Sunteți pe pagina 1din 5

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2023
Chișinău

Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul


de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare
tehnice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/2011
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 43 alin. (2) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială
a persoanelor cu dizabilități (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,
nr. 155-159, art. 508), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1) Regulamentul cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetățeni


cu mijloace ajutătoare tehnice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567/2011
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 128-130, art. 642), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) punctele 242 și 243 vor avea următorul cuprins:

„242. În funcție de necesitățile de asigurare cu dispozitive, medicul


oftalmolog, în baza criteriilor de eligibilitate pentru prescrierea dispozitivelor
asistive, aprobate de Ministerul Sănătății, redirecționează persoanele cu
dizabilități către instituții medico-sanitare publice sau private, inclusiv organizații
necomerciale specializate abilitate cu dreptul de prescriere a dispozitivelor asistive
contractate de către Compania Națională de Asigurări în Medicină (în continuare
– prestatori abilitați cu dreptul de prescriere a dispozitivelor asistive).

243. Instruirea beneficiarilor pentru utilizarea dispozitivelor asistive


menționate în tabelul 1 din anexa nr. 2 se efectuează de către prestatorul abilitat
cu dreptul de prescriere a dispozitivelor asistive, iar pentru utilizarea dispozitivelor
asistive menționate în tabelul 2 din anexa nr. 2 – de către prestatorii abilitați de
Ministerul Muncii și Protecției Sociale în acest scop.”;

b) la punctul 244, textul „de ≤ 0,3” se substituie cu textul „de până la 0,3”;

Y:\004\ANUL 2023\HOTĂRÎRI\7781\Redactat_7781-ro.docx
2

c) punctul 246 va avea următorul cuprins:

„246. Dispozitivele asistive, altele decât cele pentru corecție optică și ajutor
vizual, se prescriu și se eliberează în mod gratuit nevăzătorilor și
slabvăzătorilor/persoanelor cu dizabilități vizuale care, după intervenția medicală,
chirurgicală și/sau corecția optică, au acuitatea vizuală corectată la ochiul mai bun
de până la 0,05 sau un câmp vizual central mai mic de 10 grade.”;

d) punctul 247, cuvintele „medicul oftalmolog în a cărui evidență se află


persoana cu dizabilități de vedere” se substituie cu cuvintele „prestatorul abilitat
cu dreptul de prescriere a dispozitivelor asistive”;

e) la punctul 249 va avea următorul cuprins:

„249. Dispozitivele asistive se eliberează în mod gratuit de către persoana


responsabilă din cadrul Centrului direct beneficiarului sau, după caz,
reprezentantului legal al acestuia.”;

f) punctul 72 va avea următorul cuprins:

„72. Responsabilitatea pentru veridicitatea certificatelor în baza cărora


cetățenii urmează a fi asigurați cu mijloace ajutătoare tehnice este pusă în sarcina
persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul instituțiilor medico-sanitare
publice sau private, inclusiv al organizațiilor necomerciale specializate abilitate cu
dreptul de prescriere care le-au eliberat, iar pentru dispozitive asistive – în sarcina
prestatorului abilitat cu dreptul de prescriere a acestora.”;

2) anexa nr. 2:

a) în tabelul 1:
poziția „1.1. Cititoare de ecran” se exclude;
poziția va avea următorul cuprins:
„1.2. Ochelari pentru persoane cu vedere slabă (ametropii de grad înalt)”;
la poziția 2.1, textul „manuale/portabile” se substituie cu textul „/sistem
televizat cu circuit închis”;
la poziția 2.2, textul „/Lupe PC” se exclude;

b) în tabelul 2:
poziția „1.2. Afișaje Braille cu opțiunea de actualizare” se exclude;

Y:\004\ANUL 2023\HOTĂRÎRI\7781\Redactat_7781-ro.docx
3

se completează cu următoarele poziții:

„5. Instrumente pentru comunicare și limbaj


5.1. Telefoane mobile simplificate”.

Prim-ministru DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul muncii
și protecției sociale Alexei Buzu

Ministrul finanțelor Veronica Sirețeanu

Y:\004\ANUL 2023\HOTĂRÎRI\7781\Redactat_7781-ro.docx
Notă informativă
la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la
modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 567 din 26.07.2011

