Sunteți pe pagina 1din 17

AND 549 Normativ

privind îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate la cald,


realizate cu bitum modificat cu polimeri

Cap. 1. Generalităţi

1.1. Obiect şi domeniu de utilizare


1.1.1. Prezentul Normativ se referă la condiţiile de realizare şi recepţie a îmbrăcăminţilor
bituminoase cilindrate la cald din mixturi asfaltice preparate cu agregate naturale, filer şi bitum
modificat cu polimeri.
1.1.2. Îmbrăcăminţile bituminoase realizate cu bitum modificat cu polimeri se execută în scopul
creşterii rezistenţei la deformaţii permanente la temperaturi ridicate şi a rezistenţei la fisurare la
temperaturi scăzute a acestora.
1.1.3. Îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate la cald executate cu bitum modificat cu polimeri se
aplică pe drumuri de clasă tehnică I-III, şi pe străzi de categorie tehnică I...II, cu trafic greu şi foarte
greu. Acest tip de îmbrăcăminte se aplică şi la lucrări speciale, justificate din punct de vedere tehnic
şi economic, ca de exemplu: benzi cu circulaţia vehiculelor grele, locuri de parcare, zone cu
accelerări şi decelerări frecvente, zone de staţionare şi altele asemenea.
Aplicarea îmbrăcăminţilor bituminoase cilindrate la cald realizate cu bitum modificat cu
polimeri se stabileşte prin proiectul de execuţie, pe bază de studiu tehnico-economic comparativ cu
îmbrăcăminţile bituminoase realizate cu bitum conform SR 174.
1.1.4. Prezentul Normativ nu se aplică la execuţia îmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea pe pod.
1.2. Prescripţii generale
1.2.1. Îmbrăcăminţile bituminoase din prezentul Normativ se realizează, de regulă, din două
straturi:
• primul strat, cu rol de strat de uzură
• al doilea strat, cu rol de strat de legătură
Stratul de uzură se execută obligatoriu din mixturi asfaltice preparate cu bitum modificat cu
polimeri. Stratul de legătură se poate executa din mixtură asfaltică preparată cu bitum pur, conform
SR 174/1, sau cu bitum modificat cu polimeri în cazuri justificate din punct de vedere tehnic şi
economic, conform prezentului Normativ.
Îmbrăcămintea bituminoasă se poate realiza, de asemenea, într-un singur strat (covor
asfaltic) care trebuie să îndeplinească condiţiile stratului de uzură.
1.2.2. Îmbrăcăminţile bituminoase cu bitum modificat cu polimeri prevăzute în acest Normativ se
execută în perioada mai-septembrie, cu condiţia ca temperatura atmosferică să fie minim +15°C.
1.2.3. Îmbrăcăminţile bituminoase se aplică pe un strat suport pregătit în prealabil conform SR
174/2.
1.2.4. Bitumul modificat cu polimeri se realizează din bitum neparafinos pentru drumuri tip
D80/100 şi polimeri de tipul elastomerilor termoplastici liniari.
1.3. Definiţii şi terminologie
1.3.1. Bitumul pur este bitumul neparafinos pentru drumuri, provenit din ţiţeiuri neparafinoase
selecţionate, folosit la execuţia straturilor bituminoase, conform prescripţiilor tehnice în vigoare.

