Sunteți pe pagina 1din 6

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE -MONTAREA OBIECTELOR SANITARE

Antreprenor Departament Instalatii PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod PTE INST -06 Ed1.Rev.0

MONTAREA OBIECTELOR SANITARE

CAPITOL I 1.SCOP 1.1.Prezenta procedura cuprinde mentiunile tehnice cu privire la conditiile tehnice de pozare si montare a obiectelor sanitare si a armaturilor de alimentare cu apa ale cladirilor si are drept scop asigurarea si garantarea obtinerii calitatii lucrarilor de montaj executate,in conformitate cu cerintele si nivelurile de calitate specificate prin prevederile reglementarilor tehnice aplicabile si ale clauzelor contractelor incheiate cu beneficiarii lucrarilor. In acest sens montarea obiectelor sanitare din cadrul unei instalatii sanitare se face astfel incat acestea sa cuprinda cel putin treptele minime de performanta,referitoare la urmatoarele exigente esentiale : Protectia impotriva zgomotului Siguranta la foc Siguranta in exploatare,inclusiv inclusive securitate la circulatie si miscare Rezistenta si stabilitate la solicitari statice si dinamice Izolatie hidrofuga ,etanseitate,izolatie termica si economie de energie Sanatatea oamenilor si protectia muncii,exigenta vizuale si igiena 2.DOMENIU 2.1.Procedura se refera si/sau se aplica in cazul montarii obiectelor sanitare in cadrul instalatiilor sanitare ,la lucrarile realizate de societatea .,direct sau prin subantreprenori de specialitate caz in care conditiile de calitate vor fi anexa la contract.pentru constructii civile ( locuinte,centre social-culturale,centre commercial-administrative) si pentru cladirile similare celor civile din constructiile industriale ,agroindustriale. 2.2. Procedura se aplica in cazul executarii instalatiilor sanitare ,la lucrarile realizate de antreprenor direct sau prin subantreprenori( caz in care conditiile de calitate vor fi anexa la contract ) in constructii civile si industriale . 2.3. Domeniul de aplicare al procedurii Instalatii de incalzire din cladirile noi sau subansambluri de cladiri noi. Instalatii de incalzire din cladiri sau subansambluri de cladiri existente la care se introduc ,se modernizeaza ,sau se transforma instalatiile dupa criterii functionale,de siguranta,economicoenergetice si ecologice. 2.4.Conditii de utilizare a procedurii Procedura se refera la : Pozarea si montarea obiectelor sanitare Montarea armaturilor de alimentare cu apa ale cladirilor Procedura se utilizeaza la instalatiile sanitare proiectate .care indeplinesc urmatoarele conditii :

Apa transportata prin conducte alimenteaza urmatoarele obiecte sanitare : Lavoare,cazi de baie,bideuri,spalatoare de vase ,chiuvete. 3.DEFINITII SI PRESCURTARI 3.1.Se au in vedere definitiile si prescurtarile conform MAQ ( Manualul de Asigurare a Calitatii )al antreprenorului ,cod .- MAQ si anume : MAQ AQ CQ PFS PTE PCC PVRC PVLA RNC RAC ISCIR IPCT BRML PVPI NGPM MLPAT OG HG HGR Manualul de Asigurarea a Calitatii Asigurarea calitatii Controlul calitatii Procedura functie de sitem Procedura tehnica de executie Procedura de control a calitatii Proces verbal de receptie de receptie calitativa Proces verbal de lucrari ascunse Raport de neconformitate Raport de actiuni corective Inspectoratul de Stat pentru Cazane si Instalatii de Ridicat Institutul de Proiectari pentru Constructii Tipizate Biroul Roman de Metrologie Legala Proces verbal pentru efectuarea probei pentru incercare de etanseitate la presiunea la rece Norme Generale de Protectia Muncii Ministerul Lucrarilor Publicesi Amenajarii Teritoriale Ordonanata Guvernamentala Hotatarea Guvernului Hotararea Guvernului Roman

3.2.Se au in vedere si prescurtarile introduse de prezenta procedura : PVFL Proces verbal de predare-primire front de lucru

3.3.Mentionarea documentelor de referinta in text se face prin indicarea numai a codului sau a simbolului respectiv. Efectueaza audit si inspectii AQ ,asupra modului de aplicarea PTE si PCC aprobate. Urmareste rezolvarea actiunilor corrective,rezultate ca urmare a auditurilor interne si externe ale beneficiarului si organelor legale de control. 3.4.Documentatia tehnica de executie,specificatiile tehnice si dispozitile ulterioare date de proiectant sunt denumite in text - proiect. 4.DOCUMENTE DE REFERINTA 4.1Documentele de rang superior prezentei proceduri :

