Sunteți pe pagina 1din 116

001001 coperta1.

indd 1 8/29/12 3:25:54 PM


2 DEALU SPIRII

002002.indd 2 8/29/12 3:26:28 PM


1. Mesajul Ministrului Delegat pentru Administrație dl. Radu Stroe Pag. 4
2. Mesajul Secretarului de Stat dl. Constantin Cătălin Chiper …… Pag. 5
3. Mesajul Inspectorului General al I.G.S.U. dl Marcel Sorin Lucaciu Pag. 6
4. Mesajul Prefectului Capitalei dna. Georgeta Gavrilă ………… Pag. 8
5. Mesajul Primarului General dl. dr. Sorin Oprescu …………… Pag. 9
6. Mesajul Inspectorului Șef al I.S.U. București
dl. dr. ing. Stelian Duduș……………………………………… Pag. 10
7. Instalație experimentală pentru gaze inflamabile …………… Pag. 11
8. Poligonul de antrenament al pompierilor din Paris …………… Pag. 16
9. Echipamente și soluții integrate, Dräger ……………………… Pag. 19
10. Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență –
organismul principal în gestionarea situațiilor de urgență majore Pag. 21
11. Programul Operațional Regional …………………………… Pag. 22
12. BMW România pentru Pompierii București ………………… Pag. 23
13. I.S.U. București continuă modernizarea ……………………… Pag. 24
14. Detașamentul de Pompieri Mihai Vodă și Secția Fundeni …… Pag. 28
15. File din istoria pomierilor – partea I – ……………………… Pag. 31
16. File din istoria pomierilor – partea a II-a – …………………… Pag. 33
17. Din Enciclopedia Română, de mai bine de o sută de ani …… Pag. 35
18. Ședința Consiliului de Conducere al I.G.S.U ………………… Pag. 37
19. Too Quick to Quake – etapa finală – ………………………… Pag. 38
Revistă editată de 20. I.S.U. București și Mass-media ……………………………… Pag. 41
INSPECTORATUL PENTRU 21. Pompierii din Landul Hessa ………………………………… Pag. 43
SITUAŢII DE URGENŢĂ „DEALU 22. Sisteme integrate de gestionare a situațiilor de urgență …… Pag. 46
SPIRII” AL MUNICIPIULUI 23. Finala Europa League ………………………………………… Pag. 49
BUCUREȘTI 24. Bucharest International Air Show (B.I.A.S.) ………………… Pag. 54
Fondată 2012, ISSN 2284 - 5674
25. Black Sea Defense and Aerospace (B.S.D.A.) ………………… Pag. 56
WWW.ISUBUCUREȘTI.RO 26. Să fim alături de aproapele nostru …………………………… Pag. 58
27. IN MEMORIAM - plt. Flentea Mihai Silviu …………………… Pag. 60
e-mail: presa.isumb@yahoo.com 28. Sfaturi pentru părinți ………………………………………… Pag. 62
29. Cum prevenim, cum protejăm ……………………………… Pag. 65
COORDONATOR LUCRARE 30. Prietenii pompierilor ………………………………………… Pag. 67
Col. dr. ing. STELIAN DUDUȘ 31. Proiecte pentru siguranța viitorului ………………………… Pag. 68
32. Concursuri profesionale ale S.V.P.S.U. ……………………… Pag. 69
COLECTIV DE REDACŢIE
Col. Adrian POPA 33. Specializarea în descarcerare ……………………………… Pag. 71
Col. Lucian CRĂCIUN 34. Stresul, cealaltă luptă la intervenție ………………………… Pag. 74
Cpt. Alin BOGDAN 35. Alcoolul, într-o viziune științifică …………………………… Pag. 75
Lt. col. Ovidiu PANĂ 36. Backdraft, un fenomen periculos …………………………… Pag. 78
Cpt. Alin LUPȘA 37. Obținerea condițiilor specifice realizării fenomenului Backdraft Pag. 81
Cpt. Cristian TARBU
38. În trecut Moara lui Assan, în prezent monument istoric …… Pag. 83
Lt. Marinela IANCU
Lt. Artur SEDEI 39. Misiuni și activități ale I.S.U. București ……………………… Pag. 90
Plt. Bogdan TOMA 40. Profesioniștii în situații de urgență ………………………… Pag. 94
41. Concursurile Seviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență Pag. 97
42. Concursurile Seviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență
Revistă realizată de cadrele etapa zonală ……………………………………………… Pag. 102
I.S.U. București, cu sprijinul 43. Importanța controlului intern ……………………………… Pag. 104
Asociaţiei „Dealul Spirii”
44. S.E.M.M.P.I. – sistemul electronic pentru localizarea
a Capitalei,
certificată și individualizată prin materialelor periculoase și inflamabile …………………… Pag. 106
obţinerea codului ISSN - 2284-5674 45. I.P.A. liant determinant în întărirea relațiilor interinstituționale Pag. 110
Revistă trianuală 46. Asociația Dealul Spirii a Capitalei ………………………… Pag. 114

DEALU SPIRII 3

003003 Sumar.indd 3 8/29/12 3:27:26 PM


Mesajul
Ministrului Delegat pentru
Administrație
Radu Stroe

A
niversarea „Zilei Pompierilor radiologice sau alte calamităţi naturale sau
din România” la 13 Septembrie antropice.
oferă deosebitul prilej să re- Odată cu diversificarea situațiilor de
memorăm tradiţia istorică și urgență, la care personalul Inspectoratului
deopotrivă aprecierea de care pompierii se pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al
bucură din partea cetăţenilor, pentru profe- Municipiului București intervine, a necesi-
sionalismul și dăruirea dovedite în executa- tat atât o pregătire la standarde europene,
rea misiunilor încredinţate. dar și o tehnică de ultimă generație pentru a
Anul acesta se împlinesc 164 de ani de le gestiona în cel mai scurt timp și cu mini-
la lupta dusă de Compania de pompieri bu- me pierderi materiale.
cureșteni în Dealul Spirii împotriva armatei Devotamentul și profesionalismul pom-
otomane venite să înăbușe Revoluţia română pierilor s-au confirmat la evenimentele la
pașoptistă. Continuând tradiţia înaintașilor, care au intervenit: pentru salvarea oame-
pompierii români au dovedit același curaj și nilor și bunurilor acestora din calea ape-
devotament în confruntarea cu incendii sau lor dezlănţuite, la prim-ajutorul de urgen-
alte evenimente, punându-și viaţa în pericol ţă acordat persoanelor asistate de echipajele
pentru a o salva pe cea a semenilor. SMURD sau salvate din flăcările incendiilor
La tradiţionala misiune a pompierilor de și nu numai.
stingere a incendiilor s-au adăugat interven- Sărbătorirea Zilei Pompierilor din
ţiile de salvare a persoanelor și limitare a pa- România este un prilej de a vă adresa since-
gubelor produse de inundaţii sau alunecări re felicitări pentru activitatea desfășurată și
de teren, înzăpeziri, secetă, descarcerare și urări de succes în viitoarele misiuni de sal-
asistenţă a persoanelor aflate în situaţii de- vare a vieţii și bunurilor concetăţenilor!
osebite, intervenţii la accidente tehnologice, LA MULȚI ANI!

4 DEALU SPIRII

004005 Min delegat Stroe+Chiper.indd 4 8/29/12 2:05:23 PM


Mesajul Secretarului
de Stat
Constantin Cătălin Chiper

Z
iua de 13 septembrie 1848 va intervenția la inundații sau alte calamități
rămâne în conștiința poporului naturale sunt doar câteva dintre exemplele
român ca un important act de în care a fost necesară creșterea capacității
vitejie prin care ostașii pompieri de reacție în intervenții.
conduși de cpt. Pavel Zăgănescu s-au opus În pofida vicisitudinilor, a nevoii
trupelor otomane venite să înfrângă, prin de dotare cu mijloace de intervenție
forța armelor, mișcarea revoluționară performante și nu numai, am convingerea
română pașoptistă și nu au pregetat ca că personalul Inspectoratului pentru Situații
mai mult de jumătate dintre aceștia să de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului
îmbrățișeze pentru totdeauna pământul București își va îndeplini în continuare, la
sfânt al țării. cele mai înalte standarde, misiunile
Curajul, devotamentul și spiritul de încredințate și va acționa în orice moment
sacrificiu au rămas peste timp repere pentru salvarea vieții cetățenilor și a
permanent autentice ale pompierilor, bunurilor acestora. Pentru efortul continuu
dovedind mai pregnant ca oricând și implicarea deosebită, zi de zi, disciplina,
profesionalismul de care dau dovadă, pasiunea și devotamentul demonstrate,
onorând neîncetat misiunea de apărare merită respectul, prețuirea și stima
a vieții și bunurilor împotriva efectelor cetățenilor bucureșteni.
distrugătoare ale calamităților, în Împlinirea a 164 de ani de la bătălia
confruntarea cu incendii, inundații ori din Dealul Spirii reprezintă un emoționant
alte catastrofe, punându-și viața în pericol moment aniversar care îmi oferă ocazia
pentru a o salva pe cea a semenilor. de a adresa personalului Inspectoratului
Răspunzând permanent solicitărilor pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al
cetățenilor și nevoilor comunității se poate Municipiului București, din toată inima, cele
observa că în ultima perioanda are loc un mai calde felicitări, multă sănătate, putere
accentuat proces de diversificare și creștere de muncă și succes în îndeplinirea nobilei și
a complexității misiunilor: de acordare a generoasei noastre meniri.
primului ajutor, descarcerarea și asistența
persoanelor aflate în situații critice, LA MULȚI ANI!

DEALU SPIRII 5

004005 Min delegat Stroe+Chiper.indd 5 8/29/12 2:05:36 PM


ORDIN D
AL INSPECTORULUI GENERAL AL INSPECTORA TU
Colonel M

Dragi camarazi, La „clasica” misiune a pompierilor, de


stingere a incendiilor, alte multe s-au adău-
Moment unanim recunoscut, 13 sep- gat: descarcerarea, acordarea primului aju-
tembrie 1848 a fost și este o dată semnifica- tor medical, limitarea și înlăturarea efectelor
tivă nu doar în tradiţia Armei Pompierilor, accidentelor chimice sau de materiale peri-
ci și în istoria modernă a românilor, indife- culoase, intervenţia la inundaţii, cutremure
rent de epoca istorică și regimurile politice sau alunecări de teren.
prin care a trecut ţara. Astăzi aproape că nu există evenimen-
Aniversarea de la 13 Septembrie a fost te care pun în pericol viaţa omului și la care
celebrată încă din 1863 iar un secol mai târ- pompierii să nu fie solicitaţi, ceea ce presu-
ziu a devenit oficial Ziua Pompierilor din pune din partea lor pregătire, îndemânare,
România, prin H.G. din 1953, fiind prevă- sânge rece dar și empatie.
zută și în H.G. 1490 din 2004 pentru apro- Pompierul e prezent nu doar ca să sal-
barea Regulamentului de organizare și func- veze, ci și să înţeleagă suferinţa celui care l-a
ţionare a Inspectoratului General pentru chemat în ajutor. Iar toate acestea se măsoa-
Situaţii de Urgenţă. ră în ore de pregătire profesională, fizică și
Din decembrie 2004 în România funcţi- psihologică, pentru că pe lângă informaţii,
onează un mecanism complex de gestiona- cunoștinţe, priceperi, abilităţi și deprinderi,
re a situaţiilor de urgenţă, în conformitate pompierul trebuie să fie rezistent fizic, ro-
cu standardele de ţară membră a NATO și bust psihic și echilibrat emoţional.
a Uniunii Europene: Sistemul Naţional de Lumea pompierilor e una a camarade-
Management al Situaţiilor de Urgenţă. S-au riei, a provocărilor, a înfrângerilor dar și a
creat cadrul legal și mecanismele care să asi- victoriilor; din experienţa fiecăruia se poate
gure în mod unitar și integrat apărarea vieţii învăţa, pentru că viaţa de zi cu zi e o lume a
cetăţenilor, a bunurilor și mediului împotri- imprevizibilului. O lume în care nu poţi uita
va efectelor negative ale incendiilor, inun- de cel cu care pleci la intervenţie și cu care
daţiilor, accidentelor și altor tipuri de cala- intri în foc. Tot timpul o parte intrinsecă a
mităţi, pe timpul producerii unor situaţii de fiecărui pompier e reprezentată de grija faţă
urgenţă. de camaradul său, pentru că a fi convins că

6 DEALU SPIRII

006007 mesaj IG Marcel Lucaciu.indd 6 8/29/12 2:06:11 PM


N DE ZI
RA TULUI GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
nel Marcel-Sorin LUCACIU

cel de lângă tine se va întoarce la familia lui moment aniversar, de mândrie și recunoș-
este o onoare și mai ales o responsabilitate. tinţă pentru înaintași și ceea ce am fost, ci și
Așa cum nu poţi uita niciodată care ţi-e o sărbătoare a noastră, a unei mari familii, o
menirea: să salvezi viaţa celui care te-a che- sărbătoare a virtuţilor de care dăm dovadă
mat în ajutor. Cel mai adesea în anonimat, zi de zi și care ne fac să fim de atâtea ori pri-
ascunși de costumele de protecţie care îi fac mii în topul încrederii cetăţenilor.
pe toţi să arate la fel, pompierii sunt acei Să ne spunem istoriile și să învăţăm unii
eroi colectivi, care sar în ajutorul oamenilor, de la alţii: să fim mai uniţi în momentele di-
le salvează bunurile, îi smulg din ghearele ficile și să încercăm împreună să dezvoltăm
morţii și pleacă la alte și alte ,,lupte cu ne- instituţia. Să facem din ea o instituţie a cetă-
norocirile vieţii”, de cele mai multe ori fără ţeanului, dar și o mare familie a noastră. Să
un mulţumesc sau măcar o strângere de mâ- facem istorie modernizând, implicându-ne,
nă. Însă atunci când, istoviţi după o lungă transformând - pentru că putem, pentru că
și grea intervenţie, își dau la o parte căștile, ne pasă, pentru că ne interesează.
eroii aceia colectivi se personalizează, fără Vrem sau nu, trebuie să recunoaștem că
ca noţiunea de echipă să aibă câtuși de puţin tot profesia este lucrul despre care vorbim
de suferit. cel mai des: în vacanţă, în timpul liber, dar
mai ales când suntem de serviciu.
Dragi colegi, Hai, deci, să vorbim de acum împreu-
Poate că uneori vorbim prea puţin des- nă despre ziua noastră – Ziua Pompierilor,
pre noi, despre ce facem, ce simţim, despre și să facem ca ea să devină aniversarea ma-
experienţele din viaţa de zi cu zi: acele fapte rii noastre familii a tuturor salvatorilor din
care ne pot defini mai bine și care pot con- România.
tribui la întărirea spiritului de camaraderie.
Poate că uneori ne concentrăm prea mult
asupra aspectelor formale, oficiale. Hai să
trăim altfel această sărbătoare: să ne întoar-
cem cu faţa spre noi! La mulţi ani și sărbătoare frumoasă,
Să facem din 13 Septembrie nu doar un dragi camarazi!

DEALU SPIRII 7

006007 mesaj IG Marcel Lucaciu.indd 7 8/29/12 2:06:27 PM


Mesajul Prefectului Capitalei
Georgeta Gavrilă

A
ceastă zi de 13 Septembrie, În calitatea mea, de președinte al
tragică și luminoasă din Comitetului Municipiului București
perspectiva timpului, ne pentru Situaţii de Urgenţă, dau o înal-
prilejuiește în fiecare an tă apreciere activităţii neobosite, de zi
un necesar recurs la istoria naţiunii și cu zi și ceas de ceas, a întregului perso-
la valorile patriotice supreme. nal al Inspectoratului pentru Situaţii de
Însufleţiţi de puternice sentimente Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
de demnitate umană și naţională, ostașii București și, în mod deosebit, a grupu-
Companiei de pompieri, condusă de rilor de intervenţie.
căpitanul Pavel Zăgănescu au oferit, în Cutezanţa, abnegaţia, disciplina,
urmă cu 164 de ani, o impresionantă bărbăţia și pasiunea voastră, dovedite
pildă de rezistenţă armată în faţa în misiuni, au atras și atrag preţuirea,
dușmanului. respectul și recunoștinţa locuitorilor
Curajul, devotamentul și spiritul capitalei, iar mie îmi oferă oportunitatea
de sacrificiu – știute de toţi – ale de a vă asigura, încă odată, de întreaga
pompierilor români își au sorgintea în mea consideraţie.
jertfa eroică a ostașilor pompieri din Vă doresc multă sănătate, putere de
Bătălia de la Dealu’ Spirii, prinos de muncă și reușită deplină în îndeplinirea
sânge înscris pentru vecie în analele nobilei dumneavoastră meniri!
neamului românesc.
Astăzi, pompierii acţionează în
cadrul mai larg al Sistemului Naţional
de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, misiunile cunoscând o
diversificare continuă și o creștere a Georgeta Gavrilă,
complexităţii. Prefectul municipiului București

8 DEALU SPIRII

008009 Prefect Buc+Sorin Oprescu.indd 8 8/29/12 2:08:45 PM


Mesajul Primarului General
al Primăriei Generale
a Municipiului București,
prof. univ. dr. Sorin OPRESCU

13
Septembrie 1948 va București, toate acestea în dorinţa de
rămâne în memoria ce- a oferi un grad ridicat de siguranţă și
tăţenilor Municipiului bunăstare populaţiei capitalei.
București ca momen- Vă asigur că proiectele de dezvolta-
tul în care pompierii militari au intrat re a sistemului de management al situ-
pentru veșnicie în „cartea de aur a ero- aţiilor de urgenţă vor continua, pentru
ilor neamului”. a veni împreună în sprijinul cetăţeni-
Întotdeauna pompierii au participat lor capitalei și nu numai.
activ, ca apărători ai vieţii cetăţenilor, Încă odată vă mulţumesc pentru
atât în lupta cu incendiile, cu inundaţiile eforturile neîntrerupte pe care le depu-
sau alte calamităţi naturale, cât și ca neţi, pentru munca neobosită pe care
apărători ai patriei în toate momentele o desfășuraţi, pentru curajul și devota-
cruciale. mentul ce vă caracterizează, indiferent
Prin proiectele dezvoltate, Primăria de conjunctură sau greutăţile și dificul-
Generală a Municipiului București a tăţile inerente activităţii voastre.
încercat să vă ușureze munca pe care o Astăzi, când se împlinesc 164 de ani
prestaţi în folosul cetăţenilor prin echi- de la Bătălia din Dealul Spirii, de când
parea cu mijloace moderne de inter- Compania de Pompieri București,
venţie, un pas important fiind finaliza- sub comanda căpitanului Pavel
rea Proiectului Operaţional Regional Zăgănescu, s-a opus eroic turcilor de
de dotare cu autospeciale. Începând o superioritate numerică covârșitoare,
cu anul 2008, am lucrat împreună cu făcând sacrificiul suprem și oferind o
dumneavoastră la înnoirea parcu- pildă nemuritoare, vouă, urmașilor
lui auto și a mijloacelor de intervenţie lor, vă urez
ale Inspectoratului pentru Situaţii de LA MULŢI ANI,
Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului DRAGI POMPIERI!

DEALU SPIRII 9

008009 Prefect Buc+Sorin Oprescu.indd 9 8/29/12 2:09:01 PM


Mesajul Inspectorului Șef
al Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă
„Dealu Spirii”
al Municipiului București,
Colonel dr. ing. Stelian DUDUȘ

Î
n fiecare an, în data de 13 septembrie, împotriva efectelor negative ale incendiilor,
aniversăm Ziua Pompierilor din calamităţilor naturale și altor situaţii de
România, moment care ne oferă urgenţă, uneori cu preţul sacrificiului
deosebitul prilej de a ne readuce în suprem.
memorie faptele eroice ale bravilor ostași De la an la an, este de remarcat
din Compania de Pompieri București, care, creșterea profesionalismului personalului
sub comanda căpitanului Pavel Zăgănescu, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
au înfruntat oastea turcilor în bătălia din „Dealu Spirii” al Municipiului București
Dealul Spirii. Să nu uităm faptul că 166 de care acţionează, indiferent de condiţiile
ostași români au rezistat eroic în faţa a 5000 meteorologice, pentru stingerea incendiilor
de ieniceri turci, marcând astfel, în istoria și pentru limitarea efectelor celorlalte situaţii
neamului un act de mare curaj și devotament de urgenţă apărute la nivelul capitalei și nu
pentru patrie al pompierilor militari, în numai, precum și pentru acordarea primului
apărarea idealurilor Revoluţiei de la 1848. ajutor medical, materializând principalele
Simbolul recunoștinţei eterne a poporului obiective, respectiv reducerea timpului
român faţă de pompierii militari care s-au de răspuns la solicitări și asigurarea unor
jertfit acum 164 de ani în bătălia din Dealul servicii de înaltă calitate cetăţenilor afectaţi
Spirii este Monumentul Eroilor Pompieri ce de consecinţele negative ale situaţiilor de
stă de strajă Dealului Arsenalului, loc încărcat urgenţă.
cu atâta istorie și fapte eroice. Vă adresez astăzi, la ceas aniversar, cu
În spiritul acelorași glorioase tradiţii, ocazia Zilei Pompierilor din România, sincere
pompierii și-au onorat nobila misiune, aceea urări de sănătate, gândul bun și speranţa că
de apărare a vieţii și bunurilor materiale vom reuși în tot ceea ce ne propunem!

10 DEALU SPIRII

010010 Mesaj Inspector sef Stelian Dudus.indd 10 8/29/12 2:09:42 PM


Instalaţie experimentală
pentru gaze inflamabile
Col. dr. ing. Stelian Duduș

Î
n ultimii ani, scurgerile de gaz și evenimentele negative pe care aceste fenomene le
pot genera au înregistrat o creștere progresivă, cele mai puternice efecte distructive
regăsindu-se în următoarele cazuri:

februarie 2010 – Sighetu Marmaţiei;


decembrie 2010 – Bacău;
aprilie 2011 – Buzău;
martie 2012 – Drumul Taberei, București;
mai 2012 – localitatea Ovidiu, Constanţa;
mai 2012 – b-dul Lascăr Catargiu, București.
La nivelul municipiului București, unde aproape 95% din populaţie este racordată la reţeaua
de distribuţie a gazelor naturale, orice intervenţie la incendii apărute la locuinţe, și nu numai,
trebuie să ţină cont și de riscurile suplimentare generate de instalaţiile de gaz existente în incinta
în cauză sau în cele învecinate.
Totodată, pentru a putea răspunde în condiţii de siguranţă și pentru a putea asigura
protecţia corespunzătoare cetăţenilor capitalei în cazul apariţiei evenimentelor legate de
scurgerile de gaze, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
București a devenit, cu sprijinul firmei Dräger, proprietarul unei instalaţii speciale care
simulează un mediu inundabil cu gaz, la scară redusă, precum și procesele de aprindere și
explozie aferente.

DEALU SPIRII 11

011015 Instalatie experim pt gaze inflamabile.indd 11 8/29/12 2:11:38 PM


Caseta experimentală este executată din oțel inoxidabil și are două părți cu geamuri.
Înălțimea sa este de 0,8 m, iar lățimea de 0,75 m x 0,5 m. Aparatul este compus din do-
uă carcase așezate una peste cealaltă. Carcasa de sus reprezintă partea pentru experimente
(înălțime 0,5 m), partea de jos este partea de service (înălțime 0,3 m). Pe partea de sus se află
supapele de decompresiune.
Geamurile sunt din sticlă laminată de 6 mm. Sticla nu este concepută pentru a fi expusă
timp îndelungat la contactul direct cu flacara. Din acest motiv nu este permisă injectarea de
comustibil pentru intensificarea flăcării.
O parte a instalaţiei experimentale este echipată cu o clapetă mare de 0,25 m x 0,25 m,
pentru a garanta accesul la interior, precum și pentru a susține predarea teoriei de flashover
(conturnare)/ aprindere a gazelor arse.
Partea de service se compune dintr-un omogenizator, o sursă de aprindere electrică/
transformator, instalația de propan și afișajul
electronic al timpului, care este cuplat cu
instalatția de propan prin intermediul unui re-
gulator de presiune.
Aprinderea se face printr-o scânteie de ½
tol, care se produce cu ajutorul unui transfor-
mator electric de producere a scânteii.
Va fi activat afișajul timpului imediat ce ga-
zul pătrunde în zona experimentală. Timpul ca-
re s-a scurs va fi indicat de un indicator digital.
Fără aport suplimentar de gaz, limita inferioară
va fi atinsă în 25 de secunde și limita superioară,
în cca. 120 de secunde.
Sistemul de telecomandă dispune de un cablu lung de 3 metri și un întrerupător pentru
acționarea omogenizatorului, electrovalvei și sursei de aprindere. Electrovalva, ventilul de
pulverizare a gazului și indicatorul de
timp vor fi acționate simultan printr-un
întrerupător special de resetare.
Un circuit de releu prevede o oprire
automată după fiecare utilizare. Îndată
ce gazul inflamabil intră, respectiv iese,
pe o perioadă mai lungă de 1,5 minute,
alimentarea cu gaz se oprește automat.
Funcția automată de resetare necesită
2 minute înainte ca fluxul de ieșire
(scurgerea) să poată fi acționat din nou,
manual.

12 DEALU SPIRII

011015 Instalatie experim pt gaze inflamabile.indd 12 8/29/12 2:11:56 PM


Limita inferioară de explozie este procentul de volum minim de hidrocarbură care trebuie
să fie prezent în aer, astfel ca să se poată produce explozia; sub această concentraţie explozia
nefiind posibilă. Limita superioară se definește prin analogie și este procentul de volum de
hidrocarbură în amestec cu aer peste care explozia nu poate avea loc.
Limitele de explozie în aer ale unor substanţe comune sunt :
Metan: 5 - 15%vol.;
Acetilenă: 2.5 - 80%vol.;
Benzină: 1.3 - 6%vol.;
Propan: 2.1 - 9.5%vol..
Experimentele ce pot fi realizate cu ajutorul instalaţiei experimentale sunt următoarele:
A: Explozie simplă a gazelor arse cu sursa de aprindere deschisă:
Dacă în apropierea supapei de admisie există o sursă de aprindere, aceasta are loc în zona
de limită inferioară de explozie (LIE). Energia eliberată este relativ scazută.

După aprindere, frontul de flacară și unda de presiune urmează calea aerului și lovesc
clapeta de decompresiune (deschiderea de aerisire).
B. Explozia întârziată a gazelor arse cu sursele de aprindere care apar parțial sau
cele lipsă:
Dacă nu există o sursă de aprindere permanentă, aprinderea va avea loc mai târziu, după
ce a fost depașită limita inferioară de explozie (LIE). Energia eliberată este considerabilă.

DEALU SPIRII 13

011015 Instalatie experim pt gaze inflamabile.indd 13 8/29/12 2:12:13 PM


În acest caz, un amestec potențial exploziv nu se aprinde imediat datorită unei surse de
aprindere lipsă. După răcire, pericolul de explozie al acestui amestec se reduce.
C. Explozie mutată (relocată) cu surse de aprindere ascunse:
Dacă există o sursă de aprindere, dar este parțial separată de duza de admisie, aprinderea
are loc mai târziu, adică atunci când a fost depășită limita inferioară de explozie (LIE) din
zona de separare. Aceasta se petrece mereu mai târziu și energia degajată este considerabilă.

