Sunteți pe pagina 1din 12

PLAN PROPRIU DE SECURITATE I S N TATE N MUNC SC MAMAIA LUXURY CONSTRUCTION SRL 1. INFORMA II GENERALE 1.

1 Adresa exact a antierului: 1.2 Beneficiarul lucr rii (Autoritatea Contractant ): 1.3 Denumirea lucr rii: 1.4 Data prev zut pentru nceperea lucr rii: 1.5 Durata estimativ a lucr rilorpe antier: 1.6 Datele de identificare a Contractantului, sub-Contractantilor: 2. M SURI GENERALE DE ORGANIZARE A ANTIERULUI Organizarea de antier va avea n vedere urm toarele: - amplasarea organiz rii de antier n conformitate cu proiectul i avizele autorit ilor; - asigurarea c ilor de acces; - delimitarea fizic a organiz rii de antier; - realizarea racordurilor de alimentare cu energie electric , ap , gaze, canalizare, comunica ii de voce i date; - montarea panoului general de distribu ie al organiz rii de antier, pentru alimentarea consumatorilor de 0,4 kV; - realizarea zonei de locuit: bar ci, s li de du , WC, dormitoare, infirmerie dotate cu ap curent , electricitate, nc lzire (componen a va fi n conformitate cu necesit ile antierului i legisla ia aplicabil ); - asigurarea unui iluminat general, n aer liber i n cl diri, cu un nivel de iluminare conform cu normele aplicabile; - dotarea cu mijloace PSI; - prezentarea informa iilor privitoare la antier prin: montarea panoului general de antier (n conformitate cu cerin ele legale) montarea unui panou ce indic lucr rile specifice din antierul de construc ii i EIP necesar afi area de instruc iuni generale cu privire la Disciplina n antierul de construc ii (Regulament de ordine interioar ) afi area unui Plan de circula ie n antier i n proximitatea antierului cu indicarea acceselor; afi area unui Plan de ac iune n situa ii de urgen (incendiu, calamit i naturale); afi area Graficului de execu ie a lucr rilor. i actualizarea lor ori de cte ori este necesar. - materialele, echipamentele si in general, orice elemente care, la o deplasare oarecare, pot afecta securitatea si sanatatea lucratorilor trebuie fixate pe mijlocul de transport intr-un mod adecvat si sigur;

- asezarea materialelor in stiva sau vrac se va face in asa fel incat sa nu prezinte pericol de surpare, daramare peste lucratori. Este interzis a se executa in imediata apropiere a stivelor sau depozitelor mari in vrac; - Instalatiile de distribuire a energiei electrice trebuie sa tina seama de puterea energiei distribuite, de conditiile de influenta externe si de competent persoanelor care au acces la parti ale instalatiei iar persoanele sa fie protejate corespunzator contra riscurilor de electrocutare prin contact direct sau indirect; - Accesul pe orice suprafata de material (planseu sau acoperire goluri) care nu are o rezistenta suficienta este interzis; - Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie libere si sa conduca in modul cel mai direct intr-o zona de securitate; - In caz de pericol toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid in conditii de maxima siguranta pentru lucratori; - Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile si iesirile de siguranta, precum si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate cu obiecte; - Locurile de munca unde exista pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de stingerea incendiului conform normelor in vigoare prin grija executantiilor. Mijloacele de stins incendiu vor fi intretinute si verificate regulat prin grija detinatorului; - Acordarea primului ajutor se face prin grija executantului, in zona santierului trebuind sa existe cel putin un post de prim ajutor echipat corespunzator; - Caile de circulatie, inclusiv scarile, scarile fixe, cheiurile si rampele de incarcare trebuie sa fie calculate, amplasate, amenajate si facute accesibile astfel incat sa poata fi utilizate usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in vecinatatea lor sa nu fie amenintati de nici un pericol; - Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie lipsite de proieminente, de gauri sau de planuri inclinate periculoase, ele trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase; - Lucratorii trebuie sa aibe la dispozitie pe santier apa potabila si , eventual, alta bautura corespunzatoare si nealcolica; - Lucratorii trebuie sa dispuna de facilitati pentru alua masa in conditii satisfacatoare; - Locurile de munca se vor mentine in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare; - Utilajele, instalatiile si dispozitivele folosite trebuie tinute in permanenta stare de functionare, executandu-se asupra lor lucrarile de intretinere prevazute de norme, controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic in vederea eliminarii defectelor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor. La terminarea programului utilajele vor fi oprite astfel incat sa nu impiedice circulatia si vor fi asigurate impotriva folosirii neautorizate de alte persoane (incuiate, decuplate de la tensiune, etc.); - Stocarea eliminarea sau evacuarea deseurilor rezultate in timpul lucrului se va face numai in locurile special destinate pentru acestea.

