Sunteți pe pagina 1din 20

Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã

"Cpt. Puicã Nicolae" al Judeþului Argeº

REVISTÃ ANIVERSARÃ
Nr. 10
Septembrie 2011
Nr. 10 - Septembrie - 2011
Revistã editatã de
INSPECTORATUL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
“Cpt. PUICÃ NICOLAE” AL JUDEÞULUI ARGEª

COLECTIVUL DE REDACÞIE: Publicaþie finanþatã de


Col. Ion POPA Consiliul Judeþean Argeº
Col. Constantin DEACONU
Col. Eugen BADEA
Piteºti, Piaþa Vasile Milea, nr. 1
Col. Ion RUªAN Telefon 0248 210 056, Fax 0248 220 137
Lt. Col. Virgil TOMA www.cjarges.ro
Cpt. Cristian BÃRBULESCU
Lt. Mãdãlina EPURE
Tipar executat la
S.C. UNIVERSAL COLOR S.A. - Piteºti
Responsabil de redacþie:
Lt. Mãdãlina EPURE
Telefon: 0248 215 788

Pompierii argeºeni la ceas aniversar 4


DIN CUPRINS:

De la Valea Mare - Pravãþ - la EURETS 5


Infrastructura criticã 6
IPA Secþia Românã - Regiunea 2 Argeº 8
Noaptea cea mai lungã 10
Preþuiþi aurul verde 12
Destine schimbate... 13
Competiþii, concursuri, rezultate 14
ASPR Sucursala Argeº 16
Jocurile mondiale ale poliþiºtilor ºi pompierilor 18
Se distribuie
gratuit
MESAJUL PREªEDINTELUI MESAJUL PREFECTULUI
CONSILIULUI JUDEÞEAN ARGEª, JUDEÞULUI ARGEª,
cu ocazia Zilei Pompierilor cu ocazia Zilei Pompierilor

În fiecare an, la În fiecare an pe 13


13 septembrie se septembrie sãrbãtorim Ziua
comemoreazã Ziua Pompierilor, eveniment cu
Pompierilor, prilej de o semnificaþie istoricã
aducere aminte a aparte.
legendarei lupte din Dealul Acum 163 de ani
Spirii, din 1948, când Compania de pompieri
Compania de pompieri a lui comandaþi de cãpitanul
Pavel Zãgãnescu, alãturi Pavel Zãgãnescu avea sã-ºi
de Regimentul 2 condus de aducã contribuþia, prin
Radu Golescu, s-a opus luptele din Dealul Spirii, la cristalizarea dorinþei noastre
armatei otomane trimisã naþionale de independenþã ºi neatârnare.
pentru a înnãbuºi revoluþia din Þara Româneascã, într-o În 1860 primul Parlament al Principatelor Unite
luptã ce prefigura renaºterea spiritului românesc. recunoºtea meritul pompierilor la fondarea identitãþii
De atunci, sarcinile lor au devenit tot mai complexe, noastre naþionale, acordându-le prima medalie româneascã
iar misiunile lor tot mai diverse, intervenind la o gamã «PRO VIRTUTE MILITARI ».
variatã de evenimente, de fiecare datã fãcându-ºi datoria, Ulterior, în principalele oraºe ale României s-au
salvând vieþi ºi redând societãþii bunuri ºi valori înfiinþat servicii de pompieri profesioniºti, cu accentuat
ameninþate de diverse accidente. caracter militar, subordonate primãriilor. În anul 1874 s-au
ªi în acest an, acþiunile preventive ºi intervenþiile pus bazele Corpului Pompierilor Militari care cuprindea 15
pentru înlãturarea urmãrilor incendiilor, exploziilor, unitãþi care aveau în dotare ºi baterii de artilerie.
inundaþiilor ºi altor calamitãþi naturale, sau în alte situaþii Devotamentul pentru culorile patriei ºi spiritul de
de urgenþã au demonstrat implicarea, dãruirea ºi sacrificiu al pompierilor s-a fãcut remarcat în toate
competenþa cu care pompierii intervin în sprijinul momentele grele ale naþiei române: rãzboiul de
concetãþenilor, de a cãror stimã ºi preþuire se bucurã. independenþã, rãzboaiele balcanice sau cele douã rãzboaie
În condiþiile unui buget auster, cu o dotare care mondiale.
necesitã permanente reînnoiri ºi completãri, dar mai ales Profesionalismul pompierilor a fost recunoscut de-a
atunci când cetãþenii aºteaptã determinare ºi solicitudine lungul timpului datoritã luptei necontenite cu focul, în
maxime, personalul I.S.U. dã dovadã de spirit umanitar ºi apãrarea vieþii ºi bunurilor oamenilor.
sacrificiu de sine în îndeplinirea misiunilor, trecând peste Aº dori sã remarc, în mod deosebit, activitatea depusã
riscurile inerente. de pompierii argeºeni, dar ºi de ceilalþi angajaþi ai
În numele Consiliului Judeþean Argeº, vã rog sã-mi Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã, pentru
permiteþi sã adresez cu prilejul Zilei Pompierilor din prevenirea ºi gestionarea situaþiilor de urgenþã apãrute în
România, tuturor pompierilor militari ºi civili, urãri de judeþul nostru, fie cã a fost vorba de incendii, arderi
sãnãtate, putere de muncã ºi mult succes în îndeplinirea necontrolate, asistenþã persoane, accidente rutiere grave
misiunilor de mare responsabilitate. sau calamitãþi naturale.
Având privilegiul de a fi urmaºii eroilor din Dealul Doresc sã vã felicit pentru încrederea pe care aþi
Spirii, datoria dumneavoastrã este sã consolidaþi acest insuflat-o populaþiei prin profesionalismul ºi
renume, punând accent pe continuarea procesului de promptitudinea de care aþi dat dovadã la fiecare intervenþie.
modernizare ºi eficientizare a instituþiei, îmbunãtãþirea În calitate de prefect, dar ºi de preºedinte al
pregãtirii, întãrirea ordinii ºi disciplinei, îndeplinirea cu Comitetului judeþean pentru situaþii de urgenþã þin sã vã
cinste ºi onoare a misiunilor încredinþate prin lege. mulþumesc în numele cetãþenilor judeþului Argeº pentru
activitatea pe care o desfãºuraþi ºi sã vã asigur de întreg
La Mulþi Ani! sprijinul meu.
În final, vã urez succes în activitatea pe care o
depuneþi, în beneficiul ºi pentru siguranþa noastrã a tuturor.
PREªEDINTELE
CONSILIULUI JUDEÞEAN ARGEª,
Constantin Nicolescu
PREFECT,
Gheorghe DAVIDESCU

Pompierii Argeºeni
2 -3-
POMPIERII ARGEªENI LA CEAS ANIVERSAR
13 Septembrie 2011. Iatã-ne din nou împreunã la maximã, mai cu seamã în gestionarea situaþiilor de urgenþã
ceas aniversar, când cu recunoºtinþã ne plecãm spre a din partea de nord a judeþului.
aduce un pios omagiu celor care, cu curaj ºi devotament, Totodatã, inspectoratul a intrat în posesia unor
audacia et devotio, au fãcut ca substantivul pompier sã fie autospeciale de primã-intervenþie ºi comandã marca
sinonim cu apelativul erou. Anului de mare glorie 1848 NISAN, una, în stare foarte bunã, cealaltã necesitând unele
s-au adãugat alþi ani ºi ani de glorie deplinã în lupta cu reparaþii, de asemenea foarte utile în coordonarea
flãcãrile, cu apele dezlãnþuite, cu zbuciumul pãmântului, intervenþiei ºi pentru realizarea puctelor mobile de
cu frigul sau cu seceta, cu urmele încã vii ale rãzboaielor comandã înaintatã.
ori cu duºmanii nevãzuþi scãpaþi din mâna omului Tot în comodat a fost preluatã de la un operator
veºnic - cercetãtor. economic ºi o autospecialã ATI pentru rezerva operativã a
Sacrificul nu mai este demult pentru pompieri doar inspectoratului.
un frontispiciu, cãci, din nefericire, alþi ºi alþi eroi se Un aport important a fost adus de cãtre Primãria
aºeazã, iatã ºi astãzi, la temelia þãrii, udând cu sângele lor Mioveni prin achiziþionarea din Germania a unei
glia fierbinte a pãrinþilor, a fraþilor ºi surorilor, ori a celor autospeciale de stins incendii, intrate în dotarea
pe care niciodatã nu-i vor mai cunoaºte. La Dorohoi sau la Detaºamentului de Pompieri din localitate. Astfel, ca ºi la
Botoºani, la Bucureºti sau la Baia Mare, la Mihãileºti sau Rucãr, prin achiziþionarea unei astfel de autospeciale, se
la Constanþa, bravii noºtri camarazi îºi duc sublima lor demonstreazã încã o datã preocuparea administraþiei
misiune pânã dincolo de ceruri, lãsând printre noi un gol publice locale pentru gestionarea eficientã a situaþiilor de
enorm ºi printre semeni doar cuvinte de laudã. urgenþã.
A mai trecut peste noi un an. Un an greu pentru care Din punct de vedere al pregãtirii pentru intervenþie,
cuvântul de ordine a fost cumpãtarea, fãrã însã a precupeþi anul acesta s-a reuºit amenajarea în condiþii deosebite a
vreun efort în îndeplinirea misiunilor încredinþate. Cu un Centrului de Perfecþionare SMURD din cadrul
manageriat bun, cu o echipã de conducere ºi coordonare Detaºamentului de Pompieri Bradu, centru în care vor fi
eficientã, cu o nouã organizare elasticã, cu structuri de parcurse modular cursuri de specializare pentru
intervenþie competente ºi, de ce nu, cu mult pragmatism, paramedici. De asemenea, în vederea desfãºurãrii unei
am reuºit ºi anul acesta sã rãspundem prompt tuturor activitãþi sportive corespunzãtoare nevoilor de personal, tot
cerinþelor în raport de nevoile comunitãþii. Intervenþiilor în incinta Detaºamentului de Pompieri Bradu, s-a reuºit
la numeroasele incendii, inundaþii, alte fenomene meteo amenajarea unei baze sportive de excepþie, beneficiind de
periculoase, accidente ºi avarii, asanare ºi distrugere de sprijinul ASPR - Sucursala Argeº.
muniþie rãmas? neexplodatã, li se adaugã zi de zi Tot cu sprijinul ASPR s-au fãcut demersuri pentru
intervenþiile echipajelor SMURD, din ce în ce mai definitivarea lucrãrilor la turnurile de instrucþie de la
numeroase ºi mai bine conturate din punct de vedere al Detaºamentul Mioveni ºi Secþia Costeºti.
eficienþei. O serie de realizãri au însoþit anul 2011 ºi din punct
Creºterea nivelului de operativitate are la bazã de vedere al asigurãrii condiþiilor optime de muncã, fiind
numeroasele realizãri din punct de vedere profesional ºi obþinute rezultate deosebite la Secþia de Pompieri Costeºti,
material, rod al muncii în echipã ºi al implicãrii active a dar ºi în celelalte subunitãþi.
întregului personal. Respectul pentru ceea ce facem cu toþi ºi pentru cei
Din punct de vedere al intervenþiei s-au continuat pe care cu devotament îi protejãm se reflectã ºi în
proiectele privind dispersarea forþelor ºi mijloacelor în rezultatele sportive - profesionale obþinute la competiþiile
teritoriu prin crearea punctelor de lucru, de acum de specialitate. Astfel lotul de concursuri profesionale al
experimentate din comunele Rucãr, Bascov ºi Stolnici, inspectoratului s-a calificat la etapa finalã desfãºuratã în
dar ºi demersuri avansate în comunele Tigveni ºi municipiul Bacãu. Un rezultat peste aºteptãri a obþinut lotul
Aninoasa, scopul principal fiind acela de reducere a de fotbal al ISU Argeº care în acest an a ajuns pânã în finala
timpului de rãspuns în situaþii de urgenþã. O importantã pe Minister.
realizare este aceea a înzestrãrii inspectoratului cu o Toate aceste lucruri, dar ºi multe altele contureazã o
autospecialã CBRN achiziþionatã prin fonduri europene, activitate intensã, bazatã pe multã muncã ºi seriozitate, care
încadratã cu personal calificat, gata sã intervinã în caz de nu fac decât sã sporeascã ºi mai mult încrederea de care ne
accident nuclear sau radiologic, atât în zona de bucurãm în rândul populaþiei. Însã, aºa cum am remarcat,
competenþã, dar ºi în afara acesteia. De asemenea, sunt în multe din realizãrile noastre nu puteau prinde contur fãrã
derulare alte proiecte de achiziþionare a unor autospeciale sprijinul celor care la bine ºi mai ales, la greu, ne sunt alãturi
de intervenþie necesare, inclusiv pentru intervenþii majore în acest angrenaj complex al Sistemului Managementului
la dezastre. Situaþiilor de Urgenþã: Instituþia Prefectului, Consiliul
Pe fondul unei bune colaborãri între unitatea Judeþean Argeº, celelalte instituþii deconcentrate ºi unitãþi
noastrã, structurile subordonate, pe de o parte ºi instituþii ale MAI, ale MapN, primãriile ºi consiliile locale ºi nu în
ori operatori economici, pe de altã parte, s-a reuºit ºi ultimul rând, Serviciile Private ºi Publice pentru Situaþii de
comodarea unor mijloace tehnice specifice extrem de Urgenþã.
importante pe fondul creºterii numãrului de intervenþii la La mulþi ani, Pompieri Argeºeni, deopotrivã
care suntem solicitaþi. Astfel, au fost primite în comodat o militari sau civili !
autoscarã mecanicã, dar ºi o autospecialã de stins incendii
la Detaºamentul de Pompieri Câmpulung. De asemenea,
subunitatea a primit ca donaþie o autospecialã de primã- Inspector ªef
intervenþie ºi comandã tip ARO 246, folositã cu eficienþã Col. Ion POPA