-Legea Nr.10/1995 -Legea privind calitatea in constructii -Manual de asigurare a calitatii al societatii ,cod-MAQ -Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat cu ordinul MLPAT nr.9/N/15.03.1993. -Norme de prevenire si stingerea incendiilor aprobat de MLPAT cu ordinul nr.20/N/11.07.1994. -HGR Nr. 766/1997 -Regulament privind Agrementul Tehnic pentru produse ,procedee si echipamente noi in constructii. -NGPM-1996-Normele generale de protectia muncii -HGR Nr.273/1994-Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii -Manualul de Asigurare a Calitatii al antreprenorului cod-MAQ-03.00 4.2.Normative si instructiuni I9-94 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala I6-98 Normativ pentru proiectarea si exploatarea retelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale Norme generale de medicina muncii NGPM Norme generale de protectia muncii OG Nr.60/1997 Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor PE009-1993 Norme de prevenirea ,stingerea si dotarea impotriva incendiilor HGRnr.051/1992 Masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente 5.RESPONSABILITATI 5.1.Responsabilitatile sunt cele stabilite prin PAD 18 Responsabilitatea personalului privind asigurarea nivelului calitativ al lucrarii 5.2.Sef santier Asigura la punctul de lucru toate documentele necesare inceperii si derularii executiei ( incusiv PTE si PCC probate pe lucrare ) Verifica daca in proiect sunt incluse date privind exigentele de calitate minime obligatorii stipulate la capitolul 1 din prezenta PTE. Coordoneaza organizarea si desfasurarea lucrarilor de executie si numeste seful punctului de lucru . Raspunde de respectarea termenelor de predare stabilite in contract Urmareste respectarea conditiilor necesare aplicarii programului de asigurare a calitatii al antreprenorului referitor la aceste lucrari. Raspunde direct de receptia materialelor si echipamentelor efectuata pe santier si de asigurarea calitatii,dimensiunilor si caracteristicilor tehnice ale acestora. Asigura la lucrare personal de executie calificat si instruit. Raspunde de realizarea masurilor preventive la punctul de lucru ( santierul de instalatii ) inainte de inceperea lucrarilor.

Asigura verificarea corespondentei dintre executie si prevederile proiectului si ale prescriptiilor tehnice aferente in ceea ce priveste amplasamente,tipuri,dimensiuni, corectitudinea montajului,corectitudinea ancorarii conductelor de pereti,etc. Raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si prevederilor legale privind protectia si igiena muncii si respectarea normelor PSI Asigura la lucrare personal de executie calificat si instruit. Se asigura inainte de inceperea lucrarilor de instalatii sau a unor parti din acestea daca frontul de lucru pe care il primeste de la constructorul structurist prezinta conditii optime de montaj a obiectelor sanitare si a armaturilor de alimentare cu apa. 5.3.Sef punct de lucru Asigura la lucrare personal de executie calificat si instruit Intocmeste necesare de materiale cu specificarea datelor de identificare solicitate. Efectueaza receptia materialelor si produselor livrate pentru punctul de lucru .Izoleaza produsele necorespunzatoare calitativ sau fara agrement.Asigura utilizarea in activitatile de executie si montaj numai a produselor identificate si acceptate calitativ. Verifica inregistrarile care insotesc produsele. Asigura insusirea si respectarea documentatiei tehnico-economice aferenta PTE si PCC aprobate pe lucrare,de catre personalul de executie. Raspunde de asigurarea tuturor conditiilor si respectarea prevederilor legtale privind protectia si igiena muncii.si PSI Raspunde de dotarea punctului de lucru cu utilaje,unelte,scule,mijloace de masurare si calibrare necesare bunei desfasurari a lucrarilor. Urmareste si asigura livrarea din depozite a tuturor materialelor necesare la punctul de lucru,indentificabile si cu documente de calitate insotitoare. Verifica si raspunde de conditiile de depozitare a materialelor si produselor in santier Asigura activitatea de predare - primire a frontului de lucru si semneaza procesul verbal de predare primire.Asigura conditiile si participa la receptia finala a lucrarilor terminate. Urmareaste primirea la termen a utilajelor si echipamentelor tehnice ale acestora in conformitate cu specificatiile tehnice din proiecte. Organizeaza,coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate la punctual de lucru Planifica executia lucrarilor Intocmeste lunar programe de lucru pe care le coreleaza cu grafice de esalonare a lucrarilor aprobate. Preia frontul de lucrul si intocmeste proces verbal de predare-primire . La preluarea frontului de lucru verifica direct calitatea fazei de lucrari executate anterior,existenta documentelor de atestare a calitatii pentru faza anterioara de lucrari,inclusiv procesul verbal de recptie calitativa,modul de conservare a lucrarilor executate in faza anterioara. Verifica existenta planurilor si detaliile de executie caiete de sarcini. Intocmeste process verbal de predare-primire front de lucru. Asigura si raspunde pentru realizarea lucrarilor conform documentatiei de executie. 5.4.Sef de echipa 5.4.1.Participa la preluarea fronturilor de lucru si semneaza de primirea acestora 5.4.2.Asigura respectarea tehnologiei de lucru impreuna cu echipa in baza instruirii facute de seful punctului de lucru sau de seful de santier si a prevederilor I13-94.

