Sunteți pe pagina 1din 4

Liceu Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Iasi

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Limbaj tehnic grafic


Clasa: a-IX-a TEX Seral
Profesor: Malus Elena Luminita
Tema: EXECUTAREA DESENULUI LA SCARĂ
Tipul lecţiei: lecţie de asimilare,de dobândire de noi cunoştinţe,varianta mixtă
Obiective de referinţă:
O1. – însuşirea noţiunii de scară numerică
O2. – formarea deprinderilor de realizare a desenelor la scară
O3 -- analiza modelelor şi reprezentarea lor.
Obiective operaţionale:
Op.1 –să-şi însuşească noţiunea de ,,scară numerică,,
Op.2- să cunoască tipurile de scări numerice
Op.3-să ştie să intocmească desene la scară
Op.4- să identifice (diferenţieze) schiţe/desene la scară
Obiective cu efecte asupra personalităţii
- cognitive: să cunoască necesitatea însuşirii noţiunilor de scară
numerică
- afective: satisfacţia de a ştii: a cunoaşte: a răspunde şi a fi apreciat de
către profesor.
- Psihomotorii:sesizarea cu uşurinţă a asemănărilor şi deosebirilor
dintre execuţia unei schiţe şi un desen la scară
Resurse materiale: manualul, fişe de documentare,fişe de lucru,fişe de
autoevaluare,piese, calculator.
Strategii didactice: explicativ-demonstrative
Forme de activitate: frontală
Durata: 50 minute
Locul de desfăşurare: cabinet de desen
Bibliografie:
- Husein Gh.,Tudose Mihail,-Desen tehnic de specialitate,manual
pentru licee şi şcoli profesionale, E.D.P.Bucureşti 1993
- Turcanu A.,Chivu A.,Popa J.,Cioană D.-Desen Tehnic,filiera
tehnologică,profil tehnic,Editura economică 2000.
Etapele Strategii didactice
lecţiei,evenimentele timp Activitetea Activitatea elevilor Metode Resurse
instruirii profesorului
1.Secvenţa -notează absenţele -sunt la locurile lor,pregătiţi să
organizatorică: -face observaţii şi înceapă lecţia dialog
-asigurarea recomandări(dacă este
condiţiilor necesare 3 cazul)
bunei desfăşurări a min.
lecţiei.
2.Verificarea şi Profesorul adresează
aprecierea nivelului 10 itemi: -piese
de cunoştinţe min -după modul de -sunt atenţi şi răspund la conversaţia -fişe
realizare, ce tip de întrebările profesorului -schiţe
desene cunoaştem?
-ce este schiţa?
- care sunt fazele pe
care le parcurgem la
realizarea schiţei?
3.Avampremierea Prof. pune întrebări
(crearea condiţiilor 3 care fac legătura cu -încearcă să propună alte soluţii conversaţie -desene
pentru cunoştinţele min. lecţia nouă -piese
noi -cum credeţi că mai pot -fişe
fi desenate
piesele?
-de ce credeţi că
trebuie să le
desenăm şi altfel
(se pot folosi fise de
documentare)
4. Prezentarea -profesorul prezintă
cunoştinţelor noi 25 scopul lecţiei -elevii notează -explicaţia -piese
min. -se prezintă definiţia -compară desenele propuse -desene la scară
desenului la scară- -studiază cu atenţie desenele - exerciţiul -calculator
-pe tabla se schiteaza -identifică elementele specifice
,,Oglinda tablei) -execută pe formate
-se prezintă scările de principalele proiecţii
reprezentare în desenul
tehnic industrial-
(Fisa de documentare
-se parcurg etapele de
realizare a desenului la
scară
-urmăreşte îndeaproape
activitatea elevilor
5.Asigurarea 3min. -pune intrebări din -răspund la întrebări -dialog
feed/back lecţia nouă.
6. Evaluarea 3min Face aprecieri asupra
participării la lecţie
7.Tema pentru acasă 3min. Formulează aplicaţia -problemati
pentru acasă zare

S-ar putea să vă placă și