Sunteți pe pagina 1din 7

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2023
Chișinău

Pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova


și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
privind serviciile aeriene
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 81 alin. (1) din Legea nr. 595/1999 privind tratatele
internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și


Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind serviciile
aeriene.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
și integrării europene Nicolae POPESCU

Ministrul infrastructurii
și dezvoltării regionale Lilia Dabija

Y:\007\ANUL 2023\HOTĂRÂRI\5534\5534-redactat-ro.docx
Argumentarea necesittr{ii
pentru
- aprobarea semnirii Acordului dintre Guvernul Republicii Moldola qi Guvernul
Regatului Unit al Marii Britanii qi Irlandei de Nord privind serviciile aeriene.

A. Descrierea tratatului
l. Informalii generale:
Acordul privind serviciile aeriene intre Guvernul Republicii Moldova Ei Guvernul Regatului Unit al
Marii Britanii Ei Irlandei de Nord are un caracter universal, urmdnd s6 stabileascd relatii de cooperare in
domeniul transporturilor aeriene dintre ambele state.

prezentul Acord a fost negociat in conformitate cu Hot6r0rea Guvernului nr. l9ll20l9 cu privire la
inifierea negocierilor urupiu proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova qi Guvemul
Regatului Unit al Naarii gritanii Ei Irlandei de Nord privind serviciile aeriene qi acordarea
imputernicirilor pentru negocierea acestuia.

in conformitate cu Convenfia privind avialia civild intemalionali deschisd spre semnare la Chicago, la
7 decembrie 1944 Siin scopul dezvolt[rii cooperdrii dintre Republica Moldova qi Regatul Unit al Marii
Britanii Ei al Irlandei de Nord ln domeniul transportului aerian, precum Ei in eficientizarca cadrului
juridic in aceast6 sferd urmare ieEirii in anul 2019 a Marii Britanii din componenta Uniunii Europene, a
fost elaborat proiectul de Acord privind serviciile aeriene dintre Guvernul Republicii Moldova Ei
Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii Ei Irlandei de Nord

a) p[r{ile la tratat. l}brfile Acordului privind transportul aerian sunt Guvernul Republicii Moldova qi
Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii Ei Irlandei de Nord.

b) Nivelul frafatului. in conformitate cu art. 3 din Legea nr. 59511999 privind tratatele internalionale
ale Republicii Moldova, prezentul Acord este unul interguvernamental, care urmeazd a fr semnat cu
Guvemul Regatului Unit al Marii Britanii gi Irlandei de Nord'

c) Fogna qi structura tratatului. Acordul este constituit din preambul26 articole qi o anex6. Structura
acestuia este in concordanlb cu rigorile prevdzute de art. 6 din Legea nr. 59511999 privind tratatele
internalionale ale Republicii Moldova.

2. I nfb r m *( ii p r iv i n d co n f in ut ul tr at u t r'tl ui :

a) Obiectul qi scoppl tratatului. Acordul privind transportul aerian intre Guvemul Republicii Moldova
qi Guu.rnul Regatului Unit al Marii Britanii Ei Irlandei de Nord se va incheia in scopul instituirii
ierviciilor aeriene intre teritoriile Ei inafara teritoriilor corespunzdtoare ale acestora.

b) Tratatele in vigoare pe care este menit s[ le implementeze, s[ Ie amenclezo sau substifuie.


prezentul Acorcl nu preoonizeazf, iniplementarca, amendarea sau substituirea altor tratate'

c) 'l'ernenul de valabilitateo moclul de tncetare ryi prelungire a valabilitfi{ii tratatului. Prezentul


Acord se aplic6 provizoriu de la data semndrii lui gi va intra in vigoare la data primirii ultimei notificdri
scrise, prin schimb de note diplomatice, despre indeplinirea formalitl1ilor legale privind intrarea in
vigoarea a prezentului Acord. Orice Parte contractanti, in orice moment, este in drept sE informeze in
scris cealalt6 parte contractanti despre decizia acesteia de a rczilia prezentul Acord. Notificarea
respectivi va fi comunicat[ Organizaliei Intemafionale a Avialiei Civile in mod simultan.

d) Mo4ql de amenclare a tratatului. Acordul poate fi


modificat prin acordul scris al Pdrtilor
prezentul
contractante in urma consultdrilor desfbEurate in conformitate cu articolul 21 (consultare) din
(Intrarea in
Acord. Amendamentele intrd in vigoare in conformitate cu termenii prevdzufi la articolul 26
vigoare) din prezentul Acord.

