Sunteți pe pagina 1din 66

1

CUPRINS:
ARGUMENT 4
Diagnoza mediului intern şi extern – Analiza SWOT (finele anului școlar 2021-2022) 5
BAZA CONCEPTUALĂ 8
VIZIUNE 11
MISIUNE 11
DIRECȚII GENERALE DE ACTIVITATE 12
Anul de studii 2022-2023 12
DIMENSIUNEA I – SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE 16
Standard 1.1. Asigurarea securitatea și protecția tuturor elevilor/ copiilor 16
Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui elev/ copil 22
Standard 1.3. Instituția de învățământ oferă servicii de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață 25
DIMENSIUNEA II – PARTICIPARE DEMOCRATICĂ 26
Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare 26
PLAN DE ACTIVITATE A CONSILIULUI ELEVILOR, anul de studii 2022-2023 27
Standard 2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în procesul educațional 30
PLAN DE ACTIVITATE CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR, anul de studii 2022-2023 30
PLAN DE ACTIVITATE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, anul de studii 2022-2023 31

2
Standard 2.3. Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-o societate interculturală bazată pe democrație 35
DIMENSIUNEA III – EFICIENŢĂ EDUCAŢIONALĂ 38
Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional de calitate 38
PLAN DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI PROFESORAL, anul de studii 2022-2023 39
PROGRAM DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 43
Anul de studii 2022-2023 43
PROGRAM DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE ȘTIINȚE UMANISTE 46
Anul de studii 2022-2023 46
PROGRAM DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE ȘTIINȚELE REALE, ARTE ŞI SPORT 48
Anul de studii 2022-2023 48
PROGRAM DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ 50
DIRIGINŢII CLASELOR V-IX 50
Anul de studii 2022-2023 50
PROGRAM DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ 52
DIRIGINŢII CLASELOR I-IV 52
Anul de studii 2022-2023 52
Plan de activitate al Consiliului de etică, anul de studii 2022-2023 54
PLAN DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE ATESTARE A CADRELOR DIDACTICE, anul de studii 2022-2023 56

3
Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul educațional 58
PLAN DE ACTIVITATE AL BIBLIOTECII, anul de studii 2022-2023 58
Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN 62
Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile echității de gen 62
DECADE, SĂPTĂMÂNI PE OBIECTE, anul de studii 2022-2023 64

4
ARGUMENT
Educaţia reprezintă factorul strategic al dezvoltării viitoare a ţării prin contribuţia sa esenţială la modelarea
multidimensional şi anticipativă a capitolului uman.

Viitorul depinde în special de creşterea capacităţii de înţelegere şi acţiune umană, depinde la rândul lor de sistemul educaţional
care trebuie să adopte o nouă atitudine faţă dee cunoaştere, faţă de dezvoltare, faţă de viaţă şi să pună accentual pe participare şi
iniţiativă în rezolvarea problemelor reale, concrete ale societăţii.

Oferta educaţională include actualizarea curriculumului, introducerea noilor tehnici de predare centrate pe cerinţele şi pe
stilurile individuale de învăţare ale elevului, promovarea inovaţiei în predare şi
învăţare, precum şi furnizarea competenţelor şi abilităţilor necesare pentru ocupaţiile
noi.

Construcţia unui învăţământ modern şi de calitate, adaptat sandardelor


educaţionale din ţările Uniunii Europene, prin acordarea de şanse egale tuturor
copiilor, indiferent de posibilităţile şi particularităţile fiecăruia, reprezintă prioritatea
pentru angajaţii Instituţiei Publice Gimnaziul ”Ion Creangă” din s.Teleşeu, raionul
Orhei.
5
Diagnoza mediului intern şi extern – Analiza SWOT (finele anului școlar 2021-2022)
Capacitate instituţională

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE:


1. Instituţia dispune de săli de clasă spaţioase şi luminoase pentru 1. Blocul sanitar - în afara instituţiei de învăţământ;
desfăşurarea procesului instructiv-educativ de calitate; 2.Spaţiile şcolare adecvate particularităţilor de vârstă nu corespund
2.Mobilierul din sălile de clasă corespunde particularităţilor de cerinţelor sanitaro-igienice;
vârstă ale elevilor; 3. Cantina instituţiei necesită reparaţie capitală;
3. Apă potabilă de calitate - 151 beneficiari (elevi, cadre didactice, 4. Sala de sport necesită a fi renovată (podeaua în stare deplorabilă).
personal nedidactic); 5. Dotarea slabă a instituţiei cu Tehnologii Informaţionale
4. Alimentaţie sănătoasă conform prevederilor Ministerului Computerizate.
Sănătăţii al Republicii Moldova pentru elevii claselor primare,
reieşind din suma standard per elev - 14,00 lei;
5.Alimentaţia elevilor din familiile socialmente vulnerabile din
contul elevilor lipsă din clasele primare.
6.Prezenţa bazei de date a tuturor copiilor de vârstă şcolară din
comunitate; Apă caldă la lavuare, uscotoare suficiente pentru
măsuri de igienă a copiilor;
7. Prezenţa reţelei WI-FI ce permite accesul la informaţii în mod
rapid.
OPORTUNITĂŢI: AMENINŢĂRI:
1.Descentralizarea finanţării şi autonomia instituţiei permit 1. Suma achitată per elev este mică, astfel încât şcolile mici au un
gestionarea eficientă a resurselor financiare; buget la limita existenţei;
2.Utilizarea TIC adaptate la necesităţile elevilor; 2.Lipsa de cadre didactice (tineri specialişti);
3.Amenajarea blocului sanitar conform normelor sanitaro-igienice;
4. Parteneriat eficient: Familie-Şcoală-Comunitate (APL, DGE
Orhei, Biserica din comunitate) şi alţi actori interesaţi.

6
Curriculum/proces educaţional

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE:


1.Cadre didactice şi personal didactic auxiliar calificat ce permite 1. Insuficienţa tehnicii computerizate - duce la diminuarea motivaţiei
desfăşurarea procesului instructiv-educativ de calitate; elevilor de a studia conform modelului standard (tablă cretă manual);
2.Cadre didactice ce deţin grad didactic Întâi - 3 cadre, grad 2. Lipsa interesului cadrelor didactice de a implementa TIC în
didactic Doi - 4 cadre didactice; educaţie;
3.Capacitatea elevilor de a se afirma în cadrul concursurilor 3. Lipsa interesului cadrelor didactice cu stagiu didactic de peste 20 de
desfăşurate în instituţiei şi în comunitate, cât şi la nivel de raion / ani pentru a dezvolta aptitudinile TIC;
republică; 4. Insuficienţă de resurse financiare pentru procurarea materialelor
4. Activitate eficientă a Comisiilor metodice întrunite pe parcursul didactice noi. Cele existente sunt învechite şi în mare parte nu
anului de studii 2021-2022 în 4-5 şedinţe teoretico-practice; corespund conţinuturilor curriculare.
5. Activitatea eficientă a Consiliului Profesoral şi Consiliul de
Administraţie - întrunite pe parcursul anului de studii în 10 şedinţe
ordinare;
6. Organizarea şi desfăşurarea unui număr mare de activităţi
extracurriculare cu implicarea unui tuturor elevilor din cadrul
instituţiei;
7. Promovarea parteneriatului Familie-Şcoală-Comunitate şi
colaborare eficientă.

OPORTUNITĂŢI: AMENINŢĂRI:
1. Posibilitatea de utilizare a TIC în cadrul orelor (în mod special 1. Insuficientă conştientizare a părinţilor privind necesitatea implicării
clasele primare); în viaţa şcolară a copilului;
2.Existenţa manualelor de alternativă pentru clasele primare, unele 2. Curriculum ce prevede material teoretic şi mai puţin activităţi
obiecte ciclul gimnazial, pentru elevii dotaţi; practice;
7
3. Învăţământul considerat o prioritate naţională; 3. Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor
4. Existenţa site-urilor specializate în oferirea de materiale didactice elevilor;
şi softuri educaţionale pentru utilizarea acestora în cadrul orelor de 4. Lipsa de atractivitate a şcolii pentru un număr mare de elevi.
curs.

Management

PUNCTE TARI: PUNCTE SLABE:


1. Colaborarea eficientă între părinţi - şcoală şi alte instituţii cu 1. Cabinetul de informatică nu dispune de numărul necesar de
atribuţii legale în organizarea instituţională; calculatoare;
2. În cadrul instituţiei sunt documente ce ţin de starea tehnică, 2 . Biblioteca şcolară dispune de un fond de carte învechit;
sanitaro-igienica, ce atestă pregătirea instituţiei pentru un bun 3. Resurse financiare insuficiente pentru a asigura cu materiale didactice
proces educaţional; cadrele didactice şi a dota cabinetele cu cele necesare procesului
3. Transparenţa resurselor financiare o prioritate - fiind afişată instructiv-educativ.
LUNAR la avizierul instituţiei Fişa executării contului curent
Raportul FD-037;
4.Transparenţa privind activităţile didactice şi extradidactice
organizate în cadrul instituţiei - se plasează pe pagina web oficială a
instituţiei;
5. Transparenţa deciziilor şi hotărârilor luate în cadrul Consiliului
Profesoral şi Consiliul de Administraţie - fiind plasate la avizierul
instituţiei;
6. Actele legislativ-normative, ordinele emise sunt aduse la
cunoştinţă sub semnătură cadrelor didactice şi a personalului
nedidactic din instituţie;
7. Anual în cadrul Conferinţei pedagogice organizate în luna iunie
este adus la cunoştinţa părinţilor, elevilor şi cadrelor didactice
Raportul de activitate al instituţiei.

8
OPORTUNITĂŢI: AMENINŢĂRI:
1. Program pentru modernizarea, dotarea, din proiecte şi resurse 1. Dificultăţile materiale ale părinţilor duc la diminuarea sprijinului pe
proprii biblioteca instituţiei; care-l acordă copiilor;
2.Creşterea nivelului de implicare din partea APL în luarea 2.Influenţa mediului informaţional poluant;
deciziilor şi identificarea resurselor financiare pentru dotarea cu 3.Interesul părinţilor şi al elevilor dirijat spre notare cât pe cunoştinţe/
bază tehnico-materială; abilităţi şi aptitudini pe care le oferă şcoala;
3. O bună colaborare cu instituţiile media locale pentru menţinerea 4.Există cadre didactice care nu au înţeles că şcoala prestează servicii
imaginii şcolii la cote ridicate. educaţionale, care trebuie să satisfacă cerinţele elevilor şi aşteptările
părinţilor.

BAZA CONCEPTUALĂ
✔ Codul Educaţiei (nr.152 din 17.07.2014);
(sursa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156)

✔ Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor
victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului Hotărârea Guvernului nr.270 din 08.04.2014;
(sursa: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=352587&lang=1)

✔ Hotărârea Guvernului privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din
subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea nr.868 din 08.10.2014;
(sursa: http://lex.justice.md/md/355191/)

✔ Ordinul Ministerului Educației nr.972 din 12.12.2011, cu privire la aprobarea Regulamentului privind cooperarea instituţiilor de
învăţământ cu asociaţiile obşteşti ale părinţilor;
(sursa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341526)

✔ Regulamentul – tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II, aprobat prin ordinul
Ministerului Educaţiei nr.235 din 25.03.2016;
9
(sursa: https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_organizare_si_functionare_institutii_invatamint_gene.pdf )

✔ Regulamentul-tip de organizare și funcționare a Consiliului de Etică al instituției de învățământ general, aprobat prin ordinul Ministerului
Educaţiei nr.1095 din 30.12.2016;
(sursa: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_regulament_consiliul_etica_institutii.pdf)

✔ Regulamentul privind evaluarea şi notarea rezultatelor învăţării, promovarea şi absolvirea în învăţământul primar şi secundar, ordin
MECC nr.70 din 30.01.2020;
(sursa: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_modificare_regulament_evaluare.pdf )

✔ Standardele de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului ordinul
Ministerului Educaţiei nr.970 din 11.10.2013;
(sursa: https://mecc.gov.md/sites/default/files/o970din_11_10_13_standarde_spc_0.pdf)

✔ Standardele profesionale ale cadrelor managerial, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr.623 din 28.06.2016;
(sursa: https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_manageriale.pdf)

✔ Standardele profesionale ale cadrelor didactice din învăţământul general, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr.623 din
28.06.2016;
(sursa: https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_didactice.pdf)

✔ Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal pentru anul de studii 2022-2023, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării;
(sursa: https://mecc.gov.md/sites/default/files/combinepdf.pdf )

✔ Repere metodologice de organizare a procesului educaţional în învăţământul general în anul de studii 2022-2023 (sursa:
https://mecc.gov.md)

✔ Ordin MEC nr.688 din 15.07.2022 „Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ general pentru noul an de studii 2022-2023” (sursa:
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinmecpreg.institanstudii2022-2023.pdf )
10
✔ Ordinul MEC nr.178 din 15.03.2022 „Cu privire la încadrarea în instituțiile de învățământ general a copiilor din familii refugiate din
Ucraina” (sursa: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_mec_178_instructiune.pdf )

✔ Ordinul MEC nr.366 din 18.05.2022 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind completarea catalogului școlar în anul de studii
2022-2023”
(sursa:https://mecc.gov.md/sites/default/files/_ordin_336_din_18.05.2022_instr_comletare_catalog_plasat_pe_site_si_exped_moldidactica
pt_editare_catalog_18.05.2022_final.pdf )

✔ Repere metodologice privind organizarea activităţilor de formare la elevi a comportamentului responsabil în caz de situaţii excepţionale
şi/sau de risc în anul de studii 2022-2023;
(sursa: https://mecc.gov.md/sites/default/files/repere_formarecomportament_responsabil_securitate_2022-2023_final.pdf )

✔ Ordinul MECC nr.897 din 12.06.2018, cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor;


(sursa: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_debirocratizare_modificari.pdf)

✔ Ordinul Ministerului Educaţiei nr.559 din 12.06.2015 “Cu privire la prevenirea şi combaterea abandonului şi absenteismului şcolar”;
(sursa: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin559_din_12.06.2015_prevenirea_abandon_scolar.pdf )

✔ Ordinul Ministerului Educaţiei nr.635 din 31.05.2021 “Instrucţiune privind procesul de selectare şi organizare a disciplinelor opţionale în
învăţământul general”;
(sursa: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_mecc_instructiune_ore_optionale.pdf )

✔ Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr.1170 din 24.08.2021 “Cu privire la organizarea procesului educațional în instituţiile de
învăţământ”;
(sursa: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ord.117024.08.2021org.procesuluieducationala.s.2021-2022_0.pdf )

✔ Ordinele adoptate în perioada de referinţă de Direcţia Generală Educaţie a Consiliului Raional Orhei;

✔ Acte legislative şi normative în domeniul învăţământului ale DGE Orhei şi MEC.