1
1.3.2. Bitumul modificat cu polimeri este liantul obţinut prin tratarea bitumului pur pentru drumuri
cu anumite tipuri de polimeri, în instalaţii speciale, la temperaturi de 160-180 °C, cu caracteristici
fizico-chimice specifice.
1.3.3. În înţelesul prezentelor instrucţiuni, bitumul modificat cu polimeri şi mixturile asfaltice
preparate cu acest liant, vor fi notate pe scurt astfel:
• Bm: bitum modificat cu polimeri;
• B.Am: beton asfaltic preparat cu bitum modificat cu polimeri.
1.3.4. Terminologia utilizată în prezentul Normativ este conform STAS 4032/1.
1.4. Referinţe
Prescripţiile tehnice la care se fac referiri în cuprinsul prezentelor instrucţiuni sunt
următoarele:
1. STAS 42-86 Bitumuri. Determinarea penetraţiei.
2. STAS 60-89 Bitumuri. Determinarea punctului de înmuiere.
3. STAS 113-74 Bitumuri. Punct de rupere Fraass.
4. STAS 539-79 Filer de calcar, filer de cretă şi filer de var stins în pulbere.
5. STAS 662-89 Lucrări de drumuri .Agregate naturale de balastieră.
6. STAS 730-89 Agregate naturale pentru lucrări de căi ferate şi drumuri. Metode de
încercare.
7. STAS 863/1-85 Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de
proiectare.
8. STAS 1338/1-84 Lucrări de drumuri. Mixturi asfaltice şi îmbrăcăminţi bituminoase
executate la cald. Prepararea mixturilor. Pregătirea probelor şi
confecţionarea epruvetelor.
9. STAS 1338/2-87 Lucrări de drumuri. Mixturi asfaltice şi îmbrăcăminţi bituminoase
executate la cald. Metode de determinare şi încercare, confecţionarea
şi decofrarea epruvetelor.
10. STAS 2900-89 Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor.
11. STAS 4032/1-90 Lucrări de drumuri. Terminologie.
12. STAS 5489-90 Bitumuri. Punct de inflamabilitate Marcusson.
13. STAS 8098-68 Bitumuri. Determinarea conţinutului de parafină.
14. STAS 10969/3-83 Lucrări de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la
agregate naturale. Metode de determinare cantitativă.
15. SR 61-97 Bitumuri. Determinarea ductilităţii.
16. SR 174/1-97 Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii
tehnice generale de calitate.
17. SR 174/2-97 Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii
tehnice pentru prepararea şi punerea în operă a mixturilor asfaltice şi
recepţia îmbrăcăminţilor executate.
18. SR 667-97 Agregate naturale de piatră prelucrată pentru drumuri. Condiţii
tehnice generale de calitate .
19. Ind. AND Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos
2
nr. 537/1998 pentru drumuri.
20. Ind. AND Metodologie de determinare a caracteristicilor bitumului modificat
nr. 538/1998 utilizat la execuţia lucrărilor de drumuri.
21. Ind. AND Instrucţiuni tehnice pentru determinarea stabilităţii în strat subţire a
nr. 535/1998 bitumului pentru drumuri. Încercarea TFOT.
22. Ind. AND Instrucţiuni tehnice pentru determinarea stabilităţii în strat subţire a
nr. 536/1998 bitumului pentru drumuri. Încercarea RTFOT.
23. Ind. AND Instrucţiuni tehnice pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi
nr. 517/1996 semirigide.
24. Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare
a sistemelor rutiere suple şi semirigide
25. Ind. AND Instrucţiuni tehnice privind metoda de determinare a
nr. 521R/1993 compoziţiei chimice a bitumului rutier pe patru componenţi.
26. Ind. AND Metodologie privind determinarea compactităţii mixturilor asfaltice
nr. 541/1998 cu presa de compactare giratorie.
27. Ind. AND Metodologie privind determinarea fluajului dinamic al mixturilor
nr. 542/1998 asfaltice.
28. Ind. AND Metodologie privind determinarea modulului de elasticitate dinamic
nr. 543/1998 al mixturilor asfaltice.
29. Ordin MT Normă tehnică pentru stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.
nr. 46/27.01.1998
30. Instr. MT-Ml Norme metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de
nr.1112/411-2000 instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în
zona drumurilor publice şi/sau pentru protejarea drumurilor
31. Norme republicane de protecţia muncii ale Ministerului Muncii şi
Ministerului Sănătăţii (aprobate cu Ord.nr.34 şi 60 din 1975).
32. Norme de protecţia muncii pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii
drumuri (aprobate cu Ordinul MTTc nr.8/1984).
33. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi dotarea cu mijloace
tehnice de stingere pentru unităţile Ministerului de Transporturi şi
Telecomunicaţii (aprobate cu Ordinul MTTc nr. 12/1980).
34. Norme de protecţie a muncii specifice activităţii de construcţii montaj
pentru transporturi feroviare, rutiere şi navale (aprobate cu Ordinul
MTTc nr.9/1982).
35. Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii şi regulamentele de
aplicare a acesteia.
36. HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
37. OG 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea
82/1998.
38. Norme de aplicare a OG 43/1997.
3
Cap. 2. Condiţii tehnice

2.1. Tipuri de mixturi asfaltice


2.1.1. Tipurile de mixturi asfaltice cuprinse în prezentul Normativ sunt prezentate în tabelul 1.
Tabelul 1
Nr. Tipul mixturii Simbol Dimensiunea Domeniul de
crt. asfaltice maximă a aplicare
granulei
1 Beton asfaltic bogat în
criblură cu bitum modificat BAm 16 16 Strat de uzură
2 Beton asfaltic rugos cu
bitum modificat BARm 16 16 Strat de uzură
3 Beton asfaltic deschis
cu bitum modificat BADm 25 25 Strat de legătură

Tipul de mixtură asfaltică pentru stratul de uzură şi stratul de legătură se stabileşte prin
proiectul de execuţie.
2.1.2 Compoziţia şi caracteristicile fizico - mecanice ale tipurilor de mixturi asfaltice cu bitum
modificat cu polimeri BAm 16, BARm 16 şi BADm 25 sunt conform pct. 2.4. din prezentul Normativ.
Compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale tipului de mixtură asfaltică BAD m 25 preparată cu
bitum pur sunt conform SR 174/1.
2.2. Elemente geometrice
2.2.1 Grosimea straturilor îmbrăcăminţii bituminoase realizate din mixturile asfaltice prevăzute la
pct. 2.1. se stabileşte prin calcul de dimensionare conform prescripţiilor tehnice în vigoare.
2.2.2. Lăţimea îmbrăcăminţii părţii carosabile trebuie să corespundă prevederilor STAS 2900
pct.2.4.
2.2.3. Profil transversal
2.2.3.1. În aliniament profilul transversal se execută sub formă de acoperiş cu două pante egale.
2.2.3.2. În curbe şi în zonele aferente de amenajare, profilul transversal se execută în conformitate
cu STAS 863/1.
2.2.4. Profil longitudinal
Declivităţile maxime admise sunt conform SR 174/1 şi sunt funcţie de tipul mixturii
asfaltice, conform tabelului 2.
Tabelul 2
Nr. Tipul mixturii asfaltice Declivitatea maximă
crt. %
1 Beton asfaltic bogat în criblură, tip BAm 16 6,0
4
2 Beton asfaltic rugos, tip BARm 16 9,0

