Sunteți pe pagina 1din 13

FILIALA BUCURESTI Specializarea : Administratie Publica

CAIET DE PRACTIC A
AUTORIZATIE DE PRACTICA
In conformitate cu Legea nr 288/2002,studenta Marchidanu(Matei) St Ioana de la Universitatea "Spiru Haret",Facultatea de Drept si Administratie Publica,centrul Bucuresti este repartizata pentru a face practica la Primaria comunei Buturugeni.

STAGIUL DE PRACTICA Totalul zilelor de stagiu - 15 zile Institutia in care se face practica: PRIMARIA COMUNEI BUTURUGENI
Data prezentarii: - 09.06.2008 - 23.06.2008 Semnatura primarului si stampila Totalul zilelor de practica(cifre si litere)- 15 (cincisprezece) zile x 6 ore/zi= 90 ore

PLANUL CALENDARISTIC DE DESFASURARE A PRACTICII PRIMARIA BUTURUGENI Durata practicii 15 zile De la 09.06.2008-23.06.2008 Denumirea Sectorul,locul de munca serviciului,sectiei Termenele lucrarii de la___pina la___ Asistenta sociala Compartimentul asistenta 9.06.08434j99e sociala 434j99e 13.06.2008 Starea civila Compartimentul starea 16.06.08civila 20.06.08 Registrul Compartimentul registrul 23.06.08.Agricol agricol 27.06.08

INSEMNARILE STUDENTEI
Prin cererea adresata Primariei comunei Buturugeni,aprobata de primar,am solicitat efectuarea perioadei de practica pentru completarea cunostintelor teoretice si practice,obtinute la cursuri,lucrari practice in cadrul institutiei Primaria comunei Buturugeni. Administratia publica locala functioneaza ca toate celelalte Buturugeni, administratii

publice locale in baza Legii nr 215/2001, privind administratia publica locala,cu modificarile si completarile ulterioare. Pe perioada de practica ami fost repartizata la urmatoarele compartimente in cadrul institutiei dupa cum urmeaza: 1.Compartimentul Starea civila 2.Compartimentul Asistenta Sociala 3.Compartimentul registrul Agricol. In perioada 09.06.-13.06.2008 am desfasurat practica la nivelul compartimentului "Asistenta Sociala" In data de 09.06.2006 mi-a fost prezentata activitatea Compartimentului si o parte din legislatia ce sta la baza bunei desfasurari a acestei activitati. In data de 10.06.2008,am participat alaturi de unul dintre functionarii publici din cadrul Compartimentuklui asistenta sociala 434j99e la veruificarea unor aspecte semnalate intr-o cerere adresata Primariei Buturugeni referitoare la acordarea ajutorului social.In urma verificarilor efectuate,precum si a discutiilor purtate cu persoanele responsabile,am aflat urmatooarele:

ajutorul social se acorda in completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure,pentru asigurearea venitului minim garantat lunar, asa cum reiese din Legea nr 416/2001,privind venitul minim garantat,modificata prin Legea nr 115/2006; ajutorul social se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotite de actele dovedidoare privind componenta familiei si veniturile nete realizate in luna anterioara depunerii cererii de membrii acesteia; cererile pentru acordarea ajutorului social se solutioneaza ,in teremen maxim de 30 de zile de la data inregistrarii,de catre persoanele din cadrul serviciului public de asistenta sociala 434j99e ,desemnate prin dispozitie a primarului ; pentru fiecare solicitant se intocmeste o documentatie distincta, pastrandu-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului de ajutor social,cele emise ulterior de primar,precum si cele depuse ulterior de solicitant; in vederea solutionarii cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune,in mod obligatoriu ,efectuarea

