Sunteți pe pagina 1din 4

Volumul de

profesionale

profesionale
echivalat în
cuantificat

acumulate
de muncă

credite
muncă
Volumul

Credite
Activităţile de formare profesională continuă

în ore
I. Cursuri organizate în instituţiile specializate de formare continuă *
Curs obligatoriu de formare profesională.din 26/09-23/10-2015 Ordinul.02-03/130 din 23/10- 150 ore 20 20
2015Institutul de formare continuă, orașul Chișinău
Atelier: ” Organizarea procesului educațional la disciplinele școlare din perspective curriculei modernizate: 75 ore 132 ore 17,6
realizări și probleme.”
Seminar: “Elementul determinant în implimentarea curriculei modernizate îl constituie corelarea corecta şi
integrarea competenţelor”
Seminar pedagogic republican cu tema:,,Metodica predării şahului în şcoală”
Seminar zonal teoretico-practic al învăţătorilor claselor primare,,Motivaţia pentru lectură”.
Seminar metodic:,,Evaluarea finală în treapta primară”
Seminar metodic: ,,Asigurarea calitatii educatiei”
Seminar metodic: ,,Abordarea actionala a curriculei scolare”
Seminar metodic: ,,Adaptarea elevului în clasa I-ii
Seminar metodic: ,,Manualul scolar”
Training:,,Formarea competentelor școlare în învățămîntul primar ”
Seminar metodic:,,Standartele de eficientizare a învăţării- resurse de stimulare a învăţării”
Seminar:,,Repere conceptuale şi metodologice privind evaluarea competenţelor
Seminar metodic: ,,Implimentarea standardelor de eficienta a învăţării şi evaluarea în baza de competenţelor”
Seminar:,,Introducerea datelor în SIME”
Seminar:,,Introducerea datelor în Sistemul de cartografiere”
Seminar:,,Automalizarea proceselor de colectare şi stocare a datelor referitor la absolvenţii treptei gimnaziale”
Seminar:,, Automalizarea proceselor de colectare şi stocare a datelor referitor la absolvenţii treptei gimnaziale,
sesiunea 2015”,,Introducerea datelor în sistemul de cartografiere”
Seminar:,,Repere privind organizarea procesului educaţional în treapta primară în anul şcolar 2015-2016”
Întrunire metodică,,Evaluarea competenţelor elevilor la disciplinile şcolare,
II. Activităţi didactice evaluate, activităţi ştiinţifico-metodice, comunitare, de mentorat, etc.
1. Pregătirea şi prezentarea orelor demonstrative 30 ore 1 la o oră 8
Ore publice în clasa a IV-a.,, Burebista și Decebal – cei mai viteji regi ai geto- pentru o 1
dacilor”,.,,:Toleranța în comunicare. Învață de la toate,,Sfatul copiilor”, Voicu Alexandru lecție / 1
Iubirea ,,Te iubesc,bunico!”Minciuna.Parabola,,Cel ce înşal㔪edinţă cu părinţii,,Parteneriat şi activitate 1
colaborare” (Planul de activitate a şcolii),, Familia -o bogăţie fără de preţ”.(Planul de activitate a 1
şcolii)Subiectul:Poezia ,,Zdreanţă” de Tudor Arghezi.Lectură şi observare,,Bogăţiile 1
solului.Materiale prelucrate”. 1
1
1
2. Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare 30 ore 1 la o activitate 11
Activitate extracurriculară:,,Starturi veselei”,,,Bravo nepoței”,,Familia leagănul copilăriei... pentru o 1 obligator
”,,Galbenă gutuie” ,,Crăiasa Toamnă”,,,Labirintul copilăriei” ,:,,O 100 de zile...” activitate 1 ii
,,Primul sunet( cuvînt de bun venit)” ,,Ultimul sunet, cuvînt de rămas bun din partea clasei a IV- 1