2.2.5. Abaterile limită la elementele geometrice.


2.2.5.1. Abaterile limită locale admise în minus, faţă de grosimea prevăzută în proiect, pot fi de
maxim 10%.
2.2.5.2. Abaterile limită locale admise la lăţimea îmbrăcăminţilor drumurilor pot fi cuprinse în
intervalul ± 5 cm.
2.2.5.3. Abaterile limită admise la panta profilului transversal pot fi cuprinse în intervalul ±5 mm/m
pentru drumuri şi în intervalul ± 2,5 mm/m pentru străzi cu două benzi pe sens.
2.2.5.4. La cotele profilului longitudinal se admite o abatere locală de ±2 cm, cu condiţia respectării
pasului de proiectare adoptat.
2.3. Materiale
2.3.1. Agregate naturale
2.3.1.1. Agregatele naturale care se utilizează sunt următoarele:
- cribluri sort 3-8, 8-16 şi 16-25 conform SR 667;
- nisip de concasaj sort 0-3 conform SR 667;
- nisip natural 0-3 sau 0-7 conform STAS 662.
În funcţie de tipul mixturilor asfaltice se utilizează următoarele tipuri de agregate, conform tabelului
3.

Tabelul 3
Nr. Tipul mixturii Tipul de agregate
crt. asfaltice naturale
1 Beton asfaltic tip BAm 16 criblură sort 8-16
criblură sort 3-8
nisip de concasaj 0-3
nisip natural 0-3 sau 0-7
2 Beton asfaltic tip BARm 16 criblură sort 8-16
criblură sort 3-8
nisip de concasaj 0-3
3 Beton asfaltic tip BADm 25 criblură sort 16-25
criblură sort 8-16
criblură sort 3-8
nisip de concasaj 0-3
nisip natural 0-3 sau 0-7
2.3.1.2. Fiecare tip şi sort de agregate trebuie depozitate separat, în silozuri proprii, pe platforme
betonate, amenajate cu pereţi despărţitori pentru evitarea amestecării şi impurificării agregatelor.

5
2.3.2. Filer
2.3.2.1. Filerul trebuie să fie din calcar sau cretă măcinată, conform STAS 539.
2.3.2.2. Filerul se depozitează în silozuri sau în încăperi acoperite, ferite de umezeală. Nu se admite
folosirea filerului aglomerat.
2.3.3. Bitum
2.3.3.1. Bitumul utilizat la prepararea bitumului modificat cu polimeri este tip D80/100 şi trebuie să
îndeplinească condiţiile de calitate din tabelul 4.
Tabelul 4
Nr. Caracteristici Condiţii de Metoda de
crt. admisibilitate verificare
0 1 2 3
1 Penetraţie la 25 0C, 1/10 mm 80-100 STAS 42
2 Punct de înmuiere IB, 0C 43-49 STAS 60
3 Ductilitate la:
- 5 0C, cm min. 5 SR 61
- 25 0C, cm min. 100
4 Punct de rupere Fraass, 0C, max. -15 STAS 113
5 Indice de instabilitate coloidală, max. 0,5 ind. AND nr. 521R
6 Stabilitate la încălzire în strat subţire la 163 0C:
a) metoda TFOT
- pierderea de masă, %, max. 0,8 Instrucţiuni ind.
- penetraţia reziduală, %, min. 47 AND nr. 535
- creşterea punctului de înmuiere, 0C, max. 9
- ductilitatea reziduală la 25 0C, cm, min. 75
b) metoda RTFOT
- pierderea de masă, %, max. 0,9 Instrucţiuni ind.
- penetraţia reziduală, %, min. 47 AND nr. 536
- creşterea punctului de înmuiere, 0C, max. 10
- ductilitate reziduală la 25 0C, min. 75
7 Adezivitate, %, min. pe agregat etalon 80 STAS 10969/3
8 Punct de inflamabilitate Marcusson, 0C, min. 250 STAS 5489
9 Conţinut de parafină, %, max. 2,0 STAS 8098

6
2.3.3.2. Transportul bitumului se face cu vagoane cisterne speciale sau autotransportatoare
termoizolate, curate, în condiţii în care să se evite impurificarea sau amestecarea cu alte sorturi de
bitum.
2.3.3.3. Temperatura bitumului la descărcarea din mijlocul de transport în tancurile de stocare ale
instalaţiei de preparare a bitumului modificat trebuie să fie de min. 140°C.

2.3.4. Polimeri
2.3.4.1. Polimerii utilizaţi pentru modificarea bitumului folosit la execuţia îmbrăcăminţilor
bituminoase din prezentul Normativ, sunt de tipul elastomerilor termoplastici liniari, iar
caracteristicile acestora sunt conform celor prevăzute în declaraţia de conformitate a calităţii emise
de producător.
2.3.4.2. Dozajul de polimer este de 3-6 % din greutatea bitumului, procent care se stabileşte în
funcţie de tipul polimerului, bitumul utilizat, zona climatică de aplicare şi tipul lucrării, cu
respectarea condiţiilor tehnice pentru bitumul modificat cu polimeri tip Bm prevăzute la pct.
2.3.5.1.
2.3.4.3. Tipul de polimer şi dozajul acestuia în bitum se stabilesc pe baza unui studiu preliminar,
ţinându-se seama de respectarea condiţiilor tehnice precizate în prezentul Normativ. Studiul îl face
antreprenorul în cadrul laboratorului propriu autorizat sau îl comandă la un alt laborator autorizat.
2.3.5. Bitum modificat
2.3.5.1. Condiţiile care trebuie să le îndeplinească bitumul modificat cu polimeri tip Bm sunt cele
prevăzute în tabelul 5.