11
VIZIUNE
Cadrele didactice, ghidate de echipa managerială îşi
propun prin: responsabilitate, corectitudine, profesionalism,
performanţă, obiectivitate să ofere un sistem educaţional
accesibil, coerent, atractiv, incluziv şi relevant pentru elevi,
orientat spre formarea personalităţii în spirit de iniţiativă şi
competenţe de integrare în societate.

MISIUNE
Instituţia noastră îşi propune ca, printr-un învăţământ de
calitate, să-l ajute pe copil să se descopere pentru el şi pentru
ceilalţi. Să fie pregătit pentru a păşi cu încredere spre treapta liceală.
Prin crearea unui mediu educaţional prietenos, fiecare copil
să se simtă în siguranţă fizică şi psihică, valorizat şi responsabilizat,
participant activ la propria învăţare.
Crearea unui climat stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru personalul instituţiei, dovedind interes pentru nevoile comunităţii locale şi
regionale.
TEMA DE STUDIU:
„Starea de bine, ca standard de calitate a educației - valoare psihologică
care completează/actualizează valorile autentice: Adevărul, Binele, Frumosul și Sacrul,
din perspectiva educației centrate pe cel ce învață.”

12
DIRECȚII GENERALE DE ACTIVITATE

Anul de studii 2022-2023

În anul de studii 2022-2023, Gimnaziul „Ion Creangă” s.Teleșeu își va orienta activitatea în continuare
spre:
1. Asigurarea accesului la educaţie primară şi secundară pentru toţi copiii;
2. Implementarea Curricula la disciplinele şcolare;
3. Creșterea calității activității manageriale și a ghidării cadrelor didactice;
4. Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea unor rezultate mai
bune la examenele naţionale.
5. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin dezvoltare profesională și formare continuă;
6. Colaborarea intersectorială pentru asistența copiilor în situații de risc, pentru facilitarea incluziunii sociale;
7. Asigurarea calității procesului de evaluare, prin promovarea exigenței și respectării Referențialului de
evaluare și standardelor de eficiență a învățării;

13
8. Promovarea rolului educației non-formale, a voluntariatului și implicării civice prin promovarea activităților
educative extrașcolare;
9. Încurajarea reprezentării elevilor și a implicării părinților în structurile decizionale din învățământ;
promovarea transparenței decizionale;
10. Dezvoltarea parteneriatului social, creșterea rolului părinților și comunităților în guvernarea educației.
11. Prevenirea şi combaterea cazurilor de neparticipare, abandon şi absenteism şcolar;
12. Diversificarea ofertei curriculare în vederea valorificării potențialului individual, instituțional și comunitar;
13. Combaterea şi prevenirea cazurilor de corupţie în instituție;
14. Prevenirea răspândirii cazurilor de COVID-19 în instituțiile educaționale.

14
ANALIZA EFECTIVULUI DE ELEVI ŞI CADRE DIDACTICE
la 01 septembrie 2022
Anul de Numărul de elevi Numărul de elevi Numărul total de
studii clasele primare clasele gimnaziale elevi pe instituţie
2019-2020 68 62 130

2020-2021 62 70 132

2021-2022 57 76 133

2022-2023 59 71 130

SITUAŢIA EFECTIVULUI DE CADRE DIDACTIC

Anul de studii 2022-2023

Numărul total de cadre didactice la 01.09.2022 - 13 cadre didactice (11 cadre didactice – activitate de bază; 2 cadre didactice – prin cumul);

Obiectul de studiu Numărul de cadre Nivelul studiilor Grad Numele, prenumele


didactice didactic cadrului didactic
Clasa I 1 Superioare / Master Doi, 2018 Canțîr Cristina
Clasa a II-a 1 Superioare Doi, 2020 Gîtlan Nina
Clasa a III-a 1 Superioare x Lipcean Cristina
Clasa a IV-a 1 Superioare Unu, 2020 Pacu Lilia
Limba şi literatura română 1 Superioare Întâi, 2021 Erhan Tatiana
Limba franceză 1 Superioare x Guler Anatolie
Limba rusă 1 Superioare x Zubcova Tatiana
Matematică 2 Superioare x Buzu Tatiana
Miron Natalia

15
Ştiinţe 1 Superioare incomplete x Miron Natalia
Biologie 1 Superioare Doi, 2020 Pompuş Irina
Fizică 1 Superioare incomplete x Miron Natalia
Chimie 1 Superioare incomplete x Miron Natalia
Informatică 1 Superioare x Buzu Tatiana
Istoria românilor şi universală 1 Superioare Doi, 2018 Dediu Adela
Geografie 1 Superioare Doi, 2019 Dediu Adela
Educaţie pentru societate / Ed.civică 1 Superioare x Dediu Adela
Educaţia muzicală (clasele primare) 1 Superioare Întâi Opaeţ Sergiu
clasele gimnaziale x
Educaţia plastică 1 Superioare x Pacu Lilia
Educaţia tehnologică 1 Superioare x Guler Anatolie
Educaţia fizică 1 Superioare x Gnip Alexandru
Dezvoltare personală 9 Superioare conform Diriginţii claselor
gradului la Opaeţ Sergiu
obiectele de Zubcova Tatiana
studiu

16
DIMENSIUNEA I – SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE
Standard 1.1. Asigurarea securitatea și protecția tuturor elevilor/ copiilor
Nr Acţiuni proiectate/actul legislativ Termeni de Responsabili Indicatori de Resurse financiare
d/ realizare produs/rezultat preconizate
o
Indicator 1.1.1. Prezența documentației tehnice, sanitaro-igienice și medicale și monitorizarea permanentă a
respectării normelor sanitaro-igienice
1. Stabilirea gradului sănătății cadrelor didactice/ Până la Personal didactic Fișele medicale ale x
didactic-auxiliar/ personal nedidactic. 25.08.2022 și nedidactic angajaților instituției
pentru anul de studii
2022-2023
2. Stabilirea calității apei potabile: depunerea cererii, semnarea Până la Director, Sergiu Raport privind calitatea 1200 lei pentru o probă
contractului cu CSP Orhei. 25.08.2022 Opaeț apei potabile emis de
Contabilitatea CSP Orhei
DGE
3. Instruirea operatorilor (fochiștilor) la sistemul de cazanele de Până la Director, Sergiu Proces-verbal privind 450 lei persoană
gaze naturale, pentru sezonul rece al anului de studii 31.08.2022 Opaeț admiterea către x
2022-2023: semnarea contractelor, asigurarea instruirii. Ninicu Filip, deservirea tehnică – 2 persoane instruite
Cebotari Nicolae operator în sala cazane = 900 lei
4. Instituirea Registrelor: Până la Director, Sergiu Registre instituite puse
- Registru medical al stării de sănătate a personalului 31.08.2022 Opaeț în aplicare din Din contul Rechizite de
instituției; 01.09.2022 birou - 2000 lei
- Registru medical privind starea de sănătate a
personalului cantinei;
- Registru Deratizare, Dezinfecție, Dezinsecție;
- Registru de triere a alimentelor finite;
- Registrele realizării dezinfecției în sălile de clasă I-IX.

17
5. Întocmire Contract Deratizare, Dezinfecţie, Dezinsecţie, anul Până la Director, Sergiu Contract DDD încheiat, 2000 lei
de studii 2022-2023. 25.08.2022 Opaeț proces-verbal de
recepție a serviciilor
DDD întocmit.
6. Emiterea ordinelor: Până la Director, Sergiu Ordine emise
- Ordin privind numirea persoanei responsabile de 30.08.2022 Opaeț x
DDD;
- Ordin de constituire a comisiei de triere, anul de studii
2022-2023;
- Ordin cu privire la desemnarea persoanei responsabile
de organizarea, coordonarea şi controlul aplicării
măsurilor de prevenire a infecţiei COVID-19;
- Ordin cu privire la desemnarea persoanei responsabile
de monitorizarea stării de sănătate a personalului
instituţiei;
7. Plan de acțiuni privind respectarea cerințelor sanitare pe timp Până la Director, Sergiu Plan de acțiuni întocmit, x
de pandemie COVID-19. 30.08.2022 Opaeț aprobat de CA

8. Plan de dezinfectare şi curăţare spaţiilor şi suprafeţelor Până la Director, Sergiu Plan de dezinfectare Materiale de uz
comune în anul de studii 2022-2023. 30.08.2022 Opaeț întocmit, aprobat de CA gospodăresc - 4500 lei

9. Informarea cadrelor didactice privind prevederile Hotărârii Până la Director, Sergiu Proces-verbal întocmit x
CNESP nr.7 din 28 iulie 2022. 30.08.2022 Opaeț

10. Informarea părinților/ reprezentanților legali ai copiilor Până la Diriginții claselor Proces-verbal întocmit x
privind prevederile CNESP nr.7 din 28 iulie 2022. 30.08.2022 I-IX

11. Informarea elevilor privind măsurile de securitate pe timp de Lunar / pe Diriginții claselor Proces-verbal întocmit x
pandemie COVID-19. parcursul I-IX
https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_gimnaziu_liceu_final_0.pdf anului de Profesor de
studii Dezvoltare
personală

18
Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și a securității instituției și a siguranței tuturor elevilor/
copiilor pe toată durata programului educativ
1. Întocmirea Graficului profesorilor de serviciu în timpul Până la Director, Sergiu Graficul profesorilor de x
pauzelor în anul de studii 2022-2023. 06.09.2022 Opaeţ serviciu aprobat prin
ordin
2. Instruirea personalului în domeniul securităţii muncii. La angajare/ o Director, Sergiu Personalul instituţiei Cursuri de instruire în
dată la 6 luni Opaeţ instruit domeniul SSM - 900 lei

3. Întocmirea orarului activităţii personalului de pază, anul de Până la Director, Sergiu Orarul activităţii x
studii 2022-2023 15.09.2022 Opaeţ personalului de pază
întocmit
4. Întocmirea Contractelor individuale de muncă; emiterea La necesitate Director, Sergiu Ordine emise x
ordinelor de angajare/ eliberare a paznicilor. Opaeţ
5. Întocmirea bazei de date a elevilor în situaţii de risc, anul de Până la Diriginţii claselor, Baza de date a elevilor x
studii 2022-2023. 25.09.2022 administraţia în situaţii de risc
instituţiei întocmită / introdusă în
SIME
6. Întocmirea Registrului tehnicii securităţii elevilor în cadrul Până la Buzu T. Elevi informați privind x
orelor de informatică, fizică, chimie, educaţie fizică, educaţie 15.09.2022 Miron N. tehnica securităţii /
tehnologică. Gnip A. registre întocmite
Guler A.
Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil

1. Întocmirea orarului sunetelor pentru anul de studii 2022-2023. Până la Lilia Pacu, dir.adj. Orarul sunetului aprobat x
30.08.2022 instruire de CA, ordin emis
2. Întocmirea orarului alimentaţiei elevilor claselor I-IV, anul de Până la Director, Sergiu Orarul alimentaţiei x
studii 2022-2023. 30.08.2022 Opaeţ elevilor aprobat prin
ordin
3. Întocmirea orarului lecţiilor pentru anul de studii 2022-2023. Până la Lilia Pacu, dir.adj. Orarul lecţiei aprobat de x
30.08.2022 instruire CA, ordin emis

19
4. Întocmirea orarului evaluărilor sumative pentru semestrul I şi Până la Lilia Pacu, dir.adj. Orarul evaluărilor x
II anul de studii 2022-2023. 30.09.2022 instruire sumative aprobat prin
ordin
5. Emiterea ordinelor de înlocuire a lecţiilor. La necesitate Director, Sergiu Ordine emise x
Opaeţ
6. Completarea Registrului de evidenţă a orelor absentate şi La necesitate Lilia Pacu, dir.adj. Registrului de evidenţă x
înlocuite în anul de studii 2022-2023. instruire a orelor absentate şi
înlocuite completat
Indicator 1.1.4. Asigurarea pentru fiecare elev/ copil a câte un loc în bancă/ la masă etc.,
corespunzător particularităților psihofiziologice individuale
1. Întocmirea actelor de predare primire a băncilor şi scaunelor Până la Director, Sergiu Acte de predare-primire x
în sălile de clasă (diriginţii claselor I-IX) 10.09.2022 Opaeţ întocmite
2. Crearea sălilor de clasă în aer liber. Până la Administraţia Săli de clasă amenajate 500 lei - materiale de
30.08.2022 instituţiei construcție (vopsea)
Indicator 1.1.5. Asigurarea cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile etc.), în corespundere cu parametrii
sanitaro-igienice și cu cerințele de securitate
1. Inventarierea bunurilor materiale incluse în Registrul de În intervalul Comisia de Listele de inventariere x
evidență a mișcării bunurilor materiale. 15.12 – inventariere întocmite
31.12.2022 conform ordinului
2. Dotarea instituției bunurilor materiale conform resurselor 01.09.2022 – Director, Sergiu Instituția dotată cu 15 mii lei
financiare preconizate în bugetul instituției (mijloace fixe, 30.08.2023 Opaeț bunuri materiale
materiale cu scopuri didactice și uz gospodăresc).
3. Întocmirea listelor de evidenţă a utilajelor, dispozitivelor şi La începutul Șefii Comisiilor Listele de evidență a x
ustensilelor şi materialelor de sprijin la obiectele de studiu: fiecărui metodice utilajelor, dispozitivelor
limba şi literatura română, geografie, istoria românilor şi semestru și ustensilelor întocmite
universal, chimie, biologie, fizică, informatică, educaţie
tehnologică, educaţie fizică.
Indicator 1.1.6. Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund normelor sanitare în vigoare privind siguranța,
accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor/ copiilor
1. Instruirea personalului cantinei școlare privind Norme sanitare Până la Director, Sergiu Personalul cantinei 80 lei instruire /
de organizare a alimentaţiei şi întreţinerea blocurilor 06.09.2022 Opaeț instruit persoană
alimentare, contra semnătură.
20
2. Instituirea / completare a Registrului de sănătate a Până la Sergiu Opaeț Registre instituite și x
personalului cantinei și Registrului de triere a bucatelor finite. 30.08.2022/ Comisia de triere completate sistematic
Sistematic
3. Procurarea bunurilor materiale pentru dotarea cantinei La necesitate Sergiu Opaeț, Cantina instituției 10 mii lei
instituției (conform bugetului instituției). director dotată
Realizarea verificării metrologice: Iunie – iulie Sergiu Opaeţ, Certificat metrologic 800 lei
- Cântar; 2023 director
- Termometru.
Indicator 1.1.7. Prezența spațiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate,
funcționalitate și confort pentru elevi/ copii
1. Asigurarea instituției cu materiale de uz gospodăresc Aprilie – Mai Sergiu Opaeţ, Instituţia asigurată cu Materiale de uz
(conform capacităţii bugetului instituţiei). 2023 director materiale de uz gospodăresc - 4500 lei
gospodăresc
2. Menţinerea ordinii/ reparaţii curente a blocului sanitar. Zilnic / Personalul Reparaţie în blocul x
săptămânal / nedidactic sanitar realizată
La necesitate (femeile de
serviciu)
3. Emiterea demersurilor către APL de nivelul I şi II privind Periodic Sergiu Opaeţ, Demersuri emise / x
construcţia blocului sanitar în cadrul instituţiei. director finanţare oferită
Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă

1. Instituirea prin ordin a persoanei responsabile de ieşirea de Până la Sergiu Opaeţ, Persoana responsabilă x
rezervă. 15.09.2022 director de ieşirea de rezervă
instituită prin ordin
2. Asigurarea instituţiei cu numărul necesar de stingatoare. La necesitate Sergiu Opaeţ, Instituţie asigurată cu 4600 lei
director numărul necesar de
stingătoare
3. Instruirea personalului şi elevilor instituţiei privind utilizarea Orele de Diriginţii / Personalul instituţiei x
stingătoarelor/ regulilor de comportament în caz de incendii. Dezvolt. Director-adjunct -21 angajaţi instruiţi;
Personală/ educaţie T. Erhan elevii instituţiei – 130
Management elevi instruiţi

21
Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a
situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor
1. Organizarea şi desfăşurarea Decadei Circulaţiei Rutiere. 01.09- Director-adjunct Plan de activităţi 200 lei - materiale
10.09.2022 pentru educaţie realizat didactice
Tatiana Erhan
2. Emiterea ordinului privind organizarea activităţilor de formare Până la Director, Sergiu Activităţi de formare la x
la elevi a comportamentului responsabil în caz de situaţii 10.09.2022 Opaeţ elevi a
excepţionale în anul de studii 2022-2023. comportamentului
responsabil în caz de
situaţii excepţionale
realizate
3. Organizarea sesiunilor de informare a părinților, elevilor cu Octombrie Director-adjunct Părinţi şi elevi 200 lei materiale
genericul ”Protejează-ți copilul online”. 2022 / pentru educaţie informaţi didactice (flyere,
Februarie Tatiana Erhan, buclete)
2023 Consiliul Elevilor
4. Emiterea ordinului cu privire la constituirea Comisiei pentru Până la Director, Sergiu Comisia pentru situaţii x
situaţii excepţionale şi formaţiunile nemilitarizate pentru anul 10.09.2022 Opaeţ excepţionale şi
de studii 2022-2023. formaţiuni
nemilitarizate instituită
prin ordinul directorului
instituţiei
5. Emiterea ordinului cu privire la organizarea Ziua Protecţiei Martie 2023 Director, Sergiu Ordin privind x
Civile în şcoală, anul de studii 2022-2023. Opaeţ organizarea Ziua
Protecţiei Civile în
şcoală emis
6. Organizarea Ziua Protecţiei Civile în şcoală, anul de studii Aprilie – Mai Director-adjunct Activităţi organizate 500 lei - materiale
2022-2023. 2023 pentru educaţie, didactice
Tatiana Erhan
Diriginţii claselor
I-IX
7. Emiterea ordinelor privind securitatea elevilor în timpul Octombrie- Director, Sergiu Ordine emise x
vacanţelor. decembrie, Opaeţ
22
Martie,
Aprilie, Mai
2022-2023
8. Informarea elevilor privind regulile de securitate contra Octombrie- Director-adjunct Elevi informaţi privind x
semnătură în Registrul de evidenţă a instrucţiunilor privind decembrie, pentru educaţie, securitatea vieţii în
securitatea vieţii în timpul vacanţelor. Martie, Tatiana Erhan timpul vacanţelor
Aprilie, Mai Diriginţii claselor
2022-2023
9. Plasarea informaţiilor pe pagina web a instituţiei informaţii Septembrie – Sergiu Opaeţ, Informaţii privind Mentenanța paginii web
privind securitatea rutieră : https://ipteleseu.com Decembrie director securitatea rutieră 4000 lei
2022 plasate pe pagina web
10. Organizarea activităţilor de instruire a elevilor privind Pe parcursul Diriginţii claselor Elevi instruiţi x
securitatea rutieră, a comportamentului responsabil în caz de anului de I-IX
situaţii excepţionale, în cadrul orelor de Dezvoltare personală studii
şi Managementul clasei.

Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice a fiecărui elev/ copil
Nr. Acţiuni proiectate/actul legislativ Termeni de Responsabili Indicatori de Resurse financiare
d/o realizare produs/rezultat preconizate
Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice și operaționale, a acțiunilor de colaborare cu familia, cu autoritatea publică locală,
cu alte instituții cu atribuții legale în sensul protecției elevului/ copilului și de informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în
cazurile ANET
1. Emiterea ordinului cu privire la desemnarea coordonatorului Până la Director, Sergiu Ordin de desemnare a x
cazurilor de ANET, anul de studii 2022-2023. 10.09.2022 Opaeţ coordonatorului de
ANET emis

2. Plan de activităţi de prevenire a violenţei în anul de studii Până la Director-adjunct Plan de activităţi de x
2022-2023. 15.09.2022 educaţie, Tatiana prevenire a violenţei,
Erhan aprobat prin ordin

23
3. Registru de evidenţă a fişelor de sesizare a cazurilor suspecte La necesitate Director-adjunct Registru instituit şi x
de abuz, exploatare, trafic al copilului. pentru educaţie completat
Tatiana Erhan
4. Rapoartele pentru semestrele I şi II privind sesizările a Decembrie Director-adjunct Rapoartele ANET x
cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi trafic anul de studii 2022 / Mai pentru educaţie pentru semestrul I şi II
2022-2023. 2023 Tatiana Erhan realizate şi transmise
DGE Orhei
5. Raport anual al Comisiei de prevenire a violenţei în mediul Până la Director-adjunct Raportul Comisiei de x
şcolar anul de studii 2022-2023. 10.06.2023 pentru educaţie prevenire a violenţei în
Tatiana Erhan mediul şcolar realizat
6. Informarea salariaţilor cu „Procedura de organizare Semestrial Director-adjunct Salariaţi informaţi x
instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de Până la pentru educaţie privind procedurile
învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 15.09.2022/ Tatiana Erhan ANET
copilului.” 15.01.2023
7. Instituirea Boxei încrederii / informarea elevilor. Până la Director-adjunct Boxa încrederii 500 lei - boxa
15.09.2022 pentru educaţie instituită / 130 de elevi
Tatiana Erhan informaţi
8. Actualizare Baza de date a elevilor în situaţii de risc, anul de Până la Director-adjunct Baza de date a elevilor x
studii 2022-2023. 25.09.2022 pentru educaţie în situaţii de risc
Tatiana Erhan actualizată
9. Organizarea Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală. 30.01.2023 Consiliul Elevilor Activităţi organizate Materiale didactice -
/ Dir.adj. educație conform planului 200 lei
Tatiana Erhan
Indicator 1.2.2. Utilizarea eficientă a resurselor interne (personal format) și comunitare (servicii de sprijin familial, asistență parentală
etc.) pentru asigurarea protecției fizice și psihice a copilului
1. Includerea în Fişa postului personal didactic/ diriginte, Până la Director, Sergiu Procedura de organizare x
didactic-auxiliar şi nedidactic Procedura de organizare 15.09.2022 Opaeț instituţională a
instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de lucrătorilor instituţiilor
învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al în caz de ANET
copilului.

24
2. Plasarea Informaţiilor pe panoul de afişaj / pagina web a Periodic Director-adjunct Informaţii plasate pe Mentenanța paginii web
instituţiei „Fii în siguranţă, spune NU VIOLENŢEI!” pentru educaţie, panoul de afişaj/ pagina - 4 mii lei
Tatiana Erhan web a instituţiei
3. Graficul de serviciu al cadrelor didactice în timpul pauzelor, Până la Director-adjunct Graficul profesorilor de x
anul de studii 2022-2023. 30.08.2022 pentru instruire, serviciu, aprobat prin
Lilia Pacu ordinul directorului
4. Acord de parteneriat pentru educaţie între IP Gimnaziul “Ion Pe parcursul Director-adjunct Acord de parteneriat x
Creangă” s.Teleşeu şi părinţii elevilor clasei I, anul de studii lunii pentru educaţie, semnat
2022-2023. Septembrie Tatiana Erhan
2022
5. Informarea cadrelor didactice, părinţilor şi elevilor „Cu privire Octombrie Director-adjunct Cadre didactice, părinţi x
la implementarea Reperelor metodologice privind securitatea 2022 / pentru instruire, şi elevi informaţi
şi siguranţa online a elevilor în procesul educaţional la Ianuarie 2023 Lilia Pacu
distanţă”.
Indicator 1.2.3. Realizarea activităților de prevenire și combatere a oricărui tip de violență (relații elev-elev, elev-cadru didactic,
elev-personal auxiliar)
1. Subiecte de discuţie privind prevenirea violenţei în cadrul Pe parcursul Diriginţii claselor Lecţii realizate x
orelor de Dezvoltare personală / Managementul clasei. anului de I-IX Elevi informaţi
studii
2022-2023

2. Organizarea Lunarului securităţii cibernetice, anul de studii 04.09- Profesor de Notă informativă Materiale didactice -
2022-2023. 29.10.2022 informatică realizată 200 lei (foi A1, marker
Tatiana Buzu etc.)

3. Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane, anul 18.10- Tatiana Erhan, Notă informativă Materiale didactice -
de studii 2022-2023. 25.10.2022 dir.adj. educaţie realizată 200 lei

4. Ziua Internaţională a Siguranţei pe Internet, anul de studii 01.02- Tatiana Buzu, Notă informativă Materiale didactice -
2022-2023. 28.02.2023 prof. informatica elaborată 200 lei

25
Indicator 1.2.4. Accesul elevilor/ copiilor la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării fizice, mentale și emoționale și implicarea
personalului și a partenerilor Instituției în activitățile de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății
1. Întocmirea Orarului activităţilor de consiliere a copiilor, Până la Pacu Lilia, dir. adj. Orarul activităţilor de x
elevilor, părinţilor în probleme de psihologie-pedagogie – 15.10.2022 instruire consiliere întocmit /
conform repartizarii timpului de muncă. elevi consiliaţi
2. Şedinţă teoretico-practică de instruire a părinţilor privind Pe parcursul Director, dir.adj. Părinţii celor 130 de Materiale didactice -
formele de abuz în mediul online. lunii Februarie educaţie, Diriginţii elevi ai instituţiei 200 lei
2023 cl I-IX instruiţi

3. Emiterea ordinului de informare a personalului şi elevilor Octombrie Director, Sergiu Ordin de informare a x
instituţiei „Cu privire la interzicerea discriminării în domeniul 2022 Opaeţ personalului instituţiei
învăţământului”. şi elevilor emis
4. Şedinţă practică de informare a elevilor şi cadrelor didactice, Decembrie Învățătorii claselor Şedinţă organizată / Materiale didactice -
cu genericul “Bullying formă de violenţă în instituţiile de 2022 primare Notă informativă 200 lei
învăţământ”, organizat în parteneriat cu SP2 a Inspectoratul de realizată Pauză de cafea - 500 lei
Poliţie Orhei.

Standard 1.3. Instituția de învățământ oferă servicii de suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață
Nr. Acţiuni proiectate/actul legislativ Termeni de Responsabili Indicatori de Resurse financiare
d/o realizare produs/rezultat preconizate
Indicator 1.3.1. Colaborarea cu familiile, cu serviciile publice de sănătate și alte instituții cu atribuții legale în acest sens în promovarea
valorii sănătății fizice și mentale a elevilor/ copiilor, în promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate
1. Şedinţe părinteşti, privind informarea/ instruirea în vederea Până la Diriginţii claselor Părinţi informaţi / x
respectărilor regulilor de control a infecţiei Covid-19. 30.08.2022 I-IX procese-verbale
întocmite
2. Declaraţie pe propria răspundere privind controlul zilnic al Până la Diriginţii claselor Declaraţii pe propria x
sănătăţii copiilor. 30.08.2022 I-IX răspundere semnate
3. Şedinţe părinteşti organizate de Consiliul reprezentativ al Pe parcursul Dir. adj. Educaţie, Note informative Materiale didactice -
părinţilor în care se vor include subiecte ce ţin de sănătatea anului Tatiana Erhan realizate / 200 lei
elevilor. procese-verbale
întocmite

26
4. Sesiune de informare a cadrelor didactice din instituţiile de Până la Director, Sergiu Proces-verbal întocmit x
învăţământ general privind prevenirea şi controlul 30.08.2022 / Opaeţ
COVID-19. La necesitate
5. Activităţi realizate în parteneriat cu Centrul Prietenos Pe parcursul Tatiana Erhan, dir. Note informative Materiale didactice -
Tinerilor Orhei. anului de adj educaţie realizate / elevi instruiţi 1000 lei
studii
2022-2023
Indicator 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor materiale și metodologice (mese rotunde,
seminare, traininguri, sesiuni de terapie educațională etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor
1. Organizarea activităţilor în parteneriat cu Centrul Prietenos Pe parcursul Tatiana Erhan, dir. Note informative x
Tinerilor Orhei. anului de adj educaţie realizate / elevi instruiţi
studii
2. Ateliere de lucru realizate de Consiliul reprezentativ al Conform Preşedinte CE Notă informativă Materiale didactice -
elevilor. planului Dir.adj. educaţie, realizată/ training 500 lei
Tatiana Erhan realizat
3. Ateliere de lucru realizate de Consiliul reprezentativ al Conform Preşedinte CP, Procese verbale Materiale didactice -
părinţilor. planului Dir. adj. educaţie, întocmite 500 lei
Tatiana Erhan
Indicator 1.3.3. Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului sănătos de viață, de prevenire a riscurilor de accident,
îmbolnăviri etc., luarea măsurilor de prevenire a surmenajului și de profilaxie a stresului pe parcursul procesului educațional și asigurarea
accesului elevilor/ copiilor la programe ce promovează modul sănătos de viață
1. Lecţii publice organizate la disciplina Biologie de promovare Pe parcursul Prof de biologie Proiecte de lecţie x
a modului sănătos de viaţă. anului
2. Lecţii la disciplina Dezvoltare personală / Managementul Pe parcursul Diriginţii claselor Proiecte de lecţie x
clasei de promovare a modului sănătos de viaţă. anului I-IX

