Sunteți pe pagina 1din 103

REPUBLICA MOLDO\-\

CONSILruL SATESC COLO\IT T


PRIMARIA

B MD-2082. Republica Moldova, mun.ChiEindu. s.C --


.

1007601006689, e-mail:prirrari:;.
te I fax:022 579240,|DNO
- -

'.t:
t-24-190 din 23 .08.2022
Dlui St.r. - - " "

Dlui I:.\iLr-!:.\L
Proe .. '

I Dnei\-er,:..- - ..-- l\
$ef al Pro.- -.
..,

SESTZARE
in p.ere.rta sesizare vd aducem la cunotin![ despre o sc:--3-: = ' ---- -: :-
-=::sedatd autoritatea publicS 1oca15 Colonila (Primaria s. Coitr:..' - : .. , --:: -
-'-.,-.:lita)decirca10hectaredeteren,proprietatepublicdai.:...'.
.:. .. -.:iale.
La29.03.2012, un grup de cetSleni (reclamanlii) au dep'-rs , - -' --;-:
- - :..-.3u cerere de chetnare in Judecatd impotriva intreprinder.. :-
\ -' - ----'.. --.
-- - --.-re ausolicitat, admitereacererii, anulareadeciziilorOt-rci-.. ,=, " - --:'.. -.
- ..-:r.r. privind refuzul de a inregistra dreptul de proprietaie --'- ' '- --' ;. :.
t -: -
,.
---'lsterea reclamanfilor dreptului de proprietate asupr': I---'-.-
-' I :
: rare apare qi solicitarea Dlor Ababii Mihail, Ababii E.. . -' " -: - ''1-, -'-.
-: : .-,bliga Oficiul Cadastral f'eritorial ChiEinau sd le.;: -- ';- - I :- -. - 3
-: - --.3.rice qi sd recunoascd dreptul de proprietate asupra bu:--. -^ -- - - ----'.
-,,:i.rr1 0149105088 suprafala de 10,9743 ha (cu destir.ratia:1-: -: ---
La 28 mai2012 (Colegiul civil, comercial qi de conte::.-S -*. ,- :- j: ::
-- . : rnstanfa) a Curfii de Apel ChiEiniu, examineazA c"'-z:.:. .::-: I -lr.:.'.:I-..,..
::.--.-li cu numbrul cadastral 0149105088 (adrninist:'.::,-:--: :-. --:-.--:-. :':t
- --.::latprinextrasuldinregistrulbunurilorirnobile(d::: ::.'-.:. -:,-..'r':'.-.-..-..,.1"'
--.:::etateasupraterenuluimenlionatfiind20.0T.l00+.ii::z-..-':, . t.-......-:l.ii
,,.:.-' Colonila nr. 412 din 03.07.2002, pe cAnd era t-,rl:q.::; >-, ...:--,, ,* '::.-ces
- ::.etarul terenului.
in qedinld eauza nr, 3-856 11 u:e::::o:r:a s'.rpra).
TotodatS examin6nd
, -=.-itorul Lidia Bulgac decide sd respingd ca neini.'l::.'l::e Lri'etc'iltiile
-.- ::r1en!ilor Ababii Mihail, Ababii Maria qi Ababii Elena prir ind recLrnoasterea
--::.l1ui de proprietate al acestora asupra bunului imobil cu nr, cadastral
-: - 05088 cu suprafa[a de 10,9743 ha (cu destinalia neproductir - iaz).
Atragem atenlia cd Hotdr6rea din 28 mar 2012 era cu drept de recurs la Curre.
Supremd de Justilie in termen de 15 zile, ?nsi reclamanlii nu au depus cerere c:
:3CUrS.
Ulterior la 26.06.2072, prtn intermediul Curfii de Apel Chiqin[u, Abab.
\lihail, Ababii Elena, Ababii Maria, depun cerere de revizuire asupra hotdrArii Curi.
;e Apel Chiqindu din 28.05 ,2012 (Lidia Bulgac), prin care solicitd repetat ea:,:
.ererea de chemare in judecatd, recunoaqterea dreptului de proprietate asupr:
bunului imobil cu nr. cadastral 0149105088 (iaz) cu suprafala de 10,9743 ha.
Ne fiind prezente care-va circumstanle sau fapte esenliale ale pricinii care n-
au fost Ei nu au putut fi cunoscute petilionarului anterior, or, s-a fEcut trimitere l"
aceleaE motive de fapt Ei de drept invocate in cererea de chemare in judecat5, c-
anexarea aceloraqi materiale administrate anterior de instanla de fond.
Prin incheierea din02 iulie 2012 (Colegiul Civil, comercial qi de contencio=
administrativ in prima instanla) Judecdtor LtdtaBulgac, admite cererea de revizuire.
caseazd, hotdrdrea din 28 mat 2012, nume;te spre examinare cauza pentru data de 09
iulie 2012, ora: 10:30, cu citarea parfilor.
Av6nd in vedere cd instanla a dispus revizuirea cauzei, cu reexaminarea in
fond, era obligatd suplimentard sd atragd in proces proprietarul terenului cu nr.
cadastral 0149105088 (iaz) cu suprafafa de 0,9357 ha, autoritatea publica locala
(Consiliul sitesc Coloni1a, Primdria s. Colonila).
Repetat instanla de judeoatd nu atrage in proces proprietarul, qi examineazrair.
lipsa acestuia.
Respectiv la 09 iulie 2012, magistratul Lidia Bulgac, emite Hot[rdrea nr. 3-
856112, diametral opusd primei hotdrdri emise tot de dnei in lipsa cdror-va probe sau
acte, contrazic6nduse personal pe dnei la o distanla de o una 1un5, prin care deja
dispune a Recunoaqte dreptul de proprietate asupra bunul imobil IAZ cu nr. cadastai
0149105088 cu suprafafa de 10,9743 ha (cu destinalia neproductiv) dupd Ababii
Mihail 40oA, dupd Ababii Maria30o/o qi dupd Ababii Elena 30% qi se obligd Oficiul
Cadastral Teritorial Chiqindu at i.S. ,,Cadastru" sd modifice gi sd recepli onezeplanul
geometric asupra bunului imobil IAZ cu nr. cadastral0149105088 cu suprafala de
10,9743 ha (cu destinalia neproductiv) dupd Ababii Mihail 40yq dupd Ababii Maria _
30% qi dupi Ababii Elena 1O%, cu modifi carea ulterioari a planurilor terenurilor 3
adiacente ob ie ctivului I AZ.
Despre HotdrArea Curlii de Apel Chigindu din 09 iulie 2012, Primdria s.
Colonila qi Consiliul sdtesc Colonila a aflatla 19.08.2012, cdnd a primit notificarea
Oficiului Teritorial ChiEinau al Cancelariai de Stat privind anularea deciziei
Consiliului sdtesc Colonila nr. 419 din 11.07.2012.
Primdria s. Colonila a intreprins acliunele corespunz6toare in vederea
protejirii patrimoniului public, fiind depus6 cerere de revizuire la 15.11.2012
impotriva Hotdr6rii Curlii de Apel din 09.07.2012.
Prin Incheierea din 24 decembrie 2012 a Colegiului civil, comercial Ei de
contencios administrativ, Judecdtor Lidia Bulgac, respinge ca inadmisibile cererile
de revizuire depuse Primlria s. Colonila.
La 09.01.2013 Prim[ria s. Colonila depune cerere de Recurs impotriva
incheierii din24 decembri e 2Ol2,prezetdndprobe concludente, despre deposedarea
autoritdlii publice locale de terenul public.
Respectiv la 13 martie 2013 Colegiul civil, comercial Ei de contencios
administrativ al Curfii Supreme de Justilie, a respins recursurile declarate de cdtre
Primdria s. Colonita.
,c.tt context Autoritatea publici locald, informeazd, cd. a fost deposedati
^,,
.:- J3 circa 10 hectare (teren proprietate public6 a unitSlii administratir
' - .---'--e ).

-:-.stanta a emis o hotSrAre cuprivire la drepturile persoanelor care nu au fost


.-r:e in proces (afi.449 al Codului de procedurd civil6) fiind vdtSmate grav
:- .,-r'. e autoritdlii publice 1ocale.
a adoptarea HotdrArii Cr-rrtii de Apel ChiEindu din 09.07.2012 in calitate de
. - :e recunoagtere a dreptului de proprietate a lui Ababii Mihail, Ababii Maria,
- :r . Elena au servit,
1. Certiticatul de mostenitor legal nr. 4122 drn 17.05.2012 prin care
Ababii \,lihail a rnostenit intreaga cotd valoricd a lui Ababii Vasile
(tatal) cu suma totald de 51532 lei inclusiv in construc[ie qi edificii
305.16 1ei.
l. Certificatul de rnoqtenitor legal nr. 3261 din 17.05.2012 prin care
Ababii Elena a motenit intreaga coti valoricd a lui Negrescu Vasile
(tatal) cu suma totald de 45971 lei inclusiv in construclii Si edificii
l7l-13 1ei,
-i. Cetitlcatul de roprietate privat[ nr.389 din 06.04.1999 a Lui Ababii
nraria cu suma totald de 17004 lei inclusiv in constructii si eificii 9242
iei.
S -.:tra total6 bdneascd a acestor trei persoane conform certificatelor de
- -::.e:3re enunlate constituie 85541 lei inclusivin clddiri Ei edificii 6703 1 lei.
l:rslanra nici nu a stabilit qi nu a elucidat care este suma totald a cotei valorice
: - -..r'i esre costul (valoarea) obiectelor solicitate de reclamanli/beneticiari.
^:. certit-tcatele menfionate este indicatd valoarea bdneascd a cotei de avere si
- :3r.r1n nu sunt specificate Ei identificate obiecte (bunuri) imobile concrete care
, -:-s:itr-ri cota valoricd, in spe!6 nu este indicat nimic despre obiectul IAZ cu nr.
- : .::.r'31 0149105088.
?:':nrdria satului Colonila a constatat c5 Ababii Vasile (tatal 1ui Ababii Mihai),
::-i:,. \'asile (tatil lui Ababii Elena) Ei Ababii Maria au primit intrea,qa cotd
-, .-'i- 1a prrir.atrzareaAcT Colonila incS la 12.07.2000 fapt confirmat prin actr-rl
- : - . .:-.:'e transrritere din 12.07.2000, semnat de membrii comsiei de privattzate
: *,.,.-., c.. urup Ababii Vasile qi lista persoanelor care intrd in acest grltp. In actr-tl
-' .:'e }-lredare din 12.07.2000 este stipulat concret denumirea bunurilor
' r -:r'.:litu. si anume: grajdpentruvilei 19,80oh,rezervoar 50rni, $i -55nrp in
- --- ,-: r.t-rcullri administrativ in valoare totalS conform actului din 12.07.2000.
: -:s:e inscrisuri dovedesc cu ceftitudine cd reclamanliilbeneticiarii ntr dispttn

- .:'. -:'.,r r:::r'ep.r'rnderii agricole decAt cele primite prin actul de prirttire-
.: .'-..'3 .r.: 11.07,1000.
1,... Ilr.liarea Curtii de Apel ChiSinau din 09.07.20\2 au tbst lezate grav
. , : j:-::'r.,prietare a autoritAlii administraliei publice locale Colonita. asupra
-. -.. ;.,' .r'r'en cri nr. cadastral 014915088 IAZ, cu suprafala de 10.9113 ha,
.-::i ;:::turile de proprietate a 57 de persoane averea cdrora a fost prirniti
. = ?-.::-.:.e :r Iulie 2000 $i de care Prirndria s. Colonila este responsabila iar
., :.:-..-:-::-.e.at a atribuit aceastd avere dlor Ababii Mihail. Ababii Elena,
Menfion[m cd terenui cu numdrul oadastral0149105088 a fost inregistrat :
registrul bunurilor imobile incd din anul 2004, cu destinalia fondul apelc:
prop{etate administraliei publice locale.
In anul 2010, reclamantul Ababii Mihail, fiind consilier in Consiliul sdtes:
Coloni1a, ?n lipsa imputernicirilor corespunzdtoare, prin inlelegerea frauduloas[ ; -
compania SRL ,,GEOINFOSISTEM", a modificat suprafafa terenului ou r-i
cadastral 0149105088, de la 0,9357 ha,la 10,9743 ha, inclusind abuziv terenul ; -
numdrul cadastral 0149105091 cu suprafala de 8,8686 proprietate a administral:.
publice locale Colonila, inregistrat in registrul bunurilor imobile, in temei-
deciziei Consiliului sdtesc Colonila nr.2l8 din 16.03.2011. (a se vedea actul c-
stabilire a hotarelor din 1 decembrie 2010 terenului cu nr. cadastral 014910509,
care a fost semnat de Ababii Mihail, in lipsa imputernicirilor, in calitate de titul-
de drept al terenului nominalizat).
Ababii Mihail impunAnduse titular de drept al terenului cu nr. cadastr-
0149105088 cu suprafala de 0,9357 ha iqi atribuie suplimentar, in rezultatu.
modificdrii planului geometric al terenului 0149105088, terenul cu suprafala c=
8,8686 ha cu numdrul cadastral 0149105091, in lipsa deciziei Consiliului sdtes,
Colonila (proprietarului la ziua respectir,d), prin rnodificarea planului geometric.
instanla ilegal aprobd acfiunile si actele prezentate de Ababii Mihail, qi i.
legalizeazd.
Prin Hotlrdrea Cu4ii de Apel Chiqindu din 09.07 .2012,Instanla recunoast.
dreptul de proprietate asupra terenului nominalizat dlui Ababii Mihail gi obli-ei
Oficiul teritorial Cadastral Chi;indu, inregistrarea dreptului de proprietate asupr;
unui teren din fondul apelor incdlcAnd grav art.2lI din Codul Apelor al Republicr.
Moldova.
Atragem atenfia cd in momentul examindrii cauzei in fond, terenul cu numdru-
cadastral 014915088 era proprietatea administraliei publice locale, destinalia
fondul apelor (IAZ), cu planul geometric in suprafala de 0,9357 ha, aEa cum a fos:
format de c[tre Consiliul sdtesc Colonila.
Ulterior instanla obliga Oficiul Cadastral Teritorial Chiqindu sd recepjioneze
planurile geometrice qi s[ recunoascd dreptul de proprietate asupra bunului imobii
(iaz) cu nr. cadastral 0149105088 suprafala de 10,9743 ha (cl., destinalia
neproductiv).
Respectiv urmare a aprobdrii de instan[aaunui plan geometric, elaborat ilegal.
in lipsa deciziei Consiliului local Colonila privind modificarea planului geometrica
a terenurilor 0149105088 qi 0149105091, conform prevederilor Legii nr.35412004.
fiind elaborat la cererea dlui Ababii Mihail (fapt confirmat prin actul anexd), in
registrul bunurilor imobile apare terenul cu desenul grafic av6nd la baza planul
geometric, numdr cadastral 0149105088, cu suprafala de 10,9743 ha (format ca bun
imobil nou, integral din contul proprietdlii publice, a unitilii administrativ teritoriale
coLoNrTA.)
Atragem atenlra cd 70o/o din terenul cu nuni5rul cadastral 0149105088,
inregistrat in temeiul I-Iotdr6rii Curlii de Apel ChiEindu nr. 3-856112 din
09.07.2012, ulterror a fost instrainat de cdtre Ababii Mihail Ei Ababii Elena la
30.10.2021 lui Ghimp Ovidiu Viorel, iar1a02.12.2021 dlui Tonul Vladimir qi Tonu
Olga.
Suplimentar menliondm c5 prejudiciul autoritalii publice locale Colonila in
urrra deposed[rii de 10,9743 ha, se evalueazd in mdrime estimativ in circa 20
milioane lei.
i, constatdm cu des[vArsire. actiuni vddit ilesale. si anume:
"onr".int6.
a) Examinarea acliunii in instan!6, frrd, ca proprietarul terenurilor -
Consiliul sdtesc Coloni1a, sd aibd calitate procesuald, ne fiind atras de
Instanla de Judecatd in proces.
b) Reclamantul/Beneficiarul (Ababii Mihail) abuziv qi-a atribuit calitatea
de titular de drept al terenului cu numdrul cadastral 0149105088 Ei
0149105091, qi prin acliuni ilegal impreund cu SRL
,,GEOINFOSISTEM" a elaborat Ei modificat noul plan geometric.
c) SRL ,,GEOINFOSISTEM" inc5lc6nd prevederile legale qi legislalia
pertinentS, in lipsa deciziei Consiliului sdtesc Colonila (proprietarul
terenurilor) a efectuat lucrdrile de modificare aplanurilor geometrice.
d) Instanfa de Judecatd fird sd dispuni anularea qi radierea drepturilor de
proprietate a Administraliei publice locale Coloni1a, a recunoscut Ei a
atribuit dreptul de proprietate asupra terenurilor respective unei
persoane terfe (Ababii Mihail).
Avdnd in vedere cele expuse supra, in speranla elucid6rii tuturor
circumstanlelor menfionate, cu oferirea posibilitdlii autoritelii publice locale
Colonild s5 iqi redobAndeascd pe cale legitimd proprietatea publicd de care a fost
deposedatS, soli citdm re spectuo s urmdto arele,
1. Examinarea legalitdlii acliunilor Judecitorului Bulgac Lidia, la
examinarea cauzei.
2. Examinarea acliunilor lui Ababii Mihail prin prisma legislafiei
penale sub aspectul depdqirii atribuliilor.
3. Examinarea acliunilor reprezentanlilor companiei
,,GEOINFOSISTEM" SRL, la perfectarea dosarului tehnic din
2010 pentru terenul cu numdrul cadastral 0149105088.
4. Examinarea acliunilor reprezentanlilor Oficiului teritorial
Cadastral Chigin[u, asupra terenurilor cu numerele cadastrale
0149105088 qi 0149 105091.

Anex6:
1. Cerere de chemare in judecat[ din 29.03 .2012.
2. Hotdrdrea Curlii de Apel Chiqindu din 28.05.2012.
3. Cererea de revizuire depusd de Ababii Mihail \a26.06.2012.
4. incheierea Curlii de Apel Chiqindu din 02.07.2012.
5. Hot6r6rea Curlii de Apel Chigindu din 09.02.2012.
6. Cerere de revizuire din 15.1 1 .2012.
7. incheierea din 24.12.2012.
8. Recurs din 09.01.2013.
9. Recurs suplimentar din 08.02.2013.
l0.Decizia CSJ din 13.03.2013. ,
1 l.Cererea de revizuire din 30.07 .2013.

l2.incheierea Curlii de Apel ChiqinSu din 18.09.2013.


13.Cerere de revizuire din 07.10.2013.
l4.Dosar tehnic a bunului imobil din 2011.
15.Dosar tehnic a bunului imobil din 2010.
1 6.Extrasele din registrul bunurilor imobile.
17 .Decrzlile Consiliului sdtesc Colonita.

1 8. Certificatele de proprietate.

19.Actul de primire-predare a bunurilor la cota valoricd a grupului Aba:


Vasile (Mihail).

ffi,, Zaporojan Angela


i
Cuntea de Apel Chiginiu
Mun. Chigin5u, str. Teil orr 4

Reclarmamt: IWaz?lu Feodor


Dorn.; Mun. Chiqindu, comuna Colonila
Reclarnamt: purcel Mihail
de X)om.: Mun. Chiginau, comuna Colonila
R.eclarnant: Mazilu Danil I
Dorn.: Mun. Chigindu, conruna Colonila
R.ectramant: Constantin Ion
Dom.: Mun. Chigin6u, comuna Colonila
Rectrarmamt: Scurtu Marta
Dom.; Mun, Chiqindu, comuna Colonila
Rectramant: Coniuh Tamana (
Dom": Mun. Chigindu, comuna Colonila
Roclarnant: JvanciEin Mihait
porm.: Mun. Clriginlu, cornuna Colonila

9"T., Mun. Chigindu, comuna ColJnila


Reclamant: Ahabii Natalia ,
Dom.: Mun. ChiginEu, comuna Colonita
Reclamant: trvamova n iclia
Ivlun. Chigindu, comuna Colonila
!om.:
Reclamant: Grigonovici Victoria I
Dom.: Mun. Chigin6u, comura Colonita
Reclarnant: Grigorovici Serghei
lory.r Mun. Chiqindu, cornuna Colorilla
Re'clarnant: Ababii Mihail
Donr": Mun. Chigindu, comuna Colonita
Reclarnanti Ababii Mania
Mun. Chi.gindu, comuna Colonifa
?"ry.r
R.ectranramt: Ababii Elena
Dorn.: Mun, Chigindu, conruna Colonita
Reclarnant: Mogildea Elena :
!orn.: Mun, Chigin5u, comuna Coloniga
Recnamant: Vozian tr'lie
!ona.: Mun. Chigin6u, comuna Colonila
Reclamamt: Tabuncic Anatol
Dorn.: Mun. Chigindu, comuna Colonita
Reclatnant: Balaul'Natalia i
Dom.: Mun. Chigindu, comuna Colonila
Reclamant: Rebeja Mihail
Dom.: Mun. Chigindu, comuna Colonila

Pirit: intreprinderea de Stat Cadastru


pugki n, 4!, MD-20j2.
-C{;;;;
Sediu: mun. Chisindu, str.
Dc i' o Ll . .s,:,//z *;,s{,
Cerere de chernare in judecat:i /L( t/n
SubsemnaEii, Mazilu Feodor, Purcel Mihail, Constantin Ion,
lv1,azil, Danil.
Grigorovici victoria, Grigorovici serghei, ababii Mihail,Ababii
I'd;;, ;#;i
Elena, coniuh Tamara,
ivancipin Mihail,
Mazilu Eugenia, Ababii
Nataria, Ivanova
lill?i"kfi
l. ,ffi1i,Xl?*fi ,:f}?Jk:*1.,
Admiterea prezenij
rabunci c Ana,or,
e.r.,;
.*.*ri;
privind reruzur de
: i#J:?,*:f;[f,fl,:Yindu
t*'tum'u'giior dreprur
a inregisrra crreptur
de
de proprietate asupra
: f,#,iJ.no:u'"
4' A obriga ocT at,:,:::r sd,
bunur,or
inregistreze dreptur-a* receqlioneze pranurire
propiiJr" asupra urnrriio..irnobrre geometrice pi s6
v- 'i,";ir .,
asupra bunurui arpa.i,, urrneazd:
nr. cadastrar otqgzoiiis.dr
'
'/-
Feodor 90 yo,dupd pui..r
nanrirJil u, arpa Mazilu
asupra tunutuilil;tl
Ion cot6
;, nr.
par-re s0 % gi
1yg1*aziru aant)s %;
cadastrai ot 4gzoays.o+
arpu constantin
cr.igoro*.i vi.t" iru ,o
n,
't: i :ifi:,
:tti ffi iilJ*u#';:;ij:
emruiA#"#L:t#ffi:1i'yi^?t4sz0637s
a g z a ai t s0
5 dupi Gri g orovi c i

t2dup6 coniuh

;:,'I.T,rtTiiui*ffi1"" nr. cadastrar 014s206370.02dupd


:!' - asupra bunurui imobir
Maziru
cu.nr. cadastrar a14g1.0323g.0r
,
v-
dups Ababii Nataria
z,i y,ti aG rr;;;;;
Lidia g7,7 %;
gi 0r4gr 0323g.02
asupra bunurui i*"[ii .,
nr. cadasrrar otqgzorizqs.br
1 Mihail 50 % si auauii
,*nu yo,;l*q dupi Ababii
't- asupra buluiui i*"uir'J., 50 pranurui geomerric
nr. cadastrar oiqgzoqzeToi^-aupa ;

y,
Mihair s0 % si auauii Ababii
- rtJna so vr, ,l;r"*pJanurui
asupra u'i1r,i
10,e743 h.a
#;0;ri ,r
rr.';;;r^,;d
geometric;
(cu aestinali-a-i$q1.;:d;i., .o,rqgtoso-rJ., suprafala de
* qiauruii nair,, it %
, {3:h#mii,ft,iiJ;;;j,Tt,1
}',!,,,, z .,- t"dincarea
t 014s20637t ,rdupd Mogirdea
dupd
qi

J_ fl:ff.,!?ii:ifi%:Llmlu,,r
i'Jllffi .'Xffi;f.f,:iffi'"'
.'' /, asupra 'udusirat
0r 4sz064s;.0t dupr rabuncic
bunurui i-"Lir cu nr. cadastrar 0149206375.0g
Balaur Natatria 45
%lin.uE, Mihail 43,99 o/o; cord parte dupd

Argumentere de fapt gi ,
de drept are cererii
sint urrnitoarere:
in fopt, Ia
.13.03. 20lZ Mazilu Feoclor, purcel Mihail,
Lmshntin Ion' Grigoroviti
vi.io.ia, Grigorcritii s".err"i, l4azilu Daniil,
'varia' Ababii H"1ri c"rirrr"
iu*u.u, Iva'nciqin ,ta3uii, elltii Mihair,Ababii
Naalia' Ivanova Lidia, Muriiu
ilil-y:ry{M.o!i];.; rugenia, Ababii

#l #3il il::id*:l*,Hi :,
Erena, vozian-rie, Tabuncic

kftx,,r.;r;:, :ilJ orc,,i s;. a.r,,


{
Prin deciziile pronunfate de c[tre OTC Chigindu, a fost refuzat reclamanlilor
inregistrarea dreptului de proprietate.
Conform prevederilor art. 315 Codul civil al RM ,,Froprietarul are drept
de
posesiune, de folosinl6 gi de dispozifie asupra bunului. Dreptil cle proprietate
este
perpetuu. Dreptul de proprietate poate fi limitat prin lege sau
cle drepturile unui
te4."
Conform prevederilor art. 32,0 alin.(2) Cod Civil al RM
,,dreptul de
proprietate se poate dobindi, in condiliile iegii, prin ocupafiune, act juridic,
succesiune, accesiune, uzucapiune, precr.ux qi piin hotirire judecdtoreascd
atunci
cind aceasta este transiativd de proprietate.,,
Conform prevederilor art. I alin.(l) a Legii cadastrului bunurilor imobile
(legeanr.1543) ,,ptezenta lege stabilegte modul de creare qi de
linere a cadastrului
bunurilor imobile, prin care se asigurd recunoaqterea publica a dreptului de
proprietate gi a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile,
ociotirea de
cdtre stat a acestor drepturi, suslinerea sistemului de impozitare gi a piefei
imobiliare."
Confrom art. 4 alin.(l) a legii nr. 1543 ,,subiecli ai ?nregistrdrii sint
proprietarii de bunuri imobile gi alli titulari de drepturi patrimoniale: ceti{eni
ai
Republicii fuIoldova, cetdleni str6ini, apatrizi, prrroun. juridice din
straindtate, organiza{ii interna}ionale, Republica Moldova, unitdlile lard pi din
ei
admini strativ-teritoriale, state strdine.,,
Conform art. 4 alin.(2) ,,obiecte ale inregistrdrii sint bunurile imobile,
dreptul de proprietate gi celelalte drepturi reale asupra lor.,,
Conform art- 4 alin.(2) ,,la bunurile irnobile ce se inregistreazd, in registrul
bunurilor imobile se raportd a) terenurile, b) cladirile gi constnicliile legat.
,Jid d.
pSmint, c) apartamentele gi alte incEperi izolate.,,
Conform prevederilor art. 26 alin.(l) lit. (a) a legii contenciosului
administrativ, ,,acttrl administrativ contestat poate fi anulat, in t-ot sau in parte,
in
cazul in care este ilegal in fond ca fiind emis iontrar prevederilor legii,,.
Conform prevederilor art. 25 alin.(l) lit. (b) a legii contenciosului
administrativ, 'Judecind acfiunea, instanfa de contencios administrativ
adopt6 pna
din urmdtoarele hot6riri admite acliunea gi obligd piritul sd inliture incdlcirile
pe
care le-a comis."
Rg.lamanlii s-au adresat c6tre OTC Chigin6u cu cerere privind inregistrarea
.dreptului de proprietate in confonnitate cu prevederile art. zt-jo a legii caJastrului
bunurilor imobile.
OTC Chigindu neinterneiat a refuzat inregistrarea dreptului de proprietate a
reclamanfilor invocind cd nu ar fi identificat bunul imobil a cdrui inregistrare
se
solicit5.
Conform actelor prezentate, gi anume certificatele de proprietate, se
confirml dreptul de proprietate al reclamn{ilor asupra bunurilor imobile, dar din
motiv cd toate construc{iile care au fost supuse privatizdrii din fosta Gf
,,Coloni1a,,
nu au supuse inregistrdrii prirnare, unicul nrijloc legal este recunoagterea dreptuiui
de proprietate asupra acestor bunuri, cu obiigarea OTC Chigindu sE inregi streze
aceste bunuri.
(
Drept temei de refuz cle a inregistra dreptul de proprietate al
reclarnanlilor s-
a invocat faptul cd forrna qi conlinutul documentior prezentate
nlr corespund
cerin[elor legislafie iu vigoare , fHrS a se indica exact care
sunt aceste incdlcdri gi
neajunsuri, precum gi rnodalitateade inl5turare a acestora.
I
Conform certificatelor cle proprietate privatd din anul lggg eliberate
de
Agenfia Teritoriald Chiginru a Departamentuiui Privatizdrii,
se confinnd dreptul
de proprietate asupra bunurilor imobile care au f,ost supuse
privatizdrii din fosta
AGT ,,Coloni1a", ffird a se indica concret bunul inrobil, fiindidentificat
prinrr-un
num6r cadastral sau unui bun imobil concret.

Corrform certificatului cle proprietate privatd nr, 201 din i9 aprilie


lggg
eliberat de Agen{ia Teritoriala Chiginau u Departamentului privatizarii
se confirmd
dreptul de proprietate a lui Mazilu Feodor asupra cotei valorice
din bunurile AGT
,,Coloni1a". ;

cota pafte a lui Mazilu Feodor constituie 9a o/o din bunul imobil cu
nr.
cadastral 0X 4920037 S.Al .

confbrm certificat*lui de proprietate privatd nr. 271 din 19 aprilie 1999


se
confirmd dreptul de proprietate a lui purcel Mihail asupra
cotei valorice din
bunurile AGT,,Coloni1a,,.
Cota pafte a lui Purcel Mihail constituie s okin bunul imobil
cu nr. cadasrral
0t49206375.01.
Conform certificatului de proprietate pr.ivat6 nr. 199 din 15 aprilie
1999 se
confirmi dreptul de proprietate a lui tvlazitu Danil asupra cotei
valorice din
bunurile AGT ,,Coloni1a,,. .

Cota pa.rte a lui Mazilu Danil constituie S % in bunul irnobil


cu nr. cadastral
4149206375.01.

conform certificatului de mogtenitor Iegal nr. 3403 din 14.03 .2012


eliberat
de- notarul public I'upagcu Eugenia, Constintin lon
a mogtenit intreaga cotd
valorica c_e i-a aparlinut defunctei Constantin AlexanrJra
in AGT,,Coloni1a,,, ce se
afld in s. Colonila, mun. Chigin5u.
Conform certificatului de proprietate privat5 nr.459 din l9 aprilie
1999 se
confinn6 dreptul_de proprietate a cet, Constantin Alexandru
urrfru cotei valorice
din bunurile AGJ ,,Coloni1a,,.
Cota parte a lui Constantin Ion constituie 50 o/o in bunul imobil
cu nr.
cadastral 01 4920637 5.A4.
confonn certificatului de proprietate privat[ nr.436 din 1g aprilie
lggg se
confirm6 dreptul de proprielate a cet. Grigorovici Victoria asupra
cotei valorice din
bunurile AGT,,Coloni1a,,.
Conform anexei la certificatul de proprietate privatd nr. 436 se confirmd
$tp'yl de proprietate a cet. Grigorovici Vicioria in bunul imobil cu nr. cadastral
01492A$75.A4 cot[ parre SO %.
Cota parte a lui Grigorovici Victoria constituie 50 % in bunul imobil
cu nr..
cadastral 01 4920637 S .A4.
T
Conform certificatului de proprietate privatS nr. 505 din 15 aprilie 1999 se
confirmd dreptul de proprietate a lui Grigorovici Serghei asupra cotei valorice din
bunurile AGT,,Coloni1a".
Conform anexei la certificatul de proprietate privatd nr. 505 se confirmd
dreptul de proprietate cotd parte 74 % a lui Grigorovici Serghei din bunul imobil
cu nr. cadastral 01492A$75.05.
Cota parte a lui Grigorovici Serghei constituie 74 % in bunul imobil cu nr.
cadastral 01 49206375.05.
Conforrn certificatului de proprietate privatd nr. 505 din 15 aprilie 1999 se
confirm6 dreptul de proprietate a lui Scurtu Marta asupra cotei valorice din
bunurile AGT,,Coloni1a".
Cota parte a lui Scurtu Marta constituie 26 % in bunul imobil cu ru. cadastral
0t49206375.A5.

Conform certificatului de proprietate privat[ nr. 616 diri 19 aprilie 1999 se


confirm5 dreptul de proprietate a cet. Coniuh Tamara asupra cotei valorice din
o bunurile AGT,,Coloni1a".
Cota parte a lui Coniuh Tarnara constituie 7 o/o bunul imobil cu nr.
cadastral 0l 4920637 5.12.
Conform certificatului de proprietate privatd nr. 184.din 15 aprilie 1999 se
confirm[ dreptul de proprietate a lui Ivancigin Mihail asupra cotei valorice din
bunurile AGT,,Coloni1a".
Cota parte a Iui Ivancigin Mihail constituie 93 in bunul
cadastral 0l 4920637 5.12.

Conform certificatului de proprietate privatd nr. 200 din 15 aprilie 1999 se


confirmd dreptul de proprietate a cet. Mazilu Eugenia asupra cotei valorice din
bunurile AGT,,Coloni1a".
Conform anexei la certificatul de proprietate privatd nr. 200 se confirmd
dreptul de proprietate a cet. Mazilu Eugenia in bunul imobil cu nr. cadastral
0149206370.02 cotd parte l.0.
Cota parte a cet. Mazilu Eugenia este 1.0 in bunul imobil cu nr. cadastral
0149206370.02.

Conform certificatului de proprietate privatd nr. 708 din 19 aprilie 1999 se


confirmi dreptul de proprietate a cet. Ababii Natalia asupra cotei valorice din
bunuriie AGT,,Coloni1a".
Cota parte a cet. Ababii Natalia constituie 2,3 oA in bunul
cadastral 0149103238.01 9i 01 491 03238.02.
Conform certificatului de proprietate privatd nr. 185 din 19 aprilie 1999 se
cortfirmd dreptul de proprietate a cet. Ivanova Lidia asupra cotei valorice din
bunurile AGT,,Coloni1a".
Cota parte a cet. Ivanova Lidia constituie 97,7 Yo in
cadastral 01491 03238.01 qi 01491 03238.02.
L
t)

'' ,lo ffi^o+a,..;fr'r


^-f,:c^^+'.1'.i de
conform ceftificatului mo$tenitor legallcoal nnr' 4122 din 17'0:5,2012 elibefat
a moqtenit intreaga cot6 valorica ce
de notarul pubric nui.u Mereu{f,, auauii Mihaii
c€ se aflfl in s' Coloni{a'
i-a aparlinut defunct Ababii Vasile hr AGT ,,Coioni1a",
mun. Chilin[u.
cu nr'
Cota parte a cet. Ababii Mihail constituie so % dll S"lllll^'::lt'-
cadastral 0L4g204298.01 qi 014920 4297,01, conform
pla,ului geometric;

3261 din 17'05'2012 eliberat


Conform certificatuiui de moqt6nitor legal nt.
a mo$tenit intreaga cotb valoricd ce
de notarul pubric sortan Roman, Ababii Erena
c€ se afl6 in s' Colonila'
i-a aparfinut defunct Negrescu Vasile in AGJ ,,Coioni1a",
mun. Chiqin6tr.
bunurile iinobile cu nr.
a cet. Ababii Eiena constituie 5a % in r--:
ffi;;;"e - - ^--^^r-.1 ^
planuliri geometric.
cadastral 0r4gza4a9g.01 qi 0r4920 4zg7.0r conform

conform certificatului de moqte*itor regar nr.4lzz din 17.05.2012


eliberat
a moqtenit intreaga cotd valorica ce
de nclta.rl public Raisa Mereula, aUulfi ff'filail
ce se af16 in s' Colonila'
i-a aparlinut defunct Ababii Vasile i* ACf ,,Coloni1a",
mun. Chigindu.
6"i"'0""e a lui Ababii Mihail constituie 40 %,!. i,-r! bunul imobil
J.,-.+i,,\
cu nr.
neproductiv).
,uaurtiui'dri'gi;sog8 cu suprafafa de 10,9143 ha (cu destina{ia

Confonn certificatului cle proprietate privat6 nr.389 elin 06


aprilie 1999-se
valorice din
confirm[ dreptul de proprietate a-cet, euauii Maria asup.a cotei
bunurile AGT,,Coloni1a".
cu nr'
cota parte a cet. Ababii Maria cor"rstituie 30 % in bunul imobil
cadastral 0149105088 cu suprafala de rc,9743 ha
(cu destinalia neproductiv)'

Conform certificarului de mostenitor legal nr.326i din 17.05,2012


eliberat
de notarul public Soltan Roman, Ababii Elena a moqtenit
intreaga cotd vaioricl ce
i-a aparlinut defunct Negrescu Vasile in AGf ,,Coloni1a", ce se afl6
in s' Colonifa'
mun. Chigindu. oA in bunnl imobil cu nr'
cota parte a cet. .Ababii Elena constituie 30
cadastral 01491050g8 cu suprafa{a cle 10,9743 ha
(il destina}ia neproductiv)"
Conform certificatului de proprietate privatd nr. 659 din 19 aprilie 1999 se
"a
cotei valorice din
confirmd drePtul de ProPrietate cet. Mogildea Elena asupra
bunurile AGT,,Coloni1a".
Cota parte u ..i. Mogildea Elena constituie 19 % in
bunul imobil cu nr'
cadastral 0l 492A$7 1 .01 .
conforrn certificatului de proprietate privatS nr.351
din i9 aprilie 1999 se
cotei valorice din bunurile
confirmd dreptul cle proprietate a cei. Vozian tti. asupra
AGT,,Coloni1a".
Cota Parte a cet. Vozian Ilie constituie 8 |
o/o in br.rnul imobil ctl nI" cadastral

ar49206371.01.
v
Conform certificatului de proprietate privatl nr.317 din 19 aprilie 1999 se
confirmd dreptul de proprietate a lui Tabuncic Anatolie asupra cotei valorice din
bunurile AGT,,Coloni1a".
Conform anexei la certificatul de proprietate privatd nr. 317 se confirm[
dreptul de proprietate cot[ parte 1.0 a lui Tabuncic Anatolie clin bunul imobil cu nr,
csdastral 01.49206458.01 .

Cota parte a lui Tabuncic Anatolie constituie 1.0 in bunul imobil cu nr.
cadastral 0l 49206458.0 I

Conform certificatului de moqtenitor legal nr,21l7 din 19"03.2008 eliberat


de notarul privat Adelina Soitan, Cernat Nina a mogtenit intreaga cot6 valoricd ce
i-a aparlinut solului defunct Cernat Vladimir in AG[' ,,Coloni1a", ce se aflE in s.
Colonila, mun. Chiqindu.
Conform certificatului de mogtenitor legal nr.9633 din 08.10.2008 eliberat
de notarul privat Adeiina Soltan, fiica Balaur Natalia a moqtenit intreaga coti
valoricd ce i-a aparfinut marnei decedate Cernat Nina in AG! ,,Coloniga", ce se
afli in s. Colonila, rnun. Chigindu.
Cota parte a lui Ealaur Natalia constituie 45 0/o in bunul imobil cu nr.
cadastral 0l 49206375.08.

