Sunteți pe pagina 1din 2

RF'ZOL{.

rTrA
Comisiei Comune pentru Integrare Europeanh
dintre Parlamentul Republicii Moldova qi Parlamentul Rornflniei de
pentru aderarea Xa Uniunea
..o.tinere a Republicii Moldova
Europeani.

Prioritatea Republicii Moldova este aderarea la Uniunea Europeand qi realizarea


reformelor demarate in sectoarele cheie. Parlamentul Romdniei, prin intermediul
Comisiei Comune pentru Integrare Euiop€an[, sprijin[ plenar aspirafiile,
obiectivele qi agteptirile Republicii Moldova in contextul integrdrii europene.

Salutdm decizia Consiliului European din z3 iunie 2022. de a garanta R"epublicii


Moldovei statutul de [ar[ candidat[ pentru aderarea la UE, in contextul invaziei
brutale a Rusiei in Ucraina, care a afectat qi Moldova in mod disproporlionat.
Suslinem parcurgerea rapidd a procedurilor de aderare gi armonizare cu legislalia
Uniunii Europene gi exprim[m intreaga disponibititate a Comisiei Comune de a
oferisprijin,inacestSenS'GuvernuluiRepub1icii:Moldova.

Republica Moldova este un stat european, cu aspiralii legitime de integrare


europeand. Comisia Comun[ susline ideea c[ aderarea Moldovei la Uniunea
Europeand reprezintl o investifie geostrategic[ intr-o Europ[ unit[ gi puternic[, qi
c[ acest fapt echivaleazd.cu dovada de ]eadership, hotdrAre qi viziune.

Anul 2o2g este foarte important pentru valorificarea ferestrei de oportunitate


acordate Republicii Moldova. Obiectivul strategic pe termen scurt aI Republicii
Moldova rdmAne oblinerea unei decizii unanime a statelor membre UE asupra
deschiderii negocierilor de aderare cdtre sfArqitului anului cureht. in aceastl
perspectivd, membrii Comisiei Comune cheam5. Guvernul RomAniei qi Guvernul
nepubticii Moldova la intensificarea dialogului politic Ei a cooperdrii 6ilaterale Ei
multilaterale pentru'ldrgirea sprijinului politic in statele membre UE in vederea
atingeriiobiectiveloreuropenealeR'epubliciiL{oidwa.,|:
Apreciem eforturile depuse la nivel guvernamental Ei parlamentii 'd" .Atr"
Republica Moldova in implementarea celor 9 reconlanddri ale Comisiei Europene.
Subliniem c[ realizarea acestor nou5. condilii va sta la baza deciziei Consiliului
European privind viitorii paqi. Partea moldav[ a Comisiei Comune sa]ut[ sprijinul
politic continuu al RomAniei la Bruxelles Ei disponibilitatea de a oferi expertizd pe
integrare europeand instituliilor noastre.

Membrii Comisiei Comune salut[ programul noului Guvern pentru o ,,Moldova


prosper5, sigur5. gi europeanS." gi angajamentul f€rm al autorit[1ilor moldovenegti
fa![ de programul ambilios de reforme. Subliniern importanla realizdrii reformelor
in justifie qi a combaterii corup{iei, deoarece nu este doar o condilie cheie pentru
procesul de-aderare, dar este Ia fel de importantd pentru consolidarea'rezilienlei
generale a Republicii Moldova.
Parlamentarii din Republica Moldova qi RomAnia, membri ai Comisiei Comune
pentru Integrare EuropeanX, subliniazl importanla deosebit[ a transferu]ui de
expertiz[ de la Parlamentul RomAniei c[tre Parlamentul Republicii Moldova
pentru adoptarea unei legislafii nalionale conforme normelor eurbpene, in vederea
accelerdrii ritmului reformelor interne Recesare aderflrii la Uniunea European[. in
acest sens, salut[m inaintarea de cdtre domnul deputat A. D. Gheorghe a
propunerii legislative pentru onganizarea qi funcfionarea
Departamentului pentru integrarea Republicii Moldova in Uniunea
Europeanl. Acest organism de consultare gi indrumare in subordinea
Parlamentului RomAnieivtzeazd. oferirea de suport atAt Parlamentului Republicii
Moldova, cAt qi tuturor celorlalte institulii angajate in parcursul european, in
vederea dep[Eirii deficienlelor inerente apdrute in procesul de negociere qi in
procesul de adoptare a aquis-ului comunitar.

Subliniem importanla asigurdrii accesului Moldovei la instrumentele financiare de


preaderare la UE cAt mai curAnd posibil. Solicitlm autoritdlilor din Romania sd
sprijine instituirea unui mecanism de instruire a reprezentan{ilor administrafiei
publice locale din Republica Moldova privind accesarea fondurilor europene in
cadrul proiectelor comune de dezvoltare, cu participarea partenerilor din
RomAnia

Noi, parlamentarii din Republica Moldova qi RomAnia, membri ai Comisiei


Comune pentru Integrare Europeand, reafirmXm inteiesul constant al Republicii
Moldova qi al RomAniei pentru valorificarea potenlialului de cooperare
interparlamentard., pledAnd pentru impulsionarea schimbului de vizite qi
experien![ intre ce]e doud Legislative la nivel de conducere a Parlamentelor, la
nivelul Comisiilor parlamentare de profil, al Secretariatelor Parlamentelor,
precum Ei al Delegaliilor nafionale in cadru] organizafiilor interna{ionale.

Adoptat[ in qedinla din data de z8 martie 2o21,Chiqinlu, Republica Moldova.

Copreqedinte al Comisiei Copreqedinte al Comisiei'


Comune Comune
pentru Integrare Europeani pentru Integrare Europeand
dintre dintre
Parlamentul Republicii Parlamentul Rominiei
Moldova gi Parlamentul qi Parlamentul Republicii
Romflniei, Moldova,
PetTuFRLINZE _..,".^.*"n
Andrei Daniel GHEORGHE
-']
-

.'t'1,""'"'-
)' " "'
{::' ""-' -'-- t''t;"' *
d***'"'--"*-

S-ar putea să vă placă și