Sunteți pe pagina 1din 2

MINTSTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII AI REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


^
Contract nr. 23.087CF
din 24.01 .2023

cu privire la formarea profesionali continui la Universitatea de Stat din Moldov,

universitatea de stat ditr Moldova, numiti in continuare "usM", in persoana conf. uliv. dr. Igor SAROV,
RECTOR, qi

ZABRIAN STELA, IDNP 2002032091724


( d.numn€a cohpleli a pc4od.,l undrldilzc. sponsor, !um.l . pr.numet. conducarorulu'. hm.r., ui, codul IDN?, bul.thulurd. rd

numit (n) in continuare "persoan5 juridicd"/"persoand fizica"/"beneficiar", au incheiat prezentul contract 9i au convenit
asupra urmrloarelor condilii:
r. USM SE .BLTGA:
sd realizeze stagiul
1.1. sa asigure inmatricularea/inscrierea candidatului la cursurile de formare profesionald continue $i
domeniul de formare profesionalS"
de instruire conform programului de formare profesionaltr continue, la specialitatea 9i
pane contractului), cu conditia suportarii integale de
indicate in Anexa nr. I la-prezentul connact (;are este integrante a
,,persoana juridica" "persoana fizica", taxei de instruire qi a tuturor cheltuielilor necesale
U"r"t"i* gU*, 5i/sau a
"an" pregetirea Si realizarea procesului de formare profesionala continui'
pentru
i:. sa.""iir"r" procesul de instruire in corespuodeie cu planurile gi programeledederealizare invilemant in vigoare, aprobate de
tu porlUitiulile a procesului de instruire $i
Vlnirt".t rducaiiei ql Cercetirii al Republicii Moldova, "aupt^t avansate in cazurile
a" r"r.-" pr"i"r'i"rale continua, in"lolJp"nt u,t-" de urglnla gi pent,r situaliile epidemiologice
a" rtar" a" r.g*t5 in sinntatea publicl (pandemie): ontine (ia distanln),.fa1a-n-fata
(cu prezerla fizica) tvsax mixt. T&{a
qi"neschimbate indiferent de modalitatea de desli5urare a procesului de instruire
p"nt* inrtrrii" va remane "onitaote
(online, falA-in-fa!4, mixo.
din posibilitafile USM-'
i,f. sa'urigur" l"r"tciarul cu Iiteratura de specialitate, suport didaclic qi utilaj, reietind curente qi finale 5i sl elihereze
1.4. Str creeze conditii necesare p"* irl1in"."u de citre beneficiar a- evaluirilor
privire ia realizarea integrale a programului de formare profesionala continua'
aocu-"ntet" ,esp""tive cu

2. PERSOANA JURIDICI/PERSOANA FTZICI/BENEFICIARUL SE OBLIGA:


solicitata de cetre usM (online, mixt, sau fata'
2.1. Si indeplineasci obiectivele programului de insauire, in modalitatea
qi.programele de formare profesionale continua.
,ai"riir"re la timp sarcinile- previzure de planurile
"--f"taiii
2,2. Se fiecventeze regulat orele a" in!*ir", in realizarii aciivitelii faln-n-fa$ ti se se implice activ in activitedle
didactice realizate online, sau mixt, conform
""^l
stategiei elaborate de ctrtre departamentul de specialitate'

2i, Se achite individual sau p.in rpoirorl taxeleiespective in cuantum diplin, in modalitalile li termenele stabilite in
pentru neplata taxei pentru instruire'
pr"r"*uf Cont""t. Seneficiarul 9i sponsorul rispunde solidar
Anexei ff.l Ia prezentul contract,
i,l. ie u"tit" individual sau prin sponsori in av'ans taxa de initruire integral,nuconform restituie taxa p€ntru instruire, in cazul
chiar daci beneficiarrt nu u fr""u"nt"ior"te de instruire. Pa4ile stabilescia, se
indifereni de motivele intreruperii cursurilor de formare profesionale
inceterii inainre de termen a prezenrului
"on,.u*,
continua.
2.5.Neachitalealatimpqiinvolumdeplinataxeidesrudiidinmotiwl-incapacititiideplateaagenfului.economicnu.l
23
scute$te pe beneficiar de plata taxei i"'.i"aii. i" cazul neachi*Lrii in volum deplin a taxei de studii conform.pct Ei

;;;.;; i; ;;;r;;,rt b"n"fiJuJ ru, poat" n inscris la cursurile de foimare profesionala continue alese ii nu i

