice, Imnul Europei „Oda Bucuriei”

c) practică-audiție muzicală:
Exerciţii de intonaţie:https://www.youtube.com/watch?v=49KZCWpyw9o&ab_channel=GreenBean%27sMusic-Children%27sChannel
https://www.youtube.com/watch?v=YN5vsSitLK0&ab_channel=VisualMusicalMinds

„Cântecul Ceasului” – Leroy Anderson : https://www.youtube.com/watch?v=sdATxuD6le8&ab_channel=Smim.it

Joc ritmic: https://www.youtube.com/watch?v=o7IH2_3Nmiw&ab_channel=Secretelemuzicii

Pian virtual: https://www.onlinepianist.com/virtual-piano

Treceţi batalioane române carpaţii: https://www.youtube.com/watch?v=hO0OH3x2ukI&ab_channel=VatraVlahilor https://www.youtube.com/watch?


v=jNGcgR-VdwQ
Tipul lecţiei: mixtă

Scopul lecției: Utilzarea softurilor digitale, dezvoltarea auzului muzical, cunoaşterea unor dispozitive de redare a muzicii

Competenţe specifice vizate: 1.3. Asocierea structurii și mesajului muzical cu gesturi și imagini adecvate

2.3. Operarea cu diverse formule ritmice

3.2. Explorarea relației muzicii cu celelalte arte

Obiective operaţionale:

O.O.1. Să interpreteze Imnul Uniunii Europene „Oda Bucuriei”

O.O.2 Să utilizeze structurile ritmice învăţate

O.O.3 Să cunoască anumite softuri de redare a muzicii

O.O.4 Să cunoască anumite aparate utilizate la redarea muzicii

Metode, procedee și tehnici didactice: conversaţia, cântul vocal, explicaţia, video-audiţia muzicală activă, exerciţiul, observaţia, demonstrația, abordarea
integrată, metoda euristică (învăţarea prin descoperire), jocul didactic

Mijloace de învăţământ: manualul digital de Educație muzicală-clasa a VI a (Editura Litera),caiet de muzică,tablă,laptop,videoproiector,boxe, pian virtual

Forme de organizare: frontală și individuală

Durata:50 minute

Bibliografie:

- Anexa nr.2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017, MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, Programa

școlară pentru disciplina EDUCAȚIE MUZICALĂ clasele a V-a – a VIII-a, București, 2017;

- Chifu Florentina, Ștefănescu Petre - ,,Manual de educație muzicală”, Clasa a VI a, Editura Litera;

2
- Munteanu Gabriela, Didactica Educației muzicale, Ediția a II-a, Editura Fundației România de Mâine, București, 2007;

- Munteanu Gabriela, Jocul didactic muzical, Material suport pentru masterat în „ARTE MUZICALE”, Cursul: Universul

Comunicării Didactice, Bucureşti, Universitatea Spiru Haret, 2005.

-Florea Avram, Educație muzicală și didactica muzicii,Ministerul Educației și Cercetării,2007

-Rusu Ana-Maria, Aritmetica sunetelor- muzica pe care nu o înveţi la şcoală, Editura Corint Eduucaţional,2022

-Rizea Mirela, Abecedar muzical, editura Petrion, Bucureşti, 2001

https://ro.wikipedia.org/wiki/Tehnologia_informa%C8%9Biei

https://koaha.org/wiki/Rapporto_tra_musica_e_informatica

3
LECŢIA MIXTĂ
Nr Etapele lecţiei Ob. Op. Eșalonarea conţinutului Strategia didactică Eval Timp
. / Timp uare
cr Activitatea profesorului Activitatea
t. elevilor Metode, Mijloace de înv. Forme de
procedee și organizare
tehnici did.
1. Momentul    -asigurarea climatului necesar  -elevii se -explicaţia frontal   7
organizatoric pentru desfăşurarea lecţiei in pregătesc minute
condiţii optime; pentru lecţie
-notarea absenţilor
-exerciții pentru pregătirea Calculator
aparatului fonator: exerciții de Videoproiector
respirație, emisie, dicție și -exercițiul Boxe
articulație; Profesorul utilizează -elevii vocal https://www.youtube.com/watch?
prezentarea PowerPoint pentru a execută v=49KZCWpyw9o&ab_channel=Gre
realiza următoarele exerciţii exercițiile
enBean%27sMusic-Children
- Joc didactic muzical: „ Ce frumos propuse
miroase floarea!” – mimarea %27sChannel
gestului de a duce la nas o floare,
inspiraţie lungă, profundă,
controlare cu expirarea aerului în
timpul rostirii propoziţiei „Ce
frumos miroase floarea!” – de trei
ori.
„Bătaia vântului (vâjjjj!!!)” –
inspiraţie profundă şi expirarea
lungă, însoţită de sunetul scos de
vânt;