Pompierii Argeºeni
2 -4-
De la Valea Mare - Pravãþ -
la EURETS FTX, Bratislava
Recunosc cã atunci când mi s-a materiale ce trebuia transportatã în
cerut sã scriu un articol despre Slovacia (aprox. 4 tone) ºi a numãrului
colaborarea pe care o am cu Asociaþia membrilor echipei de protecþie civilã ce
Samaritenilor din Austria ºi activitãþile a luat parte la exerciþiu, având în vedere
la care am participat alãturi de colegii cã ISU Argeº nu are în dotare mijloacele
mei din ISU Argeº, am fost puþin necesare transportãrii personalului ºi
surprins, nu pentru cã nu aº avea despre materialelor în afara þãrii.
ce povesti, ci pentru cã nu ºtiam dacã Însã, cu sprijinul Consiliului
cititorii erau interesaþi de acest lucru. Judeþean Argeº ºi S.C. Dianthus
Dar, cum totul are un început ºi Company S.R.L., care ne-au facilitat
momentele petrecute împreunã cu deplasarea pânã în Slovacia, prin
samaritenii au fost foarte frumoase ºi punerea la dispozitie a mijloacelor
constructive, consider cã acestea ar La sfârºitul cursului de pregãtire necesare transportãrii materialelor ºi a
trebui cunoscute ºi de alþii. din cadrul proiectului pilot, la celor 9 membrii ai delegaþiei, misiunea
Pe samaritenii austrieci i-am Târgoviºte, a avut loc o întâlnire între a fost posibilã.
cunoscut în 2011 când au vizitat tabãra conducerea ISU Argeº, reprezentanþii
Exerciþiul propri-zis s-a
de sinistraþi de la Valea Mare - Pravãþ, Samaritenilor ºi ai Ministerului de
desfãºurat în perioada 5-9 iulie, în
constituitã de ISU Argeº în cadrul Interne din Austria unde ni s-a prezentat
localitatea Stupava, aflatã la 20 de km
proiectului pilot de pregatire a pe larg toatã activitatea desfãºuratã
de Bratislava, într-o fostã bazã militarã,
experþilor Uniunii Europene pentru pânã atunci în cadrul proiectului
actualmente folositã ca bazã de
misiuni de evaluare a situaþiilor de EURETS. Tot atunci, în urma
instrucþie ºi antrenament pentru
urgenþã. Deºi ISU Argeº nu a avut discuþiilor, s-a conturat ideea unei
unitãþile speciale slovace. Rolul ºi
fonduri alocate pentru acest exerciþiu, viitoare colaborãri la un proiect
misiunile echipei româneºti din cadrul
cu ajutorul Inspectoratului General asemãnãtor.
exerciþiului au fost diverse: de la
pentru Situatii de Urgenþã, În luna martie am participat montarea corturilor necesare cazãrii
Inspectoratului pentru Situaþii de alãturi de Corina Panaitescu - membru rezidenþilor, pânã la asigurarea
Urgenþã al Municipiului Bucureºti ºi al al Serviciului de Afaceri Europene, securitãþii în baza unde se desfãºura
autoritãþilor locale din comuna Valea Asistenþã ºi Relaþii Internaþionale al exerciþiul.
Mare - Pravãþ, am încercat sã IGSU, la Bratislava, în Slovacia, la o
Experienþa ºi profesionalismul
constituim o tabãrã de sinistraþi care sã ºedinþã de lucru în cadrul proiectului.
de care a dat dovada echipa ISU Argeº
cuprindã toate elementele necesare Aceasta avea drept scop stabilirea
pe toatã durata desfãºurãrii exerciþiului
funcþionãrii ei în cazul apariþiei unei locului ºi modului de desfãþurare a
au fost remarcate de toate echipele
situaþii de urgenþã reale. Modul cum a exerciþiului EURETS FTX, din luna
participante, precum ºi de cei peste 90
fost organizatã, dotatã ºi administratã iulie 2011.
de rezidenþi civili cazaþi în corturile
tabãra a atras atenþia tuturor echipelor La aceastã activitate au participat amenajate, pe durata celor patru zile ale
care au vizitat-o, dar în special atât reprezentanþii beneficiarilor exerciþiului.
reprezentanþilor Asociaþiei Samaritene asociaþi din cadrul proiectului
din Austria care, prin dl. Josef Riener – EURETS (Asociaþia Samaritenilor din
ªeful Departamentului Operaþional al Slovacia, Asociaþia Johaniþilor din
Samariterbund Austria - a lansat Germania ºi Guvernul regiunii Stiria,
invitaþia de a ne alãtura lor în proiectul Austria) cât ºi reprezentanþi ai
EURETS, proiect pe care îl aveau în Protecþiei Civile ºi Crucii Albe din
desfãºrare cu fonduri de la Uniunea Bolzano, Italia, ºi ai Protecþiei Civile
Europeanã. Acest proiect are drept scop din Suedia.
gãsirea ºi dezvoltarea celor mai bune În urma dezbaterilor din cadrul
proceduri de administrare a unui acestei întâlniri de lucru, ªeful
adãpost temporar de urgenþã, atât în Departamentului Operaþional al
interiorul Europei cât ºi în afara ei. Samariterbund Austria, domnul Josef
Riener, a propus Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã al judeþului Argeº sã Întoarcerea a fost sinomimã cu
participe la exerciþiul EURETS FTX cu bucuria de a raporta Inspectorului ªef al
o echipã de protecþie civilã ºi corturi Inspectoratului pentru Situaþii de
pentru mãrirea capacitãþii de cazare a Urgenþã al Judeþului Argeº, cã echipa de
rezidenþilor care vor locui în cadrul protecþie civilã, participantã la
taberei. exerciþiul EURETS FTX din Slovacia,
Propunerea a fost acceptatã de ºi-a îndeplinit cu succes misiunea.
conducerea IGSU ºi ISU Argeº ºi s-a
trecut la etapa de planificare ºi Lt. Col. Marius BAICU
organizare a acestei misiuni - deosebite, Conducãtorul delegaþiei
în special din cauza cantitãþii de

