Sunteți pe pagina 1din 10

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2023
Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului


dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind transportul
rutier de mărfuri, semnat la Lyon la 29 iunie 2022
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 14 alin. (2) din Legea nr. 595/1999 privind tratatele
internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Președintelui Republicii Moldova spre examinare


proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și
Uniunea Europeană privind transportul rutier de mărfuri, semnat la Lyon la
29 iunie 2022.

Prim-ministru DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
și integrării europene Nicolae POPESCU

Ministrul infrastructurii
și dezvoltării regionale Lilia Dabija

Y:\007\ANUL 2023\HOTĂRÂRI\7055\7055-redactat-ro.docx
3

Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea
Europeană privind transportul rutier de mărfuri,
semnat la Lyon la 29 iunie 2022

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. 1. – Se ratifică Acordul dintre Republica Moldova și Uniunea


Europeană privind transportul rutier de mărfuri, semnat la Lyon la 29 iunie 2022.

Art. 2. – Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va întreprinde


măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Acordului nominalizat.

Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va notifica


Comisiei Europene ratificarea Acordului menționat.

Art. 4. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Președintele Parlamentului

Y:\007\ANUL 2023\HOTĂRÂRI\7055\7055-redactat-ro.docx
Expunere de privind oportunitatea roti/icdrii
lcotiue
Acordului intre Repabrico Mordiva si (Jniunea iuropeand
privind transportul rutier de mdrfuri

A. Descrierea tratatului
L Informa(ii generale:
Acordul intre Republica Moldova qi uniunea Europeand
privind transportul rutier de
mdrfuri este un tratat ce a fost semnat la data de
29 iunie, la Lyon de cdtre domnnul Andrei
spinu, Ministrul Infrastructurii gi Dezvoltdrii
Regionale.

Respectivul ttatat a fost incheiat in vederea


depd;irii blocajelor de transport cu care se
confruntd operatorii de transport rutier de marft
din Moldova, in urma agresiunii militare
intreprinse de cdtre Federafia Rusd in Ucraina

in contextul agresiunii militare a Federafiei Ruse


asupra ucrainei si repercusiunilor asupra
statelor din Europa de est, uniunea Europeand,
,..'unor.6nd perturbdrile importante cu
care se confruntd sectorul transporturilor
dirn Republica Moldova precum si imposibilitatea
efectudrii operafiunilor de transport
.prin ucraina pentru exporturile moldoveneqti ;i
necesitatea urgentd a operatoriloi moldoveni
de u-pi onoru in continuare contractele de
furnizate de mdrfuri, in special a produs.tor ug.ir;t.,
prin utilizarearutelor alternative pe
teritoriul Uniunii Europene, s-a-decis inchei"erea
unui tratat pe acest domeniu ?ntre
Republica Moldova qi Uniunea Europeand.

a) Pirfile la tratat' Pdr{ile Acordului privind


transportul rutier de mdrfuri sunt Republica
Moldova qi lJniunea Europeand.

b) Nivelul tratatului. Acordul intre Repuhlica Moldova


qi uniunea Europeana privind
transporlul rutier de mdrfuri este un tratat interstatal.

c) Forma qi structura tratatului. Acordurl este constituit


din prearnbul qi 12 articole.
Structuraacestuia este in concordantd cu rigorile prevdzute
de art. 6 din Lege anr. 59511999
privind tratatele interna{ionale ale Republici i Moldova.

2. Informulii privirttl con(inutul tratatului:

a) obiectul qi scopul tratatului. Acordul enunfat privind


transportul rutier de mdrfuri
reglernenteazd" modul de efectuare a transporturilor
rutiere de mdrfuri intre uniunea
Europeand gi Republica Moldova in regirn t,ilateral
qi ftanzit,precum qi condifiile fafd de
operatorii de transport rutier care urme azd, sitpresteze
servicii de transport in acest sens.
b) Tratatele in vigoare pe care este menit sr le implemen
teze, sd Ie amendeze sau
substituie' Prezentul Acord nu preconizeazd implementarea,
amendarea sau substituirea
altor ttatate.