-Intonarea gamei do major şi


exerciţii de intonarea a sunetelor
https://www.youtube.com/watch?
v=49KZCWpyw9o&ab_channel=
GreenBean%27sMusic-Children
4
%27sChannel

https://www.youtube.com/watch?
v=YN5vsSitLK0&ab_channel=Vis
ualMusicalMinds

2.  O.O.1. Să Profesorul propune elevilor să se -elevii  se -cântul vocal Frontal  Pract 7
Reactualizarea interpretez ridice în picioare și să intoneze, ridică în ic minute
cunoştinţelor împreună, Imnul Uniunii Europene picioare și
și e Imnul intonează
deprinderilor Uniunii imnul
Europene
„ Oda Profesorul realizează o verificare -elevii conversația
generală, prin chestionare orală, a nominalizați
Bucuriei”; cunoştinţelor din lecţia anterioară: răspund
Sincopă.Anacruză.Contratimp întrebărilor - fişa de lucru individual
adresate de -caietul elevului oral
Profesorul împarte elevilor fişe către
(Anexa 1) pe care sunt scrise profesor
definiţiile formulelor ritmice, iar
aceştia trebuie să completeze
spaţiile libere.
Profesorul, cu ajutorul
videoproiectorului le proiectează
copiilor diverse exemple de
formule ritmice.

3. Activitate/ O.O.2 Să    -elevii audiția frontal practi 5

5
discuție utilizeze ascultă cu muzicală că minute
introductivă structurile Profesorul propune spre audiţie atenţie
ritmice „Cântecul Ceasului” – Leroy
învăţate Anderson -Elevii  
https://www.youtube.com/watch? găsesc pe conversaţia
v=sdATxuD6le8&ab_channel=Smi partitura - Videoproiector
m.it propusă de - Laptop
către - Boxe
Împreună cu profeosrul, copii profesor
urmăresc cu atenţie partitura şi formulele
încearcă să găsească formulele ritmice
ritmice învăţate.

Cu ajutorul videoproiectorului vor


fi proiectate părţi din partitura
piesei mai sus menţionate pentru a
descoperi formulele ritmice.

În continuare, profesorul propune


un joc ritmic pe care să îl exerseze
împreună cu elevii:
-Elevii
https://www.youtube.com/watch? execută
v=o7IH2_3Nmiw&ab_channel=Se jocul ritmic
cretelemuzicii propus de
profesor

4. Anunţarea   Profesorul anunţă titlul lecţiei: -elevii individual  -oral 2


temei şi a Elemente de tehnologia informaţiei ascultă cu minute
obiectivelor atenție  
Profesorul scrie titlul pe tablă -tabla, caietele elevilor
-elevii
Profesorul le adresează întrebări notează titlul
elevilor: lecției în
-Ce mijloace am utilizat pentru caiet
recapitularea formulelor ritmice? - Elevii

6
răspund:
-În ce categorie credeţi că se calculatorul,
încadrează elementele menţionate? site-ul
youtube,
-Ce reprezintă pentru voi internetul,
tehnologia informaţiei? videoproiect
orul
-Elevii
Profeosrul face aprecieri raspund:î în
răspunsurilor oferite de elevi. categoria
elementelor
domeniului
informaticii

-Un elev
răspunde:”P
entru mine
tehnologia
informaţiei
reprezintă
mijlocul prin
care
informaţia
este mai
accesibilă”
5. Prezentarea    -elevii  explicația Individual  -oral 15
optimă a Profesorul le prezintă elevilor prin urmăresc minute
conţinutului şi intermediul prezentării PowerPoint materialul   frontal
dirijarea informaţii despre tehnologia propus conversaţia
învăţării informaţiei în muzică. Videoproiector
Boxe
Elevii Laptop
urmăresc cu Aplicaţiile propuse
O.O.3 Să În continuare, cu ajutorul atenţie
prezentării powerpoint, profesorul partitura şi
cunoască
le prezintă elevilor câteva aparate claviatura
anumite de redare a muzicii din trecut până pianului