C
În acest caz, amestecurile potențial explozive se găsesc într-o altă încăpere, în timp ce
fumul ordinar rezultat din ardere va fi lipsit de gaze inflamabile datorită ventilării transversale.
Dacă există o sursă de aprindere, acolo are loc o explozie.

D. Flacăra dependentă de energie


D1: Amestec de gaz sub limita de explozie inferioară
Sub limita inferioară de explozie poate exista o flacără numai atunci când se adaugă
energie externă sau amestecul gazos a fost preîncălzit.
D2: Amestec gazos suprasaturat – peste limita de explozie superioară
Peste limita superioară de explozie poate exista o flacără numai atunci când se face
alimentare cu energie externă sau când amestecul gazos a fost preîncălzit.
Un amestec gazos suprasaturat de propan și aer conține oxigen. Limita superioară va
fi atinsă la cca. 10% propan și 90% aer. Conținutul de oxigen al acestui amestec gazos este

14 DEALU SPIRII

011015 Instalatie experim pt gaze inflamabile.indd 14 8/29/12 2:12:49 PM


D

de aproximativ 19%. Nu lipsa de oxigen face ca acest amestec gazos să nu fie inflamabil, ci
efectul de stingere al propanului când este depășit raportul ideal de amestec.
Instalaţia permite reprezentarea diferitelor situații de flashover/ backdraft – explozie
inversă a gazelor arse. Cu toate acestea, trebuie luate măsuri de siguranță în cazul acestor
experimente, pentru că acestea nu pot fi întotdeauna limitate la zona acvariului propriu zis.
E. „Backdraft” normal – explozie inversă a gazelor arse
Peste limita superioară de explozie se poate produce fenomenul de backdraft – explozie
inversă a gazelor arse în cazul în care se produce o admisie bruscă de oxigen în incintă.
Energia degajată este deosebit de puternică.

În concluzie, achiziţionarea acestei instalaţii reprezintă încă un pas spre modernizarea


dotărilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului București, cu scopul
clar de ridicare a standardului de pregătire al personalului propriu spre asigurarea unui grad
crescut de eficienţă și siguranţă pe durata intervenţiilor, atât pentru acesta, cât și pentru
populaţia deservită.
De asemenea, experimentele prezentate în articolul de faţă, precum și lecţiile ce pot fi
învăţate vor fi prezentate membrilor Comitetului Municipiului București pentru Situaţii de
Urgenţă, precum și reprezentanţilor mass-media deoarece aceștia din urmă sunt prezenţi la
toate evenimetele cu potenţial de risc ridicat la care intervin forţe ale instituţiei noastre.

DEALU SPIRII 15

011015 Instalatie experim pt gaze inflamabile.indd 15 8/29/12 2:13:07 PM


Poligonul de antrenament al
Pompierilor din Paris
Cpt. Alin Bogdan

A
șa cum am prezentat în numărul anterior al revistei noastre, o delegaţie de
ofiţeri din cadrul ISUMB s-a deplasat la Brigada de Pompieri Paris, pentru
schimb de experienţă.
Dintre numeroasele întălniri avute în diverse unităţi ale Brigăzii de Pompieri
din Paris, cea avută la Poligonul de antrenament a fost una dintre cele mai interesante.

Poligonul de antrenament al pompierilor are mai multe componente și anume:

 Clădire simulator de incendii. Este vorba despre


o clădire special construită pentru antrenamentul
echipelor de pompieri, simulând un mediu real
de intervenţie. Instalaţiile speciale de simulare

16 DEALU SPIRII

016018 Poligon Pomp Paris - Bogdan.indd 16 8/29/12 3:32:28 PM


a incendiilor din această clădire sunt acţionate local (la nivelul fiecărei încăperi) de către
instructori. Totodată, există un centru de comandă pentru toată clădirea care are rolul de
supraveghere a exerciţiilor desfășurate.
 Poligon de exerciţiu pentru echipele de căutare-salvare de sub dărâmături. În acest po-
ligon echipele exersează diverse proceduri de căutare-salvare, inclusiv cu echipe canine și, tot-
odată, se exersează scoaterea victimelor din mediile ostile vieţii, în funcţie de starea lor fizică.

 Containere de simulare a incendiilor. Această parte de pregătire folosește pentru iniţierea


unor incendii în mediu controlat, verificarea modului de acţiune a echipelor de servanţi, precum
și a modului de acţiune în medii cu fum abundent și vizibilitate redusă.

DEALU SPIRII 17

016018 Poligon Pomp Paris - Bogdan.indd 17 8/29/12 3:33:04 PM


Ședinţa de formare durează patru ore. Se formează echipe de câte doi servanţi care acţio-
nează pentru stingere sub supravegherea unui formator. Se observă comportamentul servan-
tului și dacă acţionează conform procedurilor. Containerele sunt prevăzute cu diverse trape
mobile pentru a crea condiţiile de fum și dezvoltare a incendiului în diferite proporţii.
Servantului i se cere să avanseze treptat, conform unui protocol, în condiţiile unei vizibi-
lităţi reduse. Totodată, se dezvoltă o obișnuinţă de a folosi aparatul de respirat.
 Dispozitive de simulare la scară redusă a limitelor de explozie și a fenomenelor de
overdraft și backdraft.

 Diverse tipuri de autovehicule unde sunt realizate simulări de intervenţie în cazul pro-
ducerii unor accidente de circulaţie, echipajele simulând tehnici de descarcerare.

Toate aceste instalaţii și clădiri sunt destinate îndeplinirii nivelului de instruire cerut
pentru realizarea tuturor tipurilor de intervenţii la care pompierii francezi intervin.

18 DEALU SPIRII

016018 Poligon Pomp Paris - Bogdan.indd 18 8/29/12 2:17:11 PM


Echipamente și soluţii integrate
dezvoltate de profesioniști
pentru profesioniști

I
storia concernului german Dräger numără peste Portofoliul diviziei Safety include echipamente de
120 de ani de tradiţie și experienţă și este poves- protecţie respiratorie și a corpului, aparate portabile
tea unui dialog continuu, în care la fel de impor- și sisteme de detecţie și monitorizare a gazelor, echi-
tant a fost să asculţi și să înţelegi, dar și să dezvolţi și pamente pentru pompieri și de scufundare, precum și
să realizezi tehnologie de vârf. Pentru că doar așa se aparate pentru detecţia alcoolului sau a drogurilor.
pot armoniza viziunea proiectantului și orizontul de aș- Modelele noi de aparate de protecţie respirato-
teptare al echipei de intervenţie, care intră în foc cu alt rie Dräger PSS 3000/5000/7000 reprezintă rezultatul
moral, cu alte șanse de reușită, dacă are deplină în- angajamentului continuu al Dräger de a furniza pom-
credere în echipamentul pe care îl folosește. pierilor profesioniști aparate de respirat de clasă mon-
În acest context, în care hotărârea, curajul și profe- dială. Iar sistemul electronic, complet automat, Dräger
sionalismul reprezintă cheia succesului, contează în ega- PSS Merlin, permite monitorizarea simultană, în timp
lă măsură și tehnologia Dräger – „Tehnologie în slujba real, a stării unui număr de până la 12 aparate de pro-
vieţii”, mai mult decât o deviză, actul de credinţă sub ca- tecţie respiratorie, pentru a conferi un plus de siguran-
re concernul Dräger își desfășoară întreaga activitate. ţă și încredere pompierilor aflaţi în intervenţie.
Lider internaţional în domeniul tehnologiilor de Gama largă de echipamente și aplicaţii pe care
protecţie personală și al tehnologiilor medicale, firma Dräger o oferă asigură beneficiarilor noștri un sistem
numără în prezent peste 11.000 de angajaţi în cele 40 integrat de management al situaţiilor de urgenţă. Iar
de filiale deschise în întreaga lume și deţine unităţi de cea mai bună pregătire pentru o situaţie de urgenţă,
producţie în Germania, Marea Britanie, Suedia, Olan- efectuată în condiţii optime de training, reprezintă o
da, Africa de Sud, SUA. adevărată misiune a concernului. În ultimii 20 de ani,

DEALU SPIRII 19

019020 Articol Drager.indd 19 8/29/12 2:17:36 PM


Dräger a instalat peste 200 de galerii de training pen- de intervenţie, pe baza unor scenarii complexe, în ca-
tru echipele de salvatori, proiectate și realizate în con- re se desfășoară operaţiuni de salvare a persoanelor
formitate cu cerinţele beneficiarilor, în Europa, Asia, din cabina avariată a camionului, au loc scurgeri de
America de Nord și de Sud. substanţe periculoase, se generează fum. Scenariile
disponibile au fost dezvoltate în urma unei
colaborări strînse cu experţii în domeniu și
prezintă avantajul realizării unor condiţii de
antrenament sigure și repetabile, pe parcur-
sul cărora sunt utilizate modelele cele mai
noi de costume de protecţie chimică, echi-
pamente de protecţie respiratorie, camere
de termoviziune, aparate de detecţie sub-
stanţe periculoase.
Unitatea de training pentru condiţii de
incendiu, proiectată de Dräger în 2011 pen-
tru Arabia Saudită, include facilităţi de antre-
Realizate de Dräger, în urma unei colaborări nament modulare, care reproduc structura unui vapor
strânse cu beneficiarul, galeriile de training pot fi sta- și include cinci containere pe trei nivele, cu 12 zone
ţionare sau mobile, de diferite dimensiuni și configu- de incendiu, generare de fum și sunet, monitorizarea
raţii, structurate modular, astfel încât spaţiul de antre- intervenţiei și o platformă de aterizare a unui elicopter-
nament să poată fi oricând extins. Intrarea în acestea machetă, prevăzut cu o cabină de incendiu.
se poate face atât pe diferitele uși de acces, cât și de Dezvoltată de Dräger în 2009 pentru Protecţia
pe acoperișul galeriei. Galeria poate include și diferite Civilă din Geneva, galeria pentru antrenamentul echi-
echipamente pentru antrenament, iar unitaţile de ven- pelor de salvare, completează cele patru galerii achi-
tilaţie cu care este prevăzută asigură o ventilare rapidă zitionate anterior, fiind compusă din patru zone de in-
a spaţiilor și astfel o evacuare în deplină siguranţă a cendiu interioare și o zonă pe acoperișul galeriei, cu
persoanelor. Repartizat pe mai multe nivele și prevăzut sisteme pentru generarea de fum și sunet și monitori-
cu numeroase obstacole, labirintul de training permite zarea misiunii.
îmbunătăţirea abilităţilor de orientare și de acţiune în
condiţii de stres. Efecte speciale cum ar fi ceaţa, fu-
mul, zgomotele diverse, vizibilitatea redusă recreează
condiţiile unui ambient real și testează capacitatea de
concentrare în acţiune. Iar din camera de control pozi-
ţionată lângă spaţiul de antrenament, procesul de an-
trenament este controlat, monitorizat și analizat.
Dezvoltat de concernul german pentru Weber
Hydraulic în 2011, Dräger TRT 7000 „Truck Rescue
Trainer” este un camion mobil de training care per-
mite pregătirea în condiţii reale și sigure a echipelor

Dräger Safety România SRL


Str. Pompiliu Manoliu 7, sector 2, 021922 București, Tel: 021 2509168; Fax: 021 2509091
Email: office.bucuresti@draeger.com www.draeger.com
Service Constanta Tel/Fax: 0241 601443 Email: office.constanta@draeger.com

20 DEALU SPIRII

019020 Articol Drager.indd 20 8/29/12 2:17:51 PM


Comitetul Municipiului București
pentru Situaţii de Urgenţă
…organismul principal în gestionarea situaţiilor de urgenţă
majore ce se pot produce pe teritoriul Municipiului București
cpt. Silviu Stoian

Î
n vederea gestionării situaţiilor de urgenţă la Un rol determinant în activitatea Comitetului
nivelul Municipiului București, prin Ordinul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă
Prefectului nr. 567 din 30.09.2004, comple- îl are Centrul Operaţional al Inspectoratului pen-
tat cu Ordinul nr. 212 din 19.04.2005 con- tru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiu-
form Hotărârii Guvernului Nr. 1491din 9 septem- lui București care asigură informarea permanentă a
brie 2004, a fost constituit Comitetul Municipiului președintelui Comitetului cu privire la evenimente-
București pentru Situaţii de Urgenţă. le deosebite produse și evoluţia acestora, precum și
Activitatea Comitetului Municipiului Bucu- informări referitoare la încadrarea cu efective, situ-
rești pentru Situaţii de Urgenţă se desfășoară, sub aţia gradului de înzestrare cu mijloace auto – moto,
directa conducere și coordonare a Prefectului Mu- situaţia gradului de asigurare cu utilaje, accesorii și
nicipiului București și urmărește realizarea princi- materiale specifice de intervenţie, etc.
palelor atribuţii care decurg din normele legale, cu Altfel spus, Inspectoratul pentru Situaţii de
accent pe întărirea capacităţii organizatorice și de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București
intervenţie pentru gestionarea la parametri calita- este pionul principal în ceea ce privește informarea
tivi superiori a situaţiilor de urgenţă ce se pot pro- operativă și corectă a Președintelui Comitetului
duce pe întreg teritoriul capitalei. Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă.

Foto1: Doamna Prefect la prima vizită la sediul ISUMB Foto 2: Vizită în Dispeceratul ISUMB-punctul principal
de informare operativă a Președintelui CMBSU

La realizarea atribuţiilor și sarcinilor ce revin Managementul situaţiilor de urgenţă și gestio-


Comitetului, în cazul apariţiilor unor situaţii narea tipurilor de risc la nivelul Municipiului Bucu-
de urgenţă sau în caz de normalitate, își aduc rești, presupune crearea unui sistem cu o funcţionare
contribuţia toţi membrii acestuia (49 de membrii, precisă, cu un act decizional eficient și oportun și cu
reprezentanţi ai instituţiilor și serviciilor publice o putere de adaptabilitate deosebită în raport cu si-
deconcentrate), în funcţie de natura activităţilor tuaţiile posibil a se produce, iar acesta este Comitetul
specifice fiecăruia. Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă.

DEALU SPIRII 21

021021 CMBSU.indd 21 8/29/12 2:19:04 PM


Programul Operaţional Regional
Col. dr. ing. Stelian Duduș
Lt. Artur Vladimir Sedei

D
ata de 01.06.2012 reprezintă încunu- Volvo FLL de capacitate mică (2000 de litri de apă);
narea unui efort susţinut de aproape  patru autospeciale de lucru cu apă și spumă
trei ani de zile al mai multor insitu- Volvo FMX 420 de capacitate medie (5000 de litri
ţii publice și locale. Vorbim despre de apă);
colaborarea dintre Asociaţia de Dezvoltare Inter-  o autospecială de lucru cu apă și spumă
comunitară București – Ilfov, Primăria Generală Volvo FMX 460 de capacitate mărită (9000 de litri
a Municipiului București, Consiliul Judeţean Ilfov, de apă);
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Munici-  o autospecială pentru descarcerări grele Ive-
piului București și Inspectoratul pentru Situaţii de co Eurocargo;
Urgenţă Ilfov.  patru autospeciale complexe de intervenţie,
Programul de achiziţie a mijloacelor tehnice descarcerare și acordare a primului ajutor Opel
de intervenţie moderne a ajuns, la data menţiona- Movano.
tă anterior, într-un moment încărcat de satisfacţii Deși nu este vorba decât despre finalizarea
pentru toţi cei implicaţi – intrarea în serviciul ope- unei etape dintr-un proces solicitant și de lungă
rativ a unui număr de 15 autospeciale, astfel: durată – întinerirea parcului auto al ISUMB, se
 o autospecială CBRN Mercedes Benz 816D poate afirma cu încredere că, din acest moment,
cu remorcă auto PANCAR; locuitorii capitalei și ai zonelor limitrofe deja se pot
 cinci autospeciale de lucru cu apă și spumă simţi mai în siguranţă.

22 DEALU SPIRII

022022 Predare POR - Sedei.indd 22 8/29/12 2:19:28 PM


BMW România pentru Pompierii
București Slt. Daniel Vasile

BMW X1 xDrive va intra în


serviciul Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
generează 150 cai putere. Toată această
energie utilă este transmisă roţilor printr-o
cutie de viteze automată în 8 trepte de
Municipiului București ca Autospecială de viteză.
Primă Intervenţie și Comandă - APIC. Ast- Austospeciala, prin capabilităţile sale de
fel, reprezentanţii inspectoratului vor putea acees pe teren accidentat, este utilă și pentru
ajunge într-un timp foarte scurt la interven- intervenţii precum cele de iarna trecută.
ţiile deosebite, putând coordona și controla Această realizare reprezintă impunerea
situaţiile de urgenţă încă din primele etape unui nou standard în dotarea unităţii nostre
ale dezvoltării acestora, câștigând astfel mo- și implicit materializarea eforturilor noas-
mente preţioase. tre de a veni prompt în sprijinul cetăţenilor
BMW X1 xDrive 18d este o ediţie Municipiului București în cazul producerii
echipată cu un motor de 1995 см3, ce unor situaţii de urgenţă.

DEALU SPIRII 23

023023 Articol BMW.indd 23 8/29/12 2:19:50 PM


Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Dealu Spirii” al Municipiului București
continuă modernizarea
Col. Liviu Dorcescu

P
e parcursul acestui an, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al
Municipiului București, pe lângă dotările specifice cu mijloace și tehnică de
intervenție, a realizat și lucrări de modernizare a spațiilor.
Intrarea principală care, în anul 2011 și-a schimbat aspectul interior, a primit
în acest an un nou aspect exterior, mai prietenos și primitor, prin reamenajarea spațiului
verde și montarea catargelor cu drapelele Comunității Europene, României și NATO.

24 DEALU SPIRII

024027 Renovari ISUMB.indd 24 8/29/12 2:20:48 PM


Holul principal a fost completat cu o lucrare plastică realizată de un tânăr artist care
prezintă stilizat lupta cu flăcările și zbuciumul oamenilor pe străzile capitalei.

Etajul I a fost înnobilat cu o panoplie cu plachete ale unor unități și organizații de pompieri
și nu numai, cu care inspectoratul a avut de curând contacte și colaborări.

DEALU SPIRII 25

024027 Renovari ISUMB.indd 25 8/29/12 2:21:06 PM


Etajul II a primit în totalitate o nouă față,
atât prin îmbunătățirea finisajelor (pardo-
seală din gresie, tâmplărie termopan, spațiu
separat special pentru fumat, zugrăveli și
vopsitorii), cât și prin vitrina cu uniforme
și echipamente specifice colegilor de breaslă
din Franţa, Germania, Italia, Olanda, Belgia,
Polonia, Turcia, Bulgaria, cu care unitatea
noastră are relații de prietenie și colaborare.

26 DEALU SPIRII

024027 Renovari ISUMB.indd 26 8/29/12 2:21:26 PM


Impresionantă este, de asemenea, panoplia cu fanioane aparţinând instituţiilor cu care
inspectoratul a avut contacte prin schimburi de experienţă sau în cadrul diverselor activităţi
internaţionale la care unitatea noastră a participat.

Toate acestea au fost realizate cu sprijinul Asociației „Dealul Spirii” a Capitalei.

DEALU SPIRII 27

024027 Renovari ISUMB.indd 27 8/29/12 2:21:42 PM


Detașamentul de Pompieri
„Mihai Vodă” Slt. Marius Răzvan Voicu
Plt. Bogdan Toma

D
etașamentul de Pompieri „Mihai Vodă” este unul dintre cele mai importante
detașamente din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu
Spirii” al Municipiului București, asigurând intervenţia în centrul capitalei,
zonă în care se regăsesc obiective importante, atât clădiri moderne, cât și
imobile vechi, declarate monumente istorice, de o valoare culturală însemnată pentru tradiţia
și istoria Bucureștiului.
Oficial, primele înregistrări scriptice ale amplasării actualului detașament în locaţia de pe
malul râului Dâmboviţa dezvăluie faptul că pompierii bucureșteni își desfășurau activitatea
în Cazarma Cavaleriei încă din 1848, informaţie subliniată în „Istoricul Pompierilor Militari
1835 – 1935”, colonel Gheorghe Pohrib.
Având în vedere istoria imobilului, acesta este declarat monument istoric, clădire de
patrimoniu, iar în prezent a fost reconsolidat, cu sprijinul Băncii Mondiale (ISUMB având
obligaţia de a păstra destinaţia actuală a imobilului). Imobilul a fost modernizat, dar s-au
păstrat liniile arhitecturale, acestea amintind de vechimea și tradiţia detașamentului în istoria
Bucureștiului (imaginile de mai jos).

În cursul lunii iulie a.c., cu ocazia organizării unei ședinţe de lucru efectuate cu personalul
din comanda Grupului de Intervenţie nr. 1 „Lt. col. p. m. Adrian Barbu”, care își are sediul la
Detașamentul de Pompieri „Mihai Vodă”, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București a oferit câteva tablouri-document cu
diverse teme legate de istoria Detașamentului Mihai Vodă, astfel:

28 DEALU SPIRII

028030 DMV+gard Fundeni.indd 28 8/29/12 2:22:04 PM


 Fotografia ilustrează „Parcul de mașini
de incendiu din Capitală”, de la actualul
Detașament „Mihai Vodă”,
datată la 17 iunie 1931.

 Fotografia, realizată de Al. Antoniu,


ilustrează „Compania de Pompieri
București”, în timpul instrucţiei zilnice.

 Aplicaţie cu autoscara Magirus


în centrul orașului București,
fotografie datată 1931.

 Fotografia ilustrează un incendiu


pe Calea Victoriei – „Palatul societăţii
Agricola”, la data de 20 mai 1927, fiind
realizată de Vaum I. Ioan, fotograf care avea
atelierul pe Aleea Pașcani nr. 8.

DEALU SPIRII 29

028030 DMV+gard Fundeni.indd 29 8/29/12 2:22:41 PM


 Fotografie realizată cu ocazia defilării
din 10 mai 1931, fiind surprins momentul
prezentării uniformelor pompierilor
militari în ordine cronologică.

 Fotografie realizată la data de 10 mai


1933, cu ocazia conferirii Drapelului
Companiei de Pompieri București.

Impunătoarea clădire de pe malul râului Dâmboviţa va găzdui în continuare comanda


Grupului de Intervenţie nr. 1 „Lt. col. p. m. Adrian Barbu” și Detașamentul de Pompieri
Mihai Vodă, care veghează la siguranţa Centrului istoric al capitalei și, nu în ultimul rând, la
liniștea cetăţenilor din zona respectivă.

Grupul de Intervenție nr. 2 – Secția Fundeni

Prin implicarea cadrelor și a comandantului Grupului de Intervenţie nr. 2 , cu sprijinul


conducerii I.S.U.M.B. și a Serviciului Logistic, a început construcţia unui gard nou (cu o
lungime de 70 m ) în cadrul subunităţii Fundeni (foto – fostul gard al subunităţii).

30 DEALU SPIRII

028030 DMV+gard Fundeni.indd 30 8/29/12 2:23:04 PM


File din istoria pompierilor
– partea I –
Cpt. Ștefăniţă Valentin Verșescu

Î
n acest sens, Registrul Istoric al Co- corpului: cdt. corpului - col. Lupașcu Ne-
mandamentului Corpului Pompi- ron; 10 grupuri („Olt”, „Bucegi”, „Marea”,
erilor Militari ne oferă o serie de „Dunărea de Jos”, „Nistru”, „Prut”, „Sucea-
informaţii care clarifică evoluţia or- va”, „Mureș”, „Someș”, „Timiș”); 1 batalion
ganizării interne a pompierilor, puși în faţa de pompieri la București cu 6 companii;
schimbărilor generate de rupturile teritoria- 15 companii în ţară; 67 de secţii în toată
le suferite, a războiului, a pierderilor cazăr- ţara1. Pierderea Basarabiei, Bucovinei, Ţinu-
milor, tehnicii de luptă, armamentului, mu- tului Herţei a produs o reorganizare a struc-
niţiei, cazarmamentului. Toate acestea, pe turii Corpului Pompierilor Militari: Ordi-
fondul complexităţii misiunilor încredinţate nul de Zi al C.C.P.M. nr. 97 din 03.07.1940
– asigurarea apărării pasive în zona interi- repartiza în mod provizoriu unităţile retrase
oară, pe lângă stingerea incendiilor, ridica- din teritoriile cedate astfel:
rea și neutralizarea bombelor rămase neex- I. Unităţi întreţinute de Comanda-
plodate, participarea la lupte pe front (este mentul C.P.M.: Compania de Pompieri
bine cunoscut ordinul Mareșalului Ion An- (C.P.) Chișinău la Secţia de Pompieri (S.P.)
tonescu, prin care toţi ofiţerii și subofiţerii Mizil; S.P. Tighina la S.P. Câmpina; S.P. Or-
trebuiau să efectueze cel puţin un an de sta- hei la Cislău, jud. Buzău; C.P. Cernăuţi la
giu pe front, în linia întâi) cu efective de ofi- S.P. Bacău; S.P. Storojineţ la S.P. Roman; S.P.
ţeri și subofiţeri atât în cadrul subunităţilor Siret la S.P. Suceava.
proprii, cât și în cadrul unităţilor apropiate II. Unităţi întreţinute de primăriile
ca specialitate (artilerie, geniu, chimie, in- orașelor unde au fost repartizate: S.P. Bol-
fanterie), asigurarea p.s.i. în zona aeropor- grad la Adjud, jud. Putna; S.P. Reni la Mără-
turilor forţelor aeriene, a depozitelor arma- șești; S.P. Cahul la Odobești, jud.Putna; S.P.
tei, transportul apei pentru trupe aflate în Chilia Nouă la Panciu; S.P. Cetatea Albă la
zona de operaţii, misiuni de care s-au achi- S.P. Prahova; S.P. Bălţi la Tg. Ocna, jud. Ba-
tat exemplar. cău; S.P. Soroca la Pașcani; S.P. Hotin la Vă-
La 01.04.1940, ordinea de bătaie a Co- lenii de Munte.
mandamentului Corpului Pompierilor Mi- III. Unităţi desfiinţate: S.P. Ismail.
litari dezvăluia următoarea structură a Ordinul de Zi al C.C.P.M. nr. 173 din