Pompierii Argeºeni
2 -5-
INFRASTRUCTURA CRITICÃ -
o provocare pentru securitatea naþionalã ºi judeþeanã
În actuala situaþie geopoliticã sunt cruciale pentru funcþionarea Din punct de vedere legislativ,
România este un jucãtor care se doreºte acestor state. În contextul actual, acþiunile sunt planificate la nivelul
a fi din ce în ce mai activ. În cadrul generat de formele complexe ºi þãrilor europene, conform standardelor
Uniunii Europene, prin admiterea ca contradictorii ce caracterizeazã ºi domeniilor de aplicare care sunt
stat membru în 2007, elementele fenomenul globalizãrii, au apãrut precizate în DIRECTIVA 2008/114/CE
infrastructurii critice naþionale se pot abordãri ºtiinþifice care, analizând a Consiliului Europei, privind
constitui ca parte integrantã a infra- varietatea ºi dinamica proceselor pe identificarea ºi desemnarea infrastruc-
structurii critice europene, astfel, care le parcurge lumea contemporanã, turilor critice europene ºi evaluarea
infrastructura criticã naþionalã capãtã au lãrgit considerabil limitele ce necesitãþii de îmbunãtãþire a protecþiei
din ce în ce mai multã importanþã, contureazã conþinutul noþiunii de acestora”, adoptatã la 8 decembrie
sistemele ºi bunurile, fizice sau infrastructurã. 2008.
virtuale, devin vitale pentru oricare stat Distrugerea sau întreruperea Din perspectiva acestui act
sau alianþã economicã, politicã sau unei infrastructuri care furnizeazã normativ european putem aduce în
militarã, în aceste condiþii incapacitarea servicii esenþiale poate antrena, printre discuþie câteva repere definitorii
sau distrugerea lor pot avea un puternic altele, pierderea de vieþi omeneºti, evoluþiei conceptului PIC, astfel:
impact asupra securitãþii, economiei, pierderea proprietãþii, colapsul încre- * În sensul Directivei ºi ulterior,
siguranþei ºi sãnãtãþii populaþiei sau derii publice ºi morale. al Ordonanþei de Urgenþã nr. 98/2010,
oricãrei combinaþii a acestora. Infrastructura criticã prezentã în infrastructura criticã este definitã ca
statele din spaþiul european se supune în „...un element, un sistem sau o
acest moment unei serii diverse de componentã a acestuia, aflat pe
obligaþii ºi de mãsuri de protecþie. teritoriul statelor membre, care este
Distrugerea sau pierderea unei esenþial pentru menþinerea funcþiilor
pãrþi a infrastructurii într-un stat societale vitale, a sãnãtãþii, siguranþei,
membru poate avea efecte negative securitãþii, bunãstãrii sociale sau
asupra altor state membre sau chiar economice a persoanelor, ºi a cãror
asupra întregii economii europene. perturbare sau distrugere ar avea un
Acest lucru devine din ce în ce impact semnificativ într-un stat
mai probabil deoarece noile tehnologii membru ca urmare a incapacitãþii de a
(de exemplu: Intenetul) ºi liberalizarea menþine respectivele funcþii”.
pieþei (de exemplu: furnizarea de Trebuie remarcat faptul cã
Sunt problemele actuale ale unui aceastã definiþie creeazã premizele
mediu european caracterizat de situaþii electricitate ºi combustibil) demon-
streazã cã majoritatea infrastructurilor dezvoltãrii activitãþii de protecþie a
noi, cu implicaþii majore, în care infrastructurii critice la nivel naþional,
conceptul de securitate a încetat de mult naþionale fac parte dintr-o reþea mai
complexã, de nivel regional. trasând cadrul general de abordare.
sã reprezinte apanajul strategilor
militari sau al cercurilor academice de România, definitã de Nicolae
specialitate. Securitatea nu mai este de Iorga ca „stat de necesitate europeanã”,
mult o teorie, ci o realitate din ce în ce prin existenþa sa ca pivot al unei
mai vulnerabilã, iar România, configuraþii geopolitice speciale,
conºtientizeazã ºi acceptã noile trebuie sã participe la efortul comun de
abordãri ºi evoluþia fireascã a noului abordare ºi implementare a noului
concept - protecþia infrastrcturii critice concept din, cel puþin, urmãtoarele
în cadrul mai larg, al managementului considerente, ce influenþeazã direct ºi
securitãþii naþionale. decisiv securitatea naþionalã:
Securitatea ºi economia
statelor europene, precum ºi bunãstarea - ca subiect al fenomenului de
cetãþenilor sãi depind de anumite globalizare;
infrastructuri ºi de serviciile pe care - ca þarã membrã a Uniunii În ceea ce priveºte infrastructura
acestea le furnizeazã. Existenþa ºi Europene; criticã europeanã, aceasta este definitã
operarea anumitor servicii (de - ca þarã membrã a Alianþei Nord- ca o „...infrastructurã criticã localizatã
exemplu: reþelele de telecomunicaþii ºi Atlantice; în statele membre, a cãrei perturbare
de energie, sistemele bancare ºi de - ca þarã a spaþiului Mãrii Negre sau distrugere ar avea un impact
transport, serviciile de sãnãtate, ºi a celui balcanic. semnificativ asupra a cel puþin douã
furnizarea de apã potabilã ºi alimente) state membre”.

Pompierii Argeºeni
2 -6-
Importanþa impactului se Centrul de coordonare a PIC, care, de managementul într-o multitudine de
evalueazã din perspectiva criteriilor asemenea, asigurã punctul naþional de ipostaze ºi forme specializate, funcþie
intersectoriale. Aceasta include efectele contact în relaþia cu alte state membre, de domeniul de activitate la care se face
ce rezultè din relaþiile intersectoriale de Comisia Europeanã, Organizaþia referire, de specificul organizaþiilor în
dependenþã de alte tipuri de Tratatului Atlanticului de Nord ºi alte care este practicat, de maniera posibilã
infrastructuri. structuri internaþionale, precum ºi de realizare a scopurilor proprii acestor
* De asemenea, Directiva managementul reþelei CIWIN la nivel domenii ºi organizaþii.
indentificã ca pãrþi principale ale naþional. În prezent, la nivelul judeþului
cadrului organizatoric necesar planul Tot din perspectiva ordonanþei nostru, managementul situaþiilor de
de securitate al operatorului ºi mai putem aminti cã, la nivelul urgenþã constituie un domeniu de
ofiþerul de legãturã pentru Guvernului, sub coordonarea responsabilitate pentru mai multe
securitate. Planul de securitate al consilierului de stat desemnat de mecanisme de rãspuns cu activitate
operatorului include identificarea primul-ministru s-a înfiinþat ºi continuã sau activate temporarã, în
principalelor active, evaluarea funcþioneazã grupul de lucru cadrul cãrora singurul abilitat ºi
riscurilor, precum ºi selecþia ºi interinstituþional pentru PIC, a cãrei articulat coerent, capabil sã gestioneze
prioritizarea mãsurilor ºi procedurilor componenþã, atribuþii ºi mod de situaþii de urgenþã generate de dezastre
care trebuie instituite în toate organizare sunt stabilite prin hotarâre a naturale sau antropice, este
infrastructurile critice, iar ofiþerul de Guvernului. inspectoratul pentru situaþii de
legãturã pentru securitate are rolul de a Procesul asigurãrii protecþiei urgenþã. În viitorul apropiat, o datã cu
îmbunãtãþi comunicarea ºi cooperarea infrastructurii critice la nivelul implementarea noului concept, trebuie
cu autoritãþile statului cu atribuþii în JUDEÞULUI ARGEª, în condiþii de instituite mãsuri suficiente pentru
protecþia infrastructurilor critice. eficienþã ºi oportunitate, raportat la protecþia infrastructurilor critice
Chiar dacã la acest moment dinamica proceselor economice, judeþene ºi un sistem bine organizat de
managementul infrastructurilor critice sociale, politice ºi informaþionale monitorizare a capacitãþii acestora de a
la nivel naþional nu este încã gestionat actuale, necesitã definirea unor face faþã ameninþãrilor provocate de
unitar, existã suficiente elemente de obiective, a unei strategii specifice dezastre naturale sau de acþiuni umane.
referinþã în diferite abordãri literare ale noului domeniu ºi în aceeaºi mãsurã De asemenea se presupune un
unor reputaþi scriitori, militari ºi civili, adaptarea structurilor organi- sistem organizatoric adecvat la toate
de asemenea, în cadrul legislativ în zatorice actuale la dinamica evoluþiei nivelurile unde sunt implicaþi toþi
domeniul securitãþii statului, al conceptului - protecþia infrastruc- factorii care au roluri în protecþia
situaþiilor de urgenþã, de organizare ºi turilor critice, în scopul folosirii infrastructurilor critice, atât din rândul
funcþionare a ministerelor, toate raþionale a tuturor categoriilor de autoritãþilor judeþene dar ºi din cadrul
acestea, în mod particular sau în resurse. În aceeaºi ordine de idei, proprietarilor /operatorilor de
ansamblu constituie baza desfãºurãrii procesul de transformare ºi infrastructurã criticã. Existenþa unei
activitãþilor specifice de protecþie a modernizare a majoritãþii localitãþilor, intersectãri parþiale a preocupãrilor
infrastructurilor critice naþionale. în special al municipiilor ºi oraºelor, specifice protecþiei infrastructurilor
În aceste condiþii, Ordonanþa de manifestat în urbanism ºi industrie, critice ºi cele ale managementul
Urgenþã nr. 98/2010 asigurã cadrul impune necesitatea adoptãrii unor noi situaþiilor de urgenþã, determinatã de
legal necesar pentru acþiunea corelatã a cerinþe ºi concepte de abordare ºi faptul cã protecþia infrastructurii critice
autoritãþilor publice responsabile ºi a evaluare a problematicilor specifice este privitã ºi ca factor al securitãþii
operatorilor de infrastrucuri critice. diferitelor domenii, inclusiv a celui care naþionale, considerãm cã locul
Din perspectiva protecþiei priveºte concepþia ºi ansamblul protecþiei infrastructurii critice este în
infrastructurilor critice, deþinãtor sau mãsurilor de prevenire, intervenþie cadrul domeniului managementului
operator sunt acele entitãþi cu operativã ºi refacere faþã de riscurile crizelor ºi al situaþiilor de urgenþã,
responsabilitãþi pentru investiþiile în ºi ameninþãrile la adresa vieþii concept dupã care ne ghidãm ºi îl
sau operarea curentã a unui obiectiv oamenilor, bunurilor materiale ºi considerãm ca fiind cel mai viabil în
particular, a unui sistem sau parte a sa mediului. În condiþiile în care amplul proces ce vizeazã
identificate ºi desemnate ca fãcând realizarea acestor deziderate reuneºte implementarea ºi ulterior protecþia
parte din infrastructurile critice. oameni diferenþiaþi, prin nivel de infrastructurii critice la nivel naþional ºi
Conform acestui act normativ, cunoaºtere ºi calificare, devine judeþean.
coordonarea, la nivel national, a indispensabilã abordarea problematicii Gestionarea acestui concept în
activitãþilor privind identificarea, protecþiei infrastructurii critice din actuala formulã, prezentatã în OUG nr.
desemnarea ºi protecþia perspectivã managerialã. 98/2010, reprezintã varianta pe termen
infrastructurilor critice se realizeazã de Pentru determinarea, localizarea mediu ºi care cel mai probabil precede
catre primul-ministru, prin structuralã ºi implementarea soluþia optimã viitoare, pentru
intermediul consilierului de stat operaþionalã a acestui nou concept - rezolvarea problematicii atât de
desemnat în acest sens, iar protecþia infrastructurilor critice, complexe, pe linia asigurãrii protecþiei
responsabilitatea pentru realizarea este important sã reconsiderãm infrastructurii critice.
cooperãrii între autoritãþile publice managementul situaþiilor de urgenþã,
responsabile ºi structurile ne- ca fiind domeniul de activitate în care Lt.col. ing. Virgil TOMA
guvernamentale revine Ministerului protecþia infrastructurii critice se
Administraþiei ºi Internelor, prin afirmã ºi se impune ºi cã putem aborda
Pompierii Argeºeni
2 -7-
ASOCIAÞIA INTERNAÞIONALÃ A POLIÞIªTILOR
SECÞIA ROMÂNÃ - REGIUNEA 2 ARGEª

