Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ la FIZICĂ

 FENOMENE MECANICE, TERMICE, OPTICE și ELECTRICE - Septembrie 2022 -


NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI ___________________________________ clasa a IX-a
Clasa a IX-a, profil Științe ale naturii / Tehnic, an şcolar 2022-2023
Notă: 1. Toate subiectele sunt obligatorii; 2. Punctajul total test 90 puncte; 3. La itemii I.1-7 o singură variantă este corectă. Indicaţi-o prin încercuirea
literei corespunzătoare răspunsului considerat corect; 4. Rezolvările punctelor II. 8-12 și III. 13-15 le veţi prezenta pe verso-ul acestei foi. 5. Notaţiile/
simbolurile mărimilor fizice respectiv unităţile de măsură sunt cele folosite în manuale şi utilizate în predare.Timpul efectiv de lucru este de 45
minute. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală test: (nr.total al punctelor+10) / 10. Succes şi multă atenţie!
I. Fie următoarele mărimi fizice:sarcina electrică (q), timpul ( t), rezistenţa electrică ( R), tensiunea electromotoare ( E),
rezistenţa internă a unei surse de tensiune ( r), tensiunea electrică ( U), intensitatea curentului electric ( I).
 Pentru itemii 1  7 precizaţi răspunsul corect:
1.) Indicaţi mărimea fizică ce caracterizează curentul electric: a.) q ; b.) t ; c.) I ; d) E; e) U.  ( 5 puncte)
2.) Mărimile fizice prin care se caracterizează sursa de tensiune sunt: a) E,I; b) E,r; c) U,r; d) u,r ; d) I,U .  ( 5 puncte)
3.) La bornele unui consumator cu rezistenţa electrică R = 5 Ω, se aplică o tensiune electrică U= 15 V. Intensitatea curentului
electric prin consumator este: a.) 0,33 A ; b.) 2 A ; c.) 75 A ; d.) 3 A .  ( 5 puncte)
4.) Unitatea de măsură pentru greutatea unui corp este :  ( 5 puncte)
a. ) g ; b.) m ; c.) kg ; d. ) m/s; e. ) N.
5.) Un termometru etalonat în scara Fahrenheit indică temperatura de 86 0 F .Această temperatură exprimată în scara Celsius,
reprezintă: a.) 54 0 C ; b.) 30 0 C ; c.) 20 0 C ; d.) 25 0 C ; e.) 35 0 C ; f.) 86 0 C  ( 5 puncte)
6.) Mărimea fizică egală cu raportul dintre forța aplicată și masa corpului, este: a.) scalară; b.) vectorială;
c.) adimensională ; d.) nu există o astfel de mărime fizică.  ( 5 puncte)
7.) O bărcuță încărcată cu bețe de lemn, (confecționată de Ionică, elev în clasa a IX-a, pasionat de fizică, respectiv de
plutirea corpurilor), pluteşte pe suprafața apei dintr-un lighean . Dacă se aruncă din lighean în apă, bețele de chibrituri
(bărcuța rămânând pe suprafața apei din lighean), atunci nivelul apei :
a.) creşte; b.) scade; c.) nu se schimbă; d.) nu se poate stabili cum se modifică.  ( 5 puncte)
II 8.) Cât este masa D-voastră? Dar greutatea D-voastră? Precizați unitățile de măsură folosite. Specificați /
precizați instrumentele de măsură folosite pentru măsurarea acestor mărimi fizice.  ( 5 puncte)
II 9.) Mărimile fizice fundamentale ale SI se măsoară în unităţi de măsură adoptate prin convenţii internaţionale.
Completează tabelul de mai jos cu unităţile S.I. corespunzătoare mărimilor precizate.  ( 5 puncte)
Mărimea fizică Unitatea de măsură SI
denumire simbol (notaţie)
Masa
Cantitatea de substanţă
Lungimea
Timpul
Temperatura absolută
Intensitatea curentului electric
II. 10.) Un elev de clasa a IX-a, de la Colegiul ....................., se deplasează, împreună cu tatăl său, în autoturismul proprietate
personală. Vitezometrul autoturismului indică 90 km/h. Tatăl îi cere elevului să exprime viteza indicată în SI. Răspunsul
corect pentru această cerinţă este ……….. m/s. Justificaţi răspunsul prin efectuarea calcului pe verso-ul foii.  ( 5 puncte)
II. 11.) Un obiect liniar este așezat paralel în fața unei oglinzi plane. Desenați schematic formarea imaginii în oglindă.
Precizați caracteristicile imaginii (reală/ virtuală, mărită/micșorată/egală, dreaptă/răsturnată). Precizați fenomenul fizic care stă
la baza formarii imaginii obiectului. Enunțați legile acestui fenomen.  ( 5 puncte)
II. 12.) a.) și b.) / a.) Desenaţi schematic un circuit electric simplu (format dintr-un generator/baterie, un rezistor şi
conductoare de legătură).b.) Montaţi un voltmetru pentru măsurarea tensiunii electrice la bornele rezistorului respectiv un
ampermetru pentru măsurarea intensităţii curentului prin baterie. Desenaţi / reprezentaţi schematic modul de conectare.
c.) O persoană se deplasează pe un teren în pantă. Precizaţi şi justificaţi dacă persoana urcă sau coboară, ştiind că
forţa de frecare dintre încălţăminte şi sol este îndreptată în jos.
d.) La naştere, capul unui copil reprezintă un sfert din masa corpului. Explicaţi din punct de vedere fizic de ce copii
mici cad foarte des fără să se împiedice.  ( Total a/b/c/d/:15 puncte)
La itemii III 13-15 se cer raţionamentele de deducere a cerinţelor:  ( Total : 20 puncte)
III 13.) O persoană face în medie 2,5 milioane de paşi pe an. Se cere: a.) Distanţa parcursă în 70 de ani de această
persoană, dacă lungimea unui pas este de 70 cm; b.) Cât timp petrece omul mergând corespunzător punctului precedent cu
viteza de 4 km/h?  ( 7 puncte)
III 14.) Un ceas se potriveşte după radio la ora 12 . Când se anunţă la radio ora 18 , ceasul indică 18h şi 30 min. (și nu se
00 00