3. IDENTIFICAREA RISCURILOR I DESCRIEREA LUCR RILOR CARE POT PREZENTA RISCURI In procesul de munca principalele riscuri sunt urmatorii: - neutilizarea echipamentului individual de protectie si alte mijloace de protectie acordate angajatilor; - nerespectarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate specifice locului de munca, respectiv activitatii depuse de persoanele participante la procesul de munca; - utilizarea de echipamente tehnice necorespunzatoare din punct de vedere al prevederilor din norme si reglementari referitoare la securitatea si sanatatea muncii; - utilizarea de echipamente tehnice cu lipsa aparaturii de masura, control, semnalizare si protectie sau in conditiile neantretinerii acestora intr-o stare ireprosabila de functionare; - nerespectarea instructiunilor de expoatare a instalatiilor si echipamentelor tehnice, precum si tehnologiilor de lucru specifice. Pentru montarea circuitelor de conducte, factorii de risc pot fi: - Lumina iradianta de arcul voltaic la sudarea electrica si la stiloscoparea materialelor pe perioada montajului. - Lucrari cu foc deschis, sudura sau taiere cu flacara oxiacetilenica. - Utilizarea masinilor si dispozitivelor de taiere cu disc. - Folosirea de schele provizorii la montare si circulatia in vecinatatea acestora. - Lucrari la inaltime. - Verificarea imbinarilor sudate cu raze gama sau/si lichide penetrante - Zonele cu sarcini ridicate in carligul instalatiilor de ridicat. - Suportii nereglati ai conductelor. - Podestrele si scarile cu urme de ulei sau motorina. - Punerea in functiune de la starea rece pana la atingerea parametrilor de regim. Lucrarile care se executa la montarea instalatiilor tehnologice, termomecanice pot prezenta in principal urmatoarele pericole: - Balans la piese in timpul deplasarii. - Caderea de pe echipamente (de pe structura metalica) a persoanelor ce se ocupa de montaj. - Caderi de scule si materiale. Lucrarile de topire si sudare pot prezenta urmatoarele riscuri: - cresterea sau deficienta in volumul de oxigen , datorate scurgerii de gaze din cilindrii, provocate la randul ei, de defectiuni mecanice; - explozii cauzate de incingerea cilindrilorceea ce duce la cresterea presiunii interne sau la slabirea cilindrului; - reactii chimice periculoase daca gazele intra in contact cu alte substante, de exemplu petrol cu oxigen sau cupru cu acetilena;

- gazele se pot apride, cauzand incendii daca au loc scurgeri si daca cilindrii sunt inchisi in spatii neventilate; - risc de leziuni in urma manevrarii sau riscul de a fi lovit de cilindrii. 4. M SURI SPECIFICE DE SECURITATE N MUNC Principalele masuri de prevenire a factorilor de risc care trebuie luate sunt: - Toate operatiunile se vor face sub conducerea directa a responsabilului lucrarii. - Se vor prevedea avertizoare de pericol in zonele care prezinta pericol de accidentare. - Schelele provizorii vor fi bine fixate si marcate pentru sarcinile admisibile. - Platfomele si scarile vor fi mentinute in stare curata. - Se vor face instructaje cu muncitorii astfel ca fiecare sa-si cunoasca locul si obligatiile cei revin in timpul lucrarii. - Cablurile de legare trebuie sa corespunda sarcinii care se ridica, inscrisa pe fiecare element in parte, sa nu prezinte indoituri, strangulari, fire rupte, sa fie ferite de muchiile ascutite ale pieselor prin adaosuri de lemn sau metalice. - Sarcinile se vor lega la dispozitivul de ridicat numai de catre muncitori instruiti in acest scop si numiti prin decizie drept legatori de sarcina. - In timpul probelor sau in timpul expoatarii de durata a echipamentelor se vor supraveghea riguros etanseitatea circuitelor. - Pentru stingerea incendiilor de natura electrica se vor utiliza numai stingatoarele cu praf si bioxid de carbon si cele cu zapada carbonica. - Dotarile si echipamentele pentru interventii in caz de incendiu vor fi verificate si capabile in orice moment sa poate fi utilizate. - Inaintea inceperii lucrului este obligatorie verificarea de catre lucrator a integritatii echipamentului individual de protectie. 