La data de 27.10.2009, s-a desfãºurat prima Adunare în contul I.P.A. Regiunea 2 Argeº,
Generalã pentru constituirea Asociaþiei Internaþionale a regiunea a sprijinit cu materiale
Poliþiºtilor - Secþia Românã Regiunea 2 Argeº. de construcþii, mobilier, uºi,
Procedurile legale de înscriere ca regiune I.P.A., au ferestre ºi jaluzele, pentru
fost finalizate în data de 28.01.2010, când Judecãtoria Piteºti modernizarea punctului de
a dispus înscrierea Regiunii 2 Argeº în Registrul Asociaþiilor comandã monitorizare situaþii de
ºi Fundaþiilor, acordându-ne personalitate juridicã. urgenþã - dispecerat ºi alte spaþii,
Intrând în marea familie I.P.A. cu 126 membri, astãzi precum holuri ºi birouri.
situaþia membrilor regiunii noastre este urmãtoarea: 257 Regiunea noastrã a reuºit încheierea a 5 acorduri de
membri cadre ale inspectoratului, 11 membri cadre din parteneriat cu S.C. RELLY DIVERS S.R.L. LEREªTI,
cadrul S.T.S., 26 membri din cadrul Administraþiei Popasul Turistic „MATEIAª” - Pensiune Restaurant, din
Naþionale a Penitenciarelor, 3 membri pensionari, 2 membri Valea Mare Pravãþ - Culoarul Rucãr Bran, care oferã
au fost retraºi la cerere, în prezent numãrul membrilor membrilor I.P.A. Secþia Românã, o reducere de 25 % mai mic
regiunii noastre fiind de 297. faþã de tariful afiºat la recepþie, cu S.C. CARPAÞI GROUP
Având în permanenþã sprijinul Comitetului Executiv S.R.L. PITEªTI, Agenþia de turism „CARPAÞI TRAVEL”,
Naþional, am fost îndrumaþi corect ºi legal în realizarea care oferã membrilor I.P.A. Secþia Românã, o reducere de 40
activitãþilor propuse a se desfãºura de cãtre regiune. % din comisionul agenþiei, cu S.C. NIKOS HOLDING S.R.L.
Din punct de vedere organizatoric regiunea noastrã Piteºti - Agenþia de Turism „Nikos Travel”, care oferã
þine o evidenþã strictã a veniturilor ºi cheltuielilor, acestea membrilor I.P.A. Secþia Românã, o reducere de 50 % din
fiind monitorizate strict de cãtre trezorier. comisionul agenþiei, cu S.C. RUBIN SABINE TRAVEL
Din punct de vedere al activitãþilor sportive ºi S.R.L - Agenþia de Turism Rubin Sabine Travel, care oferã
activitãþilor de socializare, au fost organizate activitãþi membrilor I.P.A. Secþia Românã, o reducere de 50 % din
cultural-artistice cu prilejul sãrbãtorilor de iarnã când copiii comisionul agenþiei ºi cu S.C. IRENE S.R.L. BACÃU - Punct
membrilor regiunii noastre au primit cadouri de la Moº de lucru VILA CASA MAGICÃ din BUªTENI, judeþul
Crãciun, membrii primind agende, pixuri ºi calendare. A fost PRAHOVA - oferã membrilor I.P.A. Secþia Românã, o
organizatã cu ocazia zilei internaþionale a copiilor o reducere de 10 % mai mic faþã de tariful afiºat la recepþie.
expoziþie de picturã cu tema „Situaþiile de urgenþã”, lucrãri Regiunea noastrã pânã la sfârºitul anului îºi propune
realizate de cãtre copiii membrilor I.P.A., desfãºurat la sediul lãrgirea asociaþiei prin cooptarea de noi membri,
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Cpt. Puicã recompensarea copiilor cadrelor membrilor Regiunii 2 Argeº
Nicolae” al judeþului Argeº, fiind acordate premii pentru toþi care au obþinut rezultate meritorii la olimpiade judeþene,
participanþii. A fost organizat concursul de pescuit la crap la naþionale sau internaþionale, organizarea unei excursii cu
care au participat membrii Regiunii 2 Argeº, fiind acordate membrii I.P.A. Regiunea 2 Argeº, sprijinirea în continuare a
premii constând în diplome, cupe ºi medalii. membrilor I.P.A. sau a membrilor de familie care suferã de
afecþiuni grave, organizarea în premierã a competiþiei de
Având în vedere prevederile statului regiunii minifotbal „Cupa 1 Decembrie” cu participarea echipelor
Comitetul Executiv Regional a hotãrât ca membrii regiunii Regiunilor 2 (Pompieri ºi A.N.P.) Regiunea 1 (Inspectoratul
care pierd membrii de familie, sã li se acorde sprijin Judeþean de Poliþie Argeº ºi nou înfiinþata Regiunea 3
financiar, anul acesta acordând 3 ajutoare de înmormântare (Inspectoratul Judeþean de Jandarmi Argeº). Totodatã dorim
ºi 2 ajutoare ca la sfârºitul acestui an, copiii membrilor regiunii noastre, sã-
financiare pentru l întâmpine pe Moº Crãciun, precum ºi achiziþionarea de
membrii familiilor diverse materiale pentru toþi membrii regiunii.
care au probleme Comitetul Executiv Regional format din Cpt. Casapu
grave de sãnãtate. Vasile - preºedinte, Lt. Epure Mãdãlina - secretar, Lt. Niþu
I.P.A. Regiunea 2 Marius - trezorier, Mr. Soare Daniel - vicepreºedinte ºi
Argeº a rãspuns la Plt.maj. Toma Gheorghe-Liviu - vicepreºedinte, transmite
solicitarea toatã stima ºi consideraþia pentru comanda inspectoratului ºi
conducerii pentru Comitetul Executiv Naþional din cadrul I.P.A. Secþia
Inspectoratului Românã, pentru sprijinul acordat în desfãºurarea în condiþii
pentru Situaþii de excelente a activitãþilor regiunii, iar domnului Col. Dr. Ion-
Urgenþã „Cpt. Mircea Gherghiþã, vicepreºedinte în cadrul Comitetului
Puicã Nicolae” al judeþului Argeº, de a sprijini financiar unii Executiv Naþional, îngerul pãzitor al regiunii noastre, dorim
membri care au participat la Conferinþa Naþionalã de sã-i mulþumim pentru aportul ºi sfaturile bune pe care ni le dã
Medicinã de Urgenþã ºi Salvãri în Situaþii Speciale, în desfãºurarea în condiþii optime a activitãþilor I.P.A.
desfãºuratã la Bãile Felix, în perioada 22.11.2010 - Regiunea 2 Argeº.
26.11.2010.
De asemenea din sponsorizãrile primite ºi prin virarea PREªEDINTE REGIUNEA 2 ARGEª
a 2 % din impozitul pe venit de cãtre cadrele inspectoratului Cpt. Vasile CASAPU
Pompierii Argeºeni
2 -8-
MODELUL „CELOR PATRU ECHIPE” –
O ALTERNATIVÃ PENTRU PREGÃTIREA DE SPECIALITATE A EFECTIVELOR
Modelul celor patru echipe Se preteazã pentru efectuarea afiºând emoþia faþã de oameni ºi
este o unealtã pentru înþelegerea ºedinþelor atât la salã cât ºi la evenimente.
comportamentului nostru ºi activitãþi practice. Este o alternativã Combinaþia gradului de
impactul pe care îl avem asupra la metodologia clasicã. sensibilitate ºi hotãrâre este ceea ce
altora în cadrul organizaþiilor. Acest Avantajul acestei metode este determinã un stil individual.
model a fost testat în practicã pentru acela cã fiecare participant poate sã- Cele patru stiluri de
identificarea ºi consolidarea ºi exprime liber ideile, fãrã comportament/tipuri de echipã
relaþiilor interpersonale, pentru constrângeri sau emoþii, iar reprezintã modelul stilului social.
dezvoltarea spiritului de echipã, rezultatele vor fi consemnate printr- Combinaþia hotãrârii ºi
pentru însuºirea într-o manierã un consens în cadrul echipei, tendinþelor de sensibilitate
c o m o d ã a i n f o r m a þ i i l o r, î n eventualele greºeli sunt corectate de descoperã stilul tãu social:
Germania, cu rezultate deosebite de cãtre ceilalþi membrii. Atenþia Stilul Analitic (pune întrebãri
peste 50 ani. tuturor este captatã de cãtre ºi ascunde emoþiile ): -> serios,
exact, logic, apreciazã exactitatea ºi
faptele.
Stilul Conducãtor (dã
rãspunsuri ºi ascunde emoþiile): ->
independent, practic, formal,
apreciazã acþiunile ºi rezultatele.
Stilul Expresiv (dã
rãspunsuri ºi afiºeazã emoþiile):
-> animat, puternic, impulsiv,
apreciazã aprobarea ºi
spontaneitatea.
Stilul Amiabil (pune întrebãri
ºi afiºeazã emoþiile): -> depinde de
cineva, este deschis, oferã ajutor,
apreciazã securitatea ºi bunele
relaþii interpersonale.

