Sunteți pe pagina 1din 5
PATRIARHIA ROMANA SECTORUL TEOLOGIC-EDUCATIONAL Mas kereaes anti STANDS MITROROLHT ANTIM IVIREAMU SR 29 SECTOR ¥,BUCURES TL ROMANA TEL = 4031 467178, THLFAN » 9031400 716 Nr. 2.170/13 martie 2023 Doamnei LIGIA DECA, Ministrul Educafiei Doamna Ministru, Cultele religioase, recunoscute in Roménia, au luat act de publicarea proiectelor modificate de legi ale invajimfntului (preuniversitar gi superior), in ziua de luni, 27 februarie 2023, pe site-ul Ministerului Educatici Cu privire la aceste documente, la inifictiva Patriarhici Roméne, cultele religioase, recunoscute in Romania, solicit cele de mai jos. 1. Corclarea proiectelor de legi ale invajamantului (preuniversitar si superior) cu prevederile constitutionale (art. 32) si ale Legit mr. 489/2006 privind libertatea religioasd si regimul general al cultelor (secfiunea a V-2, Invajdmdntul organizat de culte, art. 32-39). 2. Menfinerea prevederilor din protocoalele incheiate intre Ministerul Educatiei, Secretariatul de Stat pentru Culte gi cultele religioase, recunoscute in Romania, cu privire la predarea disciplinei Religie in invatémantul preuniversitar si la organizarea invjméntului teologic preuniversitar gi universitar. 3. Eliminarea art. 2, alin. 1, lit. b) ~ definirea diversitapii, a art. 224, lit. e) — obligatia de a promova diversitatea in gcoalé ~ gi a sintagmei referitoare la ,orientarea sexuala” din art. 11, alin. 1 din proiectul Legit invdjdémdntului preuniversitar, conform principiului independentei fap de orice forma de ideologie. 4. Eliminarea sintagmei referitoare la ,,dogmele religioase” (art. 3, lit. 1 din Proiectal Legii invdjdmdntului preuniversitar), conform dreptului constitutional al paringilor de a asigura educarea copiilor lor, potrivit propriilor convingeri (art. 29). 5. Menginerea statutului actual al disciplinei gcolare Religie (parte a tranchiului comun; inscrierea pe baz de cerere scrisd; cererea depusi este valabilA pe toatd perioada de scolarizare in invajiméntul preuniversitar sau pana la schimbarea opfiunii), in conformitate cu prevederile constitutionale (art. 32, alin. 7), cu Decizia nr. 669/12 noiembrie 2014 a Curtii Constitujionale a Roméniei, cu prevederile Legit educafiei nafionale nr, 1/2011 (art. 18), ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasd si regimul general al cultelor (att. 32) si ale actualei Metodologit de organizare a predérii discipline: Religie in invafémAntul preuniversitar (art. 3, alin. 5). Eliminarea precizérii referitoare la stabilirea unci perioade de insoriere le Religie sau de schimbare a optiunii (prin ordin al ministrului educatiei, pentru anul scolar Uurmiitor), care poate crea confuzie gi noi presiuni asupra elevilor, tn vederea retragerii de la ora de Religie: ,,..intr-o perioada stabilita prin ordin al ministrului educatiei pentru anal scolar viitor... tn perioada specificatt...” (ert. 84, alin, 2 din proiectul Legii invééiméntului preuniversitar). 6. Eliminarea art. 33, alin. 3 si 4 si a art. 244, alin. 25-27 din proiectul Legii invafémantului preuniversitar, cu privire la ,principiul asumirii filierei, in sensul de a scolariza minimum 2/3 dintre elevi, corespunzttor filierei specifice unitatii inclusiv in structurile arondate”. Aceasta prevedere este contraproductiva si discriminatorie si poe unititile de invagamant vocational in imposibilitatee de a se deavolta. fnvatimAntul vocational nu presupune cantitate, ci calitate, De asemenea, exist riscul de @ nu avea personal didactic titular, din cauza numarului mic de clase gi de ore existente, forfind cadrele didactice si predea in mai multe unit&fi, ceea ce va afecta in mod negativ calitatea actului educational. 