1
Registrul Istoric al Comandamentului Corpului Pompierilor Militari nr.42B/180, pag.60-67.3 Ibidem, pag. 81.

DEALU SPIRII 31

031032 File de istorie I - Versescu.indd 31 8/29/12 2:24:00 PM


30.08.1940 reglementa aceeași situaţie în ce – Gr. 1 „Craiova” cu: C.P. Craiova, S.P.
privește Transilvania de nord-vest, unită- Slatina, S.P. Caracal, S.P. Corabia, S.P. Drăgă-
ţile pompierilor militari fiind evacuate în- șani, S.P. Rm. Vâlcea, S.P. Pitești, S.P. Argeș,
cepând cu 03.09.1940, conform Ordinului S.P. Câmpulung Muscel.
Marelui Stat Major nr.121 din 31.08.1940, – Gr. 2 „București” cu: Bat. P. Bucu-
astfel: S.P. Sf. Gheorghe la Brașov; S.P. Tg. rești, Bat. P. Petrolifer, C.P. Ploiești, C.P. Bra-
Mureș la Blaj; S.P. Odorhei la Sighișoara; șov, S.P. Roșiori de Vede, S.P. Alexandria, S.P.
S.P: Satu Mare la Lugoj; S.P. Bistriţa la Rm. Turnu Măgurele, S.P. Giurgiu, S.P. Olteniţa,
Vâlcea; S.P. Someș și C.P. Cluj la Sibiu; S.P. S.P: Buzău, S.P. Târgoviște, S.P. Câmpina, S.P.
Oradea la Beiuș; S.P. Carei la Lugoj; S.P. Dej Sinaia, S.P. Vălenii de Munte, S.P. Slănic Pra-
la Alba-Iulia; S.P. Sighet la Făgăraș; S.P. Za- hova, S.P. Mizil, S.P. Găești, S.P. Pucioasa.
lău la Deva; S.P. Baia Mare la Lugoj; S.P. Sa- – Gr. 3 „Constanţa” cu: C.P. Constanţa,
lonta la Beiuș2. C.P. Brăila, S.P. Călărași, S.P. Urziceni, S.P.
În urmna cedării Cadrilaterului, în da- Cernavodă, S.P: Medgidia, S.P. Tulcea.
ta de 01.10.1940 a avut loc evacuarea sec- – Gr. 4 „Galaţi” cu: C.P. Galaţi, S.P. Bâr-
ţiilor de pompieri militari din orașele Silis- lad, S.P. Odobești, S.P. Adjud, S.P. Panciu,
tra și Bazargic. Cu efectivele acestor secţii S.P. Focșani, S.P. Rm. Sărat, S.P. Mărășești,
s-au înfiinţat altele similare la Medgidia și S.P: Vaslui, S.P. Huși, S.P. Tecuci.
Cernavodă3. – Gr. 5 „Iași” cu: C.P. Iași, S.P. Bacău,
Ordinul de Zi al C.C.P.M. nr. 378 din S.P. Piatra Neamţ, S.P. Fălticeni, S.P. Roman,
08.02.1941 definitiva noua organizare in- S.P. Pașcani, S.P. Botoșani, S.P. Dorohoi, S.P.
ternă în urma cesiunilor teritoriale din va- Suceava, S.P. Tg. Neamţ, S.P. Rădăuţi, S.P.
ra și toamna lui 1940 astfel: “Având în ve- Vatra Dornei, S.P. Câmpulung Bucovina.
dere Ordinul Marelui Stat Major nr. 20545 – Gr. 6 „Sibiu” cu: C.P. Sibiu, C.P. Alba-
din 31.12.1940, prin care se aprobă desfiin- Iulia, S.P. Făgăraș, S.P. Sebeș-Alba, S.P. Me-
ţarea grupurilor de pompieri militari nr. 5, diaș, S.P Turda, S.P. Blaj, S.P. Sighișoara.
7 și 9 (adică „Nistru”, „Suceava”, „Someș”) – Gr. 7 „Timișoara” cu: C.P: Timișoa-
prin cedarea de teritorii U.R.S.S. și Ungaria, ra, S.P. Arad, S.P. Caransebeș, S.P. Deva, S.P.
Ordon: Numerotarea grupurilor de pompi- Oraviţa, S.P. Orșova, S.P. Turnu Severin, S.P.
eri cu unităţile ce le compun, după cum se Tg. Jiu, S.P: Lugoj4.
specifică mai jos”:

2
Ibidem, pag. 78.
3
Ibidem, pag. 81.
4
Ibidem, pag. 83-84.

32 DEALU SPIRII

031032 File de istorie I - Versescu.indd 32 8/29/12 2:24:17 PM


File din istoria pompierilor
– partea a II-a –
Mr. ing. Silviu Gheorghiu
Slt. ing. Constantin Popa

P
ompierii din România, de-a lungul tim- mai mulţi ani până când să se definitiveze, din punct
pului, au cunoscut o sumedenie de de vedere legislativ, formaţiunea de pompieri și mai
schimbări în structura organizatorică, ales pompierii militari.
denumire, efective, începând de la pri- Se pare că înainte de a se organiza formaţiunea
mele metode de organizare a „tulumbagiilor” din ce urma să se ocupe de stingerea incendiilor, s-a dis-
București și până la domnia lui Alexandru Ioan pus luarea unor măsuri care să limiteze posibilităţile
Cuza, atunci când pompierii au pornit pe drumul izbucnirii unui incendiu. Astfel, într-un pitac dom-
pe care sunt și în acest moment, ca armă separată, nesc către Vel Spătar, din 17 august 1783, după ce se
destinată exclusiv stingerii incendiilor și intervenţi- referea la pericolul focului în oraș, la unele cauze ca-
ilor în alte situaţii de urgenţă. re dau naștere la focuri, cerea să se dea poruncă „pe
Primele semnale care au atras atenţia asupra la străjeri” împrejurul orașului București ca să nu
necesităţii înfiinţării unor grupe, echipe de stingă- îngăduie nimănui a aduce în oraș fân sau a-l depozi-
tori profesioniști, au fost date, bineînţeles, în urma ta pe lângă case, ci să-l depoziteze în afara orașului,
marilor incendii, când s-a constatat că este nevoie departe de casă. În interiorul orașului puteau să se
de forţe organizate și instruite, pregătite să intervi- aducă mici cantităţi care erau necesare zilnic.
nă în caz de incendiu. Astfel, cel mai mare incen- Ca un scurt istoric, prezint în continuare pri-
diu din istoria Bucureștiului a izbucnit în 23 martie mele instituţii specializate în stingerea incendiilor,
1847, în ziua de Paști, în jurul orelor 12, din șoproa- organizate de stat, respectiv domnitori.
nele cluceresei Drăgănescu din strada Franceză, în Prima instituţie de intervenţie și combatere a
spatele Bisericii Sfântul Dumitru. Focul a izbucnit incendiilor – Corpul Tulumbagiilor – anul creării
dintr-o joacă a fiului cluceresei care, nesuprave- și structura organizatorică nu se cunosc cu exac-
gheat, a descărcat un pistol în tavanul șopronului titate, știm însă că acest Corp al Tulumbagiilor, ce
plin cu fân. funcţiona pe lângă Agia Bucureștiului, a fost reor-
Cu tot efortul Roatei de Pompieri, al celorlalte ganizat în timpul domniei lui Nicolae Mavrogheni
unităţi militare din București și al populaţiei, focul (1786 – 1790).
a distrus tot centrul orașului. Focul a ars puternic În octombrie 1794 existau în București
aproape 24 de ore, dar casele incendiate au ars moc- Steagurile de Foc, iar spre sfârșitul secolului XVIII,
nit câteva săptămâni. Au murit circa 15 persoane și începutul secolului XIX, documentele ne arată exis-
un soldat pompier. tenţa a două căpitănii de foc organizate pe lângă
Acesta este ultimul mare incendiu din istoria spătărie, cu câte un steag fiecare, cu 24 și 25 de oa-
Bucureștiului, poate și pentru că autorităţile acor- meni, slujind alternativ cu săptămâna.
dă Roatei de Pompieri mai multă atenţie, moderni- Domnitorul Alexandru Șuţu dă dispoziţii ca
zând instrumentarul, mărind efectivele acestei uni- tulumbagii să fie trecuţi în bugetul oastei, iar după
tăţi, perfecţionând instruirea acestora. Regulamentul Organic, se are în vedere moderniza-
Abia după 1820 încep să apară idei despre or- rea Serviciului de stingere a incendiilor.
ganizarea unor echipe de pompieri care să poată in- Prima Roată de Pompieri Militari a fost or-
terveni la stingerea incendiilor. A trebuit să treacă ganizată la 1 iulie 1845, aceasta primind „botezul

DEALU SPIRII 33

033034 File de istorie II.indd 33 8/29/12 2:25:07 PM


focului” în 4 august 1845, când pompierii militari la 28 martie corpul pompierilor, l-am găsit în cea
au stins un incendiu izbucnit în București. Această mai plăcută stare, adică frontul întocmit înaintea
faptă a fost remarcată de domnitorul Gheorghe instrumentelor de foc, cu trenul lor și al cailor, năvă-
Bibescu: „Am văzut asemenea cu plăcere bărbă- lirea acestora asupra închipuitei arderi a cazarmei
ţia și îndrăzneala pompierilor noștri, bărbăţia atât Sfântul Gheorghe, operarea tuturor mijloacelor în-
mai însemnată cu cât aceasta a fost pentru dânșii trebuinţate cu folos, urcarea și coborârea pe frânghii
cel dintâi prilej de a se arăta într-o slujbă în care au în diferite feluri, închipuiri de a scăpa din foc fiinţe-
intrat de puţină vreme ”. le ce puteau fi jertfite și evoluţii ogărești de tot felul,
Este bine cunoscută lupta din Dealul Spirii, care toate acestea, executându-se destul de bine, ne
din 13 septembrie 1848, când o parte din efectivul dete dovada de cunoștinţa datoriilor pompierilor”.
Roatei de Pompieri (164 de pompieri militari), con- Prin același Înalt ordin, Alexandru Ioan Cuza
dusă de locotenentul Pavel Zăgănescu, a luptat cu a adus mulţumiri comandantului acestei unităţi,
otomanii ce intrau în București. Mai târziu, ca re- maiorului Pavel Zăgănescu, precum și celorlalţi ofi-
compensă pentru eroismul lor, toţi militarii pompi- ţeri ai „Comenzii de pompieri” și a înălţat la gradul
eri participanţi la acea bătălie au primit, în timpul de locotenent pe sublocotenenţii Scarlat Cojescu,
domniei lui Alexandru Ioan Cuza (1860), prima Badea Dan și Marin Barbu.
medalie militară emisă în România și pensie de 15 Domnitorul, militar de carieră și dorind a se
lei pe lună pe toată perioada vieţii. încredinţa „de grăbnicia cu care comanda pompie-
În cadrul legilor pentru reformarea armatei, rilor Capitalei se găsește și se pune în mișcare după
iniţiate și promulgate de domnitorul Alexandru semnalul dat pentru incendii”, a făcut o vizită ino-
Ioan Cuza, pompierii devin o armă aparte în cadrul pinată la cazarma pompierilor din București în da-
armatei. Mai târziu, ei vor fi pregătiţi ca artileriști, ta de 12 iunie 1859. Mulţumit de rapiditatea cu care
respectiv infanteriști. pompierii au fost gata la intervenţie, în numai do-
Diferenţe foarte mari până în ziua de as- uă minute, prin Înalt ordin de zi numărul 58 a folo-
tăzi nu au mai existat în denumirea și organizarea sit termeni elogioși la adresa soldaţilor și ofiţerilor
Pompierilor Militari, cu excepţia că această armă a pompieri.
trecut alternativ de la Ministerul de Război, actu- Prin natura meseriei lor, pompierii sunt sal-
al al Apărării, la Ministerul Afacerilor Interne, că- vatori, oameni care ajută semenii aflaţi în greutăţi,
pătând astfel misiunea clară pe care o cunoaștem salvează vieţi și bunuri materiale, iar tocmai aceste
acum, fără a mai fi necesară pregătire specifică altei misiuni ale lor au transformat, au format o imagi-
arme. În prezent, pompierii fac parte din structura ne pozitivă în ochii tuturor. Tocmai de aceea pom-
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. pierii, respective forţele de intervenţie în situaţii
În luna martie 1859, la numai doua luni du- de urgenţă, sunt bine văzute și preţuite nu doar în
pă alegerea sa ca domn, Alexandru Ioan Cuza a fă- România, ci în toată lumea, pentru că:
cut o primă inspecţie la unitatea de pompieri din „Nu este o onoare mai mare decât aceea
București. Mulţumit de cele constatate, a dat un de a-ţi proteja semenii.
Înalt ordin de zi către oștire în care arăta: „Vizitând Să salvezi vieţi este cel mai înălţător act”.

Bibliografie:
1. Istoria Pompierilor Militari Bucureșteni – Ediţia 1, București 1996, col. dr. Vasile Irimia și colectivul
2. Istoria României, compendiu. – Constantinescu M., Daicoviciu C., Pascu Șt., Editura didactică și pedagogică, București 1970.

34 DEALU SPIRII

033034 File de istorie II.indd 34 8/29/12 2:25:21 PM


Din Enciclopedia Română,
de mai bine de o sută de ani…
Plt. Anatol Constantin Diacencu

R
ăsfoind printre paginile a trei to- organisaţia lor modernă însă are un trecut abia de
muri din Enciclopedia Română de doi secoli. Prima dată au fost organisaţi Pompierii
dr. Diaconovich Corneliu, apărute la în Paris la 1675, iar la 1846 s’a format reuniunea
sfârșitul secolului al XIX-lea și înce- de Pompieri, voluntari și obligaţi, în Germania.
putul secolului XX, toate la Sibiu, volumul 1 de la În Ungaria s’au organisat Pompieri între 1860 pâ-
A-Copenhaga (anul 1898) cuprindea 10 401 artico- nă 1870. Azi în Ungaria sunt la 4000 de reuniuni și
le cu 9 „harte”, planuri și „adnexe” și 111 ilustraţiuni trupe organisate, între cari și câteva române, s. e. în
în text, volumul 2, Copepode-Keman (anul1900), 8 Seliște, Reșinar, Rodna veche, etc.
402 articole cu o hartă, 2 „adnexe” și 20 de ilustra- Pompieri, (corpul), în Romania grup de sol-
ţiuni în text, tomul al treilea, Kemet-Zymotic (anul daţi instruiţi în scopul de a lupta împotriva incen-
1904) se întinde pe lungimea a 18 819 articole cu 2 diului. În Romania în orașele principale serviciul de
„harte” și 16 ilustraţiuni în text, am descoperit dife- Pompieri este făcut de trupele de artilerie, pentru
rite definiţii și articole, cred eu, suficiente pentru a aceasta comunele plătesc ministeriului de resboiu o
stârni curiozitatea vis-a-vis de specificul meseriei: anumită sumă cât costă întreţinerea acestor trupe. În
Pompieri, individi de a căror chiemare se ţi- comunele mai mici serviciul se face de pompierii co-
ne totalitatea disposiţiilor necesare pentru localisa- munali. 1
rea și stingerea unui incendiu. Aceasta trebuie să se Incendiare, distrugerea prin foc, cu intenţie fra-
facă după anumite regule, ca încât se poate ajuto- uduloasă, a unui lucru oarecare. Ea constitue o cri-
rul să fie grabnic și pagubele să se evite. De aceea mă sau un delict după condiţiile în cari fapta este
Pompierii sunt de regulă organisaţi, și anume se de- comisă și compoartă pedepse diferite după gravita-
osebesc: 1) Pompieri privaţi, la fabrici, teatre, etc. 2) tea faptului. Incendiul după dreptul penal ungar, fa-
Pompieri voluntari ori obligaţi (dela 18-40 ani) cari ră considerare la mărimea daunei causate, e crimă
sunt constituiţi în reuniuni și sunt cei mai respân- dacă se comite prin dol, și se pedepsesce uneori cu în-
diţi în toate ţerile culte; 3) Pompieri de profesiune, chisoare grea pe viaţă. Incendiul causat din nebăga-
cari n’au altă ocupaţie și sunt salarisaţi. În România, re de samă, daca nu s’a întamplat moarte de om, se
Francia sunt și Pompieri aparţinători miliţiei. Din cualifică ca delict și se pedepsesce cu închisoare sim-
aceștia Pompierii de profesiune și militari sunt cei plă pang la un an. Incendierea obiectelor propii, dacă
mai bine echipaţi și disciplinaţi. Pompierii își au altaia nu s’a causat daună, nu se pedepsesce. (Cf. cod.
numete dela pompă (tulumbă), principalul lor in- penal ung. §. 422-428.) 2
strument. Poporal prin Ardeal se numesc și Focari. Localisare, în genere înseamna a face loc, a fixa
Un fel de organisaţie de Pompieri aflăm și în ve- un loc. În alt înţeles Localisare înseamnă și a mărgini
chime la Egipteni, apoi la Romani (imper. August), locul de aflare, s. e. a localisa un resboiu, un incendiu.

1
Enciclopedia română. Volumul 3 Kemet-Zymotic, p.638

DEALU SPIRII 35

035036 Enciclopedia Romana - Diacencu.indd 35 8/29/12 2:25:50 PM


Figurat Localisare este când unei lucrări, unei opere, Zăgănescu, Pavel, colonel de pompieri, n. 1815
unei scrieri i se dă un caracter local, s. e. naraţiune, în R.-Sărat; a studiat în școala grecească și a in-
poveste, comedie localisată. 3 trat apoi de tiner în armată. La 1848 e locotenent
Alimori, (roata de foc), se numește datina popo- în fruntea unei trupe de 180 pompieri, cari s’au dis-
rală de a se aduna tinerii și bătrânii unor strade în- tins în lupta cu Turcii pe Dealul Spirii. Zăgănescu la
tre drumurile comunei la un priveghiu(foc), mare își 1849 din motive politice e închis un an la Văcăresci,
petrec toată noaptea zapostitului de Pasci cu poves- de unde scăpând, intră din nou în miliţie, ajungând
tiri, cântece și jocuri. Tinerii iau din acest foc tăciuni rangul de maior, pe la 1859 cel de colonel, și în aceas-
aprinși, și întorcându-l cu mâna în cerc, formează o ta calitate e însărcinat cu organisarea grănicerilor.
roată de foc, strigând: »Alimori mori« și Hei more Demisionând intră în viaţa politică pe la 1872 e vice-
(dar și Hai la moară). Uneori junii remași neînsu- președintele camerei. † 1896 în Bucuresci.
raţi fac o roată învelită în giluituri, paie unse etc. și Sarcinile comunelor sunt în România, după
aprindzând-o, o slobod la vale pe coasta unui deal de legile din 1 Apr. 1864, 9 Apr. 1874, 10 Aug. 1876,
deasupra satului strigând: Alimori more, fata lui N. Nov. 1882, 12 Iunie 1886 și 7 Maiu 1887 următoare-
N. a rămas nemaritată! 4 le: de a ave casă comunală, locale de școli, de a îngriji
Ambulanţa, spital militar, local îndereptul liniei de biserica religiunii, la care aparţine poporaţiunea,
de foc, afară de bătaia glonţului, unde răniţilor li se de a îngriji de copii găsiţi, de infirmi și alienaţi, de a
dă primul ajutor medical; de aici se trimit ei în spita- procura mijloace pentru prevenirea și stingerea in-
lele campestre. 5 cendiilor, de a îngriji de înbunătăţirea rassei anima-
Amnar, o bucăţică de oţel, care, lovită cu pute- lelor, igiena publică, etc. 8
re de marginea unei pietre de cremene, dă scântei.
Dacă punem pe cremene o bucaţică de iască aceas-
ta se aprinde din scânteile produse de loviturile am- Am dezgropat o mică parte „atingătoare” a
narului. Amnarul e un instrument excelent de foc în meseriei de pompier din secolele trecute, prin in-
pădure și la câmp, prin vânt și ploaie, când chibrite- termediul enciclopediei, „cătră publicul cetitor ro-
le nu se pot folosi. Mai de mult puscile cu cremene mân”, în care am folosit o idee despre naufragiu
aveau drept cocoș o bucăţică de cremene, care, lovită prin foc, despre căpitanul Pavel Zăgănescu, co-
de o tabliţă de oţel, producea scântei și acestea aprin- mandantul Roatei de Pompieri din București, co-
deau praful. 6 lonel și apoi prefect al capitalei, ce trebuiau să fa-
Hydrant, aparat aplicat în deosebite puncte ale că comunele în vederea apărării contra incendiu, a
conductului de apă, având destinaţiunea ca în cas de funcţionării hidranţilor, incendierea bibliotecii din
incendiu să ușureze intercalarea ţevilor de împroșcat. Alexandria, piromania și incendierea, obiceiuri po-
Prin ţevile odată intercalate, apa împroașcă în urma pulare de Paști și tricolorul românesc așa cum era
înălţimei de presiune. 7 în stema Ardealului.

2
Enciclopedia română. Volumul 2 Copepode-Keman, p. 811
3
Enciclopedia română. Volumul 3 Kemet-Zymotic, pag.118
4
Enciclopedia română. Volumul 1 A-Copenhaga,p. 115
5
Ibidem, p. 139
6
Ibidem,p. 149
7
Enciclopedia română. Volumul 2 Copepode-Keman, p. 744
8
Enciclopedia română. Volumul 3 Kemet-Zymotic, p.886

36 DEALU SPIRII

035036 Enciclopedia Romana - Diacencu.indd 36 8/29/12 2:26:01 PM


Sedința consiliului de conducere
al Inspectoratului General
pentru Situații de Urgență
Plt. Bogdan Toma

Î
n data de 10 iulie 2012, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență
„Dealu Spirii” al Municipiului București s-a desfășurat ședința Consiliului de
Conducere al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la care au participat
domnul ministru delegat pentru administrație, DOBRE Victor Paul, domnul secretar
de stat CHIPER Constantin Cătălin, domnul inspector general al I.G.S.U., LUCACIU Marcel
Sorin și inspectorii șefi ai inspectoratelor pentru situații de urgență județene și al municipiului
București, care fac parte din Colegiul de Conducere al I.G.S.U.

Ședința a avut ca scop adoptarea unor soluții pentru rezolvarea diferitelor probleme
identificate la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

DEALU SPIRII 37

037037 Sedinta IGSU.indd 37 8/29/12 2:26:27 PM


„Too Quick To Quake”
– etapa finală –
Psiholog Cpt. Cristian Tarbu

I
nspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Dealu
Spirii” al Municipiului
București, Inspectoratul
Școlar al Municipiului București,
în parteneriat cu membrii co-
munităţii Swedish Sustainable
Business, au lansat proiectul „too
quick to quake”. Această iniţiati-
vă a vizat instruirea elevilor din
școlile din București asupra mo-
dului corect de a reacţiona în ca-
zul producerii unui cutremur.
Prin intermediul acestui proiect s-a ur- materiale, să poată demonstra înţelegerea
mărit schimbarea mentalităţilor, atitudinilor modului în care trebuie să se protejeze și
și comportamentelor referitoare la riscurile să reacționeze în caz de cutremur.
generatoare de situaţii de urgenţă, mai ales Suportul educaţional a fost conceput
în rândul copiilor și al tinerilor, precum și de către specialiști în pregătirea populaţi-
cunoașterea măsurilor de protecţie și a mo- ei din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii
dului de acţiune în situaţia producerii unui de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
cutremur. București, aceștia fiind și arbitrii concursului
Șansele de supravieţuire ale
populaţiei în cazul unor astfel de
evenimente cresc direct propor-
ţional cu gradul de pregătire al
acesteia.
Obiectivul principal a fost
acela ca, la finalul sesiunii de
pregătire, participanţii să cu-
noască noţiuni de bază despre
cutremur, să poată explica im-
pactul cutremurului asupra oa-
menilor, mediului și bunurilor

38 DEALU SPIRII

038040 too quick to quake.indd 38 8/29/12 2:27:08 PM


care s-a desfășurat în 36 de școli, partici- de către comunitatea Swedish Sustainable
pând cca 13700 de elevi. Business (SSB), Secţia Comercială a
Resursele financiare pentru derularea Ambasadei Suediei (Swedish Trade Council)
acestui program au fost puse la dispoziţie și Ambasada Suediei din România.

După cursurile de informare și pregătire, elevii au participat la concursul „Evacuarea în


condiţii de siguraţă din școală”, pe parcursul căruia le-au fost evaluate cunoștinţele acumu-
late, obținându-se următoarele rezultate:

Nr.
Nr. crt. Unitatea de învăţământ Director Punctaj
participanți
Școala cu clasele I-VIII
Locul I Prof. Cornelia Codilă 372 200 puncte
nr. 93 „Emil Racoviţă”
Școala cu clasele I-VIII Prof. Ștefana
Locul II 280 195 puncte
nr. 135 „Ștefan cel Mare” Călinescu-Andrei
Școala cu clasele I-VIII
Locul III Prof. Lidia Slăninoiu 369 190 puncte
nr. 116
Școala cu clasele I-VIII Prof. Marinescu
Locul III 350 190 puncte
nr. 141 „I.C.Brătianu”, sector 5 Gabriela

DEALU SPIRII 39

038040 too quick to quake.indd 39 8/29/12 2:27:35 PM


Indiferent de rezultatele concursului în cu pas, valorile și tradițiile de care suntem
sine, cred că, cei mai câștigați am fost noi atașați și care ne guvernează existența. În
toți, cetățenii Bucureștiului, deoarece orice acest demers se inscrie și activitatea prezen-
inițiative de acest gen nu fac decât să con- tată, deschiderea către cei mici fiind elemen-
ducă la creșterea capacității de reacție in- tul primordial al oricărui proces educativ.
dividuală în cazul producerii unui seism, Prin toate activitățile promovate de
conducând astfel la limitarea pierderilor de Inspectoratul pentru Situații de Urgență
vieți omenești, ceea ce ar trebui să fie obiec- „Dealu Spirii” al Municipiului București,
tivul primordial al oricăror activități de copiii și elevii implicați beneficiază de
prevenire. informații și exemple menite a conduce la
Simbolic, orice copil reprezintă viito- formarea lor ca oameni și cetățeni, la conso-
rul fiecăruia dintre noi. De aceea, este foar- lidarea unui comportament preventiv acum
te important să promovăm în randul lor, pas și o atitudine responsabilă la maturitate.

40 DEALU SPIRII

038040 too quick to quake.indd 40 8/29/12 2:28:00 PM


Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Dealu Spirii” al Municipiului București
și mass-media Lt. col. ing. Ovidiu Pană

D
e o lungă perioadă de timp, mass-media asigură transmiterea către populaţie a celor mai rele-
vante informaţii din toate domeniile și aici mă refer în special la domeniul social – politic, ce
ţin prime time-ul posturilor de televiziune și radio și al celorlalte canale mediatice.
Un deosebit interes îl suscită popu-
laţia către domeniul social în care regăsim și situaţiile
de urgenţă ce pun în pericol atat viaţa cetăţenilor, bu-
nurile materiale ale acestora, cât și valorile culturale ce
amintesc de istoria poporului român.
Pentru a asigura o informare a populaţiei cât
mai transparentă, Inspectoratul pentru Situaţii de Ur-
genţă „Dealu Spirii” al Municipiului București a dez-
voltat proiecte pentru a ajunge prin intermediul
mass-media către aceștia, fie că este vorba de posturile de televiziune sau radio, fie de mediul online, o bună
sursă de informare fiind chiar site-ul inspectoratului
www.isubucuresti.ro.
Din luna decembrie 2011 și până în prezent, sâm-
bătă de sâmbătă, de la ora 09.10, reprezentanţii inspec-
toratului sunt prezenţi pe platourile de filmare ale pos-
tului de televiziune Realitatea, fiind la a 35-a apariţie în
acest format, prezentând populaţiei sinteza intervenţi-
ilor, precum și măsuri de prevenire în cazul producerii
situaţiilor de urgenţă, trăgând astfel un semnal de alar-
mă asupra modului de comportare.