Aceastã metodã, aºa cum subiectul dezbãtut ducând la


reiese din titlu constã în împãrþirea reþinerea ideilor importante, apare
efectivului în patru echipe, având „bunul simþ” cea ce face ca ºi cei mai
spaþiul fizic bine delimitat, „leneºi” sau dezinteresaþi sã se
denumite generic A,B,C,D. Acestor alãture echipei.
echipe li se pun la dispoziþie De asemenea apare spiritul de
materiale ce trebuie însuºite, de concurenþã între echipe ceea ce este Fiecare dintre categorii
cãtre persoana care conduce un factor stimulativ. reprezintã aproape 25% din
ºedinþa. Pe o tablã centralã se Metoda are la bazã conceptul populaþie ceea ce înseamnã cã
materializeazã obiectivele propuse „doua dimensiuni de compor- numai 1/4 din oamenii cu care
pentru a fi dezbãtute. Fiecare echipã tament”. Sunt douã dimensiuni ale lucrezi preferã sã interacþioneze în
materializeazã în scris sarcinile comportamentului care reprezintã acelaºi fel ca ºi tine. Acest lucru
trasate, într-un timp bine stabilit, elementele cheie în înþelegerea creeazã multe oportunitãþi sau
dupã care le prezintã întregului modelului de stil comportamental. conflicte la locul de muncã.
efectiv printr-un reprezentant al “Hot?rârea” - Felul în care îþi
echipei. La finalul prezentãrii exprimi ideile ºi atitudinea pe care o
conducãtorul ºedinþei subliniazã ai la serviciu. Cpt. Bogdan OLAR
ideile principale ce trebuiesc “Sensibilitate” - Calitatea de a
reþinute. fi sensibil, de a acþiona rapid
Pompierii Argeºeni
2 -9-
NOAPTEA CEA MAI LUNGÃ
Comuna Godeni este atât de liniºtitã cã de multe ori ºi limitate, clãdirea fiind amplasatã necorepunzãtor pe o culme,
Dumnezeu pare sã uite de ea. Rãsfiratã pe dealuri la apus de cu acces anevoios al oricãrui tip de autovehicul.
Câmpulung, de pe culmea Malu ºi pânã hãt-departe, pe lunca Clãdirea a fost prevãzutã cu douã nivele ºi acoperitã,
Râului Bughea, brãzdatã în pântece de-a lungul ºi de-a latul accesul la cele 15 camere de aproximativ 16 m.p., de pe
de galerii miniere, rãvãºitã ca mai toate satele de exodul celor fiecare nivel, realizându-se printr-un hol comun, cu intrare pe
mulþi de la oraº, mica localitate musceleanã pãrea sã-ºi vadã douã scãri deschise la cele douã capete ale imobilului. Dupã
de drumul ei molcom ºi de pustia de oameni aievea închiderea exploatãrii miniere din zonã, chiriaºii au cumpãrat
morocãnoºi, cu palme muncite ºi ochii pãtrunzãtori. una sau mai multe camere de locuit, unele spaþii fiind
transformate chiar în apartamente.
Una dintre modificãrile esenþiale a
constat ºi în realizarea unui perete
despãrþitor din cãrãmidã între
scãrile A ºi B, limitând accesul
dintr-un capãt al altuia. Unii dintre
locatari au construit chiar ºi alte
spaþii (la parter) în exterior, cu
destinaþii diferite (magazii de
materiale sau chiar spaþii de locuit).
Incendiul a izbucnit undeva la etajul
I, fiind observat târziu, abia când
flãcãrile cuprinseserã acoperiºul,
unii locatari nefiind acasã, alþii fiind
ocupaþi cu treburile casnice.
Autospecialele de pompieri
au ajuns la ora 19 ºi 11 minute,
moment în care locatarii ºi familiile
acestora reuºiserã sã se evacueze,
fãrã însã a avea reuºite în ceea ce
priveºte prima-intervenþie (lipsa
mijloacelor de primã intervenþie,
încercarea tardivã de folosire a
unui furtun de la o pompã cu
16 februarie 2011, ora 18.35, o searã rece de iarnã, presiune slabã).
încã neînvinsã fu strãpunsã repede de un þipãt. Repede pe la Pe lângã problemele inevitabile cu care pompierii se
primãrie ºi pe la colþul uliþei Þuþuleºti se abate un strigãt confruntã în general la intervenþie (persoane în stare de panicã
înfiorãtor: Arde blocul minier ! Arde blocul minier ! ºi, uneori agresive, cel puþin verbal, încercãri disperate ale
Oamenii se adunã la troiþã ºi cautã cu privirea locul în locatarilor de a mai pãtrunde o datã în locuinþe pentru a-ºi
care cerul întreg pãrea sã fie în flãcãri. Unul pune mâna pe salva din bunuri, punându-ºi astfel viaþa în pericol,
telefon... întreruperea cu dificultate a curentului electric etc.), garda de
Pompierii militari din Câmpulung sunt alertaþi în jurul intervenþie s-a aflat ºi în faþa urmãtoarei situaþii:
orei 18.44 ºi garda de intervenþie se pune în miºcare cu cele - unul dintre proprietari a suferit un atac de panicã, fiind
douã autospeciale cu apã ºi spumã din dotare ºi cu ambulanþa necesarã intervenþia echipajului de paramedici;
SMURD. Deº distanþa faþã de locul intervenþiei nu este - posibilitatea propagãrii incendiului la o clãdire de
deosebit de mare, drumul anevoios, cu pante, alunecos ºi în locuit din apropiere, aflatã la mai puþin de 2 m;
serpentine, a fãcut ca deplasarea sã parã cã nu se mai terminã. - puternice valuri de scântei ce puneau în pericol mai
O curbã, încã una ºi apoi drumul desfundat, plin de gropi din multe locuinþe situate pe strada Þuþuleºti;
comunã pânã aproape de imobilul în flãcãri. Noroi, zãpadã - incendiul se propaga cu repeziciune favorizat de
topitã, veºnicele autovehicule parcate la întâmplare... Apoi elementele de construcþie nerezistente la foc ºi golurilor
clãdirea ce pãrea imensã, cocoþatã pe un vârf de deal, cu o numeroase;
curte largã, dar inaccesibilã autospecialelor, arzând ca o - necesitatea folosirii unei cantitãþi mari de apã, în
torþã. special la stingere, coroboratã cu variantele limitate de
Blocul minier este o construcþie ridicatã în anul 1950 aprovizionare cu apã (Râul Bughea se afla la circa 200 m, fãrã
(pentru colonia constituitã aici spre exploatarea cãrbunelui rampe amenajate, acces pe terenuri desfundate, parþial închise
din zonã), pe temelie din piatrã, cu pereþi din cãrãmidã ºi cu gard);
planºee din lemn, peste care s-a adãugat un strat de tencuialã. - imposibilitatea folosirii corespunzãtoare a scãrilor
Învelitoarea din tablã fusese pe alocuri schimbatã cu plãci de manuale pe structurile nerezistente fizic, coroboratã ºi cu
azbociment sau chiar þiglã. La vremea respectivã probabil imposibilitatea pãtrunderii în interior în urma incendiului
cã exigenþele în materie de prevenire a incendiilor erau generalizat.

Pompierii Argeºeni
2 - 10 -
- presiunea mediaticã deosebitã, în scurt timp la faþa - distrugerea totalã a acoperiºului clãdirii ºi, în
locului sosind delegaþi din partea majoritãþii trusturilor de majoritate, a locuinþelor de la etajul I;
presã cunoscute pe plan local ºi naþional. - pagube de bunuri materiale, de uz casnic ºi locativ de
Dupã transmiterea primelor date operative de la faþa peste 100.000 lei precum ºi documente de identitate ori de
locului, comandantul subunitãþii, sosit la faþa locului a proprietate;
solicitat în sprijin ºi o autospecialã cu apã ºi spumã de la S.C. - afectarea serioasã a structurii de rezistenþã a
LANDMARK - PARK INDUSTRIAL Câmpulung, în construcþiei, clãdirea nemaiputând fi locuitã pânã la o
vederea corectãrii problemelor de alimentare. expertizare competentã.
Având în vedere amploarea evenimentului, dar ºi Pe cale de consecinþã opt familii, patru dintre acestea
faptului cã în acelaºi timp s-au produs în raionul de având copii minori, au fost nevoite sã-ºi pãrãseascã
intervenþie al subunitãþii ºi alte situaþii de urgenþã (incendiu locuinþele, pânã la definitivarea analizelor de siguranþã a
vegetaþie uscatã în Câmpulung, incendiu locuinþã în clãdirii ºi, bineînþeles, pânã la renovarea acesteia, dacã acest
Aninoasa), inspectorul ºef al ISU Argeº, sosit la faþa locului, lucru mai este posibil.
a ordonat chemarea în sprijin a unei autospeciale de la Venind prompt în sprijinul acestora, Inspectoratul
Detaºamentul de Pompieri Piteºti. pentru situaþii de urgenþã Cpt. Puicã Nicolae al judeþului
Astfel, una din autospecialele subunitãþii din Argeº, în colaborare cu autoritãþile locale (Consiliul Judeþean
Câmpulung s-a deplasat în comuna Aninoasa, fiind înlocuitã Argeº ºi Primãria Godeni), dar ºi al unor operatori economici
de autospeciala sositã din afara raionului de intervenþie. (transport, furnizare de energie electricã etc) au amenajat, la
Pentru gestionarea situaþiei de urgenþã produse de incendiul scurt timp, un adãpost provizoriu pentru patru dintre aceste
de vegetaþie a fost necesarã aducerea în subunitate a turei de familii, în locuinþe modulare puse la dispoziþie de Crucea
serviciu aflatã la permanenþã. De asemenea, a fost retrasã în Roºie - Argeº. Ceilalþi locatari afectaþi de eveniment au avut
subunitate, temporar, autospeciala din punctul de lucru alte soluþii pentru cazare (rude, cunoºtinþe etc.), cel puþin
Rucãr, în vederea asigurãrii rezervei operative. temporarã.
Spre finalul acþiunii a fost necesarã pentru a doua oarã ªi ca o ironie a sorþii, la numai patru zile distanþã de
intervenþia echipajului SMURD, prezent tot timpul la faþa acest eveniment, în seara zilei de 20 februarie, subunitatea de
locului, una dintre locatare suferind, ºi în acest caz, un atac pompieri din Câmpulung a fost alertatã privind izbucnirea
de panicã. unui început de incendiu la blocul minier din cartierul Apa
Operaþiunile de intervenþie au durat aproximativ 7 ore, Sãratã - Drumul Poenari, o clãdire similarã cu cea distrusã de
o autospecialã ºi un echipaj au rãmas în supraveghere pânã a flãcãri la Godeni. Din fericire, incendiul nu s-a produs,
doua zi de dimineaþã, când s-a constituit ºi o echipã de pompierii sosiþi la faþa locului constatând cã inspiraþia unui
cercetare tehnicã a cauzei ºi împrejurãrii producerii locatar de a dezmembra la timp coºul de fum aprins, a fãcut ca
evenimentului, împreunã cu organele de poliþie. un alt dezastru sã fie evitat .
Astfel, s-a ajuns la concluzia cã neglijenþa umanã
provocatã de fumatul fãrã respectarea normelor, coroboratã
cu alþi factori, au dus la producerea unui incendiu deosebit de Cpt. Cristian BÃRBULESCU
puternic, ale cãrui urmãri au fost dezastruoase, constând în
principal în:

Pompierii Argeºeni
2 - 11 -
PREÞUIÞI AURUL VERDE !
cum ar fi distrugerea stratului de ozon - cantoanele ºi ocoalele silvice
care provoacã implicit încãlzirea sã fie dotate cu materiale necesare
globalã. intervenþiei în caz de incendiu;
În ultimii ani se constatã o - în perioadele de secetã
tendinþã de dispariþie a douã personalul silvic sã execute patrulãri
anotimpuri, primãvara ºi toamna, prin pe baza unor grafice stabilite în
reducerea treptatã a duratei acestora. zonele expuse la incendii;
Încãlzirea atmosferei
determinã lungi perioade de secetã,
precipitaþii abundente, valuri de
cãldurã frecvente ºi furtuni mult mai
severe. Acest lucru poate favoriza
creºterea abundentã a vegetaþiei dar ºi
uscarea bruscã a acesteia. Vegetaþia
este un potenþial combustibil ºi mijloc
Suprafaþa fondului forestier de iniþiere în cazul incendiilor.
naþional ocupã, în prezent, o pondere Evenimentele produse s-au datorat în - pe cursurile de apã ce strãbat
de 28 % din teritoriul þãrii, mare parte tãierilor masive de pãduri pãdurile sã se amenajeze stãvilare,
reprezentând aproape 6 500 000 de ºi, în general, indiferenþei faþã de baraje ºi rampe de alimentare cu apã a
hectare, România situându-se, din mediul înconjurãtor. utilajelor de stins incendii portabile,
acest punct de vedere, pe locul 17 în Având experienþa anilor transportabile (motopompe), cât ºi
Europa. anteriori (incendiile de pãdure din pentru autospecialele de stins
În Adunarea Generalã a ONU zonele Dracsin, Colþii lui Andrei incendii;
din 20 decembrie 2006, s-a stabilit ca etc), reprezentanþii ISU Argeº - sã se pãstreze starea de igienã
anul 2011 sã fie Anul Internaþional al organizeazã periodic acþiuni de corespunzãtoare prin extragerea
pãdurilor. prevenire ºi combatere a incendiilor periodicã a arborilor uscaþi, rupþi sau
Sub logo-ul „Pãduri pentru de pãdure, atât la fondul forestier de doborâþi de vânt;
Oameni”, pe tot globul sunt iniþiate stat cât ºi privat, sfãtuindu-i pe cei
implicaþi în activitãþile desfãºurate la - sã se stabileascã concret
acþiuni care sã responsabilizeze ome- masurile de securitate la incendiu în
nirea asupra gestionãrii pãdurilor. pãduri sã respecte o serie de mãsuri,
cum ar fi: contractele încheiate cu persoane
Sigla, sub forma unui copac, cu fizice sau juridice care desfãºoarã
cele 11 elemente esenþiale pentru activitãþi în pãdure sau în zona
viaþã, atrage atenþia asupra gestionãrii limitrofã;
pãdurilor de cãtre om, ca principal - sã se îmbunãtãþeascã siste-
factor de distrugere al acesteia. Putem mele de observare ºi anunþare a
vorbi atât de acþiuni voite de evenimentelor, în vederea mobilizãrii
e x p l o a t a r e a a p ã d u r i l o r, d e în scurt timp a forþelor ºi mijloacelor
incendierea lor sub diverse motive, de intervenþie;
dar ºi de atitudini pasive atunci când - sã se intensifice acþiunile de
pãdurea este mistuitã de flãcãri. - interzicerea accesului cu foc instruire a personalului care îºi
Incendiile de pãdure au deschis ºi fumatul în pãduri sau la o desfãºoarã activitatea, direct sau
constituit dintotdeauna un element de distanþã de 100 m de aceasta; indirect, în cadrul fondului forestier;
studiu care a avut drept scop - locurile de popas sã fie stabi- - sã se intensifice acþiunile de
descoperirea modalitãþilor de a le lite, amenajate ºi marcate conform sensibilizare a cetãþenilor faþã de
putea preveni. legii; caracterul vulnerabil al pãdurii în faþa
Catalogarea acestora ca situaþie - interzicerea igienizãrii focului, pentru pãstrarea ºi salvarea
de urgenþã, scoate în evidenþã pãºunilor prin incendiere de cãtre patrimoniului forestier.
caracterul important conferit acestei proprietarii de teren sau crescãtorii de Conºtiente de importanþa
pãrþi importante a ecosistemului. animale; deosebitã a acestui sector de
Efectele incendiilor de pãdure - interzicerea accesului activitate, cadrele ISU Argeº vor
sunt directe ºi indirecte. Cele directe autoturismelor particulare în pãdure, continua acþiunile specifice de
sunt palpabile, sesizabile, în primã precum ºi instalarea corturilor pentru îndrumare ºi control, astfel încât
instanþã, cum ar fi: distrugerea de cazare în alte locuri decât cele special fondul forestier sã fie protejat
plantaþii, de cantitãþi mari de masã amenajate; împotriva incendiilor ºi vã sfãtuiesc:
lemnoasã, faunã ºi florã ori de case, - la intrarea în pãdure, pe Sã preþuiþi aurul verde!!
pãºuni. Efectele indirecte sunt cele drumurile forestiere ºi pe traseele
care se resimt dupã o perioadã mai turistice sã se amplaseze panouri cu Mr. Daniel MILEA
îndelungatã ºi nu au caracter zonal, interdicþiile stabilite; Plt. adj. Florina MIHÃILESCU

Pompierii Argeºeni
2 - 12 -
Destine schimbate ºi veºnica întrebare:

DE CE ?
Fiecare dintre noi ne întâlnim
zilnic cu omul de la volan, fie cã
suntem coparticipanþi la trafic,
pietoni, fie cã suntem chiar noi omul
de la volan.
Uneori traficul cursiv este
înterupt ºi schimbat. De ce? Motive
sunt nenumãrate: o reacþie agresivã
(agresiune fizicã, gesturi obscene)
sau acþiuni hazardante (depãºiri
riscante, viteza excesivã), rezultatul
este inevitabil, mai devreme sau mai
târziu aceºti conducãtori auto
îngroaºã cifrele negre ale
statisticilor.
Din nefericire aceste cifre
cresc înfiorãtor de repede de la o zi
la alta lãsând în urmã familii
distruse, destine schimbate ºi
obsedanta întrebare: ,,DE CE ?,, ,
“De ce eu, de ce? !!!”

km. 80, pe sensul de mers Piteºti – Intervenþia a durat ~ 45 de


Bucureºti. Un bãrbat de 33 de ani a minute, timp în care fiecãrei victime
adormit la volan ºi ºi-a trimis toatã i s-a acordat maximul de atenþie ºi
familia pe patul de spital, deoarece îngrijirile medicale necesare.
autoturismul în care se aflau a intrat Baiatul cel mic al cuplului a
într-un cap de pod. fost preluat de un echipaj SMURD,
Soþia prezenta fracturi costale stabilizat ºi transportat la UPU
ºi se afla în stare de ºoc, mezinul Pediatrie Piteºti, pãrinþii au fost
familiei prezenta fracturã de ºold, preluaþi de câte un echipaj SAJ
Motivul nu este doar puþina multiple contuzii craniene, pierderi Argeº, iar bãiatul cel mare a fost
experienþã la volan. Tot mai des de memorie ºi o plagã deschisã la stabilizat ºi pregatit pentu transfer la
întâlnim factorul invers, exploatat arcada stângã. Într-o stare gravã se elicopter de cãtre un echipaj de
greºit: experienþa la volan nu þine loc afla bãiatul cel mare al familiei care, terapie intensivã.
de odihnã. la scurt timp, a intrat în comã A fost o intervenþie la care s-a
În ultima perioadã accidentele profundã. lucrat contracronometru, în favoa-
grave cu urmãri ºi mai grave au avut Participanþii la trafic au rea celor doi minori, iar întreg
loc din acest motiv. Numai în judeþul înþeles rapid cât de grav este echipajul SMURD a simþit pentru a
nostru, de la începutul anului ºi pânã accidentul ºi au sunat la 112. În mia oarã duºmãnia timpului,
în prezent s-au înregistrat 6 câteva clipe a început desfãºurarea rãsunându-le în urechi vorbele
accidente pe fondul oboselei soldate de forþe: modulul SMURD, echipaje victimelor: “De ce? De ce noi?!!”
cu 2 morþi, 9 persoane rãnite foarte de terapie intensivã, echipaje de
grav sau în stare comatoasã ºi 4 poliþie ºi cum situaþia impunea: un Coordonator SMURD
rãniþi uºor. elicopter SMURD, având în vedere Alina SANDULESCU
Unul dintre cele mai grave starea foarte gravã a bãiatului cel
accidente provocate de obosealã în mare al familiei implicate în FOTO
judeþul Argeº a avut loc pe A1, la accident. Costi TUDOR

Pompierii Argeºeni
2 - 13 -
COMPETIÞII, CONCURSURI, REZULTATE
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã al - Elevi cu vârsta între 15-18 ani: Locul I Grupul
judetului Arges, în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar ªcolar Auto Curtea de Argeº, Locul II Grup ªcolar
Judeþean Argeº, a organizat concursurile cercurilor Forestier Curtea de Argeº, Locul III Grup ªcolar
tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor” cu Costeºti.
tematicã de protecþie civilã „ Cu viaþa mea apãr viaþa ” - Tradiþie ºi istorie în activitatea pompierilor din
faza judeþeana. Romania, concursurile profesionale ale serviciilor
Concursurile sunt destinate participãrii elevilor voluntare ºi private pentru situaþii de urgenþã din judeþul
din învãþãmântul gimnazial ºi liceal, cu scopul Argeº se constituie an de an, în momente de luptã acerbã,
dezvoltãrii capacitãþii de înþelegere ºi de apreciere a pentru a demonstra cã ele îºi au bine stabilit rolul ºi locul
pericolelor generate de situaþii de urgenþã, precum ºi de într-o comunitate, localitate sau societate comercialã.
a promova atitudinile ºi comportamentele corespun- La concursuri membrii serviciilor voluntare ºi
zãtoare în situaþii de risc. Activitãþile de educare a private pentru situaþii de urgenþã se prezintã cu dorinþa de
copiilor ºi de prevenire se bazeazã pe principiul cã, este a învinge ºi de a demonstra ca alãturi de serviciile
mai ieftin sã previi decât sã repari. profesioniste pentru situaþii de urgenþã pot face faþã cu
succes la orice încercare.
În data de 09.06.2011 în municipiul Curtea de
Argeº, pe stadionul Municipal s-au desfasurat
Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare ºi
private pentru situaþii de urgenþã - faza judeþeana unde au
participat un numar de 8 servicii voluntare pentru situaþii
de urgenþã ºi 6 servicii private pentru situaþii de urgenþã.
Dupã desfãºurarea celor trei probe de concurs
clasamentul general arata astfel:
- la servicii voluntare pentru situaþii de urgenþã
locul I a fost obtinut de SVSU al localitãþii Domneºti,
locul II SVSU al localitãþii Bughea de Jos, locul III
SVSU al localitãþii Mioveni;
- la servicii private pentru situaþii de urgenþã locul I
a fost obtinut de SPSU S.C. Falck Fire Services S.R.L.,
locul II SPSU al S.C. Automobile Dacia Renault S.A.,
La concursul cercurilor tehnico-aplicative de locul III S.C. SPSU al S.C. Electroarges S.A.
elevi „Prietenii Pompierilor”- etapa judeþeanã, Serviciul voluntar pentru situaþii de urgenþã al
desfãºurat în data de 25.05.2011, au participat 9 localitãþii Domneºti ºi Serviciul privat pentru situaþii de
echipaje de elevi (4 echipaje de bãieþi, 4 echipaje de fete urgenþã al S.C. Falck Fire Services S.R.L., câºtigãtoare a
ºi un echipaj mixt). Dupã desfãºurarea celor trei probe locurilor I la faza judeþeanã au reprezentat judeþul Argeº
de concurs clasamentul a fost urmatorul:
- Bãieþi: Locul I ªcoala Generalã „Basarab I”
Curtea de Argeº, Locul II ªcoala Generalã
Nr. 1 Mãrãcineni, Locul III ªcoala Generalã
Nr. 19 Piteºti;
- Fete: Locul I ªcoala Generalã „Basarab I”
Curtea de Argeã, Locul II ªcoala Generalã
Nr. 1 Mãrãcineni, Locul III ªcoala Generalã
„Oprea Iorgulescu” Câmpulung- Muscel.
La concursul cu tematicã de protecþie civilã „ Cu
viaþa mea apãr viaþa” - etapa judeþeanã, desfãºurat în
data de 24.05.2011 au participat 8 echipaje din ciclul
gimnazial ºi 7 echipaje din ciclul liceal. Dupã
desfãºurarea celor trei probe de concurs clasamentul a
fost urmatorul:
- Elevi cu vârsta între 10-15 ani: Locul I ªcoala
Generalã „Basarab I” Curtea de Argeã, Locul II ªcoala
Generalã Mihãeºti, Locul III ªcoala nr. 5 „Armand
Cãlinescu” Curtea de Argeº;