B. Analiza de impact

1, Informa(ii generale :
a) Actualitate'- tratatului. Implementarea Acordului constituie dezvoltarea reciproc avantajoasd a
relafiilor comerciale economice intre Republica Moldova Ei Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii
Ei
qi Irlandei de Nord.

b) Scopul final al incheierii tratatului. incheierea Acordului va contribui la consolidarea relaliilor


diptomatice qi economic e, favorizarea climatului investi{ional dintre Republica Moldova Ei Guvernul
Regatului Unit al Marii Britanii gi Irlandei de Nord, beneficiile fiind reciproce.

c) Existen{a sau inexistenfa unor alte op{iuni alternative de reglementare decflt tratatul. Nu au fost
identificate alte oblinui de reglementare decOt Acordul vizat.

d) Necesitatea incheierii unor tratate sau documente subsecvente, cum ar fi protocoalele de


implementare, anexele, regulile qi modul de aprobare qi punere in aplicare a acestora. Acordul nu
presupune necesitatea incheierii unor tratate sau acte adi{ionale.

e) Tratatele similare incheiate cu p[r{i ter{e sau dintre pir{i ter{e, precum qi analiza practicii
existente qi a impactului asupra acestora, fie pir{ile care sfint sau doresc si devinl parte la un
tratatmultilateral, a cdror practici ar putea fi urmati. Menlionlm c5, Republica Moldova dispune
de acorduri incheiate in domeniul prestbrii serviciilor aeriene cu 21 de state, num[rul acestora fiind
in
permanentd cre;tere. Astfel, in anii 1993 - 2020 au fost semnate acorduri similare, precum:

',Acord privind serviciile aeriene intre Guvernul Republicii Moldova qi Guvernul Romdniei. Semnat la
Chigindu 1a28.06.1993. in vigoare din 14.12.1993";
',Acord privind serviciile ue.i.ne intre Guvernul Republicii Moldova qi Guvemul Republicii Turcia.
Semnat ia Chiqiniu la 03.06.1994. in vigoare din 11.05.2004";
,,Acord intre Guvernul Republicii Moldova gi Guvernul Statului Qatar privind serviciile aeriene Semnat
la Doha la 27 .1 1 .20 1 6. in vigoare din 02'09'2020" .

f) Descrierea succinti a principalelor drepturi qi obliga{ii pe care le genereaz[ tratatul. Drepturile


p6rlilor sunt prevf,zute in articolul 3 unde sunt descrise detaliat drepturile acordate pentru desfdEurarea
transportului aerian internalional de cdtre companiile aeriene ale Pdrlilor Acordului.

g) Modul de solu{ionare a disputelor sau inexisten{a unor astfel de prevederi. Solulionarea


disputelor este prev6zut6 in articolul22 din Acordul enuntat qi prevede cd,in cazul in care intre Pa(ile
contractante va parveni vreo disputa cu privire la interpretarea, sau aplicarea prezentului Acord' Parlile
contractante vor incerca, in primul rdnd, sd o solu{ioneze prin intermediul negocierilor ulterior vor
purcede la urmitoarele etape prevdzute de asemenea in articolul nominalizat.

h) Scopul teritorial al tratatului (teritoriul p[r{ilor de aplicare a tratatului). Corespunzdtot


