Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL SANATATII AL REPUBLICil MOLDOVA

Aprob:
Alu IYEMERENCO
,''''' Ministru
i {L-'' r.

Anunt!

Ministerul Sinitifii (str. V. Alecsandri, 2, ntun.Chiqiniu)o anunfl


concurs pentru suplinirea func{iilor publice vacante din cadrul
aparatului central al ministerului:

- $ef, (fpc), Serviciul tehnologiei informafiei qi comunica{ii


(eSinitate) - 1 unitate;
- Consultant principal, (fpe), Serviciul tehnologiei informa{iei ;i
comunica{ii (eSinatate) - I unitate;
- Consultant principalo (fpe), Direcfia politici in domeniul
medicamentelor qi dispozitivelor medicale - 1 unitate.
Lista documentelor necesare oentru " -tici^qre Ia concurs:
o CV-ul;
o formularul de participare (anexd la Regulamentul cu privire la
ocuparea funcliei publice prin concurs aprobat prin Hotdrirea Guvernului
nr.20112009);
o copia buletinului de identitate;
o copiile diplomelor de studii qi ale certificatelor de absolvire a
cursurilor de perfecfionare profesionald gi/sau speciali zare;
o copia carnetului de muncd sau alte acte care atestd vechimea in
muncd;
o cazierul judiciar.
IYotit;- Cazierul judiciar poate Ji inlocuit cu declarolii pe propria rdspundere. In acest
caz, candidatul are obtiga{ia sd completeze dosarul de concurs cu originalul
documentului in termen de maximum I0 zile calendaristice de la data la care a fost
declarat tnvtngdtor, sub sancliunea neemiterii actului administrativ de numire.
- Copiile documentelor nominalizate potfi autentfficate de notar sau prezentate tmpreund
cu documentele originale pentru verfficarea veridicitdlii acestora. Candidalii depun
documentele personal, prin poStd sau e-mail (cu condisia cd cqndidalii , care au depus
dosarul prin po$td sau e-mail vor prezenta in ziua concursului toate actele in original
pentru autentificare, in caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Termenul de denunere a documentelor -entru nartici-are la concurs:


o Termenul limita de depunere a documentelor pentru participare la
concurs este de pin[ la 18 aprilie 2023, inclusiv. Dosarele se vor depune
personal sau prin e-mail, la Ministerul Sanata{ii (str. V. Alecsandri 2, et. 1,
bir.1 1 1, telefon de contact: 027-26-88-02, 022126-88-72, e-mail :

victoria. olaru@m s. gov. md:


andrei.pun ga@ms. gov. md

Cerinle eenerale csld de candidali:


1. Cetdlean al Republicii Moldova;
2. Cunoagterea limbii rom6ne;
4. Nu a implinit virsta de 63 de ani;
5. Studiile necesare prevdzute pentru funclia publicd respectivd
6. Lipsa antecedentelor penale;
7. Aptde munc6- (din punct de vedere medical Ei neuropsihic);
8. Nu este privat de dreptul de a ocupa funclii publice ;
9. Nu are interdicfia de a ocupa o funcfie public6, ce derivd dintr-un act
de constatare al Autoritalii Nalionale de Integritate.

Competenfe: de organizare, elaborare a documentelor, analizd, qi


sintezS, comunicare, planificare qi implementare a activitalilor in domeniu.
Atitudini necesare: respect fa\d de oameni, profesionalism,
responsabilitate, corectitudine, imparfialitate, disciplin6, tendin!6 de
perfecfionare profesionald continuS, activism Ei spirit de iniliatld, munca in
echip6.
Posedarea cunoqtinlelor de operare la calculator: Word, Excel,
PowerPoint, Internet.
Cunoagterea unei limbi de circulafie interna[ionala la nivelul B 1.

l. $ef, (fpc), Serviciul tehnologiei informafiei qi comunicafii


(eSdnitate)

Scopul gener&t al funcliei: Contribuirea la elaborarea qi implementarea


polilicil"or in dome;niul tehnologiilor informalionale qi de comunicalii.

Sarcinile de bazd:
qi promovarea actelor normative;
1. Coordonarea elabordrtr, avtzdrii
2. Coordonareaprocesului de modernizare tehnologicd a guverndrii, prin
participare la elaborarea cadrului normativ gi strategiilor sectoriale qi
sincronizarea acestora cu obiectivele programului de modernizate
tehnologica a guvernarii;
3. Coordonareaproiectelor soluliilor tehnologice gi a resurselor TI;
4. Coordonarea procesului de consolidare a capaeitAlii pentru Guvernarea
electronic6;
5. Coordo narea procesului de elaborare ainformaliilor privind
implementarea recomanddrilor stipulate in rapoartele elaborate de cdtre
organele cu drept de control;
6. Coordonarea monitorizdrii gi dezvoltdrii Sistemelor Informalionale
Autom atizate ,,Asisten!6 Socia\d" , ,,E-Sdndtate", "Asisten[6 Medicala
Primard", "Asistenld Medicala Spitaliceascd";
7 . Asigurarea managementului administrativ al serviciului.

Cerin(e speciale:
Studii:
- Superioare de licen{a in domeniul tehnologiei informaliei.
- cunoagterea legislaliei in domeniu;
- managementufproiectelor tehnologiei informaliei (va constitui un
avantaj).

Experienfl profesionali: I an de experien(a.profesionaldin domeniu.


Cuiroaqteiea unei limbi de circulalie internalionald la nivelul 82.