DIMENSIUNEA II – PARTICIPARE DEMOCRATICĂ


Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare
Nr. Acţiuni proiectate/actul legislativ Termeni de Responsabili Indicatori de Resurse financiare
d/o realizare produs/rezultat preconizate
27
Indicator 2.1.1. Definirea, în planul strategic/ operațional de dezvoltare, a mecanismelor de participare a elevilor/ copiilor la procesul de
luare a deciziilor, elaborând proceduri și instrumente ce asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe
subiecte ce țin de interesul lor imediat
1. Includerea în componenţa Consiliului de Administraţie a unui Septembrie Director, Sergiu Emiterea ordinului de x
reprezentant al elevilor, anul de studii 2022-2023. 2022 Opaeţ Constituire a CA

2. Organizarea activităţilor extracurriculare în instituţie în Conform Preşedinte CE Note informative 1000 lei materiale
parteneriat cu Consiliului reprezentativ al elevilor. planului Dir. adj. educaţie, realizate / didactice
Tatiana Erhan procese-verbale
întocmite
Indicator 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic și autoorganizată, care participă la luarea
deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru elevi/ copii
PLAN DE ACTIVITATE A CONSILIULUI ELEVILOR, anul de studii 2022-2023
1. 1.Aprobarea Planului de activitate al Consiliului Elevilor. Realizarea corectă a 200 lei - materiale
2. Desemnarea unui cadru didactic coordonator al CRE. Septembrie Tatiana Erhan, alegerilor. didactice
3. Actualizarea Procedurii de organizare instituțională și de 2022 dir.adj. educaţie Existența unui plan bine
intervenție în cazurile de ANET. Preşedintele CE structurat.
4. Participarea la elaborarea Politicii de Protecție a Copilului. Membrii CE informați
5.Implicare în desfășurarea Decadei siguranței rutiere. despre
documentele de politici/
regulamente.
2. 1.TFU- problemă a omenirii. Membrii CE Identificarea situațiilor x
2. Promovarea siguranței online. Octombrie Dediu Adela, de risc.
3. Organizarea Zilei de autoconducere. 2022 profesoară de Elevii claselor a V-IX
educație civică participanți la activitatea
planificată.
3. 1. Participare la atelier în colaborare cu CRP. Generic: Redactarea și 500 lei - pauză de cafea
„Prevenirea și combaterea bullying-ului” Noiembrie Membrii CE distribuirea pliantului
Invitat: Reprezentanți ai CPT Orhei 2022 Dediu Adela, ,,Toleranța- calea spre
2. Cu privire la organizarea și desfășurarea Săptămânii profesor de Istorie pace” în gimnaziu și
Tineretului, Săptămânii Propagării Drepturilor Copiilor/ comunitate.
Omului.
28
Implicarea elevilor în
derularea activităților
planificate.
Implicarea elevilor în
derularea activităților
planificate.
4. 1. Cu privire la organizarea activității extracurriculare de Majoritatea subiecților x
Ziua Națională a României Decembrie Membrii CE educaționali implicați în
2. Maraton de binefacere pentru oamenii în dificultate „Vine 2022 Dediu Adela, desfășurarea acțiunilor
Crăciunul pentru toți!” profesoară de de binefacere.
3. Raport de activitate al CRE, semestrul I, anul de studii istorie 100% elevi implicați în
2022-2023. Diriginţii claselor derularea activităților
I-IX planificate.
5. 1. Metode și forme de implicare pentru dezvoltarea Ianuarie 2023 Membrii CE Marcarea creșterii x
personală. Dezvoltare personală- pilon de succes. Sergiu Opaeţ, interesului elevilor
prof. Dezvoltare pentru studiul de
personală performanță.
Sporirea participării
elevilor în procesele
democratice ale
societății.
Implicarea cl.VII-IX în
olimpiadele școlare
6. 1. Starea de bine a elevilor în instituție. Sondaj Aplicarea chestionarului 100 lei - materiale
2. Cu privire la organizarea și desfășurarea activității Februarie Membrii CE Analiza rezultatelor didactice (foi A4)
extrașcolare ,,Dragobetele”. 2023 Dir. adj. educaţie, Promovarea tradițiilor 200 lei - diplome, premii
Tatiana Erhan naționale în rândurile participanților
tinerilor.
7. 1. Participare la masa rotundă „Ecologia ținutului natal – o Promovarea ecologiei 100 lei - materiale
prioritate a comunității” în parteneriat cu CRP. Aprilie Membrii CE ținutului didactice (foi colorate
2. Campania de ecologizare a teritoriului școlii și comunității 2023 Diriginţii claselor Fluturași „Fii A4, imprimare)
natale. I-IX responsabil pentru viața

29
3. Promovarea securității vieții în rândul copiilor. ta!”. Confecționare.
Repartizare în ajun de
vacanța de Paști
8. 1. Implicare în organizarea activității „Gala Laureaţilor- Preşedinte CE 1000 lei - premii,
2023”. Mai Membrii CE Membrii CE diplome
2. Implicare în desfășurarea Conferinței anuale a cadrelor 2023 Diriginţii claselor Tatiana Erhan, dir. adj.
didactice - 2023. I-IX educaţie
3. Raportul anual de activitate al CRE, anul de studii
2022-2023.
Indicator 2.1.3. Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă a elevilor/ copiilor (pagini pe rețele de
socializare, reviste și ziare școlare, panouri informative etc.)
1. Realizarea Ziarului şcolar „Meridian gimnazial”. Trimestrial Preşedinte CE Ziar realizat / elevi 300 lei - foi A4,
2022-2023 Sergiu Opaeţ, implicaţi imprimare
coordonator
2. Panoul informativ al Consiliului Elevilor. La necesitate Preşedintele şi Comunitate educaţională x
membrii CE informată
3. Plasarea informaţiilor pe pagina web a instituţiei: La necesitate Sergiu Opaeţ, Comunitate educaţională 4000 lei - mentenanța
https://ipteleseu.com director informată paginii web
4. Avizierul şcolar. La necesitate Administraţia Comunitate educaţională x
instituţiei / cadrele informată
didactice
Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de viața școlară, în soluționarea problemelor la
nivel de colectiv, în conturarea programului educațional, în evaluare propriului progres
1. Familiarizarea elevilor cu Metodologia / Regulamentul de Dir. adj. pentru Proces-verbal întocmit x
organizare şi desfăşurare a testării naţionale/ examenelor Martie instruire, Lilia
naţionale de absolvire a gimnaziului prin intermediul paginii 2023 Pacu
web şi a organizării şedinţelor de informare.
2. Organizarea olimpiadelor la disciplinele de studii (nivel Decembrie Dir. adj. pentru Procese-verbale a x
local). 2022 instruire comitetului olimpic
3. Participarea elevilor în cadrul olimpiadelor la disciplinele de Februarie – Dir. adj. pentru Proces-verbal al 500 lei - deplasări
studii (nivel raional). Aprilie 2023 instruire, Lilia comitetului olimpic
Pacu
30
4. Alegerea disciplinelor şcolare opţionale prin depunerea Până la Dir. adj. instruire, Cereri depuse conform x
Cererile părinţilor/ reprezentanţilor legali, elevilor claselor 25.05.2023 Lilia Pacu Metodologiei
primare/ gimnaziale.
5. Aplicarea chestionarelor privind „Managementul temelor Noiembrie Director, Sergiu Chestionare aplicate / 100 lei - materiale
pentru acasă”. 2022 Opaeţ Notă informativă didactice (foi A4,
realizată imprimare)
6. Aplicarea chestionarelor privind calitatea studiilor. Noiembrie Administraţia Chestionare aplicate / 200 lei - materiale
2022 – instituţiei Notă informativă didactice (foi A4,
Aprilie 2023 realizată imprimare)

Standard 2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în procesul educațional
Nr. Acţiuni proiectate/actul legislativ Termeni de Responsabili Indicatori de Resurse financiare
d/o realizare produs/rezultat preconizate
Indicator 2.2.1. Existența unui set de proceduri democratice de delegare și promovare a părinților în structurile decizionale, de implicare a
lor în activitățile de asigurare a progresului școlar, de informare periodică a lor în privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de
comunicare pentru exprimarea poziției părinților și a altor subiecți în procesul de luare a deciziilor
PLAN DE ACTIVITATE CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR, anul de studii 2022-2023
1. Organizarea activității CRP. Determinarea priorităților și Septembrie Director, Sergiu Şedinţă organizată, x
obiectivelor pentru anul școlar 2022-2023 2022 Opaeţ proces-verbal întocmit
Preşedinte CRP
2. ATELIER: Prevenirea și combaterea bullying-ului Noiembrie Administraţia Masă rotundă 300 lei - materiale
Invitat: Reprezentanți ai CPT Orhei, reprezentanți ai CRE 2021 instituţiei organizată, didactice
Reprez. IP Orhei proces-verbal întocmit
3. Organizarea serbării de Crăciun în parteneriat cu cadrele Decembrie Preşedintele CRP Activitate 5000 lei - cadouri
didactice. 2022 extracurriculară realizată elevilor claselor I-IX
(participanți)
4. MASĂ ROTUNDĂ (în cadrul lunarului ecologic): Ecologia Aprilie 2023 Prof. De Biologie / Masă rotundă realizată / 300 lei - materiale
ținutului natal – o prioritate a comunității. Invitat: profesorul Diriginţii cl. I-IX proces-verbal întocmit didactice
de biologie, geografie, educație pentru societate, alți (I jum. a lunii
specialiști, reprezentanți ai CRE )

31
5. Asistențe la ore (opțional). Generic: PĂRINTELE –verigă Aprilie 2023 Cadrele didactice / Numărul de părinţi x
importantă a triadei educaționale (II jum. a Diriginţii implicaţi în asistenţe la
lunii) ore
6. Implicarea în organizarea Conferinței pedagogice anuale Mai 2023 Preşedinte CRP Conferință realizată 500 lei - materiale
-2023. didactice / pauză de
cafea
Indicator 2.2.2. Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe aspecte ce țin interesul elevului/ copilului, și a
acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi/ copii
1. Semnarea acordurilor de parteneriat cu: Pe parcursul Director, Sergiu Acorduri de parteneriate x
- Primăria satului Teleşeu; lunilor Opaeţ încheiate
- Biblioteca Publică Sătească Teleşeu; Septembrie –
- Inspectoratul de Poliţie Orhei; Octombrie
- Centrul Prietenos Tinerilor Orhei; 2022
- ADR Centru etc.
Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în consiliul de administrație, implicarea lor și
a elevilor, ca structuri asociative, în luarea de decizii, beneficiind de mijloace democratice de comunicare, implicarea părinților și a
membrilor comunității în activități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre educația de calitate pentru toți copiii

PLAN DE ACTIVITATE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, anul de studii 2022-2023


Nr. Acţiuni proiectate Termeni de Responsabili Indicatori de
d/o realizare produs/rezultat
ȘEDINȚA nr.1, din 15 septembrie 2022

1. Raport de activitate a Gimnaziului „Ion Creangă” s.Teleşeu, anul de studii Director, Raport aprobat
2021-2022. Sergiu Opaeţ
2. Raport de activitate al cadrului de conducere - director, anul de studii Director, Raport aprobat
2021-2022. Sergiu Opaeţ
3. Raport de activitate director-adjunct pentru instruire, anul de studii Director-adjunct pentru Raport aprobat
2021-2022. instruire, Lilia Pacu

32
4. Avizarea schemei de încadrare a personalului din Instituţie în anul şcolar Director Schema de încadrarea a
2022-2023. Septembrie Sergiu Opaeţ personalului din instituţie
avizată
5. Discutarea / completarea şi avizarea Fişei postului cadrelor didactice / Director Fişele postului discutate,
diriginţilor / cadrelor didactice auxiliare şi a cadrelor nedidactice. Sergiu Opaeţ completate şi avizate
6. Cu privire la aprobarea Proiectului Managerial Anual pentru anul școlar Director, Sergiu Opaeț Proiect Managerial Anual
2022-2023. Director-adjunct educație pentru anul școlar 2022-2023
Tatiana Erhan aprobat
Director-adjunct instruire
Pacu Lilia
Șefii Comisiilor
Metodice
7. Cu privire la aprobarea Politicii de Protecție a Copilului a Gimnaziului Erhan Tatiana, Politica de Protecție a
„Ion Creangă” s.Teleșeu director-adjunct pentru Copilului aprobată
educație
ȘEDINȚA nr.2, din 28 octombrie 2022

1. Monitorizarea implementării Metodologiei privind repartizarea timpului de Preşedintele CA, Tatiana Management eficient al
muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general Erhan timpului de lucru
(Ordinul MECC nr. 726 din 16 iunie 2021) Director,
Octombrie Sergiu Opaeț
2. Monitorizarea implementării Instrucţiunii privind prevenirea şi combaterea Director-adjunct pentru Prevenirea / Diminuarea
abandonului şcolar şi absenteismului şi a Planului de acţiuni pentru educație, abandonului şi
prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi absenteismului. Tatiana Erhan absenteismului şcolar
ŞEDINŢA nr.3, din 30 noiembrie 2022

1. Monitorizarea repartizării și organizării procesului educațional la Pacu Lilia, Notă informativă elaborată
disciplinele opționale. director-adjunct pentru
Noiembrie instruire
2. Rezultatele evaluări inopinate: Administraţia instituţiei Notă informativă elaborată
Monitorizarea implementării Curricula 2018, 2019 Director-adjunct p/u
instruire, Lilia Pacu
33
3. Pregătirea instituţiei pentru sezonul rece 2022-2023. Director Notă informativă elaborată
Sergiu Opaeţ
ȘEDINȚA nr.4, din 12 decembrie 2022

1. Cu privire la organizarea sărbătorilor de iarnă 2022-2023. Director-adjunct p/u Notă informativă elaborată
educaţie, Erhan Tatiana
2. Evaluarea completării registrelor şcolare în instituţie. Director-adjunct p/u Notă informativă elaborată
Decembrie instruire Lilia Pacu
3. Realizarea bugetului 2022. Sergiu Opaeţ, director Raport elaborat, publicat pe
pagina web oficială a
instituţiei
4. Aprobarea bugetului pentru anul bugetar 2022 (priorităţi/ repartizare Sergiu Opaeţ, director Notă informativă elaborată
resurse).
5. Cu privire la cazurile de abuz, neglijare, exploatare trafic al copilului, Director-adjunct p/u Notă informativă elaborată
înregistrate în semestrul I a anului şcolar 2022-2023. educaţie, Erhan Tatiana
ȘEDINȚA nr.5, din 30 ianuarie 2023