Conform cefiificatului de proprietate privat6 nr.674 din i9 aprilie 1999 se


confirmE dreptul de proprietate a lui Rebeja Mihail asupra cotei valorice din
bunurile AGT,,Coloniga".
Conform anexei la certificatul de proprietate privatl nr. 674 se confirm5
dreptul de proprietate cot[ parte 43,99 Yo a.lui Rebeja Mihail din bunul imobil cu
nr. cadast rul 0l 492063 75.08
Cota parte a lui Rebeja fuIihail constituie 43,99 o/o dinbunul imobil cu nr.
cadastral 01492A6375.08.

in -
elrept, irni interneiez cercrea pe prevederile art. 315 343 Cod Civil al
RM, art. 3, 5, 8, 14, 15, 15, 17,25,26,27 aL,egii contenciosului administrativ, art.
l, 2, 3, 4, 5, 27 , 28, 29,30, 33 a Legii cadastrului bunurilor imobile.

Alexd:
1. Copia acfiunii 2 ex.;
2. Copia V file.

-fft / o / 0 l/eri', ( a
-{/aa 6; r'
/@/;
r[?arL (t .4 t, ob;,'
/tb u(ii' f(e rua
$ha&,^r $iq Lre-/ ;i#a,t,u-
c,*gf*rg //rla/Se fr*,y r6v
,"t /
' /*.,/-i^ri
/' rt .':v"
jr,'lnr,t,./
? i-c( ( ,.,,/l/.rr, I
.fu -//t A"e / _1 ,L- _t ' '4n:i''o''
4/ /" ,t4-t/ cLute ,.//tt r"r*;J dr:
l-a.,51 , ,; a;i'''rr. tr--i.i,L r 2 :i 2: ; 1t'-icz it -

o/ e y't-'r'-'o "^

,.}
.. a

,,4
o *&D E--oy-ia..

a er qo La Zrj et
I

o
,/t//;'
Dosarul nr.3-856/11

HOTARiNP
in numele Legii
28 mai 20Lz mun.Chigindu

Curtea de Apet Chigindu (Colegiul Civil, comercial gi de contencios


administrativ in prima instan{i),
in componen{a:

Preqedintele gedinlei L.Bulgac

Grefier V.Sandu,

a Examinind in gedin!6 judiciard deschisd" cauza de contencios administrativ la


:ererea lui Mazilu Feodor, Purcel Mihaii, Mazilu Danil,Constantin Ion, Scurtu
I'larts, Coniuh Tamara, Ivancigin Mihail, Maz?lu Eugenia, Ababii Natalia, Ivanova
I :dia, Grigorovici Victoria, Grigorovici Serghei, Ababii Mihail,Ababii Maria,
--roabii Elena, Mogildea Elena, Yozian Ilie, Tabuncic Anatol, Balaur Nataiia qi
R-ebeja Mihail impotriva intreprinderii de Stat
,,Cadastru"(OCT Chiginau) privind
.:ularea actelor administrative,

constati;

La 29 martie 2012, reclamanlii Mazilu Feodor, Purcel Mihail. Mazilu


la:il.Constantin Ion, Scurtu Marta, Coniuh Tamara, Ivancigin Mihail, Mazilu
= -:enia, Ababii Natalia, Ivanova Lidia, Grigorovici Victoria, Grigorovici
L S;:-shei, Ababii Mihail,Ababii Maria, Ababii Elrena, Mogildea Elena, V ozian
---:- Tabuncic Anatol, Balaur Natalia qi Rebeja Mihail ,-uu ud..sat in judecatd, in
-::-'':edura de contencios administrativ, cu cerere impotriva intreprindlrii de Stat
-C:castru"(ocT chiqin6u), solicitind anularea deciziilor din 14 martie 2012, prin
--: piritul a refuzat in inregistrarea dreptului de proprietate al reclamaniilor
:'-::a bunurilor imobile cu numerele cadastrale 0149206175.01; 0149206375.04;
- -:9:06375.05; 0149206375.t2; 0149206370.02; 0149103238.01;
---:9 ,0-7238.02; 0149204298.01 ; 0149204291.01; 01491055088; 0t4g206371.01;
-':v:':r6-+58.01
gi 0149206375.08, proporfional cotelor-pdrfi pe care reclamantii le
::--:- :: :mobilele susmenfionate in baza certificatelor de- proprietate privatd
:--:€:a:e de Agenlia teritorialS Chigin6u a Departamentului Privatizdrii qi
--::-:: is:rdrii Proprietalii de Stat. Mai solicitd reclamanfii recunoaqterea dreptului
:: ::oorietate al acestora asupra bunurilor imobile cu nurnerele cadastrale
;;-;::ionate, cit qi obligarea Oficiului Cadastral Teritorial Chiginiu al
- -i - l-c-tru sd receplioneze planurile geometrice i; sd
inregistreze dreptul de proprietate al reclamanlilor asupra bunurilor irnobile du-:i
cum urmeazd:
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375.01 , - dup6 Mazil.'-
Feodor 90 0 , dupd Purcel Mihail5 oh, dup6 Mazilu Danrl5 %o;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375.04, - dupd Constant::-
Ion 50 o/o , dupd Grigorovici Victori a 50 o/o;
- asupra bunului imobii cu nr. cadastral 0149206375.05, - dupd Grigorovic.
Serghei 74 oA, dupd Scurtu Marta 26 %;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375.12, - dupd Coniu:-
Tamara 7 o/o, dup6 Ivancigin Mihail 93 o/o;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206370,02,- dupd Mazilu
Eugenia cotd parte I .0
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149103238.01 gi asupra bunului
imobil cu nr.cadastral 0149103238.02, - dupd Ababii Nataiia 2,3 oA, dupd Ivanova
Lidia 97,7 o/o;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149204298.01, - aupO
Ababii Mihail 50 %, dupd Ababii Elena 50 %o, conform planului geometric;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149204297.01, - dupi Ababii
Mihail 50 o , dupd Ababii Elena 50 yo, conform planului geometric;
- asupra bunului imobil(iaz) cu nr. cadastral 0149105088 cu suprafaqa de
10,9743 ha (cu destinalia neproductiv) , -dupd Ababii Mihail 40 %, dui,
Ababii Maria 30 % , dupd Ababii Elena 30 % , cu modificarea -<.
receplionarea noului plan geometric.
- asupra bunului imobil cu nr. cadastrai 0149206371.01, - dupi
Mogildea Elena 19 %, dupd Yozianllie 81 %;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206458.01, - dupi
Tabuncic Anatol cota parte de 1.0;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375.08, - dup[ Balaur
Natalia 45 yo, dup6 Rebeja Mihail 43,99 yo.

in motivarea actiunii reclamanlii au invocat,c6, la 13.03.2012, s-au uAr.r!


Oficiului Cadastral Teritorial Chiginau a1 l.S."Cadastru cu cereri, prin care a-
solicitat inregistrarea dupd reclamanli a dreptului de proprietate asupra bunuri,c.
imobile cu numerele cadastrale susmenfionate, proporlional cotelor-pdrfi pe car=
reclamanfli le delin in aceste imobilele in baza certificatelor de proprietate priva:l
eliberate de Agenlia teritorial6 Chiqiniu a Departamentului Privatizdrii -.

Administrdrii Proprietalii de Stat, insd cererile au fost respinse prin deciziile OT,-
Chiqindu din 1 4.03.2012, pe motiv, cd bunurile imobile la care pretind reclamantii r -
sunt identificate.

Menlioneazd reclamantii, cu referire \a art. 315 gi art.320(2\ Cod Cir'-.


art.art.l(1) qi art, 4(l) din Legea cadastrului bunurilor imobile, cd, prin refuzul c.
?nregistra in Registrul bunurilor imobile a dreptului de proprietate al reclamanfi-:
asupra bunurilor imobile pretinse, drept care a fost dobindit de reclamanli in cond:.
legale, piritul incalcd acest drept. Deciziile emise de OCT Chiqindu in acest se:,
,rt/z
ptezentate, qi anume
:3clamantii |e considerd ilegale, deoarece, conform actelor
reriificareror de proprietJe, se confirmd dreptul de proprietate al reclamalilor
asupra bunurilor imobire susmenlionate, dar, din
motiv cd toate construcliile care au
supuse inregistrarii primare,
:bsi supuse privatiz[rii din fosta Gf, ,,coroni1a" nu au
reclamanlii nu-gi pot legalizaacest drept, unicul mijloc legal de a soluliona aceastd
'r.iunouiterea
:roblemf fiind prin hotaiirea judecatoreascd a dreptului de proprietate
al reclamanlilor urrrpru'acestor bunuri, cu obligarea oTc chiqinSu
s6 inregistreze

acest drept in Registrul bunurilor imobile'

proprietate
Mai indica reclamanlii,ca, temei de refuz in inregistrarea dreptul de
rretins de reclamanli, piritul a invocat cd forma 9i conlinutul
documentelor
prezentat. nr, .or.spund cerinlelor legislaliei in vigoare, insd
nu a indicat concret
care sunt aceste in.ircari qi neajunsuri, precum gi care este modalitatea de inldturare
a acestora
proprietate privata din
Menlione azd reclamanlii,cd, conform certificatelor de
Privatizdrit,
anul 1999 eliberate de Agenlia Teritorial6 Chiqindu a Departamentului
O care au fost supuse
se confirmd dreptur de f,roprietate asupra bunurilor imobile
privatizdrii din fosta act ,,coloni1a", ins6 in respectivele certificate
nu sunt
indicate concret bunurile imobile'
Prin certificatul de proprietate privata nr. 2Ol din 19 aprilie 1999' din .se
cotei valorice
confirmS dreptul de proprietate a iui Mazilu Feodor asupra
Feodor constituie 90 Yo din
bunurile AGT'Cotoniia", astfel, cota parte a lui Mazilu
bunul imobil cu nr. cadastral 0149206375'01'
Prin cer[ificatul de proprietate privata nr. 271 din 19cotei aprilie 1999 ]se
valorice din
confirmb dreptul de proprietat. a lui i'urcel Mihail asupra
constituie 5 o/o in
bunurile AGT ,,Cotorri1u", astfel, cota parte a lui Purcei Mihail
bunul imobil cu nr. cadastral 0L49206375'01'
Prin certificatul de proprietate privata nr. t99 din 15 aprilie 1999, -se
cotei valorice din
confirmd dreptul de proprietate a lui Mazilu Danil asupra
constituie 5 o/o in
bunurile AGT ,ioforita", astfel , cota parte a lui Mazilu Danil
bunul imobil cu nr. cadastral 0149206375'01'
prin certificatul de moqtenitor legal nr. 3403 din t4.03.2012, eliberat de
cotb valorica
notarul public Lupaqcu Eugenia, constantin Ion a mogtenit intreaga
Prln certificatul
care a aparlinut defunctei Constantin Alexandra in AGT ,,Coioni1a" '
de proprietate prirata nr.459 clin 19 aprilie lggg se
confirmh dreptui de proprietate
al Alexandrei Constantin asupra cotei valorice din bunurile AGf ,,Co1oni1a",-astfel
cota parte a lui constantin Ion constituie 50 % in bunur
imobil cu nr. cadastral
0149206375.04.
prin certificatul de proprietate privatdnr. 436 din 19 aprilie 1999 se confinnd
valorice din
cireptul de profrietate al Victoriei Grigorovici Victoria asupra cotei
proprietate privatd nr'
ounurile AGT ,,Colorri1u". Conform anexei la certificatul de
-136 se confirmS dreptul de proprietate a victoriei Grigorovici asupra
cctei valorice
din bunurif" aC1 ,,bolori1u", astfel cota parte a Victoriei Grigorovici constituie
-<0% in bunul imobil cu ff. cadastral
0149206375.04 .
fig
Prin certificatul de proprietate privatd nr. 505 din 15 aprilie 1999 se confirmd
dreptul de proprietate a lui Grigorovici Serghei asupra cotei valorice din bunurile
AGT ,,Coloni1a". Conform anexei la certificatul de proprietate privatd nr. 505 se
confirm[ dreptul de proprietate la cota parte 74 % a lui Grigorovici Serghei d::
bunul imobil cu n-r. cadastrai 0149206375.05. Astfel, cota parte a lui Grigorovic:
Serghei constituie 74o in bunul imobil cu nr. cadastral 0149206375.05.
Prin certificatul de proprietate privatd nr, 505 din 15 aprilie 1999 se confirmi
dreptul de proprietate a lui Scurtu Marta asupra cotei vaiorice din bunurile AGT
,,Coloni1a". Astfel, cota parte a lui Scurtu Marta constituie 26% in bunul imobil c;
nr. cadastral 014920637 5 .05.

Prin certificatul de proprietate privat[ nr. 616 din 19 aprilie 1999 se confirmd
dreptul de proprietate a lui Coniuh Tamara asupra cotei valorice din bunurile AGT
o/o in bunul imobil
,,Coloni1a". Astfei, cota parte a lui Coniuh Tamara constituie 7
cu nr. cadastral 0149206375.12.
Prin cerlificatul de proprietate privatd nr. 184 din 15 aprilie 1999 se confirmi
dreptul de proprietate a lui Ivancigin Mihail asupra cotei valorice din bunurile AGT
,,Coloni1a". Astfel, cota parte a lui Ivancigin Mihail constituie 93 % in bunul imobi.
cu nr. cadastral 0149206375.12.
- , '.,.--*.--\ '
de proprietate privat[ nr. 200 din 15 aprilie 1999 se confirmi
Prin certificatul
dreptul de proprietate al lui Mazilu Eugenia asupra cotei valorice din bunurile AGT
,,Colonita". Conform anexei la certifi.catul de proprietate privatd nr. 200 s-
confirmd dreptul de proprietate a iui Mazilu Eugenia in bunul imobil cu ff
cadastral 0149206310.02 cotd parte 1.0. Astfel, cota parte a lui Mazilu Eugenia esr=

1.0 in bunul imobil cu nr. cadastral 0149206370.02.

Prin cerrificatul de proprietate privatd nr. 708 din 19 aprilie 1999 se confirn.=
dreptul de proprietate a lui Ababii Natalia asupra cotei valorice din bunurile AGI
,,Coloni1a". Astfel, cota parte a lui Ababii Natalia constituie 2,3
o/o
in bunul imobf
cu nr. cadastral 0149103238.01 9i 0149103238.02.
Prin certificatul de proprietate privatd nr. 185 din 19 aprilie 1999 se confirn:"
dreptul de proprietate al lui Ivanova Lidia asupla cotei valorice din bunurile AG.
,,Coloni1a". Astfel, cota parte a lui Ivanova Lidia constituie 97,7 Yo in bunul imob.
cu nr. cadastral 0149103238.01 9i 0149103238.02.
Prin certificatul de mogtenitor legal nr. 4122 din 17.05.2012, eliberat c=
notarul pubiic Raisa Mereu!6, Ababii Mihail a moqtenit intreaga cotd valoricd ce i-"
aparlinut defunctului Ababii Vasile in AGJ ,,Coloni1a". Astfel, cota parte a i:.
Ababii Mihail constituie 50 % din bunurile imobile cu nr.cadastral 0149204298.1 .
qi 0149204297 .01, conform planului geometric.
Princertificatul de mo$tenitor legal nr. 3261 din 17.05.2012, eliberat
notarul public Soltan Roman, Ababii Elena a mogtenit intreaga cotd valoricd ce
apa4inut defunctului Negrescu Vasile in AGT ,,Coloni1a".astfel, cota parte a
Ababii Elena oonstituie 50 % in bunurile imobile cu nr. cadastral 0149204298.01
0l 49204297 .0t, conform planului geometric.
l/r'
Princertificatuldemo9tenitorlegalnr,4L22din17.05.2012,eliberatde
cot6 valorica ce i-a
a mogtenit intreaga
notarul public n i* Mereufa, Ababii Mihail
Astfel' cota parte a lui
apartinut defunctului Ababii Vurii. in AGf ,,Coloni1a"' cu
Ababii Mihail constituie 40 % i; bunur imobil cu nr. cadastral 0149105088
ipofup de 10,9743 ha (cu destinalia neproductiv)'
Prin certificatul de proprietate privata nr' 389
din 06 aprilie 1999 .se
asupra cotei valorice din
confirm[ dreptul de proprietate a lui Ababii Maria Maria constituie 30 oh in
a lui Ababii
bunurile AGT ,,Coloni1a". Astfel, cota parte
de lo,g743 ha (cu destinalia
bunul imobil cu nr. cadastral 0149105088 cu suprafala
oeproductiv).

Prin certificatul de moqtenitor legal nr' 326t


din 17'05 '2012' eliberat de
a moqtenit intreaga cot6 valoricd ce i-a
:.otarul public Sottu, Roman, Ababii Elena
Astfel' cota parte a lui
a:a4inut defunctului Negrescu Vasile in AGJ ,,Colo,i1a"'
imobir cu nr. cadastral 0149105088 cu
-rbabii Elena constituie 30 % i; bunul
suprafala de 10,9743 ha (cu destinalia neproductiv)'
din 19 aprilie 1999 se confirmd
Prin certificatul de proprietate privatd nr' 659
asupra cotei valorice din bunurile AGJ
dreptul de propri.rur. at tui Mogildea Elena
Elena constituie lg % in bunul irnobil
.-Coloni1a,,. Astfel, cota parte u trri tutogildea
cu nr. cadastral 0149206371'01'
din 19 aprilie 1999 se confirm6
Prin certificatul de proprietate privat[ nr' 351
cotei valorice din bunurile AGJ
dreptui de proprietate a iui Vozian Ilie asupra cu nr'
..coloni1a,,. Astfel, cota parte a lui
vozian Ilie constituie 8l % in bunul imobil
cadastral 0149206371.01 din
.,. ^^-n*i
1,..,..,^ ^^ confirmi
19 aprilie 1999 se
de proprietate privata nr' 317
Prin certifioatul
valorice din Imnurile
dreptul a" propri"t ate a iui Tabuncic Anatolie asupra cotei
de proprietate privata nr' 317 se
AGT,,coloni1a,'. confor* un.r.i ia certificatul
a trri tuut''cic Anatolie din bunul
confirm[ dreptul de proprietate la cota parte-1'0 parte a lui Tabuncic Anatolie
o imobil cu nr. cadastral 0149206458.01 . Astfel, cota
0L4920645 8'01'
consriruie 1.0 in bunul imobil cu nr. cadastral
19'03'2008' eliberat ce notarul
Prin certificatul de moqtenitor iegal nr' 2117 din
privatAdelinaSoltan,CernatNirruamoqtenitintreagacotdvaloricbcei-a
vladimir, in AGJ "coloni1a"'
aparlinut sofului acesteia, - defunctului cemat
Conformcertificatuluidemoqtenitorlegalnt'9633din08'10'2008'eliberatde
notarur privat Aderina solta;, fiica nllaur
Natalia a mogtenit intreaga cotd
cernat Nina' in AGT
r-alorica ce i-a aparlinut mamei acesteia, - defunctei
constituie 45 % in bunul
..coloni1a". Astfel, cota parte a lui Balaur Natalia
imobil cu nr. cadastral 0149206375'08'

Princertificatuldeproprietateprivatdtm'674dinl9aprilie1999seconfirmd
cotei valorice diir bunurile AG!
dreptul de proprietate a lui Rebeja Mihail asupra w' 674 se cotrfirmd
de proprietate privatS
-.Coioni1a". Co'.rform anexei la certificatul
,,,

irnc:
43'99 oh alur Rebeja Mihail din bunul
dreptul de proprietate la cota parte
0149206375'08' Astfel' cota parte
a lui Rebeja Mihail constii" '
.rr.
",43,gg oh"udustral
drnbunui imobil cu nr' 01492A6375'08'
inqtiinlali despre locul'data '
in gedinla de judecat6 reclamanlii, fiind legal
pricinii, nu s-au prezentat, ins6' prin i,tennediul reprezentantului - ..
ora e*arnindrii instanlei o cer'::
Ababii, - Petru P16m6dea16, au expediat in adresa
Mihail ^t"."*1
de examin are apricinii in iipsa
lor(f'd'1-2 vol'Il)' .
Ababii' - avocatul Petru Pl6mddea'-
Reprezentantului ,.Clu*urriului Mihail
,oli.i,u, admiterea acesteia din motivele invocate in cererea ::
a suslinut actiunea,;
judecat[ instanlei^a Aeclarat, cd' bunurile imobile la care preti:-:
chemare in 9i AGT "Colonii:'
reclamanlii au constituit patrimoniul fostei intreprinderi agricole
ca cotd valoric6' Aceste bunu1
gi atribuit" utt.rio. in pioprietate reclamanliloi,
pretinde nimeni' decit numai reclamanli-'
reprezintdniqte construclii, Ia .ur" nu
intocmite planuri- cadastrale' reclamantil
Asupra bunurilor respective ,uri a.;u referirea
delin certificatel" a. proprietate qi in
aqa situattt^
:"1^tt1t].j,t:"l"uut'a
cotei-pa4iJ:l:l,T
piritului 1a Regulam.ntur :." p.irir. la transforrnarea [.r
proprietat"u in fraclii sau procente, aprobat prin Hotdrirea ci
"orirn6
nr. 93 din 05 .OZ.i,XO9.Coriia..u, ia
in*uniu d: judecat, urmeaz6' sd !in6 cont '
coi:
faptur'c6, in certificatele de proprietate,
reclamanlii nu pot fi responsabrti ae
pretinse, nu este indicat, in fraclii sa-
valoric, care li se cuvine in bunuriie irnobile c'-
cadastral cu nr'0149105088 este un iaz'
in procent". R""rrrroaqte faptu1,c6 bunul
nu construclie' ^ ,,Cadastru", -R.Popov, nu a recunoscut ac!iune=''
RePrezentantul I'S''
gi instanlei a declarat, c6', pentru ' -
solicitat ,..pini.* acesteia ca neintemeiatl
asupra_lor in Registrul bunurilor i,rob'.=
inregistrat. u,rrirrit" imobile gi drepturile
art,29'al.Legii cadastrului bunurilor irnoi"=
in conformitate cu preved..*. urt.is q\
piezinte. documentele ce confi=- '
nr. 1543 din 25.02.1998, solicitantu I urmeaz6's6
cerute de lege 9i s[ identifice bur--
dreptul, care trebuie s6 corerprrrJa exigenlelor de proprietate privatd ;':
in situalia din spefa, reclamanlii au prezentatcertificateie
de directorul Agenliti"::t::1f;'f.
15.04. tggg qi ;r'p""tiv. 18.04'^rl;;, semnate
Propriet6lii de st
Departamentul;i F rtv,atizdrr\ qi Administr6rii
ertalizate din patrimonlul AGT "Colon::=
transmiterea cotei-parfi valorice nemat
in Registrul bunurilor imo:"=
ins[ cota varoric, nu este obiect al inregistr,rii bunurilor imobile' Respec"
conform prevederilor art. 4 ai t-egii
ca-dastrului
aceste certificate de propri.tui. riu
pot fi luate in consideralie' deoarece : -
qi nu iclentific' bunul imobii solicitat
s:: '
corespund ex-igenlelor prev6rrr,. a. i;g;
sunt indicate clzrdiri gi editic:'
inregistrare. In actele prez"ntate de reilamanli
poate fi'dedus faptul,cd cl6dirile qi edifi;'
sum6 de bani, ins6 din aceste ;. ,;
sunt anume construcliile solicitate spre
ior.gistrare de c6tre reclamanli' Nu "-
vinaregir,rurorrrri,c[,laeliberareacertifituttlo'deproprietatedec6treAg::- cc '-
descrise bunurile imobile transmise in
teritoriar6 cle privat\zare,nu u, rort
acoteior - p6r!i in fiaclii S&u proc;r
:
cotei valorice. Modalitatea de transformare
precumsimoaatitateaidentificariiimobiluluiestereglementatdprinRegularl=:...
din proprietatea comund in i:':
cu privire Ia transfolmarea .*ilparyi valorice
4/$

sau procente, aprobat prin Hotarirea GuvernuluiRM nr. 93 din 05 .02'2009' Potrivit
pct.; gi pct.5 ii., n"g.rlamentul nominalizat, consiliile locale instituie, in modul
fiind
stabilit, comisii de transformare, din 5 persoane, atribuliile cornisiilor
urmitoarele: analiza proceselor-verbale ale gedinlelor comisiilor
de

privat\zare a bunurllor intreprinderilor -agricole, care se referd la


(
iepartizare gi atribuirea coteloi valorice; calcularea mdrimii cotelor-parli in
procente sau fraclii ) din bunurile agricole proprietatea comuna
a tuturor
proprietarilor cotelor-pdrfi valorice; intocmirea listelor bunurilor imobile
ug.i"ol" proprietatea comund pe cote-pdrli, conform modelului expus in
anexa nr.l }a prezentul Regulamenf; determinarea suprafe]ei de teren aferent
listelor
bunurilor imobile agricole proprietatea comund pe cote-pdrli; intocmirea
expus in
maqinilor,tractoarelJr,"o-bin.ior, remorcilor, etc., conform modelului
anexa 2 la prezentul Regulament; intocmirea listelor bunurilor
agricole (
imobile gi altele decit cele imobile), distruse de cdtre coproprietari
sau al
c6ror termen de exploatare, conform normelor stabilite a expirat ( uzura
in anexa nr.3
constituiel00%) qi casate in modul stabilit, conform modelului expus
la prezentul Reguiament; intocmirea listelor persoanelor care' conform
priv atizare, dispun de dreptul la
'agricolecomisiilor de comun6, conform modelului
proceselor-v"rbie ale qedinlelor
cota-parte din bunurile proprietatea
expus in anexa nr.4 la prezentul Regulament; intocmirea listelor persoanelor
decedate, ale cdror dreptuii de proprietate comuna pe cote pdrli
vor fi preluate de
c6tre stat, conform modeluluf .r,prt in anexa nr.5 [a prezentul Regulament'
de moqtenire
Patrimoniul succesoral trece in proprietatea statului inbaza dreptului
testamentari' nici
asupra unui patrimoniu vacant, dacd nu existd nici succesori
sau dac[ toli
legali sau dacl nici unul din succesori nu a acceptat succesiunea,
succesorii sunt p.iruli de dreptul de succesiune ( art. 1515 Cod
civil); elaborarea 9i
aprobarea Listei
prezentar"u proi".tului de Decizie a consiliului local privind
proprietatea
persoanelor care dispun de dreptul la cota-parte din bunurile agricole
comun6. punctul O i Regulamentului, IistJe menlionate la
pct. 5 din Regulament
pct.15 din acelaqi
se aprobd prin Decizia bonsiliului loca1. Potrivit dispoziliilor
local privind
Regulament, seoretarul Consiliului local, inbaza deciziei Consiliului
transmise in
aorobarea planurilor cadastrale ale terenurilor aferente imobilelor
agricole, in caz
contul cotelor-p6(i valorice din patrimoniul fostelor intreprinderi
privatd ce
de necesitate, complet eazd,in mtdul stabilit, certificatele de proprietate
confirm[ dreptui de proprietate asupra cotelor-parfi valoric" di., patrimoniul
fostei
nr'436 dln
intreprinderi agricole, in.o..rpurd.re cu a.n. 19 al'(l) lit'p) din Legea
una din
:8'12.2006 prlvind administralia public[ 1ocal6, care stipuleaz[ cd
primarului, este
:.:ribuliile secretarului consiliului loial, indeplinit[ sub autoritatea
de proprietate
:riberarea ceftificatelor de proprietate privatb ce confirmd dreptul
agricole, in baza
asupra coteioripSrli valoric. Ai" patrimoniul.fostelor intreprinderi
al de privati zare a bunurilor agricole, conform
=exelor Ia procesul-verbal "omisi"i cu pct'
::odelului aprobat de Ministerul Economiei 9i Comerfului' In conformitate
-
- ai Regulamentului, inregistrarea cotelor-pdrli din dreptul de proprietate comuui
:-i-rra bunurilor agrioole pr.arizate se efectueaz6 de c[tre oficiile cadastrale/
:::::oriale (pentru bunurile imobile) sau de cdtre inspectoratele " Intehagro"
('rr
pentru maqini, combine, tractoare qi tehnicd agricold/ doar Ia prezentare nemijlocita
a certificatelor cle proprietate privat[ asupra cotei-p[rli valorice de cdtre titularul t.
sau titulari) dreptuiui de proprietate privatd pe cote-pdrli qi dupd caz, a contractelor
1 civile prin care acestea au fost dobindite in proprietate, rar inregistrare se realizeazZ.
in conformitate cu datele ( procentul sau fraclie) din lista coproprietarilor asupra
bunurilor agricole, prevdzutd 1a pct. 5 lit. g) din prezentul Regulament.
Astfel, considerd piritul, prin prisma normelor legale precitate, cd, pentru
inregistrarea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile transmise
delinatorilor coteior-parli valorice din patrimoniul fostelor intreprinderi agricole
este necesara ca reclamanlii sd prezinte Deciz\a consiliului local privind aprobarea
listei bunuriior imobile agricole proprietate comund pe cote pdrli qi a persoanelor
care dispun de dreptul din bunurile agricole proprietate comund qi certificatele de
proprietate privatd ce confirmd dreptul asupra cotei-pdrfi valorice din patrimoniul
iosi.i intreprinderi agricole. insd, atare acte reclamanlii nu au prezentat
registratorului, fapt care a gi servit temei pentru respingerea cererilor reclaman{ilor.
pretenliile invocate de reclamanli in acest sens piritul le consideri neintemeiate,
chiar dacd reclamanlii s-au pomenit intr-o situalie in care nu poate fi g6sit6 o
solulie confom cerinlelor iegislaliei in vigoare. In afar6. de aceasta, reclamanlii
pretind 1a inregistrarea dreptului de proprietate asupra bunului imobil cu
nr.cadastral .0149105088, care nu este construclie, dar iaz ce nu figureazd in
certificatele de proprietate.
Judecind pricina, audiind participanlii la proces gi analizind materialele
cauzei, instanla consider6 actiunea pa(ial intemeiat6 gi pasibild de admitere din
urmdtoareie considerente.
Conform prevederilor art.25 al.1(b) al Legii contenciosului administratir'.
instanla de contencios administrativ, judecind acliunea, este in drept sb admitd ;l
si anuleze, in tot sau in parte, actul administrativ.
Conform cerinlelor art.26 al aceleiagi Legi, actul administrativ contestai
poate fi anulat in cazul, in care: a) este ilegal in fond ca fiind emis contrar
prevederilor iegii; b) este ilegal ca fiind emis cu incdlcarea competenlei; c) est{
ilegal ca fiind emis cu incdlcarea procedurii stabilite.
La judecar ea cauzet s-a stabilit, cd Oficiul Cadastral Teritorial Chigindu, filiala
intreprinderii de Stat ,,Cadastru", arefuzat in inregistrarea dreptul de proprietate a-
reclamanliior Mazilu Feodor, Purcel Mihail, Mazilu Danil,Constantin Ion, Scurtu
Marta, Coniuh Tamara, Ivanciqin Mihail, Mazilu Eugenia, Ababii Natalia, Ivanova
Lidia, Grigorovici Victoria, Grigorovici Serghei, Ababii Mihail,Ababii llaria.
Ababii Elena, Mogildea Elena, Vozian Ilie, Tabuncic Anatol, Balaur Natalia ;:
Rebeja Mihail asupra bunurilor imobile cu numerele cadastrale 0149206375.01,-
0149206375.04; 0149206375.05; 0149206375.12 0i49206370.01:
0149t03238.01; 0149103238.02; 0149204298.01; 0149204297.01; 01491055088:
0149206371.01; 01 49206458.01 qi 0149206375'08, pe motiv cd bunuri,e
respective nu sunt identificate. Deciziile emise de Oficiul Cadastral Teritoria-
Chiginau, frliala intreprinderii de Stat ,,Cadastru", in acest sens instanta le consideri
ilegale, din urmdtoarele raliuni.
''//r/'
Dreptul de proprietate al reclamanlilor asupra bunurilor irnobile
pretinse(construcfii), cu exceplia bunului imobil cu nr.cadastral .0149105088, care
nu reprezintd o construcfie, ci raz, este confirmat prin certificatele de proprietate
orivat6, eliberate de Agenlia TeritorialS a Departamentului Privatizdrii gi
.{.dministrdrii Proprietilii de Stat la 15.04.1999 qi 18.04.1999. Respectivele
certificate adeveresc faptul transmiterii cdtre reclamanli a cotei-pdrfi valorice din
patrimoniul AGf
"Coloni1a".
Piritul considerd, cd certificatele de proprietate prezentate de reclamanli nu
pot tr luate in considerafie, deoarece nu corespund exigenlelor prevdzute de Legea
cadastrului bunurilor imobile, in special, din considerentul, cd nu este identificat
bunul imobil solicitat spre inregistrare, cit qi din considerentul, cd clddirile gi
edificiile sunt indicate in sum6 de bani, dar nu in fracfii sau procente gi ci in aqa
caz reclamanlii urmeazd. s[ prezinte Decizia consiliului local privind aprobarea
-rstei bunurilor imobile agricole proprietate comund pe cote p[r1i qi a persoanelor
care dispun de dreptul din bunurile agricole proprietate comund 9i certificatele de
:roprietate privat[ ce confirmd dreptul asupra cotei-pdrfi valorice din patrimoniul
J rcstei intreprinderi agricole.
Yizavi de argumentele susmenfionate, invocate d,e reprezentantul piritului,
instanla re!ine,c5, certificatele de proprietate prezentate de reclamanti, au fost
eiiberate de Agenlia Teritoriald a Departamentului Privatizdrii qi Administrdrii
Proprietdlii de Stat in baza deciziei comisiei de privatizare a bunurilor
:ntreprinderii agricole AGf "Coloni1a", nimeni nu invocd ilegalitatea eliberdrii
:espectivelor certifiaate $i nici autenticitatea sau veridicitatea acestora qi ?n aga
situatie nu existd careva temei de a considera, cd aceste certificate nu corespund
esigenteior legii. Dreptul persoanelor care delin aceste certificate nu poate fi
:estrAns din motivul cE forma qi confinutul certificatelor nu este una perfectd qi
;.ard. Pornind de la faptul,cd respectivele certificate confirmd dreptul de
::oprietate privatd al reciamanlilor, adicd un drept ocrotit de lege, garantat prin
=. 46 din Constitulia RM, instanla considerS, cd refuzul Oficiul Cadastral
Teritorial Chiqindu, filiala intreprinderii de Stat ,,Cadastru", de a inregistra dreptul
:: :roprietate pretins de reclamanli este o violare a art.1 $ 1 Protocol adilional I la
C..':i-enlia europeand a drepturilor omului gi libertdlilor fundamentale,
Nu pot fi relinute de instanld nici afirmaliile reprezentantului piritului, cum
:1 reclamanfii urmeazl, sd respecte modalitatea de transformare a cotelor - pdrli in
:.ctii sau procente, precurn qi modalitatea identificarii imobilului, modalitate
=:.:ilitd prin Regulamentul cu privire la transformarea cotei-parfi valorice din
::l':::etatea comund in fraclii sau procente, aprobat prin Hotdrirea Guvernului RM
--- 9i cin 05.02.2009. Or, Ia caz, reclaman{ii au stabilit de sinestdtdtor cotele -
r:- -: ::ocente. iar asupra bunurilor respective sunt deja ja iintocmite planuri
-: -::., :.:. : -rurilor fiindu-le atribuite numere cadastrale,
:- :s: circumstanle instanla considerE demonstrat faptui. cd, prin
::::-.--:=::-; Ce prOpfietate pfiVat6, eliberate de Ageiilia Teritoriald a
- : - :r....::- :-- --- Prii atizarii Sigi Administrdriiii ProprietStii
prietSlii de Stat, reclarnanlii defin
-=::..- c=
-::oprietate in bunurile imobile care constituie patrimoniul AGT
- a'1ffi
--:-. . !--; 'h: !srlI rrrffia^-^
LtItLtv(lLo-.
Frin cerlificatul de proprietate privatl nr. 201 din 19 aprilie 1999. ::
confirml dreptul de proprietate a lui ltlazilu Feodor asupra cotei valorice . -

bunurile AGT "Colonita", astfel, cota parte a lui Mazilu Feodor constituie 90 ok c .

bunul imobil cu nr. cadastral 0149206375.01.


Princertificatul de proprietate privatE nr. 271 din 19 aprilie 1999 .,:
confirm6 dreptul de proprietate a lui purcel Mihail asupra cotei valorice c
bunurile AGT ,,Coloniia", astfel, cota parte a lui Purcel Mihail constituie 5 oit,'.:
bunul imobil cu nr. cadastral 0149206375.01.
Prin certificatul de proprietate privatd nr. lgg din 15 aprilie lgg9, s:
confirmd dreptul de proprietate a lui Mazilu Danil asupra cotei valorice ci::-
bunurile AGT ,,Coloni1a", astfel , cota parte a lui Mazilu Danil constitu ie 5 %o
-:-
bunul imobil cu nr. cadastral 0149206375.01.
Prin certificatul de mogtenitor legal nr. 3403 din 14.03.2012, eliberat ce
notarul public Lupagcu Eugenia, Constantin Ion a mogtenit intreaga cotd valorici
care a aparlinut defunctei Constantin Alexandra in AGT,,Colonita',. prin
certificatui^
de proprietate privatd nr.459 din 19 aprilie tg99 r..onfi.*d dreptul
O. p.opri.,ril
al Alexandrei Constantin asupra cotei valorice din bunurile AGf,,,Coloni1ai,
astfe,
cota parte a lui Constantin Ion constituie 50 % in bunul imobil cu nr. cadastra,
0t4920637s.04.
Prin certificatul de proprietate privatd nr,436 din 19 aprilie I99g se confirn:2
dreptul de proprietate al Victoriei Grigorovici Victoria asupra cotei valorice ci-:.
bunurile AGT ,,Coloni1a". Conform anexei la certificatul de proprietate privatd r::
436 se confirmd dreptul de proprietate aVictoriei Grigorovici asupra cotei
valori:=
din bunurile AGJ ,,Coioni1a", astfel cota parte a Victoriei Grigorovici constitu:=
500/o in bunul imobil cu n_r. cadastral 0149206375.04
Prin certificatul de proprietate privatd nr. 505 din 15 aprilie Lggg se confirrni
dreptul de proprietate a lui Grigorovici Serghei asupra cotei valorice din bunurij=
AGT ,,Coionifa"' Conform anexei la certificatul de proprietate privatd nr. 505 s=

!:lliH.tT::'*:[H:i:iit,'1,;;;:f,^;?'a#,.i],"Jfl*:,i:1t*::::::i
Serghei constituie 74 % in bunul imobil cu nr. cadastral 0t4g206375.05.
Prin certificatul de proprietate privatd nr. 505 din 15 aprilie lggg se confirmi
dreptul de proprietate a lui Scurtu Marta asupra cotei valorice din bunurile
AG.
,,Coloni1a". Astfel, cota parte a lui Scurtu Marta constituie 26 % in bunul imobil c:
nr. cadastral 014920637 5.05.