c) Termenul de valabilitate, modul de incetare qi prelungire


a vatabilitifii tratatului.
Prezentul Acord se aplic[ provizoriu de la datasemndrii
lui p6nd la datade 3 I martie 2023,
termen stabilit inifial. insd, la data de 15 ianuarie 2022irrcadrul
comitetului mixt RM-UE,
instituit in baza Acordului intre Republica Moldova qi
uniunea European6 privind
transportul rutier de mdrfuri, conform Deciziei nr.212022 din 15 ianuarie 2022 a fost decisa
prelungirea duratei de aplicare provizorie a Acordului pdnd la 30 iunie 2024.

in ceea ce {ine de stabilirea acestor termene de aplicare a Acordului, se men}ioneazd cd,


cel pulin trei luni inainte de expirarea acordului, Pdrjile se consultd pentru a evalua
necesitatea reinnoirii acestuia. in acest scop, Parfile se consultb in cadrul comitetului mixt
prevdzut la articolul 6 alineatul (2) din Acord, pentru a evalua qi a decide necesitatea
continudrii prezentului tratat.

d) Modul de amendare a tratatului. Prezentul Acord nu prevede expres modalitatea de


modificare a sa, insd in corespundere cu articolul 6 al Acordului, Comitetul mixt
supravegheazd qi monitorizeazd executarea Ei punerea in aplicare a prezentului acord qi
revizuiegte periodic funclionarea prezentului acord ludnd in considerare obiectivele
acestuia.

B. Analiza de impact

l. Irtforma(ii generale :

a) Actualitatea tratatului. in prezent, relafiile bilaterale in domeniul transportului rutier


cu majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene sunt reglementate inbazaAcordurilor
bilaterale interguvernamentale, care stabilesc diferite condifii pentru efectuarea
operafiunilor de transport rutier.

in special, acestea stabilesc cd transporturile rutiere de mdrfuri urmeazd a fr realizate doar


in baza autoiza[iilor de transport rutier. Cotele de autorizafii se stabilesc in cadrul
negocierilor, in baza principiului parita{ii ;i, in mare parte, sunt insuficiente pentru
operatorii de transport rutier din Republica Moldova.

Odat[ cu declanqarea conflictului din Ucrainra, lanfurile de aprovizionare 9i principalele cdi


de transport au avut de suferit in mod direct. Operatorii de transport rutier din Republica
Moldova fiind obligaii sa ocoleascd teritoriul acestei !dri.
Ca urmare, rutele disponibile implicd obligatoriu traversarea teritoriului Uniunii Europene,
iar caefect cotele de autorizalii negociate anterior au fost epuizate in termen de 2 luni.
Pentru a minimiza impactul asupra operatorilor de transport rutier, Ministerul
Infrastructurii qi Dezvolt[rii Regionale a lansat un apel cdtre statele membre UE, qi
Comisarul european pentru transport pentru liberulizarea tranzitului pentru transportul
rutier de mdrfuri perrtru operatorii de transport din Republica Moldova.

b) Scopul final al incheierii tratatului. incheierea Acordului va contribui la


reglementarea modului de organizare a serviciilor de transport rutier de mdrfuri

c) Existen{a sau inexisten{a unor alte opfiuni alternative de reglementare decfit


tratatul. Nu au fost identificate alte opliuni alternative de reglementare dec6t Acordul
vizat.

d) Necesitatea incheierii unor tratate sau documente subsecvente, cum ar fi


protocoalele de implementareo anexele, regulile qi moclul de aprobare qi punere in
aplicare a acestora. in temeiul articolului 6 al Acordului, se constituie Comitetul Mixt,
gur. 5upruu egheazd"qi monitorizeazdexecutarea qi punerea in aplicare a prezentului Acord
qi revizuieqte periodic func{ionarea acestuia, consecvent qi adoptd decizii prin consens.
Deciziile Comitetului Mixt sunt obligatorii pentru Pdrfi, care iau toate mdsurile necesare
pentru a le pune in aplicare.