a” ,,9 mai-Ziua Victorie/Nimeni nu-i uitat, nimic nu se uită/” ,,Pîine pe masă soare în casă” 1
1
3. Participări la consiliile metodice, conferinţe, seminare, mese rotunde, training-uri, sesiuni 6 ore pe zi 1 pentru 5 7,4
de formare etc. asistări obligatorii
Seminar,,Violența în familie”18/11-2011,Gimnaziul Coșernița 6 ore 0,2
Seminar,,Delicvența juvenilă”30/04-2012,Gimnaziul Coșernița
Training:,,Prevenirea şi ameliorarea comportamentului inadecvat”16/05-2012,Comisia metodică diriginților,Gimnaziul 6 ore 0,2
Coșernița 6 ore 0,2
Training,,Prevenirea suicidului la copii și tineri”12/09-2012,Gimnaziul Coșernița
Training,,Implimentarea curriculei modernizate”10/10-2012,Gimnaziul Coșernița
6 ore 0,2
Training„Formarea competențelor comunicative prin strategii didactice moderne” 24/10-2012,Gimnaziul Coșernița 6 ore 0,2
Seminar,,Tehnologia unei evaluări.Evaluările sumative-Cum le planifică?” 10/10-2012, Gimnaziul Coșernița
Training,,Relația învățător –părinte probleme și realizări”20/11-2012, Gimnaziul Coșernița
6 ore 0,2
Seminar,,Dezvoltarea educației incluzive și formarea unui mediu sigur , protector și sănătos de dezvoltare a copiilor”12/12- 6 ore 0,2
2012,Gimnaziul Coșernița 6 ore 0,2
Seminar,,Metodologii de aplicare a procedurii de organizare instuțională și de intervenție a lucrătorilor instuțiilor de
învățămînt preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului”04/09-2012,Gimnaziul Coșernița 6ore 0,2
Seminar:,,Traficul de ființe umane”15/10-2012,Gimnaziul Coșernița 6 ore 0,2
Training:,,Transformarea instituţiei de învăţămînt în şcoli prietenoase copilului.
Parteneriat”07/12-2012,Comisia metodică diriginților,Gimnaziul Coșernița 6 ore 0,2
Training:,, Conflictul, responsabilitatea”15/11-2013,Comisia metodică diriginților, 6 ore 0,2
Gimnaziul Coșernița
Traning: ,,Jocuri didactice în stabilirea relaţiei empatice între învăţător şi copil” 18/12-2013,Comisia metodică 6 ore 0,2
diriginților,Gimnaziul Coșernița 6 ore 0,2
Seminar „Dezvoltarea culturii comportamentale- obiectiv în activitatea profesorului, dirigintelui de clasă ”20/01-
2013,Gimnaziul Coșernița 6ore 0,2
Seminar: ” Securitatea la trafic înseamnă viață”14/03.2013, Gimnaziul Coșernița 6 ore 0,2
Masă rotundă :,,Narcomania- flagel al societăţii ”29/03-2013,Comisia metodică diriginților,
Gimnaziul Coșernița 6 ore 0,2
Seminar: ” Infecția HIV și ITS.”16/04.2013 , Gimnaziul Coșernița 6 ore 0,2
Conferință pedagogică locală
”Asigurarea accesului, relevanței și calității educației și perspective”30/08-2013 6 ore 0,2
Gimnaziul Coșernița 6 ore 0,2
Seminar:Noul regulament de atestare30/11-2013,Gimnaziul Coșernița
Seminar„Standardele educaționale” 6 ore 0,2
10/10-2013,Gimnaziul Coșernița 6 ore 0,2
Seminar,,Suicidalitatea în rîndul copiilor și a tinerilor”octombrie2013,ședința comisiei diriginților
Seminar ,,Să creștem o societate tolerantă” 20/10-2014,Gimnaziul Coșernița 6 ore 0,2
Seminar,,Rolul veteranilor războiului din Afganistan de pe malul stîng și drept al rîului Nistru în dezvoltarea măsurilor de 6 ore 0,2
încredere între cetățeni” 13/12-2014,Gimnaziul Coșernița