4.1. M suri tehnice si organizatorice: - Masurile de prevenire a incendiilor luate in considerare la faza de proiectare si care trebuie realizate la transport, depozitare, montaj, expoatare, intretinere si reparatii sunt: - Spatiile de exploatare, intretinere si reparatii vor fi dotate cu instalatii sanitare si toate dotarile PSI conform legii. - Lucrarile se vor efecua numai de catre persoane calificate si instruite in ceea ce priveste prescriptiile tehnice de montaj a acestora si norme de prevenire a incendiilor. - Este interzisa depozitarea in centrala termica a unor utilaje sau materiale care nu au legatura cu montajul si expoatarea acesteia. - In perioada de montaj, beneficiarul are obligatia de a asigura securitatea obiectivelor invecinate impotriva incendiilor si de a dota locurile de munca cu materiale si echipamente de stins incendiul. - Se vor lua masurile impuse de normele lucrarilor cu foc deschis, sudura electrica si taierea cu flacara.

- Executia lucrarilor din prezentul proiect se va face astfel incat sa nu se blocheze caile de acces pentru interventie in caz de incendiu. - Materialele utilizate la izolarea termica a conductelor vor fi incombustibile si se vor asigura impotriva imbibarii cu substante inflamabile, motorina, ulei sau pacura si vor fi complet evacuate dupa terminarea montajului. - Accesul in zonele de lucru la inaltime se face numai pe scarile de acces si podestele confectionate si montate. - Pentru lucrarile la nivelele superioare se vor utiliza numai muncitori peste 18 ani, bine instruiti. - In timpul efectuarii lucrarilor la inaltime (care necesita aplecarea lucratorilor in afara balustradelor) asigurarea cu ajutorul centurilor de siguranta este obligatorie; legarea se va face numai cu elemente sigure si fixe ale instalatiei sau constructiei care nu sunt afectate de procesul tehnologic in curs de desfasurare. - Admiterea la lucrul pe platforme se va face numai dupa verificarea si prelucrarea acestora de catre responsabilul de lucrare; in efectuarea lucrarilor de montare sau de demontare la nivelurile superioare, sculele si materialele marunte se vor pastra numai in cutii sau ladite speciale. Lasarea acestora la voia intamplarii precum si aruncarea deseurilor de materiale sau altor materiale de la inaltime sunt strict interzise. - Scelele provizorii vor fi bine fixate si marcate pentru sarcinile admisibile. - Platfomele si scarile vor fi mentinute in stare curata neadmitandu-se depozitarea pe ele a obiectelor de orice fel. - Se vor prevedea avertizoare de pericol in zonele care prezinta posibilitatea de accidentare. - Personalul care lucreaza la inaltime va fi asigurat cu centuri de siguranta si verificat inainte de inceperea lucrarii daca este apt pentru astfel de lucrari. - Nu se va lucra sub sarcina ridicata in carligul instalatiilor de ridicat. - Se vor folosi obligatoriu castile de protectie si intreg echipamentul corespunzator lucrarilor prestate (ochelari, manusu, sorturi, etc.). - Se vor lua masurile impuse de normele lucrarilor cu foc deschis si taierea cu flacara. - Sudorii vor trebui autorizati conform PT ISCIR in vigoare. - Executantul va pune la dispozitia sudorilor si echipei de montaj intregul echipament de protectie din fondurile acestuia. - Beneficiarul va urmari ca executantul sa predea locul de munca curat inclusiv spatiile in care in timpul montajului sau depozitat provizoriu materiale. - Se va interzice accesul persoanelor straine in zonele de montaj sau expoatare. - Spatiile de depozitare, de montare, vor fi iluminate incalzite, ventilate si dotate PSI conform legii. - Beneficiarul lucrarii este obligat sa asigure insusirea temeinica de catre intregul personal a masurilor de prevenire a accidentelor de munca si imbolavirilor profesionale si sa asigure respectarea constienta a masurilor respective.