Tabelul 5
Nr. Caracteristici Condiţii de Metoda de
crt. admisibilitate verificare
1 Penetraţie la 25 0C, 1/10 mm 55-70 STAS 42
2 Punct de înmuiere, 0C, min. 55 STAS 60
3 Ductilitate la:
- 13 0C, cm, min. 40 SR 61
- 25 0C, cm, min. 100
4 Punct de rupere Fraass, 0C, max. -20 STAS 113
5 Revenire elastică la 13 0C, %, min. 60 Metodologie ind. AND nr. 538
6 Stabilitate la încălzire în strat subţire la 163 0C
(metoda TFOT):
- pierderea de masă, %, max. 0,8
- penetraţia reziduală, %, min. 50 Instrucţiuni ind. AND nr. 535
- creşterea punctului de înmuiere, 0C, max. 9
- ductilitatea la 13 0C, cm, min. 40
0
- revenirea elastică la 13 C, %, min. 60 Metodologie ind. AND nr. 538
7 Adezivitate, %, min. 85 STAS 10969/3
7
8 Omogenitate (microscop cu lumină fluorescentă) %: Metodologie
Dispersie foarte fină a particulelor sub 5 µ, min.,% 80 ind. AND nr. 538
9 Stabilitate la stocare 72 de ore la temperatura de 163 0C: Metodologie
Diferenţa între punctele de înmuiere, 0C, max. 5 ind. AND nr. 538

2.3.5.2. Prepararea, transportul şi depozitarea bitumului modificat cu polimeri se efectuează


conform pct. 3.1. din prezentul Normativ.
2.4. Compoziţia şi caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum
modificat cu polimeri
2.4.1. Compoziţia mixturii asfaltice se stabileşte pe baza unui studiu preliminar, ţinându-se seama
de respectarea condiţiilor tehnice impuse de prezentul Normativ. Studiul îl face antreprenorul în
cadrul laboratorului propriu autorizat sau îl comandă la un alt laborator autorizat.
2.4.2. Studiul preliminar de laborator comportă următoarele faze:
- stabilirea compoziţiei mixturilor asfaltice, respectiv a granulozităţii agregatului total şi a
conţinutului optim de bitum, prin metoda Marshall, conform STAS 1338/1 - 2;
- stabilirea comportării mixturii asfaltice în exploatare prin încercări specifice, conform
tabelului 6 pct. C din prezentul Normativ.
2.4.3. Pentru stabilirea compoziţiei optime a mixturilor asfaltice prevăzute în prezentul Normativ, în
funcţie de dotarea laboratorului autorizat se poate efectua studiul compactităţii mixturii asfaltice cu
presa de compactare giratorie, în vederea determinării volumului optim de goluri, conform
metodologiei ind. AND nr. 541.
2.4.4. Limitele procentelor sorturilor de agregate naturale, granulozitatea agregatului total şi
conţinutul de bitum, ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum modificat cu polimeri, tip BA m 16,
BARm 16 şi BADm 25, sunt conform SR 174/1.
2.4.5. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice preparate cu bitum modificat cu
polimeri trebuie să îndeplinească condiţiile din tabelul 6.
2.4.6. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determină pe mixturi preparate în
laborator pentru stabilirea compoziţiilor , pe probe de mixtură prelevate de la malaxare sau de la
aşternere pe parcursul execuţiei, precum şi din îmbrăcămintea gata executată.
2.4.7. Corpurile de probă Marshall se confecţionează conform STAS 1338/1,2 cu menţiunea că
temperaturile mixturii asfaltice şi a tiparelor trebuie să fie majorate cu 10°C faţă de cele prevăzute
de STAS 1338. Se precizează că la temperaturi sub 155 0C, mixtura asfaltică preparată cu bitum
modificat cu polimeri, are lucrabilitate scăzută, ceea ce conduce la compactare necorespunzătoare.
2.4.8. Corpurile de probă necesare determinării caracteristicilor specifice din tabelul 6, pct. C se
confecţionează conform prescripţiilor tehnice precizate în tabel.

Tabelul 6
Nr. Caracteristici Limite de admisibilitate Metoda de
crt. pentru tipurile de mixturi asfaltice verificare
BAm 16 BARm 16 BADm 25

8
A. Caracteristici pe probe Marshall
1 Densitate aparentă, kg/mc, min. 2,350 2,350 2,300
2 Absorbţia de apă, %, vol. 2-5 3-5 2-6 STAS 1338/2
3 Stabilitate la 60 0C, kN, min. 10,0 10,0 8,0
4 Indice de curgere la 60 0C, mm 2-3,5 2-3,5 2-3,5
B. Caracteristici volumetrice pe cilindri confecţionaţi cu presa de compactare giratorie
• volumul de goluri la 80 de giraţii, %, max. 5,0 5,0 - Metodologie ind.
• volumul de goluri la 120 de giraţii, %, max. - - 9,5 AND nr. 541
C. Caracteristici specifice comportării în exploatare
Rezistenţa la deformaţii permanente:
1 Încercarea pe cilindri – fluaj dinamic:
• deformaţia permanentă la 40 0C şi 1800 Metodologie ind.
pulsuri, 10-4 mm, max. 2900 2800 - AND nr. 543
2 Modulul de elasticitate dinamic, pe cilindri la Metodologie ind.
15 0C, MPa, min. 4500 4500 - AND nr. 542
Rezistenţa la oboseală:
3 Încercarea pe cilindri:
• numărul de cicluri până la fisurare, la
temperatura de 15 0C, min. - - 0,4 x 106 -
D. Caracteristici pe probe intacte (carote) prelevate din îmbrăcămintea executată
1 Densitatea aparentă kg/mc, min. 2250 2250 2200
2 Absorbţia de apă, %, vol. 2-6 4-7 3-8 STAS 1338/2
3 Grad de compactare, %, min. 96 96 96

Notă: Modulul de elasticitate dinamic se determină în vederea utilizării acestuia la dimensionarea


structurii rutiere.