BibliograJia:

I . Legea nr. 15 8/2008 cu privire la funclia publica qi statutul func(ionarului


public ;
2. i{otdrirea Guvernului nr. 14812021 cu privire la organizarea gi
func[io narea Mini sterului Sanatalii ;
3. Hotfrirea Guvernului nr.7101201 I cu privire la aprobarea Programului
strategic de modernrzare tehnologica a guvernarii (e- Transformare);
4. HotarTrea Guvernului nr. 73312006 cu privire la Concep{ia guverndrii
electronice;
5. Hotdrirea Guvernului nr. 49912012 cu privire la subdivi ziunea
e- Transformare din cadrul autoritdlii administraliei publice centrale.
6. Hotdrirea Guvernului nr. 20112017 privind aprobarea cerinfelor
minime de securitate ciberneticd;
7. Hotdrirea Guvernului nr. 18812012 privind paginile oficiale ale
autoritdlilor administrafiei publice in releaua Internet;

2. Consultant principal, (fpe), Serviciul tehnologiei informafiei qi


comunica{ii (eSanitate)

Scopul .generst ottTrnc(iei:Contribuirea la elabo rarea qi avtzarea cadrului


norrnatlv.

Sarcinile de bazd:
1. Elaborarea Ei avizarea cadrului normativ;
2. Monitorizarea implementdrii proiectelor TI;
3. Elaborarea, documentarea gi menlinerea arhitecturii infrastructurii
informalionale qi tehnologice;
4. Asigurarea securitdfii informaliei qi a infrastructurii informationale gi
tehnologice qi deservirea tehnica qi asigurarea pdstrarii
echipamentului tehnic ;
5. Acordarea asistenlei utilizatorilor in domeniul utilizarii aplicafiilor
soft;
6. Participarea la monitorizarea qi dezvoltarea Sistemelor Informationale
Autom atizate''E - S Sndt ate" .
Cerin(e speciule.'
Studii:
- superioare de licenfa in domeniul tehnologiei informa{iei.
- cunoagterea legisla{iei in domeniu;
Experienfi profesionali: experienfa profesionald in domeniu va constitui
un avantaj.
Cunoaqterea unei limbi de circula{ie interna{ionald la nivelul Bl.

BibliograJia:

1. Legea nr. 15 8/2008 cu privire la func{ia publica qi statutul func{ionarului


public;
2. Hotdrirea Guvernului nr. 14812021 cu privire la organizarea qi
funclio narea Mini sterului S anatalii ;
3. Hotdrirea Guvernului nr.7101201 I cu privire la aprobarea Programului
strategic de modernrzare tehnologica a guvernarii (e- Transformare);
4. Hotdrirea Guvernului nr. 73312006 cu privire la Conceplia guvernirii
electronice;
5. Hotdrirea Guvernului nr. 49912012 cu privire la subdivi ziunea
e- Transformare din cadrul autoritdlii administraliei publice centrale.
6. Hotdrirea Guvernului nr. 20112017 privind aprobarea cerinlelor
minime de securitate cibernetica;
7 . Hotdrirea Guvernului nr. 18812012 privind paginile oficiale ale
autoritdfilor administraliei publice in refeaua Internet;
"

3. Consultant principal, (fpe), Direc{ia politici in domeniul


medicamentelor qi dispozitivelor medicale - 1 unitate.
Scopul general alfunc(iei: Contribuirea la elaborareapoliticilor in domeniul
medicamentelor.
Sarcinile de bazd:
1. Elaborarea, promovarea gi monitorizarea implementdrii politicilor in
domeniul activitetii farmaceutice in conformitate cu cele mai bune
practlcl;
2. Examinarea Ei avizarea proiectelor de acte normative ale altor ministere
conform domeniului de competenld;
3. Asigurarea suportului metodologic privind organizarea qi prestarea
serviciilor farmaceutice ;
4. Elaborarea informaliilor analitice Ei rapoartelor in domeniul activitalii
farmaceutice;
5. Coop erarea cu autoritdlile administraliei publice centrale qi locale,
organismele internalionale Ei organizafiile neguvernamentale in
r ealizare a po I itic i I or in domeniul activitali i farmac euti ce ;

Cerin(e speciale:
Studii:
- superioare de licenla in domeniul farmaceutic.
Experienfi profesionali: experienfa profesional6 in domeniu va
constitui un avantaj.

Bibliografia:
1. Legea cu privire la activitatea farmaceuticd Nr. 145611993;
2. Legea cu privire la medicamente nr. 1 40911997;
3. Hotdrirea Guvernului nr. 60311997 Regulamentul cu privire la
formarea prefurilor la medicamente qi alte produse farmaceutice qi
parafarmaceutice;
4. Hotdrirea Guvernului nr. 10612022 cu privire la prescrierea qi
eliberarea medicamentelor gi dispozitivelor medicale compensate
pentru tratamentul in
conditii de ambulatoriu aI persoanelor
inregistrate la medicul de familie;
5. Hotdrirea Guvernului nr. 14812021 cu privire la organizarea qi
funcfionarea Ministerului Sanatalii;
6. Legea cu privire la funclia publicd ;i statutul funclionarului public
nr. 158-XVI din 04.07.2008;

Ordine:
7. Cu privire la mecanismul de includere a medicamentelor pentru
compensare din fondurile asigurdrii obligatorii de asistenli medical
(comun MS/CNAM) nr. 6001320 din 24.07 .2015
8. Cu privire la modul de prescriere qi eliberare a medicamentelor
nr. 96012012:

Yizat:
$ef interimar, Direcfia politici in domeniul medicamentelor qi dispozitivelor
medicale .\, { r' \
":/
Serviciul resurse umaneqi probleme speciale

S-ar putea să vă placă și