- In fiecare loc de munca se vor afisa instructiuni cu prevederile care trebuie respectate pentru evitarea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale, precum si interdictiile privind efectuarea unor manevre sau utilizarea unor metode necorespunzatoare de lucru. In acest scop beneficiarul va organiza o activitate permanenta de propaganda vizuala, auditiva si audiovizuala a securitatii muncii la nivelul centralei si locurilor de munca. 4.2. M suri SSM la execu ia lucr rilor n sta ii electrice: Lucr rile de construc ii montaj se desf oar n apropierea instala iilor de nalt tensiune aflate n func iune. Se interzice executarea lucr rilor pe timp nefavorabil (vnt, ploaie, desc rc ri electrice) n sta ia exterioar . Se va realiza conectarea la instala iile de legare la p mnt ale sta iilor a elementelor care n mod normal nu sunt sub tensiune, dar pot c p ta poten iale periculoase. Se vor verifica valorile rezisten elor prizelor de legare la p mnt i eventual mbun t irea acestora (unde este cazul). Personalul executant trebuie s fie permanent supravegheat de eful de lucrare i eful de echip i s ndeplineasc urm toarele condi ii: - s posede calificarea profesional necesar ; - s fie instruit i verificat din punct de vedere al NP-SSM; - s fie s n tos fizic i psihic i s nu aib infirmit i care i-ar putea stnjeni activitatea sau ar putea conduce la accidente la locul de munc . n vederea execut rii lucr rilor cu scoaterea unei p r i din instala ie de sub tensiune i realizarea zonei protejate, trebuie luate urm toarele m suri: - ntreruperea tensiunii i separarea vizibil a p r ii de instala ie - blocarea n pozi ia deschis a dispozitivelor de ac ionare ale aparatelor de comuta ie prin care s-a f cut separarea vizibil - identificarea instala iei sau p r ii din instala ie la care se va lucra - verificarea lipsei tensiunii - legarea p r ii de instala ie la p mnt i n scurtcircuit - delimitarea material a zonei de lucru cu paravane, benzi, indicatoare de securitate etc., eviden iindu-se clar instala iile la care se lucreaz fa de cele la care nu se lucreaz - asigurarea mpotriva accidentelor de natur neelectric . Instalatiile electrice din incinta santierului se vor executa in baza unor proiecte de executie, autorizat, respectandu-se prevederile reglementarilor in vigoare. Toate instalatiile electrice izolate aparent vor fi amplasate la o inaltime de minim 2.5 m deasupra solului si in locuri ferite de pericolul deteriorarii mecanice. Este interzisa utilizarea conductoarelor neizolate in zone unde acestea pot fi atinse de obiecte sau de utilaje in curs de montare. In toate cazurile, intrerupatoarele de actionare vor fi protejate cu carcase corespunzatoare contra deteriorarilor mecanice si a actiunii interperiilor. Este interzisa montarea intrerupatoarelor pe conductori electrici mobili de tipul cordoanelor, snururilor etc.