articolului 6 al prezentului Acord, se reglem enteazd segmentul aplic[rii legislafiei, astfel, in timpul
intr6rii pe teritoriul unei pdrfi, aflarii in cadrul acestuia sau pdrdsirii acestuia, companiile aeriene ale
celeilalte p6rfi vor respecta legile Ei regulamentele ce se refer[ la admiterea pe teritoriul Pdrlii respective,
operarea pe teritoriui acesteia Ei pardsirea acestuia de cdtre aeronavele angajate in servicii aeriene
internalionale. De asemenea in timpul intrdrii pe teritoriul unei Pdr{i, afldrii in cadrul acestuia, sau
pe
p6rdsirii acestuia, legile qi regulamentele P6(ii respectivo, ce se referd la admiterea pe Ei plecarea de
teritoriul acestuia u purugrrilor, echipajelor, bagajelor, mdrfurilor ;i/sau poqtei ce se afl6 la bordul
aeronavei.
i) Eventuala urgen{[ a punerii in vigoare a Acordului. Acordul intre Guvemul Republicii Moldova
gi Regatului Unit al Marii Britanii qi Irlandei de Nord privind serviciile aeriene este negociat de mai
mulli ani (procedura de avizare a debutat in anul 2019). Astfel, urmare ieqirii in an'il 2079 a Marii
Britanii din componenla Uniunii Europene, a fost elaborat proiectul de Acord privind serviciile aeriene
dintre Guvernul Republicii Moldova gi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii gi Irlandei de Nord,
iar scopul semn[rii Acordului de cdtre Guvemul Republicii Moldova, ar crea premise in vederea
consolid[rii rela{iilor diplomatice gi economice, facilitarea cooperdrii investilionale dintre Republica
Moldova Ei Regatul Unit al Marii Britanii Ei Irlandei de Nord.

2, Aspectul politic, culturul qi social:

a) llfectele Acorclului a$upra rclafiilor bilnterale gi mnltilaterale ale Republicii Moldova, inclusiY
in context internafionat qi regional. .Preveclerile Acorciului intre Guvernul Republicii Moldova 9i
Regatului Unit al Marii Britanil Ei Irlandei de Nord privind serviciile aeriene nu contravin politicii
intirne ;i externe promovate cle llepublica Molclova. Prezentui Acclrd nu afecteaz[ drepturile Ei
obligafignile pfrtiloi ce decurg din alte acorduri internafioniile ale clror Pdrfi sunt Republica Moldova
qi Regatul Unit al Marii Britanii qi Irlandei de Nord'

b) Impactul asupra societflfii, anumitor grupuri sau sectoare ale societifii, culturii qi dezvoltdrii
umane. Acordul menfionat va contribui la consolidarea relaliilor dintre operatorii aerieni in Republica
Moldova gi operatorii i{egatului Unit al Marii Britanii gi Irlandei de Nord. in acest context, conEtientizdm
importanla transportului pentru dezvoltarea reciproc avantajoas[ a relafiilor comerciale Ei economice
intre cele doud state.

c) Efectele asupra situafiei social-politice din Republica Moldova. Documentul in cauzd nu are ca
scop abordarea problemelor de ordin politic sau social.

d) Necesitatea sau existen{a unor consult[ri publice asupra tratatului. Acordul intre Guvernul
Republicii Moldova Ei Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii gi Irlandei de Nord privind serviciile
aeriene nu necesitd a fi expus consultbrilor publice.

3. Aspectul economic Ei de mediu:

a) Importan{a domeniului de reglementare a tratatului pentru economia Republicii Moldova.


Semnjrea Acordului vizat va crea premise pentru operarea zborurilor regulate gi directe din Chigindu
dinspre qi inspre destina{iile Regatului Unit al Marii Britanii qi Irlandei de Nord.

b) Consecin{ele pozitive qi negative pentru economia Republicii Moldova, precum qi pentru mediu,
inclusiv evaluirile aproximative ale acestora..Acordul menfionat nu contravine dezvolt6rii bilaterale
tntre p6rfi, precum gi angajamentelor prevdzute de alte acorduri interna{ionale cu referire la economie Ei
mediu.

c) Beneficiile directe qi indirecte pentru economia Republicii Moldova ob{inute in procesul de


implementa re a trataiului cu evaluarea cantitativ[ se calitativ[ a acestora. Acordul dat defineEte
domeniile de cooperare, iar in procesul de implementare va facilita consolidarea in viitor a relaliilor de
colaborare intre state in domeniul transpottului aerian.

d) perspectiva dezvoltlrii fructuoase a rela(iilor in domeniul de reglementare a tratatului. Scopul


semnaril prezentului Acord va permite operarea curselor aeriene intre Republica Moldova Ei Regatul
Unit al Marii Britanii Si lrlandei de Nord, facilitdndu-se investiliile Ei furnizarea de servicii aeriene, fdr[
restriclii, inclusiv pe pielele interne ale celor dou6 Pirfi.