7. Nediscriminarea Religiei in raport cu alte discipline scolare din tranchiul comun, prin includerea acesteia in lista cisciplinelor gcolare, le alegere, in cadrul examenului nafional de bacalaureat (ait. 99, alin. 4, 5 si 6 din proiectul Legit invaydimantului preuniversitar), pentra ca elevii care frecventeaz& orele de Religie s& iba posibilitatea de a-si valorifica gi verifica competentele dobindite la accasté disciplind, una dintre pujinele: care se studiazt pe tot parcursul invatiméntului Preuniversitar si singura care a fost validat& de majoritatea covargitoare a parintilor. 8. Respectarea prevederilor legale in vigoare, ou privire la obligativitatea avizului cultului pentru a preda in cadrul fnvagimAntului vocafional teologic, inclusiv disciplinele laice (art. 171, alin, 4 din proiectul Legit tnvafdiméintului preuniversitar) $i pentru a ocupa catedrele vacante/rezervate la disciplina Religie in etapele de mobilitate (articolul 187 renumerotat din proiectul modificat al Legit invdjémdntului preuniversitar; ,Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate la disciplina Religie, sunt necesare avizele eliberate de cultele recunoscate de stat, in care se precizeazi ctapa de mobilitate pentru care au fost eliberete”), Astfel, Legea nr. 297/2022 pentru modificarea si completarea Legii educafiei nationale nr. 1/2011 prevede obligativitatea avizului cultului pentru predarea disciplinei Religie si pentru ocuparea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in cadrul seminarelor gi liceelor teologice. De asemenea, Curtea Constitufionalé a Roméniei, in dosarul nt. 1.858A/2022, a ardtat cA prevederile legii menfionate sunt constitutionale in raport cu criticile formulate 9. Necesitatea avizului cultului pentra ocuparea unei funcfii de conducere in cadrul tnvajiméntului vocasional wologic (se va adéuga litera d la art. 191, alin. 3, din Proiectul Legti invdfamdéntului preuniversitar: ,,a obfinut avizul cultului, in cazul invatiméntului vocasional teologic”), conform prevederilor legele in vigoare: Legea nr. 489/206 privind libertatea religioasd $i regimul general al cultelor (art. 33, alin.| si art. 35, alin. 1) si protocoalele incheiate intre Ministerul Educatiei, cultele religioase si 2 Secretariatul de Stat pentru Culte, cu privire la predarea disciplinei Religie in invafiméantul preuniversitar gi la organizarea invéijiméntului teologic preuniversitar gi universitar, 10. Adéugarea art 123, alin 2, litera h) in proiectul Legit trvéydimantului Preuniversitar: fn unititile de invifimfnt vocational teologic, consiliile de administretie se miresc, suplimentar, cu 2 membri, desemnafi de cultul respectiv. fn acest caz, cvorumul de sedinfi reglementat la lit. a)-c) se mreste cu 1 membru”, fn conformitate cu prevederile constitufionale (art. 32, alin. 7), ale Legit mr. 489/2006 privind libertatea religioasa $i regimul general al cuitelor (art. 33, alin. 1) si in concordanté cu art. 123, alin, 2, literele f) gi g) din proiectul Legit tavafdméntului preuniversitar, 11. Reformularea art. 7 din proiectul Legii Invdjamantulul preuniversitar, astfel: »Cultele recunoscute de statul roman au dreptul de a organiza invijimént confesional, prin infiintarea si adrinistrarea propriilor unitifi de invétmént, conform procedurilor Tegale de autorizare provizorie/acreditare”, in conformitete cu prevederile Constitutionale (art. 32, alin. 5) si ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasd gi regimul general al cultelor (art. 33). Inlocuirea cuvantului ,inclusiv” cu conjunctia 1” in art, 12, alin. 5, in art. 19, alin. 6, 8 si 13, fn art. 21, elin. 1 si3, in art. 22, alin. I, in art. 27, alin. 7, in art. 28, alin. 1, 2 9i 3, in ort. 90, alin. 1, in art. 103, alin. 17, fn art. 138, alin. 4 din proiectul Legii tnvagamdntului preuniversitar, conform art. 32, alin. 5 din Constitutia Roméniei. 