Prin certificatul de proprietate privatd nr. 616 din 19 aprilie 1999 se


confiri::,
dreptul de proprietate a lui Coniuh Tamara asupra cotei valorice din
bunurile AG.
,,Coloni1a". Astfel, cota parte a lui Coniuh Tamara constituie 7 %in bunul imoc.
cu nr. cadastral 0149206375.12.
Prin certificatul de proprietate privatd nr. 184 din 15 aprilie 1999
se confirr.,
dreptul de proprietate a lui Ivancigin Mihail asupra cotei valorice
din bunurile AG.
,,Coloni1a". Astfel, cota parte a lui Ivancigin Mihail constituie 93 % in
bunul imo..
cu nr. cadastral 0149206375.12,
.6d

Prin certificatul de proprietate privati nr. 200 din i 5 aprilie 1999 se confilm[
dreptul de proprietate al lui Maziiu Eugenia asupra cotei valorice din bunurile AGf
-Coloni1a". Conform anexei la certificatul de proprietate privatd
nr' 200 se
confirmd dreptul de proprietate a lui Mazilu Eugenia in bunul imobil cu nr.
cadastral 0149206370.02 cot[ parte i.0. Astfel, cota parte a lui Mazilu Eugenia este
1.0 in bunul irnobil cu nr. cadastral 0149206370.02.

Prin certificatul de proprielate privatd nr. 708 din 19 aprilie 1999 se confirm[
dreptul de proprietate a lui Ababii Natalia asupra cotei valorice din bunurile AGJ
-Coloni1a". Asifel, cota parte a lui Ababii Natalia constituie
2,3 yo in bunul imobil
cu nr. cadastral 0149103238.01 9i 0149103238.02.
Prin certificatul de proprietate privatd nr. 185 din 19 aprilie 1999 se confirm6
dreptul de proprietate al lui Ivanova Lidia asupra cotei valorice din bunurile AGJ
oh in bunul imobil
-Coloni1a". Astfel, cota parte a lui Ivanova Lidia constituie 97,7
cu nr. cadastral 0149t03238.01 gi 0t49103238.02.
Prin certificatul de moqienitor legal nr, 4122 din 17.05 .20t2, eliberat de
notarul public Raisa Mereu!6, Ababii Mihail a mo$tenit intreaga cotd valoricd ce i-a
aparlinut defunctului Ababii Vasile in AGJ ,,Coloni1a". Astfel, cota parte a lui
Ababii Mihail constituie 50 % din bunurile imobile cu nr.cadastral 0149204298.01
;i 014920 4297 .01, conform planului geometric.
Prin certificatul de moqtenitor legal nr.3261 din 11.05.2012, eliberat de
notarul public Soltan Roman, Ababii Elena a moqtenit intreaga cotd valoricd ce i-a
apa(inut defunctului Negrescu Vasiie in AGJ ,,Co1oni1a".astfel, cota parte a lui
Ababii Elena constituie 50 % in bunurile imobile cu nr. cadastral 0149204298.01 qi
0149204297 .01, conform planului geometric.

Prin certificatul cle proprietate privatd nr. 659 din 19 aprilie 1999 se confirmd
dreptul de proprietate al lui Mogildea Elena asupra cotei valorice din bunurile AGJ
-Coloni1a". Aitfel, cota parte a lui Mogildea Elena
constituie 19 % in bunul imobil
cu nr. cadastral 0149206371.01.
Prin certificatul de proprietate privatd nr. 351 din 19 aprilie 1999 se confirmd
dreptul de proprietate a lui Vozian Ilie asupra cotei valorice din bunurile AGJ
81 % in bunul imobil cu nr.
-Cotoni1a". Astfel, cota parte a lui Vozian Ilie constituie
cadastral 014920637 1.01.
Prin certificatul de proprietate privatd nr. 317 din 19 aprilie 1999 se confirmd
,Creptul de proprietate a lui Tabuncic Anatolie asupra cotei valorice din Imnurile
AGT,,Coloni1a". Conform anexei la certificatul de proprietate privati nr.317 se
confirmi dreptul de proprietate la cota parte 1.0 a lui Tabuncic Anatolie din bunul
rmobil cu nr. cadastral OrugZOOq58.O1 . Astfel, cota parte a lui Tabuncic Anatolie
constituie 1.0 in bunul imobil cu nr. cadastral 014920645 8.01.

Prin certificatul de mogtenitor legal nr.2117 din 19.03.2008, eliberat ce


norarul privat Adelina Soltan, Cemat Nina a mogtenit intreaga cotd valoricd ce i-a
aparlinut sofului acesteia, - defunctului Cernat Vladimir, in AGf ,,Coloni1a".
Conform certificatului de moqtenitor tegal nr.9633 din 08.10.2008, eliberat de
--
Grigorovici Serghei, Ababii Mihail,Ababii Maria, Ababii Elena' Mogildc,
Elena, Vozian Ifie, Tabuncic Anatol, Baiaur Natalia qi Rebeja Mihail
asupra

bunurilor imobile cu numerele susmenlionate, dupd cum urmeazd:


- asupra bunului imobil .u nt. cadastral 0149206375'01 , - dupi Mazilu
Feodor go oh,dup6 Purcel Mihail 5 %, dup6 Mazilu Danil5 %o;
- asupra bunului imobil ctt nr. cadastraloh;0149206375'04, - dup[ Constanti:
Ion 5O% , dupd Grigorovici Victoria 50
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375'05, - dupd Grigorovic:
Serghei 74 oA, duPd Scurlu Marta 26 %;
- uirpru bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375.12, - dupd' Coniur'
TamaraT Yo, dupi lvanciqin Mihail 93 %;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206370'02,- dup6 Mazilu
Eugenia cot6 Parte I .0 . asupra 1 ---,--:
bunulur
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149103238.01 9i
oA, dupd Ivanova
imobil ., nr..udastral 0149103238.02, - dupi Ababii Natalia 2,3
Lidia 97,7 o/o;o;
asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149204298'01,
-asuprabunulutlmoDllcunr.Uauastl4.tvLaTL\JaL/a.vL,
- d'pe O
o geometric;
Ababii Mihail 50 %, dupS Ababii Elena 50 , conform planului
- asupra bunuiui imobil cu nr. cadastral 0149204297.01,' dupd Ababii
o
Mihail 50 oA,clupd Ababii Elena 50 , conform planului geometric;
asupra bunului imobil cu nr. cadastral 014920637L.01, - dupS
Mogildea Elena 19 %, duPd Vozian Ilie 81 %;
asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206458'01, - dupa
Tabuncic Anatol cotd Parte de 1.0;
- asuPra bunului imobil cu nr' cadastral 0149206375.08, - dupi Bala'-.
Natalia 45 oA, dupd Rebeja Mihail 43,99 %.

Obliga Oficiul Cadastral Teritorial Chiqindu al t.S."Cadastru sd receplioneze


planurile geometrice gi s6 inregistreze dreptul de proprietate al reclamanlilor
asupratu#JH
ffi:ilt,tH:ffTJtr"Tli^,r,ar 01 4s20637s.01 , - dup6 Ma,,!
oA, dup[ Mazilu Danil5 Yo;
Feodor 90 Yo,dup6 Purcel Mihail 5
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0t49206375.04, - dup[ Constantir
Ion 50 o/o ,dupd Grigorovioi Victoria50o/o;
- asupra bunului irnoUit cu nr. cadastral A149206375.05, - dupd Grigorovic:
Serghei 74 Yo, duPd Scurtu Marta 26 %;
- uJrpru bunului imobil cu nr. cadastral 01492A5375.12, - dupd Coniui-
TamaraT o/o, dupd Ivanciqin Mihail 93 %;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206370.02,' dup6 Mazilu
Eugenia cotd Parte L0
qi asupra bunu-'-
asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149103238.01 oh,
imobil cu nr.cadastral 0 149103238.02, - dupS Ababii Natalia 2,3 dupd lvanc- '
Lidra97,7 %;
asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149204298.01, -
durl
o
Ababii Mihail 50 % , dupd Ababii Elena 50 , conform planului geometric;
,/,\ t

notarul privat Aclelina Soitan, fiica Balaur Natalia a mo$tenit intreaga cottl
valorica ce i-a aparlinut mamei acesteia, - defunctei Cernat Nina, in AC'l
,.Co[oni1a". Astfel, cota parte a lui Balaur Natalia
constituie 45 % in bunul
imobil cu nr. cadastral 0149206375.08.
prin certificatul de proprietate privatd nr. 674 din 19 apriiie 1999 se
confirm6 dreptul de proprietaie a lui Rebeja Mihail asupra cotei vaiorice din
privatd nr'
bunurile AGT,,Coloni1a". Conform anexei la certificatul de proprietate
67 4 se confirmS dreptul de proprietate' la cota parte 43 ,99
Yo a lui Rebej a Mihail
aio U,r.,rl imobil cu nr. cadastral 0149206375.08. Astfel, cota parte a lui Rebeja
Mihail constituie 43,99 Yo dinbunul imobil cu nr' 0149206375'08'
Pretenliile invocate de reclamanli in acets sens instanla Ie considerfl
intemeiate.

Cit priveqte pretenliile, prin care reclamanlii Ababii Mihail, Ababii Maria 9i
-\babii Elena solicitd recunoa$terea dreptului de proprietate asupra bunului
imobil cu
nr. cadastral 0149105088 cu suprafala de 10,9743 ha (cu destinalia neproductiv),
J instanla le considera neintemeiate 9i pasibile de respingere, deoarece bunul
respectiv,
potrivit datelor din dosar(f.d.74-7g), constituie un iaz, care nu este inclus in
iertificatele de proprietate eliberate pe numele acestora.
in celor expuse, conform art. 25 alin.1(b), art.26-27 din Legea
"ont.xtui
contenciosului administrativ, art. 238-242,277-278 CPC al RM, instanla

HotEr6gte:

Admite aclitmea in Parte.

Anuleaz6, ca fiind ilegale, deciziile emise de Oficiul Cadastral Teritorial


Chiginau, fiiiaia t.s."cudurtrr, , la 14 martie 20t2, prin care s-a refuzat
in
lnregistrarea dreptului de proprietate al reclamanlilor Mazilu Feodor, Purcel Mihail,
llazilu Danil,Constantin ion, Scurtu Marta, Coniuh Tamara, Ivancigin Mihail'
\tazilu Eugenia, Ababii Natalia, Ivanova Lidia, Grigorovici Victoria, Grigorovici
Serghei, aUuUii Mihail,Ababii Maria, Ababii Elena, Mogildea Elena, Vozian
liel Tabuncic Anatol, Balaur Natalia gi Rebeja Mihail asupra bunurilor imobile
ru numerele cadastrale 0149206375.0t; 0149206375.04; 0149206375'05;
0r4920637 5,12; 0t49206370,02; 0149103238.0 1 ; 0149103238.02;
0149204298.01; Ol492O42g7,Ot; 0 t49206371.01; 0149206458'01 qi
.08, proporlional cotelor-pdrli pe care reclamanlii nominalizali le delin
_ _ +9206375.08

i" ir*uir.t. rmrn.nlionate inbaza certificatelor de proprietate privat[ eliberate de


Agenlia teritoriald Chigindu a Departamentului Privatizdrii 9i Administrdrii
Proprietdlii de Stat.

Recunoagte dreptului de proprietate al reclamanfilor Mazllu Feodor, Purcel


\tihail, Mazilu Danil,Constantin Ion, Scurtu Marta, Coniuh Tamara, Ivanciqin
\Iihail, Mazilu Eugenia, Ababii Natalia, Ivanova Lidia, Grigorovici Victoria,
- asupra bunului irnobil cu nr. cadastral 0149204297 .01, - dupl Ababii
Mihail 50 yo, clupd Ababii Elena 50 oA, conform planului geometric;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206371.0r, - dupa
Mogildea Elena 19 %, dupd Vozian Ilie 81 %;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 014920645g.01,
Tabuncic Anatol cotd parte de 1.0;
- asupra bunuiui imobil cu nr. cadastral 0149206375.08, - dupd Balaur
Natalia 45 oA, dupd Rebeja Mihail 43,99 o/o.

Respinge ca neintemeiate pretenliile reclamanlilor Ababii Mihail, Ababii


Maria gi Ababii Elena privind recunoaqterea dreptului de proprietate al acestora asupra
bunului imobil cu nr. cadastral 0149105088 cu suprafala de l},g743 ha (.u
destinafia neproductiv, - iaz).

Hotdrirea este cu drept de recurs in Curtea Supremd de Justilie in termen de 15 O


zile.
,.'2 -/
Preqedintele gedinlei
_/'i/(- L.Bulgac
Proiectul Planului geometric N

0I49105088"""""""
'ilii .-.. "'mun'Chisindu"""""
: " " " " " "s'Co lonila "
f ,: ;.': :. .: : : nt i ti is rr t t it'- t e r ito r iald
lil
tit--;
r-
-
-'
........,.'extruvilan"""" S

I : : ^. ;
:
: : j re iL) r :........,.. generLle',........', "'

nr't- -

Scara 1:6000

Sistemul de coordonate : MoldRef 99

I
Caractcristicile tehnice sle bunului imobil

2 l I 889.5?

2|537.36

m, Viorica Jereghi
[]xecutantul lucririlor:
SRL Geoi
lnginer cadastral t nr.00l ) din )5.12.2006/

Outo: Ol'tZ.ZOtO
' \>
i)

ri

"i

EXTRAS agricole
de privatizare.a bunurilor
intreprinderii
'tgg
:':;s:ele-r erbale nr'nr'- 4 ,' 4a -€ to'"i'iti
' 6i11,, - ,iii I
I uCo ,t./,../n, rt /f
' -t h-J 199'|Zd'
" {aZ?t*'/e -:'in suma totala de
-- a' st(u
valoricl din intreprind-erea agricolS-
.
rte ct url :
-p ur1e are urm 6to are

:I ";iii?t "tliffi
o ta

f ., =
/./a * i /n
=.
i^;1,;^ -4-rkg3gbrt;'
Sumr, lei
l-T'/"-f
il
Nr/o ,,, ltl""'il':tli:":iiii ;; l;l;
Planu{iile mlultlanuale il )15tsrrrwrv
U
I lPtan sDrli
I z.
ffic I Cl[dirisiec
2. clec tic tt
.-..._....--.:_ (3 el!-

r la
ls.
I
(
6.
5.
4.

l't7.
lMiil
Masinisi ut
Miiloace de

Attt mijloa :efixe


I Alte
Iaie

Animale de [m[nc[ si de Producere


ieni
-.
Fonrlul sen inEr si ptoductia nefinis3ta
lFon
./(t
3t33
la8. Materiale
lMa 23{Z
9. Animale la creitere 9l lllF,rdlar
i0. Productie f,inita
ll Miiloace bilne$tt
12. Alte miiloa rce circulante
13.
-ffi_ erupului de -sl st
proprtetarl
s
reprezentat
-J
A^__JZ-
ut
uw
l, /,,..
ntf bA6tL

ffi:"#rls6
k#eii r{f,I
debitoare
-?"iiti "t.uniele
(- -
ieiii intt"ptinderilor agricole nr'
Iei) au fost transmise
l

192ldin 13.05.1999.
, -
a-l
*ii[
i : -- , -\-.>-
:.-.'. '
-

- .1..L- -
M l*,)= c.//)
----("/
\
\Q-are cot)/''

t
* oFoY.>
*7
o !a * oa
ts ='f--'t'ia )>
Fl

ro U tD G
4 o =d c0
'I] C-':' O- -J r():)
CD
.D
o
o
o ;IJ t
(D
(D
l|$
o a(. 6e D
I E;31;:q
-1
7 CL
CD
,E.t_i g, a
(D =ro
) (ll
I
-as-=,Q =: i;'
Fl
o- (D;. o
PL I \L' 6' 'r, il
=.o o
: 7d
0-s S B I,€ tq-o
I
Itu
"i.
s'o
DJO
d cD
.o
Ft
E.R z
'\Cy):j a'lN
D)(l\_
H

ftcs 6-O
I
I
o(D
gE
p)
is$"++H F,r \-J
I

o-
) o-
,))(
.€;tnr ls' ; 'r'J
o
iilr;
Fl Fl

'J
I t=
I
Ito
cr- lq' o t, El
IN
ls l\ft
l. !0
Irs,[re\ rcn A
t\
ls rlfu:
I
I
<t r
lb = Il\l;
l\ =i'lr. r--ts
Iro Yo
I
(9

nslHi I
I

I
i.}(

lil\], I

q= lN.E: NHA\frTE
o o
".=
\N
G5lt\io
\o l\ =,
6lP a
l$\6
l\s ss K' NRH? ?
ll'lhes;
\l,
I
CD

9D I I ' .1 .-.:-
CJ

;r.. ._-_...- ";.-.

()r
0a a+-, CD

st
H I cJ( :r"
o
- o D"h,
o ., Ro-
elw
aN"gl
a-
I
o
.o ;l (!
o- 2
cxi
; !

ai\nl
?.1^ eH
o-
?l o
(:D--
N
:, -.(l)
loA
?lb ?ffi
rD
3 l\=.
Fl Ft
!l J
o
AISE-r 4
tul -1
(!
E?l$
e ! I \

?l\= )1ffi
31ffi
=.
o
DJ
^l
e.l
1\
a
a
qEls"
'rr
2
o
\NI
CD
cl
6-l' ro
Ft
?l 'l x
p
fl
El)
,\N. I reNl
':i
P'
-a
=. i\]
N$ il ?N\
:, 9 i-\'',
n
,#r\
\ 3l\
-l\ tc\
I
lN'l
c-ll
a

iN,
lru' EN c
t
t\" 3 lNi o

S
(-J
IA z [Nt o
-c

N
F))
U
.{\
-J4
E \NS
l\l
F.)

.o o I
o
c
'.{J)
(D
'n R\
Dl*
ti..D
=
siv
D- la-

c\ =: 1"'
\S
11,
II Ii I' U I} LIC,{ N'IOLDOVA
ROIUAN
NOTAI\UL PUI}LTC SOLTAN
SediulBirouloui:nrun'Chigindu'bd'MirceacelBdtrin'513'lel'42-55-24

CERTIFICAT
DE MO$TENITOR LEGAL

mai ziua qaptesprezece


Anul dou[ mii doisprezece luna
al Republicii Moldova
notar public, Soltan Roman, in temeiul art'l500 al codului civil
Eu, cu
a averii cet' NEGRESCU VASILB, decedat la data de 02.03.2011,
&sq ca moltenitoare personal
s.colonila, este Frica ABABII ELENA' codul
uhimul domiciliu in mun.chiqin6u,
inclusiv lazl3
in mun.chiqin6u, s.colonila, str.ciocana veche, 22'
09g16074g lll6domiciliat
in rezultatul renunlului in folosul s6u a copiilor decedatului
a (doua treimi) cote-pd(i
SVETLANA.
I\EGRESCU ANDREI 9i SOLTINSCAIA

Avereasuccesoral[,pentrucares-aeliberatprezentulcertificatconstddin:oota-parte lei, din


de (patruzeci qi cinci mii nouir sute qaptezeci qi gapte)
raroricS in sum6 45g7'1
conform
agricole AGJ "colonila" aflat' in s.coloniia, mun'chiqinf,u'
patrimoniur intreprinderii
a bunuriror intrepriderii
din procesere-verbare nr.4;4a-b a comisiei de privatizare
extrasurui
..Coloni1a,, din 15.06.1999 qi l 1.07'2000, care a
apa(inut decedatului
agricole AGT
proprierate privat, nr.243 din 06'04'1999'
vAsILE in baza cerrificatului de
NEGREscu privatiz'rii gi Administr.rii
Teritoriar6 a Depa(amentului
eliberat de Agenlia .chigin6u
procesului verbal nr'3 din 06'04'1999'
Propriet6[ii de Stat, conform

o nr' 3261
S-a inregistrat cu

S-a incasat taxa de stat 5 lei'

S-a pelceput plata pentru


serviciul notarial 321'84 tei'

Nr. ral382292lll

SOLTAN ROI,{AN
I..XTRAS
). ),
'''' ' ---? c"r",,;/;o----
,r.,rr.
--_-:_:: .-..:-:rre "' 4i /k- 6- a comisiei de privatizare a bunttrilorintrcprind_erii agricolc
,t'
. " o,n " -'z"f "---::*:3--lgs 9
I- y'l 5i " " lal,te lgg,Looo'
" in sunta totali de
fa: ':-.- . -.::"icota-Pane valorici din intreprinderea agricold " Cafuz'''/a
|.,
,
-'., :' :-.'... ailzlis //(nunrclc, prr
gi aceasttr cota-parte are urmatoarea structura:

Structurr nrtrimoniului Suma, lci


pt"ntariit. ntultianuale 5i sislgmglgig irigare o
..i ra?.1
I

2 Cladiri ii edificii -
Masini si utilaie it q{7
4.
5. Animale de muncA 9i de Producere
6. Alte miiloace fixe r't5
7 ponaut semincer 5i produc!ia nefinisatA 15€'
Materiale 3?63
8.
9.
i
t+--.-_-
t.rrl
r0. Productie finitd
ll Miiloace blnesti
t2. Alte miiloace cirq4:k4g
13.
7ar^r7s7
Z\W!!,!;,L
\ q! ,7

(-jz-lei) "t/&&i'
r atribuite in PrgAS : grupului de proPrict,
X ,r 0A
f,ost ,b\
au t, st transnllse
. Acfiunile 9i/sflg*1 f";;; (1 ;i creanlele dcbri toare

5 economlc :A a.primlriei confofm est 4


-lci)
urAri i intreprinderi lor agricole nr. 392 din l3.r s. r 999

Z-!!Eq %lxr Iv
\QX-rtJ
I
personal
V
dc privatizare \ ,/ n
st-=-
|

(q
0)
(H
0)
U> tsl\ o

\!\b
I
L 6J

o _o
a CJ a

(-l

\
aL-:ffi
g
\to \oo'
ut^\c
\l:
\ lr.
!
F \t-;
o. \IE ,cj
$13
t.hl \lo\
[1,i !r
<.
{t I
!
I
t6 p =NI 0)
CJ
l!
lv
CJ
i< NI0.)
o
o"
t
j wE
Zo)
lcl
ln
d
-
U)
t
-d
o.
0.)

c.
(do)
0) : n,
c)
I
o
9^
E,h
<€ o
.d

oo
t2 (J ,l
3

o
cJ
)(d o-I
+
NA 3
HCS
a
vl
3"tl \l!t I

$l
sNl U
S\l \l^
0) t o\ SIE
lo

o qJ
S
si
\ t,
z
d! x$ €
4Jl;
\l +
0)o)
;"1" c
-U1
E-o
(g-
D
- sl
s-\15=
-\
a cd. a,'r
O.t
0,)l-
.\'c
9o\
t1-\'
o\
o tc
l=
o

1> 6J 'Io. ,il- 0)


N
lo
Ir
t"
ld
lE r *.- l-
E t';
lEr
tr !\
-q)
'id ()o \Il9..
.Jl I; 6\
N\
',*l I( s' ""s .3t Y
o'
I
\Jl1 o.
r, I r.lS,<
*? \\t I co\-{
'-tl,ll-"or ,Ai
d
L
0)
o "O
.. l-
i:c{ s^F 0) o I

\t$3
(O I
L
'J9 . .
l.
lr () br)
I

\
-t$[,
{.9
rcd
o"
() 0-) \ I
\l L I

E)]B CO

a.)
4)
L:

ed
rcd
(o
k (J
E
:'i
Lr
o
l.
l:')
ld
3l4
o3 )cO c- (,| o
q.) U
SC\ b.2c
l-
4) aJ
o
I

sz d
'a-
0)
3o<
co
<'a
i-
(J
o-
U
L

t)
c)
.^J

L
, -c!
(n
()
o
o
tr
$,r
RArsA unnrulA, NOTAR puBr,rc COPIE
sediul : MD - 2o7 5, Ilep ublica Moldova, rnun. chigin d u, bd.Mircea cel Bitrln, nr.24,
te1.488429

CERTIFICAI' DE SUCCESOR TESTAMEI{ITAR


REPUBLiCA MOLDOVA , MLNICiPIUL CHI$INAU

Eu, notar public, RAISA MEREUTA, atest, cE in conformitate cu testamerrtul


autentificat de notarul privat Raisa Mereufi, cu sediul in mun.Chiginlu, la data
de 01
decembrie 2009, inregistrat cu nr.6725, mogtenitor al averii indicate
in testamentul lui
ABABtr VASILE, decedat la data de 19 decembrie 2oog, c/p 098LE0 741go1z, este -
ABABII
MrI{AIL YASILE, niscut la data d.e 22.Lo.Lg6o, ctp 092120g609084, domiciliat
j mun.Chigindu, satul Colonifa, str.Ciocana Veche, nr.22.
in

Averea succesora-15., pentru care s'a eliberat prezentul certificat constd


din:

cora-parte valorici in sumi de b1 552 (cincizeci gi unu mii


sute doi)
-=i. :'- : ai:.i.noniul intreprinderii agricole AGf .,Coloni[a,,:
,:-iri;i Si edificii
- 30 546 lei,
-. a-.ini ;i utilaje - 18 922 lei,
:-:: n:ij1u.ace flxe - 208 lei,
::::iui. senincer gi produc[ia nefinisatd - l?b lei,
- a::ria_le - 3 883 lei,

a -':.-::--::-: ^a:::;rere gi ingrdgat - 2 B1B lei, aflate in s.colonifa, mun. chigin5.u, ce a


=r'::-:- ': j=:r:::rulur in baza Ceriificatului de proprietate privatl, eliberat de Agentia
:=:-: : -----. ili-:r':::iii a Departamcntului Privatizlrii gi Administr5rii proprietltii
de stat cu
:-:: -: t'---
l::: := r-6.C1.1999 ,si Extrasului din procesele verbale nr.4i 4a-6 a comisiei de
-:-"::-:::::-: ::.u:i-,:rintreprinderiiagricoleAGf ,,colonifa,,din 1b.06.19g9gi 11.02.2000.
Dosar succesoral nr. L4lB4SgL7
S'a inregistrat cu nr. 4L22
S'a incasat taxa de stat: 1b lei 00 bani
S'a incasat plata pentru servicii notariale: 515 lei 50 bani
NOTAS PIIBLIC //semnS.tura// RAISA MEREUTA
llgtamptlall
,!
l'--
/'ilo7rx ,,,;
&rrryt Curtea de APel Chiisiniu
rnun. Chiqiniu, str. Teilor r

Revizuient: Ababii Mihail


Dorn.: mun. Chiqinbu, comuna Colonila
Avocat Petru Plamadeala
Russo 61' of' 142
StAio, rnun. Chiqin6u, str' Alecu
.^-,r-..inn4" Ababii Elena
r,ffi*t&^
\I ^1"'j5'.'ilil*"iHiu,.u',
-'" y;
t ;' u' ;il,
'-- Revizuienfi,
mun. chiqin[u, com]rl? colonila
c,,u
,cfr*i tzL*.\ II-.r--.,^-*"
VA&l n*oizuientl
- Maria
Ababii Marta
rnun. chisinau,oomunacoioniia
tW;;:;
Firf;t: i'ntreprindenea de Stat Cadastru
Sediu: mun' Chigin-6u, str' Fuqkifi' 47 ' I\4D-20i2

Cerere de revizuire
o declarat[ asupra hotaririi cu4ii d.
af"r chiqin[u din 29.05.2012(L.Bu1gac)

avocat Petru Plamadeala, in numele 9i in interesul lui Ababii


Subsemnatul,
qi Ababii Elena +i a-i"Uii Maria prin prezenta cerere de revizuire
Mihait, Precum
solicitEm:
1. Admiterea cererii de revizuire;
Chiqinhu din 28'05 '2012 in
Z. Revizuirea hotiririi iurtii dL apel
judecatE privind:
purtruirspingerii cererii de chemare in de a inregistra
- A anula deciziitor OCi Chigindu privind refuzul
dreptul de proprietate ca fiind ilegale; ;

-Arecunoa,gteluiAbabiiMihail,AbabiiElenaqiAbabii}vlaria cu
dreprul de proprietate *uiru u""rfui
imobil (iaz) cu nr' cadastral 0149105088
Ababii 40 7o' dupd Mihail
suprafala a. f O,gia3 fr" t"" destinalia.-nttq.!qv1 aupa
.30 %'cu modificarea qi recepfion'area
Ababii Maria 3a % qi dup[ euuuii Eiena
ol noului Plan ge,ometric'
awlgv!---'

h rga OCT Chiqin6u


obliea sE receplioneze.-planul geometrice qi sd
imobile'
inregistrer" dr.ptui".l" p'optietate asupra *yll:'
3.Pronunlarea unei noi decizii privind :
de a inregisffa drePtr.rl
Arrrt"r"" deciziei OCT Chiqin6u privind refuzul
de proprietate ca frind ilegale; Ababii Maria
n terZa tui Ababii tt't$qll, .Ababii U1311 lt
"""".+ 0149105088 cu
dreptur d" prop,iloJ i'"1" illl
?"i:1:1 Y:g^q:?, :,Y 1l;l'1fl
ffi'#;d? 1"0''fi; !, ("" J!"ii"1i"
i:tl:,1"T*"-X
l;';;:ii"ii^ii*iu 30 % qi aupe Ababii Etena 30 % cu!-
Mihail 40 % 9i
fill moalificarea qi

....pfi""area noului plan qlot?{i:' qi sr


ffiil;#t3;Aiii"a' sE recepfitn*1:,,l1anul geomett"ice
il;;irupt' bunurilor irnobile"
propilt,ur"

de wvizwire stnt wrrndtoarele:


Argwnentete de fapt gi de drept sle cererii
/l (;

in fapt,la data de 28.05.2A12 prin hot6rirea Curfii de Apel Chiginau s-a


dispus admiterea par{ial[ a acliunii, insh instan{a de judecati a refuzat
revizuienfilor.A,babii Mihail, Ababii Elena gi Ababii Maria in partea ce line de:
anularea deciziilor OCT Chiginf,u privind refuzul de a inregistra dreptul de
proprietate ca fjind ilegale, recunoagterea lui Ababii Ndihail, Ababii Elena gi Ababii
Maria dreptul de proprietate asupra bunului imobitr (iaz) cu nr. cadastral
0149105088 cu suprafafa de 1A,9743 ha (cu destinafia neproductiv) dup6 Ababii
Mihail 40 % qi dupd Ababii Maria 3$ % pi dup6 Ababii Elena 30 % ou modificarea
gi recepfionarea noului plan geometric, qi obligarea OCT Chigin6u sh recepfi oneze
pianul geometrice qi sE inregistreze dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile.

Conform prevederilor art" 449 lit. b) CPC RM "revizuirea se declar[ in cazul


in care au devenit cunoscute unele circumstanfe sau fapte esenliale ale pricinii care
nu au fost gi nu au putut fi cunoscute petilionarului anterior".

DupE pronunlarea hot[ririi, Ababii Mihail, Ababii Elena gi Ababii Maria au


aflat ci conforrn Actului de inventariere a mijloacelor, fixe gi activelor nemateriale
a intreprinderii Agricole AGT ,,Coloni1a", conform situaliei Ia 1 ianuarie 1999,
-
bunul identificat la pozilia 620 iaz, valoarea cdruia corespunde sumelor delinute
de revizuienli in certificatele de proprietate privat6.
Conform prevederilor art. 13 din Codul Apetror al R.epublicii Moldova
,,obiectivul acvatic natural sau artificial (apa, terenul af'lat sub ap6, flqiile riverane
de protec{ie, construcliile hidrotehnice) este obiectiv acvatic unic Ai indivizibil qi se
inregistre azd in modul stabilit de prezentul c.gd."
Bazinul acvatic iaz, a fbst constnlit pentru iriga{ie in agriculturE, constituind
o constructie hidrotehnicd, gi nu este un lac natural, rnotiv din care revizuienlii
solicit5 solicit recunoagterea dreptului de proprietate asupra aoestuia.
Revizuienlii au solicitat recunoa$terea dreptului, de proprietate qi au solicitat
inregistrarea in registrul bunurilor irnobile a dreptului de proprietate asupra acestui
o bun imobil, deoarece l-au dobiltdit in mod legal in proprietate.
Conform prevederilor art. 315 Codul civitr al RM ,,proprietarul are drept de
posesiune. de folosintE qi de dispozilie asupra bunului. Dreptul de proprietate este
pelpetuu. Dreprul de proprietate poate ti lirnitat prin lege sau de drepturile unui
te4."
Conform prevederilor art. 320 alin.(2) Cod Civil al RM ,,dreptul de
proprietate se poate dobindi, in concliliile legii, prin ocupaliure, act juridic,
succesiune, accesiune, unJcapiune, precum qi prin hot6rire judec6toreasc6 aturrci
cind aceasta este translativd de proprietate."

Considerdm cE instanfa de judecati de judecatd unneazd si dea o apreciere


acestor probe noi care au fost depistate de c[tre revizuien]ii Ababii h4ihail, Ababii
Eiena qi Ababii Mana, ori aceste circumstanfe esenllale ale pricinii nu au fost
cunoscute la examinare4 inuzei tn fond.
'/S 'Y
Prin urmare' solicitEm instan{ei de judecata
anurarea deciziei ocr chigindu privind admiterea cererii de revizuira,
,.2111
proprietate ca fiincl ilegale, recunoaqterea {.* u inregistra dreptur rrc
lui Ababii Mihail,
Maria dreptul de pioprietate asurlra bunului eU"uij Elena gi Ah'bii
0149105088 cu uuprufuiu de l0,97zli -imobil (iaz) cu nr. cailastrrl
rru 1.u .rJrrlr?li.u
Mihail 40 % qi dup6 Ababii Maria 30 %qi'arpd n.i*ir.riv) dupa Ahahii
gi receplionarea noului plan geometric, Auabii Elen a30 o/,cu modificaro,
ourid-a..a gcT chiginEu s6 recep{ionezc
planul^geometrice gi sd inregistreze drepttrld.
pr;rietate
In partea admisd, consider6* ie hot5rirJa cu4iiasupm bunurilor imobilc,
28.05.2012 este una legalE gi intemeiatd. cle Apel chipindu clin

in drept,in terneiur art. 5, 6, g4,g5, 16b-1. 6g, 446-453 cpc RM.


Anexb:
1 Copia cererji de revizuire _ 3 ex.;
2- copia Actului de inventariere a mijloacelor,
a nemareriale a intreprinderii A.gric"ru
fixe
act ,,c-i"r1f;."
gi activelor

25 iunie 20Lz
Ahabii hninaitd.M;",
Ababii Elena i,l. [,6 , ,'
,dbabii Maria oh".f 4

a
,/Z,f

Dosarul nr.3rv-3Bl12
tNcHnrERE
02 iulie zAn mun.Chigin6u

curtea de A.pel chipinau (coregiut civil, coqnercial gi de contencios


adrninistrativ in prirma instanta),
ln componenfa:

Preqedintele geciinfei L.Bulgac


Grefier V. Sandu,
Examinind in gedinla judiciari deschisd cauza de contencios
administrativ la cererea
lui lvlazilu Feodor, Purcel Mihaii, Mazllu Danii,Constantin
Ion, Scurtu Marta, Coniuh
Tamara, Ivancigin Mihail, Mazilu Eugenia, auatii
Natalia, Ivanova Lidia, Grigorovici
v.ictori4_Grigorovici serghei, Ababii Mihail, Ababii
Maria, Ababii Elena, Mogildea
Elena, vozian xlie, Tabuncic Anatol, Balaur
. Natalia qi it"u.:, fu{ihail imporriva
'pririni
Intreprinderii de stat "cadastru"(ocr chiginau) anularea actelor
administrative,

Constati:
La 29 rnartie 2012, reclamanlii Maziiu Feodor, purcel Mihail,
Danil,Constantin lon, Scurtu Marta, Coniuh Tamara, Mazilu
ivancigin Mihail, Mazilu
Eugenia, Ababii Natalia, Ivanova-
Ababii Mihail,Ababii Maria, Ababii lridia, Grigorovici Victoriu, c;rigorovici serghei,
Elena, frogildea Elena, Vozian llie, Tabu,cic
C Anatol, Balaur Natalia gi Rebeja Mihail ,-ru ,ir*sat
in judecat6, in procedura de
contencios administrativ, cu cerere impotriva
tntreprinderil de Stat ,Cadastru,, (OCT
chiginau), solicitind anularea deciziiloi ai" 14 martie
in inregistrarea dreptului de proprietate al reclamanlilor
zlrz,prin care p?ritul a refuzat
uu.rpr" bunurilor imobile cu
numerele cadastrale 01492A$75.01; 0t qbZalSli.Oq;
0149206375'12: 0149206370.02; 0149103238.0i; 014g2kfi75.05;
0r49t03l3l.oz; 014g2042e8.01;
4149204297'01; 01491055088; 014g2a$71,01
proporlional cotelor-p6r{i pe care reclamanfii
; 01492a0as8.01 9i 014920637s.08,
le defin in imobilel* sur*en{ionate in
baza certificatelor de proprietate privat[ eliberate
de Agenfia teritoriald chiginau a
Departamentului Privatizdrii gi Administrhrii Froprieidlii
reclamanfii recunoaqterea dreptului cle proprietate
de Stat. Mai solicit6
al,acestora u*rp.u bunurilor imobile
cu numerele cadastrale sus-mentionate, cit qi obligdrea
oficiului Cadastral Teritorial
Chiginau ai is "Cadastru" sE receplioneze planurile geometrice
qi sd inregistreze
dreptul de proprietate a reclamantiloi dup[.u*
u.***ru,
- r'j' r
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 01492A6370.02,- dupa Mazilu Eugenia cota
parte I .0
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149103238.0 1 qi asupra bunului imobil cu
nr.cadastral 0i 49103238.02, - dupa Ababii Natalia 2,3 yo, dup6 Ivanova Lidia 97,7 o/o;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0 i 49204298.0 l, - dupl Ababii Mihail 50 oA
,
dupa Ababii Elena 50 yo, conform planului geometric;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149204297.01, - dup[ Ababii Mihail 50 oh,
dupa Ababii Elena 50 yo, conform planului geometric;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206371.0I, - dupd Moglldea Elena 19 Yo,
dupa Yozian trlie 81 %;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206458.01, - dupd Tabuncic Anatol cota
parte de 1.0;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 01492A$75.08, - dupa Balaur Natalia 45 yo,
dupa Rebeja Mihail 43,99 Yo.