DEALU SPIRII 41

041042 articol media.indd 41 8/29/12 2:29:17 PM


Totodată, nu a fost neglijat nici postul naţional de televiziune TvR, cu care a fost încheiat în luna mai un
protocol care pune bazele unei colaborări ce urmează a fi pusă în practică în perioada imediat următoare, pen-
tru a ne adresa și pe această cale populaţiei.
De asemenea, în urma semnării unui acord de parteneriat cu Soci-
etatea Română de Radiodifuziune, din 21 iunie, în fiecare joi, de la ora
17.10, pe postul Radio București FM, ISUMB se adresează populaţiei
Municipiului București și pe calea undelor, fiind, în această formulă, la a
12- a apariţie.

Punctual au fost
realizate materiale
video și audio,
atât pe timpul
intervenţiilor, cât
și pe timpul altor
activităţi la care
inspectoratul a luat
parte, împreună
cu alte posturi de
televiziune și radio,
amintind: România
Tv, Antena 1 și 3,
PRO Tv, B1 Tv,
Europa FM, Digi
24, Prima Tv,
Trinitas.

A fost dezvoltat site-ul in-


spectoratului cu informaţii uti-
le pentru adulţi, dar și pentru
copii, captându-le atenţia cu o
pagină dedicată lor, dar și con-
turile pe Facebook și Youtube,
asigurând astfel și pentru in-
ternauţi accesul cât mai facil la
ceea ce înseamnă situaţiile de
urgenţă atât pe linia interven-
ţiei, cât și a prevenirii.
În viitor, dorim să putem ajunge la toţi locuitorii municipiului București, pe toate căile mediatice,
pentru ca aceștia să fie informaţi cu privire la modul prin care pot preveni apariţia situaţiilor de urgenţă,
modul de comportare în timpul situaţiilor de urgenţă, dar și pentru a face cunoscută activitatea Inspectora-
tului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București.

42 DEALU SPIRII

041042 articol media.indd 42 8/29/12 2:29:41 PM


Pompierii din Landul Hessa
Col. dr. ing. Stelian Duduș
Slt. Vasile Daniel

Î
n perioada 21-26.05.2012,
un grup de ofițeri din cadrul
Inspectoratului pentru Situații
de Urgență „Dealu Spirii” al
Municipiului București a făcut parte
din delegația Inspectoratului General
pentru Situații de Urgență care s-a
deplasat în Germania, la invitația
omologilor noștri din Landul Hessa.
După vizitele la ISUMB din au-
gust 2011 și februarie 2012, în urma
cărora s-au pus bazele unei colabo-
rări stabile și de lungă durată în domeniul conceptul de pregătire de specialitate, aceasta
situațiilor de urgență, partenerii germani devenind instituția cea mai apreciată pentru
ne-au adresat invitația de continuare a par- profesionalismul dovedit în formarea pom-
teneriatului prin participarea, timp de 5 zile, pierilor profesioniști și voluntari. În ceea ce
la o vizită de lucru. privește baza logistică a școlii, Ministerul de
Activitatea s-a desfășurat în baza Interne și pentru Sport este structura care
Planului de Relații Internaționale al I.G.S.U. asigură finanțarea achizițiilor, moderniza-
pe anul 2012 și a Protocolului privind coo- rea și dezvoltarea tehnicii de intervenție. O
perarea în domeniul afacerilor interne între atenție sporită este acordată procesului de
Ministerul Administrației și Internelor din însușire a cunoștințelor și deprinderilor te-
România, respectiv Ministerul de Interne și oretice. Astfel, școala dispune de numeroase
pentru sport din Landul Hessa. laboratoare, simulatoare virtuale, dar și ma-
Pentru a ne familiariza cu organizarea chete pentru analiza situațiilor tactice.
administrativ-teritorială, facem precizarea Pe durata misiunii au fost vizita-
că statul federal german este alcătuit din 16 te subunitățile de pompieri voluntari din
landuri, Hessa având șase milioane de locu- Eschwege, Bad Sooden-Allendorf, Neu-
itori ce acoperă 21.115 km2. Isenburg, precum și centrul de monitoriza-
Gazda delegației române în Kassel a re a traficului rutier în tunele.
fost dl. Silvio BURLON, directorul Școlii O caracteristică comună tuturor
de Pompieri din Landul Hessa, care a reu- subunităților de pompieri este dota-
șit în decurs de 16 ani să transforme radical rea cu tehnică de intervenție de ultimă

DEALU SPIRII 43

043045 Vizita Germ - Vasile.indd 43 8/29/12 2:30:06 PM


utilajelor, s-au preocupat să asigure un su-
port logistic ireproșabil în care mentenanța
acestora să se asigure în cadrul subunităților,
în timpul cel mai scurt, cu susținerea
comunității locale.
Acest ansamblu logistic, coroborat cu
infrastructura rutieră vastă și dispunerea
strategică caracterizată de un număr ma-
re de subunități, reprezintă soluția optimă
adoptată de partenerii germani în domeniul
situațiilor de urgență. Acești factori concu-
ră pentru obținerea dezideratului comun
tuturor structurilor de pompieri: manage-
ment unitar pentru gestionarea situațiilor
de urgență.
Sistemul, pus la punct cu rigurozitate,
generație, diversificată pe tipuri de riscuri ne-a fost detaliat de reprezentantul Unității
și vulnerabilități specifice landului. Însă am de Intervenție și Protecție Împotriva
putea spune că nu tehnica de intervenție Incendiilor, cu atribuții în întreaga coordo-
ne-a surprins cel mai mult. Pentru buna nare a acțiunilor în caz de incendiu și alte
funcționare a tuturor autospecialelor sau dezastre, din cadrul Ministerului de Interne

44 DEALU SPIRII

043045 Vizita Germ - Vasile.indd 44 8/29/12 2:30:23 PM


propriul guvern). În
această locație sunt
gestionate din punct de
vedere strategic, mana-
gerial, toate situațiile de
amploare care pot pu-
ne în pericol siguranța
locuitorilor.
Având în vede-
re tradiția și rezulta-
tele obținute de par-
tenerii germani de-a
lungul timpului în
domeniul situațiilor
de urgență, în mod
și Sport din Landul Hessa, dl. Harald cert astfel de vizite de lucru consolidează
USCHEK. Wiesbaden este capitala adminis- relațiile interinstituționale și oferă o viziune
trativă a landului, locul în care își desfășoa- mai amplă cu privire la soluțiile care ar pu-
ră activitatea acest minister, cu o populație tea fi implementate pe termen mediu și lung
de 300.000 de locuitori (este de precizat fap- în Inspectoratul General pentru Situații de
tul că fiecare land își are propria constituție, Urgență din România.

DEALU SPIRII 45

043045 Vizita Germ - Vasile.indd 45 8/29/12 2:41:28 PM


Sisteme integrate de gestionare
a situaţiilor de urgenţă
modelul serviciilor de intervenţie din Germania –
Landul Hessa
Col. Adrian Vasile Popa

R
ealizarea unui sistem integrat de gestionare a situaţiilor de urgenţă, cu o capacitate
de răspuns reală și viabilă, presupune efortul conjugat al întregii societăţi civile,
de la simplul cetăţean și până la factorii de decizie de la cele mai înalte niveluri
ale administraţiei publice.
Acest sistem este compus din Pompieri Profesioniști, Pompieri Voluntari, Servicii
Private de Pompieri, precum și dintr-un sistem al tinerilor Pompieri. Toate aceste servicii
acţionează într-un sistem total integrat, sub reglementarea unui cadru legislativ clar și bine
pus la punct, cu o susţinere bugetară adecvată importanţei misiunilor de asigurare a sigu-
ranţei vieţii și sănătăţii cetăţeanului, a
bunurilor materiale ale acestuia, a va-
lorilor de patrimoniu și pentru protec-
ţia mediului înconjurător.
În landul Hessa, la o populaţie de
peste 6.000.000 de locuitori, activea-
ză 75.000 de pompieri și 2135 de tineri
pompieri, în 2600 de structuri de pom-
pieri și 60 de subunităţi profesioniste
de pompieri. Structurile de pompieri
au zone de competenţe bine definite, în
care asigură intervenţia în maximum
10 minute, astfel încât, în interiorul
acestui interval de timp să se asigure
un răspuns integrat și real cu toate ti-
purile de resurse necesare gestionării
optime a situaţiei de urgenţă produse.
În localităţile cu peste 100.000 de
locuitori sunt organizate servicii profe-
sioniste de pompieri.

Garajul unei subunităţi de pompieri voluntari din Homberg


– 20 de autospeciale de diverse tipuri.

46 DEALU SPIRII

046048 Articol voluntariat - Popa.indd 46 8/29/12 2:33:29 PM


Imagini din dispeceratul zonei Werra-Meisner

Autorităţile Administraţiei Publice Locale, prin bugetele locale, asigură întreţinerea


sediilor serviciilor de pompieri, utilităţile necesare acestora, dotarea corespunzătoare cu
tehnică de intervenţie, accesorii, mijloace și dispozitive pentru intervenţie, precum și
mentenanţa acestora.
În ceea ce privește bugetul necesar dotării cu mijloace și tehnică de intervenţie, acesta este
asigurat în proporţie de 20% de Ministerul Internelor și Sportului, iar diferenţa este asigurată de
la bugetul local, prioritar fiind domeniul salvării vieţii cetăţenilor, astfel încât în fiecare subuni-
tate de pompieri există toate tipurile de autospeciale necesare gestionării Situaţiilor de Urgenţă,
posibil a fi generate de tipurile de risc identificate la nivel teritorial.
Pompierii, atât cei din serviciile profesioniste, cât și cei din serviciile voluntare, se pregă-
tesc împreună, pe baza aceluiași program, în moderna Școală de pompieri a Landului Hessa
din orașul Kassel. Această instituţie pregătește anual 240 de pompieri, iar pentru buna des-
fășurare a activităţilor sale, beneficiază de un buget anual de 13 milioane de euro, având la
dispoziţie cea mai modernă tehnică de intervenţie, precum și cele mai moderne mijloace
tehnice, astfel încât pompierii ce sunt pregătiţi în această instituţie să aibă acces la cele mai
moderne mijloace de intervenţie.
Un serviciu voluntar de pompieri de genul celui din orașul Neu-Isenburg, care are o po-
pulaţie de 35.400 de locuitori, asigură pentru funcţionarea serviciului voluntar de pompieri un
buget anual de 1.000.000 de euro.
Acesta este modul de organizare al serviciilor de pompieri din Landul Hessa, sistem
aplicat similar în întreaga Germanie. Este demn de menţionat că acest sistem funcţionează
de 178 de ani, iar a fi voluntar într-un serviciu de pompieri este o problemă de onoare;
sprijinul acordat de un serviciu voluntar sau profesionist dintr-o localitate pentru un
serviciu din altă localitate reprezintă, de asemenea, o onoare pentru comunitatea respectivă
și o confirmare a utilităţii și corectitudinii măsurilor de protecţie a cetăţenilor. Dar fiecare
serviciu voluntar de pompieri necesită o susţinere bugetară corespunzătoare importanţei

DEALU SPIRII 47

046048 Articol voluntariat - Popa.indd 47 8/29/12 2:33:50 PM


misiunilor sale, deoarece, în lipsa alocării bugetare necesare pentru asigurarea funcţionării
și dotării acestora, este pusă în pericol viaţa cetăţeanului, a bunurilor sale, precum și valorile
de patrimoniu și protejarea mediului.

Din cele prezentate până acum, se pot desprinde următoarele concluzii:


 Existenţa unui sistem unic de formare, atât pentru forţele profesioniste de intervenţie,
cât și pentru forţele voluntare, determină o acţiune de răspuns în sistem integrat – folosind
aceleași proceduri de intervenţie.
 Forţele voluntare de intervenţie au propria zonă de intervenţie, iar aceste zone nu se
suprapun cu cele ale forţelor profesioniste de intervenţie, fiind în același timp dimensiona-
te corespunzător pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă ce s-ar putea produce în respectiva
zonă.
 În orașele cu peste 100.000 de locuitori, responsabilitatea asigurării intervenţiei revine
exclusiv forţelor profesioniste de intervenţie.
 Bugetul structurilor de intervenţie este dimensionat corespunzător pentru asigurarea
unei dotări adecvate, rezultând astfel un nivel de performanţă crescut și pe măsura așteptă-
rilor cetăţenilor; bugetul pentru serviciile de pompieri este actual constituit din 20% de la
Ministerul Internelor și Sportului, iar diferenţa este asigurată de la bugetul local; este de
menţionat faptul că serviciile medicale intră la alt capitol bugetar.
 Modelul descris își propune rezolvarea cât mai rapidă a situaţiilor de urgenţă apărute,
fără a limita procedural numărul forţelor și mijloacelor folosite, ceea ce conduce la costuri
de intervenţie ridicate, dar în același timp la promptitudine și la un timp scurt de soluţionare
a evenimentului.

48 DEALU SPIRII

046048 Articol voluntariat - Popa.indd 48 8/29/12 2:34:38 PM


Finala EUROPA LEAGUE
– misiunea anului 2012
Cpt. Alin Bogdan
Cpt. Rafael Sîia
Cpt. Silviu Stoian

Î
n luna mai a acestui an, municipiul București a fost gazda Finalei Europa League 2012,
un eveniment de mare amploare, disputat pe Stadionul „Naţional Arena”, în data
de 09.05.2012, cu participarea a aproximativ 55.000 de persoane, dintre care peste
30.000 din afara ţării. Acest eveniment a reprezentat pentru România un moment de
expunere pozitivă de maximă intensitate, a transformat capitala într-un loc obișnuit pentru
astfel de manifestații și a arătat întregii lumi că țara noastră, orașul nostru, dar și românii în
general pot organiza și găzdui un eveniment de o asemenea anvergură.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București a par-
ticipat încă de la începutul anului la activitățile de organizare a evenimentului, desfășurate la
sediul Primăriei Generale a Municipiului București, respectiv la cel al Federației Române de
Fotbal, în calitate de co-organizatori ai finalei.
Procesul de planificare a fost unul complex și de amploare, au fost identificate și s-au în-
treprins măsuri pentru gestionarea tuturor riscurilor și vulnerabilităților conexe unui ase-
menea eveniment deosebit și cu mare impact mediatic.
Concepția acțiunii a definit gestionarea integrată a tuturor problematicilor, în vederea
asigurării securității tuturor cetățenilor participanți la eveniment. Plecând de la un scop co-
mun, structurile cu atribuții s-au completat și sprijinit reciproc, incluzând și participarea
societății civile.

Punctul de Comandă din cadrul Arenei Naționale – coordonarea și conducerea acțiunii în sistem integrat

DEALU SPIRII 49

049053 articol meci UEFA finallll.indd 49 8/29/12 3:39:20 PM


Eforturile tuturor structurilor implicate în gestionarea evenimentului au fost orienta-
te asupra riscurilor specifice unei mari metropole, pentru a asigura un răspuns prompt atât
situațiilor cu efecte limitate, cât și celor cu efecte majore.
Șefii acestor structuri au participat la ședințele de lucru desfășurate la Direcția Gene-
rală de Jandarmi a Municipiului București și Direcția Generală Management Operațional
din cadrul M.A.I., finalizând Concepția Integrată a acțiunii, document prezentat conducerii
ministerului.
Ulterior, aspectele stabilite, precum și modul de acțiune al forțelor și mijloacelor pentru
prevenirea, monitorizarea și gestionarea situațiilor de urgență, au fost comunicate și detaliate
pentru fiecare dispozitiv și tip de misiune în parte, întregului personal cu atribuții de
coordonare și conducere.

Sala M5 – Prelucrarea misiunii cu efectivele I.S.U.M.B.

Modul de gestionare a tuturor situațiilor luate în calcul a fost strâns legat de concepția in-
tegrată de acțiune a forțelor implicate, concepută ca un ansamblu coordonat de procese plani-
ficate pe etape, pentru mobilizarea graduală a resurselor necesare pentru fiecare risc în parte.
Efortul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului Bucu-
rești a fost susținut de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin sprijinul acor-
dat cu forțe și mijloace din Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă ale judeţelor Argeș,
Brașov, Bihor, Cluj, Dolj, Giurgiu, Ilfov, Iași, Ialomița, Mureș, Prahova și din cadrul Unității
Speciale de Intervenție în Situații de Urgență.

Sală ședințe I.S.U.M.B. – Prelucrarea misiunii cu efectivele sosite în sprijin din Inspectoratele Județene

50 DEALU SPIRII

049053 articol meci UEFA finallll.indd 50 8/29/12 2:36:01 PM


Având în vedere amploarea misiunii, suplimentar Punctului de Comandă de la nivelul
Arenei Naționale, unde se aflau factorii de decizie, coordonare și comandă a tuturor dispozi-
tivelor, au fost constituite un Punct Comandă Mobil la nivelul exterior al stadionului, pentru
monitorizarea și gestionarea situațiilor din exteriorul Arenei și un Punct Comandă Mobil în
Piața Constituției, pentru dispozitivele din Centrul Istoric, zonele fanilor din Piața George
Enescu și Piața Constituției.

Punctul de comandă mobil - coordonarea și conducerea dispozitivului exterior

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București a


acționat pentru prevenirea, monitorizarea și gestionarea situaţiilor de urgenţă din compe-
tenţă, cu ocazia desfășurării Finalei Europa League 2012, disputată în București, pe stadio-
nul „Naţional Arena”, în data de 09.05.2012 și a angrenat în îndeplinirea misiunilor specifice
un număr impresionant de forţe și mijloace.
S-au asigurat dispozitive la Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă”, mini Fan Zone Ba-
sarabia și Pierre de Coubertain, Fan Zone Piața George Enescu și Piața Constituției, Centrul
Istoric și Stadionul Național Arena – interior și exterior, pentru acordarea primului ajutor cali-
ficat, prevenirea și stingerea incendiilor, iar în interiorul Arenei Naționale, suplimentar, și pen-
tru coordonarea evacuării spectatorilor în situații de urgență.

Dispozitiv medical – Aeroportul Internațional ,,Henri Coandă”

DEALU SPIRII 51

049053 articol meci UEFA finallll.indd 51 8/29/12 2:36:33 PM


Dispozitiv în Fan Zone Piața Constituției

P-ța George Enescu – Supravegherea prin patrulare în vederea respectării măsurilor de prevenire a incendiilor

Supravegherea prin observare în vederea respectării măsurilor de


Comunicarea de ordine premergătoare începerii evenimentului prevenire a incendiilor

52 DEALU SPIRII

049053 articol meci UEFA finallll.indd 52 8/29/12 2:37:01 PM


Acordarea primului ajutor persoanelor ce necesitau îngrijiri medicale

Această misiune poate fi apreciată ca extrem de benefică prin prisma acumulării de


cunoștințe și experiență practică de cel mai înalt nivel, în contextul dezvoltării socio-econo-
mice a capitalei noastre.

Efective ale I.S.U.M.B. și ale Inspectoratelor Județene la finalul misiunii

Gestionarea evenimentului în condiții foarte bune, răspunsul operativ al tuturor


structurilor, precum și modul de comportare al suporterilor spanioli, impune pentru viitor
stabilirea și implementarea/armonizarea legislației naționale, esențială într-o lume dinamică,
aflată într-o permanentă evoluție.

DEALU SPIRII 53

049053 articol meci UEFA finallll.indd 53 8/29/12 2:37:48 PM


Bucharest International Air Show &
General Aviation Exhibition
(BIAS 2012) Cpt. Gabriel Ionescu

Î
n zilele de 21 și 22 iulie 2012, Compania Naţională Aeroporturi executate de piloţii militari din Ministerul Administraţiei și Internelor și
București, în parteneriat cu Primăria Generală a Municipiului din Serviciul Român de Informaţii;
București, sub patronajul Ministerului Transporturilor și  expoziţie de tehnică specifică.
Infrastructurii, a organizat cel mai mare show aerian din Participarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu
România – „Bucharest International Air Show & General Aviation Spirii” al Municipiului București la acest eveniment a fost una activă,
Exhibition (BIAS 2012)” pe Aeroportul Internaţional București Băneasa având organizat în perioada respectivă un stand expoziţional în care
– Aurel Vlaicu, cu ocazia celebrării a 100 de ani de istorie aeronautică au fost prezentate echipamentele specifice și tehnica de intervenţie,
a Aeroportului București Băneasa. printre care și cele mai noi autospeciale de ultimă generaţie aflate în
Evenimentul a constat în: dotarea ISUMB.
 spectacole aviatice care au reunit nume din elita acrobaţiei Tehnica de intervenţie din dotarea Inspectoratului pentru Situaţii
aeriene mondiale atât din România, cât și două dintre cele mai cunos- de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București, expusă în standul
cute formaţii de acrobaţie aeriană din lume, Turkish Stars (Turcia) și expoziţional organizat în aer liber pe Aeroportul Internaţional București
Frecce Tricolor (Italia); Băneasa – Aurel Vlaicu, i-a cucerit pe copiii, tinerii, parinţii și bunicii
 exerciţii de căutare și salvare prin luptă, procedură folosi- prezenţi la show-ul aviatic.
tă pe timpul conflictelor armate pentru recuperarea piloţilor căzuţi în Cei mai entuziasmaţi au fost micii vizitatori, aceștia renunţând
spatele liniilor inamice, exerciţii demonstrative de poliţie aeriană, de de cele mai multe ori la a privi evoluţia aeronavelor sau la a vizita al-
interceptare a unei aeronave infractoare din spaţiul aerian, exerciţii te standuri expoziţionale în care erau expuse zeci de aeronave, în

54 DEALU SPIRII

054055 bias.indd 54 8/29/12 3:42:12 PM


speranţa de a fi cât mai aproape de autospecialele de intervenţie ale pentru protecţia spectatorilor, bunurilor materiale și mediului înconju-
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului rător, prin organizarea unui dispozitiv de intervenţie pentru stingerea
București, de a avea ocazia să fie pompieri preţ de câteva minute, ur- incendiilor și a unui dispozitiv medical, coordonat de medici din cadrul
cându-se în mașinile de intervenţie, fotografiindu-se cu acestea, echi- UPU – Floreasca, redimensionarea acestora, în cazul în care situaţia
pându-se cu diferite mijloace de protecţie individuală, fiind permanent operativă ar fi impus-o, urmând a se asigura cu autospecialele expu-
dornici să cunoască accesoriile din dotarea autospecialelor și, nu în se în standul expoziţional.
ultimul rând, cât mai multe despre profesia de pompier. Pe parcursul celor două zile de desfășurare a evenimentului,
La fel de impresionaţi de tehnica de intervenţie au fost părinţii conducerea și coordonarea echipajelor specializate ale ISUMB, afla-
și bunicii acestor copii și toți ceilalţi participanţi la eveniment, care au te în locaţie, precum și cooperarea cu celelalte structuri ale M.A.I. au
avut curiozitatea de a vizita standul expoziţional organizat de ISUMB și fost asigurate de sase ofiţeri, iar încadrarea autospecialelor a fost asi-
ocazia să se informeze asupra specificului activităţilor desfășurate de gurată cu 38 de subofiţeri.
personalul inspectoratului, aceștia fiind interesaţi, totodată, de desti- Participarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu
naţia și modul de utilizare al accesoriilor din dotarea autospecialelor, Spirii” al Municipiului București la acest eveniment a avut un succes
solicitând detalii legate de datele tehnice ale acestor autospeciale. indiscutabil, venind în întâmpinarea cetăţenilor cu informaţii și date
Totodată, pentru desfășurarea în condiţii optime a evenimentu- utile cu privire la procesul de modernizare a tehnicii de intervenţie a
lui, au fost instituite măsurile specifice din competenţa inspectoratului inspectoratului.

DEALU SPIRII 55

054055 bias.indd 55 8/29/12 2:40:39 PM


Black Sea Defense and Aerospace
(BSDA 2012) Lt. Emilian Dragu

Î
n perioada 16 – 18.05.2012, în cadrul soci- În cadrul evenimentului, Inspectoratul General
etăţii S.C. ROMAERO S.A., situată în bdul. pentru Situaţii de Urgenţă, prin Inspectoratul pentru
Ficusului nr. 44, sector l, București, a avut Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
loc cea de-a IV-a ediţie a manifestației ex- București, a asigurat cu tehnică și efective măsurile
poziţionale dedicate apărării, securităţii naţionale de siguranţă specifice unui astfel de eveniment.
și industriei aeronautice „BLACK SEA DEFENSE Totodată, a participat cu o serie de activități
AND AEROSPACE – BSDA 2012”. specifice expozanţilor, precum :
 prezentarea tehnicii de intervenţie specifică
structurilor I.G.S.U.;
 prezentarea diverselor echipamente și
accesorii din dotarea unităţilor operative ale
inspectoratului;
 vizionarea unor filme documentare cu isto-
ria acțiunilor de intervenție desfășurate pe parcur-
sul timpului de către ISUDSMB;
 montaje video cu activităţi și acţiuni practi-
ce ale unităţilor operative ale ISUDSMB;
 expunerea de broșuri, pliante, postere,
fotografii.
De un real interes pentru publicul participant
a fost standul de prezentare a broșurilor, pliantelor
și fotografiilor, acesta fiind vizitat pe parcursul des-
fășurării evenimentului de circa 3000 de persoane,
cetăţenii dorind să afle cât mai multe despre activi-
tatea IGSU și ISU București, dar și despre modul în
care ar trebui să se comporte în momentul produ-
cerii unor situaţii de urgenţă.

56 DEALU SPIRII

056057 bsda.indd 56 8/29/12 3:44:03 PM


Evenimentul „BLACK SEA DEFENSE AND AEROSPACE 2012” a cuprins, pe lângă expunerea în
cadrul evenimentului a tehnicii și autospecialelor de intervenție specifice, prezentarea unor exerciţii practic-
demonstrative executate de către structurile operative ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu
Spirii” al Municipiului București în colaborare cu celelalte structuri ale Ministerului Administratieie și
Internelor (Jandarmeria, Poliţia, etc.), folosindu-se, în acest sens, echipaje specializate de salvatori de la
înlţime, pompieri, descarcerare, S.M.U.R.D., astfel:

1. Procedee de salvare și autosalvare de la înălţimi

2. Tehnici de descarcerare și acordare a ajutorului medical de urgenţă

În majoritatea ţărilor vest-europene, inter- de ridicare (cricuri mecanice și pneumatice, distan-


venţia la accidentele rutiere, urmate sau nu de in- ţoare hidraulice etc.), dispozitive de blocare-degaja-
cendii, este una dintre atribuţiile importante ale re (foarfecă hidraulică, ciocan-burghiu pneumatic,
pompierilor. fierăstrău pneumatic etc.), dispozitive de tracţiune
Deși fiecare accident de circulaţie este tratat în (tiranţi, lanţuri, frânghii), materiale pentru calare și
particularitatea lui, pe plan mondial există metode fixare (grinzi, pene, cale, cârlige), precum și unele ac-
de intervenţie și principii tehnico-tactice bine de- cesorii (ciocan, șurubelniţe, lopata, cazma etc.).
terminate și însușite de personalul operativ. Intervenţia pompierilor la accidente rutiere es-
Pentru o intervenţie eficace este nevoie, în pri- te corelată cu acţiunile poliţiei, jandarmeriei și ale
mul rând, de o dotare tehnică adecvată, iar în al doi- echipajelor de intervenţie medicală de urgenţă.
lea rând de o concepţie unitară de pregătire a perso- Serviciile de intervenţie mixte – descarcerări
nalului operativ. și intervenţii paramedicale de tip S.M.U.R.D. – pre-
În ceea ce privește dotarea tehnică, este de re- zintă numeroase avantaje și, în același timp, întă-
marcat faptul că pentru intervenţie sunt necesare ve- rește considerabil gradul de securitate acordat cetă-
hicule ușoare, care să permită o deplasare rapidă la ţenilor, prin asigurarea în timp foarte scurt la locul
locul accidentului. Dotarea cu echipamente specifice accidentului a asistenţei medicale de urgenţă, rea-
a acestor autovehicule vizează existenţa dispozitivelor nimare și descarcerare.