1. Cu privire la controlul documentaţiei şcolare: cataloage, dosare personale, Director-adjunct p/u Notă informativă elaborată
registrelor cercurilor şi secţiilor sportive. educaţie, Erhan Tatiana
2. Cu privire la corectitudinea calculării notelor semestriale şi corespunderea Director-adjunct p/u Notă informativă elaborată
notei de la pagina disciplinei şcolare cu cele din tabelul evidenţei reuşitei. Ianuarie instruire, Lilia Pacu
3. Cu privire la rezultatele olimpiadelor şcolare (etapa I). Director-adjunct p/u Notă informativă elaborată
instruire, Lilia Pacu
ȘEDINȚA nr.6, din 28 februarie 2023

1. Rezultatele evaluării inopinate: Director-adjunct p/u Notă informativă elaborată


Aplicarea Metodologiei privind implementarea evaluării criteriale prin instruire, Lilia Pacu
descriptori.
2. Aplicarea Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a Februarie Director-adjunct p/u Notă informativă elaborată
lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar în cazurile de ANET. educație, Erhan Tatiana

34
3. Aplicarea Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă, în Director, Notă informativă elaborată
învățământul primar, gimnazial și liceal (Ordinul MECC nr.1249 din Sergiu Opaeț
22.07.2018)
ȘEDINȚA nr.7, din 31 martie 2023

1. Profilaxia comportamentului deviant al elevilor în grupul de risc: rezultate, Director-adjunct p/u Notă informativă elaborată
probleme, soluţii. Martie educaţie, Erhan Tatiana
2. Cu privire la formarea bazei de date pentru elevii claselor absolvente, Director-adjunct p/u Notă informativă elaborată
sesiunea 2022. instruire, Lilia Pacu
3. Totalurile olimpiadelor şcolare (etapa raională). Director-adjunct p/u Notă informativă elaborată
instruire, Lilia Pacu
ȘEDINȚA nr.8, din 28 aprilie 2023

1. Utilizarea metodologiei pentru realizarea cerinţelor curriculare, cheie a Tatiana Buzu, prof. de Notă informativă elaborată
succesului în pregătirea elevilor claselor VIII-IX pentru Examenul naţional matematică; Dediu
de absolvire a gimnaziului. Adela, prof. istorie
2. Cu privire la realizarea cursului Protecţia civilă şi apărarea împotriva Aprilie Director-adjunct p/u Notă informativă elaborată
incendiilor. instruire, Lilia Pacu
3. Cu privire la monitorizarea eficienţei orelor opţionale. Director-adjunct p/u Notă informativă elaborată
instruire, Lilia Pacu
4. Cu privire la totalurile lunarului ecologic. Director-adjunct p/u Notă informativă elaborată
educaţie, Erhan Tatiana
ȘEDINȚA nr.9, din 30 mai 2023

1. Cu privire la rezultatele Testării naţionale în clasa a IV-a. Pacu Lilia, învăţător Raport elaborat, publicat pe
clasele primare pagina web oficială a
Mai instituţiei
2. Cu privire la pregătirea pentru Examenul naţional de absolvire a Director-adjunct p/u Notă informativă elaborată
învăţământului secundar, ciclul I, SESIUNEA 2023. instruire, Pacu Lilia
3. Cu privire la cazurile de abuz, neglijare, exploatare trafic al copilului, Director-adjunct p/u Notă informativă elaborată
înregistrate în anul de studii 2022-2023. educaţie, Tatiana Erhan

35
ȘEDINȚA nr.10, din 29 august 2023

1. Aprobarea tematicilor Consiliului de Administraţie şi graficul întrunirilor Preşedintele Consiliului Plan de activitate aprobat,
pentru anul de studii 2023-2024. de Administraţie publicat pe pagina web
oficială a instituţiei
2. Cu privire la aprobarea schemei orare în baza Planului-cadru 2023-2024. Director, Sergiu Opaeţ Schema orară aprobată

3. Stabilirea componentei şcolare a Planului-cadru la nivelul şcolii, August Director-adjunct p/u Notă informativă elaborată
constituită din pachete disciplinare opţionale în anul de studii 2023-2024. instruire, Pacu Lilia
4. Aprobarea orarului sunetelor pentru anul de studii 2023-2024. Pacu Lilia, Orarul sunetelor aprobat
director-adjunct p/u
instruire
5. Aprobarea orarului lecțiilor pentru anul de studii 2023-2024. Pacu Lilia, Orarul lecțiilor aprobat
director-adjunct p/u
instruire

Standard 2.3. Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-o societate interculturală bazată pe
democrație
Nr. Acţiuni proiectate/actul legislativ Termeni de Responsabili Indicatori de Resurse
d/o realizare produs/rezultat financiare
preconizate
Indicator 2.3.1. Promovarea respectului față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică, religioasă, prin actele reglatorii și activități
organizate de instituție
1. Organizarea şi desfăşurarea Ziua Limbilor Europene. 26.09.2022 Comisia metodică Notă informativă 200 lei - premii
Ştiinţe umanistice elaborată elevilor participanți
2. Participare în cadrul Concursului Republican „Limba Octombrie- Tatiana Erhan, prof. Filmuleț realizat x
noastră-i o comoară” Noiembrie 2022 LLR conform prevederilor
Opaeţ Sergiu, Ed. Regulamentului
muzicală concursului

36
3. Săptămâna comemorării victimelor Holocaustului. Ianuarie 2023 Dediu Adela, prof. de Notă informativă x
istorie elaborată
4. Ziua Internaţională a Drepturilor Copiilor. 10.12.2022 Dediu Adela, prof. de Notă informativă x
istorie elaborată
5. Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor 27.01.2023 Dediu Adela, prof. de Notă informativă x
Holocaustului. istorie elaborată
Indicator 2.3.2. Monitorizarea modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice, religioase și de valorificare a
multiculturalității în toate documentele și în activitățile desfășurate în instituție și colectarea feedback-ului din partea partenerilor din
comunitate privind respectarea principiilor democratice
Indicator 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/ copil indiferent de apartenența culturală,
etnică, lingvistică, religioasă, încadrarea în promovarea multiculturalității, valorificând capacitatea de socializare a elevilor/ copiilor și
varietatea de resurse (umane, informaționale etc.) de identificare și dizolvare a stereotipurilor și prejudecăților

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR LA NIVEL DE INSTITUŢIE

Nr. Acţiuni proiectate/actul legislativ Termeni de Responsabili Indicatori de Resurse financiare


d/o realizare produs/rezultat preconizate

1. Ziua Europeană a Limbilor. 26.09.2022 Comisia metodică Notă informativă 200 lei - premii elevilor
Ştiinţe umanistice participanți
2. Ziua Mondială de Luptă împotriva Rabiei. 28.09.2022 Diriginţii claselor I-IX Notă informativă x
3. Ziua Internaţională a Educaţiei. 05.10.2022 Consiliul Elevilor Notă informativă 200 lei - materiale
didactice (flyere)
4. Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini. 15.10.2022 Diriginţii claselor I-IX Notă informativă 100 lei materiale
didactice ()
5. Ziua Mondială a Salutului! 21.11.2022 Consiliul Elevilor Notă informativă x
6. Ziua Mondială de combatere SIDA. 01.12.2022 Consiliul Elevilor, Notă informativă x
clasa a IX-a
7. Ziua Internaţională Anticorupţie! 09.12.2022 Consiliul Elevilor Notă informativă x
Diriginţii cl. V-IX

37
8. Ziua Drepturilor Omului. 10.12.2022 Prof. de istorie, Dediu Notă informativă x
Adela
9. Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor 27.01.2023 Prof. de istorie, Dediu Notă informativă x
Holocaustului. Adela
10. Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoală! 30.01.2023 Consiliul Elevilor Notă informativă x
Dir. adj. educaţie

11. Ziua Îndrăgostiţilor / Dragobete. 14/ 24.02.2023 Consiliul Elevilor Notă informativă 300 lei - premii elevilor
Dir. adj. educaţie participanți
12. Ziua Internaţională a Limbii Materne. 21.02.2023 Diriginţii claselor I-IX Notă informativă x

13. Ziua Internaţională a Femeii. 08.03.2023 Diriginţii claselor I-IX Notă informativă 200 lei - materiale
didactice
14. Ziua Internaţională a Francofoniei. 20.03.2023 Prof. de L.franceză, Notă informativă x
Guler A.
15. Ziua Mondială a Apei. 22.03.2023 Dediu Adela, prof. Notă informativă x
geografie
16. Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei. 24.03.2023 Pompuş Irina, prof. Notă informativă x
biologie
17. Ziua Mondială a Teatrului. 27.03.2023 Învăţătorii claselor Notă informativă x
primare
18. Ziua Mondială a Sănătăţii. 07.04.2023 Pompuş Irina, prof. de Notă informativă x
Biologie
Zubcova Tatiana, ed.
sănătate
19. Ziua Europei. 09.05.2023 Consiliul Elevilor, dir. Notă informativă 500 lei - materiale
adj. educaţie didactice / deplasări
DGE Orhei
20. Ziua Internaţională a Familiei. 15.05.2023 Consiliul Elevilor Notă informativă x
Diriginţii cl. I-IX
21. Ziua Mondială fără Tutun. 31.05.2023 Consiliul Elevilor Notă informativă x

38
22. Ziua Internaţională a Copiilor. 01.06.2023 Consiliul Elevilor Notă informativă 500 lei - materiale
Dir. adj. educaţie didactice

DIMENSIUNEA III – EFICIENŢĂ EDUCAŢIONALĂ


Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional de calitate

1. Înregistrarea în Registrul de evidenţă a activităţilor de formare profesională pe Trimestrial Cadrele didactice / Şefii Comisiilor
comisii metodice (clasele primare; ştiinţele umanistice, ştiinţe reale, arte şi sport; metodice
consiliere şi dezvoltare personală)

Nr. Acţiuni proiectate/actul legislativ Termeni de Responsabili Indicatori de produs/rezultat


d/o realizare
Indicator 4.1.2. Realizarea efectivă a programelor și activităților preconizate în planurile strategice și operaționale ale instituției, inclusiv ale
structurilor asociative ale părinților și elevilor
1. Raport de activitate instructivă / educativă, semestrul I, semestrul II, anul de studii Decembrie Pacu Lilia Rapoarte întocmite
2022-2023. 2022 Erhan Tatiana
Iunie 2023
2. Raport de activitate al Consiliului reprezentativ al părinţilor, anul de studii Iunie 2023 Preşedintele Rapoarte întocmite
2022-2023. CRP
3. Raport de activitate al Consiliului Elevilor, anul de studii 2022-2023. Iunie 2023 Preşedintele CE Rapoarte întocmite
4. Raport de activitate al Comisiilor metodice: Iunie 2023 Şefii Comisiilor Rapoarte întocmite
- CM a claselor primare; Metodice
- CM ştiinţele umanistice;
- CM ştiinţele reale, arte şi sport;
- CM consiliere şi dezvoltare personală (clasele primare / clasele gimnaziale).
5. Raport privind realizarea curriculumului şcolar, anul de studii 2022-2023. Decembrie Cadrele Rapoarte întocmite
2022 didactice
Mai 2023

39
Indicator 4.1.3. Asigurarea, în activitatea consiliilor și comisiilor din Instituție, a modului transparent, democratic și echitabil al
deciziilor cu privire la politicile instituționale, cu aplicarea mecanismelor de monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui
model eficient de comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate
PLAN DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI PROFESORAL, anul de studii 2022-2023

Nr. Acţiuni proiectate Termeni de Responsabili Indicatori de


d/o realizare produs/rezultat

ȘEDINȚA nr.1, din 15 septembrie 2022 (ședință organizatorică)

1. Dezbaterea Proiectului Managerial Anual pentru anul şcolar 2022-2023. Director, Proiect Managerial Anual
Sergiu Opaeţ dezbătut şi propus spre
aprobare CA
2. Raport de activitate a instituţiei de învăţământ, anul de studii 2021-2022 / Director, Sergiu Opaeţ Rapoarte aprobate
Rapoarte de activitate al cadrelor de conducere: director / Directori adjuncţi
directori-adjuncţi, anul de studii 2021-2022.
3. Numirea şefilor Comisiilor metodice prin ordinul directorului Instituţiei Septembrie Director, Şefii CM numiţi prin ordinul
de învăţământ. Sergiu Opaeț directorului
4. Validarea și aprobarea Planurilor de activitate ale Comisiilor metodice Director-adjunct p/u Notă informativă elaborată
existente în Instituție pentru anul de studii 2022-2023. instruire, Pacu Lilia Planuri de activitate aprobate

5. Dezbaterea Politicii de Protecție a Copilului a Gimnaziului „Ion Erhan Tatiana, Politica de Protecție a
Creangă” s.Teleșeu director-adjunct educație Copilului dezbătută, propusă
spre aprobare CA
ȘEDINȚA nr.2, din 29 noiembrie 2022 (ședință tematică)

1. Monitorizarea implementării Instrucţiunii privind prevenirea şi Director, S. Opaeţ Notă informativă elaborată
combaterea abandonului şcolar şi absenteismului şi a Planului de acţiuni Director-adjunct pentru
pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi absenteismului. instruire, Lilia Pacu

Noiembrie

40
2. Aplicarea Metodologiei privind implementarea evaluării criteriale prin Pacu Lilia, Notă informativă elaborată
descriptori. director-adjunct pentru
instruire
3. Comunicare: Evaluarea criterială prin descriptori aplicată în clasele Gîtlan Nina, Comunicare elaborată și
primare. Lipcean Cristina prezentată
4. Aplicarea ordinului nr. 336 din 18.05.2022, cu privire la aprobarea Pacu Lilia, Notă informativă elaborată
Instrucţiunii privind completarea catalogului şcolar în anul de studii director-adjunct pentru
2022-2023. intruire
ȘEDINȚA nr.3, din 28 decembrie 2022 (ședință organizatorică)

1. Validarea Raportului privind situaţia şcolară în semestrul I al anului de Director-adjunct p/u Raport elaborat, publicat pe
studii 2022-2023. instruire, Lilia Pacu pagina web oficială a instituţiei
2. Cu privire la completarea bazei de date SIME pentru semestrul I, anul de Director, Sergiu Opaeț Notă informativă elaborată
studii 2022-2023. Decembrie
3. Cu privire la rezultatele olimpiadei școlare la disciplinele de studiu Comisia olimpică Notă informativă elaborată
2022-2023 (etapa locală).
ȘEDINȚA nr.4, din 21 februarie 2023 (ședință cu privire la aprobarea rapoartelor
pentru atestarea gradelor didactice și manageriale)
1. Cu privire la atestarea cadrelor didactice: Președintele Comisiei de Notă informativă elaborată
- Canțîr Cristina - confirmarea gradului didactic Doi, clasele atestare.
primare; Februarie Cadrele didactice:
- Dediu Adela - confirmarea gradului didactic Doi, istoria - Canțîr Cristina
românilor și universală. - Dediu Adela
ȘEDINȚA nr.5, din 28 martie 2023 (ședință tematică)