Cap. 3. Prescripţii generale de execuţie

3.1. Utilaje şi echipamente


La execuţia îmbrăcăminţilor bituminoase cu bitum modificat cu polimeri se folosesc
următoarele utilaje şi echipamente:
3.1.1. Pentru prepararea bitumului modificat cu polimeri:
- instalaţie specială, în flux discontinuu, pentru prepararea bitumului modificat cu polimeri;
- rezervor de stocare a bitumului pur;
- rezervor vertical de stocare a bitumului modificat, dotat cu echipament de încălzire şi de
recirculare permanentă a liantului sau cu agitator pentru asigurarea omogenităţii acestuia, pe
perioada de stocare.
3.1.2. Pentru prepararea şi punerea în operă a mixturii asfaltice:
- instalaţie automatizată de preparare a mixturii asfaltice, dotată cu echipamente de dozare a
componenţilor, conform prevederilor Normativului privind condiţiile tehnice pentru instalaţiile de
preparare a mixturilor asfaltice executate la cald;

9
- repartizator - finisor care asigură precompactarea mixturii asfaltice, dotat cu sistem de
încălzire a grinzii vibratoare;
- atelier de compactare compus dintr-un compactor cu pneuri de 120-160 kN şi un
compactor cu rulouri netede de 100-120 kN;
- autocamioane basculante cu benă termoizolantă sau cu benă acoperită cu prelată;
- dispozitiv mecanic pentru execuţia amorsării cu emulsie bituminoasă cationică.
3.2. Prepararea bitumului modificat cu polimeri
3.2.1. Prepararea bitumului modificat se realizează în rafinărie sau pe şantier, la locul de preparare a
mixturii asfaltice.
3.2.2. Prepararea bitumului modificat cu polimeri se realizează în instalaţii speciale cu funcţionare
în flux discontinuu. Instalaţia de preparare a bitumului modificat este constituită, de regulă din:

- recipient vertical cu agitator;


- moară coloidală
3.2.2.1. Procesul de preparare este alcătuit în general din 3 faze:
- faza de predispersie şi umflare a polimerului în masa de bitum;
- faza de dispersare - măcinare;
- perioada de omogenizare.
Faza de predispersie şi umflare a polimerului în masa de bitum se realizează în recipientul
vertical prin introducerea polimerului în bitumul încălzit la temperatura de 160 °C şi amestecarea
lor sub agitare continuă, timp de 30 minute.
Faza de dispersie şi măcinare se realizează în moara coloidală, prin introducerea amestecului
bitum-polimer din rezervorul vertical.
Omogenizarea amestecului bitum-polimer se realizează prin recircularea acestuia, de mai
multe ori, din moara coloidală în recipientul vertical.
Prepararea bitumului modificat cu polimeri se consideră încheiată arunci când liantul
prezintă omogenitate conform prevederilor de la pct. 2.3.5., tabelul 5 din prezentul Normativ.
3.2.2.2. Temperatura bitumului pe perioada de amestecare trebuie să fie cuprinsă în limitele 160°C-
180°C. Se interzice nerespectarea temperaturii de amestecare.
3.2.3. Transportul bitumului modificat
3.2.3.1. Bitumul modificat se transportă în autotransportoare termoizolante, dotate cu termometre
pentru verificarea temperaturii liantului. În cazul preparării bitumului modificat în rafinărie
transportul acestuia se poate face şi cu vagoane cisterne speciale.
3.2.3.2. Temperatura bitumului modificat pe timpul transportului trebuie să fie de minim 160 °C.
3.2.3.3. Autotransportorul de bitum va fi încărcat la 98% din capacitate pentru a se evita fenomenul
de oxidare a bitumului modificat.
3.2.4. Depozitarea bitumului modificat
3.2.4.1. Depozitarea bitumului modificat cu polimeri se realizează în recipienţi verticali cu sistem
de recirculare sau agitare permanentă, pentru evitarea separării componenţilor. Se recomandă
rezervoare verticale pentru a se asigura o suprafaţă minimă de contact a liantului cu aerul, în
vederea evitării oxidării.