Dozele de legatura vor fi montate in locuri protejate cu carcase corespunzatoare contra deteriorarii mecanice. Tablourile electrice de distributie vor fi de constructie standardizate si izolate corespunzator, in functie de locul de montaj. Este interzis accesul la tablourile electrice a persoanelor necalificate sau neautorizate. Este obligatorie montarea unui intrerupator general actionat din exteriorul tabloului de distributie. Este interzisa legarea directa in tabloul de distributie a diferitelor utilaje sau lampi portative. Legarea utilajelor la instalatiile electrice monofazice sau trifazice se va efectua prin prize de racord prevazute cu protectie corespunzatoare de legare la nulul de protectie sau priza de pamant. Este interzisa inadirea conductoarelor electrice neizolate corespunzatoar. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere, toate partile metalice ale instalatiilor si utilajelor electrice aflate sub tensiune, se vor lega obligatoriu la instalatiile de protectie. Masuri preventive pentru eliminarea pericolului sau de protectie impotriva riscurilor: - toate dispozitivele electrice portabile, echipamente de iluminat si motorizate trebuie sa aiba sub 2 cai putere, operate la un voltaj de 220; - daca se folosesc transformatoare, acestea trebuie conectate la o sursa de electricitate; - orice interferenta a echipamentului, defectiune a cablurilor si firelor electrice trebuie verificata si remediata; - lucrarile care tin de lectricitate pot fi executate de orice electrician autorizat; - trebuie folosite cabluri blindate si protectii E.L.C.B. , unde este cazul; - se vor utiliza doze corespunzatoare pentru toate conexiunile la utilajele electrice; - conectarea la prize trebuie facuta corect , astfel incat dispozitivul de prindere al cablului sa il mentina ferm in priza si sa nu poata iesi; - daca exista fire lectrice suspendate, unde exista pericolul ca acestea sa fie agatate sau atinse ( scari, schele, etc.), sursa electrica trebuie deconectata, sau trebuie luate masuri preventive pentru ca aceste fire sa nu se atinga; - tineti cont de faptul ca electyricitatea se poate extinde pe o distanta impresionanta si poate cauza leziuni grave sau fatalitati , chiar daca nu exista un contact fizic cu cablurile electrice; Delimitarea zonei de protec ie se face prin ngr diri demontabile cu indicatoare de avertizare i interzicere a accesului. n timpul execut rii lucr rilor, autosc rile, autotelescoapele i alte utilaje sau dispozitive vor fi amplasate astfel ca n timpul manevr rii acestora s nu se dep easc limitele zonei de protec ie. Toate utilajele care pot veni n contact cu o surs de tensiune periculoas vor fi legate la p mnt (priza stlpului sau priza artificial realizat cu ru i) prin intermediul unui conductor de cupru flexibil neizolat (min. 16 mm). M surarea gabaritelor i s ge ilor aflate sub tensiune este permis numai la sol i numai cu aparate speciale construite n acest scop. Este interzis m surarea gabaritelor i s ge ilor cu ajutorul pr jinilor, frnghiilor sau ruletelor.

