Sunteți pe pagina 1din 2
intreprinderea Municipala Mynuunnaabnoe Upeanpustae »Apa-Canal” din Ungheni »Apa-Canal” r. Yurens, or. Ungheni, str. Nafionala, 2 r. Yurenb, yn. Hanwonan, 2 e/f 1002609000747 «bfx 1002609000747 cb AGRNMD 2X788 4/6 AGRNMD 2X788 cod IBAN MD13AG000000022512380275 BC ,Moldova-Agroindbank” SA BC ,Moldova-Agroindbank” SA tel/fax (0236) 2-36-85 rrealaxc (0236) 2-36-85 Nr.24_din_ASMsaionie 2023 La scrisoarea ANRE nr.05-01/4375 din 22.12.2022 Agentia National pentru Reglementare in Energeticd a Republicii Moldova mun. Chisiniu, Republica Moldova Strada A. Puskin 52/A, MD 2005 Prin prezenta, IM"Apa-Canal” din Ungheni, in conformitate cu Sectiunea 7, pet. 49 (4) din Metodologia determindirii, aplicarii tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa, de canalizare i epurare a apelor uzate, aprobat prin Hotarérea Consiliului de administratie al ANRE nr. 489/2019 din 20 decembrie 2019, solicitd ajustarea si aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabilé si de canalizare in anul 2023. Ajustarea tarifelor se solicit pentru a acoperi costurile si cheltuielile reale, care depind de erestere preturilor la energia electrica, materialele tehnologice de baz, piesele de schimb si combustibilul. Conform calculelor preventive (fisa de fundamentare) se propun spre avizare urmatoarele tarife met ** ~ a) pentru serviciul public de alimentare cu apa potabila = 17,76 lei/m3 ** ~ b) pentru serviciul public de canalizare gi de epurare a apelor uzate = 11,55 lei/m3. Fisa de fundamentare pentru determinarea tarifelor la serviciile publice de alimentare cu api, de canalizare si epurare a apelor pentru anul 2023 este insojita de urmatoarele anexe: 1) Efectivul volumelor de ape pentru anul 2022 si prognoza pentru anul 2023; | 2) Cheltuilite de baz, aprobate prin H CA ANRE nr.319/2020 din 11.09.2020; 3) Cheltuieli privind amortizarea imobilizatilor corporale si necorporale - efectivul 2022 si prognoza an. 2023; 4) Cheltuielile pentru energia electricd - efectivul 2022 si prognoza an. 2023; 5) Prognoza redevenfei pentru anul 2023; 6) Cheltuielile aferente contoarelor instalate la consumatorii casnici - efectivul 2022 si prognoza an. 2023; 7) Cheltuilile aferente plaii taxei pentru apa captata din fondul apei- efectivul 2022 si prognoza an. 2023; 8) Cheltuielilealtor taxe, impozite si plai justificate, fondul de rulment -efectivul 2022 si prognoza an, 2023; 9) Copia Acordului aditional nr.2/2023 din 02 februarie 2023 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de atimentare cu apa si de canalizare nr.01 din 07.12.2018. ‘Totodata, exprimam acordul privind pl partea ce vizeaza informatiile privind numelé; rentelor pe pagina wel/oficiala a ANRE, in fi (/ Petru SCUTARU Directorul iM "Apa-Canal” din a2... eee ie 2? FISA DE FUNDAMENTARE, 1 publi de alimentare eu apa side eanalizare ale LM" Apa Canal” dia Ungheni pentru determinarea tarifelor la serv Ca prt SET ae Gait pet eal propre eal = == ee [ae = See [cca eed [ees es | es a a ata a

S-ar putea să vă placă și