DEALU SPIRII 57

056057 bsda.indd 57 8/29/12 2:45:50 PM


Să fim alături
de aproapele nostru! Preot Vasilică Bîrleanu

Î nvăţătura creştină, adusă în lume de Domnul nostru Iisus


Hristos, a arătat însemnătatea şi binefacerile iubirii de oameni.
Această iubire de aproape care, la început, era atât de limitată
şi formalistă, a fost puterea spirituală care ne-a determinat să ne dedicăm
ajutorării semenului nostru. Iubirea de Dumnezeu şi de oameni este însuşirea
cea mai aleasă a adevăratului creştin, este podoaba lui de mare preţ şi măr-
turia că el este în legătură permanentă cu Iisus Hristos, modelul şi idealul
acestei iubiri. Când spunem „aproapele”, înţelegem: orice om, de oriunde ar fi,
orice înfăţişare ar avea, orice îmbrăcăminte ar purta sau cu orice ocupaţie, ori-
ce concepţie sau credinţă ar avea, tânăr sau bătrân. Omul îşi poate duce viaţa
în societate în trei feluri:
1. A trăi unul împotriva altuia.
2. A trăi unul lângă altul.
3. A trăi unul pentru altul.
Primul fel de viaţă, al omului împotriva semenului său, este nedemn de
numele „om”, iar un dicton vechi spune: ,,Homo homini lupus”. Aceasta s-a
dovedit de atâtea ori o cruntă realitate, penru că în loc să se iubească şi să se
58 DEALU SPIRII

058059 articol PREOT BARLEANU.indd 58 8/29/12 2:46:17 PM


ajute, oamenii se urăsc, luptă unii împotriva altora cu atâta cruzime, încât o
întrec pe cea a fiarelor.
Al doilea fel de vieţuire este cel practicat odinioară de fariseii şi cărtu-
rarii din vremea Mântuitorului, pentru că sunt unii oameni care nu văd în
relaţia dintre ei şi semeni decât interesul. Este un gen de exploatare mai dulce,
dar în acelaşi timp şi mai şubredă.
Al treilea şi ultimul fel de vieţuire în societate este cel pe care ni-l propo-
văduieşte Evanghelia lui Hristos, a trăi unul pentru altul. Rostul omului în
viaţă nu este să-l distrugă pe semenul său, nici să-l asuprească, ci să-l ajute şi
să-l sprijine în fiecare clipă a vieţii. Acolo unde este iubire între oameni, exista
şi pace, bucurie, fericire, binecuvântare şi propăşire în viaţa oamenilor.
Trebuie să recunoaştem că această învăţătură, a iubirii şi a iertării, este
dumnezeiască şi ni se pare uneori imposibil de realizat din cauza slăbiciunii
firii omeneşti dar, în aceasta constă superioritatea învăţăturii creştine, căci
nimeni până la Hristos nu i-a învăţat pe oameni să iubească şi să facă bine
vrăjmaşilor. Ilie Miniat scria că ,,omul care respectă această poruncă, aduce
pacea cerului pe pământ şi preface pământul în cer.’’
Un mare teolog spunea: ,,Puntea care leagă pe oameni întreolaltă este
iubirea şi dovada existenţei ei, este fapta milei şi sunt unele flori care îşi
deschid coroana odată cu răsăritul soarelui şi se închid când soarele apune.”
Aşa se cuvine să fie şi inima noastră, a creştinilor, să se deschidă în faţa iubirii
şi să se reverse în tot felul de fapte bune şi să se închidă în faţa urii şi a tot ceea
ce întunecă şi-i învrăjbeşte pe oameni. Iată că tocmai pe această mare poruncă
o respectă până la ultima suflare ostenitorii Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă ,,Dealu Spirii’’ al Municipiului Bucureşti , care-şi serbează ziua.
Aceştia îşi deschid sufletul printr-o iubire dezinteresată faţă de aproapele lor,
indiferent de vârsta sau categoria socială, împlinind astfel porunca Mântui-
torului de a-i iubi pe cei de lângă noi ca pe noi înşine.


DEALU SPIRII 59

058059 articol PREOT BARLEANU.indd 59 8/29/12 2:46:31 PM


In Memoriam

060061 In memoriam plt Flentea Mihai.indd 60 8/29/12 2:47:03 PM


In Memoriam

Plt. Flentea Mihai Silviu

Z
iua de 23.06.2012 a fost o zi aparte ca- să liniștească sufletele celor dragi rămași în urma sa.
re va rămâne adânc întipărită în memo- Va rămâne în memoria noastră ca acela care nu
ria personalului Detașamentului Special refuza pe nimeni, omul care ajuta la nevoie pe orici-
de Salvatori. Este ziua în care, în urma ne, cel care se pricepea la toate.
unui accident nefericit, colegul nostru, plutonierul Ca profesionist, a participat la sute de interven-
FLENTEA MIHAI SILVIU a trecut în nefiinţă, în ţii, reușind de-a lungul carierei sale să salveze oa-
urma unei electrocutări. Vestea ne-a cutremurat pe meni aflaţi în situaţii critice.
toţi, familie, prieteni, colegi și pe toţi aceia care l-au Pentru noi a fost o onoare să-l avem alaturi pe
cunoscut. acest om. Scafandrii Detașamentului Special de Sal-
Mihai a fost un profesionist desăvârșit, scafan- vatori îi vor simţi mereu prezenţa, la fiecare misiune
dru cu peste 500 de ore de scufundare, pompier cu ce va urma, iar Mihai va fi lângă ei, călăuzindu-i spre
sute de intervenţii la activ. A făcut parte din echipa suprafaţă.
scafandrilor Detașamentului Special de Salvatori, Colegii săi transmit familiei, soţiei și fiicei cole-
alături de care se simţea ca lângă a doua lui familie, gului nostru Mihai sincere condoleanţe și promit că
cu care împărtășea și bune și rele. vor fi alături de ei mereu.
A absolvit cursurile Centrului de scafandri din Tată iubitor lasă în urma sa o fiică îndurerată,
Constanţa în anul 2002 și a fost încadrat în Deta- vârsta fragedă nefiind un impediment în înţelegerea
șamentul Special de Salvatori încă de la înfiinţarea faptului că „tati a devenit înger acum”.
acestuia, în anul 2002, participând la multe acţiuni Suntem datori să-i spunem când va crește cine a
de căutare-salvare-recuperare. fost tatăl ei, suntem datori să nu-l uităm pe colegul și
Calm, hotărât, rapid în decizii, reușea să ducă la pe prietenul nostru Mihai.
bun sfârșit fiecare intervenţie la care participa. A pe- Dumnezeu să-i odihnească sufletul! În memo-
trecut sute de ore în adâncimi, în ape care de multe ria noastră mereu vei dăinui!
ori puneau în primejdie viaţa scafandrilor prin lipsa
Adio, prieten drag și ape limpezi!
vizibilităţii, curenţii puternici și vegetaţia densă.
A lăsat în urma sa o adâncă durere, zeci de în- Personalul Inspectoratului pentru Situaţii de
trebări la care orice răspuns am găsi, nu va fi de ajuns Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București

DEALU SPIRII 61

060061 In memoriam plt Flentea Mihai.indd 61 8/29/12 2:47:18 PM


Sfaturi pentru părinţi pentru a-și
(continuare din

Exemple de lucruri pe care le-ai putea


Reacţii Răspunsuri
face sau spune
Neajutorare și • Oferă confort, odihnă, mâncare, apă, • Îmbrăţișează mai des copilul, ţine-l de mână
pasivitate: oportunităţi de a se juca și a desena. sau în poală.
copiii mici știu că nu se • Oferă ocazii de a transforma desenele • Asigură-te că există o zonă sigură de
pot proteja singuri. Într-un sau jocurile cu tematica evenimentelor joacă pentru copil, în care beneficiază de
dezastru, ei se simt și mai traumatice în ceva ce i-ar face să se supraveghere adecvată.
neajutoraţi. Vor să știe simtă mai în siguranţă sau mai bine. • În joacă, un copil de patru ani trântește
că părinţii le vor asigura • Reasigură copilul că tu și alte grupuri turnurile din cuburi precum face vântul din
siguranţa. Ar putea de adulţi îl veţi proteja. timpul uraganului. Întrebat: ”Poţi să îl faci mai
exprima asta printr-un sigur, să îl protejezi de vânt?”, construiește rapid
comportament extrem un turn dublu cu pereţi groși și spune: „Vânturile
de calm sau, din contră, nu ne mai dărâmă acum”. Un părinte ar putea
agitat. răspunde: „Cu siguranţă, peretele este rezistent”
și să explice: „Vom face și alte lucruri pentru a fi
în siguranţă”.

Groază generală: • Fii cât se poate de calm cu copilul. • Fii atent atunci când vorbești la telefon sau
copiii mici pot deveni mai Încearcă să nu verbalizezi propriile frici în când discuţi cu alte persoane, copilul să nu
fricoși în a sta singuri, a faţa copilului. audă că exprimi temeri.
sta în baie, a merge la • Ajută copiii să recâștige încrederea că • Spune lucruri precum: „Suntem în siguranţă
culcare sau altceva care nu îi părăsești și că îi poţi proteja. acum, în ceea ce privește cutremurul, și oamenii
presupune a fi separați • Reamintește-le că există persoane muncesc din greu pentru a se asigura că noi
de părinţi. Copiii vor să care fac eforturi să păstreze familiile în suntem în regulă”.
creadă că părinţii îi pot siguranţă și că, dacă familia ta dorește, • Spune: „Dacă începi să te simţi mai speriat,
proteja în toate situaţiile ar putea primi mai mult ajutor. vino și ia-mă de mână. Atunci voi ști că vrei să
și că există acolo și alte • Dacă pleci, reasigură copilul că te îmi povestești ceva”.
persoane adulte care să vei întoarce. Spune-i un timp realist
îi protejeze, cum sunt în cuvinte pe care să le înţeleagă și
profesorii sau poliţiștii. întoarce-te la timp.
• Oferă-i copilului modalităţi prin care să
îţi comunice/ exprime fricile.

Confuzie legată de • Oferiţi explicaţii simple, repetate, atât • Continuă să explici copilului că dezastrul a
persistenţa pericolului: cât este nevoie, chiar și în fiecare zi. trecut și că acum vă aflaţi departe de pericol.
copiii mici pot auzi de Asigură-te că ei înţeleg cuvintele pe care • Desenează sau arată pe o hartă, cât de
multe ori de la adulţi sau le folosești. departe sunteţi de zona dezastrului și acolo unde
alţi copii mai mici sau pot • Caută să afli ce alte cuvinte vă aflaţi sunteţi în siguranţă. „Vezi? Dezastrul
vedea la TV sau doar să sau explicaţii au auzit și clarifică a fost acolo și noi suntem chiar aici, în această
își imagineze că totul se inexactităţile. zonă sigură”.
repetă. Ei pot crede că • Dacă te afli la oarece distanţă de
pericolul este mai apropiat pericol, este important să spui copilului
de casă, chiar dacă el a că pericolul nu este lângă voi.
avut loc departe de ea.

62 DEALU SPIRII

062064 Sfaturi pentru părinţi.indd 62 8/29/12 2:50:54 PM


ajuta copiii după un dezastru
numerele anterioare)
Psiholog Cpt. Cristian Tarbu

Exemple de lucruri pe care le-ai putea


Reacţii Răspunsuri
face sau spune
Reîntoarcerea la • Rămâi neutru sau nu te lăsa afectat, • În cazul în care copilul începe să ude patul,
comportamente timpurii cât de mult poţi, atunci când aceste schimbă-i hainele și așternuturile fără să
(regresii): comportamente regresive continuă un comentezi. Nu lăsa pe nimeni să îl critice sau să
suptul degetelui, udatul timp după dezastru. îl facă se simtă rușinat.
patului, vorbitul precum
copiii mici, nevoia de a sta
la tine în braţe.

Temeri că dezastrul s-ar • Explică diferenţa dintre eveniment și • „Chiar dacă plouă, asta nu înseamnă că vine
produce din nou: stimulii ce amintesc de eveniment. iar uraganul. O ploaie este mai mică și nu poate
când apar stimuli vizuali, • Protejează cât mai mult copilul de dărâma acoperișul așa cum o face un uragan”.
auditivi sau de altă natură lucrurile care i-ar putea aduce aminte de • Ţine departe copilul de emisiuni TV, radio și
care să le aducă aminte dezastru. povești pe computer despre dezastru care îi pot
de dezastru declanșa temeri că va avea loc din nou.

Nu vorbește: • Exprimă emoţiile obișnuite prin cuvinte, • Desenează „chipuri” pentru diferite emoţii pe
tace sau are dificultăţi cum ar fi furie, tristeţe și îngrijorare în farfurii de carton. Spune o scurtă poveste despre
în a spune ceea ce îl legătură cu siguranţa părinţilor, prietenilor fiecare, cum ar fi: „Îţi amintești când apa a
deranjează. și fraţilor. intrat în casă și ai avut o faţă îngrijorată precum
• Nu îi forţa să vorbească, dar asigură-te aceasta?”
că știu că pot vorbi cu tine oricând • Spune ceva de genul: „Copiii se pot simţi
foarte triști atunci când casa lor este distrusă”.
• Oferă material de joacă sau de artă pentru
a-i ajuta să se exprime. Apoi folosește cuvinte
pentru a verifica cum s-au simţit. „Este un
desen foarte înspăimântător. Ai fost speriat când
ai văzut apa?

Tulburări de somn: • Reasigură copilul că este în siguranţă. • Oferă activităţi plăcute, liniștitoare înainte de
teamă de a fi singur Petrece mai mult timp plăcut, liniștitor cu ora de culcare. Spune-i o poveste preferată cu o
noaptea, de a dormi el înainte de culcare. temă liniștitoare.
singur, se trezește speriat, • Lasă copilul să doarmă cu o lumină • La ora de culcare spune : „Poţi dormi cu noi în
are coșmaruri. difuză aprinsă sau să doarmă cu tine o noaptea asta, dar mâine vei dormi în patul tău”.
anumită perioadă de timp. • „Visele urâte vin din gândurile noastre, din
• Unii ar putea avea nevoie de explicaţii interior cum că suntem speriaţi, și nu din
în ceea ce privește diferenţa dintre vis și lucrurile reale care se întâmplă”.
realitate.

DEALU SPIRII 63

062064 Sfaturi pentru părinţi.indd 6 8/29/12 2:51:08 PM


Exemple de lucruri pe care le-ai putea
Reacţii Răspunsuri
face sau spune
Nu înţeleg moartea: • Oferă o explicaţie consistentă, adecvată • Permite copilului să participe la ritualurile
copiii preșcolari nu vârstei, care să nu le dea speranţe false culturale și religioase de înmormântare.
înţeleg că moartea este în legătură cu realitatea morţii. • Ajută-i să găsească propriul mijloc de a-și lua
ireversibilă. Ei posedă • Nu minimalizaţi emoţiile legate de la revedere cum ar fi să deseneze o amintire
„gândirea magică” și ar pierderea animalului sau a jucăriei plăcută, să aprindă o candelă/ lumânare sau să
putea crede că gândurile speciale. spună o rugăciune pentru cel decedat.
lor au cauzat moartea. • Caută indicii despre ceea ce copilul • „Nu, Peper nu se va întoarce, dar noi ne putem
Pierderea unui animal pare că vrea să știe. Răspunde simplu și gândi la el și vorbi despre el și ne vom aminti ce
de casă poate fi foarte întreabă dacă mai are întrebări. câine haios era”.
dureroasă pentru un copil. • „Pompierul a spus că nimeni nu l-a mai putut
salva pe Peper și că nu a fost vina ta. Știu că îţi
lipsește foarte mult”.

Traducere și adaptare după: „Psychological First Aid – Field Operations Guide”


2nd Edition, 2006, NATO.

64 DEALU SPIRII

062064 Sfaturi pentru părinţi.indd 64 8/29/12 2:51:33 PM


Cum prevenim, cum protejăm...
Cpt. Alin Bogdan

P
rintre activităţile desfășurate de instituţii în cazul producerii unor situaţii de
personalul Inspectoratului pen- urgenţă în interiorul acestor obiective.
tru Situaţii de Urgenţă „Dealu Ultima activitate de acest gen s-a des-
Spirii” al Municipiului București fășurat în data de 11.07.2012 la sediul
se numără și activităţile organizate de diver- Ambasadei Marii Britanii la București, la
se reprezentanţe diplomatice la București, solicitarea acestora.
la care specialiști din cadrul I.S.U.M.B. sunt La această activitate a participat dl. lt.
solicitaţi pentru a răspunde la întrebări refe- Mătea Virgil-Sorin, ofiţer din cadrul Cen-
ritoare la modul de intervenţie al serviciilor trului Operaţional, care, în prezenţa repre-
profesioniste pentru situaţii de urgenţă la zentanţilor Ambasadei Marii Britanii și ai
aceste obiective, precum și la întrebări referi- altor misiuni diplomatice din București,
toare la ce trebuie să facă personalul acestor printre care se regăsesc și Canada, Belgia și

DEALU SPIRII 65

065066 Cum prevenim, protejam - Bogdan.indd 65 8/29/12 3:48:37 PM


Belgia și Statele Unite ale Americii, a făcut zentantul Centrului de Criză din cadrul
o scurtă prezentare a Sistemului Naţional de Ministerului Afacerilor Externe, a prezentat
Management al Situaţiilor de Urgenţă din participanţilor activitatea acestei instituţii și
România și a componentelor acestuia de la a răspuns la întrebările referitoare la modul
nivelul Municipiului București, răspunzând în care vor fi ajutaţi cetăţenii străini aflaţi
întrebărilor adresate de către participanţi. pe teritoriul României, în cazul producerii
Activitatea a fost desfășurată cu acordul unor situaţii de urgenţă.
Inspectoratului General pentru Situaţii de Activitatea desfășurată s-a dovedit a fi un
Urgenţă și în prezenţa unui reprezentant al real succes, organizatorii și reprezentanţii mi-
acestuia, care a îndeplinit în același timp și siunilor diplomatice invitate afirmând că vor
rol de translator. reveni cu propuneri de desfășurare a acestui
Ca invitat, dl Mihai Dănilă, repre- tip de activitate ori de câte ori este posibil.

66 DEALU SPIRII

065066 Cum prevenim, protejam - Bogdan.indd 66 8/29/12 3:49:59 PM


Prietenii pompierilor
Lt. col Valentin Foalea
Plt. Magda Radu

C
oncursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi Cercetării și Autoritatea Naţională pentru Tineret, în limita nu-
„Prietenii Pompierilor” se organizează, pe etape, mărului aprobat.
de către Ministerul Educaţiei și Cercetării și Joi, 31 mai 2012, începând cu ora 9.00, la Centrul
inspectoratele școlare judeţene/ al Municipiului de Pregătire al Pompierilor „General de Brigadă Corneliu
București, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii Stoicheci” s-a desfășurat etapa pe Municipiul București
de Urgenţă, inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene a Concursului cercurilor de elevi „Prietenii pompierilor”.
/ Municipiul București, precum și al autorităţilor administraţiei Concursul, deschis participării tuturor elevilor din învăţământul
publice locale. gimnazial, are ca scop dezvoltarea capacităţii de înţelegere și
Concursurile au un caracter educativ, tehnico-aplicativ și apreciere a pericolelor generate de situaţii de urgenţă, precum
sportiv în domeniul apărării împotriva incendiilor și se organi- și promovarea atitudinilor și comportamentelor corespunză-
zează în scopul: toare în situaţii de risc.
a) dezvoltării capacităţilor de înţelegere și de apreciere a La startul competiţiei, organizate de Inspectoratul pen-
pericolelor generate de situaţiile de urgenţă pentru viaţă și me- tru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București
diu, precum și al promovării atitudinilor și comportamentelor în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București,
corespunzătoare în rândul elevilor; s-au aliniat 10 echipaje, formate din elevi din învățământul gim-
b) formării și dezvoltării la elevi a unor trăsături moral-voli- nazial, echipaje de fete și băieţi/ mixt. Participanţii s-au întrecut
tive, cum sunt: iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, dârzenia, ho- într-o probă teoretică și două practice – „pista de îndemânare
tărârea, perseverenţa, cinstea, corectitudinea, disciplina etc.; peste obstacole” și „ștafeta de 400 de metri cu obstacole”.
c) atragerii unui număr mare de elevi la desfășura- Locul întâi la categoria fete a fost obţinut de echipajul
rea activităţilor cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Școlii cu cls. I-VIII nr. 16, iar la categoria băieţi/ mixt, Școala cu
Pompierilor”. cls. I-VIII nr. 141 „I.C. Brătianu”. Pe a doua treaptă a podiumu-
Etapa judeţeană (sectoarele Municipiului București) se lui, la ambele categorii, au urcat echipajele Școlii cu cls. I-VIII nr.
desfășoară anual, cu cel puţin cinci echipaje de băieţi (mixte) 147 „Petrache Poienaru”. Premiul III a fost adjudecat de echi-
și/ sau cinci echipaje de fete și se organizează în cursul semes- pajele Școlii cu cls. I-VIII nr. 148 „George Călinescu”.
trului al II-lea al anului școlar. Lupta a fost foarte strânsă, atât fetele, cât și băieţii dând
Etapa naţională se desfășoară din doi în doi ani, începând dovadă de multă ambiţie și spirit de luptă. Întreaga competiţie a
cu anul 2006, pe timpul vacanţei de vară a elevilor, de regulă fost dominată de spiritul fair-play-ului iar, la final, elevii au pri-
în luna iulie, într-o tabără organizată de Ministerul Educaţiei și mit diplome și premii.

DEALU SPIRII 67

067067 Prietenii pompierilor - Magda.indd 67 8/29/12 3:51:33 PM


Proiecte pentru siguranţa viitorului
Plt. Magda Radu

P
roiectul Parteneriat de educaţie antiseismică, inițiat  cunoașterea proceselor care stau la baza inițierii unui
de Grupul Școlar Industrial „Unirea”, își propune apli- seism;
carea în rândul elevilor a unor norme educaționale,  cunoașterea efectelor unui seism;
științifice și practice, folositoare în cazul unui seism  aplicarea unor norme elementare de predicție a
major. Inițiatorii, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații seismelor;
de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București, își propun  metode și tehnici de pregătire psihologică în cazul
implementarea unui sistem de valori centralizat care va instrui declanșării, în timpul și după producerea unui seism;
grupul țintă despre procesele legate de geneza și efectele fe-  aplicarea celor mai uzuale tehnici de reducere a facto-
nomenului seismic, cunoașterea și aplicarea metodelor și teh- rilor anxiogeni- aplicarea corectă a normelor de protecție
nicilor psihologice de combatere a anxietății în cazul inițierii antiseismică;
unui seism major, precum și aplicarea repetată a normelor de  aplicații practice ale normelor de protecție antiseismi-
protecție prin simulări variate ale unor seisme majore. La ni- că (simulări ale seismelor).
velul școlii, pentru a reduce pierderile de vieți omenești, calea
cea mai eficientă ce trebuie urmată este cea de conștientizare Perioada de implementare a proiectului: anul școlar 2012
a elevilor asupra modului de reacție și a normelor de protecție, – 2013.
ținând cont de faptul că aplicarea unor astfel de programe de Descriere
educație antiseismică pot reduce pierderile de vieți omenești În istoria geologică a Terrei, numai din înscrisurile găsite
cu circa 30%. până în prezent, cutremurele au făcut peste 25 de milioane
de victime (mai multe decât în toate războaiele omenirii), asta
în condițiile în care nu mai socotim imensele distrugeri suferite
de construcțiile aferente populației.
Din cercetările întreprinse s-a constatat ca numărul de
victime datorate exclusiv seismului este întotdeauna mai mic
decât cel datorat panicii, adică a acelor subiecți care involuntar
și inconștient își pierd viața. Este evident ca un program, bine
pus la punct în ceea ce privește cunoașterea fenomenului ge-
ologic în sine, cât și a normelor de protecție antiseismică, nu
poate fi eficient decât în cadrul unor instituții de tip școală, aco-
lo unde există un cadru bine organizat.
Ținând cont de faptul că doar după anul 1977 au început
să fie construite în România clădiri cu un înalt grad seismic, es-
te evident că, pentru a reduce pierderile de vieți omenești ca-
Obiective lea cea mai eficientă și mai puțin costisitoare ce trebuie urma-
Programul de educație antiseismică se dorește a fi un tă este cea de conștientizare a oamenilor asupra normelor de
prim pas în aplicarea curentă în Grupul Școlar Industrial „Uni- protecție antiseismică.
rea” a unui sistem de valori științifico-practice de norme și În esență, proiectul dorește să implementeze centralizat
aplicații practice antiseismice. un sistem de valori (cognitive, afective și comportamentale) ba-
În esență, se are în vedere informarea elevilor și a celor zat pe informarea științifică, avizată, în ceea ce privește feno-
implicați în instruirea acestora despre un fenomen geologic, in- menul seismic. Legat de reacția în fața unui dezastru ecologic,
evitabil și imprevizibil pentru locuitorii acestei planete. se dorește ca elevii să adopte modele de comportament adec-
Obiective specifice: vate diferitelor situații, în prezența unor stimuli anxiogeni ima-
 educarea grupului țintă în vederea adoptării unor mo- ginari, știut fiind faptul că expunerea repetată la aceste situații
dele de comportament adecvate în cazul producerii unui imaginare determină, prin obișnuință, o stare de anxietate din
seism major; ce în ce mai puțin intensă.