7
softuri de în prezent. virtual Partitura
redare a
muzicii
Profesorul utilizează, online,
aplicaţia Pian virtual şi le distribuie -Elevii se
copiilor fişe (Anexa 2) cu partitura împart pe
cântecului „De-a cucu” grupe de
câte 4 şi
https://www.onlinepianist.com/virt propun
ual-piano profeosrului
diverse
Profeosrul împreună cu elevii sunete din
descifrează partitura cu ajutorul aplicaţie,
pianului virtual. bucurându-
se de
În continuare, profesorul propune rezultat
utilizarea unei aplicaţii pentru a
compune împreună cu elevii o
frază muzicală. -Elevii sunt
Profesorul împarte clasa în grupe atenţi la ceea
de câte 4 elevi. Conceptul ce le explică
aplicaţţiei este ca utilizatorii să profeosorul
tragă și să arunce pictograme de
sunet pe diferite personaje pentru a -elevii îşi
O.O.4 Să face muzică. notează în
cunoască caiete
Aplicaţia:
anumite https://www.incredibox.com/demo/
aparate
utilizate la
redarea
muzicii

8
6. Fixarea  Ulterior, realizează împreună cu  -elevii conversația individual  oral 5
cunoştinţelor elevii o recapitulare a lecției,sub solicitaiți minute
forma unor întrebări orale: răspund
întrebărilor
-softurile utilizate la oră adresate

-aparatele de redat muzică

Această conversație are ca scop


asimilarea, de către elevi, a
întregului conținut informaţional
din cadrul lecţiei.

 
7. Asigurarea    -profesorul propune video-audiția  -elevii  Video- frontal  oral 7
retenției și muzicală „Treceţi batalioane urmăresc audiția activă minute
transferului române Carpaţii” – reaminteşte video-   - Videoproiector
elevilor faptul că pe data de 2 iunie audiția - Boxe
se va sărbători „Ziua Eroilor” - Laptop
https://www.youtube.com/watch?
v=hO0OH3x2ukI&ab_channel=Va
traVlahilor
După prima audiţie, profeosrul
proupune elevilor să cânte cântecul
cu ajutorul negativului şi în acelaşi
timp să fie atenţi la partitura
proiectată.
https://www.youtube.com/watch?
v=jNGcgR-VdwQ
-Profesorul se asigură că elevii au
înţeles conţinutul informaţional

- profesorul propune tema pentru


acasă, ce constă în a reascultarea şi
9
memorarea cântecului „Treceţi
batalioane române Carpaţii”.
Profesorul le distribuie elevilor
partitura cântecului „Treceţi
batalioane române” (Anexa 3) şi
propune elevilor să utilizeze acasă
pianul virtual pentru a descifra
partitura, urmând modelul din
clasă. De asemenea, profesorul
propune elevilor să încercuiască pe
partitură formulele ritmice
recapitulate.
8. Aprecieri şi    -profesorul întreabă elevii dacă au  -elevii pot conversația frontal  oral 2minute
recomandări întrebări privind noțiunile adresa
prezentate, face aprecieri asupra întrebări
modului de manifestare a elevilor pentru a explicația
pe tot parcursul lecției și cum și-au primi   
însușit noile cunoștințe muzicale. explicații
-profesorul solicită elevilor un suplimentare
feedback privind activitatea dacă este
parcursă, adresându-le întrebările: cazul, despre
-Ce ți-a plăcut cel mai mult? noțiunile
-Ce nu ti-a plăcut? prezentate și
-Mai ai întrebări legate de lecție? despre temă;
-Ce notă ți-ai da?
-Cum te simți?
-elevii
-profesorul face aprecieri generale, ascultă
individuale și notează în catalog aprecierile
profesorului;

10
Anexa 1

Fişă de lucru – Formule ritmice


Anacruză-Sincopă-Contratimp

Formulele ritmice se nasc prin împletirea mai multor note muzicale cu durate diferite (doime, pătrime, optime, etc.).  Ele oferă melodiei
posibilități nenumărate de expresie. 

ANACRUZA reprezintă .....................sau ..................... de sunete ...................... cu care începe o piesă.

SINCOPA este formula ....................... care se obţine prin mutarea accentului unui .................... pe următorul sunet .................... din
următoarea măsură.

CONTRATIMP reprezintă înlocuirea valorilor .......................... periodic accentuate, prin ................, care are ca efect deplasarea

11
....................... la durata imediat următoare.
Anexa 2

12
Anexa 3

13

S-ar putea să vă placă și