*
Seminar,,Securitatea copiilor în mediul on-line” 10/02-2014, Gimnaziul Coșernița 6 ore 0,2
Seminar:
Îndrumări metodice :• Registrul dezvoltării profesionale a cadrului didactic•Harta creditară •Dosarul de atestare 6 ore 0,2
22/08-2014,Gimnaziul Coșernița 6 ore 0,2
Conferință pedagogică locală,,Accesului, relevanță și calitate în educației-competență pentru prezent și viitor ” 14/08-2014
Gimnaziul Coșernița 6 ore 0,2
Seminar: Îndrumări metodice :Registrul dezvoltării profesionale a cadrului didactic.Harta creditară 6 ore 0,2
Dosarul de atestare22/08-2014,Gimnaziul Coșernița
Seminar instructiv-metodic,,Portofoliul de atestare –ce conține raportul de autoevaluare”14/10-2014,Gimnaziul Coșernița 6 ore 0,2
Întrunire metodică (zonală): ”Asigurarea continuității și promovării calității procesului educațional prin prisma implimentării 6 ore 0,2
standardelor de eficiență a învățării limbelor străine.”27/11-2014, Gimnaziul Coșernița
Conferință pedagogică locală,,Educația incluzivă școala pentru toți”09/12-2014 Gimnaziul Coșernița 6 ore 0,2
Seminar,,Educația incluzivă.Adaptarea curriculară . Structura curriculumui adaptat”noiembrie/2014, Gimnaziul Coșernița 6 ore 0,2
Seminar,,Violența și agresivitatea...răzbunarea este plăcerea unei minți slabe și înguste...” 19/09-2014,Gimnaziul
Coșernița
6 ore 0,2
Dezbatere:,,Pericolele ascunse ale rețelelor de socializare” 18/12-2014,Comisia metodică diriginților, 6 ore 0,2
Gimnaziul Coșernița
Dezbatere:,,Rolul familiei în stimularea interesului copilului față de carte”06/02-2015,Comisia metodică a
6 ore 0,2
diriginților,Gimnaziul Coșernița 6 ore 0,2
Dezbatere:,,Stimularea copiilor cu CES”24/04-2015,Comisia metodică a diriginților,Gimnaziul Coșernița
Conferinţa pedagogică locală,,Asigurarea succesului şi relevanţei şi calităţii în educaţie”17 august 2015,Gimnaziul Coşerniţa