e) Tratatele similare incheiate cu pIr{i ter{e sau dintre pnrfi ter{e, precum qi analiza
practicii existente qi a impactului asupra acestora, fie pIr{ile care s6nt sau doresc si
devini parte la un tratat multilateral, a ciror practici ar putea fi urmati. Menfiondm
cd, Republica Moldclva dispune de acorduri interguvernamentale incheiate in domeniul
privind transportul rutier de mdrfuri cu majoritatea fdrilor europene qi cu fdrile CSI. in acest
sens, Acordul dintre Republica Moldova qi Uniunea Europeand privind transportul rutier
de mdrfuri este un tratat interstatal, multilateralincheiat pentru o perioadd determinat5, care
oferd operatorilor de transport libertate de circulafie pentru exporturile moldovene;ti, prin
utilizarea rutelor alternative pe teritoriul Uniunii Europene.

l) Descrierea succinti a principalelor drepturi qi obliga{ii pe care le genereazi


tratatul. Acordul vizat oferd drepturi operatorilor de transport rutier de rndrfuri care
beneficiazd de opera{iunile de transport rutie:r de mdrfuri precum: deplasdri cu incdrcbturd
efectuate cu un vehicul al cdrui punct de plecare qi punct de sosire se afld pe teritoriul a
doua pdrfi diferite, cu sau frrd tranzitarea teritoriului unei ldri terfe; (b) deplasdri cu
incdrcdturd efectuate cu un vehicul de pe teritoriul pdrlii de stabilire cdtre teritoriul aceleia;i
pdrji, cutranzitarea teritoriului celeilalte pdrli; (c) deplas[ri cu incdrcdturd efectuate cu un
vehicul cdtre sau dinspre teritoriul pdrfii de stabilire spre teritoriul unei !6ri terle, cu
tranzitarcateritoriului celeilalte pltr[i; (d) deplasdri fbrd incdncdturd efectuate cu un vehicul
in legdturd cu deplasdrile menfionate la literele (a), (b) ;i (c).
g) Modul de solu{ionare a clisputelor sau inexisten(a unor astfel de prevederi. Potrivit
art. 7 din Acord , in cazul in care apare un Jlitigiu intre Parli cu privire la interpretarea Ei
aplicareaprezentului Acord, se aplicd mutatis mutandis dispozifiile de la titlul V capitolul
14 din Acordul de asociere RM/UE"

h) Scopul teritorial al tratatului (teritoriul pir{ilor de aplicare a tratatului). Obiectivul


prezentului .Acord este de a facilita temporar transport.ul rutier de mdrfuri intre teritoriul
Uniunii Europene qi cel al Republicii Moltdova, precum qi pe teritoriile acestora, prin
acordarea unor drepturi suplimentare in mal.erie de tranzit qii de transport de rndrfuri intre
pdrli operatorilor stabilili pe teritoriul uneia dintre pdrti, ca urmare a repercusiunilor
rdzboiului de agresiune purtat de Rusia impotriva Ucrainei qi a perturbdrilor semnificative
cauzate de acesta in sectorul transportului rutier din Republica Moldova.

i) Eventuala urgen{5 a punerii in vigoare a Acordului. in scopul susfinerii qi incurajbrii


operatorilor de transport rutier, prin oferir:ea oporlunitdfilor de activitate in condiliile
actuale impuse de utza de securitate din regiune a Republicii Moldova, Ministerul
Infrastructurii qi Dezvoltdrii Regionale a solicitat suportul Consiliului European in
asistarea Republicii Moldova in obfinerea unui regim lib,enlizat pentru transportul de
mdrfuri pe teritoriul statelor europene.

Actualul rdzboi din Ucraina obligd operatorii de transport rutier moldoveni sd identifice
rute alternative pentru a evita tanzitareateritoriului Ucrainei, care a fost pdnd in februarie
2022 singura modalitate de a ajunge pe pie{ele farilor ter{e din estul Ucrainei. Acest lucru
pune in pericol executarea contractelor pe termen lung pentru fumizarca de m[rfuri (in
special produse agricole) cu partenerii comer:ciali din alte state. in acest sens, incheierea si
aplicarea Acordului este o necesitate indispensabila.

