Sunteți pe pagina 1din 7

Societatea ре Ac{iuni

,ORETELELE ELECTRICE DE DISTRIBUTIE NORI)O,

MD 3100, mun. Bйl{i, str. ýtefan cel Маrе, 180


,,А" tel: +373 231 53100, fax: +373 231 53118
еm а il : anticamera@дednord.md; www.rednord.md

IDNO 1003б0200б563 Cod ТVА 1200555

0/ о/ 2023

Dlui Veaceslav UNTILД,


Director gепеrаl,
Agen{ia репtrч Reglementare in Energeticй,
muп. Сhisiпdu, str. Д.Рuskiп, 52/Д, MD-2005

Solicitare privind арrоЬаrеа tarifelor

in conformitate cu scrisoarea дNRЕ nr.03-01/1389 diп 04.04.202З cu privire la


pTezentarea in regim de urgеп!ё а cererilor de ajustare а tarifelor, iпЬаzа pct.35 din Metodologia
de calculare, aprobare qi aplicare а а tarifelor pentru serviciul de distributie а energiei electrice,
арrоЬаtй prin Ноtёrirеа Consiliului de Administralie а1 ANRE nr.64l2018 din 22,02.201'8,
publicatё in Мо пr37-8зB74 din 09.03.2018, S.A.,,RED-Nord" solicitё actualizarea tarifului
pontru serviciul de distribulie а energiei electrice pentru anul 2023.
Factorii principali саrе au influien|at 1а solicitarea privind actualizarea tarifului sunt:
- Modificarea prelurilor de procurare а energiei electrice conform contractului cu S.A.
,,Energocom" nr.010323EGc/RN din 31.03.202з, aferent procurarёrii de
energie
еlесtriсй pentru acoperirea consumului tehnologic qi а pierderilor de energie electricй;
- Fluctua}ia cursului de schimb al valutei na}ionale qi evolu}ia indicelui pre|urilor de
consum сопfоrm prognozei preliminare а principalilor indicatori macroeconomici
pentru апii 202З,2026 (din 0З.04.2023);
- Dinamica diminuйrii volumului de energie electricй distribuitЙ.

un factor important саrе а influienalat solicitarea datй este creqterea semnificativё а


numбrului de consumatori care beneficiazё de mecanismul contorizйrii nete. Astfel, in
conformitate cu pct.10 din Metodologia de calculare, aprobare qi aplicare а а tarifelor pentru
serviciul de distributie а energiei electrice, aprobatй prin Ноtйrirеа Consiliului de Administratie al
дNRЕ пr.б4l2018 diп 22.02.2018 qi tn baza pct.105 din Regulamentul privind racordarea la
rе!еlеlе electrice Ei prestarea serviciilor de transport ;i de distribu}ie а energiei еlесtriсе, арrоЬаt
solicitЙ aplicarea tarifului pentru
рriп HotЁrirea дNRЕ пr. 168 din 31.05.2019, S.A.,,RED-Nord"
serviciul de distribulie а energiei electrice consumatorilor beneficiari de mecanismul contorizare
пеtй per kw putere contractata, diferenliate in funclie de nivelul de tensiune а rе!еlеlоr electrice
de distribulie la саrе sunt racordate instalatiile electrice аlе consumatorilor finali.

Capital social 24 5 37 9280MDL; IВДN MD7 0I/122240000 1 1 7 1 264MDL


Bi ,,Victoriabaпk" SAJit. пr. 1 muп. Bdl|i; Codul Ьdпсii VICBMD2X740
дпехе:
1. Calculele tarifelor actla\izate de distribulie а energiei electrice, diferen|iate ре nivele de
tensiune pontru anul 2023.

S.д. ,,RED-Nord" охрrimй acordul privind plasarea ре pagina web а numelui, prenumelui
qi semnёturilor persoanelor responsabile, angaja{i ai S.A. "RED-Nord", саrе au participat la
perfectarea documentelor privind calculul tarifului la serviciul de distributie а energiei electrice.

Cu respect,

Director general interimar


S.A.r,RED-Nordo' Romeo LOPOTENCU

Ex.Director Jiпапсiаr
victoria Tcaci
Tel:023I 53135
е - rпаil : у iс t ori а. t с aci@r е dп or d. m d.

Capital social 24 5 37 9280MDL; IВДN MD7OT/I22 2 40000 1 1 7 1 2 64MDL


Bi ,,Victoriabaпk" SДfil. пr. 1 tпuп. Bdl|i; Codul Ьйпсii VICBMD2X740
calculul tarifului mediu anual pentru serviciul de distribu{ie а energiei electrice
prestat de S.A.''RED Nord"

Tarif 2023
unitatea de prognozat
Indicii Simbol
mаSurа
total bani/ kWh

Energia electric5 distribuitй ED mii kWh 82l426,0


Prelul de рrосurаrо pierderi distributie bani/kWh l43,07
bani/kWh 20, I
Iariful pentru serviciul de transport al А distributie ,7,46
%
Consum tehnologic qi рiегdеri in relelele de distribulie
mii kWh 66 218,з

РrеР1 mediu de procurare а energiei electrice destinate acoperirii bani/kWh 16з,|,|


consumului tehnolosic si а pierderilor de епеrgiе

costul сопsчmчlчi tehnologic qi al рiеrdеrilоr de energie electric5 cPD mii lei 108 046,1 13,15