68 DEALU SPIRII

068068 Grupul Scolar Unirea - Magda.indd 68 8/29/12 2:56:03 PM


Concursurile profesionale ale
serviciilor voluntare și private
pentru situaţii de urgență, București,
ediția 2012 Plt. Magda Radu

C
oncursurile profesionale ale serviciilor a) dezvoltarea și perfecţionarea aptitudinilor și
voluntare și private pentru situaţii de ale deprinderilor specifice, necesare îndeplinirii ac-
urgenţă din România se organizează ţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
anual, pe etape, de către Inspectoratele b) evaluarea nivelului de pregătire a capacităţii
Judeţene/ al Municipiului București pentru situaţii de intervenţie a serviciilor voluntare și private pen-
de urgenţă, sub coordonarea Inspectoratului tru situaţii de urgenţă;
General pentru Situaţii de Urgenţă. c) popularizarea, în rândul cetăţenilor, a unor
Concursurile profesionale ale serviciilor vo- aspecte din activităţile desfășurate de serviciile vo-
luntare și serviciilor private pentru situaţii de ur- luntare și private pentru situaţii de urgenţă;
genţă din România au ca obiective : d) dezvoltarea și îmbunătăţirea relaţiilor de

DEALU SPIRII 69

069070 Concursuri profesionale voluntari - Magda.indd 69 8/29/12 3:53:36 PM


colaborare între serviciile voluntare și private pen- Locul I SPSU al S.C. PSICOM INTERMED S.A.
tru situaţii de urgenţă. Locul II SPSU al S.C. AMA – Consultanţă și
Scopul acestor concursuri este acela de a dez- Servicii pentru Situaţii de Urgenţă S.R.L
volta și perfecţiona aptitudinile și deprinderile spe- Locul III SPSU al S.C. ROMAERO S.A.
cifice necesare îndeplinirii acţiunilor de interven-
ţie în situaţii de urgenţă, precum și de evaluare a Întrecerile din acest an, din cadrul etapei pe
nivelului de pregătire al capacităţii de intervenţie Municipiul București, au dovedit că pregătirea cu
a serviciilor private și voluntare pentru situaţii de seriozitate și abordarea constantă a probelor atrag
urgenţă. Câștigătorii au primit premii, cupe și di- după sine obţinerea unor rezultate bune. Răstur-
plome din partea Inspectoratului pentru Situații de nările de situaţie de pe parcursul concursurilor și
Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București. faptul că echipajele clasate pe podium nu au fost
În data de 06.07.2012, au avut loc la București cunoscute decât după parcurgerea integrală a pro-
„Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare belor, dovedesc faptul că locurile obţinute reflectă
și private pentru situaţii de urgenţă” – faza pe Mp. valoarea loturilor participante.
București, concurs ce s-a desfășurat la Centrul Echipa clasată pe primul loc a reprezentat
de Pregătire al Pompierilor „General de brigadă Municipiul București în cadrul etapei interjudeţene
Corneliu Stoicheci”, echipele clasate pe primele trei ce a fost găzduită în acest an de către Inspectoratul
locuri la secţiunea servicii private ale operatorilor pentru Situaţii de Urgenţă „Șerban Cantacuzino” al
economici fiind următoarele: judeţului Prahova.

70 DEALU SPIRII

069070 Concursuri profesionale voluntari - Magda.indd 70 8/29/12 3:54:50 PM


Specializarea în descarcerare
Plt. Instructor Cătălin – Florian Calu

Î
n anul 1996 apare în București prima Situaţii de Urgenţa împreună cu Ministerul
autospecială de descarcerare. Aceasta Sănătății au achiziţionat trei autospeciale de
a fost donată din Scoţia, iar echipa- descarcerare, echipate la standarde care per-
jul care o încadra era pregătit de o miteau o intervenţie de calitate superioară,
echipă de pompieri specialiști din Franţa. adaptată la noile provocări ale tehnologiei
Nu era echipată conform standardelor de moderne.
azi, dar, ţinând seama de numărul mai scă- Din anul 2005 au mai fost introduse în
zut de accidente din acea perioadă, raportat intervenţie încă nouă autospeciale de des-
la numărul de autovehicule înmatriculate și carcerare pentru a putea asigura o mai bună
de instruirea de care a avut parte echipajul acoperire operativă și pentru a micșora tim-
autospecialei, au reușit rezolvarea tuturor ti- pul de sosire la locul intervenţiei, având în
purilor de intervenţii. vedere numărul crescut al accidentelor.

Cu trecerea anilor, numărul mașini- Pentru a putea încadra autospeciala de


lor din Municipiul București a crescut con- descarcerare și pentru a putea fi pregătiţi la
siderabil, la fel și performanţele acestora. cel mai înalt nivel pe acest domeniu, pom-
Totodată, și numărul accidentelor grave, ca- pierii salvatori sunt antrenați la Centrul
re necesită intervenţia echipajelor de la des- de Formare și Pregătire în Descarcerare și
carcerare, a crescut considerabil. Astfel că, Asistenţă Medicală de Urgenţă. În cadrul
în anul 2002, Inspectoratul General pentru modulului de descarcerare sunt cuprinse

DEALU SPIRII 71

071073 Specializarea in descarcerare - Calu.indd 71 8/29/12 2:59:30 PM


tehnici specifice de îndepărtare a diferite- S.C. Remat Sud S.A., menit să asigure baza
lor elemente de caroserie ale autovehiculu- materială necesară simulărilor cât mai reale
lui, precum și modul cum trebuie abordată ale diferitelor tipuri de accidente. Din 2006
și mobilizată o persoană încarcerată, în ve- până în prezent, colaborarea dintre I.S.U.
derea salvării acesteia. București și S.C. Remat Sud S.A. a reprezen-
În anul 2006, Inspectoratul pentru Situaţii tat peste 1300 de ore de exerciţii cu aproxi-
de Urgenţă ,,Dealu Spirii’’ al Municipiului mativ 1500 de cursanţi care au beneficiat de
București încheie un acord de colaborare cu peste 400 de autoturisme pentru simulări.

72 DEALU SPIRII

071073 Specializarea in descarcerare - Calu.indd 72 8/29/12 2:59:55 PM


Cifrele pot părea seci dar, ținând cont de cursanţii învață, exersează și își perfecţio-
misiunile pe care pompierii le au de îndepli- nează metodele de descarcerare și extragere
nit, este mai mult decât relevant cât de nece- a victimelor, în funcţie de tipul accidentului,
sare sunt și cât de utile pot fi scenariile care, fie că vorbim de un autovehicul aflat pe pro-
în mod normal, nu ar putea fi recreate fă- priile roți, răsturnat pe una din părțile latera-
ră o regizare prealabilă. Prin aceste simulări le, fie că se află răsturnat pe plafonul mașinii.

Acest sprijin acordat de către S.C. Remat Sud S.A. este în beneficiul populaţiei care, din
nefericire am putea spune, uneori are nevoie de intervenţia unor echipe de profesioniști pen-
tru a limita pierderile de vieţi omenești.
Și nu uitaţi:

CONDUCEŢI PRUDENT, VIAŢA ARE PRIORITATE!

DEALU SPIRII 73

071073 Specializarea in descarcerare - Calu.indd 73 8/29/12 3:00:11 PM


Stresul, cealaltă luptă la intervenţie
Plt. maj. Dan Eduard Ciurea

P
regătirea psihologică a echipajelor de interven- fără nicio excepţie - competenţa sau puterea de mobili-
ţie, a pompierilor care acţionează în condiţii de- zare a comandantului care conduce intervenţia, căruia îi
osebite de stres, sub pericol iminent, este mai sunt necesare autocontrolul, siguranţa de sine, puterea de
mult decât necesară. Pompierii reacţionează convingere și deţinerea de calităţi de bun organizator.
diferit, sunt mai mult sau mai puţin vulnerabili la stresul După părăsirea locului intervenţiei, la mulţi membri
psihic. Răspunsul la stres se manifestă la trei niveluri: fi- ai echipajelor de intervenţie pot apărea reacţii ca: furie,
ziologic, psihologic și comportamental. Unii indivizi reacţi- mânie, senzaţie de nedreptate, autoreproșuri, vinovăţie,
onează mai puternic la nivel fiziologic, alţii prin trăiri psi- teamă și anxietate.
hice, iar unii reacţionează la stres prin intensificarea sau Venind în contact cu diverse categorii de victime,
inhibarea anumitor comportamente. În funcţie de caracte- pentru mulţi dintre pompieri apar factori generatori ai tra-
risticile personale, răspunsul la stres se poate manifesta umatismelor psihologice. Pentru a evita aceasta, salvatorii
prin modificări accentuate ale comportamentului verbal, vizionează înregistrări cu acţiunile de intervenţie, au poli-
de coordonare motorie (rămâne blocat) sau prin scăderea gon de pregătire care aduce cât mai aproape de realitate
performanţei, absenteism sau abandon în cadrul interven- situaţiile la care se intervine, se instruiesc, participând la
ţiei, scăderea capacităţii de concentrare, decizie, gândire. diverse cursuri.
Stresul întâlnit de pompieri este determinat de mul- Pompierii obţin performanţe atunci când au un sis-
tiple surse, dintre care intervenţiile creează un stres de- tem propriu de control, coroborat cu al altor colegi, pentru
osebit de intens. De la bun început, din minutul în care evitarea oboselii și a stresului, se ajută unul pe celălalt, se
se primește anunţul pentru intervenţie, asupra pompierilor încurajează reciproc, evită criticile fără rost; rol esenţial în
acţionează stresul, atât asupra servanţilor care încep a se reducerea stresului o au discuţiile, sprijinul reciproc; co-
echipa în viteză, întrebând „ce avem acolo?”, cât și asupra munică intre ei și chiar recurg la umor.
conducătorului autospecialei care trebuie să se îngrijeas- Membrii echipajului care acţionează la locul inter-
că de deplasarea echipajului la locul intervenţiei. venţiei trebuie să-și activeze modelele comportamentale
Unul dintre factorii de stres cu efecte majore în com- însușite și perfecţionate în timpul etapei de pregătire. Mai
portamentul pompierilor îl constituie imaginea persoanelor mult decât atât, în timpul misiunii apare deseori imprevi-
găsite la locul intervenţiei, la vederea cărora poate apărea zibilul, ceea ce reclamă noi modele de comportament și
diminuarea capacitaţii de acţiune a celor lipsiţi de experi- flexibilitate adaptativă. După intervenţie, pompierii se de-
enţă. De multe ori, pompierul este pus în faţa unor imagini barasează treptat de tensiunea acumulată, fac destăinuiri
greu de suportat chiar și pentru cei mai experimentaţi din- reciproce referitoare la modul cum s-a procedat, neadu-
tre ei, ca de exemplu: cându-se critici la sentimentele trăite de fiecare în parte.
 persoane înecate, în pericol de înec, inconștiente După desfășurarea anumitor intervenţii la care sunt soli-
sau în hipotermie; citate echipajele de pompieri, fiecare membru al acestor
 accidente grave care necesită operaţiuni de des- echipaje prezintă un grad mai mic sau mai mare de epui-
carcerare a victimelor ramase captive, care strigă, cerând zare, de aceea odihna și relaxarea pot reface capacitatea
ajutorul, sau nu mai au puterea de a striga ori, mai rău, combativă a echipajelor.
sunt deja decedate și pentru ele nu se mai poate face Dincolo de studiul diferitelor patologii posibil a fi întal-
nimic; nite cu o prevalenţă crescută a cazuisticii în cadrul mese-
 persoane cu probleme medicale grave, cu accident riei de pompier, se impun tot mai mult analizarea și identi-
cerebral, accident vascular sau în stop cardio respirator; ficarea metodelor personale de reușită, modelelor reușite
 incendii devastatoare unde sunt găsite persoane de coping, de adaptare, pe care le utilizează zi de zi orice
decedate, există pericol de explozie, prăbușire, propagare pompier prins în acest carusel al acţiunii și contraacţiunii
la vecinătăţi; stresorilor dintre cei mai puternici. Nu acţiunea de azi,
 când la locul intervenţiei sunt găsiţi copii. nu cea de mâine, ci aceea de zi cu zi, de oră cu oră,
Practica a evidenţiat și influenţa altui stresor impor- continuă este cea care dă, în ultimă instanţă, măsura
tant, care se întâlnește la fiecare intervenţie a pompierilor, unui bun pompier.

74 DEALU SPIRII

074074 Stresul cealalta lupta la interventie - Ciurea.indd 74 8/29/12 3:00:34 PM


Alcoolul, într-o „viziune” știinţifică
Psiholog Cpt. Cristian Tarbu

Î
n cele mai multe culturi, alcoolul es- prelungite și excesive de alcool. Deoare-
te deprimantul cerebral cel mai frec- ce abstinenţa de alcool poate fi neplăcută
vent utilizat și cauza unei morbidităţi și intensă, indivizii cu dependenţă de alco-
și mortalităţi considerabile. La un ol pot continua să consume alcool în ciuda
moment dat, în viața lor, mai mult de 90% consecinţelor adverse, adesea pentru a evita
dintre adulţii din Statele Unite au avut o ex- sau ușura simptomele de abstinenţă. Unele
perienţă oarecare cu alcoolul. simptome de abstinenţă (de exemplu, pro-
Din fericire, cei mai mulţi indivizi blemele cu somnul) pot persista, cu o inten-
învaţă din aceste experienţe să-și modereze sitate mai mică, timp de mai multe luni. O
băutul și nu dezvoltă dependență sau abuz minoritate substanţială de indivizi care au
de alcool. dependenţă alcoolică nu au experimentat
Dependenţa fiziologică de alcool este in- niciodată nivele relevante clinic de abstinen-
dicată de prezenţa simptomelor de toleranţă ţă, și numai aproximativ 5% dintre indivi-
sau de abstinenţă; este în general un indiciu zii cu abstinenţă de alcool vor experimenta
de evoluţie clinică mai severă (adică debut vreodată complicaţiile severe ale abstinenţei
mai precoce, băut în cantităţi mai mari, mai (de exemplu, delirium, crize etc.). Odată ce
multe probleme în legătură cu alcoolul). se dezvoltă un pattern de uz compulsiv, in-
Abstinenţa de alcool se caracterizea- divizii cu dependenţă pot dedica perioade
ză prin dezvoltarea de simptome de absti- substanţiale de timp obţinerii și consumă-
nenţă în decurs de 12 ore sau mai mult după rii băuturilor alcoolice. Acești indivizi con-
reducerea aportului, urmând unei ingestii tinuă adesea să facă uz de alcool în dispreţul

DEALU SPIRII 75

075077 ALCOOLUL.indd 75 8/29/12 3:00:58 PM


evidenţei de consecinţe adverse psihologi-
ce sau somatice (de exemplu, depresie, pier-
deri de cunoștință, maladie hepatică sau al-
te sechele).
Abuzul de alcool are mai puține simp-
tome și de aceea poate fi mai puţin sever de-
cât dependența și este diagnosticat numai
după ce a fost stabilită absența dependenței.
Persoana poate uza de alcool în circumstan-
ţe periculoase din punct de vedere fizic (de
exemplu, conducerea automobilului sau ma-
nipularea unui utilaj în timp ce este beat).
Performanța școlară și cea profesiona-
lă pot suferi, fie din cauza postefectelor bă-
uturii, fie din cauza intoxicaţiei efective la
școală sau la serviciu, îngrijirea copilului Simptomele de abstinenţă cauzează o
sau responsabilităţile domestice pot fi negli- deteriorare sau detresă semnificativă clinic
jate și pot surveni absenţe de la școală sau de în domeniul social, profesional sau în alte
la serviciu în legătură cu alcoolul. domenii importante de funcţionare.
Elementul esenţial al intoxicaţiei alcoo- Primul episod de intoxicaţie alcoolică es-
lice îl constituie prezența de modificări com- te posibil să survină la mijlocul adolescenței,
portamentale sau psihologice dezadaptative cu etatea la debutul dependenței de alco-
semnificative clinic (de exemplu, comporta- ol atingând maximul în anii 20 și jumăta-
ment sexual sau agresiv inadecvat, labilitate tea anilor 30. Marea majoritate a celor ca-
afectivă, deteriorarea judecăţii, deteriorarea re prezintă tulburări în legătură cu alcoolul
funcţionării sociale sau profesionale) care o fac la finele anilor lor 30. Prima probă de
apar în cursul sau la scurt timp după inges- abstinență este posibil să nu survină decât
tia de alcool. Aceste modificări sunt acompa- după ce multe alte aspecte ale dependenței
niate de lipsa de coordonare, mers nesigur, au apărut deja. Abuzul și dependența de al-
deteriorarea atenţiei sau memoriei, ori chiar cool au o evoluţie variabilă, caracterizată
comă. Gradele de incoordonare pot interfera frecvent prin perioade de remisiune și de
cu capacitatea de a conduce și cu efectuarea recădere.
activităţilor uzuale, până la punctul de a cau- Dependența de alcool are adesea un pat-
za accidente. Proba uzului de alcool poate fi tern familial și se estimează că 40-60% din
obţinută din halena alcoolică a individului, varianta riscului este explicată prin influențe
din obţinerea unui istoric de la individ sau de genetice. Riscul de dependență alcoolică es-
la alt observator și, când este necesar, având te de trei până la patru ori mai mare la ru-
acordul individului, din analiza toxicologică dele apropiate ale oamenilor cu dependență
a aerului expirat, a sângelui și a urinei. alcoolică. Riscul mai mare este asociat cu

76 DEALU SPIRII

075077 ALCOOLUL.indd 76 8/29/12 3:01:14 PM


un număr mai mare de rude afectate, cu re- culturale față de băut și beţie, accesibilitatea
laţii genetice mai strânse și cu severitatea alcoolului (inclusiv preţul), așteptate de la
problemelor în legătură cu alcoolul la ru- efectul alcoolului asupra dispoziţiei și com-
dele afectate. Cu toate acestea însă, factorii portamentului, experienţele personale că-
genetici explică numai o parte a riscului de pătate cu alcoolul și stresul.
dependență alcoolică, o parte semnificativă
a riscului venind din factorii ambientali sau Traducere și adaptare după DSM – IV (Manualul de Diagnostic și
Statistică a Tulburărilor Mentale) al APA (Asociaţia Americană de
interpersonali, care pot include atitudinile Psihiatrie).

DEALU SPIRII 77

075077 ALCOOLUL.indd 77 8/29/12 3:01:45 PM


Backdraft, un fenomen periculos
Slt. Victor Cristian Mitru
Slt. Marius Radu

B
ACKDRAFTUL (sau „explozia al apariţiei este întotdeauna după flashover
fumului”, cum este denumit în li- când cantitatea de aer din incintă se consu-
teratura de specialitate franceză) mă ca urmare a dezvoltării temporale a in-
este un caz special de flashover, cendiului. De asemenea, cantităţile de fum
care se produce în spaţii închise în condi- generate în această fază sunt deosebit de
ţiile unei ventilări limitate, iar ca moment importante.

Fig. 1 - Fazele incendiului – backdraftul și flash-overului


(Teză de doctorat – „Propagarea arderii la materialele combustibile solide în interiorul incintelor”,
ing. Valentin Cubleșan, București 2011)

78 DEALU SPIRII

078080 Backdraft - Mitru, Radu.indd 78 8/29/12 3:02:20 PM


DECLANȘAREA BACKDRAFTULUI deschiderea unei uși de către personalul de
Scenariul apariţiei backdraftului este intervenţie, spargerea unui geam sau, în ge-
următorul: în interiorul încăperii incendi- neral, străpungerea anvelopei volumului in-
ate există acumulată o cantitate importan- cendiat, în vederea realizării recunoașterii
tă de căldură și, de asemenea, sunt prezen- preliminare.
te mai multe puncte de inflamabilitate care Derularea secvenţelor, ulterior intrării
deţin energia necesară demarării procesului aerului în încăpere, este fulgerătoare: la con-
de ardere în cazul unui amestec combusti- tactul amestecului combustibil ce a reintrat
bil. Pe măsură ce cantitatea de fum crește, se între limitele de inflamabilitate cu un focar
depășește limita superioară de inflamabili- ce deţine energia de aprindere necesară, în
tate a amestecului combustibil. încăpere se va produce o explozie violentă,
Deci, toate elementele necesare com- iar o minge de foc (sau, mai bine zis, un jet
bustiei, conform triunghiului arderii, sunt de flăcări) va apărea la nivelul deschiderii
prezente, cu excepţia comburantului. Astfel, practicate în pereţi – fig. 2 (efect extrem de
este suficient ca o cantitate de aer să fie in- periculos pentru personalul de intervenţie).
trodusă în volumul incendiat pentru ca Ca orice explozie, aceasta este însoţită de o
amestecul explozibil să reintre între limitele undă de suflu care se va adăuga la consecin-
de inflamabilitate și să aibă amestecul stoi- ţele termice asupra pereţilor, cauzate de in-
chiometric ideal. cendiu. Structura construcţiei este supusă la
Aportul de aer în incintă poate fi adus o undă de presiune suplimentară, care poate
prin spargerea unui vitraj din cauza căldu- cauza importante pierderi materiale, putând
rii acumulate, a suprapresiunii sau a dilată- chiar să pună în pericol stabilitatea edificiu-
rii elementelor de fixare ale acestuia sau prin lui respectiv.

Fig.2 – Efecte ale fenomenului de backdraft

DEALU SPIRII 79

078080 Backdraft - Mitru, Radu.indd 79 8/29/12 3:02:59 PM


Ca orice fenomen asociat incendiului, și  căldura se simte atât prin atingere, cât
acest backdraft a ajuns să fie studiat de cer- și prin radiaţii;
cetători, asociindu-i-se o serie de semne ca-  ușile sunt fierbinţi, chiar și în apropi-
re pot fi percepute de personalul de inter- erea podelei;
venţie de la exterior, pentru a se putea feri de  cadrul ușii și clanţa sunt fierbinţi;
eventualele consecinţe dezastruoase. Astfel,  zgomotele sunt amortizate și nu se au-
semnele unui backdraft sunt: de niciun sunet specific recunoașterii unui
 fumul este saturat; incendiu din exterior.
 fumul curge „pulsat”, prin fisuri și
îmbinări; În consecinţă, dacă nu se ţine cont de sem-
 el poate ieși pe sub uși în exterior; nele backdraftului prezentate mai sus, perso-
 în astfel de situaţii, se poate observa nalul de intervenţie prezent în preajma unui
cum fumul ieșit în exterior poate fi reaspirat astfel de eveniment va fi supus unui efect cu-
în interior în intervale neregulate: incendiul mulativ, dat de arsuri, suprapresiunile datorate
„respiră”; exploziei, precum și de rănirea prin proiecţia
 fumul are culori neobișnuite; în mod de schije sau prin prăbușirea completă a unor
normal, el este închis, dar în funcţie de ma- elemente de construcţie din clădirea avariată.
terial, în acest caz el poate deveni galben, De aceea este necesar să fie luată judici-
maro sau verde, câteodată mai luminos, gri os hotărârea de angajare în intervenţie, îna-
sau alb; inte de a se intra într-o încăpere incendia-
 nicio flacără sau lumină nu este vizi- tă la care vitrajele nu au cedat și la care nu
bilă din exterior, doar o licărire roșiatică a au fost practicate goluri în pereţii exteriori.
jarului sau flăcări albăstrui ca urmare a ar- Totodată, trebuie să se respecte în totalitate
derii CO; normele de securitate a servanţilor la des-
 ferestrele sunt acoperite cu funingine chiderea ușilor și ferestrelor, precum și la in-
neagră, fierbinte și compactă; trarea în încăperile incendiate.

80 DEALU SPIRII

078080 Backdraft - Mitru, Radu.indd 80 8/29/12 3:03:24 PM


Obţinerea condiţiilor specifice
realizării fenomenului
denumit Backdraft
în cadrul unui stand experimental
Cpt. Florin Lazarescu
Slt. Adrian Marin

P
entru a experimenta condiţiile necesare realizării unui backdraft la scară redusă,
a fost necesară construcţia unui spaţiu închis care s-a materializat într-un cub cu
latura de 0,50 m. Acesta este alcătuit în totalitate din PAL (material lemnos sub
formă de placă, obţinut prin presarea de lemn în combinaţie cu diferiţi lianţi)
cu grosimea de 10 mm, la interior fiind izolat cu folie de aluminiu. Luând în considerare
configuraţia standului experimental, a fost necesară realizarea unei singure deschideri cu
dimensiunile de 0,20 x 0,15 m pe una din feţele

Figura 1
În urma simulării unui in-
Figura 2
cendiu de 100 cm³ de materia-
le lemnoase (lemn de plop), în
interiorul cubului s-a consta-
tat ritmul accelerat de creștere
a temperaturii. În faza de arde-
re lentă, s-a măsurat cu ajutorul
unui termometru cu două cana-
le o temperatură de aproximativ
150˚C, așa cum se poate obser-
va și în figura 2.

DEALU SPIRII 81

081082 Experiment backdraft - Lazarescu, Marin.indd 81 8/29/12 3:04:20 PM


În faza de ardere generalizată, când toate materialele din interior sunt antrenate în pro-
cesul de combustie (figura 3), la aproximativ 120 s de la iniţierea incendiului, temperatura
măsurată a ajuns la 550˚C, cum se poate observa, de altfel, în figura 4.

Figura 3 Figura 4

Pentru a obţine fenomenul denumit backdraft este necesară înăbușirea combustiei prin
acoperirea deschiderii. Astfel, cantitatea de oxigen din interior este limitată, iar incendiul
este neutralizat.
Prin îndepărtarea capacului care obturează deschiderea – activitate executată în
momentul în care arderea din interior a încetat – se permite evacuarea produselor de combustie
prin partea superioară a acesteia și introducerea de aer proaspăt prin partea inferioară,
ca în figura 5.

Figura 5

Ca urmare a oxigenului introdus în interior, precum și din cauza existenţei în interior a


gazelor inflamabile și a temperaturii ridicate, are loc autoaprinderea urmată de expansiunea
volumică a gazelor aprinse, caracteristici care definesc backdraft-ul.

82 DEALU SPIRII

081082 Experiment backdraft - Lazarescu, Marin.indd 82 8/29/12 3:04:44 PM


În trecut… MOARA LUI ASSAN,
în prezent… monument istoric
Lt. col. dr. ing. Orlando Șchiopu
Plt. Anatol Diacencu

C
onstrucţia Morii Assan a fost de zile. În 1894 a fost înfiinţată o nouă secţie
realizată în anul 1853, pe un de lacuri și culori, iar moara măcina la acea
teren cumpărat de Gheorghe dată sapte vagoane de grâu în 24 de ore.
(George) Assan de la Epitropia Moara lui Assan este situată în strada
Ghica, proprietatea extinzându-se apoi prin Halmeu nr. 25 (fostă Silozului), sector 2,
achiziţionarea de terenuri de la locuitorii București. Numeroasele construcţii din
din jur. Moara a fost ridicată într-o perioadă cadrul ansamblului sunt vizibile din zona
când în București nu exista nici măcar o sin- Obor, parţial de pe străzile Halmeu, Vaporul
gură fabrică de cărămida. Prima fabrică de lui Assan, Reînvierii, Lizeanu, Baniţei, dar și

Moara lui Assan la începutul secolului XX

cărămidă s-a înfiinţat abia în anul 1855 de de pe Șoseaua Ștefan cel Mare. Proprietatea
către serdarul Ioan Filipescu, undeva în zo- Moara Assan a avut iniţial o suprafaţă de
na Elefterie. Utilajele pentru moară au fost 5,41 hectare. Din cauza construcţiilor din
aduse de la Viena, de la firma „Siegel”, trans- zonă, a blocurilor construite înainte de
portul acestora pe Dunăre și apoi pe distan- 1990, suprafaţa ansamblului a ajuns la 4,7
ţa Giurgiu-București durând aproape o lună hectare.