4. Aspectul normativ:
a) Compatibilitatea tratatului cu prevederile Constitu{iei Republicii Moldova. Acordul este
compatibil cu prevederile Constitufiei Republicii Moldova.

b) Compatibilitatea tratatului cu Carta ONU' cu alte tratate in vigoare pentru Republica Moldovao
.u ungu;urnentele Republicii Moldova asumate la nivel interna{ional qi regional. Acordul
.or.rpini. normelor de drept internafional inclusiv cu Cartea ONU, Ei, nu vine in contradictie cu
legislafia nalionald Ei tratatele internalionale la care Republica Moldova este parte'

c) Compatibilitatea tratatului cu legisla{ia Uniunii Europene. Acordul intre Guvernul Republicii


tvtoldova qi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii Ei Irlandei de Nord privind serviciile este
compatibii cu Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeand qi Republica Moldova.

d) Existen{a actelor normative interne care necesit[ a fi aduse in concordan(i cu prevederile


tratatului, cu indicarea expresi a actelor normative qi prevederitor acestora care urmeazi a fi
modificate, completate sau abrogate. Prevederile Acordului prenotat sunt compatibile cu normele
juridice nalionale qi nu necesita modificarea, completarea sau abrogarea actelor normative interne in
acest sens.

e) Necesitatea adoptirii unor acte normative noi in vederea implementirii eficiente a prevederilor
tiatatului. Implemintarea Acorduluivizatnu necesiti adoptarea unor acte normative noi.

I) Necesitatea sau existen{a unui plan de ac{iuni privind asigurarea compafibilit[(ii tratatului.
ReieEind din aspectul normativ al Acordului care nu vine in contradiclie cu legislafia nafionald Ei tratatele
internafionale la care Republica Moldova este parte, nu se necesitd aducerea in concordanti a actelor
normative na{ionale in vederea implementirii eficiente a Acordului, astfel, nu existl necesitatea
elabor[rii unui plan de acliuni privind asigurarea compatibilitdlii tratatului.

g) posibilitatea qi necesitatea formulirii unor rezerve sau declara{ii in cazul unui tratat
ilultilateral. Acoidul intre Guvernul Republicii Moldova 9i Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii
Ei lrlandei de Nord privind serviciile aeriene, este unt tratat bilateral.

6. AspectulJinunciar:

a) Beneficiile qi angajamentele financiare pe care le presupune tratatul. Acordul nu presupune


angajamente financiare. Totodatb, Art.zz,alin, (8) din Acordul menlionat prevede cdincazul apariliei
unei dispute cu privire la interpretarea, sau aplicarea prezentului Acord, fiecare Parte contractanti va
suporta cheltuielile arbitrului desemnat de citre aceasta. Celelalte costuri judiciare, vor fi divizate in
mod egal intre Pdrfile contractante.

b) Evaluarea comparativ[, pini la intrarea in vigoare a tratatului qi dup[ aceasta, a riscurilor qi


costuriloro in special a cheltuielilor din bugeiul de stat, local, asiguririlor sociale de stat qi altor
fonduri publice, precum qi a veniturilor aqteptate in contextul implementirii tratatului. Actual o
evaluare comparativ6 a cheltuielilor din .bugetul de stat precum gi a veniturilor aqteptate in contextul
implementdrii Acorduluivizat, nu a fost dstimat[.

c) Mlsurile intreprinse pentru reducerea costurilor qi riscurilor. Corespunzdtot articolului 9 din


Acord, fiecare parte contractanta va permite ca prelurile pentru serviciile aeriene interna{ionale sd fie
stabilite tn mod liber de c6tre fiecare companie aeriand desemnatd pe baza unei concurenle echitabile'

d) Impactul asupra importurilor qi exporturilor, mediului de afaceri qi impactul indirect asupra


sistemului fiscal. Evaluarea impactului direct gi indirect asupra sistemului fiscal ntr poate fi estimatd
intrucdt tratatul stabileEte relalii de cooperare in domeniul aerian.
e) Cheltuielile necesare pentru realiztrea ac{iunilor legate de aspectul normativ, institu{ional qi
organizatoric ale tratatului. in vederea realizdrii acfiunilor legate de aspectul normativ, institulional Ei
organizatoric ale Acordului nu se necesitd cheltuieli in acest sens.

