Sunteți pe pagina 1din 2

Contract de prestari servicii (Prestatie artistica)

1. INTRE ..............................., numita in continuare BENEFICIAR; si ..................................., numit in continuare PRESTATOR 2. OBIECTUL CONTRACTULUI Contract de prestari servicii (Prestatie artistica) Prin prezentul contract, PRESTATORUL se angajeaza sa mixeze si sa puna muzica in ziua de .......... in locatia ......................, in cadrul unei petreceri organizate de ..................., in conditiile prezentului contract. 3. REMUNERATII SI CONDITII DE PLATA Onorariul cuvenit prestatorului, potrivit prezentului contract este de ......................... Onorariul va fi platit de catre beneficiar prestatorului in ziua spectacolului, dupa terminarea programului. Beneficiarul va plati impozitul legal pentru acest contract. 4. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI Pe perioada executarii prezentului contract, beneficiarul se obliga: a) Sa asigure prestatorului conditiile necesare pentru desfasurarea spectacolului. b) Sa comunice numele prestatorului, prin orice materiale informatice sau publicitare referitoare la spectacol, elaborate de catre beneficiar, fie difuzarii prin mass media. c) Sa indice numele prestatorului pe toate afisele realizate pentru spectacol. d) Sa recunoasca si sa garanteze respectarea tuturor drepturilor morale ale ARTISTULUI prestator in conditiile stabilite prin lege. e) Sa plateasca, la termenele fixate, onorariul cuvenit prestatorului. f) Sa ceara acordul prestatorului in masura in care spectacolul este inregistrat video/audio. g) Prevederile de la litera precedenta nu se aplica in cazul fotografierii sau fixarii pe orice tip de suport a unor secvente din spectacol, realizate la comanda sau din initiativa beneficiarului in scopuri promotionale. 5. OBLIGATIILE PRESTATORULUI In executarea prezentului contract, PRESTATORUL se obliga:

a) Sa mixeze piesele din repertoriu la nivelul maxim al capacitatii sale. b) Sa manifeste receptivitate si deschidere fata de orice puncte de vedere exprimate de beneficiar. c) Sa se prezinte cu cel putin 30 min. inainte de ora fixata, la data si locul stabilite pentru eveniment. d) Sa nu faca acte sau fapte de natura sa aduca atingere bunului nume al beneficiarului sau al evenimentului. e). Sa raspunda legal pentru drepturile de autor ale melodiilor furnizate in cadrul petrecerilor si legalitatea prestatiilor. 6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA Fiecare parte raspunde fata de cealalta pentru pagubele cauzate din culpa sa. In cazul in care prestatia nu se realizeaza din culpa BENEFICIARULUI, acesta este tinut sa plateasca PRESTATORULUI suma de 5000 de euro. In cazul in care prestatia nu se realizeaza din culpa PRESTATORULUI, acesta este tinut sa plateasca BENEFICIARULUI suma de 5000 de euro. In cazul in care clauzele acestui contract nu sunt respectate, partea vatamata va primi daune de 5000 de euro de la partea care va incalca acest contract. 7. SOLUTIONAREA LITIGIILOR Eventualele neintelegeri ivite intre parti ca urmare a executarii prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila. In caz de litigiu, partile aleg de comun acord competenta instantelor de drept comun. 8. ALTE CAUZE Partile se angajeaza sa asigure confidentialitatea asupra tratativelor purtate in vederea incheierii acestui contract, precum si asupra acelor clauze care, prin natura lor, nu sunt de notorietate publica. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, potrivit legii. Prevederile prezentului contract se completeaza cu celelalte dispozitii ale legii. Drept pentru care s-a incheiat prezentul contract astazi .......................in doua exemplare. BENEFICIAR ............................ PRESTATOR ......................................

S-ar putea să vă placă și