12, Asigurarea organiz&rii invijaméntului teologic in cadrul institufiilor de invéffimfnt superior de stat cxistente, ca facultisi cu dublé subordonare, adicd relationare stat $i cult, destinate pregatirii personalului de cult si ectivitatii social- misionare a cultelor, potrivit legii si prevederilor specifice fiectrui cult. In acest sens, art. 30, alin. | din proiectul Legii invajamantului superior va fi reformulat astfel: »Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita Ministerului Bducatiei organizarea unui invafimént teologic specific in cadrul invéjimantului de stat, in institugiile de invafamant superior de stat existente, ca facultiti cu dubli subordonare, adic& relafionare stat gi cult, destinat pregittirii personalului de cult si activit8}ii social- misionare @ cultelor, numai pentru absolventii invafaméntului liceal, proportional cu Ponderea numerick fieckrui cult in configuraia religioass a ffrii, potrivit recensiméntului oficial. fnfiinjarea, organizarea si functionarea acestui invfamént se realizeaz& potrivit legii si prevederilor specifice fiec&rui cult”, 13. Ad&ugarea alin, 6 la art. 96 din proiectul Legii invéjméntului superior, astfel: ,Necesitatea avizului cultului pentru ocuparee tuturor posturilor didactice, de conducere, administrative sau auxiliare in cadrul institutiilor de invatimént confesional de stat gi confesional particular, la nivel universitar”. Amintim faptul c&, potrivit Legit mr. 489/2006 privind libertatea religioasd si regimul general al cultelor, ,cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publica” (art. 8, alin. 1); ,Statul romén recunoaste cultelor rolul spiritual, educafional, social-caritabil, cultural gi de parteneriat social, precum 9i statutul lor de factori ai Paci sociale” (art. 7, alin. 1). Prin urmare, cultele religigase, recunoscut in Poménia. dorece 0 cooperare mai strnsa cu statul in promovarea unei educafii integral, car. uneste viaja spirituala profundé cu informarea stiintificd bogota, deoarece deficitul de spirituslitate sau de sens existential al societAqii tehnici'e de astzi are consecinge negative pentru onentarea tinerilor in societate wl Bisericii Ortodoxe Romane 2. oe pnlooe inaltpreasfingitul Parinte Aurel Perca. Arhiepiscop Mitropolit de Bucuresti 3. ore it ‘ardinal Lucian, Arhiepiscop Major al Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica MANA UyITA CU ROMA, GRECO-CATOLICA 4. ARMIEPISCOPIA BISERICH ARMENE DIN ROMANIA vPokh., Be Asif C— Preasfingitul Episcop Datev Hagopian, intdistététorul Arhiepiscopiei Ammene din Roménia 5. BiseRICA REFORMATA DIN ROMANIA a ae Domnul Episcop Béla Kato 6. BISERICA EVANGHELICA C.A. DIN ROMANIA Domnul Episcop Reinhart Gui 7, BISERI /ANGHELICA LUTHERANA DIN ROMANIA Domaul Episcop Dezs6/Zoltén Adorjéni ‘8. BISERICA UNITARIANA MAGHIARA i | Domnul Episcop Istvin Koviies [<< 9. CULTUL CRESTIN BAPTIST ~ UNIUNEA BISERICILOR CRESTINE BAPTISTE DIN ROMANIA 4 Domnul Viorel Tuga, Presédinfe 10. BISERICA CRESTINA DUPA EVANGHELIE DIN ROMANIA Semnat digital de Domnul Comel Haures, Presedinte Comel Geceoans, Haures Senissar0r 11. CULTUL CRESTIN PENTICOSTAL - BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICA DIN ROMANIA Senet te Presedinte loan Filippi. seass e315 20700 Domnul Pastor loan Fi 12, BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA. Domnul Aurel Neaqu, Presedinte Conform aden 13. CULTUL MUSULMAN DIN ROMANIA Domnul Iusuf Muuret, Seful Comunitifii Musulmane din Romania - Muftiu

S-ar putea să vă placă și