7. Aspectul temporar:

a) Etapele qi termenele realizdrii mlsurilor preparatorii pin[ la qi dup[ intrarea in vigoare a


tratatului, indispensabile pentru punerea in aplicare a acestuia. Acordul vizat nu prevede mdsuri
preparatorii aplicabile pdnd la Ei dupd intrarea tn vigoare a Acordului, indispensabile pentru punerea in
aplicare a acestuia.

b) Oportunitatea aplicirii provizorii a tratatului. Aplicarea provizorie ale prevederilor Acordului ar


crea premise in vederea lansdrii zborurilor regulate qi directe din Chiqiniu spre Ei dinspre destinaliile din
Regatul Unit al Marii Britanii gi Irlandei de Nord, va contribui la deschiderea pie{ei serviciilor aeriene
din Republica Moldova qi diversificarea destina{iilor din Aeroportul Internafional Chigindu.
Concomitento acesta va avea un impact pozitiv in consolidarea relafiilor diplomatice Ei.economice,
facilitarea cooper[rii investi]ionale dintre Republica Moldova Ei Regatul Unit al Marii Britanii qi Irlandei
de Nord.

c) Etapele qi termenele de implementare a tratatului. Acordul vizat nu prevede termene qi etape de


implementare ale prevederilor, acesta au loc in conformitate cu legislalia nafionalS a statului - Parte a
tratatului.

d) Periodicitatea prezentirii rapoartelor de monitorizare sau evaluare a implementdrii tratatului


qi/sau organiz[rii reuniunilor sau consulta{iilor privind implementarea tratatului. Prezentul acord
nu prevede expres prezentarearapoartelor de monitorizare sau evaluare a implementdrii tratatului.

e) Posibilitatea qi consecin{ele suspendIrii sau incetdrii tratatului in situa{ii speciale. Acordul vizat
se incheie pe o perioadd nedeterminatd. Orice Parte contractantd, in orice moment, este in drept si
informeze in scris cealaltd Parte contractantd despre decizia acesteia de a rezilia prezentul Acord.
Notificarea respectivd va fi comunicatd simultan Ei la Organiza[ia Aviafiei Civile Internationale. Astfel,
prezentul Acord va inceta la miezul noplii (la locul primirii notificdrii) imediat inainte de prima
aniversare a datei de primire a'notificdrii de citre cealaltd Parte contractanti, cu exceplia cazului in care
notificarea este retrasd printr-un acord inainte de sffirEitul perioadei respective. Or, in absenla confirmdrii
de primire de la cealaltd Parte contractantd, notificarea va fi consid eratd a fi primitd in termen de 14 zile
de la primirea notificdrii de cdtre Organiza\iaAviatiei Civile Internafionale.

f) Eventuale obliga{ii care ar putea r[mAne in vigoare dup[ stingerea tratatului. Prezentul acord
nu prevede obligalii care ar putea rdmdne in vigoare dupd suspendarea acestuia,

C. Rezultatele negocierilor

a) Descrierea succintfl a procesului de negocieri qii a rezultatelor acestora. Rezultatele negocierilor


au coincis cu scopul Ei mandatul oferit prin Hotdrdrea Guvernului nr. 19112019, iar modificdrile 9i
completdrile la proiectul de Acord nu ail fost de naturd esen{ial6, de fond, care sb aducd atingere
obiectului Acordului. Prin urmare, nu est'e necesard avizarea repetatd a Acordului de cdtre autoritdflle
nalionale.

b) Limba in care s-au desfiqurat negocierile. Negcicierile Acorduh:i enun{art sau desfbqurat in limba
englezd.

c) Gradul fle corespundere a rezultatelor neg<icierilor cu m*ndatul ;i scopul negocierilor.


