Sunteți pe pagina 1din 4

DENUMIRE UNITATE

2022-2023
GRĂDINIȚA CU PROGRAM RELUNGIT NR. 1 CAREI

Nr. _____/_______________

Aprobată în ședință C.A


din ____/_________

FIŞA POSTULUI
PEDAGOG DE RECUPERARE

În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, a Legii nr. 53/2003 de aprobare a Codului Muncii cu
completările și modificările ulterioare, standardul nr. I din Ordinul nr. 600/2018 al Secretarului General
al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, în temeiul
contractului individual de muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă
cu numărul ____________, se încheie astăzi, ____________, prezenta fişă a postului:

Numele și prenumele: __________________________


Specialitatea: ________________________________
Denumirea postului: PEDAGOG DE RECUPERARE
Decizia de numire: _____/__________
Încadrarea: _______________________
Cerinţe:
- studii: Superioare
- studii specifice postului: Specializarea: Pedagogie de recuperare, Psihologie, Stiințele Educației,
Psihopedagogia Specială și Pedagogie, Asistență Socială
- vechime învățământ: -

Relații profesionale:
- ierarhice de subordonare: director;
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unității de învățământ;
- de reprezentare a unității școlare.

Domnul / Doamna ______________________________, posesor/posesoare a Contractului Individual


de Muncă înregistrat la Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă la nr _____________
mă oblig să respect următoarele atribuţii, sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând __ ore/săptămână,
corespunzătoare unei părţi din salariul de bază, stabilite la data de ______________.

1
DENUMIRE UNITATE
2022-2023
GRĂDINIȚA CU PROGRAM RELUNGIT NR. 1 CAREI

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentând una norma de bază corespunzătoare unei părți de 100%.
din salariul de bază, stabilite la data de _____________.

Obiective generale:
- evaluarea copiilor și stabilirea unui program individualizat/de grup pentru recuperare;
- dezvoltarea copiilor, respectând nivelul şi ritmul fiecăruia.
Obiectiv specific:
Asimilarea şi însușirea normelor de conduită (comportament în unitate și societate).

I. ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI


1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR
1.1. Corelarea conținutului activității cu obiectivele generale ale unității.
1.2. Realizarea planului managerial al compartimentului.
1.3. Aplicarea reglementarilor legale în vigoare.

2. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR
2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului.
2.2. Utilizarea rațională și eficiență a resurselor materiale, financiare, informaționale și de timp.
2.3. Contribuții la dezvoltarea personalității copilului.

3. COMUNICAREA ȘI RELAȚIONAREA
3.1. Capacitatea de a se integra, de a lucra în echipă.
3.2. Realizarea comunicării unitate - familie, unitate - comunitate școlară/comunitate socială.
3.3. Monitorizarea situațiilor conflictuale.

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTARII PERSONALE


4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.
4.2. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare etc.
4.3. Aplicarea cunoștințelor/abilitaților/competentelor dobândite.

2
DENUMIRE UNITATE
2022-2023
GRĂDINIȚA CU PROGRAM RELUNGIT NR. 1 CAREI

5. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA


IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE
5.1. Promovarea unei atitudini proactive față de activitățile unității.
5.2. Promovarea în comunitate a activității unității, participând la programe și parteneriate.
5.3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale.

6. CONDUITA PROFESIONALĂ

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).


1. Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea relațiilor interumane, eliminarea limbajului
vulgar, a calomniei și denigrării altora;
2. Prezentarea la serviciu într-o ţinută decentă;
3. Respectarea şefilor, a colegilor, a subalternilor, a persoanelor din afara unităţii, a copiilor;
4. Comportamentul la locul de muncă să fie unul civilizat punând pe primul loc relațiile interumane,
armonia grupului, munca în echipa și randamentul muncii.
6.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.
1. Profesionalismul, stăpânirea domeniului în care desfăşoară activitate;
2. Munca tenace, eforturi susținute, perseverenta și implicare directă în activităţile pe le are în atribuţiile
de serviciu;
3. Manifestarea spiritului de echipă (acțiunea gândită și înfăptuită în comun, coeziunea și întrajutorarea
colegilor în realizarea activităţii);
Asumarea responsabilității personale în soluţionarea sarcinilor ce revin;

II. ATRIBUŢII ȘI RESPONSABILITĂŢI SPECIFICE UNITĂȚII:


 Asistă cadrele didactice, pentru a fi suport în învățarea personalizată copiilor din unitate;
 Identifică nevoile de dezvoltare ale copiilor și planifică planuri de intervenție personalizate;
 Comunică cu familia fiecărui copil pentru a avea o situație a provocărilor de participare școlară și
pentru a o ajuta să le rezolve;
 Comunică cu profesorii și cu personalul de activități extracurriculare și școală-după-școală despre
situația copiilor;
 Asistă familia copilului în relația cu instituțiile statului care pot rezolva, media, facilita rezolvarea
problemelor de participare școlară;

3
DENUMIRE UNITATE
2022-2023
GRĂDINIȚA CU PROGRAM RELUNGIT NR. 1 CAREI

 Înregistrează în jurnale/documente activitățile derulate cu copiii precum și progresul acestora;


 Respectă Regulamentul de Ordine Interioară al unității;
 Respectă obligațiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;
 Respectă normele PSI și instrucțiunile de protecție a muncii sub semnătură proprie și participa la
instruirea teoretică și practică;
 Respectă prevederile legislației în vigoare din domeniul de activitate și acționează în conformitate.

III. ALTE ATRIBUȚII
În funcție de nevoile specifice ale unității de învățământ, salariatul este obligat să îndeplinească și alte
sarcini repartizate de angajator, precum și să respecte normele, procedurile de sănătate și securitate a
muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Răspunderea disciplinară:
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine
diminuarea calificativului și/sau sancționarea disciplinară, conform prevederilor legii.

Data Semnătura titularului de luare la cunoștință:


_______________________________________________

Director, Lider de sindicat,

Prezenta fişă a fost întocmită în 2 (două) exemplare, unul rămânând în documentele unității, iar al
doilea exemplar fiind înmânat angajatului.

Am primit un exemplar,

S-ar putea să vă placă și