La scoaterea conductoarelor de circuite secundare din cleme, se verific lipsa de tensiune cu indicatorul de joas tensiune sau cu voltmetrul. Lucr torii vor fi dota i cu mijloace de protec ie individual (cizme i m nu i electroizolante) pentru evitarea electrocut rii, i casc de protec ie. Orice fel de leg tur cu instala ia de legare la p mnt existent se va executa folosindu-se mijloace individuale de protec ie a muncii (m nu i i cizme de cauciuc pentru instala ii de nalt tensiune). Cunoa terea i respectarea normelor de mai sus este obligatorie pentru ntreg personalul angrenat n activitatea de construc ii montaj, exploatare. M surile de securitatea muncii pentru perioada de execu ie se stabilesc de c tre unitatea de execu ie. Responsabilitatea aplic rii i respect rii legislatiei privind securitatea si santatea in munca revine , sub-contractorilor i fiec rui lucr tor, potrivit func iei pe care o de ine, n conformitate cu prevederile HG 300/2006. Personalul cu func ii de conducere ( ef de echip ) r spunde de asigurarea dot rii, controlului i instruirii personalului n subordine. 4.3. Masuri specifice pentru lucrarile de taiere sau sudare. Masuri preventive impotriva pericolelor: - aparatele de sudura, taiere, lipit sau alte dispozitive cu flama trebuie manevrat doar de personal instruit , pe deplin constient de masurile preventive pe care trebuie sa le ia; - este nevoie de permise de munca in cazul lucrarilor care implica topirea, taierea, sudarea sau recoacerea materialelor; - trebuie respectate conditiile corespunzatoare de depozitate a echipamentelor cu cilindri, in conformitate cu standardele in vigoare; - o persoana abilitata va desfasura un program de intretinere si testare a tuturor echipamentelor si instalatiilor , si va pastra o evidenta a acestora; - prin respectarea conditiilor de lucru adecvate , prin punerea la dispozitia lucratorilor a stingatoarelor si a echipamentelor de aparare impotriva incendiilor , se i-au masuri impotriva incendiilor si a exploxiilor; - se vor pune la dispozitie foi speciale cu informatii privind pericolele si riscurile la locul de munca , indicand masuri preventive pentru utilizarea gazelor. 4.4. M suri specifice de SSM sunt indicate prin Instruc iunile Proprii de SSM pentru execu ia lucr rilor indicate la Cap. 3. Instructiunile Proprii de SSM sunt urmatoarele: - instructiuni proprii privind delimitarea materiala a zonei de lucru si asigurarea impotriva accidentelor de natura neelectrica ; - instructiuni proprii privind utilizarea de catre electricieni a mijloacelor de productie; - instructiuni proprii privind verificarea lipsei tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurt circuit ;

- instructiuni proprii privind activitatea de aparare impotriva incendiilor si a calamitatilor naturale ; - instructiuni proprii privind manipularea si depozitarea materialelor; - instructiuni proprii privind reguli de comportare la dezastre; - instructiuni proprii privind lucrul la inaltime ; - instruc iuni de ap rare mpotriva incendiilor specifice instala iilor electrice de for i iluminat; - instructiuni pentru acordarea primului ajutor; - instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru sapator manual; - instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru lucrator la inaltime ( pe scele, platforme, podine, etc.); - instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru sofer amator care vine cu masina la serviciu; - instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru conducator autoutilitara sub 3.5 tone maxima autorizata (pentru transport marfa); - instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru excavator. nc perile pentru odihn i/sau cazare trebuie s fie suficient de mari i prev zute cu un num r de mese i de scaune corespunz tor num rului de lucr tori. Dac nu exist asemenea nc peri, alte facilit i trebuie s fie puse la dispozi ie personalului pentru ca acesta s le poat folosi n timpul ntreruperii lucrului. nc perile de cazare fixe care nu sunt folosite doar n cazuri excep ionale trebuie s fie dotate cu echipamente sanitare n num r suficient, cu o sal de mese i cu o sal de destindere. Acestea trebuie s fie dotate cu paturi, dulapuri, mese i scaune, inndu-se seama de num rul de lucr tori. La atribuirea lor trebuie s se in seama de prezen a lucr torilor de ambele sexe. n nc perile pentru odihn i/sau cazare trebuie s se ia m suri corespunz toare pentru protec ia nefum torilor mpotriva disconfortului produs de fumul de tutun. 6. M SURI DE COORDONARE C i i zone de acces Se va avea n vedere respectarea gabaritelor de transport prev zute prin proiect, fa de instala iile electrice aflate sub tensiune. C ile de circula ie, inclusiv sc rile mobile, sc rile fixe i rampele de nc rcare, trebuie s fie calculate, plasate i amenajate, precum i accesibile astfel nct s poat fi utilizate u or, n deplin securitate i n conformitate cu destina ia lor, iar lucr torii afla i n vecin tatea acestor c i de circula ie s nu fie expu i riscului de a fi lovi i de autovehicule sau electrocutare. C ile care servesc la circula ia persoanelor i/sau a m rfurilor, precum i cele unde au loc opera iile de nc rcare sau desc rcare trebuie s fie dimensionate n func ie de num rul poten ial de utilizatori i de tipul de activitate. Dac sunt utilizate mijloace de transport pe c ile de circula ie, o distan de securitate suficient sau mijloace de protec ie adecvate trebuie prev zute pentru ceilal i utilizatori ai locului. C ile de circula ie trebuie s fie clar semnalizate, verificate periodic i ntre inute.