Pompierii Argeºeni
2 - 14 -
Faza naþionalã a Concursurilor profesionale ale
serviciilor voluntare ºi private pentru situaþii de urgenþã.
Dupã o perioadã de antrenamente susþinute, în
perioada 10-12.08.2011, Serviciul privat pentru situaþii
de urgenþã al S.C. Falck Fire Services S.R.L. particpã în
Municipiul Târgul Secuiesc - Judeþul Covasna la Faza
naþionala a Concursurilor profesionale ale serviciilor
voluntare ºi private pentru situaþii de urgenþã intrând în
copetiþie echipajele clasate pe locul I din cele nouã
grupãri cât ºi cu câºtigãtoarea editiùiei 2010 a acestor
concursuri. În cele trei zile de concurs membrii
ehipajului Serviciul privat pentru situaþii de urgenþã al
S.C. Falck Fire Services S.R.L. au dat dovadã de spirit de
echipã, devotament ºi profesionalism, iar la final au
obþinut cel mai bun rezultat realizat în istoria acestor
la faza interjudeþeana a Concursurile profesionale ale concursuri de cãtre un Serviciu privat pentru situaþii de
serviciilor voluntare ºi private pentru situaþii de urgenþã urgenþã din judeþul Argeº ºi anume: LOCUL I la editia
desfasuratã în Municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 2011 a Concursurilor profesionale ale serviciilor
11-13.07.2011. Dupã cele trei zile de concurs voluntare ºi private pentru situaþii de urgenþã.
reprezentantele Judeþului Argeº s-au clasat astfel: Prin clasarea pe acest loc Serviciul privat pentru
Serviciul voluntar pentru situaþii de urgenþã al localitãþii situaþii de urgenþã al S.C. Falck Fire Services S.R.L. are
Domneºti locul II - la eglitate de puncte cu castigatoarea asiguratã participarea în anul 2012 la faza naþionalã a
locului I Serviciul voluntar pentru situaþii de urgenþã Concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare ºi
al localitãþii Cãlimãneºti - Judeþul Valcea, departajarea private pentru situaþii de urgenþã ºi astfel în anul urmãtor
realizându-se dupã rezultatul mai bun realizat la proba Judeþul Argeº va fi reprezentat la o competiþie de nivel
,,Dispozitivul de intervenþie”, iar Serviciul privat naþional.
pentru situaþii de urgenþã al S.C. Falck Fire Services
S.R.L s-a clasat pe locul I urmând sã reprezinte zona la Lt. Col. Constantin ANDREI

Pompierii Argeºeni
2 - 15 -
Asociaþia Sportivã a Pompierilor din Argeº
A luat fiinþã în anul 2000, sub coordonarea unui consiliu sportiv, iar prin sentinþa civilã nr. 88 din 04.04.2000
are personalitate juridicã, cu scopul de realizare a activitãþilor sportive, sportului de performanþã ºi întreþinere,
activitãþilor de turism, precum ºi pregãtirea loturilor ºi echipajelor pompierilor la competiþiile interne ºi
internaþionale, modernizare bazã materialã pentru activitãþi ºi jocuri sportive.
Calendarul activitãþilor din 2011 a solicitat ASPR, Sucursala Argeº, în a se implica pentru realizarea
obiectivelor ºi obþinerii de performanþe, dupã cum urmeazã:

De asemenea, lotul reprezentativ de fotbal al I.S.U.J. Argeº s-a calificat în etapa finalã pe M.A.I urmând ca
meciul sã se desfãºoare în data de 29.09.2011, pe stadionul Dinamo Bucureºti.
ªi în finala Concursurile serviciilor profesioniste pentru situaþii de urgenþã, care s-au desfãºurat la Bacãu, s-au
calificat sportivii noºtri, obþinând locul 11 pe þarã. Iatã componenþa lotului:

Pompierii Argeºeni
2 - 16 -
Aceste rezultate nu s-ar fi obþinut dacã bugetul de venituri ºi cheltuieli realizat lunar ºi anual nu ar fi fost
direcþionat în sensul realizãrii obiectivelor ºi nu al restricþionãrii lor.
Pe aceastã cale þin sã scot în evidenþã implicarea tuturor colegilor, membrii ASPR, care, prin cotizaþiile lunare,
au susþinut atât dotarea ºi modernizarea bazei materiale cum ar fi: echipamente pentru diferite discipline sportive,
accesorii ºi materiale pentru concursurile profesionale ale pompierilor militari, achiziþionate din Cehia, terenul de
tenis de câmp din Câmpulung, reparare piste competiþii, aparate concursuri profesionale ºi 3 turnuri de instrucþie:
Curtea de Argeº, Mioveni, Costeºti.

Cea mai recentã realizare o reprezintã terenul multifuncþional cu gazon sintetic de la Detaºamentul de Pompieri
Bradu, inaugurat la data de 18.08.2011, în prezenþa doamnei chestor de poliþie Elisabeta Lipã, preºedintele Clubului
Dinamo ºi a domnului colonel inginer, Eugen
Vi?an, adjunctul inspectorului general al
IGSU, pre?edintele ASPR, cãrora le
mulþumim ºi pe aceastã cale pentru sprijinul
acordat.
În perioada 25.08. - 05. 09. 2011 o
delegaþie de sportivi din IGSU, membrii
ASPR, a participat la Jocurile Mondiale ale
Pompierilor ºi Poliþiºtilor, la New York, unde
reprezentantul unitãþii noastre, plt. Soricã
Dragoº a obþinut medalia de argint la judo
open, 73 kg.
În încheiere doresc sã mulþumesc colegilor din Biroul Sportiv, comenzii inspectoratului ºi subunitãþilor,
cercurilor sportive ºi nu în ultimul rând, tuturor cotizanþilor ºi în mod deosebit, celor care au obþinut rezultate.
Uniþi, noi, marea familie a membrilor Asociaþiei Sportive a Pompierilor din România, le mulþumim tuturor
pentru ce s-a realizat ºi ce se poate realiza atât la nivelul Sucursalei Argeº, dar ºi la nivelul ASPR.
La ceas aniversar, urez tuturor pompierilor, militari ºi civili, deopotrivã, tradiþionalul „La mulþi ani!”, de Ziua
Pompierilor din România.

Adjunct al Inspectorului ªef ºi


Preºedinte ASPR - Sucursala Argeº
Col. Constantin DEACONU

Pompierii Argeºeni
2 - 17 -
JOCURILE MONDIALE ALE
POLIÞIªTILOR ªI POMPIERILOR

În perioada 25.08.2011 - 05.09.2011, la New - atletism: - Donisan Mihai - ISUM Bucureºti -


York s-au desfãºurat Jocurile Mondiale ale Poliþiºtilor medalie de aur la sãritura în înãlþime - record mondial
ºi Pompierilor la care au participat aproximativ 18 000 2,30 m;
de poliþiºti ºi pompieri din 70 de þãri, concurând la 69 de - atletism: Popa Bogdan - ISUM Bucureºti -
discipline sportive. medalie de aur la sãritura în lungime;
- atletism - 100 m, 200 m - Soare Daniela - ISU
Timiº - 4 medalii: 2 de aur ºi 2 de argint;
- atletism: triplu salt - Papu Marin - ISU Bucureºti-
1 medalie aur;
- atletism: 100 m garduri - Gheorghe Bogdan - ISU
Bucureºti - 1 medalie aur;
- push&pull - Stãnculescu ªtefania - ISU
Teleorman - 1 medalie aur;
- înot - Lavinia Brebu - ISU Mehedinþi - 8 medalii:
2 de aur, 4 de argint ºi 2 de bronz;
- judo:
- Enache Nicolae - ISU Vrancea - 1 medalie de aur;
- Soricã Dragoº -
ISU Argeº - 1 medalie de
argint;
- Bogoºelu Adrian
- ISU Bihor - 1 medalie
de argint;
Delegaþia României a fost formatã din 37 de - Toma Ionuþ -
participanþi din cadrul Inspectoratelor judeþene pentru ISUM Bucureºti - 1
situaþii de urgenþã din þarã, din partea unitãþii noastre medalie de argint;
participând plt. Soricã Dragoº de la Detaºamentul de Bilanþul medaliilor
Pompieri Mioveni. Acesta a concurat la judo open, pompierilor români,
categoria 73 de kg, obþinând medalia de argint. obþinute de-a lungul
Pompierii români înfruntând puternica participãrii la aceste
concurenþã a reprezentanþilor celorlalte þãri, au reuºit, activitãþi sportive de mare
datoritã ambiþiei, sacrificiului ºi spiritului de echip? de amploare (Jocuri
care au dat dovadã, sã obþinã, rezultate deosebite. Iatã mondiale ale pompierilor
câteva dintre acestea: (parþiale, întrucât la data editãrii sau Jocuri mondiale sau internaþionale ale poliþiºtilor ºi
revistei, competiþia era încã în desfãºurare) pompierilor), este de 240, din care 107 de aur, 73 de
argint ºi 60 de bronz, la care se adaugã cele peste 50 de
- tir cu arcul: Daniel Cãlin – ISU Hunedoara – 2 medalii de anul acesta.
medalii de aur ºi 1 de argint;
- roowing indoor - Paraschiv Adriana – ISU Arad Col. Constantin DEACONU
- 2 medalii: 1 medalie aur individual ºi în echipã cu Lt. Mãdãlina EPURE
ªerban Viorica ISUM Bucureºti – 1 medalie aur dublu;

