Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

DATA : 26.05.2016
CLASA : a III a
Prof. înv. Primar şi Preşc.: Andreicovici Adriana
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare
DISCIPLINA: DEZVOLTARE PERSONALĂ
SUBIECTUL LECŢIEI: Emoții și comportamente
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL DE ACTIVITATE: Formare de abilități și atitudini
DISCIPLINE INTEGRATE: DEZVOLTARE PERSONALĂ
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI
ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE
MUZICĂ ȘI MIȘCARE
COMPETENŢE GENERALE:
2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi

COMPETENŢE SPECIFICE:
Dezvoltare personală
2.1. Asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal;
2.2. Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple despre propriile experiențe de viață;
2.3. Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți.
Comunicare in limba română
1.1. Identificarea semnificației unui mesaj oral din texte accesibile variate;
2.2. Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunțuri înlănțuite logic;
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare.
Matematică și explorarea mediului
2.1. Localizarea unor obiecte prin stabilirea unor coordonate în raport cu un sistem de referinţă
dat, folosind sintagmele învăţate
3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor
modele sau regularităţi din mediul apropiat
Arte vizuale și abilități practice
2.6 Participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică
Muzică și mișcare
3.4. Crearea unor linii melodice simple şi a unor combinaţii ritmice, asociate cu mişcări adecvate

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitive
O1: să identifice diferite tipuri de emoții;
O2: să rezolve sarcinile întâlnite pe Tărâmul Inimii;
O3: să completeze harta Inimii;
O4: să-și creeze propriul Tărâm al Inimii în funcție de emoțiile pe care doresc să le
exprime;
b) afectiv-atitudinale
 să manifeste interes pentru lecţie, concretizat în participare activă;
c) psiho-motrice
 să execute mişcări sugerate de imagini, texte sau sarcini cerute de învăţătoare.

DOMENII DE DEZVOLTARE PERSONALĂ VIZATE:


 dezvoltarea limbajului şi a comunicării: dezvoltarea capacităţilor de receptare a
mesajelor orale în contexte de comunicare variate şi exprimarea corectă a mesajelor
verbale în diferite situaţii de comunicare;
 dezvoltarea cognitivă: dobândirea de cunoştinţe proprii disciplinelor implicate,
dezvoltarea gândirii logice;
 dezvoltarea psihomotorie: dezvoltarea deprinderilor motrice implicate în timpul
jocurilor propuse;
 dezvoltarea socio-emoţională: valorificarea experiențelor elevilor, implicarea în
desfășurarea jocurilor didactice (exprimarea propriilor sentimente și trăiri).
STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Tipuri de experiențe de învățare: active și interactive - de exersare, aplicare practică;
 Sistemul metodologic: conversația, explicația, observația, problematizarea, exercițiul,
 Sistemul resurselor curriculare: programa școlară, documentele de proiectare
curriculară;
 Forme de organizare a activității elevilor: frontală, individuală
RESURSE:

 Umane: 34 elevi;
 Materiale: fișe îndividuale, planșe, cartonașe cu emoții, oglinda fermecată, flipchart,
videoproiector
 Spațiale: sala de clasă;
 Temporale: 50 minute;
 Bibliografice:

1. Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală (clasa pregătitoare, clasa I și clasa a
II-a), aprobată prin ordinul ministrului, nr. 3418/19.03.2013;

EVALUARE:

 Strategii, metode și instrumente de evaluare: observarea sistematică a activității și a


comportamentului elevilor, aprecierea verbală.

APTITUDINI ŞI CAPACITĂŢI IMPLICATE:


 Capacitatea de operare cu noțiuni specifice disciplinelor implicate, aptitudini
psihosociale, aptitudini de relaționare interpersonală, empatie.
SCENARIUL DIDACTIC