1. Cu privire la mediatizarea Regulamentelor de organizare şi desfăşurare a Director-Preş.Comisia de Notă informativă elaborată


examenelor de absolvire (Testare naţională în învăţământul primar; atestare a cadrelor
Examenul naţional de absolvire a gimnaziului). didactice
2. Cu privire la pregătirea elevilor către examenele naționale de absolvire a Martie Director-adjunct p/u Notă informativă elaborată *
gimnaziului, sesiunea 2023 instruire, Lilia Pacu analiza minuțioasă a tuturor
actelor normative / Plan de
acțiuni aprobat
41
ȘEDINȚA nr.6, din 26 mai 2023 (ședință de admitere la examenele de absolvire)

1. Admiterea la Examenul naţional de absolvire a gimnaziului, sesiunea Director, Notă informativă elaborată;
2023. Sergiu Opaeţ
2. Cu privire la completarea datelor în SIPAS (Sistemul Informatic de Opaeț Sergiu, director Notă informativă elaborată
Personalizare a Actelor de Studii ) Mai
3. Cu privire la organizarea și desfășurarea testării naționale, anul de studii Director-adjunct pentru Raport elaborat, publicat pe
2022-2023. instruire, Pacu Lilia pagina web oficială a instituţiei
ȘEDINȚA nr.7, din 07 iunie 2023 (ședință de promovare a elevilor claselor I-VIII)

1. Validarea Raportului privind situaţia şcolară în semestrul II / rezultatele Director adjunct pentru Raport elaborat, publicat pe
anuale în anul de studii 2022-2023. instruire, Pacu Lilia pagina web oficială a instituţiei
2. Dezbaterea şi aprobarea Rapoartelor comisiilor metodice: Rapoarte elaborate, publicate
*Comisia metodică a claselor primare; Iunie Şefii comisiilor metodice pe pagina web oficială a
*Comisia metodică ciclul real; instituţiei
*Comisia metodică ciclul umanist;
*Comisia metodică consiliere şi dezvoltare personală;
*Comisia de ANET şi alte comisii existente în instituţie.
3. Cu privire la promovarea elevilor din ciclul primar, gimnazial Director adjunct pentru Notă informativă elaborată;
(clasele I-VIII). instruire, Pacu Lilia Decizie cu privire la nr. de
elevi promovaţi conform
prevederilor Regulamentului
de notare şi evaluarea
rezultatelor şcolare,
promovare şi absolvire în
învăţământul secundar general

ȘEDINȚA nr.8, din 29 august 2023 (ședință organizatorică)

1. Desemnarea secretarului Consiliului Profesoral în anul şcolar 2023-2024 Director, Secretarul Consiliului
de către directorul Instituției. Sergiu Opaeț Profesoral desemnat prin
ordinul directorului
42
2. Aprobarea Planului de activitate al Consiliului Profesoral pentru anul Director, Sergiu Opaeţ Plan de activitate aprobat,
şcolar 2023-2024. publicat pe pagina web oficială
a instituţie
3. Cu privire la stabilirea contingentului de elevi în clase în anul de studii Director, Sergiu Opaeţ Notă informativă elaborată
2023-2024. August Diriginții claselor I-IX
4. Încadrarea pedagogilor în anul şcolar 2023-2024. Director, Sergiu Opaeţ Notă informativă elaborată
5. Validarea componentei şcolare a Planului-cadru la nivelul instituției, Director-adjunct pentru Notă informativă elaborată
constituită din pachetul disciplinelor opţionale în anul de studii instruire, Lilia Pacu
2023-2024.
6. Examinarea cererilor de atestarea a cadrelor didactice în anul de studii Director, Sergiu Opaeț Cereri aprobate / demers emis
2023-2024. către DGE Orhei
7. Examinarea ordinelor emise de MEC și DGE Orhei privind organizarea Director, Sergiu Opaeț Ordine examinate
anului de studii 2023-2024.

43
PROGRAM DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
Anul de studii 2022-2023
Obiectivul: Asigurarea eficienţei proiectării curriculare şi extraşcolare a activităţilor în învățământul primar.
Indicator de performanță: Instituția de învățământ crează condiţii de organizare şi realizare a unui proces educaţional de calitate.

Tipul activităţii Subiectul Obiective Modalităţi de realizare Termen de Responsabili Indicatori de produs
realizare / rezultat
Direcții de 1)Organizarea comisiei * Alegerea șefului comisiei Membrii Proces-verbal al
activitate metodice și planificarea metodice; 06.09. comisiei ședinței realizat;
Şedinţă educativă în anul activităților comisiei * Proiectarea activităților 2022 metodice Șeful comisiei
organizatorică de studii pentru anul de studii pentru anul școlar 2022-2023; metodice a înv.primar
2022-2023. 2022-2023. * Repere metodologice Director, Sergiu numit prin ordinul
2)Alegerea șefului privind organizarea Opaeţ directorului;
comisiei metodice; procesului educațional în Plan de activitate
3)Studierea: învățământul primar pentru pentru anul școlar
Instrucţiunii privind anul de studii 2022-2023. 2022-2023 întocmit.
completarea catalogului
şcolar;
Instrucțiunii privind
managementul temelor
pentru acasă;
Reperelor metodologice
privind organizarea
procesului educațional în
învățământul primar
pentru anul de studii
2022-2023.

44
Contracararea 1) Înțelegerea conceptului Training: Membrii Proces-verbal al
Training fenomenului de de bullying „Știu! Pot! 25.10. comisiei ședinței realizat
bullying în clasele 2) Crearea unui mediu Mă implic! 2022 metodice
primare sigur în clasă și Un copil este mai mult decât o
gestionarea eficientă a etichetă.”
situațiilor de bullying
Crearea mediilor 1)Utilizarea diverselor 1.Oră demonstrativă la Pacu Lilia Proces-verbal al
de învățare cu tipuri de învățare: Istorie, clasa a IV-a; 25.11. ședinței întocmit;
Şedinţă eficiență înaltă și învățarea bazată pe lucrări 2022
teoretico- favorabile 2.Oră demonstrativă la Ore demonstrative
practică învățării centrate practice, pe cercetare, pe Științe, clasa a II-a. Gîtlan Nina realizate.
pe elev în clasele proiecte, pe sarcini de
primare lucru; instruirea directă;
învățarea reciprocă;
învățarea ludică; învățarea
prin excursii; etc.;
2) Racordarea învățării la
lumea reală.
Importanța Cultivarea modului MASĂ ROTUNDĂ Membrii Proces-verbal al
educației sănătos de viață la elevii cu elevii claselor primare: 10.02. comisiei ședinței întocmit;
Şedinţă metodică nutriționale la claselor primare. ,,Rolul alimentației în 2023 metodice
vârsta școlară dezvoltarea armonioasă a Activități realizate
mică copilului.”
Contexte didactice Asigurarea continuității în 1. Oră demonstrativă la Proces-verbal al
de creare a implementarea evaluării Limba română , clasa a 24.03. Lipcean Cristina ședinței realizat;
Şedinţă situațiilor de criteriale prin descriptori III-a; 2023
teoretico- succes în în învățământul primar Ore demonstrative
practică evaluarea prin listarea produselor realizate.
criterială prin școlare evaluabile în 2. Oră demonstrativă la Canțîr Cristina
descriptori fiecare unitate de învățare. Matematică, clasa I.

45
Şedinţă sumativă Analiza, sinteza Proiectarea în perspectivă. *Raportul de activitate al Membrii Proces-verbal al
lucrului efectuat. șefului comisiei metodice 29.05. comisiei ședinței realizat;
învăţământul primar; 2023 metodice Raport de activitate al
*Proiectarea în perspectivă a comisiei metodice
activităților comisiei metodice Sergiu Opaeţ, dezbătut;
a învățământului primar director Plan de activități al
pentru anul de studii comisiei 2023-2024
2023-2024. întocmit.

Şef Comisie metodică învăţământ primar – Cristina Canţîr

46
PROGRAM DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE ȘTIINȚE UMANISTE
Anul de studii 2022-2023
Obiectivul: Asigurarea eficienţei proiectării curriculare şi extraşcolare a activităţilor în învățământul gimnazial.
Indicator de performanță: Instituția de învățământ creează condiţii de organizare şi realizare a unui proces educaţional de calitate.
Tipul activităţii Subiectul Obiective Modalităţi de realizare Termen Responsabili Indicatori de
de produs / rezultat
realizare
*Alegerea şefului comisiei *Proces-verbal al
metodice; 09.09. Sergiu Opaeţ, şedinţei realizat;
Direcţii de activitate Organizarea comisiei *Coordonarea elaborării PDL 2022 director *Şeful comisiei
educativă în anul de metodice ştiinţe pentru anul de studii Lilia Pacu, metodice ales şi
studii 2022-2023 umanistice şi planificarea 2022-2023; director-adjunct numit prin ordinul
activităţilor comisiei *Repere de funcționare a instruire directorului;
Şedinţă pentru anul de studii instituției în condițiile Membrii comisiei *Plan de activitate
organizatorică 2022-2023. pandemiei; metodice pentru anul şcolar
*Proiectarea activităţilor 2022-2023 întocmit.
CMȘU în anul şcolar
2022-2023;
*Determinarea temei de
cercetare şi aplicare;
Organizarea Proiectarea eficientă a 1. Informarea membrilor Membrii CMȘU Program de
activităților desfășurării activităților CMȘU despre 19.09. desfășurare schițat;
extracurriculare extracurriculare evenimentele culturale 2022 Proces-verbal
Ședință de tangente ariei întocmit.
creație curriculare Limbă și
comunicare;
2. Determinarea
modalităților de
organizare și
desfășurare a
activităților
extracurriculare.
47
1. Prezentarea orei publice la *Proces-verbal al
Limba și literatura 01.12. Erhan Tatiana şedinţei realizat;
Implementarea Asigurarea unui proces română; 2022 *Oră publică /
aspectelor educațional de calitate activitate
teoretico-metodice a prin utilizarea mijloacelor 2. Realizarea activității extradidactică
Şedinţă temei de cercetare şi IT extradidactice la Istoria Dediu Adela organizată şi
teoretico- aplicare. românilor și universală; realizată;
practică
3. Analiza activităților
publice
Inter, - pluri, Aplicarea principiului 1. Desfășurarea orei publice *Proces-verbal al
transdisciplinaritate inter, -pluri, la Limba rusă; 19.03. Zubcova Tatiana şedinţei realizat;
în predarea transdisciplinarității în 2023 *Oră publică /
disciplinelor cadrul predării 2. Realizarea activității activitate
Şedinţă socio-umaniste. disciplinelor extradidactice la franceză; Guler Anatolie extradidactică
teoretico- socio-umaniste. organizată şi
practică 3. Analiza orelor publice realizată;
*Raportul de activitate al Proces-verbal al
Analiza, sinteza Totalurile activităţii șefului comisiei metodice 25.05. ședinței realizat;
lucrului efectuat. comisiei metodice ştiinţe ştiinţe umanistice; 2023 Sergiu Opaeţ,
Proiectarea în umaniste în anul de studii director Raport de activitate
perspectivă pentru 2022-2023. *Analiza SWOT a activității Lilia Pacu, al comisiei metodice
Şedinţă anul de studii comisiei metodice științe dir.adjunct instruire dezbătut;
sumativă 2023-2024. umaniste; Membrii comisiei Analiza SWOT
metodice realizată;
*Proiectarea în perspectivă a
activităților comisiei metodice Plan de activități al
științe umaniste pentru anul de comisiei 2023-2024
studii 2023-2024. întocmit.

Şef Comisie metodică ştiinţe umanistice – Tatiana Erhan

48
PROGRAM DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE ȘTIINȚELE REALE, ARTE ŞI SPORT
Anul de studii 2022-2023
Obiectivul: Asigurarea eficienţei proiectării curriculare şi extraşcolare a activităţilor în învățământul gimnazial.
Indicator de performanță: Instituția de învățământ creează condiţii de organizare şi realizare a unui proces educaţional de calitate.
Tipul activităţii Subiectul Obiective Modalităţi de realizare Termen Responsabili Indicatori de
de produs / rezultat
realizare
Managementul Familiarizarea profesorilor Informaţii, relatări, discuţii. Director-adjun Proces-verbal
educațional. Direcții ciclului real cu obiectivele 05.09. ct pentru întocmit
de activitate ale generale ale activității 2022 instruire Lilia
Şedinţă catedrei. Revizuirea catedrei pe parcursul Pacu
organizatorică portofoliului anului de studii 2022-2023 Director
didactic. Sergiu Opaeţ
Membrii
comisiei
Strategii didactice în Diversificarea strategiilor 1. Oră demonstrativă: Pompuș Irina Ore realizate
Şedinţă scopul asigurării didactice în scopul Biologie 28.11.
teoretico- succesului școlar asigurării succesului școlar 2. Activitate extradidactică 2022 Guler Anatolie Proces-verbal
practică 3. Relatare metodică: întocmit
„Strategii didactice în scopul Gnip
asigurării succesului școlar” Alexandru
Aspectele calității Asigurarea calității 1. Oră demonstrativă: Buzu Tatiana Proces-verbal
procesului procesului educațional Informatică 20.03. întocmit
Şedinţă educațional 2. Activitate extradidactică 2023 Miron Natalia
teoretico- 3. Relatare metodică: Lecţii realizate
practică ,,Aspectele calității procesului Pacu Lilia
educațional”.