5.4.3.Asigura impreuna cu SPL nivelul calitativ al lucrarii si incadrarea lucrarilor executate in limitele abaterilor admisibile. 5.4.4.Participa la verificarea executiei lucrarilor terminate ( pe faze ) si raspunde pecuniar,solidar cu echipa pentru remedierea deficientelor constatate. 6.Compartimentul Controlul calitatii - CQ Participa la activitatea de predare-primire a frontului de lucru Efectueaza controale planificate pe lucrare si participa la punctele de control conform PCC aprobata. Confirma calitatea lucrarilor executate,in inregistrarile emise- PVRC,PV de probe,FCC. Emite,tine sub control si confirma incheierea RNC. Verifica la terminarea lucrarilor ,inregistrarile de calitate emise si participa la activitatea de receptie finala 7.PROCEDURA 7.1.Conditii prealabile generale Asigurarea punctului de lucru cu documentatie tehnica de executie completa,la ultima revizie in vigoare,a PTE si PCC probate pe lucrare. Existenta drumurilor de acces la punctul de lucru. Existenta materialelor necesare,avand calitatea ceruta,precum si a datelor de identificare si a certificatelor de calitate ale materialelor/certificate de conformitate, conform procedurii functie de sistem Identificare si trasabilitatea produsului . Verificarea existentei agrementelor tehnice in vigoare,pentru materialele a caror utilizare la montajul conductelor de alimentare cu apa nu este prevazuta in reglementarile tehnice. Receptia pe santier si depozitarea materialelor, in depozite satelit si la punctele de lucru conform proceduri Manuirea,depozitarea,ambalarea,conservarea si livrarea. Asigurarea punctului de lucru cu scule,utilaje,unelte necesare precum si cu utilitatile necesare ( apa,energie termica,energie electrica ). Dotarea cu mijloace de masurare si verificare calibrare Asigurarea punctului de lucru cu mijloace specifice pentru protectia muncii si PSI. Verificarea frontului de lucru Realizarea conditiilor prealabile revine factorilor responsabili conform capitol 5 al prezentei proceduri 7.2.Masuri preventive Pentru realizarea lucrarilor in conditii de securitate se impune respectarea cu strictete a prevederilor a urmatoarelor documente : Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii,aprobat de MLPAT ordinul nr.9/n/15.03.1993 Normativ de siguranta la foc a constructiilor indicativ P118-98,aprobat de MLPAT cu. nr,222/10.03.1998 si MI -IGCPM cu nr.1/26.01.1998 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de executie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,aprobat de MLPAT cu ordin nr.20/N/11.07.1994 7.3.Instruirea personalului Instruirea personalului executant inainte si pe parcursul executiei lucrarilor,cu privire la. -

continutul prevederilor de protectia si igiena muncii si PSI aferente acestor lucrari,cu intocmirea proceselor verbale de instruire pe echipe si a fiselor individuale 7.4.Receptia materialelor Nu se pun in opera obiecte sanitare si armaturi care nu satisfac conditiile tehnice si de calitate in proiectul instalatiei de incalzire centrala sau nu corespund cu caracteristicile si tolerantele prevazute in standardele de stat sau in prescriptiile tehnice ale producatorilor interni au externi. Controalele de calitate se indeplinesc pe baza documentelor si a constatarii realitatii fizice in mod obligatoriu. Se va verifica existenta urmatoarelor documente : a)certificari obligatorii : Certificatul de calitate a produsului prin care furnizorul confirma realizarea produsului curespectarea caracteristicilor tehnice prevazute. Certificatul de garantie a produsului prin care furnizorul specifica perioada de timp in care se asigura realizarea caracteristici. Certificatul de conformitate Certificari complementare dupa caz Fise tehnice de detaliu continand caracteristicile produsului si durata de viata in exploatare in care se mentin aceste caracteristici. Instructiuni de montare ,probe,intretinere si de exploatare a produsului. Certificate de atestare a performantelor produselor emise de catre institute de specialitate abilitate in acest scop. Produsele indigene pentru care nu exista reglementari tehnice nationale si produsele din import pot fi introduce in opera numai daca la receptie se constata existenta urmatoarelor documente : Agrement tehnic Certificat de atestare BRML pentru produsele care sunt supuse conditiilor de omologare ale BRML La sosirea pe santier toate materialele se vor verifica urmarindu-se daca Au fost transportate corect Au fost ambalate corespunzator Au fost depozitate corect conform standardelor si normelor tehnice specifice. Controlul calitatii materialelor se va face spre a se constata daca materialele nu prezinta defecte de fabricatie sau provenite din manuiri gresite sau conservate necorespunzator. Inaintea punerii in opera,toate materialele se supun unui control visual pentru a se constata daca nu au suferit degradari de natura sa le compromita tehnic. In acest scop : Obiectele sanitare si armaturile vor fi controlate daca nu prezinta defecte. Daca prezinta defecte nu vor fi receptionate si vor fi refuzate. In general obiectele sanitare nu trebuie sa aiba fisuri,pori sau sa fie sparte. Armaturile vor fi controlate tipodimensional si dupa parametri functionali fata de proiect .Se va examina cu atentie daca corpurile armaturilor nu sunt crapate,si daca tijele nu sunt deformate .Se va controla cursa tijei si gradul de inchidere.