Iar capdtul de cerere cu privire la recunoagterea dreptului de proprietate a


o reclamanlilor Ababii Mihail, Ababii Maria gi Ababii Elena au fost reipinse ca
ne?ntemeiate.
Hotdrirea instanlei de judecat6 a devenit irevocabil6 prin neatacare.
impotriva acestei hotdriri, ia data de 26 iunie 2072, adepus cerere de revizuire
Ababii Mihail, Ababii Maria gi Ababii Elena, invocind cd dupd prinunlarea hotdririi au
depistate acte gi fapte noi ce nu le-au fost cunoscute la data adopt6rii hot6ririi. in
sprijinul acestor argumente, revizuinefii(peti{ionarii) au invocat actui de inventariere a
mijioacelor fixe gi activelor nematriale a AGT ,,Coloni1a", potrivit cdruia bunul
imobil cu nr. cadastral 0149105088 cu suprafap de l),9i43 ha (cu destinalia
neproductld-iaz) este inclus in lista patiimoriiului intrepril<lerii agricole qi in acest
mod constituie cotd-parte a reclamanfilor.
in cle jurlecatd rcvizuientul M.Aabahii gi reprezentantul revizuienlilor, -
'se6lin13
P.,DiimEdeal6, au suslinui cer0rea de de revizuire au suslinut sglicitind admiterea
acesteia, anttlarea hotdririi in par-tea respingerii acfiunii qi emiteie a in aceastd parte
o aunei noi hotir"iri de adrr:itcre a prcfeii,tiilor in moclui preol]rit au fost furnrulatc;.
Reprezentantul i.S."Cadastru", -R.Popov, roli.itut respingerea cererii de
r e, i ztti r ee', c cn s i der.?i: il, o ncintc ar *l atii."
Exininind cererea de revizuire in coraport cu materialele cauzei, audiind
i;u.riiicparnfii la prclccs , instan{a consirjerfl arlrlisilrild cere.r.ea dr: r.r:r,,izrlir-c. ,-:_.
:lnuiai'ea integtall a hotiiririi aciopiate iti i:ricina rJaii qi nurnitieri csiuz-ei s;.-'
reexaminare, din trrma.toarele consider:ente.
{.r:rirfiri,':.r i-,:i*'r,:ti.:i'il*i ar'i. 4ti\ iit..hi - r:) C}:.C x:'.riZuii.er* sc cicciara
care: b) au di;venit cun.oscu[e unele oircumstan{e sau fapte esen}iale ale p
iii-t ;ii, Jti:.gt lii ni,l 0lt j:r-itili tl r;L:r,c:ir.-',irtc l,*iiti;-'.,tri:iji.ii ;iflirll,,i-- i:) ,iirii'rir i,:.r-,;: :

t-o, 6lg.scopei'it ?iisci-isuri pi'ol.,ril;*iiiu ciriu au JLrst rtriir-ruiu r'.!i-- iiii :-ri.ri.ii(.:;:r?iij
Satl care riu ai.i i:,i;ittlt fi 1xr:;,ri-:r.tLii1t it]rrt:lrrf.r:i ?riir-ci i.r:':pr,:ii:i";-ti'rr: atc:-rtr i-ie:.,,,,..,,
,. ;: i;i i!-i(.iiril.,,,ii i.jt t-i.l 1ii.'r!-
Iuu.. .-.-,. e.iir=f4!-al',-.:,-lii'i'i *"'is.r:-;r,r i-,,-,+,iIi,';; :',.j,'.,.'i:^-.^--i
vL.Ld J aL iririt,iLut..t\L.) vLr, LLLrl/fl. urrL!t.L-.lc11 !l'rJt.i1 lM. I ll.l(.lru;rri.rr'"\..'.
014g1163:.t.Ol; 0149206458.01; 0149206375.08 proporlional cotelor-pdrfi pe c-=
reclamanlii nomin alizafi le delin in imobilele susmentionate in baza certificateior c=
proprietate privatd eliberate de Agenlia teritoriald Chiqinau a Departamenrulu:
Privatizdrii qi Administrdrii Proprietdlii de Stat .

A fost recunoscut dreptul de proprietate al reclamanlilor Mazilu Feodor, Purcei


Mihail, Mazilu Danil,Constantin Ion, Scurtu Marta, Coniuh Tamara, Ivanciqin Mihail,
Mazilu Eugenia, Ababii Natalia, Ivanova Lidia, Grigorovici Victoria, Grigorovici
Serghei, Ababii Mihail,Ababii Maria, Ababii Elena, Mogildea Elena, Vozian Ilie.
Tabuncic Anatol, Balaur Nataiia qi Rebeja Mihail asupra bunurilor imobile cu
numerele susmentionate, dupa cum urmeaz6:
oA.
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375.01 , - dupd Mazilu Feodor 90
dupa Purcel Mihail 5 o/o, dupd Mazllu Danil 5 %;
o
- asupra bunului irnobil cu nr. cadastral 0149206375.04,' dupd Constantin Ion 50 ,
o/o;
dupa Grigorovici Victoria 50
0t4e20637s'0s' - dupa Grigorovici Serehei
;;il5:rtJs*1,'nr:Tl ;z;rcadastrar o
- asuprabunului imobil cu nr. cadastral 0149206375,12, - dupa Coniuh Tamara 7 ,
dupa Ivanciqin Mihail 93 %;
- urupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206370.02,- dupa Mazilu Eugenia cota
parte 1.0
- urrpru bunului imobil cu ru'. cadastral 0149i0:Zgg.Ot qi asupra bunuiui imobil cu
0
nr.cadastral0149103238.02, - dupaAbabii Natalia 2,3 , dupd lvanova Lidia 97,7
oh;

- asupra bunului imobil cu ff. cadastral 0149204298.01, - dupd Ababii Mihail 50 oh ,


dupa Ababii Elena 50 0 , conform planului geometric;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 01492A4297.01, - dupa Ababii Mihail 50 yo,
dupd Ababii Elena 50 0A, conform planului geometric;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 01492A$71. 01, - dupi Mogildea Elena 19 %0,

dupa Vozian Ilie B 1 %;


- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206458.01, - dupd Tabuncic Anatol
de 1.0;
par"te
'o5
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375.08, - dupa Balaur Natalia 45 o,/c.

dupa Rebeja Mihail 43,99 o ,

A fost obligat Oficiul Cadastral Teritorial Chiginau al l.S."Cadastru" sd receplionezi


planurile geometrice gi sd imegistreze dreptul de proprietate al reclamanlilor asup::
bunurilor imobile dup6 cum urtneazd:
- asrlpra bunului intobil cu ru, cadastral 0149206375.01 , - dupa lvlazilu Feodor 90 : ,
dupa Purcel Mihail 5 0/o, dupa Mazilu Danil5
0/o;

- asupra bunuJui irnobii clr nr'. cadastlai Q1.492Afi75.A4', - dupa Constantin Icn 50 :,
dupa Grigorovici Victoria 50 o/o;
- asrrp,:a br.rnulr.ri imobil cu nr. cadastr"al 0149206375.05, - dupa Grigorovici Ser::.
Jtloh, dupa Scut'Lu Marla 26 0%;
- asupra bunului irnobil cu nr'. cadastral 0149206375,12, - dupa Coniuh Tamara - :'
dupa Ivancirsin Mihaii 9i o/o;
G
r
.*/
imobil cu nr' cadastral al4g2a$7s.0s. Astfel,
cota parte a lui Grigorovici serghei
constituie 74 % in bunul imobil cu nr.
cadastral 0149206375.05.
Prin certificatui de proprietate privatS nr. 505
din 15 aprilie lggg se confirmS
dreptui de proprietate a iui bcurtu wturta
asupra cotei valoiice din bunurile AGf
F "colonila"' At1t1,-cota parte a lui scurt;M;;constiruie
F
26 %?n bunul imobil cu nr.
cadasrral 0l 4920637 5.05,
Prin certificatul de proprietate privatd nr. 616
din 1g aprilie lgggse confirm5.
dreptul de proprietate a tui ioniuh Tamara
asupra cotei valorice din bunurile AGf,
"colonila"' Astfel, cotaparte a lui coniuh Tamara
constituie 7 yoinbunul imobil cu
nr. cadastral 0l 4920637 5.12.
Prin certificatul de proprietate privatd nr.184 din
15 aprilie lg99 se confirmd
dreptul de proprietate a lui Ivancigin Hainuit
asupra cotei valorice din bunurile AGf
"coloni!a". Astfel, cota parte a lui ivancigin rrairruil
constituie 93 %in bunul imobil cu
nr. cadastral 01 49ZA$75.12.
Prin certificatul de proprietate privat[ nr. 200
din 15 aprilie lggg se confirmi
dreptul de proprietate at tui Mazilu dug"nia
urrpru cotei
"colonila"' conform anexei la c-ertificuLl a. proprietate valorice din bunurile AGJ
I

ia privatS nr.20a se confirmd


I

i ttl^9 at proprietate a lui Mazilu eugenia in bunul imobil cu nr.cadastral


0149206370'02 cota parte 1.0..{s!fel, cota"farte
a lui Mazilu Eugenia este 1.0 in
bunul imobil cu ff. cadastral 0l4g2}$ha.aZ,'
Prin certificatui de proprietate privatd nr.708
din 19 aprilie lggg se confirmd
drepml de proprietate a tui Ababii
y?,{i" u.rfru corei valorice din bunurile AG!
"colonila". Astfel, cota parte a lui Ababii
Natalia constituie 2,3 o'in bunul imobil cu .
nr. cadastral 0149103238.01 qi 0 149 10323g.02.
Prin certificatul de proprietate privatS nr.185
dreptul de proprietate al lui ivanova'Lidi;
din 19 aprilie lggg se confirma
"Colonila"' Astfel, cota parle a lui Ivanova
;;ilra cotei valorice din bunurile AGf,
Lidia constituie 97,7 yoin bunul imobil cu
nr. cadastral 0149103238.01
9i Al4gl03Z3g.0Z
Prin certificatul de mogten-itor legal nr. 4122
din 17.05.2012, eliberat de notarul
public Raisa Mereuta, Ababii Mihail
a"mogtenii irrtr.ugu cota valoricd ce i,a apa4inut
rt
L_/
detunctului Ababii vasile in AGf "coloni1a".
Astfel, cota parte a lui Ababii Mihail
constituie 50 % din bunuriie imobiie cu nr.cadasiral al4gz04z9g.01 gi
0 1 49204297 .0 l, conform planului geometric
Prin certificatul de mogtenitor legal nr. 3261
public soltan Roman, Ababii Elena a
din 17 .05.2012, eliberat de notarul
mogtenit intreaga cotd valorica ce i-a apa(inut
defunctului Negrescu vasile in A-GT
"coloni1a". Astfel, cota parte a lui Ababii Elena
constituie 50 % in bunurile imobile cu
nr. cadastral 014g2042qs.0r
'krv'vt qi
conform planului geometric lt wa14g2O42g7.Ol.
La>Lv'tz> t 'v
Prin certificatul de mogtenitor legal w. 4122
din 17.05.20i2, eliberat de notarul
public Raisa Mereuta, Ababii Mihail a-moqtenit
intreaga cota valorica ce i-a apartinut
defunctului Ababii vasile in AG!
"coloni1a". Astfel, cota parte a lui Ababii \,Iihail
constituie 4A % in bunul imobil cu nr. cadastral
0149105088 cu suprafata de 10.97=13
ha (cu destinatia neproductiv).
Prin certificatul de proprietate privata nr.389
din 06 aprilie lggg se confirmi
dreptul de proprietate a lui Ababii Maria
urupru cotei valorice din bununle -{GT
,,/,! t

sus-mentionate, dar, din motiv ca toate imobilele care au fost supuse privatizarii
dii:
E:'
i4 fosta GJ "Colonita" nu au fost supuse inregistrdrii primare, reclamanlii nu-qi pot
legaliza acest drept, unicul mijloc iegal de a soluliona aceastd protleme - fiind
recunoagterea prin hotdrirea judecatoreasc[ a dreptului de proprietate al reclamanfilor
asupra acestor bunuri, cu obligarea OTC Chigindu sd inregistreze acest drept in
Registrul bunurilor imobile.

Mai indicd reclamanfii, ca, temei de refuz in inregistrarea dreptul de proprietate


pretins de reclamanli, piritul a invocat cd forma qi conlinutul documentelor prizentate

I nu corespund cerin{elor legislafiei in vigoare, insa nu a indicat in concret care sunt


aceste incdlcdri gi neajunsuri, precum qi care este modalitatea de inl6tur are a acestora.
Menfioneazd reclamanfii, c6, conform certificatelor de proprietate privatd din
I anul 1999 eliberate de Agenlia TeritorialS Chiginau a Departameltului Privati zdrii, se
t confirm6 dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile care au fost supuse
privatizdtii din fosta AGT "Coloni1a", insa in respectivele certificate nu sunt indicate
concret bunurile imobile.
n
\--l Prin certificatul de proprietate privatd nr. 201
din 19 aprilie lg9g, se confirmd
dreptul de proprietate a lui Maziiu Feodor asupra cotei vaiorice din bunurile
AGf"Colonila", astfel, cota parte a lui Mazilu Feodor constituie g0 % din bunul
imobil cu nr. cadastral 0149206375.01.
Prin certificatul de proprietate privat6 nr. 271 din 19 aprilie lggg, se confirmd
dreptul de proprietate a lui Purcel Mihail asupra cotei valorice din bunurile
AGJ"Colonila", astfel, cota parte a lui Purcel Mihail constituie 5 %o in bunul imobil cu
nr. cadastral 014920637 5 .01 .
Prin certificatul de proprietate privatd nr. 199 din 15 aprilie 1999, se confirmd
dreptul de proprietate a lui Mazilu Ddnil asupra cotei valorice din bunurile
AGf,"Colonita", astfel , cota parte a iui Mazilu I)anil constituie 5 ok in bunul imobil
cu ff. cadastral 0149206375.01.
Prin certificatul de moqtenitor legal nr. 3403 din 14.03 .2012, eliberat de notarul
public Lupaqcu Eugenia, Constantin Ion a moqtenit intreag a cotd valoricd care a
o apartinut defunctei Constantin Alexandra in AGT "Colonita". Prin certificatul de
proprietate privatd nr. 459 din 19 aprilie 1999 se confirmd dreptul de proprietate al
Alexandrei Constantin asupra cotei valorice din bunurile AG! 'Colonila',, astfel cota
parte a lui Constantin Ion constituie 50 % in bunul imobil cu nr. Cadastral
014920637 5.04.
Prin certificatul de proprietate privatd w. 436 din 19 aprilie lggg se confirmd
dreptul de proprietate al Victoriei Grigorovici asupra cotei valorice din bunurile
AG!"Coloni1a". Conform anexei la certificatul de proprietate privatd nr.436 se
confirm6 dreptul de proprietate a Victoriei Grigorovici asupra cotei valorice din
bunurile AGJ"Coloni1a", astfel cota parte a Victoriei Grigorovici constiruie 50oh in
bunul imobil cu nr. cadastral 0149206375.04.
Prin certificatul de proprietate privatd nr. 505 din 15 aprilie lggg se confirmd
dreptul de proprietate a lui Grigorovici Serghei asupra cotei valorice din bunurile
AGT "Colonita". Conform anexei la cefiificattil de proprietate privatd nr.505 se
-serghei
confrrmd dreptUl gle proprietate fa cota parte 74 % a lui Grigorovici din bunul
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375.01, - dupa Mazilu Feodor
90yo, dup6 Purcel Mihail 5 a/o, dupaMazilu Danil 5 o/o;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375.04, - dupa Constantin Ion
50yo , dupa Grigorovici Victoria 50 Yo;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral Aru9206375,05, - dupa Grigorovici
Serghei 74 Yo, dupa Scurtu Marta 26 %;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375.12, - dupa Coniuh Tamara
7o/0, dupa Ivancigin Mihail 93 %;
- asupra bunului imobil cu rrr. cadastral 0149206370.02,- dupa Mazilu Eugenia
cota parte 1.0
- asupra bunului imobil cu m. cadastral 0149103238.01 qi asupra bunului imobil
cu nr.cadastral0149103238.02, - dupa Ababii Natalia 2,3 yo, dupa Ivanova Lidia 97,7
o/o;

-asupra bunului imobil cu ff. cadastral 0149204298.0i, - dupdAbabii Mihail


5004, dupd Ababii Elena 50 oA, conform planului geometric;
- asupra bunului imobil cu ff. cadastral 0149204297.01, - dupd Ababii Miht
50oA, dupa Ababii Elena 50 oA, conform planului geometric;
- asupra bunuiui imobil (iaz) cu nr. cadastral 0149105088 cu suprafara de
10,9743 ha (cu destinatia neproductiv) , - dupd Ababii Mihail 40 Yo, dupd Ababii
Maria 30 % , dupa Ababii Elena 30 %, cu modificarea gi receptionarea noului plan
geometric.
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206371.0I, - dup6 Mogildea Elena
LgYo, dup6 Yozianllie 81Yo; ' .
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206458.01, - dupd Tabuncic Anatol
cota parte de 1.0;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastrai A149206375,08, - dupd Balaur Natalia
450A, dupd Rebeja Mihail 43,99oA.

tn motivarea acliunii reclamanlii au invocat, cd., 7a t3.03.2012, a-au adresat


Oficiului Cadastral Teritorial Chiqinau al i.S."Cadastru" cu cereri, prin care
solicitat inregistrarea dupd reclaman{i a dreptului de proprietate asupra bunurilor I
imobile cu numerele cadastrale sus-menlionut., propo4ionul cotelor-p6rli pe
care
reclaman{ii le deiin in aceste imobilele in baza cirtificatelor de proprietate
pri,ari
eliberate de Agentia teritoriald Chiginau a Departamentului privatizirii
Administrdrii Proprietdlii de Stat, insd cererile au fost respinse prin deciziile OTC,.i
Chiqinau din 14.A3.2012, pe motiv, cabunurile imobile la.u.. pr*tind reclamantii
nu
sunt identificate.

Menlioneaz[ reclarnanlii, cu referire Ia art.315 qi art320 (2) cod civil, art.ar:..


(t) li art. 4 (1) din Legea cadastrului bunurilor imobiie, cd, prin refuzul de inregis::=
in Registrul bunurilor imobile a dreptului de proprietate al reclarnanlilor ufup..
bunurilor irnobile pretinse, drept care a fost clobinaif ae reclaman{i ip condipii le_uai:.
pit'itul ?ncalcd acest drept. Deciziile emise de OCT Chiqinau in acest sens,
reclamai::-
le considerd ilegale, deoarece, confomr actelor prezentate, gi anulne certificateie c-
proprietate, se confirma dreptul de proprietate al ieclarralilor'asupra
bunurilor imob.-=
Fiynte.,,c Ae eari:lJi,lc, ui)Lrryiyie.ric rr:r Ey*teJ:c iJ.,rga.rii.i.e afic i,IiiF,erio;.np;r,r1yg)!

Hernea iaI e a AG.,[,,,, ol.onil fac e


G a.],i_,g_e clara a,i-ppLuderii in
la nr.de inventar 1166, 1175,3597 at b azine acv atice, identi fi cate

Instanla de judecatd refine carac I nou al circurnstanlelor dev ite cunoscute.


A€qa-sTaiEstE*-determin-615*qide
public, fixatd i, u..-rrr rdglstu _p].blig._d gqfqglgd_4"q";;;;"';;r,
l_45_es_19
persoanplor aiiect ffiii.a;-rrrl*lrlffii * -ifiur.
€€el€€n{aie,-------
| - , a unor -^-^.^-..I- srvslvr rl o(
|
.i.rr*Tffi;ffi#
Insianta de judecatd considera, .{ faptele noi cunoscute au
L--_

_1...' -. .
omisiunii iudieiaie;eereretde
r"'Ir.",l***,
t_ '
iefizuifq neaviiid un carattef eamimaf'1*jr#tffii,
-rlusmrf a4a- c-Ep--o-
r'-rfejrlvusu!4___v_Ep- _v._(Is.p_$_c__a._y!_.1vrglqpya,
-(R-p-s-ca -vp.Mqrd-bv,q, :tt,5z_67102r
-wg?_01lQ21, _s*e_- r_elin__q a lrl0vatorii
_s_e r-e_ur__cs_ l_roruto.ii :l'r
doar
cloar
circumsianlele esenliale $i il;Gai""t..* ----'-'---:-:.:":;--rr--':'*----''':-i.:'--v-=i^^Y-:*'r.r
-- --L hsemenea*eireumstanfe--instan$ -aj'unde Ja-eoneluzia-de-a-adrlrite--eerere-+-de
i:f:$,-in- on-{3
a integral hotdrirea dtif ,8
93sa -eu ;;j
2"0t2cu reexamtr..*ffiiffi.ere'h{
":::1 r, I I'
l'
9
trrmimte am. + 4s 4 fi ,-;E;iiii=inimstn4#:
I

ISPUNE:

St 'caseaz*'.hotdrirea--eurfii-"de*Apel-ehiqinau
caseazS- hot6rirea--eurfii--de -Aipel- ehiqinau din2-&tn36.20tb;in-eauza-de
din 2&tn,,r20r
I

.-, "t
_-. -il;;1, br-in*e*uza=ae
:qT9,l:je-s--e4uini!!t?1iy__]e*_ceryrrl ityi veiiru Eq-oje1_furcer r[r,rrrir,
, Scufiu M..t.., ieoniuh- fadr;;- I*rr.i$i" +A,frre-V
Eugenia,
Ababii Natalia;
Naratia; {vanova*Lidia; Ail;;;ffij.,""
{vu"r"*ii;i; Grigoroviei--Vi.toria;-o.i*i;;.i"+k;--*
-
iAbabii Mihail. Ababii
{u1u11vtgil, Maria. Ababii
A!@i_vgia, fitena, ii^-,,r-.
Ahahii $t".^ dea Er^-^
f,4ogildea Voziad ,,,-
Erena rr^-,I.^l
Elena, Ilie, .,',,
Tabuncic
i
.,P:jiL_ ia i-_ Rc b
P;lTi chiqinau)
;u"ar
-
e eia r'arrar r''T*6i,u'-i;r;d,lra#'-#-
'lcadastru'1(ocT privincl anrliu*.u-u"t"lo. udmi.iri*i"*-i-j-"f'----_-- :' _

i
se numeg{e
: -r- canza spre-exdmineie pentru-data de 09-iulie 20tzlp
i-ciiarea p64ilor,_

&e;edint-ql€ -tedingi
hrde_ldtorul_

I
---*--_i__--_._
I

t_-*___.-_
i

,l
"rl
.,,.L

'rc)9 i"!
':! !
Dosarul nr-3-856/12
x-x(}:1i"4R.X{i.}t
tn erunlefle X,egii

-: .-.-.=. -- -l ilun,Chigindu
Cui'r=i ric --''-i-,cl Cirigiuau (Coilegi,r,in CiviX, u{r,r{rci'c;ai gJi ,rtre c,orirtaricl,os
admirra;ist;railiv in priliiaa imstanila),

i., Birlgzrc
'V.
[ianclr-r,

_.-
-- ' ' -'
-.--,.- ,-,
-l----'.r jLrdiciaLir descliisir ozLuz,a cle contencios aclminisi.r'ativ la cerer'ea
-_.-!-

.. . -..- -t-. -.-.'. iriit'ceI Vlihail, lVlaz?lr"r Danil,Constantin lon, Scrirtr-r Mar1a, ConiLth
.. '. .-..... .'-.hail, i\,lazilu Eugenia, z\babii i\a.La1iei, I.zanova Liclia, CliiBr,i'cvrci
-----='
- .':,-ci SergJrei, z\.babii VIihajl,,u\babii Vleu'ier, r\babii Eiena, irziogildea
o: . r,r,ffo":. yjllli:J,::il:i
__, _.,,,, o;.,J,j,,o,,1,?i.fli,1;:l,.Eil',,1il|1Llii
.- .,... :.

,Ct,-,;iis in'iirr

- ' -'-). r'eclanran;ii lVlaz,ilLr lrcorloi', .i)r-rlcel l\ziiira j l, t\..r!,trz.iii,


.. .
'.

..it. Sct.irtu N,lalia, Cuniuh '1"ernral'ar, ivancifin i\,utihail, i\ztaz-iiLt


-
-. -. .'-- . '.:r.iie., ivitttova [-ic[ia, Grigorovic:i \/ictoria, Grigolovici Serghei,
-' -., - :ir lvlaria, Ababii Elena, Niogilclel Elena, Vozian IJie, Tabr-rn:ic

..' . ' , .'-..' ,-r,l Lrcl'cr'c irupolriva Itrileltrinderii de Star ,C:r,.J:rs{-r'rr" (r-)[]'i
-'-,- . -. ,.-.::lai.ea clecizijlor"clin 14,03,2012, prin car.e piritLrl a retrizat in
- ,- - . :. '-i'o1-liii:la[e al i'cr:laitLttrt!ilt.ri' asr-rprii l-;lti-t;,tlilOi i,lol..,ii;: cri
I -__, ,:- OiLi()?a6315.C1; 014920(;")75.011; 014920(:i-t::,().:,
' - rI-rjr (,r:; 0 l.l91032i8 01 ; 0 I49 103238.02; 0111920112,98.01 :

- - - - - :- :r ()1t192063'l l.0l,0l4c))06/158.01 qi 0t497-061/-;08,


- -. . r ::,i,' r't:r:laniarrtii 1e rletin itr irrrobiloie :jLrs-r.notltionaler 'iit
' . , - - . .'.,,. .- r-r'ival.ii r::lib,:r'ale rJe z\ge niia teritoriall Ciri;iiritit l
r inistli:rii l:'r'orrri,,rtiiLii
' ri,r SltaL. \,lrri s',ii, l''r
it' Irl'nl)l'tt'ltntc ilsr.llr'fl brrnLriiioI inrotri],: -
l"'-'';
' ' .

. -: :
- .: ,i cbli,trrrt'ir (lliciLrlL:i (.lrrl:-r::lr':rl i-:: .:i
a" 1 r --- ^r...r -
. .- /i i,rii-ir(rlrli(; L'.u(ti'll,-iiiL-
|
.)t ,;.r ii;i --. -.
.-.-.j
,

. - ' ....,r,iI ,J1,,19206i'/5.(,t l, .- clrrpl fvl rzi:',


i

r.t,.rrl (J l.f t) ;1)f, l75 ()ll - (ltilr:r (-',),.ti:,r :,,. ,


itr',1
i''\'-
: asLlpra brinr-rlui inrobil cu
- nr. cadastrzrl 0149206375.05, - dupa Grigor^ovici
ln-,-ol.ei 74 6/0, cir-rila Scr-trtlt Marta 26 %;
)

i)s't b'^''
1""'" - aslrpra brrnr-rlui iirobil cu rtr, caclastt'al 01t19206375.12, - dupa Couir.rh l'ainara
itol'' clttpa"lvauci$in rvihaii 93 %;
,,,,""' - asLrl)l.a burnr-rlr-ri intobil cll ,r.. 4!
caciastral 00149206370,02,-
1l'. cadastral r clup)a lV{aziru Eugenia

icota Parte 1'0


i" - asupra br-rnuluri inrobilcu nr. caclastlal 0i49103238.0i qi asllpra br"tirulr-ri imobil
oA, dr-rpa lvauova Lidia97,l
lr,, ,rr,rorlasrral 0149103238.02, - dupa Ababii Nlatalia 2,3
i

:%;
, - aslrllra br-rnr-rlr-ri inrobil cLr ni'. cadas'Llal A)'192C4298.01, - clrtl:5 Ababii IVIihail
oA, ccllt[ot't-l-t
5ooh, clr-rpd Ababii Illena 5O lrlarlultri geonreLlic;

'-
5}oh, di-rpa Ababii Elena 50 oh, confot'in planulLriigeometriIC;)
ur,,1rru bupr-rlr-ri irnobil (iaz) cu nr. cadastlal 0149105088 cu sttprafata cle
lO,gl43 ha (cu clesrinatia ncproclurcliv), - dr:pd Ababii Mihail 40 Yo, clurpd Ababii JVlaria
30 oh,cltipa
' Ababii Elena 30'%, cr-r moc]ificerrea ;ii receptiollarea noului plar-r geometric,
- urupro br-urr-r1-ri imobil clr ur. cadastral 0149206311.01, - cltip[ Mogildea ]lierra
|9o/0, dupd Y ozian llie BIok;
- aslrpra bupLrh-ri iinobil cu r-rr, caclastra[ 0149206458.01, - dr-rp6']'abr-urcic /\natoi
cota lrat'[e cle 1,0;
- asLUrra bulr-rlui ii-nobil cu nr, caclastral 0149206315.08, - cltrp5'Balanl t\atalia
459/o, clr-r1:ir Mihail tl-\ "990t'o
Ilebe.ja
in motirul-.o acliuirii reclt,urrar-r!ii atr invocat, ci, 1a 13.03,2012. a-au adresat
Olicir"r5.ri Cacl.aslral'I'eritoLial Chiqinar,r al l.S."Caclastl'Ll" cti cereri, i:r'in care z\ll
solicitat iirregistrarea chipi reclan'ran!i a cJreptr-rlr-ri cle -proprietate asllpra buirr"rrilor
iurobile cLl uLtmer:ele cacli;rstlale sLrs-ureniiolta[e, 1:ropoi'!ional cotelor-pdrli pe ca|e
lc cleliri ?n aceste irrrobilele in ba.za certificatelor cle proprietate privatil
r.eclainapfii
etrberate cle Ageltia tcriLorialii Chiginar-r a DeparteuneutulLti PLiveutiz[rii 9i
Aclmiriistrarii lrrclrrietaifii cle Star, insd celerile ar-r lost respinse priu cleciziile OTC
Clrigindu clin I q.ai.Z.O12,pe motiv, ca bunr-rrile inrobile la cat'e pretind reclamaniii
nr-r

sunt identificate.
Mlei-iliopeazri reclaman!ii, cr.r leferire 1a at"t, 3 l5 qi arL.32O (2) Cod Civil,
alt'art'I
1) 5i art, tl (l) clirr I-,egea caclerst"rurlLri bunurilor inrobile, c[, prin refuzurl de irrregistra
i' Registrul bur:prriloi imobile rr clreptulr-ri cle prol:rietate a\ reclatnanlilor astrpra
u,rurilor iliobile 1:rc{.inse, rlrept.rr. u 1'ost clobirrclit cle reciattti]nfi in corrclifii legale,
piritr-rl i'cerlc6 ur.rt clrept. Deciziile enrise cle OC'l'Ctrisiniiu in accst ljol.ls,
reclaman!ii
,e co.sicierir ilegale, cleoarece, conl'olm a.cteloi' prczetrtate, ryi zlilllllle c'ertificatele
cle

asltpt'a bLttturilor iniobilc


Larollrietate, se coni.ir.,la clre;:t.ul clc proprietate al ieclania!ilor
priVatizirrii clirr
s,s-rrc,tiorlatc, clar., clin urotir,.u iuoi. imoLrilelrr cr'u'cr aLl lbst strpusc
pot
:,:sta G.f ,,C)oloui1.n" pr.r nu lost sLrllLrse irrregistrirrii ltrittrarc, reclatrlan!ii nu-qi
.:gari.z,a acesl clr-ept^ r-rnicirI rliiloc legai cte a soluIiona aceastil lrroblerrd
i'iind
.:cunoagl.erea prin hgtiirirea cle proprietate al t'eclatuan!iicr'
.j,-rclecertot'eascii a clrepttrlr-ri
clt'e1rt ilt
:sirpr.a acestoi bunuri, cu i;'i;lig;ric.i OllC C1,ri;in1'.-: sil i::r'egisil":zc lrcesl:
).:,,.istrLt I bunu ri I or iurobil e.
il
! )
.a,tl
z.?'/
|t;( 2
N{ai indic[ r'eclanrantii, ca, temei de refurz in inlegistrarea cli'elttul de proprietate
i_..::,..-S ;: l'eclarnan!i. piritul a inrrocat cir lbmra gi conlinr-rt.r-rl docltttretltelor prezctrtate
rr:: .t:'3--r:-r:ici cerin!eiol legislafiei ?n vigoare, ittsa rtr-r a indicat in cot.tct'e1, cate sltttt
r..;3,<'.3.:t:-il:ili ;i nea.jtrnsLrri, precLrlr ,'i ca1'e este modalitatea cic inliitiriaic il iicestot'e.
I l::tiioneazf, reclantantii, c6, confbrm certificateior clc ltloplietate privatd clin
::_-.. -, -.,,1 eirberate de Agenlia I'eritorralI ChiqinaLt a ]Jepal-tat-nentr-t1ui l'r'ivatizdrii, se
._:---'....,-,. ri:'e1tlu.l cle proltrietarle asLrpra bLtur-trilor imobile care alt lost sLUluse
:,..'---::-.1 ciin lbsta AG-l- "C)olor-rila", irlsa in lesl:ectivele certifical.e nu sutt'tI indicale

-j..:r cerrificatul de prol:rielate i:r'i'vat[ ut'.201 clin 19 aplilie 199t9, se coniilma


,.::, ,. -.: proltlietate a lui M.az?lLr Ireoclor asulllel colei rzalorice o/o clirt bltnlrrile
r. _ , _ ..:.tira", astf''el, cota parte a lLri lViazilu Feoclot' cttttsLilutie 90 clin bltntrl
: - -, . r:r' cadastral 0149206375,01.
l- .. cerLiflcatul cle proprietate plivat[ nr, 27 I din 19 aprilie 1999 , se cotrfit"tuzi
....- .,-. :l: pr.oprietate a 1r-ri Pr:rcel l4ihail a.stl1tra cotei valorice clin br-rnLrrile
, -,. -- -'--..tii.a", arstlel, cota lterrte a lui Pr-rt'cel lVihail constitr;i,: 5 o/oin brtnLll inrobilcLr
. .
, -'. :. 0 14920637 5,01 .

aprilie 1999, se contir'rl'td


-r.'... ierlillcLlttll cle pl'ollrietal.e privatd ur'. 199 clin 15
:.:- . .: ltrollrietate a lLri iVlaziltr Danrl asLIpt'a colei va.ioricc ciin btrrrurrilc
a/o jn bLrrrul imobil
.-,: -- l-.:,^,iia', astful , cota parle a lLri iViazilLr ,D;rnil ooustii.tiie 5
: . '. :, . s,t'ai 0149?.,06375,0 1 "

.-. ::ir,i{'lcrrtul cle nro;teniior'lcgal nr, :ti): ciin i4.A).20 i2, clibeLal cle itolarLrl
.,, _ ._ ,,:cil Er-rgepia. C'clr"rstantirr Ion a t"nostetrit trtlreaga col"ir traloi:icit trat'e il
' , . ,::,iit le Lci Cutrslattrtit i ,'\ lc;iatlclra itt AG'I' "Colonila". Prin cer:ti1-rcaturl de
- - - ., ,..: 't:i',,atd nr. 459 dirr 1!) aprilie 1999 se coufirurd drelrtr,rl de propri'etaLe al
-.- - : .':--.. -'.-, Constal-rti tl asr-rpt'a co l.ei va 1o.i'i ce cliri bru'l-rlile' AGT "Coloni[a",
astt'el cola

-'-:':: : .i,i Coi-tslantitr Ititr oorlstitLtie 50 % in butrul iruobil r:rr 1.11. Cadastlal
_*''--.-- tJ
: - ,-:riil.lcatul cle pr:olrrietatc lrrirzatl nr. zf36 din 19 aprilie 1999 sc oonfir'ttii
---.-, . -i : - .,.,r.ietate
al \i ictoriCi Gligolo'vioi asllpra cotei rraloric.e clin butuLr|ile
O,., ^ - -. -,..,.1'. a;,rf";,.-r anexci la certillcal-r-rl d; 1:roprietatc plirraLii nr'.436 se
i -..='- -'-rl cle ltropi ictate a Victoliei Grigorovici tlsllltla cotei valorice riin
!'.-..-..-....."]-

- -.:-.-....-. -.r-,1- Coloniia", astlel cota ltar[e a Victoriei Gligor:ovici corlstituie 50%' in
,' . - . - ,:r caclaslt arl 014920637 5 '04
-' '

- -,
.-.,:,-, rle pruprictutc 1l'iizati 1.]r, 505 tiirr i5 aprilie l9c)9 so cotrljriltlt
t::,. -' . , .,., - ..i':i.- :r iLti (.iri11orovie i Scrghci astrlrt'it cot.tli i,a1ot'ioo tlitl bLrrLtr|i1c
.'r.-l , ,- - . - .- ,- :.-.t'i.'i:r iipeici ll cer"tiIrcatr.rl cle prol:rie1.ate 1:r'irzatI nr'505
sc

cc .l..r..- -.-- -, . ..t r.---t:...:lrtic lu cgtir ltarte ' 4 Y'c a ii-ri Crigorovi,:i li,-:i'girci cliil l;Lt;llli
ilt.-'. . , .-.. t-..,, -..-.' -'-..rr -)(.j75.(15 1-\stl'el, cota ltarte a lLrr illigtlt'ovici Sct'qir"i
-'r.'-- ,.. -- -- - - ' .'.-:' ,-:- rri clrclastl'al 0t49?.06375.05
1 !)99 se cc)11 {'irtlli
I

clin bitriltriie ;'\Li'i-


:1:'.ll',l,y1 ir',rol.il crr lrt
:
.
ro;t ':4i

,, ,,1

..-.-S,-,-. .1 :'-i
-''t ir-: bunul imobil clr nr, caclastral 0149105088 cu sr-rprafata de 10,9143 '1i('u

: - ::.':illcatLrl cle proprietate trlivat5 nr,659 clin 19 aprilie 1999 se confrnnir


:.:.. . ..: -r'i,:,i'ietate al 1ui N'logilclea Iilena asLrprcl cotei rralorice clin bitr-r,.rrile ,,\G'f'
,, - ..,,, \s.fel, cota palte a lLri JVlogildea Elena constitr-rie 19 % clin bunul inrobjl
,-. -' :, -.-,-.::'al 01492()6'3'1 1.01.
l.'.:r :er-tificatr-rl de 1:roplietate plirzatd nr. 351 clin l9 aprilie 1999 se confirm5.
..':' r-'r:roprietate a Ir-ii Vozian Ilie asupra colei valorice clin buur-iri1e AGT
-- .. .\stfi:l, cota parte a ILri Vozian Ilie corrstituie Bl 0/o in bunul imobil crr
...
...,-'"4920637).01,
-.
i
::r'tificatul cle proprictate privatd nr', 317 din 19 aprilie 1999 se confilrnl
':.. :.t:'oltrietate a lui "fabrtrioic Anatr,,lie asupra r:otei valoriee din bunLrrile z\G'l-
- .-.-.,, . Conform anexei la cerl"ificatr:l de 1:roprietate privatd nr. 317 se conflrure-i
, : . . --:i'oprietate lar cota lrarte 1.0 a iLri TabLrncic z-\natolie clin bunul imobil clr 1-u'.
-l'nbLrncicAnarl-oLiecor-rstitLrie
-...-,: . .-))206458.0i,Astfel,col-a1:arlealLri ICin
. . ., .. :',r ur. caclastrar[ 014-9206458.01
o
.

:. , ::.'tificatr-rl cle moqtcr-ritor legal nr'.2117 clin 19.03.2008, elibet'at oc notattl


... ..'. --,...:-tt Soltan, Cemat Niira a moqlenil inlleaga cotrt valoricir ce i-a apaliinut
--- .::'--.3.a, - ciel1-rnctului CemaL Vjaciilrir, in hGJ "Coloiiita", C,,nfotil
-- . . :.: nrogtenil.or lergal nr', 9(t?,?, clin 03.10.2C08, elibelilt clc nolarLtl i..rival
.. - : : . llica Ilalairr Nirlaliu a nro,,sl<.:nil" irrtleaqa coti izaloi'ic,i ce i-a altaliiltr-rI
.- '. - '-:: ,. ,. - clefLnctei t.lelnar irliua, in z-\C)'l' '[]oloniia". Asllel, cola parie u-r 1r-ri

I : - ,. --,tnstituie zi-5 %o in LrrrrrLrl irlobilct.i trr, caclaslral 0149206375.08.