C ile de circula ie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel nct s existe o distan suficient fa de u i, por i, treceri pentru pietoni, culoare i sc ri. Zonele periculoase trebuie semnalizate n mod vizibil. Trebuie luate m suri corespunz toare pentru a proteja lucr torii s p trund n zonele periculoase. Manipulare materiale, utilaje de ridicat, utilaje Se vor prevede instruc iuni specifice SSM pentru manipularea elementelor metalice lungi i echipamentelor de ridicat. Toate sc rile i schelele trebuie s fie concepute, construite i ntre inute astfel nct s se evite pr bu irea sau deplasarea lor accidental . Platformele de lucru, pasarelele i sc rile schelelor trebuie s fie construite, dimensionate, protejate i utilizate astfel nct persoanele s nu cad sau s fie expuse c derilor de obiecte. Schelele trebuie controlate de c tre o persoan competent , astfel: a) nainte de utilizarea lor; b) la intervale periodice; c) dup orice modificare, perioad de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de p mnt ori n alte circumstan e care le-ar fi putut afecta rezisten a sau stabilitatea. Sc rile trebuie s aib o rezisten suficient i s fie corect ntre inute. Acestea trebuie s fie corect utilizate, n locuri corespunz toare i conform destina iei lor. Schelele mobile trebuie s fie asigurate mpotriva deplas rilor involuntare. Toate instala iile de ridicat i accesoriile acestora, inclusiv elementele componente i elementele de fixare, de ancorare i de sprijin, trebuie s fie: a) bine proiectate i construite i s aib o rezisten suficient pentru utilizarea c reia i sunt destinate; b) corect instalate i utilizate; c) ntre inute n stare bun de func ionare; d) verificate i supuse ncerc rilor i controalelor periodice, conform dispozi iilor legale n vigoare; e) manevrate de c tre lucr tori califica i care au preg tirea corespunz toare. Toate instala iile de ridicat i toate accesoriile de ridicare trebuie s aib marcat n mod vizibil valoarea sarcinii maxime. Instala iile de ridicat, precum i accesoriile lor nu pot fi utilizate n alte scopuri dect cele pentru care sunt destinate. Toate vehiculele i ma inile pentru excava ii i manipularea materialelor trebuie s fie: a) bine concepute i construite, inndu-se seama, n m sura n care este posibil, de principiile ergonomice; b) men inute n stare bun de func ionare; c) utilizate n mod corect. Conduc torii i operatorii vehiculelor i ma inilor pentru excava ii i manipularea materialelor trebuie s aib preg tirea necesar . Trebuie luate m suri preventive pentru a se evita c derea n excava ii sau n ap a vehiculelor i a ma inilor pentru excava ii i manipularea materialelor. Cnd este necesar, ma inile pentru excava ii i manipularea materialelor trebuie s fie echipate cu elemente rezistente, concepute pentru a proteja conduc torul mpotriva strivirii n cazul r sturn rii ma inii i al c derii de obiecte.