2. Aspectul politic, cultural ;i social:


a) Efectele Acordului asupra rela{iilor bilaterale qi multilaterale ale Republicii
Moldova, inclusiv in context interna{ional qi regional. Acordul intre Republica Moldova
qi Uniunea Europeand privind transportul rutier de mdrfuri presupune interac{iuni de
fortificare a relaliilor cu statele membre - UE.

b) Impactul asupra societl(ii, anumitor grupuri sau sectoare ale societl{ii, culturii qi
dezvoltdrii umane. Acordul contribuie la consolidarea relaliilor dintre transportatorii
rutieri de mdrfuri in Republica Moldova Ei Uniunea liuropeand. in acest context,
conqtientizdm importanfa transportului pentru dezvoltarea reciproc avantajoasd a relafiilor
comerciale Ei economice intre cele doud state. Prin liberalizarea transportului de rndrfuri
intre Republica Moldova qi Uniunea Europeand sunt stimulafi operatorii de transport rutier,
prin oferirea oportunitalilor de activitate in condifiile actuale impuse de qiza de securitate
din regiune.

c) Efectele asupra situa{iei social-politice din Republica Moldova. Documentul in cauzd


nu are ca scop abordarea problemelor de ordin politic sau social.

d) Necesitatea sau existen{a unor consultiri publice asupra tratatului. Reieqind din
urgenfa incheierii qi aplicdrii in termeni proximi a respectivului Acord, consultdri publice
nu au fost desfrqurate, de cdtre ambele pFr[r - RM qi UE.

3. Aspectul economic;i de mediu:

a) Importan{a domeniului de reglementare a tratatului pentru economia Republicii


Moldova. Avdnd in vedere agresiunea rnilil.ard intreprinsd de Rusia impotriva Ucrainei,
situafia transporturilor a devenit foarte dificild pentru R.epurblica Moldova. Rdzboiul din
Ucraina obligd operatorii de transport rutier moldoveni sd caute rute alternative pentru a
evrtatranzitarea teritoriului Ucrainei, care a lbst p6nd in februarie 2022 singura modalitate
de a ajunge pe piejele {Srilor terle din estul Ucrainei.

Cu toate acestea, transpofiatorii moldoveni nu dispun de autorizaJii suficiente pentru


ftanzitul necesar al statelor membrq prin care un astfel de tranzit ar fi necesar. Acest lucru
pune in pericol executarea contractelor pe termen lung pentru furnizarea de mdrfuri (in
special produse agricole) cu partenerii comerciali din alte state.

De asemenea, existd o necesitate tot mai mare de operafiuni de transport intre Republica
Moldova Ei Uniunea Europeand, pentru care actualul set de autorizafii nu mai corespunde.
Extinderea drepturilor de transport pentru operatorii de transport rutier din Republica
Moldova qi acordarea de drepturi reciprooe pentru operatorii de transport rutier din
Uniunea Europeand, permite exportul qi importul m[rfurilor in Republica Moldova, ceea
ce este, prin urmare, qi in interesul Uniunii Europene.

b) Consecin{ele pozitivenegative pentru economia Republicii Moldova, precum qi


Ei
pentru mediu, inclusiv evaluirile aproximative ale acestora. Acordul men{ionat
permite transportatorilor !6rii noastre sd circule in spaliul Uniunii Europene fdrd autoriza[ii,
prin ce se vor reduce costurile opera{ionale ale operatorilor de transport rutier. Acest fapt
va stimula creqterea exporturilor spre ldrile [JE, ln special in contextul regional existent.
Ca consecinle indirecte negative se poate menfiona majorarea fluxului de transport prin
punctele de trecere a frontierei, respectiv se pot atesta situalii cind se va majora timpul de
aEteptare in unele puncte.

c) Beneficiile directe qi indirecte pentru economia Republicii Moldova ob{inute in


procesul de implementare a tratatului cu evaluarea cantitativi se calitativl a
acestora. Acordul defineqte domeniile de cooperare, iar in procesul de implementare
faciliteazd consolidarea relaJiilor de colaborare intre state in domeniul transportului rutier
de mdrfurt in baza unor condifii egale qi avantajului reciproc. Monitorizarea Acordului
aratdcd,in acest sens Republica Moldova a iniliat redireafionLarea comerfului cdtre Uniunea
Europeand ;i, prin urmare, a contribuit la integrarea progresivd a economiei noastre.