OB. STRATEGII DIDACTICE


MOMENTELE Evaluare
OP. forme de
LECŢIEI CONŢINUTURI metode şi mijloace
organizare
procedee didactice
Moment Se stabileşte un climat propice Conversaţia Frontal
organizatoric desfăşurǎrii lecţiei. Se pregătesc
1 min materialele necesare desfăşurǎrii
acesteia.
Captarea Elsa s-a uitat în oglindă, iar aceasta îî
atenţiei spune că are inima de gheață. Pentru a Conversatie Frontal Oglinda Apreciere
5 min topi răceala din suflet, elevii trebuie să fermeca orală
o ajute să descopere emoțiile (anexa tă
O1
1). Oglinda le va cere să mimeze o Explicația Indivi Cartona
emoție/sentiment, iar colegii trebuie să dual șe
ghicească emoția respectivă.
Anunţarea ”Astăzi la ora de Dezvoltare personala Frontal
temei şi a vom face o călătorie pe Tărâmul
obiectivelor Inimii și vom vorbi despre emoții și Explicația
1 min comportamente.”Se vor explica
obiectivele în funcție de
particularitățile de vârsta ale elevilor.
Dirijarea Propunătorul le prezintă elevilor o Frontal Video
învăţării prezentare ppw despre o călătorie pe Exercițiul proiecto Apreciere
10 min Tărâmul Inimii (anexa 2). În cadrul rul orală
O2 acesteia, elevii vor recunoaște formele Observația
de relief și câteva medii de viață, vor
identifica cuvinte cu sens Explozia
asemănător/opus și vor alcătui stelară
propoziții și vor asocia culori
emoțiilor, analizându-le în funcție de
categoria din care fac parte.
Obtinerea Pentru a ajunge pe Tărâmul Inimii,
performantei elevii trebuie să rezolve diferite sarcini Exercițiul Frontal Harta Apreciere
10 min de lucru din care vor afla unele Inimii orală
curiozități despre emoții și modul de
exprimare a acestora. Acestea sunt:
O3
fericirea, tristeţea, frica, disprețul,
mânia, dezgustul şi uimirea, deoarece
sunt singurele emoţii care se pot
exprima universal, peste tot în lume.
1. Munții
Oamenii sunt mai fericiţi atunci când Explicația Individual Forme Apreciere
sunt ocupaţi. Acest lucru îi ajută să Demonstra de relief orală
rămână optimişti. (Exprimarea ția
bucuriei - anexa 3)
2. Dealurile
O îmbrăţişare scurtă, de numai 25 de Explicația Individual
secunde, eliberează în corp substanţe Demonstra Cartona Apreciere
chimice care sporesc încrederea în ția șe orală
persoana pe care o iei în braţe. emoții
(Exprimarea uimirii - anexa 4)
3. Campia
Oamenii sunt mai sinceri atunci când Explicația Individual
sunt obosiţi. (Exprimarea tristeții - Demonstra Apreciere
anexa 5) Ția orală
4. Lunca
Cam 30% din timp, gândurile ne
zboară aiurea. (Exprimarea furiei -
anexa 6) Individual
5. Delta Explicația Apreciere
Oamenii care fac voluntariat sunt mai Demonstra orală
mulţumiţi de viaţa lor. (Exprimarea Ția
fricii - anexa 7)
6. Marea
Chiar şi iluzia progresului îi motivează
pe oameni. (Exprimarea disprețului - Individual
anexa 8) Explicația Apreciere
7. Soarele Demonstra orală
Relaţiile interumane sunt mai benefice ția
pentru sănătate decât sportul.
(Exprimarea mulțumirii)

Asigurarea Elevii vor avea de creat propriul


feedback ului Tărâm al Inimii în funcție de emoțiile Exercițiul Fișă de Observarea
pe care doresc să le exprime, Individual lucru sistematica
O4 explicând alegerile făcute. La finalul Explicația a elevilor
activității, propunătorul va aduna toate
lucrările și va crea atlasul inimilor
(anexa 9).
Activitate în În finalul activității, fiecare elev va
completare primi un balon pe care îl va umfla și Exercițiul Frontal Recom Apreciere
3 min îi va da viață – va desena pe balon o pensa verbală
față care să exprime emoția pe care a
simțit-o în acea oră. Baloanele sunt Explicația
aruncate în aer, iar elevii care le prind
trebuie să identifice stările
emoţionale şi să confere etichete Demonstra
verbale acestor stări. Pentru a putea ția
avea destul aer pentru a le umfla,
elevii vor face câteva exerciții ritmice
și de respirație.
Încheierea Se fac aprecieri generale asupra Explicația Frontal Apreciere
activităţii activităţii. verbală
1 min
ANEXA 1
ANEXA 3
Bucuria (Fericirea)

Microexpresia specifică bucuriei se


manifestă prin:

• riduri în jurul ochilor (Zâmbet


Duchene – zâmbetul natural)

• obrajii ridicați

• mușchii feței așezați în


concordanță cu ochii

ANEXA 4

Uimirea
Microexpresia specifică umirii se
manifestă prin:
 sprâncenele ridicate
 ochii larg deschiși
 gura deschisă
ANEXA 5

Tristețea
Microexpresia specifică
tristeții se manifestă prin:
 pleoape inferioare care
simulează “căderea”
 privire care nu este
concentrată pe un punct fix
 colțurile buzelor se duc în
jos

ANEXA 6

Furia
Microexpresia specifică furiei
se manifestă prin:
 sprâncene apropiate
puternic
 privire extrem de fixă
 încordarea și apropierea
buzelor
ANEXA 7

Frica
Microexpresia specifică fricii
se manifestă prin:
 sprâncene ridicate și
apropiate pleoapele superioare
ridicate
 pleoapele inferioare
încordate
 buzele ușor încordate și
întinse orizontal către urechi

ANEXA 8

Disprețul
Microexpresia specifică
disprețului se manifestă prin:
 colțul buzelor încordat și
ridicat doar pe o parte a feței
ANEXA 9

Realizați propriul Tărâm al Inimii în care să vă exprimați emoțiile și


sentimentele care vă definesc.

S-ar putea să vă placă și