DEALU SPIRII 83

083089 Moara lui Assan - Schiopu, Stoian.indd 83 8/29/12 3:05:18 PM


Clădirea centrală a ansamblului, moara înregistrate, din păcate, și doua decese; trupul
propriu-zisă construită din cărămidă, având unui om neidentificat a fost descoperit în
arhitectura unei cetăţi medievale a rămas apa strânsă la subsolul clădirii incendiate
nedemolată, dar într-o stare critică, turnu- în 2008 și al unei persoane ce încerca să
leţele clădirii fiind încă vizibile. sustragă cuprul din punctul de transformare
La începutul anilor `90 mai regăsim a curentului electric din complexul Assan.
doar SC Grâul SA și, pentru uleiuri vegeta- În data de 7 iunie 2012, la ora 11:04, garda
le, SC Solaris SA, iar pe parcursul anilor pâ- de intervenţie a Detașamentului de pompi-
nă în 2005 fabricile au fost lichidate rând pe eri „Obor” din cadrul Grupului de interven-
rând. ţie nr. 2 „Slt. p.m. Ionuţ Cristian Ungureanu”,
În noaptea de 13-14 mai 2008 clădirea a din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii
fost afectată de un incendiu de proporţii, ca- de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului
re a fost stins după aproximativ trei ore. București a fost alertată despre izbucnirea

Clădire mistuită de flăcări în incendiu din 14.05.2008

În perioada cuprinsă între 13 mai unui incendiu la Moara lui Assan. Traseul,
2008 și 6 iunie 2012, garda de intervenţie care însumează 3 km între cazarma pompi-
a Detașamentului de pompieri „Obor” a erilor din b-dul Ferdinand I nr.139 și strada
intervenit în diferite situaţii de urgenţă, cele Irimicului nr. 3 – adresa actuală a morii lui
mai semnificative constand în prăbușiri Assan – a fost parcurs în câteva minute de
ale unor elemente de construcţie și peste către cele două autospeciale de lucru cu apă
30 de incendii de mică amploare. Au fost și spumă trimise la locul intervenţiei.

84 DEALU SPIRII

083089 Moara lui Assan - Schiopu, Stoian.indd 84 8/29/12 3:05:36 PM


Ajunși la faţa locului, comandantul in- compartimentat în 28 de magazii cu o capa-
tervenţiei ordonă executarea recunoașterii și citate de stocare de 700 de vagoane de grâne,
realizarea unui dispozitiv preliminar de in- construite din scânduri bătute pe lat.
tervenţie, fiind observat un fuior de fum alb La locul intervenţiei se deplasează
la nivelul acoperișului silozului. Servanţii comandantul Grupului de Intervenţie
încep realizarea dispozitivului de interven- Nr. 2 „Slt. p.m. Ionuţ Cristian Ungureanu”
ţie. Aproape imediat sunt confruntaţi cu o care, negăsind nicio posibilitate de acces în
problemă. La intrarea în obiectiv, accesul interiorul obiectivului și nici de urcare în
era blocat de două autoturisme, iar căile de interior, ordonă realizarea iniţială a unui
acces către clădirea incendiată a morii erau dispozitiv de intervenţie de cca 400 m de
impracticabile. la autospeciale până la obiectiv și utilizarea
Pompierii pătrund printre ruine că- unei scări culisabile în interiorul morii, de la
tre clădirea incendiată, ajung în interiorul subsol la al doilea nivel, pentru a pătrunde
acesteia și constată lipsa scărilor și podele- printr-o gaură lărgită făcută la una din
lor. Practic, exista un mare gol între subsol acele pâlnii de la baza magaziilor. După
și etajul al doilea, deasupra căruia se ridi- pătrundere, s-a încercat executarea unei
ca silozul propriu-zis, încă plin cu borhot de breșe printr-unul din pereţii de lemn, dar
grâu. Silozul are o bază din beton în formă de lipsa elementelor de sprijin și degajările mari
pâlnie și se continuă cu pereţi din cărămidă de fum au făcut practic imposibilă această
ce însumează o înălţime de 41de metri, este operaţiune.

DEALU SPIRII 85

083089 Moara lui Assan - Schiopu, Stoian.indd 85 8/29/12 3:05:51 PM


în sprijin cele mai noi și performante
platforme pentru salvare și interven-
ţie de la înălţimi. Acestea sunt prin-
tre cele mai moderne din Europa:
Iveco/ Bronto Skylift F38 RLX (38 m)
și Man/ Bronto Skylift F70 RPX (70
m), refulând apă la capacitate maxi-
mă, adică un debit de 3500 l/ min
prin tunurile de apă, datorită siste-
mului de alimentare cu apă prin co-
loană telescopică.
Amplasarea clădirii a permis re-
alizarea a două dispozitive, pe două
laturi ale clădirii, formate din câte
o autospecială de stingere și salvare
de la înălţimi, alimentată în releu de
la autopompele cisternă de alimen-
tare cu apă (A.P.C.A.), pe autoșasiul
Între timp, incendiul s-a dezvoltat cu Roman 12215 DFA, de producţie și concep-
flăcări violente la nivelul acoperișului ca- ţie românească, patru dintre acestea lucrând
re depășeau în înălţime partea cea mai în- continuu aproximativ 36 de ore, cât a durat
altă a zidurilor. Situaţia a impus o retragere operaţiunea de stingere a incendiului.
tactică, ordinul fiind dat de comandantul
grupului.
La faţa locului a sosit și primarul
sectorului 2, care a dat curs favorabil și
prompt solicitării de a pune la dispoziţia
pompierilor o platformă pentru ridica-
rea autoturismelor ce blocau intrarea și a
unui încărcător frontal tip VOLA pentru
a elibera căile de acces blocate cu gunoi
menajer și moloz căzut din clădirile dez-
afectate, de la poarta din str. Irimicului
și până la baza clădirii unde se manifesta
incendiul. Astfel, s-au creat două căi de
acces pentru autospecialele de interven-
ţie către locul focarului.
În aceste condiţii, raportul de for-
ţe s-a schimbat. Sunt solicitate și sosesc

86 DEALU SPIRII

083089 Moara lui Assan - Schiopu, Stoian.indd 86 8/29/12 3:06:04 PM


La locul intervenţiei a sosit și a prelu- „Dealu Spirii” al Municipiului București,
at comanda intervenţiei inspectorul șef al împreună cu grupa operativă constituită la
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă nivelul Inspectoratului.

DEALU SPIRII 87

083089 Moara lui Assan - Schiopu, Stoian.indd 87 8/29/12 3:06:19 PM


În primele ore ale intervenţiei, din Inspectorului General folosirea la această
cauza cantităţii mari de căldură degajată, nu operaţiune de stingere, pentru prima oară
a fost posibilă poziţionarea autospecialelor în capitală, cu sprijinul Inspectoratului
de stingere și salvare de la înălţimi cât General de Aviaţie din cadrul Ministerului
mai aproape de focar în vederea refulării Administrației și Internelor, a unui elicopter
unei cantităţi mari de apă direct asupra Mi-8 cu greutatea încărcăturii acroșate
focarului. 3000 de kg. Operaţiunea s-a dovedit a fi de
Având în vedere aceste aspecte, precum un real succes, contribuind în mod cert la
și faptul că obiectivul se afla la distanţă de scăderea timpului de lichidare a incendiului
orice zonă locuită, inspectorul șef a propus și economisirea celorlalte resurse.

88 DEALU SPIRII

083089 Moara lui Assan - Schiopu, Stoian.indd 88 8/29/12 3:06:34 PM


La ora 16:10, elicopterul Mi-8 trecea pe pentru ca, împreună cu dispozitivele in-
deasupra zonei incendiate și refula primul spectoratului, intensitatea flăcărilor să fie
coș cu apă asupra focarului. redusă.
Se marca astfel prima intervenţie a unui Intervenţia a fost finalizată după apro-
elicopter la un incendiu în istoria pompieri- ximativ 36 de ore de lucru la foc continuu a
lor bucureșteni. pompierilor bucureșteni, intervenţie care, prin
Până la ora 18:30 elicopterul a acţionat complexitatea și unicitatea ei, a așezat o nouă
neîntrerupt, fiind nevoie de 13 transporturi pagină în istoria pompierilor bucureșteni.

DEALU SPIRII 89

083089 Moara lui Assan - Schiopu, Stoian.indd 89 8/29/12 3:06:50 PM


90 DEALU SPIRII

090093 Doar poze.indd 90 8/29/12 4:00:53 PM


DEALU SPIRII 91

090093 Doar poze.indd 91 8/29/12 4:01:21 PM


92 DEALU SPIRII

090093 Doar poze.indd 92 8/29/12 3:08:18 PM


DEALU SPIRII 93

090093 Doar poze.indd 93 8/29/12 3:09:04 PM


PROFESIONIȘTII
ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ
Col.dr.ing. Stelian Dudu
Aceste rânduri sunt dedicate profesioniştilor în situaţii de urgenţă, acelor oameni simpli care fac lucruri
măreţe, acelor oameni care răspund negreşit apelurilor disperate ale cetăţenilor, restabilind starea de
normalitate acolo unde viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător sau valorile materiale şi culturale
importante au fost puse în pericol, acelor oameni care, prin CURAJ ŞI DEVOTAMENT, au câştigat
aprecierea românilor, situând serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă pe primul loc în ceea ce
priveşte încrederea acordată instituţiilor publice.
Singurul defect al acestor oameni este acela că, oricât efort ar depune, nu pot elimina în totalitate
riscurile de apariţie a situaţiilor de urgenţă şi tot ce le rămane de făcut, în aceste condiţii, este să intervină.
În cele ce urmează voi prezenta o sinteză a evenimentelor de amploare, recente, care s-au petrecut în
zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti şi
la care au intervenit forţe din cadrul inspectoratului.
În data de 06.05 .2012 un incendiu a cuprins un depozit de uleiuri, vopseluri şi piese auto aflat pe b-dul
Biruinţei din localitatea Pantelimon, judeţul Ilfov. Incendiul s-a produs într-o zi de duminică, când personalul
nu se afla la locul de muncă, fapt ce a condus la observarea şi anunţarea cu întârziere a evenimentului.
Până la momentul sosirii pompierilor militari, flăcările cuprinseseră deja o suprafaţă de aproximativ 1000
mp şi exista pericolul propagării la construcţiile învecinate. La această intervenţie au participat un numar de
8 autospeciale de intervenţie cu apă şi spumă, 2 echipaje de prim ajutor, 1 autospecială de iluminat şi
descarcerare, 8 ofiţeri şi 44 de subofiţeri. Din cadrul Grupului de Intervenţie nr.3, dintre participanţii la
această intervenţie amintim pe eful GIS i echipajele cu apă i spumă compuse din:

ef GIS-plt. Grigore Nicu or Plt. Orban Vasile Plt. Bănesaru Cristian Plt. Trache Ionu Plt. Nacea F lorin Plt. maj. Tebea ă Mihai Plt. Popa Răzvan

Plt. Balacciu Doru Plt. Nechita Doru Plt. Pintenaru George Plt. Stanciu Ionel Plt. Petcu Mihai Plt. Mladen Marian

În dimineaţa zilei de 10.05 .2012, din cauza neatenţiei în conducere, în pasajul subteran Lujerului, pe
calea de rulare a tramvaielor – linia 41, a avut loc un accident în care au fost implicate 3 vagoane. La faţa
locului s-au deplasat 15 echipaje de acordare a primului ajutor, o unitate de terapie intensivă mobilă, o
maşină a medicului de urgenţă, o autospecială de suport logistic, o autospecială de intervenţie cu apă şi
spumă, 3 ofiţeri şi 5 7 de subofiţeri. Aceştia au acordat asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat
unui număr de 39 persoane, dintre care 37 au fost transportate la spital. Din cadrul Grupului Special de
Salvatori, dintre participanţii la intervenţie amintim:
Echipajul de prim ajutor Bujoreni, compus din:

Plt. Anghel Alexandru Plt. Burdu el Adrian Eugen Plt. Gordin Bogdan Alexandru

Echipajul de prim ajutor Victoria, compus din:

Plt. Ivănu i Lauren iu Sg. maj. Papu Marius Sg. maj. Toma Ionu Gabriel

94 DEALU SPIRII

094096 Doar PDFuri.indd 94 8/29/12 3:10:11 PM


Unitatea de terapie intensivă mobilă Grozăveşti, compusă din:

Plt. Cercel Cătălin Aurelian Sg.maj. Banu Costel Răzvan

În data de 07.06.2012, în jurul orei 11.04, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Dealu Spirii” al
Municipiului Bucureşti a fost anunţat despre producerea unui incendiu la ansamblul – monument istoric
„ Moara lui Assan” . La faţa locului s-au deplasat 3 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţimi, 11
autospeciale de intervenţie cu apă şi spumă, 1 echipaj de prim ajutor şi 1 autospecială de iluminat şi
descarcerare. Această intervenţie s-a desfăşurat în condiţii speciale din cauza mai multor factori:
obstrucţionarea căilor de acces de catre materialele de construcţie căzute de-a lungul timpului, pericolul de
prăbuşire a elementelor de construcţie, ţinând cont de starea avansată de degradare în care se afla
obiectivul, înălţimea la care se afla locul focarului şi cantitatea mare de materiale combustibile existente în
zona de ardere. Cu toate acestea, datorită efortului personalului de intervenţie, propagarea incendiului a
fost limitată, salvând astfel restul monumentului istoric. Dintre participanţii la această intervenţie, din cadrul
Grupului de Intervenţie nr.2 amintim: echipajul autospecialei de intervenţie şi salvare de la înălţimi din
cadrul Detaşamentului Băneasa

Plt. maj. Bolma Aurelian Plt. Ciurila Alexandru Plt. Pane Iulian

Echipajul autospecialei de intervenţie cu apă şi spumă APCA din cadrul Detaşamentului Obor,
compus din:

Plt. Diacencu Anatol Plt. Mercore F lorin Plt. maj. Toma Paul Plt. Banica Valentin Plt. Tache Daniel

Echipajul autospecialei de intervenţie cu apă şi spumă APCA din cadrul Secţiei F undeni,
compus din:

Plt. Iordache Mihăi ă Plt. Munteanu George Plt. Albeanu Dorian Plt. Tudorică Ionu

DEALU SPIRII 95

094096 Doar PDFuri.indd 95 8/29/12 3:12:22 PM


În data de 18.06.2012 un incendiu care a izbucnit in podul unei case de locuit din str. Topraisar nr.28,
sector 1, Bucureşti s-a propagat rapid la alte 2 case învecinate, din cauza lipsei spaţiilor de separare între
locuinţe. Evenimentul a fost anunţat prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, la faţa
locului fiind trimise 7 autospeciale de intervenţie cu apă şi spumă, 2 echipaje de acordare a primului ajutor,
1 unitate de terapie intensivă mobilă, 1 autospecială de iluminat şi descarcerare, 8 ofiţeri şi 40 de subofiţeri.
Dispozitivul de intervenţie adoptat, precum şi profesionalismul echipajelor de intervenţie au limitat
propagarea incendiului, reducând astfel pagubele materiale. Dintre participanţii la această intervenţie, din
cadrul Grupului de Intervenţie nr.1 mentionam pe: Şef GIS Secţia Grozăveşti – plt. adj. şef. Vâlcu

Plt.adj.șef Vâlcu Cristian Plt.maj. Ilie Narcis Plt.maj. Simionescu Ionuț Plt. Toader Dan

Cristian; membrii echipajelor de intervenţie cu apă şi


spumă din cadrul Secţiei Grozăveşti: plt. adj. Mărgelatu
Aurel, plt. Saragea Dumitru, plt. Pintilie Bogdan, plt.
Tudose Alexandru, plt. Dogaru Mihai, plt. maj. Ilie
Narcis, plt. maj. Simionescu Ionuţ, plt. Firică Mihai, Membrii echipajelor de intervenție din cadrul Secției Grozăvești

plt. Vasile Marius, plt. Rau Laurenţiu, plt. Toader Dan şi plt. maj. Bodan Mihăiţă.

Tot in data de 18.06.2012, ora 21.00, garda de intervenţie a Detaşamentului 13 Septembrie a fost
alertată pentru a se deplasa la un incendiu izbucnit la o casă de locuit tip vilă de pe strada Petre Gădescu
nr. 64. La caz s-au deplasat 2 autospeciale de intervenţie cu apă şi spumă, 1 autospecială de intervenţie şi
salvare de la înălţimi şi 1 PA sub comanda Şefului GIS, plt. Panait Iulian.
In momentul sosirii
serviciilor profesioniste,
s-a constatat că incendiul
se manifesta cu flacără
deschisă la nivelul etajului
1, locul focarului fiind în
dormitor. Echipajele de
intervenţie au dat dovadă plt. Panait Iulian Plt. Duță-Mic Claudiu

de profesionalism, acţionând prompt şi au reuşit


astfel să lichideze incendiul într-un timp scurt,
limitând extinderea acestuia şi, în consecinţă,
reducând valoarea pagubelor materiale. Din cadrul
Grupului de Intervenţie nr. 4,la această intervenţie au
mai participat: plt. Ciobanu Adrian, plt. Scurtu Membrii echipajelor de intervenție din cadrul Detașamentului 13 Septembrie

Florin, plt. Barbu Adrian, plt. maj. Nuţă Florin, plt. maj. Dumitrescu Gigi, plt. Rădulescu Alexandru,
plt. Niculae Marius, plt. Duţă-Mic Claudiu, plt. Durlea Marian şi sg. maj. Grădinaru Andrei.

În finalul acestei sinteze doresc să mulţumesc nu doar celor amintiţi, ci şi întregului personal
participant la aceste intervenţii intrucat doar munca în echipă şi efortul colectiv au condus la finalizarea cu
succes a acestor acţiuni menite să restabilească starea de normalitate.
De asemenea, doresc să mulţumesc tuturor profesioniştilor în situaţii de urgenţă pentru CURAJUL ŞI
DEVOTAMENTUL de care dau dovadă zi de zi, atunci când sunt solicitaţi să intervină, de multe ori în
condiţii vitrege, pentru a se lupta cu focul, pentru a salva vieţi sau pentru oricare alt tip de situaţie de
urgenţă.

96 DEALU SPIRII

094096 Doar PDFuri.indd 96 8/29/12 3:14:15 PM


Concursurile Serviciilor Profesioniste
pentru Situaţii de Urgenţă
Etapa a II-a
Slt. Marius Răzvan Voicu

C
a în fiecare an, conform tradiţiei, s-au organizat concursurile Serviciilor
Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă – etapa a II-a, având ca obiectiv
fundamental dezvoltarea și perfecţionarea aptitudinilor și deprinderilor
specifice, necesare îndeplinirii acţiunii de intervenţie în situaţii de urgenţă.
Competiţia a fost gazduită de Centrul de Pregătire al Pompierilor „General de Brigadă
Corneliu Stoicheci”, fiind organizată cu sprijinul Asociaţiei Sportive „Pompierul” București.
La competiţie au participat loturile reprezentative ale grupurilor de intervenţie din ca-
drul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București.

Loturile reprezentative ale grupurilor de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Dealu Spirii” al Municipiului București

În cursul zilei de 27 iunie s-a desfășurat ședinţa tehnică, condusă de arbitrul general,
domnul col. Dragoș Iacovici, ședinţă în cadrul căreia s-au clarificat toate detaliile cu privire
la măsurile organizatorice și procedurale, în vederea desfășurării concursurilor în condiţii
optime.
Startul competiţiei s-a dat în dimineaţa zilei de 28 iunie, prima probă fiind „scara de
fereastră”. La startul probei s-au prezentat echipele reprezentative ale grupurilor de intervenţie
ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București,
formate din opt concurenţi, fiecare având dreptul la două încercări.

DEALU SPIRII 97

097101 articol concursuri sportive.indd 97 8/29/12 3:15:04 PM


Clasamentul la individual a fost urmatorul: locul I – plt. Niţeanu Aurel din cadrul Grupul
de Intervenţie nr. 1, locul al II-lea – plt. Lăzărescu Petronel din cadrul Grupului de Intervenţie
nr. 2, iar locul al III-lea – plt. Simion Marian din cadrul Grupului Special de Salvatori.

Clasamentul la individual, la proba „scara de fereastră”

Clasamentul pe echipe a fost următorul: locul I – Grupul de Intervenţie nr. 1(în centrul
imaginii de mai jos), locul al II-lea – Grupul de Intervenţie nr. 2 (în partea stângă a imaginii
de mai jos), iar locul al III-lea – Grupul Special de Salvatori (în partea dreaptă a imaginii de
mai jos).

98 DEALU SPIRII

097101 articol concursuri sportive.indd 98 8/29/12 3:15:26 PM


Clasamentul pe echipe la proba „scara de fereastră”

Concursul a continuat cu desfășurarea celei de-a doua probe, și anume „pista cu obsta-
cole pe 100 m”. La startul acestei probe s-au prezentat opt concurenți din fiecare lot, fiecare
având dreptul la doua încercări.
În cadrul acestei probe, la semnalul „START!”, concurentul aleargă 23 de metri, escala-
dează gardul de doi metri (foto 1), ridică două role de furtun tip „C” cu care aleargă spre bâr-
na de echilibru și o traversează (foto 2). Înainte, pe timpul traversării sau după coborârea
de pe bârnă, întide și racordează furtunurile între ele (foto 3), lasă racordurile cuplate jos și
continuă alergarea, având în mână câte un racord, dintre care, pe unul îl racordează la distri-
buitor, iar la celălalt racordează ţeava de la brâu (foto 4).

Foto 1 Foto 2

DEALU SPIRII 99

097101 articol concursuri sportive.indd 99 8/29/12 3:15:47 PM


Foto 3 Foto 4

Clasamentul la individual a fost urmatorul: locul I – plt. Petrescu Mihai, locul al II-lea –
plt. Niţeanu Aurel, iar locul al III-lea – plt. Petcu George. Clasamentul pe echipe a fost
următorul: locul I – Grupul Special de Salvatori, locul al II-lea – Grupul de Intervenţie nr. 1,
iar locul al III-lea – Grupul de Intervenţie nr. 2.
În cea de-a doua zi a competiţiei s-au desfășurat celelalte două probe, și anume „ștafeta
4x100 de metri” și „realizarea dispozitivului de intervenţie la motopompă”.
La proba „ștafeta 4x100 metri” au participat câte două echipe din fiecare lot, având în
componenţă câte patru concurenţi, diferiţi de la o echipă la alta (reprezentând schimburi în
cadrul ștafetei), fiecare echipă având dreptul la o singură încercare.

Traversarea bârnei cu cele două role de furtun Predarea ștafetei pe ultimul segment în cadrul
în cadrul probei „ștafeta 4x100 m” probei „ștafeta 4x100 m”

Ultimul segment în cadrul probei „ștafeta 4x100 m stingerea incendiului”

100 DEALU SPIRII

097101 articol concursuri sportive.indd 100 8/29/12 3:16:20 PM


Clasamentul la această probă a fost următorul: locul I – echipa Grupului Special de Salvatori,
compusă din: Muscalu Alexandru, Petrescu Mihai, Trandafir George, Simion Marian; locul al
II-lea – echipa Grupului de Intervenţie nr. 2, compusă din: Lăzărescu Petronel, Ciaușu Mihai,
Ștefănescu Florin, Cătanoiu Constantin; locul al III-lea – echipa Grupului de Intervenţie nr. 3,
compusă din: Catu Mădălin, Bălăceanu Marius, Sârbu Cristian, Caracaș Florin.
Ultima probă a competiţiei a fost „realizarea dispozitivului de intervenţie la motopompă”,
la care a concurat câte o echipă reprezentativă pentru fiecare grup de intervenţie în parte,
formată din șapte concureţi, avanddreptul la două încercări.

Startul probei „realizarea dispozitivului de Fiecare concurent ia de pe platfoma


intervenţie la motopompă” cu accesorii cele necesare îndeplinirii sarcinilor

Realizarea dispizitivului de intervenţie compus Umplerea cu apă a bazinelor de la ţinte, respectiv


din 3 furtunuri tip „B”, distribuitor și 2 furtunuri tip „C” încheierea probei

Clasamentul la această probă a fost următorul: locul I – echipa Grupului de Intervenţie


nr. 2, compusă din: Ștefănescu Florin, Gheţău Robert, Lăzărescu Petronel, Cătănoiu
Constantin, Popa Florian, Ciaușu Mihai, Răduţă Gheorghe; locul al II-lea – echipa Grupului
de Intervenţie nr. 4, compusă din: Molea Florin, Chircea Silviu, Scurtu Silviu, Comăneanu
Liviu, Cristian Florin, Zamfir Marius, Deciu Doru; locul al III-lea – echipa Grupului de
Intervenţie nr. 3, compusă din: Agache Nicușor, Bălăceanu Marius, Sârbu Cristian, Caracaș
Ionuţ, Popa Laurenţiu, Catu Mădălin, Aevoaie Gabriel.
Competiţia s-a încheiat cu festivitatea de premiere, premiile fiind asigurate cu sprijinul
Asociaţiei Sportive „Pompierul” București.

DEALU SPIRII 101

097101 articol concursuri sportive.indd 101 8/29/12 3:16:53 PM


Concursurile Serviciilor Profesioniste
pentru Situaţii de Urgenţă
Etapa a III-a – zonală
Cpt. Rafael Sîia

Î
n urma încheierii etapei a II-a a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă, s-au centra-
lizat rezultatele concurenţilor și s-au fomat loturile reprezentative ale Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă
Judeţene care au participat la următoarea fază a concursului – etapa a III-a – zonală.
Competiţia a fost organizată în etapa a III-a de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
Municipiului București, la Centrul de Pregătire al Pompierilor „General de Brigadă ing. Corneliu Stoicheci”, în peri-
oada 01-03.08.2012, la concurs participând loturile reprezentative ale Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă ale
judeţelor Argeș, Giurgiu, Olt, Teleorman și Municipiului București.
În cursul zilei de 01.08.2012 s-a desfășurat Sedinţa Tehnică a competiţiei în cadrul căreia s-au stabilit toate de-
taliile cu privire la măsurile organizatorice și procedurale pentru desfășurarea în condiţii optime a tuturor probelor
concursului: „Scara de Fereastră”, „Ștafeta 4x100”, „Pista cu obstacole” și „Realizarea dispozitivului de intervenţie la
motopompă”.
În zilele de 02 și 03.08.2012 s-au desfășurat probele concursului și în urma centralizării timpilor obţinuţi, s-au
stabilit următoarele clasamente:
La proba „Scara de Fereastră” individual locul I a fost
ocupat de plt. Lăzărescu Costel, locul al II-lea Plt. Popescu
Marius și locul al III-lea sg. maj. Istrate Sandu, concurenţi
din cadrul lotului ISUMB (imaginea alăturată).
La proba „Scara de Fereastră” concursul pe echi-
pe și la proba „Ștafeta 4x100” clasamentul a fost simi-
lar, astfel: locul I Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Dealu Spirii” al Municipiului București, locul al II-lea
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Argeș
și locul al III-lea Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al
Judeţului Teleorman (imaginea alăturată).

La proba „Pista cu obstacole” individual locul I a fost


ocupat de sg. maj. Istrate Sandu, locul al II-lea Plt. Niţeanu
Aurel și locul al III-lea plt. Lăzărescu Costel, concurenţi
din cadrul lotului ISUMB (imaginea alăturată).