49
Totalurile activității Analiza lucrului efectuat Raport analitic. Schițe pentru Membrii Raport analitic
Ședință sumativă comisiei metodice în anul de studii anul de studii 2023-2024. 29.05. catedrei realizat
2022-2023. Proiectarea în 2023 Miron Natalia Proces-verbal
perspectivă. întocmit

Şef Comisie metodică ştiinţe reale, arte şi sport – Natalia Miron

50
PROGRAM DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
DIRIGINŢII CLASELOR V-IX
Anul de studii 2022-2023
Obiectivul: Asigurarea eficienţei proiectării curriculare şi extraşcolare a activităţilor în învățământul gimnazial.
Indicator de performanță: Instituția de învățământ creează condiţii de organizare şi realizare a unui proces educaţional de calitate.
Tipul activităţii Subiectul Obiective Modalităţi de realizare Termen Responsabili Indicatori de
de produs / rezultat
realizare
Direcţii de activitate Organizarea comisiei *Alegerea șefului comisiei Director – Proces-verbal
educativă în anul de metodice şi planificarea metodice; 06.09. Sergiu Opaeţ; întocmit;
studii 2022-2023 activităţilor comisiei *Proiectarea activităţilor pentru 2022 Director-adjun Şeful comisiei
Şedinţă pentru anul de studii anul de studii 2022-2023; ct pentru metodice ales şi numit
organizatorică 2022-2023. * Instrucţiuni privind educaţie – prin ordinul
completarea catalogului şcolar Tatiana Erhan; directorului instituţiei;
ordin MECC nr.336 din Diriginţii Plan de activitate
18.05.2022 claselor V-IX pentru anul de studii
2022-2023 întocmit.
Şedinţă Organizarea Asigurarea unui proces Metode şi tehnici Opaeţ Sergiu Proces-verbal
teoretico-practic atelierului semestrul educaţional de calitate prin activ-participative aplicate în 14.12. întocmit.
ă I aplicarea metodelor şi cadrul orelor de Dezvoltare 2022 Zubcova
tehnicilor personală în clasele V-IX şi VII Tatiana
activ-participative.

Şedinţă Organizarea Asigurarea unui mediu de Metode şi tehnici de combatere a Erhan Tatiana Proces-verbal
teoretico-practic atelierului semestrul învăţare sigur prin fenomenului BULLYING Martie întocmit.
ă II aplicarea metodelor şi 2023
tehnicilor de combatere a
fenomenului Bullying.

51
Şedinţă de Expoziţia Diseminarea bunelor *Oră publică Dezvoltare Opaeţ Sergiu Oră publică realizată;
creaţie portofoliilor practici în cadrul orelor de personală, clasa a IX-a; Aprilie / Schimb de experiență
Dezvoltare personală. *Expoziţia portofoliilor. Mai Diriginţii realizat;
2023 claselor V-IX Proces-verbal
întocmit.
Şedinţă de Analiza, sinteza Totalurile activităţii *Raportul de activitate al șefului
totalizare lucrului efectuat. comisiei metodice comisiei metodice consiliere şi 25.05. Şef comisie Proces-verbal
Proiectarea în consiliere şi dezvoltare dezvoltare personală; 2023 metodică întocmit;
perspectivă pentru personală în anul de studii Analiza SWOT a
anul de studii 2022-2023. *Analiza SWOT a activității Membrii activităţii comisiei
2023-2024. comisiei metodice consiliere şi comisiei metodice dezbătută;
dezvoltare personală; metodice Proiect în perspectivă
pentru anul de studii
*Proiectarea în perspectivă a Tatiana Erhan, 2023-2024 realizat.
activităților comisiei metodice director-adjun
consiliere şi dezvoltare personală ct pentru
pentru anul de studii 2023-2024. educaţie

Şef Comisie metodică consiliere şi dezvoltare personală – Dediu Adela

52
PROGRAM DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
DIRIGINŢII CLASELOR I-IV
Anul de studii 2022-2023
Obiectivul: Asigurarea eficienţei proiectării curriculare şi extraşcolare a activităţilor în învățământul gimnazial.
Indicator de performanță: Instituția de învățământ creează condiţii de organizare şi realizare a unui proces educaţional de calitate.
Tipul activităţii Subiectul Obiective Modalităţi de realizare Termen Responsabili Indicatori de
de produs / rezultat
realizare
Direcții de activitate Organizarea comisiei * Alegerea șefului comisiei Proces-verbal al
educativă în anul de metodice a diriginților metodice; 15.09. Membrii ședinței realizat;
Şedinţă studii 2022-2023. și planificarea 2022 comisiei Șeful comisiei
organizatorică activităților comisiei * Proiectarea activităților metodice metodice a înv.primar
pentru anul de studii pentru anul școlar 2022-2023; numit prin ordinul
2022-2023. Director, Sergiu directorului;
* Dezbatere: Portofoliul Opaeţ Plan de activitate
clasei, activitatea dirigintelui pentru anul școlar
(parte component a Director-adjunct 2022-2023 întocmit.
portofoliului clasei), ordin pentru educaţie –
MECC nr.897 din 12.06.2018 Tatiana Erhan

Ședință de Strategii didactice Aplicarea activităților Masă rotundă:


consiliere eficiente în predarea- ludice/ studiilor de ,,Tehnologii moderne în Membrii
evaluarea disciplinei caz/învățării bazate pe cadrul lecțiilor de Dezvoltare 14.10. comisiei
Dezvoltare personală sarcini/ metodele personală”. metodice a Proces-verbal al
în clasele primare interactive în cadrul 2022 diriginților ședinței realizat;
disciplinei Dezvoltare claselor primare
personală în clasele
primare

53
Formarea atitudinilor Echilibrul dintre 1.Oră demonstrativă la
și comportamentului activitățile fizice și Dezvoltare personală, în clasa 16.11. Gîtlan Nina
Şedinţă responsabil pentru un mentale. a II-a 2022
teoretico- stil de viață de 2.,,Balul boboceilor!”, clasa I Canțîr Cristina Proces-verbal al
practică calitate. ședinței realizat;
3.Prezentare PPT „Formarea Ore demonstrative
atitudinilor și Lipcean Cristina realizate
comportamentului responsabil
pentru un stil de viață de
calitate.”
Ședință de lucru Profilul absolventului Dezvoltarea culturii 1.Activitate extradidactică : Proces-verbal al
–finalitate a nivelului emoționale a elevilor ,,Adio, drag Abecedar !” în 16.05. Canțîr Cristina ședinței realizat;
primar de învățământ. –premise pentru un clasa I 2023
mediu școlar 2. Activitate Pacu Lilia
prietenos extradidactică: ,,Adio, 17.05.
Clasele Primare !Ӕn clasa a 2023
IV-a
*Raportul de activitate al Proces-verbal al
Analiza, sinteza Analiza activităților șefului comisiei metodice a 30.05. Membrii ședinței realizat;
lucrului efectuat. comisiei metodice a diriginților în învăţământul 2023 comisiei
diriginților și primar; metodice a Raport de activitate al
Şedinţă sumativă propunere de diriginților comisiei metodice
îmbunătățire a *Proiectarea în perspectivă a claselor primare dezbătut;
activității în următorul activităților comisiei metodice
an școlar a diriginților în Plan de activități al
învățământului primar pentru Sergiu Opaeţ, comisiei 2023-2024
anul de studii 2023-2024. director întocmit.

Şef Comisie metodică consiliere şi dezvoltare personală – Gîtlan Nina

54
Plan de activitate al Consiliului de etică, anul de studii 2022-2023
Obiectiv general: Coordonarea și monitorizarea aplicării principiilor și normelor de conduită morală și profesională de către personalul de
conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar din instituție.
Obiective specifice:
1. Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea capacităţilor Consiliului de etică;
2. Elaborarea şi implementarea cadrului de referinţă necesar pentru implementarea Codului de etică al cadrului didactic;
3. Asigurarea transparenţei decizionale.
Nr. d/o Acţiuni proiectate Termeni de realizare Responsabili Indicatori de
produs/rezultat
Şedinţa nr.1 din 22 septembrie 2022
1. Aprobarea Planului de activitate al Consiliului de etică Membrii Consiliului de etică Plan aprobat, publicat pe
pentru anul de studii 2022-2023. Preşedintele CE pagina web oficială a instituției
2. Dezbateri: Comportamentul etic al profesorului în şcoală Septembrie 2022 Membrii Consiliului de etică Notă informativă prezentată
şi sala de clasă. Şedinţă ordinară Preşedintele CE
3. Dezbaterea Regulamentului de organizare și funcționare Membrii Consiliului de etică Regulamentul de organizare şi
a Consiliului de etică al instituției de învățământ general Preşedintele CE funcţionare a Consiliului de
( art.12, 13 și 14 al Codului de etică al cadrului didactic) etică al instituţiei elaborat
Şedinţa nr.2 din 26 decembrie 2022
1. Raport de activitate pentru semestrul I al anului de studii Preşedintele CE Raport elaborat, publicat pe
2022-2023. pagina web oficială a instituției
2. Dezbateri: Semnificaţia şi simţul comportamentului etic. Decembrie 2022 Membrii Consiliului de etică Notă informativă prezentată
Şedinţă ordinară Preşedintele
3. Notă informativă privind persoanele în privința cărora au Preşedintele CE Notă informativă elaborată,
fost desfășurate anchete de serviciu publicată pe pagina web
oficială a instituției
Şedinţa nr.3 din 20 martie 2023
1. Dezbateri: Competenţe specifice ale eticii profesionale. Membrii Consiliului de etică Notă informativă elaborată
2. Notă informativă: Acordarea asistenţei informaţionale, Martie 2023 Preşedintele CE Notă informativă elaborată
metodologice şi consultative cadrelor didactice, elevilor, Şedinţă ordinară
părinților etc. pe domeniile de competenţă
55
Şedinţa nr.4 din 05 iunie 2023

1. Raport de activitate pentru semestrul II al anului de Preşedintele CE Raport elaborat, publicat pe


studii 2022-2023. Iunie 2023 pagina web oficială a instituţiei
2. Notă informative privind persoanele în privința cărora au Şedinţă ordinară Preşedintele CE Notă informativă elaborată
fost desfășurate anchete de serviciu. Membrii Consiliului de etică
Alte activităţi proiectate de CE:
1. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor extraordinare ale La necesitate Președintele CE Nr. ședințelor organizate
Consiliului de etică
2. Organizarea instruirilor pentru cadrele didactice, elevi, Pe parcursul anului Membrii Consiliului de etică Nr. instruirilor pentru elevi pe
părinți, alți actanți educaționali, privind implementarea 2022-2023 clase/ trepte de școlaritate
Codului de etică al cadrului didactic Nr. instruirilor pentru
părinți/alți actanți educaționali
Nr. proceselor-verbale
3. Examinarea petițiilor parvenite în adresa Consiliului de La necesitate Membrii Consiliului de etică Petiții examinate
etică al instituției de învățământ Termeni respectați
4. Elaborarea reperelor metodologice pentru cadrele Pe parcursul anului Membrii Consiliului de etică Recomandări elaborate,
didactice, elevi și părinți privind organizarea și 2022-2023 publicate pe pagina web
funcționarea Consiliului de etică al instituției de oficială a instituției
învățământ general
4. Asigurarea transparenţei decizionale cu privire la În termenii indicaţi Președintele Consiliului de Acte publicate pe pagina web
proiectele de acte, note informative, decizii şi la etică oficială a instituției, afișate pe
materialele aferente acestora prin publicarea obligatorie Panoul informativ al școlii
pe pagina web oficială a instituției
5. Consultarea actanților educaționali în privinţa proiectelor În perioada publicării Membrii Consiliului de etică Propuneri valorificate
de acte normative, care pot avea impact asupra activităţii
în domeniu.
6. Publicarea rapoartelor, notelor informative pe pagina La finele activităţii/ la Președintele Consiliului de Note informative elaborate,
web oficială a instituției. solicitare etică prezentate organelor ierarhic
superioare, publicate pe pagina
web oficială a instituției

56
Nr. Acţiuni proiectate/actul legislativ Termeni de Responsabili Indicatori de produs/rezultat
d/o realizare
Indicator 4.1.6. Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat, deținător de grade didactice (eventual titluri științifice), pentru
realizarea finalităților stabilite în conformitate cu normativele în vigoare
PLAN DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE ASTESTARE A CADRELOR DIDACTICE, anul de studii 2022-2023
1. Informarea cadrelor didactice privind ofertele de formare continuă şi de Septembrie 2022 Director adjunct Numărul de cadre didactice
perfecţionare din ţară, aprobate de MEC pentru anul de studii 2022-2023. instruire, Lilia informate
Pacu
2. Colectarea cererilor şi înregistrarea acestora în registrul cererilor de atestare Septembrie 2022 Director adjunct Nr. de cereri privind atestarea
a cadrelor didactice. instruire, Lilia
Pacu
3. Elaborarea ofertei de formare a cadrelor didactice pentru anul curent şi Septembrie 2022 Director adjunct Oferta transmisă către DGE
prezentarea acesteia la Direcţia Generală Educaţie Orhei. instruire, Lilia Orhei
Pacu
4. Transmiterea demersului privind atestarea cadrelor didactice în anul de studii Până la 20 Director, Sergiu Demers transmis către DGE
2022-2023 către DGE Orhei septembrie 2022 Opaeţ Orhei
5. Reactualizarea planului perspectiv (5 ani) de atestare a cadrelor didactice din Septembrie 2022 Director adjunct Planul de atestare în perspectivă
gimnaziul „Ion Creangă”, s.Teleşeu. instruire, Pacu realizat
Lilia
6. Organizarea şedinţei comisiilor de atestare a cadrelor didactice pentru Octombrie 2022 Director adjunct Nr. de şedinţe organizate
studierea amănunţită a Regulamentului de Atestarea Cadrelor Didactice, instruire, Pacu
aprobat prin ordinul MEC nr.1091 din 07.10.2020. Numirea secretarului Lilia
comisiei.
7. Plasarea informaţiilor pe pagina web oficială a instituţiei privind atestarea Septembrie 2022 Director adjunct Informaţii plasate pe pagina web
cadrelor didactice. instruire, Pacu oficială a instituţiei
Lilia
8. Organizarea şi desfăşurarea şedinţei comisiei de atestare a cadrelor didactice Octombrie Preşedintele Nr. de şedinţe organizate
în vederea elaborării unui grafic al monitorizării şi evaluării cadrelor 2022 comisiei
didactice atestate şi a documentaţiei respective.