10
3.2.4.2. Temperatura bitumului modificat pe perioada de depozitare trebuie să fie de minim 140 °C.
Se interzice reîncălzirea bitumului răcit.
3.2.4.3. Temperatura bitumului modificat este controlată permanent cu ajutorul înregistratoarelor de
temperatură montate la recipientul de depozitare.
3.2.4.4. Rezervoarele de stocare a bitumului modificat trebuie să aibă capacitatea cel puţin egală cu
consumul mediu zilnic.
3.3. Prepararea mixturilor asfaltice
3.3.1. Prepararea mixturii asfaltice cu bitum modificat cu polimeri se realizează în instalaţie
automatizată şi dotată conform prevederilor SR 174/2.
3.3.2. În cazul în care este necesară stocarea mixturii asfaltice, instalaţia trebuie să fie dotată cu
buncăr de stocare cu sistem de încălzire, întrucât scăderea temperaturii mixturii asfaltice sub
limitele prevăzute pentru mixtură la ieşirea din malaxor conduce la micşorarea lucrabilităţii acesteia
şi deci la imposibilitatea punerii în operă.
3.3.2. Fluxul tehnologic de preparare a mixturilor asfaltice
3.3.2.1. Mixturile asfaltice se prepară în conformitate cu prevederile SR 174/2 pct.2.2.2., cu
precizarea că temperaturile agregatelor naturale, bitumului modificat cu polimeri şi ale mixturii
asfaltice la ieşirea din malaxor vor fi conform tabelului 7.

Tabelul 7
Temperatura componenţilor la prepararea mixturii Temperatura
asfaltice, 0C mixturii la ieşirea din malaxor, 0C
Amestec de agregate naturale Bitum modificat
175 – 185 165 – 180 170 - 185

3.3.3. Transportul mixturii asfaltice


3.3.3.1. Mixtura asfaltică se transportă în autocamioane basculante cu benă termoizolantă sau
acoperite cu prelată. Se interzice transportarea mixturii asfaltice în autotransportatoare cu benă
neacoperită, întrucât pierderea de temperatură sub limitele stabilite prin prezentul Normativ
conduce la transformarea acesteia într-un material neutilizabil.
3.3.3.2. Necesarul mijloacelor de transport pentru mixtura asfaltică se stabileşte în funcţie de
distanţa de transport prin realizarea unei corelaţii corespunzătoare între capacitatea acestora şi cea
a repartizatorului de asfalt, astfel încât să se realizeze aşternerea mixturii asfaltice fără întrerupere.
3.4. Punerea în operă
3.4.1. Pregătirea stratului suport
3.4.1.1. Suprafaţa stratului suport pe care se aşterne îmbrăcămintea bituminoasă trebuie să fie
uscată.
3.4.1.2. Înainte de aşternerea mixturii asfaltice, stratul suport se verifică dacă respectă cotele
prevăzute în proiectul de execuţie.
3.4.1.3. Toate defecţiunile se remediază, apoi suprafaţa stratului suport se curăţă şi se amorsează.

11
3.4.1.4. Amorsarea stratului suport se execută mecanizat, cu emulsie bituminoasă cationică cu
rupere rapidă, realizându-se o peliculă omogenă pe toată suprafaţa stratului suport. În cazul unor
suprafeţe mici, izolate, se poate utiliza pentru amorsare bitum tăiat.
3.4.1.5. Dozajul de reziduu bituminos pentru amorsare este de 0,3 - 0,4 kg/m2.
3.4.1.6. Amorsarea se face în faţa repartizatorului, pe distanţa minimă care asigură timpul necesar
ruperii complete a emulsiei, dar nu mai mult de 200 m.
3.4.2. Aşternerea mixturilor asfaltice
3.4.2.1. Aşternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi atmosferice de peste 15°C. Execuţia se
întrerupe pe timp de ploaie sau de vânt puternic.
3.4.2.2. Aşternerea mixturii asfaltice se efectuează numai mecanizat, cu repartizatoare - finisoare
care să asigure precompactarea parţială a mixturii asfaltice.
Mixtura asfaltică trebuie aşternută continuu, cu grosime constantă. Viteza optimă de
aşternere trebuie corelată cu cadenţa de sosire a mixturii şi să fie cât se poate de constantă, pentru a
se evita total întreruperile neprogramate în timpul execuţiei stratului bituminos în zona respectivă.
În buncărul utilajului de aşternere trebuie să existe în permanenţă suficientă mixtură pentru a
se evita o răspândire neuniformă a materialului.
3.4.2.3. Mixtura asfaltică trebuie să aibă la aşternere temperatura de minim 155°C şi de minim
130°C la terminarea compactării. Temperatura de aşternere este cea măsurată în autobasculantă
imediat înainte de descărcarea ei în buncărul repartizatorului.
Mixturile asfaltice a căror temperatură măsurată în buncărul de alimentare al repartizatorului
este sub 155 0C, nu vor fi aşternute.
3.4.2.4. Îmbrăcămintea bituminoasă se execută prin aşternerea mixturii asfaltice într-un singur strat,
pe câte o bandă de circulaţie. Dacă utilajul şi condiţiile de trafic permit, se pot aşterne şi benzi de
lăţimi mai mari.
3.4.3. Compactarea mixturii asfaltice
3.4.3.1. Operaţia de compactare a mixturilor asfaltice se execută imediat după aşternere astfel încât
să se obţină valorile optime ale caracteristicilor fizico – mecanice şi de suprafaţare.
3.4.3.2. Atelierul de compactare va fi constituit dintr-un compactor cu pneuri de 120-160 kN şi unul
cu rulouri netede de 120 kN.
3.4.3.3. Numărul optim de treceri al fiecărui compactor se stabileşte prin încercări pe un sector de
drum, înainte de a se trece la execuţia îmbrăcăminţii bituminoase, dar nu va fi mai mic de 10.
Urmare acestor încercări se stabilesc de asemenea:
• planul de mers al fiecărui utilaj, pentru a asigura un număr de treceri pe cât posibil
constant, în fiecare punct al stratului;
• viteza de mers a fiecărui utilaj.
3.4.3.4. Temperatura mixturii la compactare trebuie să fie de minim 150 0C.
3.4.3.5. Compactarea se execută în lungul drumului, de la margine spre axă. Suprafaţa stratului se
va controla în permanenţă, micile denivelări care apar pe suprafaţă se corectează după prima trecere
a compactorului pe toată lăţimea benzii.
3.4.3.6. Pentru ca suprafaţa stratului să satisfacă cerinţele traficului rutier, denivelarea maximă
admisă măsurată sub dreptarul de 3 m, trebuie să fie în toate punctele inferioară sau cel mult egală
cu toleranţele din tabelul 8.