Pompierii Argeºeni
2 - 18 -
ªtiaþi cã... existã
Mecanismul comunitar pentru protecþie civilã ? Pompierii din aer ?
Serviciile de management al incendiilor forestiere au încercat sã
foloseascã avantajul aeronavelor din momentul inventãrii acestora.
În 1919 existau mai multe servicii aeriene ce patrulau pãdurile
din California ºi Oregon în scopul prevenirii izbucnirii unor eventuale
incendii. Primul strop de apã aruncat dintr-un avion s-a înregistrat în
1930. În timpul anilor 1930, tehnologiile s-au dezvoltat în direcþia
paraºutãrii cargourilor pompierilor aflaþi pe sol, iar echipamentul uºor
Mecanismul de protecþie civilã al UE reprezintã un instrument cum ar fi sacii de dormit, se aruncau pur ºi simplu. Combinaþia dintre
operaþional menit a mobiliza asistenþa în domeniul protecþiei civile în tehnologie, personal ºi tehnica de intervenþie s-a concretizat în Serviciul
cazul unor dezastre. Acest mecanism poate fi activat atât în Forestier. Eliberarea baloanelor de apã asupra incendiilor s-a dovedit a
eventualitatea unor dezastre naturale, cât ºi a unor evenimente cauzate fi m-ai periculoase pentru pompierii de la sol decât pentru incendiul cu
de cãtre oameni, de genul atacurilor teroriste, accidente nucleare etc. care se lupta.
În momentul de faþã la acest mecanism participã toate cele 27 state La începutul anilor 1950 oficialii siguranþei publice din
California au recunoscut potenþialul luptei aeriene cu flãcãrile ºi s-au
membre UE, precum ºi Islanda, Liechtenstein ºi Norvegia. Potrivit aliat cu Serviciile Forestiere pentru a crea un rezervor aerian cu care sã
legislaþiei ce stã la baza mecanismului, þãrile candidate UE pot face lupte împotriva incendiilor de pãdure.
parte din acesta, în urma semnãrii un acord, acest pas având un rol În iulie 1955, Joe Ely s-a întâlnit cu mai mulþi operatori de zbor
important ºi în procesul de aderare. Acesta este ºi cazul Croaþiei, de ce aveau ca sarcini stingerea incendiilor sãlbatice pentru a discuta ideea.
pildã, care participã la mecanismul de protecþie civilã din 2009. Floyd Nolta, un pilot respectabil de la Serviciul Aerian Willows a pãrut
Rolul principal al mecanismului comunitar de protecþie civilã foarte interesat de idee. El a fãcut o gaurã la partea de jos a unui Boeing
este de a facilita cooperarea în cadrul intervenþiilor de asistenþã de Stearman 75 Kaydet sub unul din scaunele din faþã. El a adãugat o uºã cu
protecþie civilã în caz de urgenþã majorã care necesitã acþiuni urgente un cârlig acþionatã manual, cu ajutorul unei frânghii, de cãtre pilot. Ca o
de rãspuns. Acest lucru se aplicã ºi în cazul în care ar putea fi o demonstraþie practicã, a urmat imediat fratele sãu, Vance, care a eliberat
ameninþare iminentã de urgenþe majore. Se poate înþelege cã acest 600 de litri de apã lichidând incendiul de lângã pistã. În presa localã
instrument îmbunãtãþeºte cooperarea în materie de protecþie civilã, tancul aerian a fost numit “vagon de stins incendii”.
fiind instituit prin decizia Consiliului din 23 octombrie 2001. O Prima lichidare a unui incendiu cu ajutorul unui tanc aerian la un
reformare a deciziei mai sus amintite a fost adoptatã la 8 noiembrie incendiu sãlbatic a fost la Incendiul Mendenhall pe 13 august 1955 în
2007, respectiv 3 iulie 2010. Rezervaþia Naturalã Mendocino. Vance Nolta a zburat în acest zbor
De asemenea, Mecanismul pentru Protecþie Civilã al istoric într-un Stearman, aruncând 6 încãrcãturi de apã în sprijinul
Comunitãþii faciliteazã ºi sprijinã mobilizarea ºi coordonarea pompierilor aflaþi la sol ºi care se luptau cu incendiul. Aceastã
protecþiei civile a statelor membre ale U.E. în cazuri de urgenþã intervenþie a fost consideratã un succes, iar primul „pompier pilot” a
majorã, permite accesul acestora la schimbul de cereri ºi oferte de avut a doua zo o nouã intervenþie.
asistenþã. În þara noastrã, IGSU reprezintã autoritatea naþionalã În 1956 alte teste au arãtat cã în timpul zilelor foarte cãlduroase
competentã sã solicite ºi sã trimitã asistenþã internaþionalã de protecþie apa eliberatã de tancurile aeriene abia ajungea la sol, ºi acest lucru
civilã, dar ºi sã coordoneze activitatea echipelor internaþionale de datoritã piloþilor care zburau foarte jos. Personalul Serviciilor
intervenþie, fiind punct naþional de contact în cadrul mecanismului Forestiere au gãsit o soluþie mai eficientã alcãtuitã din sodiu ºi calciu
comunitar de protecþie civilã. borat amestecate cu apã. Dupã 1956 s-a descoperit cã acest amestec
În conformitate cu principiul subsidiaritãþii, mecanismul borat steriliza pãmântul unde cãdea. Serviciile Forestiere au schimbat
comunitar de protecþie civilã poate oferi, la cererea þãrii afectate, soluþia într-una formatã din bentonitã ºi apã pentru câþiva ani (cu toate
sprijin pentru asistenþa de protecþie civilã. Acest lucru poate apãrea în acestea, datoritã presei, industria tancurilor de apã a pãstrat numele de
cazul în care þara afectatã de un dezastru nu este suficient de pregãtitã “bombardier borat” ). Unele incendii au fost aºa de mari încât camioane
pentru a oferi un rãspuns adecvat în ceea ce priveºte resursele de ciment au fost trimise la locul incendiului pentru a alimenta tancurile
disponibile. Prin punerea în comun a capacitãþilor de protecþie civilã a aeriene.
statelor participante, mecanismul comunitar poate asigura o protecþie Pentru a creºte eficacitatea în suprimarea incendiilor, Serviciile
sporitã oamenilor, mediului cultural ºi proprietãþii. Forestiere au angajat alþi antreprenoir cu aeronave mai mari ºi mai
Prin intermediul acestui mecanism, zone afectate de dezastre rapide. Multe TMB ale marinei au fost convertite pentru a putea arunca
de pe întreg mapamondul beneficiazã de asistenþã rapidã din partea soluþiile asupra incendiilor, devenind primele aeronave dedicate
þãrilor participante. Experienþa anterioarã în asemenea intervenþii a bombardãrii incendiului ce eliberau a mai mult de 2 tone dintr-o singurã
contribuit semnificativ la îmbunãtãþirea rãspunsului la asemenea datã. Un TMB Avenger a fost de curând restaurat USS Hornet Museum.
conjuncturi nefaste. Decizia de a apela la aeronavele folosite în al doilea razboi
Mecanismul de protecþie civilã al UE ºi-a fãcut simþitã mondial s-a dovedit a fi una foarte înþeleaptã din mai multe motive:
prezenþa în cazuri dramatice precum uraganul Katrina din Statele surplusul de aeronave era deja existent ºi relativ ieftin; construite iniþial
Unite ale Americii (2005), tsunami-ul din Asia de Sud (2004), pentru a transporta bombe sau cargouri pe distanþe mari, ele erau ideale
incendiile de pãdure din Portugalia (2003-2005) sau cutremurele din pentru a suporta substanþele chimice stingãtoare sau apa necesare unei
Algeria (2003), Iran (2003-2005), Maroc (2004), Haiti (2010). stingeri aeriene eficiente; fiind manevrabile ºi rapide puteau acþiona în
Bunãoarã, în cazul unuia dintre cele mai recente evenimente, orice condiþii meteorologice; erau foarte solide ºi încãpãtoare, ceea ce a
permis adaptarea rezervoarelor cu substanþe stingãtoare ºi apã.
cutremurul din Haiti din primãvara lui 2010, activarea mecanismului
de protecþie civilã al UE a dus la salvarea a sute de vieþi omeneºti. Cele
trei echipe de protecþie civilã trimise la locul dezastrului, ce a afectat
mai bine de 1,3 milioane de oameni în Haiti, au reuºit sã scoatã din
dãrâmãturi 30 de persoane; s-au instalat posturi medicale de urgenþã,
fiind operaþi în medie 50 de pacienþi zilnic; instalaþiile de purificare a
apei au produs circa 15 tone de apa potabilã zilnic pentru populaþia
afectatã de seism.
De asemenea, printre catastrofele majore care au necesitat
asistenþã se numãrã ºi inundaþiile iunie 2010, când Dunãrea atingea
cel mai mare nivel din istorie la Galaþi, ameninþând cu apele sale
întreg oraºul. Siretul ºi Prutul mãturaserã din calea lor sute de case, ZIUA POMPIERILOR DIN AER
lãsând în urmã mii de sinistraþi, ºi din nefericire, ºi 22 de victime Datoritã istoriei îndelungate a acestui serviciu pe teritoriul SUA,
omeneºti. În seara zilei de 2 iulie 2010, autoritãþile din România s-au s-a stabilit ca 27 noiembrie sã fie ziua pompierilor din aer. Cu o vechime
vãzut nevoite sã cearã ajutorul comunitar, activând Mecanismul de de 52 de ani, acest serviciu de urgenþã din Statele Unite ale Americii este
protecþie civilã al UE. La doar câteva ore dupã acest apel, primele unul din cele mai vechi pe plan internaþional.
oferte de asistenþã soseau deja din partea statelor vecine, sub forma Ca o recompensã ºi mulþumire, aceºti curajoºi salvatori ai
unor echipe de specialiºti, sisteme de pompare ºi filtrare a apei ºi aerului se pot mândri cu un muzeu al lor, localizat în Alameda, cu
generatoare de electricitate. În zilele urmãtoare, asistenþa a continuat aeronave din 1943, care au participat chiar la al doilea rãzboi mondial ºi
sã soseascã, iar oficialii UE au apreciat solidaritatea europeanã la rãzboiul din Vietnam, dar ºi aeronave mai noi care au asistat la
demonstratã ºi în cazul inundaþiilor din România. aterizarea primelor staþiilor orbitale având oameni la bord - Apollo11 ºi
Apollo 12.
Lt. col. Virgil TOMA Lt. Alin DINCÃ

Pompierii Argeºeni
2 - 19 -
INSPECTORATUL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ
“Cpt. PUICÃ NICOLAE” AL JUDEÞULUI ARGEª
Adresa: Piteºti, Str. Traian, nr. 26
Telefon 0248 217 400; 0248 206 164,
Fax 0248 611 301
E-mail: rel.pub@isuarges.ro
www.isuarges.ro

S-ar putea să vă placă și