Sunteți pe pagina 1din 5

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2023
Chișinău

Pentru modificarea Regulamentului cu privire la condițiile


de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor
pentru incapacitate temporară de muncă,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2005
------------------------------------------------------------

În temeiul Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate


temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2004, nr. 168-170, art. 773), cu modificările ulterioare,
Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de


plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 108/2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2005, nr. 24-25, art. 162), cu modificările ulterioare, se modifică după cum
urmează:

1) pe tot parcursul textului Regulamentului:


cuvintele „casa teritorială”, la orice formă gramaticală, se substituie cu
cuvintele „Casa Națională de Asigurări Sociale”, la forma gramaticală
corespunzătoare;
după cuvintele „Casa Națională”, la orice formă gramaticală, se introduc
cuvintele „de Asigurări Sociale”;

2) la punctul 9, a doua propoziție va avea următorul cuprins:


„Plata indemnizațiilor se reia în baza cererii sau a solicitării verbale a
beneficiarului sau la cererea reprezentantului desemnat prin procură și a actului de
identitate al solicitantului, depuse la casa teritorială de asigurări sociale din
Y:\004\ANUL 2023\HOTĂRÎRI\7348\redactat_7348-ro.docx
2

localitatea de domiciliu și se achită retroactiv pentru un termen ce nu depășește


trei ani premergători lunii adresării, dar nu mai devreme de luna suspendării.”;

3) la punctul 14, după textul ,,pct. 12” se introduce textul ,,lit. a), c), d) și
e)”;

4) la punctul 23, cuvintele ,,conducătorul casei teritoriale” se substituie cu


cuvintele ,,persoanele responsabile ale Casei Naționale de Asigurări Sociale”;

5) se completează cu punctul 461 cu următorul cuprins:


,,461. Indemnizația de maternitate se calculează din venitul asigurat al unuia
dintre soții asigurați, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației de
maternitate.
Indemnizația de maternitate se calculează din venitul asigurat al soțului în
cazul în care soțul confirmă stagiul de cotizare specificat la pct. 21 lit. a) sau b)
din prezentul Regulament.
Datele soțului și faptul căsătoriei se confirmă în baza informației din
Registrul de stat al populației.
În cazul calculării indemnizației de maternitate în baza venitului asigurat al
soțului, indemnizația de maternitate se stabilește pe numele soției.”;

6) punctul 66 va avea următorul cuprins:


,,66. Pentru perioada concediului de maternitate care se suprapune cu
perioada în care femeia a realizat un venit asigurat, indemnizația de maternitate se
plătește.”;

7) se completează cu punctul 662 cu următorul cuprins:


,,662. În cazul în care soția este femeie asigurată, iar soțul este angajat a cărui
identitate și calitate se încadrează în condițiile Legii nr. 245/2008 cu privire la
secretul de stat, indemnizația de maternitate se stabilește de către Casa Națională
de Asigurări Sociale din venitul asigurat al femeii asigurate.
La prezentarea către angajatorul soțului a copiei certificatului medical
pentru concediul de maternitate al soției și în baza informației privind cuantumul
indemnizației de maternitate calculat din venitul soției, recepționate prin
intermediul conexiunilor intersistemice securizate, angajatorul, la cererea soțului,
calculează cuantumul indemnizației de maternitate din venitul asigurat al soțului.
În cazul determinării cuantumului mai mare al indemnizației de maternitate din
venitul asigurat al soțului, diferența calculată se stabilește și se plătește de către
angajator.”
Y:\004\ANUL 2023\HOTĂRÎRI\7348\redactat_7348-ro.docx
3

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor Veronica Sirețeanu

Ministrul muncii
și protecției sociale Alexei Buzu

Y:\004\ANUL 2023\HOTĂRÎRI\7348\redactat_7348-ro.docx
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu
privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a
indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 108/2005

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului


Proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu privire la condițiile
de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de
muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2005 a fost elaborat de către Ministerul
Muncii și Protecției Sociale.

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite


Prezentul proiect de hotărâre de Guvern a fost elaborat în vederea executării Art. V, alin. (2)
din Legea nr. 353/2022 pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova Nr. 3-4 art. 4, conform căruia Guvernul în termen de 2 luni de
la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova va aduce actele sale normative
în concordanță cu aceasta.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop


armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul hotărârii de Guvern nu conține norme de armonizare a legislației naționale cu
legislația Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi


Prezentul proiect de hotărâre de Guvern propune modificări la Regulamentul cu privire la
condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate
temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2005 în vederea
reglementării următoarelor prevederi:
- continuarea plății indemnizației de maternitate pentru perioada concediului de
maternitate care se suprapune cu perioada în care femeia a realizat un venit asigurat;
- calcularea indemnizației de maternitate din venitul asigurat al unuia dintre soți
asiguraţi, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației de maternitate.
Datele soţului şi faptul căsătoriei se vor confirma în baza informaţiei din Registrul de
Stat al Populaţiei. În cazul calculării indemnizației de maternitate în baza venitului
asigurat al soțului, indemnizaţia de maternitate se va stabili pe numele soţiei;
- reglementarea situației de stabilire a indemnizației de maternitate în cazul în care
soţia este femeie asigurată, iar soţul este angajat al cărui identitate şi calitate se
încadrează în condiţiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat.

Alte modificări au fost propuse pentru a aduce în concordanță cadrul normativ cu


prevederile Hotărârii Guvernului nr. 230/2020 cu privire la organizarea și funcționarea
Casei Naționale de Asigurări Sociale.

5. Fundamentarea economico-financiară
Cheltuielile totale pentru plata indemnizației de maternitate vor fi acoperite conform
alocațiilor în bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobate pe anul 2023, la subprogramul
9006 ,,Protecția familiei și copilului” în sumă de 806 815,4 mii lei.
Referitor la implementarea prevederii privind suprapunerea achitării indemnizației de
maternitate cu perioada în care femeia a realizat un venit asigurat, cheltuieli suplimentare în
bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nu sunt necesare.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare


După adoptarea proiectului de hotărâre de Guvern Casa Națională va asigura punerea în
aplicare a prevederilor prezentului proiect.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului


În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul
decizional, pentru a stimula participarea activă a cetăţenilor, dar și a altor părţi interesate la
procesul decizional și de a asigura transparenţa activităţii autorităţii publice, anunțul privind
inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Regulamentului
cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru
incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2005 și anunțul
cu privire la organizarea consultărilor publice asupra proiectului menționat au fost plasate
pe pagina web: www.particip.gov.md.

8. Constatările expertizei de compatibilitate


Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la
condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate
temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2005 nu are ca scop
armonizarea legislației naţionale cu legislaţia Uniunii Europene.

9. Constatările expertizei juridice


Informația cu privire la rezultatele expertizei juridice a fost inclusă în Tabelul de sinteză a
obiecțiilor și propunerilor la proiectul de hotărâre.

10. Constatările expertizei anticorupție


Informația cu privire la rezultatele expertizei anticorupție a fost inclusă în Tabelul de sinteză
a obiecțiilor și propunerilor la proiectul de hotărâre.

11. Constatările altor expertize


Prezentul proiect nu a fost supus altor expertize.

Secretar de Stat Corina AJDER

S-ar putea să vă placă și