: . ::.'-:-rcatr-rl cle ploprietat.e prirzal.i r.rr'. (r74 clin l9 altrilie 1999 se cotr[inr-r5.
. - ..'.:':,t'ietatc a 1ui Rebcja lrulilrail asLlpra coLei valorice clin br,tuLttile r\G'f
- . l..r,brrir al-rcxei la cerUlrcalr.rl r-le 1rlo1;r'iol"ate plivaLi nr. 574 se coitillrn[
-
, -: -.-._-,\ '':tale
la cota 1:ar'le tl'J,99 n/o
ethti li.ebc:-1a JVtrhaiI clin bunr-r] imobrl cll 111',
ot'o clirt
-. - ,.: . , --, -',ro375.08. r\.sL[c], ooltr par'le a lLri }(c:beja Vlihail coirsLiLLrie t].3,99
' , -. ,r' 0149206375.08.
^-. ,-:i..-..e s;q: rcolamanIii, fiincl legaJ in;;tiinfati clcsl;r'c locLtl, claia ;i ol'a
jLrclec.atir
: j. ., .. '-.'.:,lli,
. i-rLr s-au ltrezcntat, ii-tsd, prin intelnrecliLtl re1:t'ezeutatrlul'-ti lLii
.. - -.--.-.. '. -:,,'ocatLr pctrr-r l.)lartrhcleali, aLi cxlrccliat in aclresa irtstaulei o cerere cie

' '-"'_ ,i.ltill :rccstctlt rlill itlr.ltiVelc it-ll'Or..;.Ll': l,-, - -l -' '
_ tl-_; li -

- - .: ' ', . .'.,,'i r clccllral, oir bLrrrr.ri'ile inrottilc i: :,':', - ',' -.

: : : ri '-
't'-'.'
: 1,.,...,
llltlr'-l-)t iitrlci.i tiut.icolc
a
,\(;-, l-

-,.....'i]-illliittlt..Ut15icoi-ilvlritlliul"',]'''.
.,: i,r-: l'cliltclc nitlletri, clocit t'r'..1 t-:-r ,:. .':.
-

.,.,,''lliir..l)]j]llLIr.it'e.lastt.'rlt.:
: .. -' coli:itici ll it'clctiltrLlt l': ' :'.'
l'

. :, r:i (iLlt',:'ttttritti tiN'1 rlt 9l - -


t,--,
-/ /\t).() [.-,
L,.v

;fonsider a, ca instanla cle juclecat.a nl'nteazd sa lind cont , cii reclatnaniii


nll pot fi
,fesponsabili cle taptul cd, in certificatele de proprietate, cota
.valorica car.e li secLlvine in bunr-rrile irlobile pretinse, ntt este indicatd in fra.clii
sau in

rrr.ocefl[e, La fel reprezentantr-rl reclarnanfilor a inclica.t


cd buni-r] crl lll'. cadasl.r'al
.Y'
'h+gl0508g este iai,;;i conlblm nolmelor cle clrept e;risteilte urmeztzd s[ fie inregistrat
,irr Regitrul br-iur-rrilor iinobile in nrocl curveuit'
l
i Reprezentanturl i.S."Caclastni", -R.Popov, itLl a reclluosctlt acfiurnea, a solicitat
rrespingerea acesteia ca neinl.emeiatd gi ir-rstanfei a declarat, cd, penirtt a fi inregistlate
trnu.i-i. irnobile gi
ch-epturile asLrpra lol in
Regisrn-rl br-rnulilot' imobile, iii
conformitate cu prevecl.erile art.28 gi art.29 al Legii cadastrultti blrnulilor imobile nr.
1543 clin 25.0Z.IggB, solicitantul uniteaz[ sd prezinte Cocumentele ce confirmi
clreptr:1, care trebuie sir corespuncld exigenleloi'cerLrte de lege gi s[ iclentifice
bunr"il.
'
in situatia din speld, reclamanlii au prezentat certificatele de Proprietate plivatZr
clin 15.04. Iggg qi respectiv 18,04,1ggg, semna.ie de cliiectori"rl Ageniiei teritoriale a
Departa.meptr-r1-ri privatizdrii gi r\dministrdlii Proprietatii de Stal, cal'e confirurl r-
tr.alsmiterea cotei-1:dr'!i valorice nematerializate clin patliruoniul AGT "Coloni!a", iitsit \--r
cota valoric[ nur este obiect arl inregistrdrii in Registrul bttulirilor imobile, coulbrm
preveclerilor art. 4. aiLegtL caclirstluriui bui,tr-rriiur iiiioL,ilc. Rcsl;ccti'u', ticeste cel'tificato
cle pr.oprielerte nti pol. Ii
luate in cotisicieratic, Cecarece l')l-t co1'es1l'-tlcl ex.igentelor
pre,izute cle Lege ,si nu ictentifica bunr-rl imobi! solicitar sprr: inlegislrare' ln actele
trezeptate cle reclamanli surnt inrJicatc: claicljii ;ri ccliLicii in sr-tma de bani, ins[ clin
aceste acte nLl poate fi cleclurs th;rtLrl, c[ cldclirile 5i ecliiiciile sunt alllllrle constlr,rc!iiie
sclicirate spr.e inregistra.l'e.cle cirtre reclamanli, Nr-r r:ste viua registlatorului, cd, ltt
eliberarea certificatelor c1e proprietate cle c6lre /\gen!ia tei'itoria.ia cie privatizard, nLt attt
fost clescrise bunurile imobile tlansmise in contr.rl cotei valolice. lVjodalitertea cle
transformare a cotelor - pdlti in fi'acgii sau procon[e, precurir qi inoclalitatea iclentifichrii
i11obilgigi este reglerrrenlzitii prin Il.cgulamcntitl cr.t ltrivit'c la trarlsl'orlllal'ea cotei-pirr'!i
valoiice clip proplietatea cornunil in fi'acfii saLr lrrocettte, aprobat prirr Flotarirea
Gr-rvenrului ltM nr. 93 clin 05 ,0?-.2009. Potrivit
pct.4 gi pct.5 clin I(egularlentul nomiualizaL, consiliiie lr:cale irrstituie, iir modtrl C
stabilit, comiiii cle transformare, clin 5 ircrsoanr:, atribLr[iile comisiilor fiincl
r,rr.11atoarele: analiza proceselor'-r,erbale ale qedin!elor corlisiilo| clc privatizare a
bLrnLrrilor intr.eprincl.rilor agricole. cal'e se relcm la ri:pat'l-izare ;i atribr-rirea coteloi'
valor.ice; calc,Lilarea ntirlinrii cotek:r-plirii (in pl'occtrl-c.silll fiacgii ) din Lltrnil|ilc
agricole pr.opr-ietatcA contLrni--r a [utrrror' propriel.arilor cotelpl"-piir'{i vnlol'icc; itltocttlirea
listelor irr.rur-rrilor iprobile agricole ploprietatea cot'ltt-tni pe co[e-pirrfi, conlortn
ritodelglyi expLts iLr tr.ne;ra i-ii.l la pi'ezeniLrl .[{cgLtlilnrelrl; cletertttinare'a sttpra[elei clc:
'i;rl.ocrril'er
ielel at'erelt bgluriior irtrobiie agricclie ploprici.aicii uuLriuirrl pu r)otc-1;Iiiii;
istclor.rrrasililot.,tractoerrclor.cclnrbinclor. rellct'cilrlt'. ett:,,,1o11[ot't'tt tIr:rJelr-lltri c:xpLrs
n ancxrl 2 la prezerrltrl i(egulairr.:iti; intoct'nirea listclor br.ruL.trik:rr agricole (inr'r:l:iIr:9i
cIi'e, cr.:.pt'r:pt i,,rtitl'i ij?:lr.l iri t:iioi: tcrtnett clc
'ltele clecit cele iruobile), clisIr'Lrse cle
:.1:1c,ltal'c, cc,iiltcri:: nci:::.:l:l' :':l--i!i1i 1 r1";"irot {,,'zttrr;r rrnnqlil'ttin l()0%) si casatc: irt
roctLrl stai:rilit, corrlbpl nroclr:lulLri r')illrs ii", riiiexa trr,3 la 1:i'cz.:etttttl Regr'rlattrenL;
t[octriirtri Iistelor ltet'soeiteic:i' cLil't), r:oilii;r't,l 1:r'.:ct::S,]lii'-' ,.1t'l:lil,.: lrlt: seclin'ieiqr'
,7.01)

I
t ./tj

i6onrisiilor de privatizare, clispurn cle dreptril la cota-parte din bunLrrile agricole ") (-/

jproprietatea conluna, conl'onl modelulr"ri expus in auexa nr.4 la prezeutul Regurlarnent;


iiptocmirea listelor persoaltelor clececlate, ale cal'oi: drepturi de proprietate cornLn"r.a pe
cote p6rtlvor fi preluate cle catt'e stat, coufbrm urocleluh"ri exptts iu auexa nr.5 Ia
:rr.ir,'.-. . i:_:-..:----cur Patlimoniul sLlccesolal trece ir-r proprietiaiea staluliti in baza
;:e ,.-..... ;-- :-t,.,:.tii'c asull'a unr-ri patritnoniu \ralcaltt, dar:I i-r.r-r exislI nici succesori
:;s,:...-..-. ......-..: .::aii sar.r dzrc6. nici Ltur-rl diu sr-tcoesor"i r-rt.t a accel:tat sr-rccesilutea, sall
.-,.:,' ,-.. , .------.,-,'.- sr-rnl 1:r'irrati cle clrel:Lr-tl cle sr-rccesir.tne ( art, 1515 Cocl civil);
....:. -.. :':-,.:rlalea
:.-.,'- 1ti'oiectulr-ri cle Decizie a Consilir,rlui ]ocal piivincl altrobalea
- ,_- :. : : , :.--^' Jcli'o clisl:i-rn cle clrelrtul la cola-1:arte clit-r bLtr-..Ltrik: r.gricole
:r: -:.' :'.-:--.--'. -,--t--.t-ia. PLrtrctr-rl 6 al l?-egLtlatteutului, lislele t-ueuIionzrle la pr.;t. 5 clin
!..= , -. ,: :, --r:l.rI plin Decizitr Consilir"rlui local. Potrivit dispozitiilor pct.i5 din
...--.-.-. . == ..1..-.3-ti. secletarurl ConsiliLrlLri local, in bazar deci:ziei Consiliulr"ri local
- ' : - '- r:lar-trlilor caclash'ale ale terent"rrilor a{'blente in-robileior l.ransmise iu
- -. . - - :. -. - ::r'ii valolicc clin patliuroniul lostelol intleprincleri aglicole, iu caz cle
. :-:....:.:. - -.:-;tlel-eerzz-r, in moclr"rl stabilit, cerLificate ]e de 1tr oprictate plivatii ce
, _. '. ., ,.-':.::',:l de ltroprietal.e asLUlra co[elor-p[r!i valolice cliit patrimoniul lbster
l-r

.-..rili,-rlr-ri 1oca1, incleltlinitl sub autolilirlea prit-uat"ulr-ti, estr: eliberarea


-'--.'
:..,.-.-. :... .-- i)i'ollt'ietal:e 1:r"irratri cc confit'ma clteptr-rl i.le ploplietate asr-tpt"a cotelor-
', - : ,-.,;,
. -:-
_ itallirncnir-r1 1os1.eloi' ir-rtr"eplincleli agricolc, in bazit- rlue><elot' 1a
-' =-'::,. a1 comi:;iei cle pritraLt'zat'e er blttruliior aglicole, ootl[oi'tu rrtoclelr-rlLri
-.'- --.: -
:,. . . .'- . ..t'.lsleirrl ljcoirorliei qi Comer'lLrlLri. i,r cotrfbt'ltlit.aLt: oll DCl,1 / al I

I _. , , .. -.. irrregistrarea cotelor-piu'l"i c[in dieptutl clc 1;ro1;iit:tat0 colllLlllll'asllpil'1


. '. - , ,.-.'. -':le prirralizate se cle c,lueazfl de oitlre oficiile caclasllale ter iLot'inle
- .,: rprobile) salr cle catre insl:ectoralele "ln[cJtagro" /per-rtrLr trritqitli,
' -r'-. '. - t.^rl.'e gi tehnicdagriooliL/cloarJaplezentalenemijlocitiraoerlific;att:lorclc
"-'- :'- -' .-.'- a',i asltllra cotei-parfi ,zalorice de czitre litr-rlanrl (sar-r titr-rlari) dreptLrlLri
_-.,-,,ati 1;e cote-1.tirrti ;;i dLrlti:r oeyz, e coult'etc.tclot' oivile 1li'irl carr: acesleit
a : ,. '...
,,, ltro1-rlicLa[r-:, iat' inregirih'at'cit st: tealt'z,eaz,ii ii-t cotrlbrmit"atc cr"r
:..- ,
.-. -,:-..,.r sa,-r fi'ac!ie) ciin lista ooproprietalilor asr-tprit
lturrr-trilor agt"icole,
::' , -. ,= .,.'::',.-' lit.g) ciin l:rezentLrJ Regr-tianleu[.
.-.'.-:.. r.rr- siclera piritLrl, plin prisma not'tre 1or legale pt'ecitate, c[, petll-rtt
., -,
,. -.. :.- --,1-ri 11c 1tlol>L'ietate asullra l:rrrrr,rrilol irlobile transLtrise clef
,, ir-rirtoi'ilor'
.'c rlirr prr{r'irlorriul litslelor in(r'cplinclct'i a1:,''it:olc i:s;te tlcccs:rt'Ii t I

1.. '. ,
" - '::.r'irc J)ccrzilr corrsiliurlLri local plirzincl aprobalea listei bLttrtlt'i loi'
..
: . -. - ., -:':;tIict;-tt,: coltltr!til. ilrr cc,tc-llill'ti si a i)el'soilltcltlt' oltt'e ciisl:lttl cit'
) -- .: .. ^ -..;^.-1.- .-,...,-,.;/\i,\r.^ .\n rlartrr4 ci
!'\/jrrLi'rLi n,-,r'l ilri r',r{,. 1r-\ /'lr)
' itt'rlllri,':l:tlfl ilil ..i,:l
... lU
'tiill\-\, lillrl./liUrtlt' 'ij --:!':'-'-'i:1'- ( i :

:, l:...., --.'.r:iir1 asulll'a cotct-pirrti valor:icc ciin 1:lLrintotliLri IbsLei 'irlLr.e1lr iir''le :i
',' .j .^_t_.. ' t. :-.ie lcl,c ;eclirLriarrlii ltLl ull lllczerrtlLl t'eqistl'at()t'LliLI;, l'e1ll cal'c a 'it
I ..,;l
.:! I)...rr,.,.rii1.
-... r,.r,,tr,,r{,' fl,,
_ .- -_....1.1 l'eil)lllgel'uiL c(lctll()l ruLi.lr|,lrll. lr[)1. r:!i-rlllr,.
r -,:,-', :
:.-r.t:t selts l)il'itLrl lc, consiclcrii rLeitttcnrc'iate, chiar claca reclalrlail!ii s-aLt
-.,-r , -... - s.,-rel.ie in care nu 1:oatc l'i gasilii o solutie cotiftl'trt ,:.'r'irrielor lcqisialrei
lvi--- -_.:--- -\-!-i!L!Iu i"/\/ei!v,..5"'_
'._"'i'-
,
,

,.__: : , -,:1,:.i clt lCClt:tl;1. :.cclrllitrrlii ])t-r:'lin(l lr,t itrr',3,'ricLl':rt,--'ll tit'ei-rlttlttt tlc
-t
(.i
7{
) i/
t-.
"'
..:-.i,-i, solicitat sitre inlegistr"are, cit qi din consiclerentul, cd cldclirile li er-liliciile sr,rnt
::-c.-caie in si-rnr6 de bani, clar ult in fi'aclii sau procente qi c[ in a$a caz leclamanlii
.,:.-:-.:rzi sd urezir-rte Decizia'r consiliuh:i locai ltlivirtcl aprobarrea listei bunuriloi'imobile
:.-.'.::l: i;r'cl:r'ietate c,ontLrna pe r.;r:te 1:arlti ;;i a persoatlelor cat"e clis1:un cle drel:tul din
_-._.:.,.-'li::.ql'icole proprietate comnna;i cer-til"icatele de prol:rietate 1:rituati ce conlirtnir
::-:.:.-.- i:S,-.:iir3 coLei-1:d;ti valoric:c clln 1;atiimor-ri',t1 fostei inti'eplincleri agricole,
\'-zl-. i cie argr-rrlentele sus-nreutionate, inrrocate de t'eprezei-i[antul pirilulr"ri,
_.--s.-..:-.::'3i.-re, cd, certificatele cle pi'oplietate ltrezeuia{.e cle reclat-nanli, alt fost elibelate
: -- - =-.::.t l-eritorialI a Deltartameittuhti Plival.iz[rii gi z\drlirristr[rii Proprietdlii cle
:.,,' _,. :t:: c,eciziei oonrisici clc plivati;.:at'c a Lrtltrltt'i1or it-rtre1:t'it-rclerii agt'icole AGT'
*,.-...,,, . 1lneni nll ir-rvoca rlegalitatca cliberdrii t'espectivelor certillcale qi nici
,--.:.,.:.,.-,--?, sall vericlicital.ea ilcesl.ot'a qt iir a$a si[r-ra!ie itLl tlxistai [etlei cle a
- -..:.:;r':. ci aceste <;er'lificate ltlr corespLrncl exigen!elor 1egii. Dleptr-r1 pet'soanelor
,-....::,-:t aceste certihcate nu ltoa[e l't restt'ins din r-rtotivr,il cd fort-na 1i corlfinr-rtul
--:.' ..:,-,:lol' rrll es[e Llna 1:er'I'cctir qi clar5, Porincl de la I'aptr-r1, cI respectivelt:
.,. , '-,.'.: coplirmi drelttr-rl cle ploltlieLate pi'ivatai al reclat'ilan1ilor, aclica r-trl clt'e1lt
_- ,
,' .: iege. garanLa[ 1:r'irr art. zl(r clin ConstilLriia lt-lvl, irtslert'ria consiclet'd, ca refLtzltl
_ .- ilacastral i'eritorial Chilinar-r, filia1a intreltrinclerii cle Stal "Cadastt'u", de A
.. -._i.:.:.,i crr.iltlri .1c pi'olriietriie 1)ictiits llc t':'.:l:lttll.tlti es1.r,: 'l
i/iolal'e a afl' 1 $ 1

:..-cumslanie insian{a corrsiclelit cleutottsl.r'al. la1lturl, ca, 1:i"in cer'f i[ir:atele cle
-. ,., 'l'critorialir a Depar'{anreLttului PlivatizZrrii ,\ ' ,-:
-y ..:: ;;i
.,i
o, .f if.,ute cle Agenfia
cle llrollrietzrl-e in btrr-rr'rriie
^-... ...-.,-.,i.ii i)r.opt.ie,{.[!ii cle Srat, rcclzLtrranfii c1r:!in clleptLrl
itr-rie piltriinroniLtl AG'i'i' "Coloni1a", clLllla oLllrl Llrtneilzzl'
,. . :,-r.Lillr:atrrl de prolrlictat.e pr"ivarlZr nL, 201 clrn t9 aprilic 1999, se crlrlfir'rrlir
'Li.o,lo,.
. :, , ,'."^ .;;rri"irr" ;'i,-,i H,lrrir,-, asLrp., c:oteri ,zilorice clitt LrurtrLri'ile AC-[
I t :.^^^l-il
'
i1 .','
-' ...-.,lri'el,cotil 1:arl-c a lLri lVllzilr.t i;eoclgi c:6rrstilLrie 90 "A c|n [tttrt-l' 'n''of
crtt

' - .--:,:::l 01492063'/5,01.


p.,. c,:ri"iflcatr-rl cle 1:r'oplietate 1,.r'i.,reri"iL itt' 271 r:lirr 19 eplilic 1999, sc colllii'rIlr
.,'Llcl'il:c t11'1 irrrirrtli]r: /\Gl"
' :, , ai: t:,irt1t'rr:Leilc ti lLri I-'ittusI it.iiiizl;l a:;iii,l'li t:ill-ci t'rL.tnrtl iLllobii cui lli'
- - ...--. . LStl'cl, cota l)ur.t(:.u lLii I)rrr',:el Nzlihliil corr>i.rtttie 5')'ir itt
caclastral 0 l 49?0637.5.0 I
r /\/\ l t C .-.,.: l: sr-: cou ilt'lr-ri
Prin certificatul cle 1:t'o1rt'ietrLc llrivntti iri', I !)i) tlirr i 5 irl:ri iitc I 99?.
...

J"-lt:,1 r1".,-t.nr'-:r.i4-(1lg 1 liri VIr,,zilrr l)atril irsr.ttlt':t r-'otej l'alot'ice clin


btrnLit'ile .AG'l'
'.'i-:i:l - - i ' r'"
'Colonitrr", astlbi . cota pal'tc a lrri Nilazilu Danil cortstitLrie 5 oiir tll htutt.tl irrrobil c'it trt''
,:.tcirstral 0 I -1920(r3 7:i.0 1 .
L/l

prin certificatuil cle moqtenitor legal nr.3403 clin 14.03.2012, eliberai. cle uotarttl
nublic L,pa$cur Eggenia, Constant.in Ion a moqtenit intreagar cotir- r,aloricd care a
-Constantin
1J

'rpurgi,,ut cle.hrnctei Alexandra iir AGT "Coloni1a". Prin certificatr"rl de


rJe ploprietate al
,.,ionrietate privatd nr. 459 clin l9 aprilie 1999 se confirmEr dreptul
Y^ - r
AG',|"' "Coloni1a", astt"el cota
Alexa'cirei Colstaltip asupla cotei vaiolice ciiu bunttrile
"\ri

;;rt. a lr-ri Constantin Ion coi'rstit,-rie 50 % in


]r-un,-rl imobil cu 111', Cadastlal

014920637 .04, s
pri, certillcatLrl cle ploprietate plivatd nr, zl36 clin 19 aprilie 1999 se conflirmd
clreptr-rl cie proprietale al Vicioriei Grigorovici
asnpra cotei veilorice ciin bunr'rt'ile AG il
;Cotonl1u", Cinforiii anexei la cer[ificatLil de plcprietate pri'zat:i nr'436 se confir'rn[
clreptr_rl de proprietate a Victoriei GLigorovici
asr,rpra cotei vaiorice cliu buuut'ile A'Gf'
,;Colo,.i1o,,, urif.l cota parte a Victoriei Grigorovici constiturie 5 0% in bunul irrobil cr-r
nr'. cadastral 0I 492063-15.04 .

pri, certificatgl cle proprierale pri'vatd nr. -505 clin 15 aprilie 1999 se coufirmit
clin bunurile
clreirtul de proprieLate a lLri Grigorovici Serghei aslrllra cotei rralorice
AGT ,'Colonila',. Conforil anexei ia cerrificatr-rl cle proprietate privat[ tlt'. 505
se

confir,ra clrepiLrl cle proprietate la co'La 1:arte'7tlYo a lui Grigort>r'ici Serghei


din br-rnul r-
L-t
inrobil clr ilr.. caclastral 0149206375.Oi.,r-\sti'ei, cola parte a lui Grigoiovici
Serghei

constituie ltl 9tc in br:n,-rl inobil cr.l ll1'. carlaslr:al 014q206375 05'
prin cr:rtil,icatui cle proprier"ate privatiL nr.505 din 15 apLilie 1999 se confirtrid
clre,t,l cle pr:oprietate a ]uri Scr-u'tu Vlarta aslrpi:R cotei trr,ilot'ictl din [rr-tnut'i1e;-\G'i'
,,C,-ilo,i1a',. )\rilr.l, cota par'le a luri Scurtrr lVlai'ta r:c-rttsi.itLt\r:126 9'o in buntrl inrobiIci"l 11]"
caclastral 4920631 5.05 .
01
Prirr certilicatLrl cle pt'oprietale pl:ivzrtli nf.61(r ciiLr I9 aprili,.: t999
se cor][iInri]i
cirepLLtl cle ltropr.ictaLc a lLri CoiliLrh Tu*or,', asliiira col.ci
valclir:e clin bun';ri'l0 '\G'f'
'7 o/o
"Coloni1a". z-\s[I''el, cot a 1:arte a luri C)orriurir T'attrala consLiLtrir: itt br-rur-ri 1111eIi1 t:Lr
nr. caclastral 01 4920637 5 .12.
Prin ccrlilic,alLrl cle proprietlr[e priva[[ nr. l3z[ clin l5 aprilie I9919 se, contlimrl
clreptul de proprietate a lrri ft,apci;in Miirail astrpra cotei valorice din br.tnr-rrile
AGf
,'Colorri1a,,. ol, in br-rnLrl inrobil t:Lr
AsIl'el, cota palte a lLri Ivanciqin ltzlihail conslit.tt\r:93
nr. caclastLal 0 I 492.0631 5.12, C
prin certificatul c1e propr:ietate privat[ nr.200 c]in 15 aprilie 1999 se confirtrth
creptul cie propr.iel"erte al lui MazilLr ii,-rgenia asllllra cotei valorice clin bunttrile
AGI'
,Colo,i1a,,.'Conl.orm ane><ei 1a certificaiul cle proprietate privatir nr.200 se cottf.lrtlrii
I.eptr-ri cle ltropr:ietate it lLri NzlazilLr JSr.rgenia in br.tnul inrobil cu ur'caclasl"ral
)14g206j70.0? cota 1:ar.tc 1.0. ,,\sIlt[, cota 1.Lr|tc I lrri N'laziltr l:itrgerria cstc l'0
irr

P;iq t:crLi[lcal-r.rl clr: llropriet.al.c ilt'ivat[ trt.' i0fj clilr l9 aprilie I 99i9 Se
qr..1'r.{:i1nr?r

..or11 ,r! LtU ,.,"n,"r"iltlte


-trLLtl .!o lJrV]Jl.r\ a lrlr Abai;il itl :lllliL ?Stt|1'21 ,'t'rlr'i r,ialr-rl'ir t' ,:iirr l'rrtntrrile1l\G'f :l ^..
Colonita".',qsit0t, cota ltnrte a lLri Abal:ii iriatailtt ct.rtt'slituie 2.3
ct'o
lll bLlIiLll lllluutt ur-r
i' caclaslrul 0lzl9l)3in8.0l 1i 0l .i9103'i-l[i 0?'
I O()() c,rr ,.1111 {li 1'1rri
i-'t trr e t:tiii'ic.i.Lil tl'': 1ri't'i.'i ir:i;'ri': 1ri'i''ei5 ;-it" lil'j l'liri li') lliiIili':
i )., .r ,.t'.

l\G l-
'c1:tr.rl
clc 1t;ot;t'ietzl1e al lui Irrailclt'a L-iciia aSLll]l'i:l t;rltci VaIot'ict: clitr i:utntrt'ile
cti
,olorriLa',. Z\stl'el, cota ltartcr a lLri Ivairorra [,iciia coirsliiLtir.r ? /.'7 ')''L in bLtrtutl tltrobti
c2rlnqllrl 01 zl9 I 0323"t.0 I si () l'l!) I ()-r? lR 0?
- .. \rr(t.)Ll (l I t-, r ,
(// 4
/t'
((

u' ^j-'..r celiillcatuL cJe urorstenitoi'legal nr.4122 clin 17.05.2012, eliberat cle notar.LrI )'i
,.--^. , .-.:.:sa l\''Ierer"Lta, ,z\babii Nzljhail a moqteuit intreaga cot[ va]ot'icai ce i-a aparfiuut
. -' ..: ..rj i\babii Vasile in AG']'"Colonita". .z\stI'el, cota pai^te a lui Ababii ifAitrait
' ' -.1..,- .e -50 "/o ciin bunulile in-robile cu nr.c;adastlal 0149204298.01 si
-,. :'-,+)97 .0 1, cor-rfbnr 1:lanului geometric,
i,, P:'ir certificatr-tl de rlogtenitor legal nr.3251 din 17.05,2.012, elrbelat cle notar-r-rl
:-.,'-.'- Soltan Romau, Ababii Lllena a tnogtenit ir-rtreaga cot[ rzaloric[ ce i-a aparfinut
,.:-,::-.:LLilLti Negrescu Vasile in z\Gf "Colonita", 1-\stl'e1, cota parle a Jr-ri Ababii Elena
ok in bunr-rliie inrobile cu nr. caciastral
- - -',..:rie 50 014920tt298,01 gi 014920tlZgl.Ol,
---. ^ ^ --. .l-
- -.
1
,-,iititLlJLtl geonrcti"rr:.
-)r'rr cer'[ificatr-rl ck: pr:oprietate privath nr.659 clrrr 19 aplilre 1999 se confirmd
,--,'::.-.i Ce ploprietate al lr"ri Mogilclea illena asllpr.i cotei vzrlolice din bunurile AG'f
.l: :.:.;a", Astfel, cotaparte a lLri lzlogllcleaElena constitr-rie 19% in br-rnui imobil cu
', :,.: ..sira] 0149206371.01.
l.'r-, cerlificatul cle ploplietate plirrat[ r-u", 351 c]ir-r i9 apLiite 1999 se crxfinlS-
--.'-',... .ie 1:ro1:rietarte a 1r-ri \/ozian Ilie aslrpra co[ei valorice clin bunlu'ile z\Gf
l-.-..-,a". z\stfel, cola parte a lr:i Yozittt llie constitnie Bl 0k in br-rnul imobil cu
C . :,-. ,:'.:'11 014920637 L 01.
-...r col'tificrtu1 de plcllr"icl-:tLe 1:r'i.,:tlir nr".3l7 clin i0 7111r"i1ie 19a9 se cotrSrnri
:-. -.:,rroprielale a lLri l-abrtncir: Anatolic asupla cotei valoricc clin bLrnui'ile ACT
- ' . (lonl'blnr ane;iei la cer'lil'rcatul clc propri,;talr: nrirztrtir rtr.3)'7 se conlli'r-nir
..,.. - : :ri'ti;r'ie tate la r.;otar parLr' 1.0 a lLri .1.'aLri-tncic z\nal.olie din br-rr-rrrl irnoltil clr rrr',
-..... ,. ,-r i!19)06LbB.(11 . z-\sifel, cota l:ai'le a ir.ri 'l'aburncic.A.iialolie cor-rstilLrie 1.0 in
-. -.,;,i cr-r nr'. cardastral 01492A64.5 8.0 t.
. ::i'Ljiicrilurl c1e nroqterritoi'legal iir',2111 cliir 19.C3,20C3, cliberai. clb notai"ul
. . -.--.::-i:r Soltan, Cernrt Ninrt a rnorsleniI irLtleaga co[a rualolica ce i-a apallinLrl
-- . -:'Sir-ir, - clclr-rnctulLii Cernat \/laclimir', in A.G'l- "Co1oni1a". Confomr
-, ..- , iic mo;tc',rritor logal nr, 9633 clin 08.10.2008, clibcrar[ cle notat'ul privat
-.-: ...,- -i:.:i:r, fiica Balanr Natalia a'moqtenit intreaga cotii valoricd ce i-a aparlinr-rt
-.-,-.'.'-. -i:.:;8.,-de[Lrnctei Cenral ]rTina, in u\G'l'"CoLoni1er"..Aslfr:1, cota ltarte a
'., . - , -',, ,.' :or-rstitr-rie z[5 0,{, in bunrrl inrobil cu nr'. c:aclaslr"al 0ltt19206375.08.
o ,' , -. .-.::,iLti c'ic 1l'oprielut<: prival"ii rrr. 6Jtl clin l9 aprilie 1999 se cot-t1-tt'tttlt
,-' ':. ', , ,. - :-',.iiirc a ILri Jtebeja Mihail asr-rpla cotei valorioe clitr bLurr-trilc z\C'f
,- . . . ,^-.-.-'-'l':r': ancrci la celtifical"Lrl clo lrroltliciate ltrirrata nr. 6Jt\ sc coitfil'rni
:..'- . - , .. , .. :.r.: la cc,ia l)arte t13,99
o/u aluri l{ebeia Mihail clin brrnrrl iruobil cll ilr.

-,,I " -: .: \stfcl, cota l)ai'to a lLri l(obcla Nilihailc:onslitLrjc zf -',,99 9/o r1ir,

[r -, ---'- - -... . -. , :i:r -'l'.:"i :'::l-r*r:r:Lii .z\.1.111;ii N,'iilrli], '\i', l'i: 1i '': il
..1.-:, -r i- r,,:. ...1:.', '::,,: a:::tC;c:r cllelriLtlr-ti cie p;o1:r'rctltc rtsLtltt'a itLti'trilr-ti ir,rc i,-li e l,
:' -'.: .,:-: .':: --.. .- :: , r'..r',rl':t[:r r],-' l0,O7l1 3 liir (e u r-lt'sLirttiia ll(-'1-la:r..i-, ' .

i;,,.:..,r<i;ri'r: ir: li.cgi-.iiul lrLrrrr,riit-.r' irrir.bili: nu cloi-rl constnrcl.iilc. ci loale llLttlirt'i1c


t:llcl.t -,

ll
z/r ,

sprijir.u_rl acesLei concluzii


sunt preveclerile alt.2BB alin'Z-A CC, care in modl,;;
irr
exp,'es stabilesc ci, (2) la
catego'li:l:"i:"i:l"i:l:lif f:'""'T"*f::1ll:' o:,T:Ylll",,u
::, ciadirile":;'
sepal"at"',
Itt"rrrt"j,^';;1;.i'' o'uotice lesate,sll'.1^1:,'ll'Y:]i:":"::,:rt":.,::::,,'.''
ft3]-r"li]]:",p:l]i'^:..""0:, ::31:1i' in r3od i
gi vr
Ll\'til I tv tr
oonstrutct'iile r"t'ati
OUllbtl.
"'i.. "r"
,lrirr^r sau artillLcial, este incorporat
durabil acesi:ea, adicd bunr-rrile a c,,r'or"
l:., considerabile desti'afiei lor' (3)
cleplasarr.e nu este fooirrita
fi:l I ,. .ut''u plejr-rdicii
separale in ,rod provizo.iur de nn teren, pentru a fi
Ir.drni, b,,r_rri irroiit" rnaterialele
i.eiirtrebr-,inla1e, atit ti'rp cit
sint pdstr ate i, ..:,.1:1 tbrur[, precLlln qi p[r!ile integran're
provizoriu de acesta dach sint destinate
ale unr_ri bu, i,robil "r,r. sint cle[aEate fi i.trebr-ri,late i'loc,r ceror vechi devi.
p-.,e'trii a
reanrirlasirrii. vrater.ialele aclr-rse
cre br-r.ur'i imobile pot fi raportate 6i alte
bu,uri imobile. i+j i" [ege, la categoria
I
p,
o'n'll, s9-r:{iaz[ la c-alega,la c1e-bunuri
.pinia instanlei acest obiectiv acrrativ.
I

avi,cr o a$ezare fix;r qi stabil6, fiincl Prir-r Lr,,are necesard inregistrarea


irnobile, i,obile, peutrut
titula*rlr-ri cle crrept,Li, i, Regitrul bunurilor
I

:,
ffi*, or',rilorietatea a i.ve'tariere a mijloacelor
a""rrr-ria fald cle r-er!. Din infoi,ralia actr.rliri cle
opozabiiitut"u in
se consrar-ir cd acest bu, este i,clns
I

it
fixe gi a activelo, n.,,u,.iiale a cA]r ,,coronigai'
lisra tttnurilor coopera[ivei' V

exPtlse' confortl art. 25 alin'1


(b), arl'26-2'l din Legea
in cclntextr-r1 ceior
contenciosLr1r"li aclnri nistrativ,
art' 238-24?.,2-7-278 CPC al RI'1, instanta

i{ot ,i r' .;r I t e:


/\cl rrr i te acli Lt nea,
Car-rzrstial Teri{"o'ia1
riincl iiegaie, clociziiie e,isc cJe cliciLrl
, ct
A'rireazS -i.S."Co,1asl"it-,",
1a 14 t-uartie 2l)12' priir care s-a refitzat
irr
Clriqinar.r, filiala Mihail'
ar rcctarla.!ilor Ivraiitr-r l?eroclor, Putrcel
inr.egistrar.ea rrrel:tr,,rri a" 1:r.o1:r.ietrrr-e Mqziltl
cqnir-rh ramara, rva,ciqin i\'ilhqil,
Mazilu Da,ir,co,stantin-ron;-,Scr-rrtu iVrarta,
GrigoLovici victoiia, Grigorovici serghei,
Euge'ia, Ababii Natalia, Iva,ovzr I.iciia, yo'zian ilie, 'labuurcic
vlar.ia, ztbabii r-:lena, [,rogilclea R1e,ar,
Ababii Mhail,Ababii C
aslrpra bu,r"u'ilor i,robile cLI uttmerele
Arratol, Balauir Natalia gi Rebeja Mihair
Qt4gzoG375'0-5; 0149206375'12'
caclasrr:ale or49206375.0r; 0 iqgzooll5.04;
0149204298 91-'^::*'?:??.,1,l^','
0149206370.02; 0149103238'01; 0149 t03238'02;
0149206371.01; 01 49206458.01; 0149206371
0.8 011:lP:'::: ,,,#|;,ililli
?, i'robilele srts-t,entio,^te itr
,io,ri'ari z.a\r tc a.1t,, ^u,
::i33ffiil,1, ;['",::'ffiilI],lrii a crcrc:lor eliberate cle r\gc,!ia teritorialii
baza ccrtificateior.crc,ro,rie[atc: f,:i,,rtn;i
Stat'
l'rivatizirrii qi .'rclmiuist'irrii P.opriel"atii de
CSiq;ina' a Departerr',',.,r',t,.,1i.,i

N4azilLr l;eoclor' Pltrcet


i{ecu,oir;;te cl'ellturl cle 1.r..1:rietatc a1
-iccla*ia,lilor''1'aurara, ivanciqin N4ihail'
lviihail, N4azi1, Da'il,clonstantin J.orr, scurru vlarr-a, croriiuli
iviaz;it' liugerria, r\babii )i1t1ri1,. i',;':;ilogilcrea r]lena, vozia r Iiie
!l''lll.,':]'t{l*::"}^ti:,t:,i:l',ii-:?;l';i:
;l|llil:, 'xfl:i,l?',utff:;,t)ii;'l'^;;,i,,"iiu,,,,;";i",,;,
or.,-pru l;iriiLiril"i' r.;c!:iie ^!:
irr*,;.^o;il: , Bara,r. Nnrario- ii'I1ebeia ir,rrir.ii
iiirmeLcle
sLrs-nre trtiotrate- clLrpll cI Irrl Itt'tileltz-it:
,-
"
.,,,'' I 5
((t?