potivește). Cât va indica ceasul când la radio se va anunţa ora 2200 ?  ( 6 puncte)
III 15.) a.) Determinaţi volumul minim pe care trebuie să-1 aibă o cameră de locuit pentru două persoane dacă timpul de
odihnă este de 8 ore. Se cunoaşte frecvenţa de 18 respiraţii pe minut şi volumul aerului inspirat o dată de 500 ml
(considerați că 1 litru  1 dm ). b.) Determinaţi volumul aerului pe care îl inspiră o clasă cu 30 elevi care au 6 ore pe zi,
3

ţinând seama de informaţia de la punctul a.) .  ( 7 puncte)


–BAREM: TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ LA FIZICĂ –

Subiectul I:
1)  c.)
2) → b.)
3) → d.)
4) → e.)
5) → b.)
6) → b.)
7) → c.)
Subiectul II:
8) → masa să fie exprimată în kg, greutatea în N = kg·m/s2 .
Masa corpului – cântar, balanță; Greutatea corpului – dinamometrul.
9.) Masa  kilogram → kg
Cantitatea de substanță  mol → mol
Lungimea  metru → m
Timpul  secunda → s
Temperatura absolută/ termodinamică  Kelvin → K
Intensitatea curentului electric  Amper → A
10.) v  90 km  90.000m  25 m
h 3600 s s
11.) Fenomenul de reflexia luminii
12.) a.)
12.) b.)
12.) c.) Persoana coboară
12.) d.) Centru de greutate este prea sus, suprafața de sprijin prea mică,
mușchii gâtului copilului prea slab dezvoltați și capul nu poate fi menținut
drept.

Subiectul III:
13.) a.) L  122500 km ;
b.) T  30.625 ore .
14.) 2300 .
15.) a.) V  8,64 m3 ;
b.) Vaer  97,2 m3 .

S-ar putea să vă placă și