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Proiectul hotărârii Guvernului „pentru modificarea Regulamentului cu privire la


modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 567 din 26.07.2011” a fost elaborat de către Ministerul
Muncii și Protecției Sociale.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile
urmărite
Proiectul hotărârii Guvernului, menționat, a fost elaborat în scopul îmbunătățirii
procesului de asigurare a persoanelor cu dizabilități slabvăzătoare și nevăzătoare cu
dispozitive asistive pentru diminuarea, compensarea, monitorizarea sau neutralizarea
limitărilor vizuale.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul hotărârii Guvernului „pentru modificarea Regulamentului cu privire la
modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 567 din 26.07.2011” nu cade sub incidența proiectelor
de acte normative care au ca scop armonizarea legislației naționale la legislația
Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul hotărârii Guvernului „pentru modificarea Regulamentului cu privire la
modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 567 din 26.07.2011”, prevede modificări pentru
îmbunătățirea procesului de asigurare a persoanelor cu dizabilități cu dispozitive
asistive pentru slabvăzători și nevăzători, inclusiv:
- modalitatea de prescriere a dispozitivelor asistive;
- structurile responsabile de instruirea beneficiarilor pentru utilizarea dispozitivelor
asistive;
- definirea clară a parametrilor pentru prescrierea dispozitivelor asistive pentru
slabvăzători și nevăzători.

Potrivit prevederilor noi, pentru prescrierea dispozitivelor asistive, persoanele cu


dizabilități vizuale severe, accentuate și medii se adresează la medicul oftalmolog la
evidența căruia este, care după examinare, în dependență de necesitățile acestora,
redirecționează persoanele cu dizabilități către instituțiile medico-sanitare publice sau
private, inclusiv organizațiile necomerciale specializate abilitate cu dreptul de
prescriere a dispozitivelor asistive, contractate de către Compania Națională de
Asigurări în Medicină.
Totodată menționăm că, instruirea beneficiarilor pentru utilizarea dispozitivelor
asistive de corecție optică și ajutor vizual pentru slabvăzători, se efectuează de către
prestatorul abilitat cu dreptul de prescriere a dispozitivelor asistive, iar pentru
utilizarea dispozitivelor asistive pentru slabvăzători și nevăzători, altele decât cele
pentru corecție optică și ajutor vizual, instruirea, se efectuează de către prestatorul
abilitat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în acest scop.
Reiterăm că dispozitivele de corecție optică și ajutor vizual pentru slabvăzători și
nevăzători se prescriu și se eliberează în mod gratuit persoanelor cu dizabilități vizuale
severe, accentuate și medii.
Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare ţine evidența
nominală a solicitanților și a beneficiarilor de dispozitive asistive.
5. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul hotărârii Guvernului „pentru modificarea Regulamentului cu privire la
modul de asigurare a unor categorii de cetățeni cu mijloace ajutătoare tehnice, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 567 din 26.07.2011”, prevede îmbunătățirea cadrului
normativ, respectiv implementarea acestuia nu presupune cheltuieli financiare
suplimentare de la bugetul de stat.
Totodată, menționăm că în anul 2023, în bugetul Centrului Republican
Experimental, Protezare Ortopedie și Reabilitare au fost planificate mijloace
financiare în cuantum de 2 000,0 mii lei, pentru achiziționarea și asigurarea
persoanelor cu dizabilități slabvăzătoare și nevăzătoare cu dispozitive asistive de
vedere.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Aprobarea proiectului de hotărâre nu implică modificări sau completări la cadrul
normativ în vigoare.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În vederea respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în
procesul decizional, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a publicat, la data de 21
septembrie curent, pe pagina web, particip.gov.md,
- anunțul privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului, la link-ul:
https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/9634, și
- anunțul privind avizare și consultare publică a proiectului hotărârii Guvernului la
link-ul:
https://particip.gov.md/ro/document/stages/se-publica-spre-avizare-si-consultare-
publica-proiectul-hotararii-guvernului-pentru-modificarea-hotararii-guvernului-nr-
567-din-26072011-pentru-aprobarea-regulamentului-cu-privire-la-modul-de-
asigurare-a-unor-categorii-de-cetateni-cu-mijloace-ajutatoare-tehnice/9705
8. Constatările expertizei anticorupție
Proiectul a fost supus expertizei Centrului Național Anticorupție. Propunerile
(recomandările) Centrului Național Anticorupție au fost reflectate în Sinteza
obiecțiilor şi propunerilor (recomandărilor) la proiectul de hotărîre.
9. Constatările expertizei de compatibilitate
Proiectul de hotărâre nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația
Uniunii Europene, respectiv nu este supus expertizei de compatibilitate.
10. Constatările expertizei juridice
Proiectul a fost supus expertizei Ministerului Justiției. Propunerile (recomandările)
Ministerului Justiției au fost reflectate în Sinteza obiecțiilor şi propunerilor
(recomandărilor) la proiectul de hotărîre.
11. Constatările altor expertize
Nu se aplică.

SECRETAR DE STAT Vasile CUȘCA

S-ar putea să vă placă și