4. Prezentări de comunicări la consiliile metodice, conferinţe, seminare, mese rotunde, 30 ore 14


training-uri, sesiuni de formare etc. pentru o opţionale
Seminar:,,Organizarea procesului educaţional în treapta primară în anul şcolar 2015-2016”(catedra claselor comunicare 1
primare) Septembrie ,2015,Gimnaziul Coşerniţa 1
Informaţie teoretică:,,Tehnici de memorare eficientă”- prezentată în cadrul Consiliului Administrativ
Proces verbal nr.3 din 21/11-2014 ,Gimnaziul Coşerniţa 1
Informaţie teoretică:,,Activităţi creative de educaţie plastică în ciclul primar”.-prezentată în cadrul Consiliului 1
Administrativ Proces verbal nr.3 din 20/11-2013,Gimnaziul Coşerniţa 1
Informaţie teoretică:,,Lectura necesitate primordială în dezvoltarea copilui.”-prezentată în cadrul Consiliului
1
Profesoral Proces verbal nr.2 din 29/11-2013,Gimnaziul Coşerniţa
Seminarul instructiv -formativ 1
,,Familiarizarea cadrelor didactice cu SIE,CTICE,SCE 1
Seminar:,, Automalizarea proceselor de colectare şi stocare a datelor referitor la absolvenţii treptei gimnaziale, 4
sesiunea 2015” Aprilie,201204/11-2013,28/11-2014,Gimnaziul Coșernița
29/04-2015, Gimnaziul Coşerniţa 1
Masă rotundă în cadrul catedrei claselor primare:,,Preocupările pentru dezvoltarea profesională” (Şedinţa 1
comisiei claselor primare) Proces verbal nr.8 mai, 2013Gimnaziul Coşerniţa
Informaţie teoretică,,Metode de stimulare a creativităţii”(comisia claselor primare) Proces verbal
nr.221/11-2011Gimnaziul Coşerniţa
Informaţie teoretică:,,Nu există dezvoltare fizică fără joc”(Şedinţa comisiei claselor primare) Proces verbal
nr.4 din 25 ianuarie ,2011Gimnaziul Coşerniţa
Informaţie teoretică:,,Dacă copii trăiesc în încurajare ei învaţă să fie încrezători”(comisia diriginţilor)Proces
verbal nr.5 din 15/04-2011,Gimnaziul Coşerniţa
Informaţie teoretică:,,Conceptul coeficienţilor emotivităţii şi raţionalităţii copilului” (comisia claselor
primare) Proces verbal nr.2octombrie, 2010,Gimnaziul Coşerniţa
5. Activităţi în diverse tipuri de comisii, comitete, grupuri de lucru, consilii etc., confirmate 30 ore 3 20
prin ordine şi dispoziţii pe 1 opționale
Administratorul ,,Introducerea datelor în Sistemul Informațional de Management Educațional” an 1
Administratorul Sistemului Informațional Educațional,Administratorul pe clase a Sistemului de
1
cartografiereOrdinul nr.4,01/11-2012,ordinul nr.49,01/11-2013,ordinul nr.62,25/11-2014
Secretar al comisiei diriginţilorProces –verbal nr.1, septembrie 2010 1
Utilizatorul sistemului de cartografiere Ordinul nr.62,25/11-2014 2
Observator la pretestările desfășurate în clasa a IX-a,ordinul nr.72,24/03-2014 4
Membrul comisiei pentru primire a examenelor de absolvire ordinul nr.80,iunie-2015 4
Membrul al comisiei pentru respectarea cerințelor sanitaro-igienice. Ordinul nr.4 ,septembrie 1
2010Ordinul nr.25, 02/09-2011 1
Membrul comisiei de organizare a probelor de evaluare finale-treapta primară, clasa a IV-a
1
Ordinul nr.11,05/05-2011 nr.34, 02/05-2012, nr.12, 22/04-2013, nr.37, 12/05-2014
Membrul comisiei de pregătire și petrecere a ,,Zilei Internaționale a copilului.” Ordinul
nr. 27,31/05-2011, nr.22, 31/05-2012, nr.30,31/05 -2013,l nr.34, 30/05-2014
Administratorul sistemului de,,Colectare şi stocare a datelor referitor la absolvenţii treptei
gimnaziale, sesiunea 2015”
Responsabil pentru personalizarca certificatelor gimnaziale, sesiunea de examene 2015 Ordinul
nr. 4, 24/04-2014
Membrul Consiliului de administraţie Proces verbal nr.1 din 10/09-2015
Membrul comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director și director adjunct în instituţiile
de învăţămînt general.Proces verbal din10/12-2015
Elaborări de curriculă la decizia instituției de învățământ(discipline opționale) 50 de ore 5 10
aprobate de consiliile profesorale pentru un 5 opţionale
Curricula adaptată pentru elevii clasei a III-a la limba şi literatura română(elevii Darii Vladimir, curriculum
Tomac Cristina)(CP)Curricula adaptată pentru elevii clasei a III-a la matematică(elevii Darii
Vladimir, Tomac Cristina)Proces verbal nr.2 din 21/11-2014 ,Gimnaziul Coșernița
Activităţi de voluntariat şi în comunitate 60 de 2 8
Interpretarea rolului lui Moş Crăciun la activitatea extracurriculară 24/12-2015,26/12- 2 opţionale
ore 2
2014,Grădiniţa Fluturaşii,satul Coşerniţa
2
Declamator în cadrul sărbătorii închinate Zilei Victoriei 09/05-2012/Monumentul
Eroilor/Primăria satului Coşerniţa
Organizarea zilei satului ,,Coşerniţa la 470 ani”,,Satule vatră de dor” 07/10-2012,Primăria satului
Coşerniţa
6. Activitatea de diriginte 90 de ore 15 15
pe an obligatorii
Numărul creditele profesionale acumulate pe parcursul a 5 ani
Total credite 131

__________ ____________ Confirmat


Data Semnătura candidatului

Ştampila _________________ ____________________


instituţiei Semnătura Directorul intituţiei
învăţămînt
_________________
Data
Dovezile se anexează
Activităţile de formare profesională Volumul de muncă Volumul de Credite
continuă cuantificat în ore muncă echivalat profesionale
în credite acumulate
profesionale
III. Evaluarea rezultatelor dezvoltării profesionale şi a formării continue
Prezentarea şi susţinerea (se va lua în
considerare conţinutul, perfectarea,
calitatea susţinerii)

Portofoliului de atestare 90 de ore 3 3


Raportului de autoevaluare 60 de ore 2
Interviului de performanţă 90 de ore 3
Lucrarea metodică 300 de ore 10

Concluziile şi recomandările comisiei__________________________________________


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Preşedintele comisiei:__________________________

Membrii comisiei:____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Data___________________
FIŞA
de atestare a cadrului didactic

Ghileţchi
Numele

Svetlana
Prenumele

Învățător
Funcţia

Gimnaziul Coșernița,s.Coșernița, raionul Florești


instituţia de învăţămînt denumirea, localitatea, raionul

S-ar putea să vă placă și