d) Perspectiva dezvoltirii fructuoase a relafiilor in domeniul de reglementare a


tratatului. Obiectivul prezentului Acord este de a facilita temporar transportul rutier de
mdrfuri intre teritoriul R.epublicii Moldova qi cel al Uniunii Europene, prin acordarea unor
drepturi suplimentare in materie de tranzit qi de transport de mdrfuri intre pdrfi operatorilor
stabilili pe teritoriul uneia dintre pdr[i, ca urmare a repercusiunilor rdzboiului de agresiune
purtat de Rusia impotr:iva Ucrainei qi a perturbdrilor semrrificative cauzate de acesta in
sectorul transportului rutier din Republica Moldova.

4. Aspectul normaliv:

a) Compatibilitatea tratatului cu prevederile Constitu{iei Republicii Moldova.


Acordul este compatibil cu prevederile Constituliei Republicii Moldova.

b) Compatibilitatea tratatului cu Carta ONU, cu alte tratate in vigoare pentru


Republica Moldova, cu angajamenteler Republicii Moldova asumate la nivel
interna{ional qi regional. Acordul corespunde normelor de drept internafional public,
inclusiv cu Cartea ONIJ ;i nu vine in contradicfie tratatele la care Republica Moldova este
parte.

c) Compatibilitatea tratatului cu legisla{ia Uniunii Europene. Acordul intre Republica


Moldova qi Uniunea Europeand privind transportul rutier de mlrfuri este compatibil
legislafia Uniunii Europene.

d) Existen{a actelor normative interne care necesiti a fi aduse in concordanfi cu


prevederile tratatuluio cu indicarea expresi a actelor normative qi prevederilor
acestora care urme azil a fi modificate, completate sau abrogate. Prevederile Acordului
prenotat sunt compatibile cu normele jur:idice na{ionale ;i nu necesitd modificarea,
completarea Sau abrogarea actelor normative interne in acest sens.

e) Necesitatea adoptirii unor acte normative noi in vederea implementlrii eficiente a


prevederilor tratatului. Implementarea Aoordului vizatnu necesitd adoptarea unor acte
normative noi.
l) Necesitatea sau existen{a unui plan de ac{iuni privind asigurarea compatibintnfli
tratatului. Reieqind din aspectul normativ al Acordului care nu vine in contradicfie cu
legislalia naliona16 qi tratatele internalionale la care Republica Moldova este parte, nu este
necesard aducerea in concordan\d a actelor norrnative existente sau adoptarea de acte noi
in vederea implementdrii eficiente a Acordului.
Astfel, nu existd necesitatea elabordrii unui plan de acliuni privind asigurarea
comp atibilit6!ii tratatului "

g) Posibilitatea qi necesitatea formulirii unor rezerve sau declara{ii in cazul unui


tratat multilateral. in vederea implementdrii Acordului intre Republica Moldova Ei
Uniunea European[ privind transportul rutier de mdrfuri nu este necesard formularea unor
rezerve sau declarafii in acest sens.

6. Aspectul jinanciar:
a) Beneficiile qi angajamentele financiare pe care le presupune tratatul. Acordul nu
implicd obligaf iuni fi nanciare suplimentare pentru Republica Moldova.

b) Evaluarea comparativil, p6ni la intrarea in vigoare a tratatului ;i dupi aceasta, a


riscurilor qi costurilor, in special a cheltuielilor din bugetul de stato local, asigurlrilor
sociale de stat qi altor fonduri publice, precum qi a veniturilor aqteptate in contextul
implementlrii tratatului. Actual, o evaluare comparativd a cheltuielilor din bugetul de
stat, precum qi a veniturilor aqteptate in contextul implementdrii Acordului intre Republica
Moldova qi Uniunea European[ privind transportul rutier de mdrfuri, nu a fost estimatd.