anchetei sociale la domiciliul sau dupa caz la resedinta solicitantului ajutorului social,pentru verificarea situatiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare; ancheta sociala se realizeaza de personalul serviciului public de asistenta sociala 434j99e din subordinea consiliului local,sau dupa caz de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale,in teremen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii; pentru sumele acordate ca ajutor social, persoanele majore apte de munca din familia beneficiara are obligatia de a presta lunar ,la solicitarea primarului,actiuni sau lucrari de interes local,fara a se depasi regismul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii; in vederea respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social,primarii dispun efectarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de cate ori este nevoie,emitand in cest sens dispozitie de acordare sau dupa caz de incetare a ajutorului social; persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social au obligatia sa

dovedeasca cu acte,din 3 in 3 luni,ca indeplinesc conditiile prevazute de lege In data de 11,12,13 06 2008 la cererea mai multor cetateni din comuna Buturugeni,satul Padureni,judetul Giurgiu care solicitau acordarea ajutorului social pentru familiile lor,am participat alaturi de functionarul din cadrul compartimentului de sistenta sociala 434j99e ,la intocmirea dosarelor,deplasandune impreuna cu comisia de asistenta sociala 434j99e si autoritate tutelara din cadrul primariei in satul Padureni,la domiciliul solicitantilor in vederea efectuarii anchetelor sociale ,verificand totodata situatia ce rezulta din actele dovedotoare pe care solicitantii le atasase la cerere. In data de 16.06.2008,in cadrul Compatimentului "Starea Civila",s-a prezentat un cetatean care a solicitat lamuriri cu privire la actele care trebuiesc depuse in vederea inregistrarii nasterii copilului sau. Sub atenta indrumare a ofiterului de stare civila am putut sa-I comunic urmatoarele: -termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii este de 15 zile de la data nasterii,pentru copilul nascut viu si aflat in viata,

-inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei verbale date in fata ofiterului de stare civila de catre orcicare dintre parinti; -declarantul va prezenta urmatoarele acte: a) certificatul medical constatator al nasterii,intocmit pe formular tip ,care va trebuisa aibe numar de inregistrare ,data certa sigiliul unitatii sanitare,semnatura si parafa medicului b)-certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului daca nasterea nu este declarata de mama c)-certificatul de casatorie al copilului,daca acestia sunt casatoriti. parintilor

-actele de identitate ale parintilor si al declarantului dupa caz ,precum si certificatele de stare civila se restituie imediat dupa confruntarea datelor. In ziua de 18.06.2008,in cadrul aceluiasi compartiment , la sediul ptrimariei s-au prezentat doi tineri care au solicitat informatii in legatura cu formalitatile care trebuiesc indeplinite in vederea incheierii casatoriei.Consultand legislatia(Metodologia pentru aplicarea Legii nr 119/1996) si solicitand sprijinul ofoiterului de stare civila am putut sa le comunic urmatoarele:

-prima formalitate pe care viitori soti o indeplinesc in vederea casatoriei este declaratia de casatorie.Ea se face numai in forma scrisa,fiind semnata de declarant si ofiterul de stare civila si trebuie sa contina: a)-vointa neidoielnica de a se casatorii a viitorilor soti b)-declaratia viitorilor soti ca indeplinesc cerintele prevazute de art 4-10 din Codul familiei,cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si lipsa impedimentelor la casatorie c)-declaratia acestora ca au luat la cunostinta reciproc de starea lor de sanatate. d)-declaratia viitorilor soti cu privire la numele pe care s-au inteles sa-l poarte in timpul casatoriei(acesata declaratie se poate face si ulterior,pina la data incheierii casatoriei,in forma scrisa ,urmand a fi anexata la declaratia de casatorie facuta) e)-date cu privire la identitatea viitorilor soti f)-precizarea locului unde urmeaza a se incheia casatoria,daca declatariile s-au facut la servicii de stare civila diferite. -viitorii soti trebuie sa prezinte odata cu declaratia de casatorie ,actele prevazute de lege,cf art 39 si 40 din Metodologie,respective:

-actul de identitate(BI sau CI) -certificatul de nastere copie si original -certificatul medical(prenuptial) privind starea sanatatii ,care sste valabil 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori. -acte in original si copii traduise si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila,din care sa rezulte ,daca este cazul,desfacerea casatoriei anterioare -deasemeni le-aqm comunicat faptul ca termenul legal in care se poate incheia casatoria este de 10 zile de la data cind a fost inregistrata declaratia de casatorie.In acest termen se cuprind atat ziua inregistrarii declaratiei cit si ziua in care se oficiaza casatoria. Din data de 23.06 2008 pina in data de 28.06.2008 mi-am efectuat orele de practica in cadrul compartimentului "Registrul Agricol" Aici am aflat de la functionarul care se ocupa de registrul agruicol ca acest compartiment functioneaza in temeiul art 107 din Constitutia Romaniei si al Legii 68/1991,privind registrul agricol. Legii 68.

Registrul agricol reprezinta un document official de evidenta primara,unitara in care se inscriu date privind: -terenurile detinute,pe categorii -modul de utilizare a suprafetei agricole -suprafata arabila cultivata cu principalele culture -suprafetele amenajate pentru irigat -numarul pomilor -efectivele de animale -utilajele agricole -mijloacele de transport -constructiile gospodaresti -componenta gospodariilor (membrii gosp.) cu adresa si CNP. Registrul agricol cuprinde patru tipuri dupa cum urmeaza: TIPUL I -registre in care se inscriu persoanele fizice cu domiciliul in localitatea respective TIPUL II - registre in care se inscriu persoanele fizice cu domiciliul in alte localitati

TIOUL III - register in care se inscriu persoanele juridice cu sediul in localitatea respective TIPUL IV - register in care se inscriu persoanele juridice cu sediul in alte localitati. Inscrierea datelor in registrele agricole se face pe baza declaratiilor date sub semnatura proprie,a capului de gospodarie,sau a unui membru major din cadrul gospodariei,prin vizitarea gospodariilor de catre persoanele imputernicite cu completarea registrelor agricole,sau la sediul Primariei cind capul gospodariei se prezinta din initiative sau pentru rezolvarea altor probleme. in data de 25.06.2008 la cererea mai multor personae fizice care cumparase terenuri agricole pe raza localitatii am participat alaturi de agebntul agricol ,sub atenta supraveghere si indrumare a acestuia la inregistrarea in regsitrul agricol(trecerea pe rol) a persoanelor respective cu suprafetele de etren ce fusesera cumparate si tototata radierea suprafetelor in cauza de la partidele de rol ale cetatenilor care le instrainase(vanduse). Dupa inregistrarea in registrul agricol am indrumat persoanele resopective la compartimentul "Impozite si taxe" din cadrul

primariei,pentru a fi inregistrate si acola si pentru a achita impozitele si taxele ce le reveneau. In data de 27.06 2008 la sesizarea domului Popesu Gheorghe, facuta comisiei de aplicare a legii fondului funciar din cadrul primariei,m-am deplasat impreuna cu comisia in teren unde am procedat la masurarea unei suprafete de teren proprietatea numitul Popesu Gheorghe,care se afla in litigiu cu vecinul din partea de est,intrucat acesta ii ocupase in mod abuziv 0,50 ml din terenul proprietatea sa.In urma masuratorilor effectuate si a discutiilor purtate cu ambii proprietary de terenuri comisia locala de fond funciar a reusit sa singa litigiul dintre cele doua personae pe cale amiabila,ambii proprietari revenind la vechiul amplasament. CONCLUZII
Aprecieri asupra activitatii studentului, Semnatura asupra conducatoruli insitutiei comportarii,disciplinei,deprinderea in activitatea functionala, particoiparea la activitatea economico-financiara a institutiei

Practicanta Marchidanu(Matei)Ioana a dat dovada de seriozitate,constiinciozitate,initiative si implicare in problemele institutiei,a colaborat foarte bine cu

toti functionarii,in vederea informarii cetatenilor,solutionarii cereriloe acestora.