57
9. Monitorizarea cadrelor didactice aspirante la grade didactice. Octombrie- Preşedintele Nr. de ore publice asistate
Februarie comisiei
2022-2023
10. Şedinţa comisiei de atestare a cadrelor didactice pentru concluzionarea Februarie Preşedintele Notă informativă prezentată
monitorizării cadrelor atestate. Pregătirea notei informative privind atestarea 2023 comisiei
cadrelor didactice prezentată la şedinţa CP.
11. Înaintarea actelor şi dosarelor cadrelor didactice atestate la comisia raională Martie 2023 Directorul adjunct Dosarele transmise DGE Orhei
de atestare a Direcţiei Generale Educaţie Orhei. pentru instruire
Indicator 4.2.6. Organizarea și desfășurarea evaluării rezultatelor învățării, în conformitate cu standardele și referențialul de evaluare
aprobate, urmărind progresul în dezvoltarea elevului/ copilului
1. Elaborarea orarul evaluărilor sumative, anul de studii 2022-2023 Septembrie 2022 Director-adjunct Orar elaborat
pentru instruire
2. Organizarea şi desfăşurarea Evaluărilor iniţiale la disciplinele de studiu, anul Septembrie Cadrele didactice Notă informativă elaborată
de studii 2022-2023 2022
3. Organizarea şi desfăşurarea pretestării examenelor de absolvire a Conform Director-adjunct Pretestare desfăşurată conform
gimnaziului, sesiunea 2023 ordinului DGE pentru instruire prevederilor Regulamentului
4. Întocmirea Planului de remediere în vederea susţinerii Examenelor naţionale Februarie 2023 Buzu Tatiana Plan de remediere elaborat
de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2023 Dediu Adela
Erhan Tatiana
5. Organizarea şi desfăşurarea Testării naţionale în învăţământul primar, anul Mai 2023 Administraţia Raport elaborat
de studii 2022-2023 instituţiei
6. Organizarea şi desfăşurarea Examenelor de absolvire a gimnaziului, sesiunea Iunie 2023 Administraţia Raport elaborat
2023. instituţiei
ORGANIZAREA OLIMPIADELOR (etapa locală) 2022-2023
1. Organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare, etapa locală. Decembrie 2022 Cadrele didactice Notă informativă elaborată
2. Delegare elevilor de către comitetul olimpic a elevilor premianţi în cadrul Ianuarie 2023 Comitetul olimpic Notă informativă elaborată
olimpiadei organizate la nivel raional. conform ordinului
intern

58
Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul educațional
Indicator 4.3.1. Asigurarea accesului elevilor/ copiilor la resursele educaționale (bibliotecă, laboratoare, ateliere, sală de festivități, de sport etc.)
și a participării copiilor și părinților în procesul decizional privitor la optimizarea resurselor
PLAN DE ACTIVITATE AL BIBLIOTECII, anul de studii 2022-2023
Obiective generale :
1. Sporirea imaginii cărții și a bibliotecii ;
2. Readucerea lecturii la rangul de activitate de interes prioritar pentru elevi ;
3. De organizat măsuri în masă împreună cu diriginţii şi părinţii;
4. De dus lucru intensiv în privinţa păstrării manualelor ;
5. Atragerea la lectură a tuturor elevilor de la vârsta cea mai fragedă.

Termeni de Activităţi proiectate Responsabili Indicatori de produs /


realizare rezultate

SEPTEMBRIE 2022
02.09 Expoziţie de carte : « Ion Druţă – scriitor, dramaturg al neamului» Bibliotecara Expoziţie de carte prezentată
Inmânarea abecedarului elevilor clasei I-i în anul de studii 2022-2023. Administraţia instituţiei Abecedarele pentru 16 elevi ai
clasei I-i înmânate
05.09-07.09 Asigurarea şi repartizarea la clase a manualelor pentru anul de studii Bibliotecara 130 de elevi ai instituţiei asiguraţi
2022-2023. Diriginţii claselor I-IX cu manuale şcolare
13.09 Primirea în vizită a elevilor de clasa I-i în bibliotecă. Bibliotecara Expoziţie de cărţi pentru copii
prezentată
19.09 Înscrierea elevilor, cadrelor didactice la bibliotecă în noul an şcolar. Bibliotecara Elevii claselor primare şi
Învățătorii gimnaziale, cadre didactice înscrişi
Profesorii la bibliotecă
20.09 George Coşbuc – istoric şi critic literar, poet, prozator, 154 ani de la Bibliotecara Expoziţie de carte prezentată
naştere.

59
27.09 Ziua Limbii europene. Activitate extradidactică realizată în Bibliotecara Expoziţie de carte prezentată
colaborare cu profesorii de Limba şi literatura română, Limba rusă,
Limba franceză.

OCTOMBRIE 2022
03.10 Instructaj în fiecare clasă, privind normele de împrumut, îngrijire şi Bibliotecara Instructaj privind normele de
restituire a cărţilor din biblioteca şcolii. Instructaj privind responsabilitatea Cadrele didactice împrumut, îngrijire şi restituire a
faţă de manualele şcolare primite. cărţilor realizat
04.10 Ziua Internaţională a animalelor. Învăţătoarea clasei a IV-a Expoziţie de carte prezentată
Film didactic prezentat
04.10 Ziua Internaţională a Pedagogilor. Diriginţii claselor Activitate extradidactică realizată
I-IX
10.10 Olga Ciolacu – solistă vocală, 73 ani de la naştere. Bibliotecara Expoziţie de carte prezentată

17.10 Agnesa Roşca – poetă, publicistă, traducătoare, 96 ani de la naştere. Bibliotecara Expoziţie de carte prezentată

18.10 Dumitru Matcovschi – poet, dramaturg, prozator, 83 ani de la naştere. Bibliotecara Expoziţie de carte prezentată
Profesorii de LLR Recital de poezii realizat
25.10 Ziua Naţională : « Un Arbore pentru Dăinuirea Noastră ». Diriginţii claselor I-IV 59 elevi ai claselor primare
Bibliotecara participanţi la sădirea pomilor

NOIEMBRIE 2022
07.11 Emil Loteanu – poet, prozator, regizor, 86 de ani de la naştere. Bibliotecara Expoziţie de carte prezentată

15.11 Ziua Internaţională a Tinereţei. Bibliotecara Expoziţie de desene realizată


Profesorul de Ed. Plastică
25.11 Dosoftei – cărturar, poet, traducător, teolog şi Mitropolit al Moldovei, 398 Bibliotecara Expoziţie de carte prezentată
ani de la naştere.
28.11 Ziua Mondială a cărţii. Bibliotecara Formulare şi mod de completare
analizate

60
DECEMBRIE 2022
03.12 Ziua Internaţională de combatere şi profilaxie SIDA. Bibliotecara Masă rotundă organizată cu elevii
Profesor de Biologie claselor VII-IX

10.12 Ziua Internaţională a Drepturilor Omului. Bibliotecara Expoziţie de carte prezentată


Profesor de Istorie
12.12 Zinaida Julea - cântăreaţă de muzică populară şi romanţe - 71 de ani de la Bibliotecara Audiţie muzicală
naştere. Profesor de Ed. muzicală
17.12 « Colinde, colinde e vremea colindelor... » Diriginţii claselor I-IV Activitate extradidactică realizată
20.12 Matineu. Carnaval. Sărbătoarea – Anul Nou 2023. Diriginţii claselor V-IX Activitate extradidactică realizată

IANUARIE 2023
11.01 Ziua Mondială a Păcii. Profesorul de Ed. plastică Expoziţie de desene prezentată

15.01 Mihai Eminescu, 173 ani de la naşterea poetului. Profesorii de LLR Activitate extradidactică realizată
Bibliotecara
28.01 Iulian Filip – poet, folclorist, dramaturg. Bibliotecara Expoziţie de carte prezentată

FEBRUARIE 2023
14.02 Grigore Vieru – probă a demnităţii şi a responsabilităţii civice. Bibliotecara Activitate extradidactică realizată
Profesorii de LLR
22.02 Ziua Internaţională a Limbii Materne. Bibliotecara Expoziţie de carte prezentată

24.02 Ziua Dragostei şi a Bunăvoinţei – Dragobete. Dir.adjunct pentru educaţie Recital de poezie realizată
Bibliotecara

MARTIE 2023
01.03 « Mărţişoare ...» Profesor de Ed. tehnologică Expoziţie de mărţişoare realizată

61
07.03 Ziua Muzicii. Bibliotecara Activitate extradidactică realizată
Profesorii de Ed. Muzicală,
LLR, Ed. plastică
08.03 Ziua Internaţională a femeii. Diriginţii Activitate extradidactică realizată
Bibliotecara
Profesorii de Educaţia
plastică, Educaţia muzicală
20.03 Ziua Internaţională a Francofoniei. Profesor de Limba franceză Activitate extradidactică realizată

27.03 Ziua Mondială a Teatrului. Bibliotecara Vizită elevilor I-IV la teatru


Diriginţii claselor I-IV realizată

APRILIE 2023
03.04 Ziua Internaţională a păsărilor. Colectivul profesoral Concurs de desene realizat
« Un arbore pentru dăinuirea noastră .» Bibliotecara 70 elevi ai claselor V-IX
participanţi la sădirea pomilor
08.04 Ziua Mondială a sănătăţii. Bibliotecara Discuţie realizată
Profesorul de biologie Expoziţie de desene prezentate

15.04 Ziua Mondială a culturii. Bibliotecara Expoziţie de carte prezentată

22.04 Ziua Mondială a Planetei Pământ. Bibliotecara Poliţă de carte realizată

MAI 2023
02.05 Ziua Internaţională a presei. Bibliotecara Expoziţie de ziare şi reviste
autohtone realizată

09.05 Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor. Ziua Europei. Bibliotecara Recital de poezie realizat
Profesorii de limba română
18.05 Ziua Internaţională a Muzeelor. Diriginţii claselor I-IX Excursie claselor IV – IX

62
30.05 Cititorii anului. Bibliotecara Desemnarea cititorului anului

IUNIE 2023
Pe parcursul Fondul de manuale. Evidenţă şi inventariere. Bibliotecara
lunii
Fondul de literatură artistică – inventariere. Bibliotecara

Indicator 4.3.3. Realizarea unei politici obiective, echitabile și transparente de promovare a succesului elevului/ copilului

1. Emiterea ordinelor de menţiune a succeselor elevilor. La necesitate Opaeţ Sergiu, Ordine emise
director
2. Organizarea careurilor de premiere a elevilor participanţi în cadrul La necesitate Opaeţ Sergiu, Nr. de elevi premiaţi
activităţilor extracurriculare la nivel de instituţie director

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN


Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile echității de gen
Indicator 5.1.1. Asigurarea echității de gen prin politicile și programele de promovare a echității de gen, prin informarea în timp util și pe
diverse căi a elevilor/ copiilor și părinților în privința acestor politici și programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a
activităților de prevenire a discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în domeniul interrelaționării genurilor
1. Emiterea ordinelor „Cu privire la interzicerea discriminării în domeniul Septembrie 2022 Opaeţ Sergiu, Ordine emise
învăţământului” director
2. Informarea angajaţilor privind „Respectarea principiului nediscriminării, Septembrie / Opaeţ Sergiu, Nr. de angajaţi informaţi
eliminarea hărţuirilor sexuale şi a oricărei forme de lezare a demnităţii în Ianuarie director
muncă”, inclus în Regulamentul intern al instituţiei, capitolul III. 2022/2023
63
Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării cadrelor didactice în privința echității de
gen
1. Informarea cadrelor didactice, elevilor, părinţilor privind documentele Septembrie / Administraţia Informaţie plasată pe pagina web
naţionale în domeniul asigurării funcţionării politicilor egalitate de gen şi Octombrie 2022 instituţiei Nr. de angajaţi, elevi, părinţi
şanse egale”; informaţi
• Ghid: Echitate de gen şi şanse egale, plasat pe pagina web a
instituţiei
Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educațional – activități curriculare și extracurriculare – în vederea formării comportamentului
nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea conceptelor-cheie ale educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților
legate de gen
1. Organizarea şi desfăşurarea Ziua Limbilor Europene 28 septembrie Erhan Tatiana Notă informativă elaborată
2022 Guler Anatolie
Zubcova Tatiana
2. Ziua Internaţională a Drepturilor Omului 10.12.2022 Dediu Adela Notă informativă elaborată

3. Săptămâna de comemorare a victimelor Holocaustului. 24-28 ianuarie Dediu Adela, Notă informativă elaborată
2023 profesor de Istorie

PARTICIPARE ÎN CADRUL OLIMPIADELOR LA DISCIPLINELE DE STUDIU (etapa raională) 2022-2023


1. Limba şi literatura română Clasa IX Erhan Tatiana
2. Limba franceză Clasa IX Guler Anatolie Nr. de elevi participanţi
3. Limba rusă Clasa IX Zubcova Tatiana
4. Istoria românilor şi universală Clasa IX Dediu Adela
5. Geografia Clasa IX Dediu Adela
6. Educaţie ecologică Clasele V-IX Pompuş Irina
7. Biologie Clasa IX Pompuş Irina
8. Chimie Clasa IX Miron Natalia
9. Ştiinţe Clasele VII-IX Miron Natalia
10. Matematica Clasele VII-IX Buzu Tatiana
Miron Natalia
64
11. Fizica Clasa IX Miron Natalia
12. Educaţia fizică IV, IX Gnip Alexandru
Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu misiunea școlii, cu obiectivele din curriculum și
din documentele de planificare strategică și operațională
DECADE, SĂPTĂMÂNI PE OBIECTE, anul de studii 2022-2023
1. Învăţământul primar “Decada măiestriei profesionale” 14-24 martie Învăţătorii claselor Notă informativă elaborată
2023 primare
2. Limba şi literatura română 16-22 ianuarie Erhan Tatiana, Notă informativă elaborată
2023 prof. de LLR
3. Limba franceză, limba rusă 14-18 martie Guler Anatolie Notă informativă elaborată
2023 Zubcova Tatiana
4. Istoria românilor şi universală 21-25 martie Dediu Adela Notă informativă elaborată
2023
5. Orășelul European 13 mai 2023 Dediu Adela Notă informativă elaborată
Administraţia
instituţiei
6. Decada Disciplinei Informatica Februarie 2023 Buzu Tatiana Notă informativă elaborată

6. Aria curriculară Ştiinţe 28 martie - 01 Buzu Tatiana Notă informativă elaborată


aprilie 2023 Miron Natalia
Pompuş Irina
7. Aria curriculară Arte şi tehnologii. Educaţie muzicală 28 februarie - 04 Guler Anatolie Notă informativă elaborată
martie 2023 Pacu Lilia
Opaeţ Sergiu
8. Săptămâna protecției civile 04-08 aprilie Administraţia Notă informativă elaborată
2023 instituției, diriginţii
claselor I-IX
9. Decada Siguranţei Circulaţiei Rutiere 01-10 septembrie Administraţia Notă informativă elaborată
2023 instituţiei
Diriginţii claselor
I-IX

65
10. Lunarul Securităţii Cibernetice Februarie 2023 Buzu Tatiana, prof. Notă informativă elaborată
informatică
11. Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane. 17 octombrie - 25 Administraţia Notă informativă elaborată
octombrie 2022 instituţiei
Diriginţii claselor
VIII-IX
12. Săptămâna de comemorare a victimelor Holocaustului. 25 -27 ianuarie Dediu Adela Notă informativă elaborată
2023

66

S-ar putea să vă placă și