c) Misurile intreprinse pentru reducerea costurilor qi riscurilor. Corespunzdtor


articolului 9 din Acordul vizat, fiecare Parte poate lua mdsuri de salvgardare adecvate in
cazul in care se considerd cd operaJiunile de: transport efectuate de operatorii de transport
rutier de mdrfuri ai celeilall.e pdrli reprezirftd o ameninlarc la adresa siguran{ei rutiere.
Mdsurile de salvgardare trebuie sd fie luate cu respectarea deplind a dreptului internafional,
sd fie proporlionale gi limitate.

d) Impactul asupra importurilor qi exporturiloro mediului de afaceri qi impactul


indirect asupra sisternului fiscal. Prezentul acord se aplic[ tranzitului qi transportului
rutier internafional de mdrfuri intre pdr{i electuate contra cost in numele unui ter! qi nu
aduce atingere aplicdrii normelor stabilite de sistemul de cote multilaterale al Conferinlei
Europene a
Miniqtrilor Transporturilor in cadrul Forumului Internafional al
Transporturilor. Transportul rutier de mdrfuri in interiorul unui stat membru al Uniunii
Europene sau intre statele membre ale lJniunii Europene nu intrd in domeniul de aplicare
al prezettului acord. Tranzitul prin teritoriul celeilalte par{i pentru transportul de rndrfuri
intre fdri terfe nu este reglementat de prezentul acord.

Aplicarea Acordului distinge un impact pozitiv asupra importurilor qi exporturilor, in acest


sens Republica Moldova a inceput redirecfionarea comerfului cdtre Uniunea Europeando
contribuind astfel la integrarea progresivd a economiei noastre cdtre piafa europeanS.

e) Cheltuielile necesare pentru realizarea ac{iunilor legate de aspectul normativ,


institu{ional qi organizatoric ale tratatului. in vederea tealizdrii ac{iunilor legate de
aspectul norrnativ, institu{ional ;i organizatr>ric ale Acordului nu se necesitf, cheltuieli in
acest sens.

7. Aspectul temporar:

a) Etapele qi termenele realizlrii misurilor preparatorii pAnI la qi dupl intrarea in


vigoare a tratatului, indispensabile pentru punerea in aplicare a acestuia. Pdrfile
ratifrcd' sau aprobd prezentul acord in conformitate cu propriile proceduri. Prezentul acord
intr[ in vigoare la data la care pdrJile Ei-au notificat reciproc indeplinirea procedurilor lor
juridice interne necesare in acest sens.

in pofida alineatului (1), Uniunea qi Republica Moldova convin cu privire la aplicarea cu


titlu provizoriu a prezentului acord de la data semndrii sale. b) Oportunitatea aplicirii
provizorii a tratatului.
c) Etapele qi termenele de implementare a tratatului.
Prezentul Acord se aplicS provizoriu de la data semndrii lui p6nd Ia data de 3 1 martie 2023,
termen stabilit inifial. ins[, la data de 15 ianuarie 2022incadrul Comitetului mixt RM-UE,
instituit in baza Acordului intre Republica Moldova Ei Uniunea Europeand privind
transportul rutier de mdrfuri, conform Deciziei nr.212022 din 15 ianuarie 2022 a fost decisd
prelungirea duratei de aplicare provizorie a Acordului pdnd la 30 iunie 2024.

Aplicarea provizorie ale prevederilor Acor:dului a deblocat exporturile din Republica


Moldova qi necesitatea urgentd de a securiza lan[urile de aprovizionare qi de a garanta
securitatea alimentard utilizdnd rute alterrrative din Republica Moldova pe teritoriul
Uniunii Europene.
d) Periodicitatea prezentlrii rapoartelor de monitorizare sau evaluare a
implementirii tratatului qi/sau organizd,rii reuniunilor sau consulta{iilor privind
implementarea tratatului. Prezentul acord nu prevede expres prezentarea rapoartelor de
monitorizare sau evaluare a implementdrii tratatului.

e) Posibilitatea qi consecin{ele suspendirii sau incetirii tratatului in situa{ii speciale.