Instala iile, ma inile i echipamentele, inclusiv uneltele de mn , cu sau f r motor, trebuie s fie: a) bine proiectate i construite, inndu-se seama, n m sura n care este posibil, de principiile ergonomice; b) men inute n stare bun de func ionare; c) folosite exclusiv pentru lucr rile pentru care au fost proiectate; d) manevrate de c tre lucr tori avnd preg tirea corespunz toare. Instala iile i aparatele sub presiune trebuie s fie verificate i supuse ncerc rilor i controlului periodic. Delimitare zone de depozitare Zonele de depozitare ale substan elor periculoase trebuie semnalizate n mod vizibil. Trebuie luate m suri corespunz toare pentru a mpiedica lucr torii s p trund n zonele de depozitare ale substan elor periculoase f r autorizare. 7. OBLIGA II CE DECURG DIN INTERFEREN A ACTIVIT ILOR CARE SE DESF OAR N PERIMETRUL ANTIERULUI I N VECIN TATEA ACESTUIA Pe antier va exista un plan al re elelor existente, electrice, de ap , gaze, comunica ii, supraterane sau subterane, a c ror amplasare poate interfera cu lucr rile prev zute prin proiect. n cadrul m surilor tehnice de securitate a muncii, n conformitate cu art. 48 din IPSM-IEE/2007, separarea electric este n responsabilitatea Autorit ii Contractante, urmnd ca identificarea p r ii din instala ie la care se va lucra, verificarea lipsei tensiunii i legarea la p mnt, delimitarea material a zonei de lucru i alte m suri tehnice de securitate a muncii, s fie realizate de subcontractant. 8. M SURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA MEN INERII ANTIERULUI N ORDINE I N STARE DE CUR ENIE Subcontractantii vor asigura prin personalul propriu sau printr-o firm specializat paza organiz rii proprii de antier, inclusiv paza echipamentelor i materialelor depozitate n afara organiz rii de antier. Pentru lucr rile care se vor executa n incinta instala iilor Autorit ii Contractante, paza i ordinea vor fi asigurate de personalul specializat al acestuia. Subcontractantii vor p stra cur enia n vecin tatea zonelor pentru organizarea de antier, precum i la locul de desf urare al lucr rilor de execu ie. n cursul execu iei, subcontractantii vor asigura eliberarea antierului de toate obstacolele, de eurile i materialele care nu mai sunt necesare, vor cur a i ndep rta reziduurile rezultate din lucr rile temporare i utilajele care nu mai sunt necesare pentru continuarea lucr rilor. Dup terminarea lucr rilor aferente fiec rei etape, subcontractantii vor nl tura toate materialele rezultate din demol ri i demont ri. 9. INDICA II PRACTICE PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, EVACUAREA PERSOANELOR Angajatorul trebuie s se asigure c acordarea primului ajutor se poate face n orice moment. De asemenea, angajatorul trebuie s asigure personal preg tit n acest scop.

Trebuie luate m suri pentru a asigura evacuarea, pentru ngrijiri medicale, a lucr torilor accidenta i sau victime ale unei mboln viri nea teptate. Trebuie prev zute una sau mai multe nc peri de prim ajutor, n func ie de dimensiunile antierului sau de tipurile de activit i. nc perile destinate primului ajutor trebuie s fie echipate cu instala ii i cu materiale indispensabile primului ajutor i trebuie s permit accesul cu brancarde. Aceste spa ii trebuie semnalizate n conformitate cu prevederile din legisla ia na ional care transpune Directiva 92/58/CEE. Trebuie asigurate materiale de prim ajutor n toate locurile unde condi iile de munc o cer. Acestea trebuie s fie semnalizate corespunz tor i trebuie s fie u or accesibile. Un panou de semnalizare amplasat n loc vizibil trebuie s indice clar adresa i num rul de telefon ale serviciului de urgen . 10. MODALIT I DE COLABORARE NTRE ACTORI N DOMENIUL SSM Principalii actori n domeniul SSM pe durata executarii lucrarii sunt: - Contractantul/antreprenorul/sub-antreprenori - coordonatorul n materie de SSM pe durata realiz rii lucr rii - dirigintele de antier - Autoritatea Contractant Modalit ile de colaborare ntre actorii n domeniul SSM vor fi n conformitate cu clauzele contractuale i cu cele precizate n HG 300/2006.

AVIZAT Coordonator in materie de securitate si sanatate in munca