12
Tabelul 8
Natura Clasa tehnică a Categoria Denivelări maxime
profilului drumului tehnică a străzii admise, mm
II 3
în sens II II 4
longitudinal III - 5
3.4.4. Rosturi longitudinale şi transversale
Rosturile longitudinale trebuie să fie paralele cu axul drumului sau să coincidă cu acesta, iar
cele transversale să fie perpendiculare pe cele longitudinale. Marginea liberă dinspre axul drumului
a fiecărei benzi de pe acelaşi sens de circulaţie cu care mixtura din banda alăturată vine în contact
după mai mult de 3 ore, se taie şi apoi se amorsează cu emulsie bituminoasă cationică cu rupere
rapidă. O înfrăţire perfectă a mixturii în rost se realizează dacă marginea benzii turnate în zilele
anterioare se preîncălzeşte imediat înainte de aşternerea benzii alăturate.

Cap. 4. Controlul calităţii lucrărilor

Controlul calităţii lucrărilor de execuţie a îmbrăcăminţilor bituminoase preparate cu bitum


modificat cu polimeri, se execută pe faze, astfel:
• controlul fabricaţiei bitumului modificat cu polimeri;
• controlul calităţii materialelor înainte de anrobare;
• controlul fabricaţiei şi punerii în operă a mixturii asfaltice;
• controlul calităţii îmbrăcăminţii bituminoase executate.
4.1. Controlul fabricaţiei bitumului modificat cu polimeri
4.1.1. Bitumul pur, polimerul şi bitumul modificat se verifică de către laboratorul producătorului,
respectiv al rafinăriei, în cazul preparării liantului în rafinărie, sau al antreprenorului, în cazul
preparării acestuia pe şantier, în conformitate cu prevederile de la pct.2.3.3. - 2.3.5. din prezentul
Normativ.
4.1.2. În timpul fabricaţiei bitumului modificat verificările constau în următoarele determinări:
• verificarea temperaturii de preparare a bitumului modificat;
• dozajul de polimer;
• omogenitatea, la microscopul cu lumină fluorescentă.
4.1.3. Prepararea bitumului modificat cu polimeri se va efectua sub directa supraveghere a
laboratorului autorizat conform reglementărilor în vigoare.
4.1.4. Calitatea bitumului modificat cu polimeri va fi certificată prin declaraţia de conformitate
elaborată pe baza încercărilor şi analizelor de laborator.
4.2. Controlul calităţii materialelor înainte de prepararea mixturii asfaltice
4.2.1. Materialele destinate preparării mixturii asfaltice cu bitum modificat cu polimeri vor fi
verificate în conformitate cu prescripţiile din standardele respective şi cu condiţiile arătate la pct.
2.3. din prezentul Normativ. Verificările şi determinările se execută de laboratorul de şantier al
antreprenorului şi constau în următoarele:
13
a) Bitum
• penetraţie la 25°C, STAS 42;
• punct de înmuiere IB, STAS 60;
b) Bitum modificat cu polimeri:
• penetraţie la 25°C, STAS 42;
• punct de înmuiere prin metoda Inel şi Bilă, STAS 60;
• ductilitate la l3°C, SR61;
• revenire elastică la 130C, Metodologie ind. AND nr. 538
c) Criblură
• natura mineralogică (examinare vizuală);
• granulozitate, STAS 730;
• conţinutul de fracţiuni sub 0,09 mm, STAS 730;
• coeficientul de formă, STAS 730
d) Nisip de concasaj
• granulozitate, STAS 730;
• coeficient de activitate, STAS 730
e) Nisip natural
• granulozitate, STAS 4606;
• echivalent de nisip, STAS 730;
• materii organice, STAS 4606
f) Filer de calcar
• fineţe, STAS 539;
• umiditate, STAS 539.
4.2.2. Frecvenţa determinărilor prevăzute la pct. a...f de mai sus: la fiecare lot de materiale
aprovizionat pentru execuţia îmbrăcăminţii bituminoase cu bitum modificat.
4.3. Controlul fabricării şi punerii în operă a mixturii asfaltice
Mixturile asfaltice preparate cu bitum modificat cu polimeri sunt supuse încercărilor
preliminare la stabilirea compoziţiei mixturii asfaltice şi controlului în timpul fabricaţiei în
conformitate cu condiţiile arătate la pct. 2.4.2 - 2.4.5. din prezentul Normativ. Verificările şi
determinările se execută de laboratorul autorizat de şantier şi laboratorul autorizat al antreprenorului
sau de un alt laborator autorizat şi constau în următoarele:
4.3.1. Verificări şi determinări efectuate de laboratorul de şantier:
• granulozitatea şi umiditatea amestecului de agregate naturale;
• compoziţia mixturii asfaltice: conţinut de bitum şi granulozitatea agregatului total,
conform STAS 1338/2;
• controlul reglajului instalaţiei de preparare a mixturii asfaltice;