Acordul vizat s-a incheiat pe o perioadd de1.erminat6. Oricare dintre pdrli poate, in orice
moment, sd prezinte celeilalte pdrfi, pe cdi diplornatice, o notificare scrisd cu privire la
decizia sa de a denunfa prezentul acord. Acordul este denun[at la doud sdptdmdni de la
aceastd notificare, cu excepfia cazulvi in care partea care flace notificarea indica o datd
ulterioard pentru intrarea in vigoare a notificdrii respective. in acest din urmd caz, d,ata nu
poate depdqi doud luni de la data notific6rii.

I) Eventuale obliga{ii care ar putea rimffne in vigoare dupi stingerea tratatului.


Prezentul acord nu prevede obligafii care ar putea rdmdne in vigoare dupd suspendarea
acestuia.

C. Analiza oportunititii ratificirii/acceptirii/aprobirii/aderirii


a) Data qi locul semnirii/aproblrii tratatului. Acordul intre Republica Moldova qi
Uniunea Europeand privind transportul rutier de mdrfuri a fost semnat la data de 29 iunie
2022, la Lyon, Republioa F rancezd,:
b) Data intririi
in vigoare pe plan interna{ional, in cazul tratatelor multilaterale, sau
condi{iile necesare pentru intrarea in vigoare pe plan internafional. Uniunea
Europeand ;i Republica Moldova au convenit aplicarea provizorie a Acordului de la data
semndrii sale

c) Prevederile privind necesitatea qi modalitatea indeplinirii procedurilor interne


necesare pentru intrarea in vigoare. Conform articolului 12 al Acordului, prezentul tratat
intrd in vigoare la data la care pirfile qi-au nrotificat reciproc indeplinirea procedurilor lor
juridice interne necesare in aoest sens.

d) Oportunitatea formulirii, scopul qi con{inutul rezervelor sau declara{iilor la un


tratat multilateral. Menfiondm cd in vederea implementdrii prezentului Acord nu este
necesard formularea a oarevarezewe sau declaraJii.

e) Existen{a unor eventuale rezerve ale altor plrfi la tratat care ar putea afecta
aplicarea acestuia. Prezentul Acord nu con{ine rezerve.

I) indeplinirea procedurilor interne de cfitre cealalti parte/celelalte pir{i qi durata


preconizati. dcordul prevede la general indeplinirea procedurilor interne, astfel, Pdrfile
ratificd sau aprobd prezentul acord in conformitate cu propriile proceduri Ei intrd in vigoare
la data la care pdr{ile qi-au notificat reciproc indeplinirea procedurilor lor juridice interne
necesare in acest sens.

g) Termenul de valabilitate a tratatului. Conform articolului 5, Acordul a fost incheiat


pdnd la data de 3 I martie 2023, ins5, in vederea situaliei geopolitice pentru continuitatea
asigurdrii securizdrii lanjuriXor de aprovizionare qi de a garanta securitatea alimentard
utiliz6nd rute alternative din Republica Moldova pe teritoriul Uniunii Europene a fost
necesard prelungirea Acordului. Astfel, in corespundere cu Decizia nr. 212022 adoptatd la
data de 1 5 ianuari e 2022 in aadrul Comitetului mixt RM-UE. instituit in baza Acordului
intre Republica Moldova Ei Uniunea Europeand privind transportul rutier de mdrfuri, durata
contractului a fost prelungitd pdnd la 30 iunie 2024.

h) Informa{ii privind proiectul sau proiectele de acte legislative care au fost elaborate
Ei prezentate concomitent Parlamentului in vederea ajustirii cadrului juridic existent
la prevederile tratatului, in cazulin care existd o astfel de necesitate. Acordul in cauzd
este compatibil cu preveder:ile cadrului juridic al Republicii Moldova qi nu necesit[
ajustarea acestuia.

ln vederea celor men{ionate mai sus, considr:rdm oportun qi relev ant ratifi.carea Acordului
intre Republica Moldova qi flniunea Europeand privind transportul rutier de mdrfuri.

Ministru Lilia DABIJA

S-ar putea să vă placă și