Rezultatul negocielilor Acordului dintre Guvernul Reputrlicii Moldova qi Quvernrll Regatului Ilnit al
Marii Britanii gi lrlanclei cle Nord privind serviciile aeriene, corespund cu mandatul ;i scopul acestora.
d) Aspectele esen{iale ale tratatului care au fost modificate ;i completafe in urma negocierilor. in
te,xtul proiectnlui Acordului s;-au operat modific6ri neesenfiale legate de armonizarea texlelor'
Clcincomitent pe parcursul perioaclei desligurfrii negocierilor, con{brm Hotdr6rii Ciuvernului nr.
690121l7 cu privire la grganizerrea gi l'unc{ionarea Ministerului Infrastructurii qi Dezvolt[rii ltegionale.
a intervenit necesitatea actualizlrii denumirii "Mirristerului Economiei qi lnfrastructurii" itl
"Ministenriui Iufi'astructurii 5i Dezvolt[rii Regionale",
in procesul cle negocieri au lbst irlplicali repfezentiul{ii Ministerului lnf?astructurii Ei Dezvoltlrii
Regionale, MilisterulgiAf"acerilor Externe gi Integrflrii Europene, AlltoritStii Aeronautice Civile preoum
gi reprezentanlii Guver:nului Regatului LJnit al Marii Ilritanii ;i Irianclei de Nord.

Aspectele esentiale ale Acordului au fbst agreate de c6tre Pirrfi, prin respectarea procedr"rrilor interne ale
ambelor state, astfel fiincl atirrs sc'opttl proplls.

l). Aspcct nrocedural al semn*rii/inch-eierii


a) Necesitatea fcrrmul6rii, cu ocnzia semn[rii, forrna ;i con{inutul rezervelor sau decldrafiilor la
un tratat multilnteral. Melfionlm cd. Acordul intre (iuvernul Il"epublicii Moldova gi Guvernui
Regatului gpit al Marii Brira.nii qi Irlandei cle Nord privind serviciile aerisne este unt tratat bilateral,
acesta corespunde normelor de drept nalional Ei internalional la care Republica Moldova este parteo
astfel, urnare semnarii nu necesitd formularea unor rezerve sau declarafii la un tratat multilateral.

b) Modul de ilcheiere a trafatului. Acoldul va fl semnat in numele Guvernului Republicii Moldova


cie cltre conducerea Ministerului Infrastructurii Ei Dezvolt[rii Regionale. Prezentul Acord se aplic*
pr6vizgriu de la ciata sernnf,rii lLri qi va intra in vigoare la cl*ta prirnirii ultimei notit'ic[ri scrise, prin
ichimb cle pgte cliplonratice" despre indeplinirea furmalitllilor legale privind intrarea in vigoarea a
prezentului Acclrd.

c) L,imbile in carg se vor somna textele autentice ale tratatului qi limba rle retbrin{5. Acorciul
ul1eaz[ zi i'i semnzit in clguf exenrplare in linrbile rom0u[ gi englez[, toate textele iiind egal autentice.

d) Propuneri trrrivind nivelul qi func{ia persoanei sau persoanelor care vor seffina tratatul qi
necesitatea eliber[rii deplinelor puteri. Proiectul Acordului se propune a fi setnnat cle cirtre Ministrul
Infrastructurii gi Dezvolt[rii Regionale.

e) Locul sesrn[rii qi clata preconizat[ sau aproximativri a scmn5rii / n deschiderii pentru scmni]re.
Locul qi data sernlf,rii Acordului vor fi stabilite urmare aprobXrii Il<itdrfirii de Guvern cu privire ia
aprobarea selnnlrii in acest sens.

Reiegind din cele expuse, a fost elaborat Proiectul Hotdrdrii Guvernului pentru aprobarea semnSrii
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova dintre Guvcrnul Republicii Moldova Ei Cuvernul
Regatului tJlit al Marii llritanii qi Irlandei de Nord privind serviciile aeriene pe care il expunem
Guvernului spre aprobare.

Ministru Lilia DABIJA

Ex. Dorina CucoS


Tel.022-250-614
E-mail : dorina, cu cos@midr.gov' md

S-ar putea să vă placă și