!" r".,iti" *"n*ut"le"oni.u"t,


sume platite in avans de citre beneficiar sau sponsori in beneficiul USM'
culture. si respecte disciplina 5i Codul de
i.O.-Se .".p"o" Constitutia i"pu6ti"i' Voiaou", sa dea dovadi de o inalt1
promoveze imaginea USM'
Etica, Car; USM ti alte rigulamente, s[ studieze limba de stat 5i si
z.i.ll, i,i ro"lor pentru instruire intervine efect al soliciterii exprese fi a suslinerii financiare
ia
in b€neficiul
"".arfl1" provenite
a beneficiarului de ta o persoaria juridicd/fizice (sponsor), aceasta din urme urmeaza se achite
"u.", "Jhit"r"u
de instruire prevezutA de prezentul contract'
UiV, ottigutoriu, integral $i la termen, taxa
i.A. i. in raiorturile ai.o" teneficiar 5i persoana juridici,/fizici (sponsor) inceteaza, beneficiarul
""rif "-" "o.,.r.*i"
ia-ar" i, continuare obligat la plata taxei pentru instruire aferenttr procesului de in formare profesionaltr contractat.
cauzi (de sponsorizare), sub
revenindu-i Ei obligafia notihcarli uiM asripra incetirii raporturilor contractuale
,ui"t-i,r*" de la cursuii a beneficiarului, fara restituirea eventualelor sume avansate.
"irr.i"il;ii/excluderii
3. ALTE CLAUZE
data emiterii ordinului de inmatriculare/inscriere la
3.1. Beneficiarul obline statutul de beneficiar al USM incepind cu
de la aursuri' Pierderea statutulul
inceteaza doar in cazui emiterli orainului ae exmatriculare/excludere
a detinut calitatea de beneficial
de beneficiar nu_l scuteite pe beneficiar a" ftuo *"i
"orruri. "utitut" "" p.nuu instruire pentru perioada cat
pJnt.u perioada cdt nu ,-" uflut lu LTNIVERSITATE, precum qi nu este eliberal
!p" int.""gu arruta u cu.suiilory, in"tosi,
d'e stingeria obligaliilor qi executarea angajamentelor
asumate de.ctrtre-beneficiar'
1.z.ii"i de biaia sau din alte motivJ intemeiate, acoperite qi confirmate documentar, beneficiarul, Ia cererea sa, se
exmatriculeaztr/exclua" a" tu cu arept de restabilire, cu reinnoirea prczentului contract. Taxa de studil
"*rorilrtuaii
platita ill avans pentru asemenea cazuri, se pAstreazi la USM qi se va lua in calcul, atunci c6nd va avea loc restabilirea
beneficiarului gi reluarea procesului de instruirc.
3.3. Beneficiarul este exmatriculavexclus, f&a restiturea taxelor avansate, in cazul incdlcirii de catre beneficiar e
legislagiei Republicii Moldova Ei a actelor normative ale USM, precum qi pentru cazurile n€ind€plinirii planului de studii.
incdlcirii ordinei de drept, a disciplinei de studii $i de formare profesionaltr.
3.4.1\ caz de rezoluliune a Contmctului la initiativa uneia din pi4i in baza p.3.3 srpra, Universitatea nu restitui(
persoanei juridice/fizicelbeneficiarului suma achitate pentru instruire.
3.5. In cazul in care beneficiarul i$i intrerupe intempestiv cursurile de formare profesionala continua din proprie
iniliative, indiferent de motive, acesta este obligat se depunA personal sau printr-o persoane delegatd legal, cererea
respectivi de exmatriculare/excludere, firtr dreptul de a cere restituirea taxei de instruire avansata.
3.6. Ordinul de inmatriculare/inscriere la cursuri va fi emis doar dupi achitarea in avans a 100% din cuantumul taxei de
instruire preyizuti de prezentul contract.
3.7. Modificnrile 9i completlrile Ia prezentul Contract pot fi efectuate in scris sub forma de anexe Ia contmct, semnati
de caEe pA4ile conBacrante.
3.8. Prezentul Contract se consideri incheiat ii intri in vigoare la data semnirii lui de cntre Pi4i, fiind valabil pe toat,
perioada cursurilor de instruire profesionale continui.
3,9. Prezentul contract este intocmit in numtu de douA exemplare gi fiecare dintre Pirfi pistreazi unul din ele.
3.10. in cele nereglementate de prezentul contract Pa4ile se vor conduce de legislaliain vigoare a Republicii Moldova.
iar eventualele litigii vor fi solutionate amiabil, iar in caz de divergente, Iitigiul cade sub incidenp exclusiva a instanfelor
dejudecati de la sediul USM.
3.ll.Taxa pentru instruire poate fi achitara prin una din urmdtoarele modalitali: in numerar la casieria Universit6tii; prin
intermediul serviciului MPay; achitarea in numerar (cash sau plata fizici) poate fi efectuata in cadrul institutiilor
bancare- de pe intreg teritoriul Erii, sau prin intermediul cardului bancar INOTA: la achitarea prin
intermediul
sucursalelor Viatoriabank, nu se percepe comision bancar).

lmi exprim in mod etpres consimldmdnlul ca USM, prin reprezenlan,tii sdi autorizdti sd prelucreze
datele mele cu
caraclel personal, cqre suhl oferile de cdlre ,nine, in legdnrd cu aparilia raporlurilor
ionlractuale, prccum ii sd
colecteze Si sd prelucreze datele mele pe durata raporturilol contractuale.

Numele/Prenumele
Semndtura
Data

Aner.a nt.l la Contractul de studii

CURSURT DE FORMARE PROFESIONAL,( CONTINU,(


LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Denumirea s cialiti atematica (Pacher l)


Planul de instruire durata, perioada uarie-februarie 2023
Nr de ore/ credite l50ore/20credite
Taxa tru instruire (MDL 800 lei

Adresele juridice ti semnlturile pl4ilor


Universitatea de Stat ditr Moldove Beneficiar
Adresa: MD 2009, or. Chipiniu
str. Alexe Mateevici 60 ZABRIAN STELA
Tel. stationar: (022) 245440 Adresa po$talA:
Tel. mobil: 0674366 44,067435533
c/f: 1006600064263 Soroca
Banca: BC "VICTORIABANK, SA Nr. de telefon 06854,t207
Sucursala Nr. l7 ChiSinlu
Codul bdncii: VICBMD2X457 e-mail: zabrian.stela@mail.ru
Cont IBAN: MD25VI000000225 I 7l TIOMDL

L, TOR
conf. uniy
flcE I
c LoES

-o
ir (numele, prenumele, semnAtura)
,0n
L.$
UE 2

S-ar putea să vă placă și