- asupra bunului irrrobil clt nr. caclastlal 0149206375.01 , - dr-rpd lYlaziftr Feodor 9Ct o/o, ?, ,

dupa Purcel lvlihail 5 o/o, clutpai Vlazilur Danil 5 Yo;


- aslrpra br-rnulr-ii irnobil cLr ur. caclastral 0149206375.04., - dtrpd Constantin Ion 50 %
dup[ Grigolovici Victoria 50 oh;
- asupra br-tnului imobil clr nr. caclastlal 0149'206375,05, - dr-rpa Grigolovici Serghei
740h, dr"rpa Scurtu Marta ?6 %o;
- asupra buurr-riuri imobil clr nr, caclastral 0149206315.12, - clr-rpar Coiiir-rh Tama.ra 7 o/0,
dupa Ivancigin Nuliliail 93 %;
- aslq)ra l:unului imobil cLI ir]', ciiclastral 0149206370,02,- clupa Xzlazilu Eugenia cota
paile 1.0
- aslrpra br-rnr-rlr"ii imobil cLr nr, cardastral 0149103238.01 gi asr-rpra br.rnr"rh-ri imobil cu
nr.caclastral 0149103238,02, - dupa Ababii Natalia 2,3 oA, clu1r5. Ivanova Lidia 97,7 nh;
- aslrj)ra br-rnr-rh"ri iurobil clr l1r. caclasli'a1 01t19204298.0.[, - cir.rpd ,r\babii Mihail 50 o ,

- asLrprabunului irnobil cLl nr, caclastral 0149204297.01, - clr-rpa r\babii VIihail 50 oh,
dLrpd Ababii Eleira 50 0 , confoi'rn platu,rlui geouretric;
- aslrirra bunulr-ri imobil cu r'lr. caclastrtrl 0149206371 . 01 , - clupl lVlogilclea lller-ra 19 o ,
clurpa \/ozian IIie B1 %;
'-['nlrttLcir-: I\.na1.ol
asLriri0 b,"rnurlui intobil c,"l n1'. c:rcl:ts;llll 0t tl920(zljR 0l - clrttr:i
parle dc L0;
- asrUra bLurulr-ti iinobil cu. nr', oaclastial 01/lt)206375.08, -' cir,rl:a llalar-rt'|.lata1ia /'5 oh,
u,/0.
CLrpr Rebeja Itziihail 43,99

V Itecurr-roagte clrelrtr-rl clc propriel.ate asuilra bunLtlLri iLnobil Ii\Z cLI ni", caclastlal
0149i05088 ou surl:rar.[rriei cle ]A,9743 ht'r (cLr clestiiiaiia irei:roclr-tctiv) cluph Ababii
fulilrail 40o , clup[,Ababii lVaLia 30% 5i clupir z\babir ijlena 30% Si sr: obJigii OficiLti
Cadastral Teritorial Cirirsinau al i,S,"Caclaslnl" sh nioclifice;i sri receplioneze 1tlanr-tl
geonretric asr4lt'a buuului inrobil \A,Z cu tir, r:ac1as{.t'al 0149105088 cr,r suplalafa ck:
10,9743 ha (cu destinalia nelrroductiv) duph Ababii l\4ihail tl}
uh, dupd Ababii Maria
30 % gi dupl r\babii I:lena 30ot'0, cr.l lt'toclil'icarea Lrltclioarl a platiLtrilot' lerenLrliloi
adiacentc obiectivului IAZ.

Obliga Oficiirl Cetclastlal Teritolial Chiginau al i.S."CaclastlLt" sI reoep!ioneze


planunlc geometrice 5i sI inlegistreze cli:eyttLrl cle 1:r'oprietate a1 reclarti anf ilor aisLrpf a
i br-,,.r,-,r'iloi' i rrobile clr-rpi cLur Llr'rrcaz-ri :

cLr ln'. r)l(lashal A14q206-\75.01 , - cl'-tpa Nzlazilrr l:'coclor' 9t) "1,,


\',,r,,1r,',r [rrrrrr-rliri irrrobiI
ok, cluptt l\ifaz,itu Datril 5 ?6;
\dtrlrar i)rrrccl N'lihail 5
<A O/
\.nr1,,p1.^ bLrnLrlLri inrol.ril cri rrr.. carJas1.r.il O1t1g1()6115 0r1., - dr.r1:ra Con:^1iti^rtitr Ioll -) \./ z'O,
lrl,,,-^ r-:..:
rJllBUlU\'lUl
,;^: \/i^+^,.1,,
Y lu('trIleL
<Ao/-..
/u\
1'tttyct -/\/

\'asupla [trrnLrlLri irnobil L)L] nr', caclasl"ra1 0121920637.5.05, - clutltaL Lirigol :ovici li,ergirci
a-6 Oo,1','.
\)'t9'u, ,lirPrr ScLrltLt N'[arta
'7 t\,/
\asLrlrra bunrrlLri irrruL,il eLr irr'. eur.lir:ji.rai 0i$2A$7J. 2, - tliLl-rli Cici,ii:h "1-.. ,^..,...,^

i'ltrpa
jVliliail ()3 (r;',
Ivarrcisin
\'asrrlrra [rLrnulLti inior.ril cL] rlr. crtclastral l-\lLlc)206310.0?-,- clr-rpa N;[azilrr L:Lrgerr iizr cotii
lurrte L0;
li
--'t,;

_ aslull.a b'nr_rlrri inrobii cl,r, cacrastr.ar 0149ro3zig,0 I


gi arsr-rpra bur'r-rruri i'r'robii c,
oA, 0k:
clr-rpd I,eruova Lidia 9'/
nr.caclastra] 0149 103238.02,-
clr-rpa Z\babiiNatalia 2,3 'l
];;;;r. b,,,l,i irirobil c..,.r'. caclast'al () 149204298'O l, - dr-r1;i-i z\babii lvlihail 50% '

arp^'iir^bii Il1ena 50 "'/o, cotlfottu i:1anul'"ri g??l"l?lfit; Ababii Mihail 50 oh,


- asupra bunr.rlui irnobir olr nr. cadastr.al 0r4g2o4z9l
.ol, - chrl)ir
oh, coulbt'r'tl ic;
a,-,pa'auubii Elena 50 1:1arlLllr-ri seo-n]_etf
- urupru bunr-rl,i imobri clr r",f, caclastral 0149206371.01,
- clupd l\zlogllclea Elena 19 o/o'
chrpa Vozian Ilie tl l %;
_ urr,rro br_r,r_r1Lii iurobir olr nr. cacrastr"arl 0149206458.01., - durPIi'1.'abunoic
Anatol cota.
pai'te de t'0; .,AA l.nr Ao -r-..^^ n^r..,,.. r\T^.r.^l .in tl5 o/
/lK 0/0,
I orr,lrrn brinr_rrr-ri imobil r:u ur, cacrastlal ^r 0r49206315.08, - clr-r1:a Balar-rl lrlalalia
clr-rira Rebeja \4ihail
tl),99 o ,

termeit cle I5
I-Iolar.irea este cr-i clreitt cle reculs in Cr.trlea Sttpreura
cle Jr-rsti!ic'

z)le.

C
Pregeclintele qeclinlei,
\ /rl) ,'t-/
/a7 /
t" /. /- ./-'(l-'L)Llt5Ltv
l),,r^^^
Jr.rclecitot: ,../'- 7'I -'-

fi
,^l 'l
il,,
,/t_
-(..-t*..
C6t2, i;/)- t,..,!'-,Lq -

''
t"t .i
I\./l-(. )i.-.1
J..
1 i,
-

tI
I
t
\ \

.,t!
,r'-l |
tt

'',,''
J

tNcHETERB
l- c:;:rr.rbrie 2012 mun.Chiqindu

Curtea de Apel Chiginiu (Colegiut Civil, comercial qi de contencios


administrativ in prima instan{[),
.: :.-:-:..:lenta:

Pre;edintele gedinlei L.Bufgac

Grefier V.Sandu,

Eraminind in gedinla judiciard deschisd cererile de revizuire depuse de


':"::i Simion gi primdria s.Colonila impotriva hotiririi Curfii de Apel Chiqindu
c:- t-;9 iulie 2012, emis[in cauza de contencios administrativ la cererea lui Mazilu
e F::c.o:. Purcel Mihail, ivlazilu Danil,Constantin Ion, ScurtiMarta, Coniuh T6mara,
I'..:ci;in Mihail, Mazilu Eugenia, Ababii Natalia, Ivanova Lidia, Grigorovici
Grigorovici Serghei, Ababii Mihail,Ababii Maria, Ababii Elena,.
"'i::oria. Elena, Vozian Ilie, Tabuncic Anatol, Balaur Natalia gi Rebeja Mihail
\i.riildea
-"::c:ri..'a Inl.rentirderii de Stat ,,Cadar,i:'r;"(CCT Chiqindu) privind anularea actelor
.c=:ristrative,

constati:

La 29 martie 2012, reclamanfii Mazilu Feodor, Purcel Mihail, Mazilu


Daril.Constantin Ion, Scurtu Marta, Coniuh Tamara, Ivanciqin Mihail, Mazilu
E -reenia. Ababii Natalia, Ivanova Lidia, Grigorovici Victoria, Grigorovici
Se:ghei. Ababii Mihail,Ababii Maria, Ababii Elena, Mogildea Elena, Vozian
o II:e. Tabuncic Anatol, Balaur Natalia qi Rebeja Mihail s-au adresat in judecatd, in
procedura de contencios adm.inistrativ, cu cerere impotriva intreprinderii de Stat
..Cadastru"(OcT Chiqin6u), solicitind anularea deciziilor din 14 martie 2012, prin
care pirirul a refuzat in inregistrarca dreptului de proprietate al reclamanlilor
Eupra bunurilor imobile cu numerelr: cadastrale 0749206375.01; 0149206375.04;
01-19106375.05; 0149206375.12; 0149206370.02; 0149103238.01;
01-i9103238.02; 0149204298.01; 0149204297.011, 01491055088; 014920637t.0r;
01-19206458.01 gi 0149206375.08, proporfional cotelor-pdrfi pe care reclamanlii le
delin in imobilele susmenfionate in baza certificatelor de proprietate privatd
eliberate de Agenlia teritoriald Chiginiu a Departamentului Privatizdrii gi
Administrdrii Propriet6lii de Stat. Mai solicit[ reclamanlii recunoaqterea dreptului
de proprietate al acestora asupla bunurilor imobile cu numerele cadastraie
susmenlionate, cit gi obligarea Oficiului Cadastral Teritorial Chiqindu al
i.S.,,Cadastru sd receplioneze planurile geometrice 9i sd
imobile dupd
inregistreze dreptul de proprieiate al reclamanfilor asupra bunurilor
cum urmeazS:
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375'01 , - dup6 Mazilu
o/o, dupd Mazilu Danil5 o/o;
Feodor 90 yo, dup6 Purcel -}'/rihail5
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375.04, - dup6 constantin
Ion 50 Yo , dupd Grigorovici Victoria 50 %o;
- asupra bunului irnoUit cu nr. cadastral 0149206375.05, - dupd Grigorovici
Serghei 74 oh, duPd Scurtu Marta 26 %;
- uJupru bunuluiimobil cu nr. cadastral 0149206375.12, - dupd Coniuh
TamaraT %, dup6 lvanciqin l$ihail 93
o/o; r..

- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0t49206370.02,- dupd Mazilu


Eugenia cotd Parte 1 .0
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0t49103238.01 yo, qi asupra bunului
imobil cu nr.cadastral 0149103238.02,' dupd Ababii Natalia 2) dupl Ivanova
Lidia 97,7 Yo;
- asupra bunului imobil cu nr.o cadastral 0149204298.01, - dupa
Ababii Mihail 50 %, dupd Ababii Elena 50 , conform planului geometric;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastrai 0149204297.01, - dupd Ababii
Mihfi 50 oh, dupd Ababii Elena 50 Yo, conform planului geometric;
- asupra bunului imobil(iaz) cunr. cadastral 0149105088 cu suprafala de
l1,g743 ha (cu destinalia neproductiv) , -dupd Ababii Mihail 40 %, dup6
Ababii Maria 30 % , dupd Ababii Elena 30 % , cu modificarea 9i
receplionarea noului plan geometric.
- asupra-bunului imobil cu nr. cadastral 0149206371.01, - dupd
Mogildea Eiena L9 %, dupd Yozianllie 8l
o/o;

- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206458.01, - dupa


Tabuncic Anatol cotd Parte de 1.0;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375.08, - dupd Balaur
Natalia 45Yo, dupd RebejaMihail 43,99o .

in motivarea acliunii reclamanlii au invocat,c6, la 13.03.2012, s-au adresat


Oficiului Cadastral Teritorial Chiqindu al i.S."Cadastru cu cereri, prin care au
solicitat inregistrarea dupd reclamanli a dreptuiui de proprietate asupra bunurilor
imobile cu numerele cadastrale susmenfionate, proporfional cotelor-pdrfi pe care
reclamanlii le delin in aceste imobilele inbaza certificatelor de proprietate privat[
eliberate de Agenlia teritoriald Chigindu a Departamentului Privatizdrri qi
Administr6rii proprietdlii de Stat, insd cererile au fost respinse prin deciziile OTC
Chiqindu din 14.03 .2012,pe motiv, cd bunurile imobile la care pretind reclamanlii nu
sunt identificate.

Menlioneazd, reclamanlii, cu referire la art. 315 gi art.320(2) Cod Civil.


aft.art.l(l) qi afi.4(l) din Legea cadastrului bunurilor imobile, c6, prin refuzul de
inregistra in Registrul bunurilor imobile a dreptului de proprietate al reclamanlilor
urupiu bunurilor imobile pretinse, drept care a fost dobindit de reclamanli in condili:
legaie, piritul incalci acest drept. Deciziile emise de OCT Chiqiniu in acest sens
reclamanfii le considerS ilegale, deoarece, conforrn actelor prezentate, qi anume
certificatelor de proprietate, se confirmd dreptul de proprietate al reclamalilor
asupra bunurilor imobile susmenfionate, dar, din motiv cd toate construcliile care au
fost supuse privatizdrii din fosta GJ ,,Coloni1a" nu au supuse inregistrlrii primare,
reclamanlii nu-gi pot legaliza acest drept, unicul mijloc legal de a soluliona aceastd I
,t
problemd fiind
recunoagterea prin hotdrirea judec[toreascS. a dreptului de proprietate ,;l
r$1

al reclamanlilor asupra acestor bunuri, cu obligarea OTC Chiqinau sd inregistreze 'fi


'i
acest drept in Registrul bunurilor imobile.
i

Mai in{icd"reclaman\1i,c\,temei de refuz in inregistraread,reptul de proprietate


pretins de reclamanfi, piritul a invocat cd forma qi conlinutul documentelor
prezentate nu corespund cerinfelor legislaliei in vigoare, insd nu a indicat concret
care sunt aceste incdlcdri qi neajunsuri, precum qi care este modalitatea de inlSturare
a acestora.
Menlioneazd,reclamanfii,cd, conform certificatelor de proprietate privatd din
anul 1999 eliberate de Agenlia Teritoriaid Chigindu a Departamentului Privatizdrh,
se confirm6 dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile care au fost supuse
privatizdrii din fosta AGT ,,Coloni1a", insd in respectivele certificate nu sunt
indicate concret bunurile imobile. ,1

Prin certificatul de proprietate privatd nr. 201 din 19 aprilie 1999, se rE


!i1

confirmS dreptul de proprietate a lui Mazilu Feodor asupra cotei valorice din
bunurile AG'I "Coloni1a", astfel, cota pr;i|.: aluiMaziiu Feotior constituie 90 o/o i,in
bunul imobil cu nr. cadastral 01492063'15.01
Prin certificatul de proprietate privatd nr. 271 din 19 aprilie 1999 ,So
confirmd dreptul de proprietate a lui Purcel Mihail asupra cotei valorice din
bunurile AGT ,,Coloni1a", astfel, cota parte a lui Purcel Mihail constituie 5 o/o in
bunul imobil cu nr. cadastral 0149206375.01,
Prin certificatul de proprietate privatd nr. 199 din 15 aprilie 1999, se
confirmd dreptul de proprietate a lui Mazilu Danil asupra cotei valorice din
bunurile AGT ,,Colonita", astfel , cota parte a lui Mazilu Danil constituie 5 Yo in
o bunul imobil cu nr. cadastral 0149206375.01.
Prin certificatul de moqtenitor legal nr. 3403 din 14.03.2012, eliberat de ,i
il,I

notarul public Lupaqcu Eugenia, Constantin Ion a mogtenit intreaga cold, valoric6 'i

care a aparfinut defunctei Constantin Alexandra in AGT ,,Coloni!a". Prin certificatul


de proprietate privatd nr. 459 din 19 alrrilie 1999 se confirmS dreptul de proprietate
al Alexandrei Constantin asupra cotei valorice din bunurile AGJ ,,Coloni1a", astfel
cota parte a lui Constantin Ion consl.ituie 50 % in bunul imobil cu nr. cadastral
0149206375.04.
Prin certificatul de proprietate privatd nr. 436 din 19 aprilie 1999 se confirmd
dreptul de proprietate al Victoriei Grigorovici Victoria asupra cotei valorice din
bunurile AGT ,,Coloni1a". Conform anexei la certificatul de proprietate privatd nr.
436 se confirmd dreptul de proprietatr: a Victoriei Grigorovici asupra cotei valorice
!

din bunurile AGf ,,Coloni1a", astfel cota parte a Victoriei Grigorovici constituie
50oh inbunul imobil cu m. cadastral 0149206375.04 .
Prin certificatul de proprietate privatd nr. 505 din 15 aprilie 1999 se confirmS
dreptul de proprietate a lui Grigorovici Serghei asupra cotei valorice din bunurile
AGT ,,Coloni1a". Conform anexei la certificatui de proprietate privatd nr. 505 se
confirme dreptul de proprietate la cota parte 74 Yo a lui Grigorovici Serghei din
bunul imobif cu ff. iadastral 0149206375.05. Astfel, cola parte a lui Grigorovici
Serghei constituie 74 % in bunul imobil cu nr. cadastral 0149206375-05.
Prin certificatui de proprietate privatd nr. 505 din 15 aprilie 1999 se confirmd
dreptul de proprietate a lui Scurtu Marta asupra cotei valorice din bunurile AGJ
oA.in bunul imobil cu
,,Coloni1a". Astfel, cota parte a.lui Scurtu Marta constituie 26
nr. cadastral 0l 4920637 5 .05

Prin certificatul de proprietate privatd nr. 616 din 19 aprilie 1999 se confirmd
dreptul de proprietate a lui Coniuh Tamara asupra cotei valorice din bunurile AGf,
oh in bunul imobil
,,Coloni1a". Astfel, cota parte a lui Coniuh Tamara constitui e 7
cu nr. cadastral 0149206375.12.
Prin certificatul de proprietate privatd nr. 184 din i 5 aprilie 1999 se confirmd o
dreptul de proprietate a lui Ivanciqin Mihail asupra cotei valorice din bunurile AGJ
,,Co1oni1a". Astfel, cota parte a lui Ivancigin Mihail constituie 93 % in bunul imobil
cu nr. cadastral 0149206375.12.

Prin certificatul de proprietate piivat[ nr. 2C0 din 15 aprilie 1999 se ccnfirmd
dreptul de proprietate al lui Mazilu Eugenia asupra cotei valorice din bunurile AG!
,,Coloni1a". Conform anexei la certificatul de proprietate privat[ nr. 200 se
confirmd dreptul de proprietate a lui Mazilu Eugenia in bunul imobil cu nr.
cadastral 0149206370.02 cotd parte i.0. Astfel, cota parte a lui Mazilu Eugenia este
1.0 in bunul imobil cu nr. cadastral 0149206370.02.

Prin certificatul de proprietate privat5 nr. 708 din 19 aprilie 1999 se confirmd
dreptul de proprietale a lui Ababii Natalia asupra cotei valorice din bunurile AGT
,,Coloni1a". Astfel, cota parte a lui Ababii Natalia constituie 2,3 Yo in bunul imobil
cu nr. cadastral 0149103238.01 qi 0149103238.02.
Prin certificatul de proprietate privatd nr. 185 din 19 aprilie 1999 se confirmd
dreptul de proprietate al lui Ivanova Lidia asupra cotei valorice din bunurile AGJ
,,Coloni1a". Astfel, cota parte a lui Ivanova Lidia constituie 97,7
o in bunul imobil
cu nr. cadastral 0149103238.01 9i 0149103238.02.
Prin certificatul de moqtenitor legal rtr.4122 din 17.05.20t2, eliberat de
notarul public Raisa Mereu!6, Ababii Mihail a mogtenit intreaga cot[ valoric6 ce i-a
apar{inut defunctului Ababii Vasile in AGf, ,,Coloni1a". Astfel, cota parte a lui
Ababii Mihail constituie 50 % din bunurile imobile cu nr.cadastral 0149204298.01
qi 0 I 4920 4297 .0 1, conform planului geometric.

Prin certiflcatul de mogtenitor legal nr. 3261 din 17.05.2012, eliberat Ce


notarul public Soltan Roman, Ababii Elena a mogtenit intreaga cotd valoric[ ce i-a
aparlinut defunctului Negrescu Vasile in AGJ ,,Coloni1a".astfel, cota parte a l*-
I

Ababii Elena constituie 50 % in bunurile imobile cu nr. cadastral 0149204298.01 gi


0l 49204297 .0 l, conform planului geometric.
J
{
ifl
Prin certificatul de mogtenitor legal nr.41,22 din 17.05.2012, eliberat de
notarul public Raisa MereufS, Ababii Mihail a moqtenit intreaga cotd valoric[ ce i-a 'E
apa4inut defunctului Ababii Vasile in AG! ,,Coloni1a". Astfel, cota parte a lui
Ababii Mihail constituie 40 % in bunul imobil cu nr. cadastral 0149105088 cu
suprafala de 10,9743 ha (cu destinalia neproductiv).

Prin certificatul de proprietate privatd nr. 389 din 06 aprilie 1999 se


confirmd dreptul de proprietate a lui Ababii Maria asuprai€otei valorice din
bunurile AGT ,,Coloni1a". Astfel, cota parte a lui Ababii Maria constituie 30 o/o in
bunul imobil cu nr. cadastral 0149105088 cu suprafala de 10,9743 ha (cu destinalia
neproductiv).

Prin certificatul de moqtenitor legal nr. 3261 din .05.2012, eliberat de


17
notarul public Soltan Roman, Ababii Elena a mogtenit intreaga cot6 valoricd ce i-a
aparlinut defunctului Negrescu Vasile in AGf ,,Coloni!a". Astfel, cota parte a lui
C Ababii Elena constituie 30 % in bunul imobil cu nr. cadastral 0149105088 cu t

suprafala de 10,9743 ha (cu destinalia neproductiv).

Prin certificatul de proprietate privatd nr. 659 din 19 aprilie 1999 se confirmd
<ireptul de ploprietate al iui lvlogiidea Eisna asupra cotei valcrice din bunurile AGJ
,,Coloni1a". Astfel, cota parte a lui Mogildea Elena constituie 19 Yo in bunul irnobil
cu nr. cadastral 0149206371.01.
Prin certificatul de proprietate privatd nr. 351 din 19 aprilie 1999 se confirmd
dreptul de proprietate a lui Vozian Ilie asupra cotei valorice din bunurile AGJ
..Coloni1a". Astfel, cota parte a lui Vozian Ilie constituie 8l oA in bunul imobil cu nr.
cadastral 0l 4920637 1.01.
I
Prin certificatul de proprietate privatd nr,3L7 din 19 aprilie 1999 se confirmd {
,$
dreptul de proprietate a lui Tabuncic Anatolie asupra cotei valorice din Imnurile
$
AGT..Coloniia". Conform anexei la certificatul de proprietate privatd nr.317 se I

L,,l confirmd dreptul de proprietate Ia cota parte 1.0 a lui Tabuncic Anatolie din bunul
imobil cu nr. cadastral 0149206458.01 . Astfel, cota parte a lui Tabuncic Anatolie
constituie 1.0 in bunul imobil cu nr. cadastral 014920645 8.01.

Prin certificatul de mogtenitor legal rr. 2117 din 19.03.2008, eliberat ce notarul
privat Adelina Soltan, Cernat Nina a moqtenit intreaga cotd valoricd ce i-a
apa4inut sofului acesteia, - defunctr.rlui Cernat Vladimir, in AG! ,,Coloni1a".
Conform certificatului de mogtenitor legal nr.9633 din 08.10.2008, eliberat de
notarul privat Adelina Soltan, fiica Balaur Natalia a moqtenit intreaga cotd
valoricd ce i-a aparfinut mamei ar:esteia, - defunctei Cernat Nina, in AGf
,,Coloni1a". Astfel, cota parte a lui Balaur Natalia constituie 45 % in bunul I

imobil cu nr. cadastral 0149206375.08.


/
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375.04,- dupd
Constantin
Ion 50 o/o , dupd, Grigorovici Victoria 50 yo.
- asupra bunului irnoUit cu nr.."arr"i o\qgzoa37 5 .05,- dup6 Grigorovici
Serghei 74 Yo, dup6 Scurtu Marta 26 %;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral Ol49206375.l2, - dupd Coniuh
TamaraT Yo, dup6 lvancigin Mihail 93 %;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 014920637O.O2,- dupa
Mazilu
Eugenia cot[ parte I .0
asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149103238.01 gi asupra
bunului
imobil cu nr.cadastral 0149103238.02, - dupd,Ababii Natalia 2,3.oh,
Lidia97,7Yo;, 6 ^ .*' dupd Ivanova

- asupra bunului imobil cu nr. cadastral O14g2O4ZgB.Ol, - dupa


Ababii Mihail 50 %, dupd Ababii Elena 50 o6,c.onform planului geometric; ,t

- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149204297.01, - dupd s


Ababii
Mihail 50 yo, dupd Ababii Erena 50 yo, conform planului geometric; :fl
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral OI4giO637l.Ol, - dupd E-l
Mogildea Elena 19 %, dup6 yozianllie gl yo;
o - asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206458.01, - dupa
Tabuncic Anatol cotd parte de 1.0;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375.08, - dup6 Balaur
Natalia 45 oh, dupd Rebeja Mihail 43,99 yo.

oblige Oficiul Cadastral Teritoriai Chiqindu al i.S."Cadastru sd recep! ioneze


planurile geometrice 9i sd inregistreze dreptul de proprietate al
reclamantilor
asupra bunurilor imobile dupd cum urmeazd:
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375.01 - dup6
, Mazilu
Feodor 90 yo, dup6 Purcel }y',ihair 5 yo, dup6 Mazilu Danil5 yo; d
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375.04,- dup6 Constantin
Ion 50 o/o , dupd Grigorovici Victoria 50 yo; ifl
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375.05,- dup6 Grigorovici E
"i
Serghei 74 yo, dupd Scurtu Marta26 yo;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375.L2, - dupd Coniuh
Tamara 7 Yo, dupd Ivancigin Mihail 93 %;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0l 4920637 0.02,- dup6 Mazilu
Eu*senia cotd parte I .0
- asupra bunului imobil cu nr. r:adastral 0149103238.01 gi asupra bunului
imobil cu nr.cadastral OI49lO3Z3g.O2, _ dupd Ababii Natalia 2,3 yo, dup6 Ivanova
Lidia 97,7 o/o;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral Ol4g2O42g8.Ol, - dup6
Ababii Mihail 50 %, dupd Ababii Elena 50 yo, conform planului geometric;
A
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149204297 .01, - dupi Ababii
Mihail 50 oA, dupd Ababii Elena s0 yo, conform planului geometric;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 014920637l.0l, - dupd
Mogildea Elena lg %, dupd yozianllie gl %;
examinal'ea cauzqi, fapt pentru care S.Tabacar solicitd revizuirea hotdrdrii emisd in
aceastil parte.
1
d
'lJ
R.e:::zertatul primdriei Coloni1a, - V.Braghiq, a suslinut cererea de revizuire ,fi
ij
i::-.si c: ::-::irie . a solicitat admiterea ei qi instanlei a explicat,cd.primdria nu este
:::.:..::'.. ..:.::.:ir ci:re Ababii Mihail, Ababii Maria qi Ababii Elena a bunul
i::..-:-'. ^j-2. --r -. cadastral 0149105088, insd doar cu suprafala de 0,9457 ha,
ie...:.:. s-::;-:e care le-a fost atribuitd acestora, qi anume 10,9743 ha, a fost
c3:::-:..:'..:.::.: planul geometric care nu este aprobat gi semnat de primdria
C:. - ..=

:,.;rr-Z=r::ntu1 I.S."Cadastru"(OCT Chiqindu), R.Popova, a solicitat


:.!-:..-=::.= --::erii de revizuire depusd de S.Tabacar ca neintemeiatd, explicind
--..=....-.:. .::ele prezentate de acesta intru confirmarea dreptului de proprietate
::-:-: :--:*^-r nretins nu corespunde exigenlelor stabilite prin lege gi nu pot servi
:.:--=. :::-::-i :evizuire hotdririi judec6toreqti. Luarea deciziei asupra cererii de
i -*" a de primdria Colonila i.S."Cadastru"(OcT Chiqindu) o las[ Ia ifl
rH

:.::.;.-: -:S:altel,
,]

i.e:rezentantul intimalilor, - avocatul P.Pl6md"deald", a solicitat respingerea


:::::.---: ce revizuire ca inadmisibild gi instanfei a declarat,cd,, prin inscrisurile
::.-,.:,3 .a rnaterialele pricinii se confirmi dreptul de proprietate al Eugeniei
r./---: . ri,,nr2 bunului imobil cu nr. cadastral 014906370.02, cit qi dreptui cie
::-::.:::ie al 1ui Ababii Mihail, Ababii Maria qi Ababii Elena asupra bunului
..: - -'. -\2. cu nr. cadastral 0149105088, cu suprafala de 10,9743 ha.

;r'.:ninind cererea de revizuire, audiind participanlii la proces gi analizind


::.,.=--.-:-e cricinii, instanla consideri ambele cereri neintemeiate gi pasibile de
:-::..'. --=:= Ja inadmisibile, din urmdtoarele considerente.
-.-. ;crtormitate cu prevederile art.453 alin.1(a) CPC al RM, dupd ce rt

.-"--_----:-:-: = !g^q
^ --rrea de revizuire, instanfa emite incheierea de respingere a cererii de t

a :=-. ----^--=.
-' :.:':--, a:ea cererilor de revizuire ambii petifionari(revizuienli) au invocat ca
- - _-----
LC-.-= -= -n. -149 lit.(b) qi lit.(c) CPC al RM,in redaclia de pind la 01 .12.2012),
=- _ :
ca:e s::t -=s::. ;i revizuirea se declard in cazvl, in care au devenit cunoscute unele
circu:::s..:.:3 s:. iapte esenliale ale pricinii care nu au fost gi nu au putut fi cunoscute
perr;irr:;:*.-. ":ierior precum gi in cantl in care , dupd emiterea hotdriii, s-au
CiSCull3l-. -llS-'I-: su:i probatoare care au fost relinute de un participant la proces sau
ca:::-:-^:-.;i^-: prezentate instanlei intr-o imprejurare ce nu depinde de voinla
;' L- !': *- -'

-
|

S.Tabacar pretinde,cd bunul imobil,


-\s:;t.. peiiiionarul ,,Box pentrr"r maqini"
cu rn, cadasrral 01-1906370.02,lui S.Tabacari, cu cota parte de l00o/o, i-a fost atribuit
1ui in proprietate prin decizia grupului de 51 de cotagi dingrupul liderului P.Ababii, ll

cdruia inilial bunul respectiv i-a fost transmis in gestiune. Intrr: conf-trmarea acestui
i
,J

fapt, S.Tabacar a prezentat instanlei llrocesul-verbal nr.3 al adundrii grupului lui


:
!
I
!
I
I
I
t

I
I
I
Ababii Pavel din 28.10.2010, acest document fiind semnat de o singurd persoand, -
J.,
I P.Ababii(t.d.257). S.Tabacar face referire gi Ia decizia Consiliului sdtesc Colonila
t-
a
I
nr.2l3 din 16.03 .}Otl, in baza cdreia i-a fost eliberat lui S.Tabacar ceftificatul de
proprietate privatd nr.101 din 18.07.2011. ins6, prin toate actele susmenfionate, se
,r:

! confirmd faptul atribuirii in proprietate petilionarului S.Tabacar a bunului imobil cu


:

denumirea ,,Box pentru maqini" ) cate a fost inregistrat la OCT Chigindu cu nr.
cadastral 014920637704,(f.d.219), iar bunul atribuit cdtre E.Mazilu are denumirea
de depozit qi a fost inregistrat 1a OCT Chiqindu cu nr. 0149206370.02, cu cota parte
de 1.0. Astfel, afirmaliile petilionarului S.Tabacar, cum cd prin hotdrirea emisS in
pricina datd, i se incalcd dreptul de proprietate asupra bunului imobil cu nr. cadastral
014906370.02, asupra c[ruia, instanla a recunoscut dreptu.l de proprietate al
Eugeniei Mazilu, instanfa le considerd neintemeiate.

Nefonciate consider6 instanfa qi afirmaliile petilionarului primdria Colonila


vizavi de faptul,c[ suprafala bunului imobil IAZ, cu nr. cadastral 0149105088,
care a fost atribuit in proprietate lui Ababii Mihail, Ababii Maria qi Ababii Elena
este de numai 0,9457 ha, dar nu de 10,9743 ha, deoarece instanlei nu i-a fost
prezerrtat alt plan geometric al acestui bun care ar demonstra acest fapt, iar din I
planul geometric intocmit de SRL ,,Geoinfositem", rezultd cd acest iaz are o
suprafali de 10,9743 ha(f.d.83).
tn aqa circumstanfe Colegiul considerl neintemeiate cererile de revizuire gi
pasibile de respingere ca inadmisibile.
In contextui ceior expuse, potrivit prevederilor art. 452-453,269-270 CPC al
RM, Colegiul Civil, comercial qi de , contencios administrativ al Cu(ii de Apel
Chiqiniu

DISPUNE:

Respinge ca inadmisibile cererile de revizuire depuse de Tabacar Simion gi


primdria s.Colonila mun.Chipindu impotriva hot[ririi Curfii de Apel Chigindu din 09
iulie 2012, emisd in ca:uza de contencios administrativ la cererea lui Mazilu Feodor. !
Purcel Mihail, Mazilu Danil,Constantin Ion, Scurtu Marta, Coniuh Tamara.
Ivancigin Mihail, Mazilu Eugenia, Ababii Natalia, Ivanova Lidia, Grigorovici
Victoria, Grigorovici Serghei, Ababii Mihail,Ababii Maria, Ababii Elena.
Mogildea F.lena, Yozian Ilie, Tabuncic Anatol, Balaur Natalia qi Rebeja it{iharl
impotriva intreprinderii de Stat ,,Cadastru"(OCT Chigin6u) privind anularea actelor
administrative,
incheierea este cu drept de recuIs Curtea Supremd de Justilie a R\l ...
termen de 15 zile"
Preqedintele gedinlei L.13ulgac
Colegiul Civil qi Conticios Administrativ
al Cur{ii Supreme de Justi{ie
Recurent: Prim[ria s. Colonila
Sediul: mun. Chiqindu, str. $tefan cel Mare 3
3) Tel-fax: 022 57-92-40
Dl
\,Og ^!3 ,/3
Intima{i: Ababii Mihail
Ababii Maria
Ababii Elena
Donriciliali: s. Colonila, str. Ciocana Yeche22
Intirnat: OCT Chiqindu, sediul mun. Chiqindu str Pigkin 47

RECURS
La incl-reierea Curlii de Apel Chiqindu din 24 decembrie 2012 \n cauza Mazilu Feodor,
Ababii Mihail, Ababii Elena qi al1ii cdtre OCT Chiqindu (dosarul nr. 3-856-12 judec[tor L.
Bulgac).
Prin prezentul solicitdm:
1. Admiterea recursuiui.
2. Casarea incheierii Curlii de Apel Chiqindu din24.12.2012 prin care a fost respinsi
cererea de revizuire a Prirr-rdriei s. Colonila din 15.1 1.12 privind revizuirea hotdririi Curlii
de Apel Chiqinlu din 09.07.12.
3. Pronunfarea unei hotdriri noi prin care cererea de revizuire a Primdriei s. Colonifa sd fie
admisd, exarninatd in fond qi cerinlele lui Ababii Mihail, Ababii Elena qi Ababii Maria
privind recunoaqterea dreptului de propriette asupra imobilului cu nr. Cadastral
014910508 8 (iaz) s[ fie respins[ ca neintemeiatd qi nefondatd'

in fapt, prin hotdrirea Cur{ii de Apel Chiqin6u din 09.07.2012 afost recunoscut dreptul de
proprietate qi obligat OCT Chiqindu sd inregistreze acest drept asupra bunului imobil cu ru.'
cadastral 0149105088 (dupd aprecierea Instanlei -iaz,in fapt 9i de drept teren din fondul
apelor, ploprietate APL cu supratala 0,9457 ha conform certificatului OCT Chigindu din
iq.OS .ZO1Z). Hotdrirea din 09,07 .2012 a fost adoptatd fErd atragerea in proces a Prim[riei s.
Colonila. Primdria s. Colonila aaflatintimpl[tor despre hot[rirea din 09.07.12 dupd ce ultima
a devenit irevocabild qi a depus la 15.11.12 cerere de revizuire. Cererea de revizuire a fost
admis[ spre examinare, examinat[ pe 24.I2.t2 qi a fost respins6 ca inadmisibil[. Considerdm
inclreierea din24.12.12 nefondatd qi i1ega16 din urmdtoarele motive (temeiuri):
a) Instanfa Judecdtoreascd a interpretat eronat legea art. 432 al.2 lit. c CPC.
Aqa, Instanla de fond expunind incheierea din24.12.12 pe 10 pagini cererii primdrii s.
Colonila acorda doar doud abzale pe pag 9 gi pag 10. Examinind cererea de revizuire 9i
naterialele anexate, necdtind la planul geometric a bunurilor imobile 0149105088 qi
049105091 qi explica,tiile date de reprezentantul Primdriei Instanfa concluzioneazd cd
Primdria nu a prezentat alt plan geometric a sectorului 0149105088, considerind ca temei de
atribuire in proprietatea lui Ababii M. gi allii, proiectul planului geometric intocmit de SRL
Geoinfosistem qi deduce cd suprafala obiectului 0149105088 atribuit lui Ababii este de
10,g743 ha. Proiectul planul Geometric elaborat de Geoifosistem este doar un proiect fiind
semnat doar de executant nefiind serrnat chiar de conducdtorul intreprinderii 9i ce-i
importalt nici de Primdria s. Colonila, condilie obligatorie prevdzutd. de legislalie cit qi de
i1s[gi proiectul planului in temeiul cdreia Instanla recunoagte dreptul de proprietate asupra
obiectului raz cD suprafala de 10,9743. Este o itrterpretare e1'onatd atit a circumstanlelor de
fapt, cit qi de drept in cazul in spe!6. Conform certificatului OCT din 24.05 .201 2 existent in
natelialele cazului bunul imobil soiicitat de Ababii M qi allii este teren din fondul apelor qi
nn iaz qi are suprafa!a de 0,9457 ha, fiind proprietatea APL Cdlonila, drepturile c[ruia asupra
acestui obiect imegistrat incd in 2004. Acest fapt era ounoscut incd pind la examinarea cauzei
gi adoptarea hotf,ririi din 09.07.12.
Conform art. 1 al Codului Apelor iaz este lac artificial format prin stdvilirea apei cu baraj de
pdmint.
Confot'm afi.211 al Codului Apelor terenuri ale fondului apelor sint terenurile aflate sub apd,
albiile cursulttrilor apelor, cuvetele lacurilor gi iazr-rrilor, lacurilor de acumulare gi
construcliile, mlaqtinile, terenurile pe care sunt amplasate construcliile hidrotehnice.
Atribuirea anumitor terenuri la terenurile fondr-rlui apelor qi determinarea hotarelor se
efectteazd. in conformitate cu legislalia.
Drepturile de proprietate asupra terenurilor for-rdului apelor este stabilit de codul civil,
prezentul cod qi alte acte legislative.
Prin urmare, constatdm cd in asemenea circumstanle lui Ababii M qi allii poate fi transmis in
proprietate doar barajul - contruclia hidroulicd a iazului - gi nicidecum terenul din fondul
apelor cu suprafa!a de 0,9457 ha. h.rstanfa ;i-a depdqit atribuliile qi a atribuit in proprietate un
teren de 10,9743 ha expropriind in felul dat APL Colonila de bunurile ce-i aparlin
(argumentele sunt expuse in cererea de revizuire).
Instanfa de fond atit la examinarea cauzei in fond cit qi a celei de revizuire nu a adat
apreciere acestor circumstanle gi probe interpretind gregit normele articoleleor enuntate din
Codul Apelor.
Nu poate fi recunoscut dreptul de proprietate asupra unui obiect - imobil inexistent qi anume
iaz cu suprafala de 10, 9743 ha care are modul de folosinld in opinia instanlei neproductiv
(este absurd iaz ca teren neproductiv ) cu obligarea ulterioard a OCT sd modifice planul
geometric a unui teren existent din contul Prin-rdriei satului Colonila fErd acordul ultimei.
Nici Ababii M. qi al1ii nici OCT Chiqindu gi nici Instanla nu au atras in proces qi nu au
solicitat pdrerea Primdriei Colonila la examinarea acestui caz.
b) Alt[ aplicare eronatd a legii de cdtre instan![ este aplicarea eronatd a prevederilor legii
cadastrtilui bunuriior imobile nr. 1 543 gi anume a art. 74, 16, 18, 25,28 prim care prevad
identificarea qi existenla obligatorie la inregistrarea primard a planului geometric a
bunultti irnobil care urmeazd. afi inregistrat gi care urcneazd,sl corespundd exigenlelor
art. 18 a legii menlionate. Un asemenea plan a bunului imobil asupra c5roruia solicitd
inregistrarea dreptulilor Ababii M gi allii nu exist[; existd doar un proiect intocmit
unilateral de Geoinfosistem gi care nu corespunde exigenlelor.
Considerdm ci OCT Chiqin[u, intemeiat qi corect arcfuzatinregistrarea dreptului de
proprietate a lui Ababii M gi allii asupra bunului imobil iaz, deoarece acest bun imobil nu
este identificat; certificatele de proprietate a lui Ababii M. qi algii nu indicd cd lor concret le-a
fost atribuitiazul cu nr. cadastral 0149105088 qi nu existd nici un proces verbal de primire-
prcdare a acestui bun imobil. Cit priveste actul de inventariere contabild din 01.01.99 in
temeiul cdreia Ababii a solicitat, iar Instanla a recunoscut dreptul de proprietate asupra
obiectultri iaz, acesta este un act de evidenld contabild care denotd cE la acel moment la
privatizarea gospoddriei exista un asemenea obiect dar nicidecum nu dovedeqte cd obiectul
- C
dat a fost atribui lui Ababii M. qi allii (iazul care exista in 1999 qi la care pretinde Ababii M a
secat qi la moment nu existd, existind doar barajul qi terenul din fundul apelor cu suprafala de
0,9457 ha).
Generalizind cele expuse considerdm cd existd temeiurile prevdzute de art. 432 al.2 CPC de
casarea incheierii Curlii de Apel Chigindu din24.I2.l2 qi respingerea cerinlelor lui Ababii M
qi al1ii ca neintemeiate.
Consider6m cd termenul. de depunere a recursului nu este omis deoarece pornind de la art. 1 i 2
CPC terrnenul la 09.01 .13.
in drept rec '-ini.g;fiei'.brn.h.
e art. 423, 424, 425, 426, 427 CpC.