14
• controlul temperaturilor tehnologice: agregatelor naturale, bitumului modificat, mixturii
asfaltice la ieşire din malaxor, la aşternere şi la compactare.
4.3.2. Determinări efectuate de laboratorul autorizat al antreprenorului sau un alt laborator autorizat:
a) la stabilirea compoziţiei mixturii asfaltice, conform pct. 2.4.2. - 2.4.5. din prezentul
Normativ:
• caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall;
• caracteristici specifice.
b) la verificarea calităţii mixturii asfaltice în timpul execuţiei pe mixturi prelevate de la
instalaţia de preparare, sau de la aşternere:
• compoziţia mixturii asfaltice;
• caracteristicile bitumului extras din mixtura asfaltică;
• caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall.
4.3.3. Pentru verificarea compoziţiei mixturilor asfaltice se determină granulozitatea agregatelor
naturale şi dozajul de bitum, care trebuie să corespundă dozajelor stabilite prin studiul preliminar de
laborator. Abaterile admise faţă de compoziţia prescrisă sunt conform tabelului 9.

Tabelul 9
Caracteristica Abateri maxime admise (%)
Dozajul de liant ± 0,3
Compoziţia granulometrică, fracţiunea (mm):
• 8-16 ±5
• 3,15-8 ±5
• 0,63-3,15 ± 5
• 0,2-0,63 ±4
• 0,09-0,2 ±3
• 0,09-0 ±2

4.3.4. Frecvenţa verificărilor şi determinărilor efectuate pentru controlul calităţii fabricaţiei este dată
în tabelul 10.

Tabelul 10
Nr. Natura controlului sau Frecvenţa controlului sau încercării la
crt. încercării laboratorul
antreprenorului de şantier
1 Caracteristici fizico – mecanice: Studiu preliminar de
a) pe epruvete Marshall şi laborator pentru -
încercări specifice, conform stabilirea compoziţiei
15
pct. 2.4.2. mixturii asfaltice
b) pe epruvete Marshall 1/400 tone de -
mixtură asfaltică
2 Controlul reglajului instalaţiei de Înainte de începerea
preparare a mixturii asfaltice - fabricaţiei fiecărui tip de mixtură
3 Compoziţia mixturii asfaltice 1/400 tone de zilnic
mixtură asfaltică
4 Temperatura agregatelor, a permanent
bitumului modificat şi a mixturii -
la ieşirea din malaxor
5 Temperatura mixturii la aşternere - permanent
şi la compactare

4.3.5. Calitatea mixturilor asfaltice preparate cu bitum modificat cu polimeri va fi atestată prin
declaraţia de conformitate care cuprinde identificarea încercărilor şi analizelor de laborator în
conformitate cu standardul utilizat.
4.4. Controlul calităţii îmbrăcăminţii bituminoase executate
Îmbrăcămintea bituminoasă gata executată va fi supusă următoarelor verificări:
• verificări prin analize de laborator efectuate de laboratorul autorizat al antreprenorului
sau de un alt laborator autorizat;
• verificări prin măsurători tehnice pe drum.
4.4.1. Verificările prin analize de laborator se efectuează pe probe prelevate din îmbrăcămintea
bituminoasă la 20 zile de la execuţia acesteia şi constau în următoarele determinări:
• compoziţia mixturii asfaltice, care trebuie să corespundă dozajelor stabilite prin studiul
preliminar de laborator, abaterile admise fiind cele din tabelul 9;
• caracteristici fizico-mecanice;
• pe epruvete Marshall, conform tabelului 6, pct. A;
• rezistenţa permanentă şi rezistenţa la deformaţii permanente, conform tabelului 6, pct. C;
• caracteristici pe plăcuţe, conform tabelului 6, pct. D;
• gradul de compactare, conform SR 174/2 pct. 3.3.4.
4.4.2. Verificări prin măsurători tehnice
Verificările constau în:
• verificarea elementelor geometrice, conform prevederilor SR 174/2 pct. 3.4;
• verificarea uniformităţii suprafeţei de rulare, conform prevederilor SR 174/2 pct. 3.5;
• verificarea rugozităţii suprafeţei de rulare, conform prevederilor SR 174/2 pct. 3.6.

16
Cap. 5. Recepţia lucrărilor

5.1. Recepţia preliminară


5.1.1. Recepţia preliminară a lucrărilor de către beneficiar se face la minimum o lună de la darea în
exploatare şi ea se efectuează conform normelor în vigoare, privind recepţionarea lucrărilor de
construcţii - montaj, pe sectoare complet executate.
Comisia de recepţie examinează lucrările faţă de prevederile proiectului privind condiţiile
tehnice şi de calitate ale execuţiei şi de documentaţia de control întocmită în timpul execuţiei.
5.1.2. Eventualele degradări ce apar în perioada de garanţie a lucrării executate, precum şi
propunerile făcute de comisia de recepţie preliminară vor fi remediate de constructor pe cheltuiala
acestuia, în mod corespunzător şi la termenele stabilite.
5.2. Recepţia finală
Recepţia finală se face conform prescripţiilor legale în vigoare. Perioada de verificare a
comportării în exploatare a lucrărilor este de 1 an de la data recepţiei preliminare.

17

S-ar putea să vă placă și