102 DEALU SPIRII

102103 Concursuri etapa III - Voicu.indd 102 8/29/12 3:17:31 PM


La proba „Pista cu obstacole” concursul pe echipe locul I a fost
ocupat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
Municipiului București, locul al II-lea Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă al Judeţului Argeș și locul al III-lea Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă al Judeţului Giurgiu (imaginea alăturată).

La proba „Realiza-
rea dispozitivului de in-
tervenţie la motopom-
pă” locul I a fost ocupat
de Inspectoratul pen-
tru Situaţii de Urgen-
ţă „Dealu Spirii” al Municipiului București, locul al II-lea Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Giurgiu și locul al III-lea Inspecto-
ratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Argeș (imaginea alăturată).

Clasamentul general al competiţiei a fost următorul: locul I


Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Muni-
cipiului București, locul al II-lea Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă al Judeţului Argeș și locul al III-lea Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă al Judeţului Teleorman (imaginea alăturată).

Având în vedere rezultatele obţinute de concurenţii lotu-


lui Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al
Municipiului București, Inspectorul Șef i-a felicitat și le-a transmis
ca pe viitor să se pregătească mai mult pentru a-și îmbunătăţi per-
manent tehnica și deprinderile specifice.
Competiţia s-a desfășurat în cele mai bune condiţii, nefiind
înregistrate contestaţii sau accidentări ale concurenţilor.
Premiile au fost înmânate de către șeful competiţiei,
Inspectorul Șef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al Municipiului București, care a felicitat
toţi paticipanţii pentru efortul depus și performanţele realizate.

DEALU SPIRII 103

102103 Concursuri etapa III - Voicu.indd 103 8/29/12 3:18:09 PM


Importanţa controlului intern
în cadrul unităţii, ca funcţie de
autoreglare a sistemului managerial
Col. dr. ing. Stelian Duduș
Lt. Cristian Claudiu Florea

1. Delimitări conceptuale Funcţia de planificare reprezintă un sistem de de-


Controlul, în accepţiunea lui semantică, este o anali- cizii privitoare la o serie de obiective și la viitoarele acţiuni,
ză permanentă sau periodică a unei activităţi, situaţii sau resurse și etape pentru realizarea acestora.
organizaţii, pentru a se urmări evoluţia acesteia și pentru Funcţia de organizare-coordonare înseamnă a
a se lua măsuri de îmbunătăţire. asigura coordonarea diverselor resurse (umane și mate-
În legislaţia din România, controlul intern este definit riale) în vederea atingerii unui obiectiv dat. Organizarea
ca reprezentând ansamblul formelor de control exercita- urmărește stabilirea și aplicarea complexului de măsuri
te la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabi- care asigură atingerea obiectivelor în condiţiile unei efici-
lite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia enţe maxime.
și cu reglementările legale, în vederea asigurării adminis- Funcţia de decizie asigură factorul comun al celor-
trării fondurilor publice în mod economic, eficient și efi- lalte funcţii și mijlocul de materializare a tuturor acţiunilor
cace; acesta include, de asemenea, structurile organi- de conducere.
zatorice, metodele și procedurile - Legea nr. 234/2010 Funcţia de informare, conformă principiului: can-
pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului titatea de informaţie primită este egală cu cantitatea de
nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financi- incertitudine înlăturată în luarea unei decizii. Sistemul de
ar preventiv. informare care stă la baza deciziilor reprezintă o cumula-
În procesul concret al conducerii, funcţia de control re cantitativă de date care se ordonează, se combină, se
intern este îndeplinită simultan și continuu, întrucât între compară și se prelucrează.
funcţiile manageriale există raporturi de corespondenţă și Funcţia de îndrumare și control asigură eficaci-
de trecere, în condiţii determinate, a unora în altele, într-o tatea măsurilor de planificare, organizare sau decizie.
relaţie de implicaţie, interdependenţă și complementarita- Îndrumarea poate fi realizată numai pe baza materialu-
te, după cum rezultă și în schema de mai jos: lui faptic concret, motiv pentru care exercitarea ei pre-
supune o acţiune de control, adică de observare, consta-
tare, analizare și interpretare a unor situaţii din realitatea
cercetată.
2. Principii ale controlului intern
Controlul intern este un proces care se conduce du-
pă următoarele principii:
a. Principiul organizării implică organizarea adec-
vată a fiecărei structuri, prin analiza organigramei care cu-
prinde și descrie toate structurile și manualele de proceduri
care definesc: responsabilităţile, delegările de competen-
ţă, sarcinile, modul de transmitere a informaţiilor etc.

104 DEALU SPIRII

104105 Control intern.indd 104 8/29/12 3:18:32 PM


b. Principiul autocontrolului presupune ca proce- existente în structurile inspectoratului, verificarea respec-
durile de control intern să cuprindă și proceduri de auto- tării prevederilor legale, verificarea îndeplinirii întocmai și
control, menite să descopere neregularităţile. la timp a dispoziţiilor, cunoașterea tuturor riscurilor de apa-
c. Principiul permanenţei implică stabilitate pen- riţie a disfuncţionalităţilor și modul de evitare a acestora.
tru procedurile de control intern în contextul în care este Controlul intern este un proces dinamic care se
eliminată rigiditatea și este asigurată adaptarea la schim- adaptează continuu la modificările cu care se confruntă
bările interne și externe apărute. o entitate, cu implicarea directă a conducerii și persona-
d. Principiul universalităţii determină aplicarea lului de la toate nivelurile organizaţiei, pentru a identifica
unor proceduri de control intern pentru toate persoanele im- și aborda riscurile și pentru a asigura în mod rezonabil
plicate în activităţile profesionale și pentru toate activităţile. că misiunea entităţii, precum și obiectivele generale au
e. Principiul informării presupune ca informaţia re- fost îndeplinite. Indiferent de natura sau mărimea entităţii,
zultată ca urmare a aplicării procedurilor de control intern să eforturile depuse pentru aplicarea unui control intern sa-
îndeplinească două calităţi: să fie verificabilă și să fie utilă. tisfăcător sunt legate de aplicarea unor bune practici, prin
f. Principiul armoniei constă în adaptarea continuă monitorizarea, evaluarea, adaptarea și actualizarea conti-
a controlului intern, avându-se în vedere riscurile care pot nuă a implementării acestora.
afecta sistemul și costurile implicate de introducerea proce- 4. Limitele controlului intern
durilor de control intern, comparativ cu costurile deficienţe- Controlul intern, indiferent de modul în care este
lor produse ca urmare a neefectuării controlului intern. conceput și funcţionează, poate oferi doar o asigurare re-
g. Principiul calităţii personalului este definit prin zonabilă și nu una absolută că obiectivele entităţii sunt în-
competenţă profesională și moralitate, calităţi care asigură deplinite. Probabilitatea de realizare a acestora este afec-
un control intern de calitate. Competenţa profesională impli- tată de limitele inerente ale controlului intern. Acest fapt
că obiective profesionale clar determinate, formare profesio- este acțiunea unor factori interni și externi care nu au fost
nală permanentă, motivare pentru îmbunătăţirea activităţilor. și nu au putut fi luaţi în considerare la proiectarea (conce-
3. Avantaje aduse de existenţa perea) controlului intern, cum sunt:
controlului intern în cadrul unităţii: – erori umane: neglijenţă, neatenţie, interpretări ero-
Controlul intern este un atribut al conducerii de la nate, erori de raţionament etc.;
toate nivelurile ierarhice. Toate persoanele care deţin func- – abuzul de autoritate manifestat de unele persoa-
ţii de conducere, indiferent de nivelul lor ierarhic sau de ne cu atribuţii de conducere, coordonare sau supervizare;
domeniul de activitate, trebuie să planifice, sa organizeze – limitarea independenţei în exercitarea atribuţiilor
și să coordoneze aplicarea măsurilor necesare și suficien- de serviciu;
te pentru a oferi o asigurare rezonabilă asupra faptului că – schimbări frecvente intervenite în mediul intern și
scopurile și obiectivele stabilite vor fi îndeplinite. cel extern al entităţii;
Controlul intern, datorită caracterului său sistematic – proceduri de control neadecvate;
și atotcuprinzător, răspunde nevoilor de informare ale per- – proceduri de control neadaptate sau adaptate și
soanelor care deţin funcţii de conducere și de execuţie, neaplicate;
favorizând dialogul dintre aceștia, asigurând transparenţă – costurile controlului intern.
și feed-back. Controlul intern trebuie să fie eficient, să nu deter-
Pe baza informaţiilor furnizate de controlul intern, mine costuri suplimentare și să permită economisirea mij-
conducerea are posibilitatea să-și fundamenteze decizii- loacelor materiale, financiare și umane. De altfel, poate
le manageriale referitoare la programele de activitate, la exista și situaţia de a proiecta un sistem bun de control
organizarea și coordonarea structurilor, la delimitarea res- intern, dar acesta să fie greșit înţeles și pus în practică de
ponsabilităţilor pe compartimente și persoane. către cei implicaţi în acea entitate (personal greșit instruit
De asemenea, prin controlul intern se asigura cu- în ceea ce privește implementarea controlului intern) sau
noașterea permanentă de către conducere a situaţiei reale tratat în mod formal.

DEALU SPIRII 105

104105 Control intern.indd 105 8/29/12 3:18:48 PM


Sistem electronic pentru localizarea
tuturor materialelor periculoase
și inflamabile
din zonele de competenţă
– S.E.M.M.P.I. –
Cpt. Virgil Sorin Mătea
Motto:
„Doar viaţa ce-o trăim pentru alţii este o viaţă ce merită să fie trăită.”
Albert Einstein

L
a momentul actual, multitudinea și cantităţile mari de substanţe chimice existente în anumite zone, în spe-
cial în cele urbane, cu aglomerări mari de persoane, pot reprezenta, în cazul unei situaţii de urgenţă, un
pericol major atât pentru viaţa și sănătatea populaţiei din zonă, cât și pentru membrii echipajelor chemate
să intervină pentru lichidarea efectelor negative ale situaţiei de urgenţă produse.
În condiţiile unui mediu urban trebuie să fie cunoscute starea și existenţa căilor de acces și evacuare ale clădirilor
în care sunt depozitate substanţe periculoase, schiţele 3D ale clădirilor cu destinaţia spaţiilor acestora, existenţa și sta-
rea instalaţiilor proprii de stingere (perdele de apă, sprinklere etc.), substanţele combustibile declarate de utilizatorul
clădirii, locaţiile punctelor vital vulnerabile ale clădirii (centrala termică, tabloul electric, depozitul de carburanţi, va-
na generală de gaze naturale etc.). Toate aspectele menționate mai sus sunt trecute în planurile de intervenţie, dar nu
pot fi folosite în timp real de structurile de intervenţie, acestea nefiind integrate într-o bază de date în format digital,
unde să poată fi accesate de mai multe persoane.
Majoritatea ţărilor europene au implementat sisteme informatice de localizare a poziţiei materialelor periculoa-
se depozitate în zonele industriale de pe teritoriul naţional. Utilizarea unui astfel de instrument de către structurile
specializate profesioniste reprezintă o necesitate clară, ceea ce s-a observat după tragedia de la Mari, unde șase pom-
pieri care și-au pierdut viaţa nu aveau nici cea mai vagă idee despre ce materiale urmează să stingă. Pe lângă cazul de
la Mari, care a arătat cât de tragică este lipsa unui astfel de mecanism, există și alte cazuri în care a fost pusă în pericol
sănătatea publică, generate de explozii la fabrici.
În 2010 un incendiu a izbucnit la o fabrică de materiale plastice din Limassol. Zona trebuia evacuată din cauza
produselor toxice rezultate în urma procesului de ardere, și anume clor, ceea ce nu s-a întâmplat. Prin urmare, zeci de
oameni au ajuns la secțiile de urgență ale spitalelor cu probleme respiratorii și arsuri.
Implementarea unei astfel de aplicaţii presupune ca operatorii economici să completeze datele necesare în for-
mularul software. Se cere utilizatorilor acestora să menționeze toate substanțele periculoase sau combustibilii care se
află în depozitele și spațiile lor, precum și locul exact unde sunt păstrate, împreună cu planul arhitectural al clădirii.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgență, atunci când este solicitat să intervină la un incendiu, va obține astfel
informațiile necesare în legătură cu locul exact al focarului (focarelor) incendiului, existența materialelor inflamabile
(explozibili, substanțe chimice, gaze toxice, oxidante, radioactive, combustibili etc.), gradul de periculozitate al fiecărei

106 DEALU SPIRII

106109 SEMMPI - Matea.indd 106 8/29/12 3:19:15 PM


substanțe, informații despre mediul înconjurător și clădirile învecinate, care pot fi și ele în pericol, amplasarea exactă a
gurilor de alimentare cu apă pentru autospecialele pompierilor și a substațiilor electrice sau ale altor operatori econo-
mici, furnizori de utilităţi publice. Datele obținute, după ce sunt procesate de comandantul intervenţiei, vor fi utilizate
pentru planificarea acțiunilor de intervenţie.
Din punct de vedere al efectelor negative ale unei asemenea situații de urgență asupra populației și mediului în-
conjurător, acestea sunt mai mari dacă evenimentul se produce într-o localitate sau în imediata apropiere, deoarece
numărul persoanelor afectate este mai mare, iar impactul asupra activităților desfășurate în zona respectivă și asupra
infrastructurii este deosebit, revenirea la un climat normal implicând foarte multe resurse, în special materiale.
O asemenea aplicație poate fi apreciată și ca un instrument al prevenirii unor astfel de evenimente, deoarece in-
spectorii de prevenire cunosc în timp real cantitatea și tipul materialelor periculoase transportate, deținute sau folosite
de societățile comerciale, iar activitatea de control poate fi pregătită din timp, pe baza datelor existente în sistem.
Implementarea unei astfel de aplicaţii ar elimina foarte multe riscuri existente în activitatea de transport a
substanțelor periculoase, facilitând monitorizarea de către serviciile profesioniste și organele de poliție. Un exemplu
de menționat este cazul de la Mihăilești, în care foarte multe persoane, inclusiv din rândul pompierilor, și-au pierdut
viața, iar pagubele materiale au fost semnificative, suflul exploziei simțindu-se la o distanță foarte mare. Ne putem
imagina consecințele dacă acest eveniment ar fi avut loc în interiorul unei localități, care ar fi fost numărul persoane-
lor decedate și valoarea pagubelor. Cu siguranță, toate acestea ar fi fost mult mai grave.
Suntem conștienți de faptul că, în interiorul unor localități sau în imediata apropiere, există agenți economici
care dețin cantități mult mai mari de substanțe periculoase. Este suficient să ne imaginăm care ar fi efectele în cazul
unui incendiu sau în altă situație de urgență.
Procedural, în momentul primirii unei sesizări cu privire la existența unui incendiu, se demarează o serie de
activităţi care sunt prezentate în imaginile de mai jos.

DEALU SPIRII 107

106109 SEMMPI - Matea.indd 107 8/29/12 3:19:43 PM


După cum este evidenţiat în imagini, un rol extrem de important îl reprezintă documentarea intervenţiei.
Scopul unui astfel de sistem este tocmai acela de a facilita documentarea, astfel încât aceasta să fie cât mai vastă
din punct de vedere al informaţiilor oferite, dar cât mai puţin consumatoare de timp. Toate informaţiile existente, ti-
părite pe hârtie, vor fi transformate în informaţii digitale mult mai ușor de stocat și accesat.
Din punct de vedere funcţional, acest sistem va conţine informaţii referitoare la:
➢ lista tuturor obiectivelor industriale și a instituţiilor publice din zona de competenţă a inspectoratului;
➢ localizarea cu precizie, pe hartă, a poziției obiectivelor industriale și a instituţiilor publice;
➢ planurile și structura clădirilor;
➢ lista substanţelor folosite în procesele de producţie și clasificarea acestora din punct de vedere al riscului de
producere și propagare a incendiului;
➢ locaţia în care aceste substanţe sunt depozitate;
➢ datele de contact ale responsabilului unităţii respective;
➢ lista și poziţionarea pe hartă a tuturor hidranţilor din zona de competenţă a inspectoratului.
Fiind încărcate în portal toate aceste informaţii, fiecare utilizator va introduce, prin intermediul calculatorului
sau al unui terminal mobil (tableta PC), adresa unde a fost sesizat un incendiu și vor fi afișate pe o hartă locaţia exactă,
vecinii, planurile clădirii etc. Această documentare pentru pregătirea intervenţiei poate fi realizată înainte de plecarea
din subunitate a echipajelor de intervenţie, dar și în timpul deplasării la locul intervenţiei, folosind terminalele mobile
care vor fi în permanenţă în contact cu sistemul central.
Luând în considerare necesitatea asigurării confidenţialităţii datelor, precum și cerinţa de asigurare a unui sistem
de securitate performant, una dintre activităţile critice în planificarea infrastructurii este de formulare a cerinţelor și
criteriilor de securitate care trebuie îndeplinite. În acest scop, se va defini un set de necesităţi și cerinţe de securitate
care va trebui să fie respectate și implementate. Standardele de securitate IT vor include, dar nu se vor limita la aces-
tea, următoarele domenii:
➢ controlul accesului, incluzând reguli de acordare/ revocare a accesului;
➢ managementul utilizatorilor;
➢ managementul parolelor;
➢ copii de siguranţă și restaurare a informaţiilor, incluzând arhivarea;
➢ configurarea echipamentelor IT;
➢ reguli de utilizare a resurselor informatice.
Schematic, arhitectura unei astfel de soluţii ar fi următoarea:

108 DEALU SPIRII

106109 SEMMPI - Matea.indd 108 8/29/12 3:20:49 PM


În cazul existenţei materialelor periculoase, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă va ști dacă trebuie evacuată
zona, dacă trebuie permis accesul membrilor săi în spaţiile în care s-a produs situaţia de urgenţă, va stabili tipurile de
forţe și mijloacele necesare intervenţiei, zonele de siguranţă sau tipul substanţelor stingătoare care urmează a fi folosi-
te. Este evident că în absenţa unui astfel de sistem, intervenţia se face orbește, ceea ce are ca rezultat expunerea pom-
pierilor și a locuitorilor din zonă la riscuri grave.
Pe lângă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, beneficiari mai pot fi și alte agenţii cu funcţii de sprijin în ges-
tionarea situaţiei de urgenţă.
Ca dezvoltare ulterioară, se poate avea în vedere includerea informaţiilor detaliate cu privire la clădirile reziden-
ţiale și interconectarea cu alte baze de date de profil.
Aplicaţia poate fi instalată pe un sistem informatic computerizat mobil, iar comandantul intervenţiei va putea
accesa aplicaţia din momentul începerii deplasării sau la locul intervenţiei, printr-un singur click pe harta zonei, loca-
lizând astfel clădirea în care a izbucnit incendiul și aflând toate informațiile necesare pentru pregătirea operațiunii de
stingere. În funcție de materialele care ard, pompierii vor aloca numărul și tipul de forţe și mijloace necesare, iar ope-
ratorii economici care furnizează utilităţi publice vor fi informaţi pentru întreruperea alimentării cu energie electrică
și creșterea presiunii la gurile de hidrant din zona incendiului sau alte operaţiuni care sprijină serviciile profesioniste
pentru lichidarea și limitarea efectelor negative ale situaţiei de urgență.
În cazul în care există materiale periculoase, serviciile profesioniste vor ști dacă trebuie evacuată zona, dacă tre-
buie să permită membrilor săi accesul în spațiu sau să folosească alte mijloace de stingere, de exemplu, pe calea aeru-
lui. Este evident că în absența unui astfel de sistem, stingerea se face orbește, ceea ce are ca rezultat expunerea pompi-
erilor și a locuitorilor din zonă la riscuri grave.

Pe hărțile de înaltă rezoluție pot fi amplasate unitățile industriale, precum și date despre zonele rezidențiale sau
comerciale.
În ceea ce privește explozibilii aflați în unități militare, aceștia pot fi înregistrați în sistem fără pierderea secretu-
lui, întrucât datele pot fi blocate și deschise numai când serviciile de urgenţă profesioniste sunt alertate pentru limita-
rea și înlăturarea efectelor negative ale unei situaţii de urgenţă produse într-o astfel de zonă.

DEALU SPIRII 109

106109 SEMMPI - Matea.indd 109 8/29/12 3:21:06 PM


I.P.A. – liant determinant în întărirea
relaţiilor interinstituţionale
Lt. Artur Vladimir Sedei

Î
n perioada 28.05. – 02.06.2012, la invitaţia președintelui regiunii IPA Venetto, o delegaţie din partea
ISUMB – Regiunea 14 Română s-a deplasat în Italia pentru o serie de întâlniri protocolare cu nume-
roși reprezentanţi ai autorităţilor din regiunea Venetto.
S-au purtat discuţii pe marginea întăririi relaţiilor de colaborare româno-italiene, a importanţei
Asociaţiei Internaţionale a Poliţiștilor în deschiderea orizonturilor lucrătorilor în domeniul siguranţei po-
pulaţiei din întreaga lume și, nu în ultimul rând, asupra situaţiilor de urgenţă, cauzate de producerea unor
puternice seisme, cu care s-a confruntat ţara gazdă în perioada respectivă și a liniilor generale în care aceas-
ta este gestionată de către instituţia pompierilor.
A fost remarcabilă solicitudinea gazdelor italiene, în ciuda momentelor dramatice trăite de către conce-
tăţenii lor și a încărcăturii emoţionale puternice pe care acestea o resimţeau.

Prim adjunctul ISUMB și președintele IPA Regiunea 14


împreună cu reprezentanţi IPA din regiunea Venetto

110 DEALU SPIRII

110113 Vizite Italia - Sedei.indd 110 8/29/12 3:21:58 PM


Pe lângă intrarea în contact cu fascinanta bogăţie istorică și culturală a Italiei, vizitele oficiale purtând
delegaţia prin orașe de renume: Padova, Verona sau Veneţia, reprezentanţii Regiunii 14 IPA au avut nume-
roase întâlniri cu reprezentanţi ai IPA sau ai instituţiilor de ordine și siguranţă publică din regiune.

Suveniruri oferite de către reprezentantul Poliţiei Statale Padova

De asemenea, nu puteau să lipsească din programul bogat vizite la cazarme de pompieri din Padova
și Veneţia, însoţite de prezentări ale tehnicilor și tacticilor de intervenţie și ale managementului specific al
situaţiilor de urgenţă. Schimburile de experienţă au fost în mod deosebit apreciate de ambele părţi, ajungân-
du-se negreșit la concluzia că perfecţionarea și completarea cunoștinţelor nu încetează și nu trebuie să înce-
teze niciodată. Totodată, prin amabilitatea gazdelor noastre, o parte a delegaţiei române a însoţit un echipaj
de comandă al pompierilor din Padova la intervenţii de estimare a posibilelor daune provocate de cutremure
la structuri, la monumente istorice sau lăcașe de cult.

Instantanee cu dotările pompierilor din Padova...

DEALU SPIRII 111

110113 Vizite Italia - Sedei.indd 111 8/29/12 3:22:22 PM


...și Veneţia

Un moment emoţionant a fost reprezentat de o vizită la un spital de pediatrie dedicat copiilor bolnavi
de cancer. Pompierii italieni sunt parteneri oficiali UNICEF și organizează regulat astfel de evenimente, iar,
cu această ocazie, copiii de la Departamentul de Pediatrie Universitar din Padova au avut ocazia să cunoască
și să se joace cu pompieri dintr-o altă ţară.
Dintre întâlnirile protocolare organizate, merită remarcate cele cu reprezentanţii instituţiilor primă-
riilor din Abano Terme și Veneţia, precum și cea cu prefectul regiunii Venetto.

Schimb de plachete între președintele IPA Regiunea 14 și


primarul din Abano Terme

112 DEALU SPIRII

110113 Vizite Italia - Sedei.indd 112 8/29/12 3:22:47 PM


Întâlnire găzduită de primăria din Verona între delegaţia română
și reprezentanţi ai autorităţilor publice, locale și regionale

În cadrul ultimei seri petrecute de către delegaţia română în Italia, s-au realizat schimburi de cadouri,
deosebit de apreciate de ambele părţi și s-au oferit cele mai calde urări de bine, precum și promisiunea ca, în
viitor, astfel de iniţiative să continue.

Prim adjunctul ISUMB și


locţiitorul comandantului pompierilor din Padova

DEALU SPIRII 113

110113 Vizite Italia - Sedei.indd 113 8/29/12 3:23:11 PM


A
sociaţia „Dealul Spirii” a Capitalei a fost înfiinţată în anul 2001 prin liberul consimţamânt al unui
număr de 50 de membri fondatori, cu scopul principal de întrajutorare pentru membrii asociaţiei și
pentru membrii familiilor acestora (soţ/ soţie, copii și părinţi) aflaţi în situaţii deosebite, desfășurării
activităţilor cultural-educative, recreative, de promovare și protejare a tradiţiilor membrilor asociaţiei.
Asociaţia și-a mărit an de an numarul de membri, ajungând în luna iunie 2012 la un număr de aproape 2400.
Printre cele mai importante scopuri îndeplinite în cei peste 11 ani de funcţionare a fost ctitorirea, prin contribu-
ţia susţinută a membrilor și ajutorul sponsorilor, a bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul
Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș”, finalizată și sfinţită în anul 2009.
Asociaţia ajută anual, în medie, 450 de membri aflaţi atât în situaţii dificile (intervenţii chirurgicale, tratamente
medicale, decese), cât și în situaţii fericite (nașteri).
În anul 2012, în scopul particularizării identităţii proprii și a activitaţilor desfășurate, a fost definitivată sigla
reprezentativă a asociaţiei. Aceasta reprezintă sinteza scopului principal al asociaţiei, și anume întrajutorarea
membrilor săi.
Este materializată simplu și sugestiv, sub forma unor mâini puternice care susţin și protejează membrii, aparţinând
tuturor specialităţilor, pe un scut de culoare roșu-bordo, culoarea reprezentativă a armei, întregul ansamblu fiind
înconjurat de textul auriu, reprezentând denumirea.
Sunt folosite, în afara fondului, alte două culori, roșu și bleu-navy, culorile specifice uniformelor de intervenţie.
Sigla folosește și doua culori metalice, și anume auriul, reprezentând forţa și nobleţea și argintiul, reprezentând devo-
tamentul și corectitudinea.
Asociaţia dorește să mulţumească membrilor săi Ovidiu Pană, Bogdan Alin și Stelian Duduș, pentru aportul
deosebit în realizarea grafică a „cărţii sale de identitate”.
Președintele asociaţiei, Cristian Tosu

ASOCIATIA „DEALUL SPIRII” A CAPITALEI


Sediul: București, Calea 13 Septembrie nr. 135, sector 5,
Tel: 0374.140.011, Fax: 021.316.57.34
114 DEALU SPIRII email: asdsc2001@yahoo.com

114114 insemn asociatie.indd 114 8/29/12 3:23:41 PM


115115 cop 3 Sponsori.indd 115 8/29/12 3:24:25 PM
116116 cop 4.indd 116 8/29/12 3:25:19 PM

S-ar putea să vă placă și