09.01 .2013
lffit 1 A. Zaporo.ian
C t,rtt,a $uprerni de .t:lsiifie
;,ut,f, s{'. r(fti 1: at, ;,rll,i" .
Curtea Supremd de Justilie
Hr, .rr | . .*ne-__{K_&: Revizuient:PrimSria s. Colonila
<28l- Intimafi :Ababii Mihail
o3*. *. *ZA6t-
Ababii Eiena
Ababii Maria
Recurs -suplimentar ACiCnrtit'tQv1
Ia incheierea Curfii de Apel Chiqindu dtn24.l2.20tz
dosarul 3-856112 judecdtor Lidia Bulhac.

Prin prezentul solicitdm:


Admiterea recursului suplimentar qi probele motivate la recursul din
09.01 .2013 asupra incheielii Curlii de Apel Chiqindu din24.l2.20l2in cauza dat6.
Admitelea cerinlelor invocate in recursul din 09.01.2013 asupa incheierii
Curlii de Apel Chiqindu dtn 24.12.2012 in aauza Mazilu Fiodor Ababii Mihail 9i
altii cltre OCT Chigindu.
In fapt:
Prin incheierea Curlii de Apel Chiqinbu din 24.12.2012 a fost respins[ ca
inadmisibil[ cererea de revizutre a prim[riei s.Colonila in cauza Mazilu Fiodor ,
o Ababii Mihail ,Ababii Malia qi allii c6tre OCT Chiqindu .La 09.01 .2013 prim[ria
s.Colonila a depus recurs asupra inchierii din24.t2.2012 .
Prin prezentul declardm temeiuri de fapt qi de drept suplimentare 9i probe
care au devenit cunoscute primdriei dupd depiunerea recursului din
09.01 .2013(afi.449 al1 1it.b CPC) 9i anutne:
La adoptarea Hotdririi Curlii Apel Chiqindu din 09.07,20t2 in calitate de
temei de recunoaqtere a dreptului de proprietate a lui Ababii Mihail,Ababii Maria
qi Ababii Elena au servit:
a)cerlificatul de moqtenitor legal nr.4122 din 17.05.20t2 prin care Ababii
Mihail a moqtenit intreaga cotd valoricd a lui Ababii Vasile(tat61).
b)certificatul de mogtenitor legal nr.3261 din 17.05.2012 prin care Ababii
Elena a mcqtenit intreaga cotd valoricd a 1ui Negrescu Vasile(tat61).
c)certificatul de proprietate privatd nr.389 din 06.04.t999 a lui Ababii Maria.
ln certificatele menlionate este indicatd valoarea bineasc[ a cotei de avere 9i
o nicidecum nu sunt specificate qi identificate obiecte(bunuri) imobile concrete care
ar constitui cota valoricl,qi in spe!6 nu este indicat nimic despre obiectul iaz.
La mornent plimdria Colonila a constalat cd Ababii Vasile (tat61 lui Ababii
Mihai),Negrescu Vasile(tat61 lui Ababii Elena) gi Ababii Maria au prirnit intreaga
cot6 vaioricd la privatizarea AGJ Colonila incd 1a 12.07,2000 fapt confirmat prin
actui de primire transmitere din 12,07,2000 semnat de membrii comisiei de
potejare qi liderul de grr-rpd Ababii Vasile gi iista persoanelor care intrd in acest
grrp.i., actul de prin-rire predare din 12.07 .2000 este stipulat concret denumirea
bunurilor (imobilelor )prinite qi anume:grajd pentrtt vilei i9,8 Oo/o,tezervuar 50m3
una buc[ti gi 55 rnp in clldilea blocului administrativ.
Anume actul ciat cli1 12.07.2012 cu lista persoanelor grupului 1a Ababii qi
constituie inscrisuriie $i probele noi care au imporlanld esenliald pentru examinarea
recursului.
Considerdm cd in asemenea circurnstanle Ababii Mihail
,.Ababii Elena gi Ababii
Mlria nu dispun de careva temeiuri legale de a solic ita altd, avere de la privatizarea
AGT Colonila gi cerinlele lor privind recunoaqterea dreptlui de propietate
asupra
inrobilului cu nr cadastral 014910508g sunt neintemeiate.
Mai mult ca atit prin actul din 12.07.2,002 nu se specifica c6 intima{ilor
le-a
fost atribuit cota de avere in obiectul raz.
Alt fapt esenlial care in opinia noastrd constitie temei de revizuire consta c6 in
temeiul aceloraqi de certificate de moqtenitori legali lui Ababii
Mihail gi Ababii
Elena prin aceiaqi Hotarire a curfii de Apel Chiiinau din 24.12.2012
a rnai fost
recunoscut dreptul de proprietate dupd cum urmeaz6:
- Asupra bunului imobil cu nr cadastral ot4g2o42g7.ol-Ababii
Mihail
Slo/o,Ababii Maria 50%;
- Asupra bunului imobil cu nr cadsatral 0149204298.01
Ababii
-Ababii Mihail 50%
Elena 50%.
Consider[rn cd in asertenea circumstanle instanla de fonsd
superficial a
examinat cartza,nv a constatat circumstanlele irnporlante,nu
a elucidai pe deplin
acele circumstanle care au irnportanfd pentru soluliona tea
eauzei fi .r.r1la1 nu uu
fost dovedite faptul ci intirralilor le-a iost atribuit la privati
rur" unu^e obiectele I
asupra cdrora instanla a recunoscut. dreptul de p.opii.tute
qi in special urrpru '
terenului cu nr cadastral Ot49l050gg iaz.
Prin Hotdrirea Cu4ii de Apel chiqinau din 09.07 .2012
au fost lezatedrepturile
de proprietate a prirndriei s.Colonila asupra sectorului
de teren cu n1" cadsatral
0149105088 iaz cit gi neintemeiat qi ilegal primdria a
fost deposedatd cle un alt
teren adiacent cu acest bun din care considerente gi
solicitdm revizuirea acestei
Hotdriri(argumentele au fost expuse in recursul din 09.0
l.2or3).
In drept recursul ir intemeiem pe afi,449 al 1 pcr.b qi c
circ.
Anexa:Lista membrilor grupului lui Ababii vasil" participanli
la priv atizarea
AGT Colonila in 2000
Actul de primire transmitere a br_rnurilot grupului lui Ababii
12.07.2000.
V din

L/
(Wt*r" A.Zapolojan

') ,') (. ,/ ,"


--)(/ I
Bulgac nr.3r-123113

DE,CIZIE

13 martie 2013 mun. Chiqindu

Colegiul civil, .o,r.r",ul qi de contencios ,d,r,ri;.J[,"


al Curfii Supreme de Justilie

in componenf5:
Pregedintele qedin{ei,
judecdtorul Svetlana Filincova
Judecdtorii Galina Stratulat qi Iurie Bejenaru

examinind recursurile declarate de Prim5ria satului Colonita si


)
Tabacar
Simion,
in pricina civild pe marginea acliunii depusd de MazitruJ;qpdor, purcel
Mihail, Mazilu Danil, Constantin Ion,n-Scurtu Marta, Coniuh t'a-uflu, Ivanciqin , ,,i

1
Mihail, Mazilu Eugenia, Ababii Natalia, Ivanova Lidia, Grigorovici Victoria,
1

t
Grigorovici Serghei, Ababii Mihail,Ababii Maria, Ababii Elena, Mogildea Elena,
Vozian Ilie, Tabuncic Anatol, Balaur Natalia qi Rebeja Mihail impotriva
intreprinderii de Stat ,,CadastrLr" cu privire la anularea actelor administrative,
impotriva incheierii CurJii de Apel Chigindu din 24 decembrie 2012 , prin
care au fost respinse ca fiind inadrnisibile cererile de revizuire depr,r.se de Tabacari
Simion gi Primiria satului Colonila,
constatd

La 29 nrartie 2012, Mazilu Feodor, purcel Mihail, Mazilu


Danil,Constantin Ion, Scurtu Marta, Qpniuh Tamara, Ivanciqin Mifirail, Mazilu
Eugenia, Ababii Natalia, Ivanova Lidia, Grigorovici Victoria, Grigornltiiri Serghei,
Ababii Mihail,Ababii Maria, Ababii Elena, Mogildea Elena, Vozian Ilie, Tabuncic
Anatol, Balaur \al:li:r ii R-r:beja Mihail au depus cerere de chernare in judecatd
impotriva iS ,,codu.tru" cll privire la anularea actelor administrative.
in moti''. "t'e n actit-tt-tii reclarnanlii au indicat cd, Ia 13.03.2012 s-au adresat
Oficiului Cadast:',r' Tcritorial Chigindu al iS ,,Cadastru" cu cereri, prin care au
solicitat inregisr 'ar-rti rl ,' i ,'le proprietate asupra bunurilor imobile cu
numerele
cadastrale 0141,r.t{-,,3,'.i l; 0149206375.04; 0149206375.05; 014g206315.12;
0149206370.02.. 0149103238.01; 0149103238 02; 0t49204298.01;

*rll
I

til
I i '=itil
tl

0149204297,01; 01491055088; 014920637 L}l; 0 14920C458.01


0149206375.08, propo(ional cotelor-p5rfi pe care le defirr in aceste imobilele in
baza aertificatelor de proprietate privatd eliberate rlc r\gcriiin teriroriala Chigindu a
Departamentului Privatizdrii gi Administrdrii PropiicLrilii .lr Stat, ins[ cererile au
fost respinse prin deciziile OTC Chiginau din 14.03.201), pe motiv, cd bunurile
imobile la care pretind nu sunt identificate.
Considerd reclamanlii cd, deciziile ernis.: cie uC't' Chigindu sunt ilegale,
'deoarece conform actelor prezentate, qi anume, celtificar:ior cle proprietate, se
confirmd dreptul lor de proprietate asupra bunurilor irnobile susrlcry[iopate.
Conform certificatelor de proprietate privatd eliberate lllA. Agenlia
Teritorial6 Chigindu a Departamentului Privattzi,rii clir-r iir-rul lggg,'Le confirmA
dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile calc au fosr supusc privatizdrii din
fosta AGJ ,,Coloni1a", insd in respectivele cerrificate riu sunt indicate concret
bunurile imobile.
Prin certificatul de proprietate privali nr. 201 r,ii) 19 aprilie 1999, se o
confirmS dreptul de proprietate a lui Mazilu Fuui-ior aslipra cotei valorice din
bunurile AGT "Coloni1a", astfel, cota pafte a lui lvlazilu Fecrclor conslituie 90 % din
bunul imobil cu nr. cadastral 014920637 5.01.
Prin certificatul de proprietate privata nr.271 clin 19 aprilie 1999, se
confirmd dreptul de proprietate a iui Purcel Vlihail asupra corei valorice din
bunurile AGT ,,Coloni1a", astfel, cota p,arte a lui Purcel Mihail corislfltuie 5 oh in
bunul imobil cu nr. cadastral 0149206375.01 l1

Prin certificatul de proprietate privatd nr. 199 din 15 aprilie 1999, se


confirmS'dreptul de proprietate a lui Mazilu Danil asupra coteFvalorice din
bunurile AG!3,,Co1oni1a", astfel , cota parte a'tlui Mazilu Danil constituie 5 Yo in
bunul imobil cu nr. cadastral 0149206375.01.
Prin certificatul de moqtenitor legal nr.3403 din 14.03.2012, eliberat de
notarul public Lupaqcu Eugenia, Constantin Ion a mogtenit intreaga cotd valoricd
care a apa(inut defunctei Constantin Alexandra in AGT ,,Ooloni1a". prin
certificatul de proprietate privatd nr...459 din 19 aprilie 1999 se confirmd dreptul de
proprietate al Alexandrei Constantin asupra cotei valorice din bunurile AGT
,,Coloni1a", astfel cota parte a lui Constantin Ion constituie 50 Yo inbpqul imobil cu
:
Ilr. cadastral0l492O6375.O4. ,' lll

Prin certificatul de proprietate privat[ nr.436 din 19 apririie 1999, se


confirm[-dreptul de proprietate a Victoriei Grigorovici asupra cotej valorice din
bunurile AGT ,,Coloni1a". Conform anexei la certificatul de proprietate privatd nr.
436 se confirmd dreptul de proprietate aVictoriei Grigorovici asupra cotei valorice
I
I

din bunurileAGT ,,Coloni1a", astlel cota parte a Victoriei Grigorovici constituie


SA%inbunul imobjl cu nr'. cr.lastral 0149206375.04. *i il ,

Prin cerLillcalui clc proprietate privat6 nr. 505 din tS aprfiie 1999,
se
confirmd dreptul de proprietate a lui Grigorovici Serghei asupra coieirvalorice din
bunurile AGT ,,Coloni1a". eonflomr anexei la certificatul de propriefate privati nr.
505 se confirrni ,lt,:i"rltrl ric 1.;',.1rrictate asltpra cotei-pa(i 74 % a lui Grigorovici
Serghei din btrrr':l i'tt,,lrii .rr rrr'. caclastral 0149206375.05, astfel, rotu pui. i;t
Grigorovici Serghei c.onstitrrie 14% in bunul imobil cu nr. cadastral "
0t49206375.0s.
Prin certificalui cle proyl,ietate privatd nr. 505 din 15 aprilie t999,
SC
confirmd dreptrrl dr: rrroprietate a.rhti Scurtu Marta asupra cotei valorice din
bunurile AGT ,,Coloni1a", astfel, cota parte a lui Scurta Marta constituie 26
% din
bunul imobil cu nr. cadastral 0149206375,05.
Prin ser'1ifir-atrrl clc l.i'oPrietaro,privatd nr.6l6 din fq uljrilli" 1999,
se
confirml dreptrrl <1e Pronriclalc a lui Coniuh Tamara asupra cotei halorice
din
bunurile 4GT,,Coloni1a", astfcl, cota parte a lui Coniuh Tamara constituie o/oin
7
bunul imobil cu nr'. carlasrra I 0149206375.12.
Prin celtificatul de pr.opr.icl.ate privat6 m. 184 din 15 aprilie
1999,. se
confirmd drepr plic{ate a 1r-ri ivancigin Mihail asupra cotei valorice
din
bunurile AGT ,r' ', astlcl, cota parte a lui Ivancigin Mihail constituie
93 %
in bunul imobil last ra I O 1 4920637 5 .12.
Prin c dn' Ir'o1-'rf ie1u1e privatd nr. 200 din 15 aprilie 1999, se
confrrmd drep, 'ri"r'':'r ;rl 'lLri Mazilu Eugenia asupra cotei valorice din
bunurile AGT '| ':'' 'r'nr anexei la certificatul de proprietate privatd nr.
200 se confirn- 'ir'rarr: a lui Mazilu Eugenia in bunurr
irnobil cu nr.
cadastral 0149, i-',-\': ,,..'1e 1.0, astfel, cota parte aluiMaz,ilu
1.0 in bunul - r r()t'19206370.02. fliugenia este
ir:-
C Prin - ',i.riirre privatd nr. 70g din 19 aprilie 1999, se
confirmd dren-. :' r l,ri Ababii Natalia asupra cotei valorice din
bunurile AGT 'r ^or;r parte a lui Ababii Nataria constituie2,3 %oin
bunul imobil c.
Prin ,r:,.'1.te privat6 nr. 1g5 din Ig aprilie lggg se
confirmd dre-- rilrri Ivanova Lidia asupra cotJi valorice din
bunurile AGT . i. c.la parte a lui Ivanova Lidia constituie 97,7 yo
in bunul imobi "' ()
1 a3238.0 1 9i 0149t03239.02.
Prin i i rilor legal nr. 4l2Z din 17.05.2012, eliberat de
notarul public , , ,i ii \,liliail a moqtenit intreaga cfiH {taloricd ce i-
a apa{inut de i , r:ile irr AGf ,,Coloni1a,,, astfel, cotfi parte a lui ',.7qfi
I
j

AbabiiMihail constituie 50 %din bunurile iniobil,; oLr iir.. (,ir{l;:;;riri


gi0149204297.01, conform planurui geo,rciri,...
"""I 0l4g2o42gg.0l
*
Prin certificatul de moqtenitor leg:rl rrr.. jli
i clir, ir rr-, ?.0l2,eliberat de
notarul'public soltan Roman, Ababii Ele,a a r,o;Lui,ir
in[r"u.ri.,;iL eorir valoric6 ce
i-a
aparlinut defunctului Negrescu vasile i. AGf
,,coloni;n,,, asrlbl, cola parte a
Elenei Ababii constituie 50 % in bunurile irilobiie c,r
rri.. .i1,i,.;[i:; 10,14g2042gg.01
5i0149204297.01, conform planului georneLric. fil

Prin certificatul de mogtenitor leg,l ,r.,i I 2,


d,in t"t .0:;.)01;l,eliberat de
notarul public Raisa Mereufa, Ababii Mihail a
,ogte,it inlr.eaga cot5 valoric6 ce
i"aapat\inut defuncturui Ababii vasire in Ac.f
,,C.,r,.,ri!.i,,, r, iii,. cotaparte a rui
Ababii Mihail constituie 40 % in bunul inrobri
.. .1. 1..,,,i i , 01491050gg cu
suprafala de 10,9743 ha (cu destina{ia neprodLicLi\./.
Prin certificatul de proprietate privatd
nr. 389 din 06 zrprilie 1999, se
confirmE dreptul de proprietate a lui Ababii
ri valorice din
bunurile AGT ,,Coloni1a,,, astfel, coJa parte
r.r ,Lii . .; . rstituie 30 % in
C
bunul imobil cu nr. cadastral 014910508g
cu .srri r"....i. ,e .L
(cu destina{ia
neproductiv). "i

Prin certificatul de mogtenitor legal nr.


3261 clin 17.a5 2a\ql,eliberat
notarul public Soltan Roman, Ababii de
Elena et 1i1olr,,rii, irrr_,,.,.r go,r
aparfinut defunctului Negrescu Ji"*;;;
vasile in AGT,,c,,iu;,,1a,,, :,,11:i, oota
Ababii Eiena constituie 30 % in bunul parte a rui
imobil cu rr,. cacr;Lr;riirr 0r4gi050gg
suprafala de 10,9743 ha (cu cu
destina(ia neproductiv).
Prin certificatul de proprietate privata nr.
65g clirr t9 r,,rilie 1999, se
confirma dreptul de proprietate
al lui Mogildea l:lc,;r asrpr..:r c.[ei valorice
bunurile AGT ,,colonila;, din
astfel, cota parte a Iui Mogilclea jrleri,
in bunul imobil cu nr. cadastrar 014920637 ^-br uua r-rur rir (')(
I et>nstituie lg %
r.0r.
Prin certificatul de proprietate privatir Lrr.
confirmd dreptul de proprietate
35i rliir lg i,;rrilie lggg, se
a lui vozian llie asLrplir. crLci vii.ii.,rice
din bunurile
rui vozian riie consiiruic, ,,1 26;u
l.J :::Il:1,,;r^il?izil?:i*a fpunur
imobir
Prin certificatul de proprietate privatd,r.317 _-
confirmd-dreotul de proprietate cli, t9 r,,,i{i. 1999, se
a lui Taiur"l. a,,oiolie asurlrr, corei-valorice
Irrrnurile AGi din
,,colonifa". conform anexei la certificatul de pru,r.ietate
317 se privat, nr.
confirmd dreptul cle proprietate la cota
parte 1.0 a lui I'abLurcic Anatolie
bunul imobil
cu nr' cadastral 0149206458.0l, astfel, din
Anatolie_constituie cota parte a lui Tabuncic
1.0 in bunul i,rotii".u;;. .;ffi
at 014920645 8 01.
de mogtenitor regar nr. 21 17 clin 19.03.2(m8,
rr.rnn,r .^illlr^rTtlr"*
notarul eliberat ce
privar Aderina Sortan, cernar Nir;;,;;u;;;;
;,..";;:;-'lljjitt::,:;
1,,l.l
-t
+

. i,l

aparlinut sotului acesteia, - defunctului Cernat Vladimir, in AG'J'' ,,Coloni1a,,.


t1

Conform-certificatului de mogtenitor legal nr. 9633 din 08. l,O.2111,'eliberatlde


notarul privat Adelina Soltan, fiica Balaur Natalia a moqtenit intreaga cot[ valorici
cei-a apa(inut mamei acesteia, - defunctei Cernat Nina, in AGf ,,Coloni1a,,, astfel,
cota parte a lui Balaur Natalia constituie 45 % in bunul imobil cu nr. cadastral
0149206375.08
'. Prin certificetrrl :le ploprietate privatd rv. 674 din tO a[ritie i999, se
eonfirmd dreptul cle p'r131.1'letate a -Jui Rebeja Mihail asupra cotei valorice din
='bunurile AGT ..Coloni'a". Confotm anexei la certificatul de proprietate privat6 nr.
',674 se confirn:1 dreptLrl de proprietate la cota parte 43,gg %o aluiftgbeja
Mihail
''din bunul imobil cr.r nr. cadastral 0149206375.08. Astfel, cota par?e fui Rebeja
[f
',Mihuil constituie 43.gg %n elin bunul imobil cu nr. 0149206375.0g.
" il
.-14
martie 2012, prin care s-a refuzat in inregistrarea dreptului de proprietate
'asupra bunurilor imobile cu nunlerele cadastraie
0149206375.01; 0149206375.04;
0t4920637 5.05; 0149?.0637 5.t2; 0t49206370.02; 0149103238.01 ;
0149103238.02;0149204298.01;0149204297.01; 0149105s088; 0149206371.01;
0149206458.0 1 ;i 01 49'206375.08, proporfional cotelor-pdrli pe carereclamantii
le
defin in imobrlele strsmen]ionate in baza certificatelor de proprietate privat6
eliberate de ,\.gettfiit 1r'iilrlf inla Chiqinau a Departamentului privatizdrii gi
Administrdrii l)r'':irti.t)1iii rle Stat, recunoagterea dreptului de proprietate gi
obligarea Oficirrl'ri C' ' :rsr11';'11 "l'er"itorial. Chiqiniu al iS
,,Cadastru,,Sdpecepli oneze
planurile geo:.rt'icr: r:i sI inreqistrezd, dreptul de proprietate
uf ,[.fu-an!ilor ': il
asupra bunurilc' ii',' l,e r1,,i.:1 r',rp-t urmeazd:
- ?su]^,' '-'l i ir' 'i,;i crr nr. cadastral 0149206375.0r --dup6 Mazilu
Feodor' r' ,., , l',.r..'i- j lvlihail 5 o/0, dupdMazilu Danii 5 yo;
i,rrnrrlrr i,obil cu nr. cadastral 0149206375.04 -
n -?:l
Constantin Io ,, '' i, .:.1\rici Victoria50%;
dupd

- as, 'i ri,il cu nr. cadastral 0149206375.05 _ dupa


Grigorovici S. i : ' ,t .;, ',crrr.tg Marta 26 %;
- i\ 't'
rn
rarnara '7 oh,, r r ' t1 (.','\ oh;

-t : ,'u nr'. cadastral 0149206370.02_ dupd Maziiu


Eugenia cotd"
1,

- 8SI] , ',i il , r rrr-. cadasiral 0 t49103238.01 qi oril,r.u bunului 1-rg

ri l'
"t
unobil cu nr.c .:l 0lr - rhrpl Ababii Natalia 2,3 o clupd Ivanova
,
Lidia gl
,i
%:
Supreme de J 'i: ;'lel':i t'oolrr':r rile neintemeiate gi care urtneazd,a fi respinse
reie;ind din L:

i. coi ',ruritrle cu a.t. 4z7 lit. a) cpc, instanfa de r.ecurs, dupd ce


ui rec.,;'-'ul iinirotriva incrreierii, este in drept sd respinga rbcursur qi
r ---c)-- u sr yr s6
gq
lind inch,'' 1.,'i'
, i i1.rr,1rtrr1r: --
;
ln c- -
';u atrt.451 CPC ceferea de revizuire se depune in scris de
rle me'-'"'rrre ra art.447 crc, indicindu-se
in mod obrig;ir.i,, temeiurile
,1,9
Late la " li ^nex?nclrr-si:
probele ce le ll confirmd.
O horx'.?,.,- ir,,le.;jl.or.or.rci nrr poate fi anulatd decit prin
exerJ,rur.u cdilor
atac previ r'
'"' , irl c,,rrrrr;iile qi cr-r respectarea normel or prevdzute
de

Revizrr;""r esle o care cre rr:tractare a hotdririi, in cadrul


c6reia nu se
legalitnt.a *i le,rleinic,ia hotlririlor adoptate, ci
in baza unor temeiuri
strict r'','.2;)i-z1rle rle leg,: 21.s llc redeschiderea procesului.
Prin Lr|nrare, clacd nu sint indeplinite condiliile de
acllQisibilitate
., ,. s'.,. in{cmr.,,:.r.,U,..,-.crerea de revizuire dedusd judecdlii gi
f=.o ..1,,i,.,,\r'r/liliilo trl.,,rrlu'. este
ildin,'
ir, u. , ,r ., l,legirrl civil, comercial gi dq
contenci

Taba " i Irirrioir qi 1,r'i,rrir-ia satului colonila corect


au fo
'; ''irr '
i'' '"t\tr'iiriire cerute de rege pentru
a fi admise. Mai
ca itit, C i '1"'i '|': rrr r1111a,-,1ele
invocate in recurs au constituit
de declai ' !" '|
i'i /1{r |ovi';':,ri1'g, pe rnarginea cdrora instanta judecata
de

L'
Prin ir.,Apei Chigindu din 24 decembrie Z0l2
t i. rit.risibile cererile de reviznirc
,

:it: ::
Srmi I '
depuse de
rl din 0c | . i ",.rr
rrorrila ?rnpotriva hot,ririi cTrrlii de
,i ir-r11:rlreiatd.
Apel

rir.a), /l2B Cpc,Colegiul civil,


]:,::,. comercial gi
rurus ,
i.r,lne de wseLrlrvrlJ
Justilie , ,

l;l

lil
ri
,1
e c icl e l'l

-- rg'
Sg .: dt:
.1.. r:itre n--i-^-Y ,
.,x+-^ primdria , , ,
,abacari satului Colonila gi
Simic
Se men /ipeJ Clriqindu din 24 decembrie 2012,in
civild pe ri cle Mazilu Feodor, purcel Mihail, Mazilu
il, Constan rrri rrh Tamara, Ivanciqin
\z[hail, Mazilu
Ii
t,

,l
f;igenia, Ababii
f,ugenia,AbabiirDlr N atalia,Ivanova
Naralra, lvanova Lrdra,
Lidia,'Grigorovici
Grigorovici victoria,
Victor-ia, Grigorolflrici
Grigornflr,., serghe
Serghei,
l,I

Ababii l,Ababii
Mihail,A Maia,Ababii 1so':r''1
Elena, Mogilclea Elena, yozi"aniil., rrir-..i
, 6tatol, Balaur Natalia gi Rebeja Mihail impotriva intreprilclerii cle SLat ,,Cadastru,,
cu privire la anularea actelor adrninistrative.
'lli

. )JvvtLLa csLe trevocaDlla.


Pregedintele gedinlei, ffi
Svetlaria Filincova

Judecdtorii in a tratul at
6e;^-'--rtal S

Iurie Ilcjenaru
lrl ilt

it

fl

1l

i
i
I
I
I
I
I

L.
/1,
'5'a'o..' 3 ''''
(

Curtea de Apel Chiqindu


Revizuient:Primdria s. Colonila
Sediul :mun. Chigindu,s.Colonila
4El"1l'Ii:-i, iI':--.I EIiill.] 'r* l Tel/fax:022579-240
lllNlsl EIt(ll. .tuli rtTlt.r I

or'r.ri.rl'unt.rcrrMOI-Dc\/A
,-i.ji{'i iiir I Intimali Ababii Mihail
:

_ilI:,.4.ui,I.
r'r,li::i1l'r1"iJ i
Ababii Elena
i

Ababii Maria
Domiciliali :mun. Chi gindu,s. Colonila
Intimat:OcT CHI$INAU
S ediul mun. Chi gin6u,str.Puqkin,47
:

a Hotdririi Curlii de Apel Chiqindu din 09.07.2012


dosarul ff.3-856/i2 judecdtor Lidia Bulhac.

Prin prezentul soiicitam:


l.Admiterea cererii.
2. Revizuirea Curlii de Apel Chiqindu din 09.07.2012 in cauza Ababii
o Mihail,Ababii Maria,Ababii Elena c6tre OCT Chiqindu in partea:
-recunoaqterii dreptului de propietate asupra bunului imobil iaz cu nr
cadastral 0149105088 cu suprafala 10,9743 ha,dup6 Ababii Mihail-40oh,Ababn
Elena-30%,Ababii Maria-30% qi obligarea OCT Chiqindu sd modifice 9i sd
receplioneze planul geometric asupra bunului imobil iaz cu nr cadastral
0149105088 cu suprafala 10,9743 ha .
-recunoa$terea dreptului de proprietate asupra bunului imobil cu nr cadastral
0149204298.01 dupa Ababii Mihail-50Yo ,Ababii Elena-S} %.
- recunoagterea dreptului de proprietate asupra bunului imobil cu ff cadastral
0149204297.01 dupd Ababii Mihail-50oh ,Ababii Elena-s} %.
3.Examinarea in a
fond cauzei qi pronunlarea unei noi Hotdririi cu
respingerea cerinlelor lui Ababii Mihail,Ababii Elena gi Ababii Maria ca
neintemeiate.
in fapt prin l-lotdrirea Curlii de Apel Chigindu din 09.07.2012 a fost
o recunoscut dreptul de proprietate asupra bunului irnobil iaz cu nr cadastral
0149105088 cu suprafafa 10,9743 ha,dupd Ababii Mihail-40o/o,Ababii Elena-
3|Yo,Ababii Maria-3 0% qi obligarea OCT ChiqinSu sd modifice gi si recepfioneze
planul geometric asupra bunului irnobil raz cu nr cadastral 01491 05088 cu
suprafap 10,9743 ha .

-recunoscut dreptul de proprietate asupra bunului imobil cu nr cadastral


0149204298.01 dupa Ababii Mihail-500/o ,Ababii Elena-S} %.
- recunoscut dreptulde proprietate asupra bunului irrobil cu nr cadastral
01 49204297 .0 1 dupa Ab abi i Mihai l- 5 0
0/o,Ababii El ena- 5 0 %.
Asupra Hotdririi Curlii de Apel Chiqindu din 09.07 .20t2 a depus cerere de
revizuire Primdria s.Colonila.Prin Incheierea Curlii de Apel Chigin6u din
09.01 .2013 a fost respins[ cererea de revizurire a prirndriei s.Coloni1a.
Asupra tncheierii clin 09.0 L2013 primdria s.Colonila a depus recurs .
fl::*^i:Il *, primile. predare din 12.07 .2000 este
-
stiputat concret denumirea
-;-'
una bucSli gi 55 mp in cl6di'ea blocurui ud.irirtrativ;iin
vaioarea totald conform
actului din 12.07.2000 de 6703 1 lei
cu lista persoaneror grupului ta Ababii qi
*::f:,:,*-,1,1:,,1'-lsi orobere
]1;9] ?ory
noi care au i;;";;rr;;;"f;lio."r*
:"^illl,i:11.:.i'1r.1te revizuire.
*:::: ':r.l::l .a irit_.i;ilililorn
.:,1itudine. a, mijloace
ui temei 1,:,.0.:: :u si a prirni .rr**;;;;;t ;;j,*.;;;'';1;
l1L.*,_ l. ,u .solicita
agricote ae cit cele prim.*.
l:::yr::::,1lt1Tl,j1::: prr"-L,.,r de primire_
transmitere din 12.07.2000.
Alt fapt esenfial care inc.liscutabil constitie temei de revizuire constd
cd in
temeiul aceloragi ccrtil-rcale de rnogtenitori legali lui Ababii
Mihail gi Ababii Elena
prin aceiagi I{otd"rire a curgii de Apel cf,iqinau dui zq.li.iotz
recunoscut dreptul cle ploplietate dupS cum urrneaza:
a mai fost
- asupra bunului imobil cu nr cadastral 01492042g7.01-Ababii
Mihail
5 jYo,,\babii Maria 5 0%;
- asupra bunulur inrobil cu m cadsatral 014g2042gg.01
Ababii Elena 50%. -Ababii Mihail 50%
n DupS pronunlarea dcciziei curtii supreme de Justilie din
13.03 .2013 primaria
s'Colonila a cor-tstatat gi a devenit Cunoscut cd in iemeiul procesului
verbal a
comisiei de privaLizare a bunurilor intreprinderii agricole AGT
Coionila din
12'07 '2000 9i actuiui cle primire transmitere din I2.o7.2ooo
bunurile
imobilele cu ru criclastrale 0149204297.01 este ospdtdria din brigada
nr.1 cu
valoarea de biianl cie 118710 lei,iar imobilulcu nr cadastral
0l4g,l}42gg.Ol
este casa de tip nroclel ctt valoare de bilan!89287 lei
constituie cota de avere a
unui grup de persoaue uedetertni.rate in ni.de 57 persoane (lista
se anexea zdt) Ei
au fost transmise priLndriei s.Colonila primite de fostul primar
Scurtu V.
Analizind HotS.rilr:ea instantei constatdm c[ intimalii dispunind de cota
valoricd
in cl[diri qi edilicii in valoare bdnescd de 67031 lei ,au primit-o integral prin
actul de primire prcclare-transmitere din 12,07.2000 semnat de catre
Ababii
Vasile tat51 lui Ababii Mihail lideruh-ri gn-rpului din trei persoane din care
fac
parte intirnalii.
o Prin Hotarirrea Instanlei de fond intirnafilor neintemeiat le-a fost
recunoscut
dreptul de propietatc itsupra cotei valorice in valoare total[ de 27g036lei(70039
lei valoare iazulrri ,1 18710 lei vaioare bunului irnobil cu nr cadastral
0149204297.01 ;;i 89281 lei valoarea br-rnului irnobil cu nr
cadastral
0149204298.0 1).
consideratl cir in ascnrenea circumstanle Ababii Mihail
,Ababii Elena gi Ababii
Maria nu dispun cle careva temeiuri legale de a solicita altd avere de la
privatizarea AG-] Colonita qi cerinlele lor privind recunoagterea
dreptlui de
propietate aslrirra irnobilr-rlui cu nr cadastral 0rug105088-iar,bt4gZ1qZbl.Ot
qi
0I 49204298.0 1 slrnt neirlterneiate.
Prin Hotirirea Curtii cle i\pel Chigindu din 09.07.2012 au fost lezatedrepturile
de proprietate a Prinririei s.Colouila asupra sectorului de teren cu nr
cadsatral
0149105088 iaz cu sLtPI'alaia cle 10,9743 ha; au fost lezate drepturile
de proprietate
in iulie 2000 gi de
a 57 depersoane averea cdrora a fost pr.imit6 de c[tre primdrie
care primdria este resPonsabild'
probelor ,nu a constatat toate
Considerdm cE instanla de fond in iipsa tuturor
circumstanle care au
circumstanlele impotlante,nu a elucidat pe deplin acele
importanli pentru solulionar ea cavzer qi esenlial nu a
fost dovedite faptul cd
instanla a
irti*4ilor le-a fost atribuit la privatizare anume obiectele asupra carora
recunoscutHi':ltji:t
*lt'or.r.nrareconstiruie temei qi se incadr eazd' in
prevederi le art.447-451 CPC pentru depunerea
prezentei cererii de revizure'
AnexS:
copia procesului verbal nr.6 a comisiei de privat\zare a
AG! Colonip din
12.07.2000 ,
persoanelor nedeterminate'
Copia actului de primire-transmitere a patrimoniului
Copia listei a 57 persoane cdrora a fosi atribuit patrimoniu
prin actul de primire
transmitere din t2.07 .2000.
membrilor grupului lui Ababii Vasile parlicipanli la privatizarea
AGT
Copia listei
Colonila in 2000.
Actul de primire transmitere a bunulilor grupului lui Ababii v din
12'07 '2000'
de Justifie di, i3.03.20ii""r,inn{ I
Scrisoarea de insolire a cur'1ii Supreme
care demo nstreazdfapiul cE primdriei s.Colonila nu a
fost expediatd copia deciziei
CSJ din 13.03.2013.
Copia deciziei consiliului sdtesc Colonila'

ffiuf A.Zaporojan

C
Dosarul w.3w-54113
,,r{
ixcf{ETERE
mun.Chigindu
18 septembrie 2013

Judecitorulcur{iideApelchiginiu(colegiulcivil,comercialqide
contencios administrativ in prima instanf[), L'Bulgac,

de revizuire depusi
Soluliontnd chestiunea punerii pre rol qi examindrii cererii
de ciurea veaceslav qi primaria s.colonilu i*potriva hotdririi
curlii de Apei
chigindu din 0g iulie zoti, emis[ in aauza de contencios administrativ
la cererea
lui Mazilu Feodor, Purcei Mihail, }dazjilu Danil,Constantin Ion' Scurlu Matta'
Coniuh Tamara, iourr"igin Mihail, MaziluEugenia, Ababii Natalil Ivanova Lidia,
Maria, Ababii
Grigorovici Victoria, &rigorovici Serghei, AUuUii Mihail,Ababii
'fabuncic Anatol, Balaur Natalia qi Rebeja
Elena, Mogildea Elena, Vozian Ilie,
privind anularea
Mihail impotrivJt"ir.prilAerii de Stat,,Cadastru"(OCT Chiqindu)
actelor administrative, :'

