Sunteți pe pagina 1din 3
Comisia pentru Situafii Excepfionale a Republ DISPOZITIA nr, 62 din 15 martie 2023 {in conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul starii de urgent, de asediu si de razboi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 696), cu modificdrile ulterioare, art. 2 din Hotardrea Parlamentului nr, 41/2022 privind declararea starii de urgent’ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 522, art. 63'), cu modificatile ulterioare, Hotérdrea Parlamentului nr, 105/202 privind prelungirea starii de urgenfa (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 119, art.216"), Hotirarea Parlamentului nr. 163/2022 privind prelungirea stirii de urgenfi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr, 186, art.352"), Hotirérea Parlamentului nr. 245/2022 privind prelungirea starii de urgent (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 245, utt. 472), Hotirdrea Parlamentului nr. 278/202 privind prelungirea stiri de urgenf& (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 307, art. 604), Hotarérea Parlamentului nr. 330/202 privind prelungirea sttrii de urgen(& (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 392, art. 732), Hotirdrea Parlamentului nr. 12/2023 privind prelungirea starii de urgenfé (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 31-34, art. 56) gi pet. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situafii Excepfionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotérérea Guvernului nr, 1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), cu modificarile ulterioare, Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova DISPUNE: 1. Pet. 3.4 din Dispozitia Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova nr. 37 din 15 septembrie 2022 se completeaz4 cu urméatorul alineat: Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr.1163/1997, se sculegle de TVA fliri drept de deducere livrarea pacurei in favoarea SA ,,Termoelectrica”, in volum de pana la 132 mii tone, din momentul seinnitii contractelor, in limitele cantitatilor coutractate conform prezentei dispozifli.” 2. in scopul asigurarii necesarului de energie electricd pentru piafa interna pe perioada aprilie — septembrie 2023: 2.1.Se impune SA ,,Energocom” obligatia de serviciu public de procurare a energiei electtice solicitate de catre operatorii de sistem si furnizorii servicjului universal si de ultima optiune. 2.2.Prin derogare de la prevederile Legii nr. 74/2020 privind achizifiile in sectoarele energeticii, apei, transporturilor si serviciilor postale, SA ,Energocom” va incheia contracte de achizitie a energiei electrice in baza negocierilor directe si/sau prin burs’. 2.3.Pentru asigurarea cantititilor de energie electric necesare consumatorilor finali si operatorilor de sistem pentru acoperirea consumului tehnologic si a pierdetilor in rejelele electrice, furnizorii serviciului universal, de ultima optiune si operatorii de sistem vor procura energie electrica in baza contractelor bilaterale incheiate cu SA ,,Energocom” 2.4.in cazul in care conditiile de procurare a energie: electrice se modifica, furnizorii serviciului universal, de ultima optiune si operatorii de sistem vor incheia in decurs de 2 zile lucratoare de la semnarea contractelor de achizitie acorduri aditionale la contractele cu SA ,,Energocom”. 3, Prin derogare de la prevederile Legii nr.86/201 1 cu privire la simbolurile publice, it timpul intunitilor, manifestatiilor publice, imitingutilor gi al aller evenimente publice care cad sub incidenja Legii nr.26/2008 privind intrnitile, se interzice folosirea/etalarea simbolurilor corporative ale persoanelor juridice, indiferent de faptul dacé au fost sau nu inregistrate in Armorialul General al Republicii Moldova, ou exceptia folosirii/etalirii simbolurilor corporative ale autorititilor publice de eétre subiectii imputerniciti cu acest drept in conformitate cu actele normative, precum si in zilele de sirbatoare nelucratoare stabilite la art.111 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003. 4, Se interzice folosirea vestelor antiglonybalistice, huselor, centurilor si vestolor tactice multifunctionale, camerclor de corp gi stafiilor radio portabile de catre persoanele fizice si juridice care nu sunt investite cu asemenea drepturi prin lege. 5. Prin derogare de la prevederile Legii nr.231/2010 cu privire la comerjul imerior, se interzice comercializarea uniformelor de serviciu si a insemnelor distinctive ale functionarilor publici cu statut special si militarilor, cu exceptia cazurilor in care aceasti actiune este realizata in temeiul Legii nr.131/2015 privind achizifiile publice sau la solicitarea nemijlocita a fumctionarului public cu statut special/militarului, in baza legitimatiei de serviciu. 6.in contextul reglementivii comercializ&tii lemnului de foe pentr calegoriile de solicitan{i persoane fizice (per gospodarie casnic) si noncasnici, subpunctele 10.1.3 si 10.1.4 din Dispozitia Comisiei pentru Situatii Excepfionale a Republicii Moldova nr. 32 din 8 august 2022 vor avea urmatorul cuprins: »10.1.3. Agenfia ,,Moldsilva” stabileste limita de comercializare a lemnului de foc de catre intreprinderile silvice din subordine pentru categoriile de solicitanti persoane fizice (per gospodarie casnica) la volumul de pana la 5 metri steri de mas lemnoasa. 10.1.4, Agentia ,Moldsilva”, prin intermediul intreprinderilor silvice din subordine, comercializeaza lemnul de foc specii moi si rsinoase cétre consumatorii noncasnici (persoane juridice care nu efectueaz& activititi de comercializare/ recomercializare a lemnului de foc) in limitele stocurilor disponibile, Cantitatea maxima de lemn de foc speci moi si risinoase comercializaté. consumatorilor noncasnici nu va depasi 200 metri steri per consumator noncasnic.” 7. in vederea finaliz&rii sezonului rece 2022-2023, incepand cu | aprilie 2023 se abrogi pet. 8 si 10 din Dispozitia Comisiei pentru Situatii Excepfionale a Republicii Moldova nr ¥? din 8 august 2022, pet. 4 din Dispozitia Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova nr. 36 din 5 septembrie 2022 si pet.7 din Dispozitia Comisiei pentru Situafii Excepfionale a Republicii Moldova nr. 55 din 22 decembrie 2022. 8. Agentia ,Moldsilva” va prezenta spre aprobare Ministerului Mediului Regulamentul cu privire la procedura de comercializare a lemmului de foc din cadrul enlitijilor subordonate Ayentiei ,.Moldsilva” in perioada rece a anului 2023 2024, ce se va aplica incepind cu data de | aprilie 2023. 9. Centrul Unie de Gestionare a Crizei, instituit prin pet.1 din Dispozitia Comisiei pentru Situatii Excepfionale a Republicii Moldova nr.3 din 27 februarie 2022 si restructurat prin pet.3-11 si anexele 1-3 ale Dispozitiei Comisiei pentru Exceptionale a Republicii Moldova nr.13 din 31 martie 2022, igi sisteazd 10. Se abroga pet. 34 din Dispozitia Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova nr. 28 din 24 iunie 2022. Deciziile autoritajilor administrafiei publice locale adoptate pana la data abrogarii sunt valabile pind la expirarea termenelor de organizare a targurilor gi iarmaroacelor, stabilite in baza dispozitiei Comisiei pentru Situajii Exceptionale a Republicii Moldova. 11. Dispozitiile Comisiei pentru Situatii Excepfionale a Republicii Moldova sunt obligatorii si executorii pentru conducdtorii autoritatilor administratiei publice centrale si locale, ai agentilor economici, ai institutiilor publice, precum si pentru cetafeni si alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova. 12. Prezenta dispozitie intra in vigoare din momentul emiterii si se public& pe pagina web oficiala a Guvernului DORIN RECEAN

S-ar putea să vă placă și