, |I ,o' 2e,',mufr1e zhti::l*ff"11.,:JSi,,S, nu3*$ Pu{pel,:Mihaii;


Mi'rli}, '
i)anir c"*;ta"fi"";.sc'.'no]Muitu, -c?]l],IXfl,1,.111lj":Xf:l#to*,^^-^.,i^i -
l,gru,,YY^,,Y.:.1i1;"f:,:,::,:2i.-l;;iru'it,ova'1'Lidlp,,jj:,::Iffi.,Grigor.o1iei',,.,
,:.i.Fir.-1-i,ri*.ff,ffiji1:f'at{i!1;;lY?'1iii''l,-i*-;ii'.ffil";;..Yazian-
i:
F
:.1 I
! 'D:'-+r--a
vv.
'.srul, ---:r-irE, ,

( s"[irei;,[o;uiii'nthait,Ababii Maria, *-,!ii {lep$;,Mggtloslrlrltti;^^^+x i-]


i

',:.-.t-.1,..*;"-*ffi*a*t"igt
j | 'r.rl\Jue'JL:: atiiti, Ti*,.st?F.-;-';::
deci#l'or ain.t+ martie; 2a12, pnn
it" H'j}il,,[oCi'Cnii-a.,j; r;ri.iti"a: un"mea
i care p*tui a tefiizat'in'inregistrarea
i vqrv l/ur! ,&:rTh:.1t^f#fl':tlf Xl ;::'i:Hll::
rruir"rele cadastiate 01492A$75'01; 0L49206375'04;
i imobile
asupra bunurilor
"*
i otigzooit5.o5; 0r4s206375.12; 014s206370.a2;-
--0Y.?1^0^1?38'01;
fi-i oiqsloi_i8.02; 0149204298.01 ; 0t492042s7.0t; 014e1055088; 0t4e206371.01;
reclamanlii le
oiqiaZ'+58.01 qi 01a920 637s.og, proporlional cotelor-p6rfi pe care
i i.f[-il i::rouii.t, susmenlio nate-in-baza certificatelor de proprietate privat6
eliberate de Agenlia teritoriaia Chigindu a Departamentului
Pivatizdtii qi
Adminisualii prJpriltalii de stat. Mai solicita reclamanlii recunoaqterea dreptuli'ri
- cadastrale
de proprietate al acestora asupra bunurilor imobile cu numerele chiqindu al'
susmenfionate, cit gi obligu."u^ oficiului Cadastral reritoriai
i.S.;buaurt* si ,...p1ior.r. planurile geometrice 9i sd
imobile dupd
inregistreze dreptul de profrieiate al reclamanlilor asupra bunurilor
cum urmeaz6:
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375'01 , - dup6 Mazilu
o dup[ M?li1u Danil 5 oh;
,
Feodoi g0 yo,dup[ Purcel Mihail 5
ffipr;;;""ili il;;ii ;
nr. cadasP 9 r4s20637s.04, - dups constantin
o/q;'
io, SCi W, dup[ Grigorovici Victori a 50
Serghei 74 Yo, dup6 Scurtu Mar-ta 26 %;
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149206375.1,2,, dup6 Coniuh
Tamara 7 Yo, dupd Ivanciqin Mihail 93.%;
- asupra bunului imobil cu nr. cad.astral 0149206370.02,-
dup6 Mazilu
Eugenia cot6 parte I .0
asupra bunului imobil cu nr. cadastral 014gL03238.01 qi
asupra bunului
imobil cu nr.cadastral O|4glo3ns.a2, - dupdAbabii Nat
Lidia 97,7 o/o; ^U"1,1^
dup6 Ivanovan,
asupra bunului imobil cu nr.
cadastral 014920429g.01, dup6 -
Ababii Mihail 50 %, dup6 Ababii Elena 50 oh,conform planului
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral ot492oi2g7.ol,: teometric;
dup6 Ababii
Mihail 50 Yo, dup6 Ababii Erena 50 yo, conform planului glometric;
- asupra bunului irrtobil(iaz) cu-nr. cadastral 0iqg10508"8
cu suprafala de
10,9743 ha (cu destinalia neprciductiv) , -dupd Ababii
Ababii Maria yo, dupd Ababii 6l.r,u Mihail o/o.' duoa il
.30
receplionarea noului
:o %o, ."-*Jaihi;.; ;i
plan geometric.
: ,agup1p,,,!,qnulqi imobil ,cu n_r. cadastral 01 49 20 637 I ;. 0,1,,,..,
Mo$i]delEbna,:igiu,,a'4peVo2iafrI1ie87-%,--_.- ";.',dr.lp6
:',.,4srupi.a.;hUnutui imobil cu
m. cadastrai.
' ' "
-,,1r:,,.,;
Tatii,lCiC Ariafol g@ parte de 1.0; '
;,, ;r, i.r..-: ..r,1-9.PP,I-1,.bup-q1ui imobi], cu nr. cadas tral 001.492C6_37
I 49:. 5,A8,,
Natalia 4 S'Yo;;,,: dup5'Rdbeja ,Mih aji 43,gg d/o.

hotdrtrii susmenfionate, la 26.06.2012, a depus cerere de revizuire


;; ;, Mihail,
Ababii
..H:{.ra
Elena gi Ababii Mana, cererea respettiva fiind admisd prin
incheierea cq4ii.,.Lbpii
dp Apel chigindu dn 02,0;x.zolz, aispuninJu-se reexaminarea
cauzei in fond.
Prin hour{rea Cu(ii de chiqin6u din 09 iulie 2012
tp*-l
reclamanlilor a fost admisd integrui acfiunea
i., sensul invocat a. u..qiia, dispunindu-se
anularea, ca fiind a deciziilor emise de oficiul C;;#'f*i[ri"i
chigin[u, filiala .il_eq{e,
i.s."cadastru, la 14 martie 2072, prin care s-a rcfuzat
inregistra/ea dreptului de proprietate aI reciamanlilor in
urar" r."aor, purcel Mihail,
Mazilu Danil,Constantin Ion, Sgurru Marta, Coniuh Tamara,
Mazilu Eugenia, Ababii Natalia, rVanova Lidia, Grigoroviri
I;il;;'il;ilii,
Ababii
iirtria, Grigorovici
!.:tgl.i, Mihail,Ababii Maria, Ababii Elena, Mogildea E1ena, yozian
Ilie, Tabuncic Anatol, Balaur Natalia neue.;a i"rir,"ii
cu numerele 9i ,rri;;unurilor imobile
-otqgzo6375.04;
cadastrale 0149206375.01; 0 149206375.05;
014e206375.12; 014s206370;02; ot4s103-t3bibl;" " "
014s103238.02;
014e2042e8.01 ;014s2A42e7.01; 014s206:-iiiprl
0149206375.08, proportional cotelor-pdrfi pe .ur.,.r.ula*anlii
0rus2a64s8.01 ri
nom inaLizalile defin
in imobilele susmeniionate in baza..rintui;;;.. proprietate
privat6 eliberate de
//2.
asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0r4g10323g,01 gi
asupra bunului
imobil cu nr.cadastral o14gto323g.0z, - dup6 Ababii Natalia 2,3
Lidia 97,7 Yo; ,
Yo dupd Ivanova ,
astlpra bunului imobil cu nr. cadastral Ol4gZO4Z9g.01,
Ababii Mihail 50 %,, dupd Ababii Elena 5a yo,conform prr*rri geometric; dupd
-
- asupra bunului imobil cu nr. cadastral 0149204297.01,'-
dup6 Ababii
Mihail50 yo, dupd Ababii Elena 50 oA, conform planului
asupra bunului imobil .cu nr. cadastral ol4g;0fi71.0r,
llometric;
Mogildea Elena 19 %, dupd Vozian Ilie g I yo;
- dup6
asupra bunului imobil cu nr. cadastrai 014920645g.01,
Tabuncic Anatol cot6 parte de 1.0;
- dup6
:- BSUpra bunului imobil cu nr. cadastral 01'49206375.08, - dup6 Balaur
Natalia 45 Yo, dupd Rebeja Mihail 43,gg yo.
Recunoagterea dreptului de proprietate asupra bunuiui
imobil IAZ, cu m.
cadastral 0149105088, cu suirrafalu a. rc,g743-ha,, cu o.rii""fi,
neproductiv,dupd
Ababii Mihail dupd auatii Elena * 30y0, cu
!01/0, dupd Ababii Maria
obligarea oficiului Cadastral Teritorial Chigindu h i.s'.
- 30 % qi
receplioneze
,,C;a*ku,, sd modifice gi
15 planul geomekic asupra tunului imobil rAz cu nr. oadastral
0149105088, cu suprafa[a de 10,97:43'i.u, ., destinalia;.;o"drctiv, i
ddpd,;b.;C:::::i]:r:';,:
Mih?iXoz, dun-a-+qauiiuari"--gOrzusita"pa Ababii Elena530%o;r1:r.irriirir+i.,iii#.i1ir,;,;,...,,i
,.-.,.,, , olligarea'g{g-i,r-ltti ;_c-a,4#al=,Teritoriar
. cbigira, :l'[tt.f.5,,;,i,6r6[116i1r$ffi,,:1,,,
' receptione2e
' :1 1 i
..'r:
r
' .1
-r :t.1 r..j r i.:j r' ::-gi;;;;
,,p1an1ii:i1*e,[;omdtriie',,;i. dr.elrf":i.'ili;YA;-A[i#Aiiffi
::
i;'
, ,leclamanfiio; asupra,bunurilor,lmoUiti susmenti[nate.
psmen{ionate, ..1ij' 1l;,;i.lr'rtfi;..i_riitIl+'l$ ;*:1 ,.:.

1.B;}P12.,ei I
Slp,,q,denus

Hot5iirea'emisE de' curtearde'{fret'Ct isinau in'pri.iru"i'ite 0tfii?;5"gffi


3:::f:t?_1,-'ijili
recursul
, t? 1? TTti: ,b.lr a.',at .
fiind respins'prin decizia
T.5:;il"o,,(#f
Ai"$r"u";
Curlii Srpr.rrr. de Justilie iiizi ,"Ilui-z;i;',*'**"
La 30 iulie 2013, PrimEria r.cotonifa mun.child; u'a.pu, cerere de
revizuire impotriva hotdririi Curfii de Apel Chiginlu din 0g iulie
2012, iar la Ig
august 2013 a depus cerere de revizuire qi ciureaveaceslav.
Curtea {e Apel Chigindu consider6 necesar a restituie ,".

revizuinelilor(petifionarilor) oererea de revizuire, ca fiind


a.porJ i, instanla care Ru
este competent[ sd o examineze.
La aceastl concluzie instanla a ajuns , reiegind din
urm6toarelel rafiuni.
Pokivit art.170 al.l(b) CPC al RM, judecdtorul restituie cererea
de chemare tn
judecati dacdinstanla nu este competentd s6 judece
pricina.
Potrivit att. 452(1)CPC aI RM, instania examinea zd" cererca de
revizuire in
conformitatg cunormele de examin are a cererii de chemare
in:ua..uta.
Potrivit a'rt.451(2) CPC al RM, cererea de revizuire se depune
competent5 pr ev dntti, la art.4 4g
la instanla
Conform art.448(2) CPC aI RM, cererea de revizuire impotriva
unei hotdriri
care, fiind supus6 cdiloi de arrc, a fost menfinuta, *ooifrJuta
rrrir*"5, emiltndu-se
'/&
qrr
,''t '
o nou6 hotdrire, se soiulioneazd" de instanf a care a menlinut, a modificat hot[rir "u ruu
a emis o noud hotdrtre.
Raportind la situalia din speld prevederile legale enunfate, instanla refine,cS
E
hotdrirea Curlii de Apel Chigindu din 09 iulie 2012, adicd hotdrirea a cdrei revizuire
se solicit[, a fost menfinut[ prin decizia Curfii Supreme de Justilie din 22 mai 2013.
i Deci, examinarea cererilor de revizuire depuse impotriva hot6ririi nominalizate
line de competenla Curlii Supreme de Jr.rstilie, prin prisma afi. 448(2) CPC al RM.
in contextui celor expuse, potrivit prevederilor art. 170 al.1(b), art.448 (2),
269-270 CPC al RM,

DISPUN:
A restitui petilionarilor Primlria s.Coloniia mun.Chigindu gi Ciurea
Veaceslav cererile de revizuire depuse impotriva hot6ririi Cur{ii de Apel Chigin6u
din 09 iulie 201 qi expiicd petifionarilor, c[ cererile de revizuire urmeazd afi depuse
in Curtea Supremi de Justilie

incheierea este cu drept de recurs in Curtea Suprem6 de Justifie a RM in


termen de 15 zi\e.

..:.,.
i

Curtea Supremd de Justifie


Revizuient :Prim6ria s. Colonila
i.',. .','' I t r,.., ; t:' i'|ii; ql :f i i Sf- l " S ediul :mun. Chi gindu,s, Colonila
. ^ :':
"l
* Tellfax:022579-240
S:;C;i:, ::ili';!'-)r'i tli eii::-i'irlil' ",
Intimali :Ababii Mihail
Itr. da lr:rirrarc *LA?:J% Ababii Elena
at,*" Ababii Maria
. -/?- -.-zodA
D omiciliali mun. ChiSin6u,
: s. Co loni1a
Intimat:OcT CHI$INAU
S ediul mun. Chiqindu, str.Puqkin, 47
:

Cerere de revizuire
a Hotdririi Curlii de Apel Chigindu din 09.07.2012
dosarul nr,3-856112 gi Deciziei Curtei Supreme de Justilie
din 13 martie 2013 dosarul nr.3r 123113
o Prin prezentul solicitdm:
l.Admiterea cererii.
2, Revizuirea Hotdririi Cu4ii de Apel Chiqin6u din 09.07.2012 9i Deciziet
Curtei Supreme de Justilie din 13 martie 2013in cauzaAbabii Mihail,Ababii Maria
Ababii Elena cdtre OCT Chiqindu ?n partea:
-recunoaqterii dreptului de propietate asupra bunului imobil taz cu nr
cadastral 0149105088 cu suprafa!a t0,9743 ha,dup6 Ababii Mihail-400/o,Ababii
Elena-3Oo/o,Ababii Maria-3}o/o gi obligarea OCT Chigindu si modifice qi s6
receplioneze planul geometric asupra bunului imobil Laz cu cadastral ff
0149105088 cu suprafala 10,9743 ha .
-recunoa$terea dreptului de proprietate asupra bunului imobil cu Iu cadastral
0149204298.01 dupd Ababii Mihail-500/o ,Ababii Elena-S) %,
- recunoaqterea dreptului de proprietate asupra bunului imobil cu nr cadastral
0t49204297 .01dupd Ababii Mihail-S0,/o ,Ababii Eiena-s) %.
3.Casarea a Hotdririlor anterior adoptate ,examinarea in fond a cauzei qi
pronunlarea unei noi Hotdririi cu respingerea cerinlelor lui Ababii Mihail,Ababii
Elena qi Ababii Maria ca neintemeiate.
in fapt prin Hotdrirea Curfii de Apel ChiqinSu din 09,07,2012 a fost
recunoscut dreptul de proprietate asupra bunului imobil iaz cu nr cadastral
0149105088 cu suprafala 10,9743 ha,dupd Ababii Mihail-40o/o,Ababii Elena-
3lYo,,\babii Maria-30% gi obligarea OCT Chiqindu sE modifice gi sd receplioneze
planul geometric asupra bunului imobil iaz cu cadastral 0149105088 cu ff
suprafala 10,9743 ha .
-recunoscut dreptril de proprietate asupra bunului imobil cu nr cadastral
0149204298.01 dupd Ababii Mihail-5OYo ,Ababii Elena-s} %,
- recunoscut dreptulde proprietate asupra bunului imobil cu nr cadastral
0149204297 .01dupi Ababii Mihail-S0o/o ,Ababri Elena-s} %.
t,l
Asupra Hotflririi Cur]ii de Apel Chigin6u din 09.07.2012 a depus cerere de
revizuire Prim[ria s,Colonila.Prin incheierea Cur]ii de Apel Chiqindu din
09.01 ,2013 a fost respins6 cererea de revizuire a primdriei s.Coloni1a.
Asupra lncheierii din 09.01 .2013 primiria s.Colonila a depus recurs ,

Prin decizia Cufiii Supreme de Justilie din 13.03.2013 recursul declarat de


primEria Colonila a fost respins,
Decizia Curfii Supreme de Justile din 13.03 ,2013 nu a fost expediat6
prim6riei s,Colonila fapt ce reese din scrisoarea de insoiire existentd in materialele
dosarului (ytag.337),
Decizia motivatd din 13.03.2013 a fost receplionatd de cdtre primdria
Colonila la 05.06.2013 fapt consembat pe coperta dosaruIui.
Analizind Decizia Curlii Supreme de Justilie din 13.03,2013 prim6ria
Colonila constat[ cd atit la pronunlarea Hotdririi Curfii de Apel din
09,07 .z}l2,hotdfrrilor ulterioare inclusiv gi Deciziei Cu4ii Supreme de Justilie din
13.03 .2013 Instanlele nu au dat apreciere unor probe care au imoprtanlE pentru
examinarea cavzel
Totodatd dup6 pronunlarea Deciziei Cu(ii Supreeme de Justifie din
13.03 .2013 primdriei s.Colonila au devenit cunoscute circumstante qi fapte
esenliale care au importanlE pentru examinar ea cauzei(art,449 al.1 lit b CPC ) cit qi o
faptul cd instanla a emis o Hotdrire cu prvire la drepturile persoanelor care nu au
fost implicate tn proces(art.449 al.1 lit.c CPC) .
In acest context La30.07,2013 Prim[ria s.Coloni]a a depus o noud cerere de
revizuire la Curtea de Apel Chigindu.Prin incheierea Cu(ii de Apel Chigin6u din
18,09.2013 recepfionat[ de cdlre prim6ria Coloni]a la 23.09.20t3 cererea din
30,07,2013 a fost restituit[ invocinsude c[ ultima urmeazd. a fi examinatd de Curtea
Supremd de Jusitilie.Pornind de la aceste circumstante ce depune prezenta cerere
de revizuire cd tre Curtea Supremd de Justilie prin care se invoc6 noiile
circumstanle qi fapte esenliale care nu au fost obiectul examindrii anterioare,se
prezir*dnoi probe qi se solicitd examinarea in fond a prezentei cereri,
Aceste circumstanle esenliale constau in urmdtoarele:
La adoptarea Hot5ririi Curlii Apel Chiqindu din 09,07.2012 in calitate de
temei de recunoaqtere a dreptului de proprietate a lui Ababii Mihail,Ababii Maria
gi Ababii Elena au servit: C
a)certificatul de moqtenitor legal m.4722 din 17,05.2012 prin care Ababii
Mihaii a moqtenit intreaga cotd valorrcd a lui Ababii Vasile(tat61) cu suma totald de
51532lei inclusiv in construclie 9i edificii 30546Lei.
b)certificatul de moqtenitor lega1 nr.326l din 17,05,2012 prtn care Ababii
Elena a mogtenit i:rtreaga cot6 valoricd a lui Negrescu Vasile(tat61) cu suma totald
de 45971lei inclusiv in construclie qi edificii 27243lei.
c)certificatul de proprietate privatd nr.389 din 06,04,1999 a lui Ababii Maria
cu suma totald de 17004 lei inclusiv in construclie qi edificii 9242lei,.
Suma totald bdneascd a acestor trei persoane conform certificatelor ce
propietate enunlate constituie 85541lei inclusiv in clddiri qi edificii 6703
lei.Instanla nici nu a stabilit qi nu a elucidat care este suma totald a cotei valorice
gi care este costul (valoarea) obiectelor solicitate de intimali.
ln certificatele menlionate este indicatd valoarea b6neascd a cotei de avere qi
nicidecum nu sunt specificate gi identificate obiecte(bunuri) imobile concrete care
ar constitui cota vaioricd,qi in spe!6 nu este indicat nimic despre obiectul iaz cit qi
despre celelalte doul obieecte construcliile cu nr cadastrale 0149204297 .01 9i
0149204298.01.Prin unnare este eronatd concluzia instanlelor cE inbaza acestor
cerlificate intimalilor au fost atribuite imobilele sus menfionate.
La moment primdria Colonila a constatat cd Ababii Vasile $arAl1ui Ababii
Mihai),Negrescu Vasile(tat61 lui Ababii Elena) qi Ababii Maria au primit intteaga
cot6 valorira tu privatizarea AGJ Colonila incd la 12,07,2000 fapt confirmat prin
actui de primire transmitere din 12.07.2000 semnat de membrii comisiei de
privatizare gi 1iderul de grup[ Ababii Vasile gi lista persoanelor care intrd in acest
g*p.in actul de primire predare din 12,07.2000 este stipulat concret denumirea
f,unurilor (imobilelor )primite qi anume:grajd pentru vilei i9,8 Oo/o,rezervuar 50m3
una bucali gi 55 rnp in clddirea blocului administrativ;in valoarea totald conform
actului dtn 12.07.2000 de 67031 lei .
Anume actul dat din 12.07,20L2 cu lista persoanelor grupului la Ababii 9i
constituie inscrisurile qi probele noi care au importanld esenlialI pentru revizuire'
Aceste inscrisuri dovedesc cu cerlitudine cE intimalii nu dispun de mijloace
o bdnegti gi temei de a solicita qi a primi careva bunuri suplimentare de la
privatizarca intreprinderii agricole decit cele primite prin actul de primire-
transmitere din 12.07 .2000.
A1t fapt esenlial care indiscutabil constituie temei de revizuire constd cE in
temeiul a-eloragi certificate de mogtenitori legali lui Ababii Mihail 9i Ababii Elena
prin aceiaqi Hot[rire a Cur]ii de Apel Chiqindu din 24,12.2012 a mai fost
recunoscut dreptul de proprietate dupd cum urmeaz6:
- asupra bunului imobil cu nr cadastral 0149204297.01-Ababii Mihail
S)%o,Ababii Maria 50%;
- asupra bunului imobil cu ff cadsatral 0149204298.01 -Ababii Mihail 50%
Ababii Elena 50%.
Dupi pronunlareaDecrziei Curlii Supreme de Justilie din 13.03.2013 primdria
s.Cotonila a constatat gi a devenit cunoscut cd in temeiul procesului verbal a
comisiei de privatizare a bunurilor intreprinderii agricole AGT Colonip din
o IZ.O7,2OOO gi actului de primire transmitere din 12.07.2A00 bunurile
imobilele cu ru cadastrale 0149204297.01 este ospdtdria din brigada nr.1 cu
valoarea de bilanl de 118710 lei,iar imobilul cu nr cadastral 0149204298'01
este casa de tip model cu valoare de bilanl89287 lei . Aceste bunuri constituie
cota de avere a unui grup de persoane nedeterminate in nr,de 57 persoane (lista
se anexeazd) qi au fost transmise primdriei s.Colonila primite de fostul primar
Scurtu V,
Analizind probeie enunlate constat6m cd intimalii dispunind de cota valoric6 in
cl6diri qi e-Alncii in valoare bdnescd de 67031 lei ,au primit-o integral prin actul
de primire predare-transmitere din 12.07.2000 semnat de cdtre Ababii Vasile
tat6l lui Ababii Mihail liderului grupului din trei persoane din care fac parle
intimalii.
. .., t
I

" IM O B I L TE RRA GRU P'"S.^R.T.

Nr. cadastral: 0149105

Dosar tehnic

Intocmirea Planului geometric


mun. Chi$indu, s. Colonila, extravilan

Managerul ,,Imobil Terra Grup" S.R.L. iu Bantag


O-
Inginer cadastral certifi cat /., aleriu Bantaq

Nr. certificatului: 003 5 din 27 .09 .2007

Executantul lucrdrilor o Nic6lov

Grigori Negrescu

#iryrc
iiir^rffi,ii
W{'f'?*#
Chiqin6u 20ll
r

i
Cuprinsul

1. Nota explicative ',...'....'.' """"""" 3

2. Documentul ce confirmd dreptui """"""" 4

3. Planul de incadrare in zond """"" 5

4. Raporful tehnic (lucrbrile geodezice) .. """"" """ 6

"'......"
5, Planul cadastral (geometric) ""' 11
6, Catalogul coordonatelor """ 12
r coNffiffiLl3t-t3lt?Xt-,^
MLrNrcrprul cruinfXri. * ^
PRIMARIA
,Jrlmyr'ffie
^.**ffi'L**r,
IIPNUT?PUA
f
I
t
t'

3,f,:I?:,:" *ib,,'
Cu privire la formarea bunurilor imobile,
in soopul gestionarii ralionale
a proprietafii satului
cadasfrale gi dosarele
tehnice .fuUoft, a.
in conformitate cu planurile
l0' 74' 19' 20 ,,mtUii Terra Grup,, SRL ln temeiul
;y
i:t^gli n""". t, fb*;;iunuritn,
o],,, h;bite nr.354, xv din art.

0,6,, p.#d admin s,rali a


iitgffr#
DECIDE:
13[:i,x1 #;*i:,:affi i

1'se accept6 formarea bunurilor


imobile proprietate a administraliei
locale: publice O
b) teren cu suprafala
cadastral 0149111
Colonilei)

b)
cu g"'fr.$.bb g,ra
2. Prim6ri
1_Colon i[a v ainreE
a.
nominaliz ate IaOCT LPL asupra bunurilor imobile
Chigindu i, .on
slafia in vigoare.
3'Primarul (dl Gh' calancea) gi comisia urbanism
-indeprinirii
asigura controiur gi dezvortare rural6 vor
prrr.aerilor prezentei decizii.
Au votat: penfru_ 10 ,impotrivE _ 0 , ablinut -0 .

Morgun Vitalie

WH
,br*,*{:'W
Oleacu Claudia

,()

t.
r 1.

2.
Denumirea lucrlrii:
Nota exPlicativ[

Locul amplas[rii bunului imobil: mun, chkindu.


s. colonita' extravilan

3, Beneficiarul lucrarii;

4. Scopul lucr[rii:
bunului im

D.,lrir Con;itiutui sdtesc Colontta nr.7/8 din 07,12,2010


5. Documentul ce confirm, dreptul:

6. Modul de folosinfd a bunului imobil: ltee+eCaeti#e ,Afeioo/ ''

Masurarile de teren au fost executate cu statia


7. Metodele si aparatura folositi la m6sur[ri:
ACU HOLDER 571224094 nr' serial
Gps Resiver Trimble 5800 nr. 53618 $i controler m, ca distanfe de control'
ruleta de 50
t56l4374,ro,,,ptrtui.-cu masuratori lineare cu
proglame specializate' Redactarea
Datele din teren au fost prelucrate pe calculatof.' :u
-r* Calculul
pianului geometric ta.u, cu ajutorul'calculatorului, cu f,rogramul Maplnfo'
iupruf.f.fir _ analitic, din coordonatele pe calculator,

8. Sistemul de coordonate: MOLDBEF - 99'

9. Punctele geodezice de sprijin vechi folosite: Nu au fost folosite-'

ff't^irii'L.S Valeriu Bantaq


Manager,,Imobil Terra GruP" 6ffii:i?.Df-e

;;if,;f#i,i$
v1;f*liiri*l#
/r7'areoa' ,, /Vn''*€ "

ffi
ii? .to'o'SdT"i,lj
U,i:,lP^ ^""'f:":t
W;,*i,'dii''::,i:,.t"P
=
y'. Roo/os t
Planul de incadrare in zonl
Adresa bunului imobil:
mun, ChiSindu, sat. Colonila, extravilan

r/

'. 'l " ,..

:l

Scaral:1000
RaPort Tehnic

Lucrdrile Geodezice
I Obiect: sat. Colonila, extravilan

I
Cuprins
1. Date Generale...
2. Recunoagterea geodezicd
3, Lucrfile Executate gi Volumul
4. Lucrdri Geodezice
4,1 Organizarea, controlul tehnic qi primirea lucrdrilor"
4.2 Ridicarea prin m6surdtorile GPS......
4.2.1 M6surdtorile pe punctele RGN '.,....,
4.2.2 M6sur[torile pe punctele determinate..."""""" """' 5

5. Concluzii """"""""""' 6
Anexa 1. Lista materialelor predate """""""""""" 7
Anexa 2. Schema u*ptuta.iipunctelordeterminate"""""""' """""""""" 8
Anexa3. Lista coordonatelor punctelor """""""""'9

2
1. Date Generale

beneficiarului in.. perioada 30'10'2008 au fost


executate
In temeiul cererii
mdsurdtorile GPS ?n sat. Colonila, extravilan'
geometric a bunurilor imobile'
Destinalia lucririlor este alcdtuirea planului
Sistemul de coordonate - MOLDREF99
Lucrdrite sunt executate Tn corespundere cu sarcina tehnici 9i cerinlele
documentelor normative in vigoare:
f.ilonoxeuraeoHaLlhoHanuHofireoAesNqecxoilceruPecny6nurrMonAoea'HAKSPf'
Kt'tu.lrHea, 200'1 r';
2. 14xcrpyxqritn no cosAaHUto naquonanuHoil reolesfiqecKofi ceTil' [-OCygapcrseHHOe
-
PM' Kuuuxee' 2001 r,;
areHTcrBO 3eMenbHblx orno'r,renuil H KaAaCTpa
3.BpeuexuanHHcrpyKl-lHFBblnonHeHhf,KaAacTpoBblxpa6or'(HacrulCosAaHre
1999 r';
reoMerprqecxofi 6asut xagacrpa)' HAKgPf' Kraulllea'
co34aHrao quSpOautx
4. Bpeuexnure peAaKLlt4oHHo+eiHr,1qecKue yKasaHHf, nO
KaAacrpoBbri nnanot or 20'08'1999 r" HAK3PI-; 1:2000 c
S. [lpeAnrcaare no BbtnonHurro prOtt no HaseMHofi cterraxe uacu'ra6a
nPrMeHeHltela GPS, OIPPC, 2003 r';
u xfisenupnofi ceTFx'
6. lpaauna 3aKnaAKH LleHTpoB h penepoB Ha nyHKrax reo'qes[qecxofi
M., tlHl4hfAuK' 1991 r';
o 7. npaer,{na no i.*rr*,
M', HegPa, 1990 r'
6esonacHoctm Ha ronorpa$o-reogeshqecKHx
pa6orax (nT6-90)'

8, Manuale utilizatorului ale receptoarelor GPS "TRIMBLE'


g,Manualeutilizatoruluialesoftului,,TRlMBLEGEoMATIcSoFFlcE,
2, Recunoagterea geodezicd
D ezvo rta re a rele e i
ri d ca re pll
Tliyt:'}: nr 10 1
L ii u r',' o o ou"i']fitff
ni i.E :?r:13:[:
Si"? b ocu r111i
i

l'#?;ilill
I

, 3ffiIo51ei f L"fl :!il{i::li


r
i

o.,,, lucririlor
coordonateie punctului
r
a,ol,i'u,'iriort t"n.ir priri.o executarea
il;i;t' Je t nspe Ide {
cto ratu
o rd o n ale
d ete rm n a re a co
i

;e;;d;i'i' fr
!1,q1H'}flii|;"$:f#,'
t"hnics Resim'
::LiiTffi;?ffiffisat' coronr1l:,,?ffr[{ ei ezvortarea rele]ei
d

j,?,l'fl:!H :'';il?'i;i rli c p s in ::f*ru+i?:'


Pe teritoriur I Rr K
re g i m u ::' ::::
,io i.,,L" MoldRefgg' Attitudinile sunt
.oorooiate
Lucrir,e ,rni "*".utatein,.sirt#lir'iE
.rt.rt#i[p.:?:f-fJ,'r}tl u'J',il'''i,l?lli", Tn compartimente raportutui
tehnic

respective.

3. Lucririle Executate 9i Volumul

pr tu'rtennic

ffitetei
GFffiasurari

D
4. Lucriri Geodezice

4.1 Organizarea, controlul tehnic Ai primirea lucrdrilor

Lucrdrile pe teren sunt executate 30.10.2008 de cdtre brigada sub conducerea


inginerului geodez V. Nicolov in comPonenta:

Numele, Prenumele I lucrdrilor

Operator receptorului GPS,,TRIMBLE'

Conducerea tehnicd, controlul tehnic ai primirea lucrlrilor a fost executati de


inginer A. lacovlev.

4,2 Ridicarea prin mdsurdtorile GPS


4.2.l Misuritorile pe puncteie RGN / RGI
Lucrdrile in c6mp in punctele RGN gi / sau RGI sunt impd(ite Tn cdteva etape:
a Verifjcarea echipamentu lui
o I nstalarea aparatelor, inilializarea

. Misuritori
Mdsuritorile GPS au fost efectuate de stalia totaltr GPS ,,TRIMBLE 5700" - Nr'
0220368049; si stalia totald GPS ,,TRIMBLE 5800" - Nr. 4534155894;
Parametrii misiunii create:
o Modul de observare - RTK
. Sistemul de coordonate - MOLDREF99
o Unghi minim de observare - 'l30
. Cantitatea satelililor minimd pentru Tnceputul misuritorilor - 5 sat.
o lnterval de inregistrare - 1sec.
o .
o
precizia de pleCare pentru punctele relea ridicare H=0,015m, V=0,025m
Precizia de plecare pentru punctele ridicirii H=0,100 m, V=0,100 m
. Precizia de fixare pentru punctele de cotituri H<0.050m
o Tipul de inregistrare - QC1, QC2

La locul executirii mdsurdtorilor utilaj este instalat cu ajutorul centririi optice 9i


nivelei sferice cu precizia de ordinul milimetrilor, antena este orientatS. Pornirea
receptorului oe uaia, denumirea punctului, _indlgmea antenei 9i tipul antenei
este
executatd 9i inregistrati de softul specializat ,,GPSBase" ver'2.31,

4.2.2 Misuritorile pe punctele cleterminate


Ridicarea este executati c,u aparatura instalatd pe jalon, care este centrat asupra
punctului determinat cu ajutorul nivelei sferice,
pentru ridicare: timpul de plecare - dupd atingerea preciziei respective,
Anexa 1

,,:..,,ii,-i { Lista materialelor predate


nr Descriere Un,ms. c. Denumirea

ocr
1 Raport Tehnic File 1 sat. Colonila, extravilan
2
Stratul "PctRidicari" File I "PctRidicari"

Arhiva ,,lmobilTerra Grup" SRL

1 Raport Tehnic File 1 sat. Colonila, extravilan


2 Stratul "PctRidicari" File 1 "PctRidicari"

7
Schema amplasirii punctelor determin

r-
L-/

8
Anexa 3
Lista coordonatelor pun ctelor
Punct x Y
1 211889,79A 239668,930
2 211866.170 239730.320
3 2t1867.000 239775.990
4 2tt8s9.7 50 239808.660
5 2t1845.430 239835.530
6 21 1887.800 239869.870
7 211840.570 239970,980
8 211830.110 239992.850
9 2tt819.270 240007.7s0
10 211688.420 240099.950
11 2t1592.300 239974.s20
l2 21t498.840 239878.600
l3 21t504.260 239847.710
t4 211546.67A 239824,200
15 211582.010 239772.090
t6 2i 1584.0s0 239769,890
t7 21 1589.060 239774,670
18 211647.330 239706,360
19 2r1651.400 239710.060
20 2rt662.960 239697.320
2t 211730,140 239610.690
)) 2t1725.s30 239607,580
23 211781.860 239547.060
24 211802,240 239518.390
25 211832.2s0 239484,970
26 21i 863.680 239449.t90
27 2t1944.3t0 239512.870
28 21 1889.950 239564,630

u
(--
IMOBIL TERRA GRUP,, .S:R'["
,,

iion"t Cadastrat (geometric) N

eliberdr"; 11'02'2011
*+,
Data
149 I 05
ir** ro6o'17a1: 0
AmPlasarea bunului
Adresa bunului
imobil:

-
14

/u
uf ,9r3? i' oPl
cr., *.rirti.ir' t'f'fifl'X
iilffiiutr lt'toaut
o'

/7'u'o€
frecil7'caua"'
6***
qqlg rrEi#'.;?
an/g?., /e"As'
.Z
Director

Ing'neru

It
:+?.JsPiHr'#
i.
_g.r:iig,rl.*rltff*;y
.',Jl-l'J r'r..! '
'\ri_t'i4g.g z

iiiJq pttn'*tlc

1
t
ffi;{ti':T'- 'ruf
i numelq
t GRUP'' S.R.L.
OBiL
:
i
ffi,,g"^;#iffirrgffi
!i.?r--dilmrtg
?t:;:?*,-,..^nsi?i 'care: 27.09.2007
Seria CI nr,
,,
IMOBIL TEKRA GR(JP ",S..R.I.
CATALO GUL CO ORD ONATELOR
eliberdrii: 11.02.2011
Numdr cadastral: 0149105 . ' '

Sistemul de coordonate: MR 09
Lista coordonatelor
,**u
terenului I

21 1 863.684

21 I 875.385
211 859.529

zrr a:s.oai \ zt2sNlgo


ztt gzt.o+o', 239 542.132

itt szt.tss' 239 566'658


2l r 831.324 239 576.468

2r1 841.62s: 239 572j411

2t I 850.700 1 239 578.921

2| 867.623 239 569'll1


ir r sro.ors : 239 54,4!0

ztt 926.240I 239 510.984

zn szz.zzq I zrg soz'oqa


it gq.ssz i 239 soe!12

t 2r
21
l
I
211863.370
886.950
886.785

211 864.000
2r1 856.817
211 841.372
zrr sal,rrz zts I 879€1q

zn g37.852,i zlg 969'7os

zfi 827.399
211819.181
2t1769.73',1 239 817.058

zlr 583,s62 239 965.552

211 528.185 239 908.716

2ll 538.s26 239 830,139

211 647,333 239 706,356

I ztr 730.136
211781,862 239 547.061
211 832,250

ffix:i,','"b
ir."l'tt,i Fl; R.r,
;.:= LUcRARI i{i]
P':r
,i1; cnonsrRnrrrjj.s

antaq V.
CI nr. 'din 27"o9,zoo7
Parametri hotarului

2t I 863.684 239 449,188


2ll 875.385
2il 859.529
zt| 842.852
21 I 833.041

2n 827,646 239 542.t32


2l I 827.155
ztL 831.324 10.713
2t1841.625 239 579.411
2l I 850.700
21 867.623 239 569.1 I I
2l I 9r6,038 13,910
211926.240 239 5 I 0.984

2U 941.552

2l I 886.785
2I I 863.370 239 729.238

I
239 776.043
21 I 856.817 239 808.014
2n 84t.372 239 836.765 ,2t-22
239 870.948
2ll 837,852
21 827.399 239 99t,552
2l r 819, l8l 2s.26 I t92.209
2n 769,737 239 8r 7.0s8
2lr 583,562
2r r 528.185 239 908.7r6
2ll 548.291

2u 538.526
21t U7.333
2l I 658.889 239 693,626 I 33-34
2l 1 730.136

2l I 781.862 239 s47.06t ' 35-36


2n 832,250 239 484.973

S-ar putea să vă placă și