UAD mii lei 157 066,4 |9,12


Amortizarea mijloacelor fixe qi а imobilizйrilor песоrроrаlе

cursul de schimb lei/S 18,99

Rata reglementatб а rentabilitatrii activelor RI о/,


/0 l0,25

Rentabilitatea activelor RA mii lei 152 903,б 18,61

Сопsumurilе de tпtrеliпеrе а re|elelor electrice de distribu|ie CID mii lei 234 318,4 28,53

heltuieli materiale cMD mii lei 13 768,5 1,68

[пdiсеlе pre|ului cu аrпdпuпtul al SUA HICP % 5,00

Modфcarea пumdrului locurilor de сопsum ZNC % 0,00

chettuieli aferente rеmчпеrаrii muncii cRI) mii lei 21,9 за\2 26,70

Indicele prelului de сопsum in Republica Moldova IPCM % ] 3,5

Indicele creqteri medii anuale а salariului minim garantat in sectorul reaI % l9,1
Cheltuieli aferente intrefinerii qi exploatarii cIED mii lei l248,7 0,15

Сопsumurilе legate de eviden{a energiei electrice distribuite CED mii lei 74 555,б 9,08

iпсlusiу сопsumuri се tiп de rеmuпеrаrеа muпсii mii lei 74 ]б8,2


еопsПЙЙilе ýi ch,eltuielile пemijlocit afereпte procesalui de
CDD 573 986,5 69,88
distribulie
Дltе сопsumuri si cheltuieli лсD mii lei б8 036,2 8,28
inclisiv:
Cheltuieli соmеrсiаlе, generale qi administrative cGA mii lei 63 11I"n9 7,68

iпсlusiу сопsumuri се tiп de rеmuпеrаrеа muпсii mii lei 1б 977,5


Necesitatea tп fопd de rulmепt а zile 10

Alocatia аfеrепtй fondului de rчlmепt cFR mii lei | 357,7 0,17

Тахе ýi impozite т mii lei 356б,6 0,43

Dev mii lei _30291,46 -3,69


Devieri tarifare, anul precedent
Total cost de distribulie CD mii lei б72 314,2 81,8 5

Costul seryiciilor de dislribu|ie CSD mii lei 825 217,8 100,46


Рrоеurбrilе de епеrgiе electrici репtru асореrirеа
сопsumului tehnologic pi а рiеrdеrilоr tehnice de energie еlесtriсб
апul 2023
Сопtrасtului, пr, 0 4 ] 02 2/N diп 3. 1 0, пr.010323ЕGС/RN diп 0 з,202
cantitatea de
Sursa Pretul de рrосurаrе Costul energiei electrice
Perioada energie electricб
mii kWh centi/kWl bani rorr/kwh bani/kWh mii $ mii lei rоп mii lei
ianuarie -
februarie 2023 l1 068,94 l51,898 16 813,47
Nuclearelectrica SA 28з.20 46,1 l l 187,1 1 l30,59 529,90
martie 2023 орсом SA 7,24 91,350 370,68 6,62 26,85
,7.зб
Moldavscaia GRAS 4 054,1 1 137,60 298,46 5 578.35
Nuclearelectrica SA 2 805,91 46, l 86 l87.41 l295,94 5 258,6l
aprilie -
орсом SA 2 436,|4 86,313 з50,24 2102"70 8 5з2,27
dесеmЫiе 2023
Moldavscaia GRAS 45 562,7з 6,7030 |2,1,29 3 054,07 57 996"78
ToTAL 66 2|8,26 |43,07 94136,23
Calculul tarifelor репru serviciul de distribu{ie а energiei electrice рrеstаt de саtrе S.A. ,,RED Nord",
diferen{iate ре nivele de tensiune la чп kwh епеrgiе electrici distribuitб
Proiect |аr|f2O2З

unitatea de incl, ре nivel de tensiune:


Indicatori Simbol Total (modiu)
mаSurй medie joasй

VBAD lei 2 086 660 624 1|7 461 94з


Vаlоаrеа de bilan1 а activelor (3|.|2.2022) m11 1

ED MWh 821 426 l59 64з 661 783


Energie еlесtriсй distribuitd
% 7,46 1,з2 6,|4
Сопsчm tehnologic gi pierderi de energie electricб CPD
MWh 66 218 II7l^,7 54 50l

Costul mediu de рrосчrаrе а energiei pt асореrirеа consumului |63,17


bani/kWh
|ehnologic si а pierderilor de energie

Costul consumului tehnologic qi al pierderilor de energie electricй CPD m1l lei l08 046 19 118 88 928

Amortizarea miiloacelor fixe qi а imobiliz5rilor necotporale UAD mll lei 157 066 4,7 02з 1 10 043

Consumurile de intre{inere а rеtеlеlоr electrice de distributie CID m1 1ei 2з4 зl8 70 l52 164 \6,|

Consumurile legate de evidenta energiei electrice distribuite cED m lei 14 556 |4 490 60 06б

ACD m1l 1ei 68 036 1з 22з 54 81з


Дltе consumuri qi cheltuieli
Dev mii lei -30 29]' -5 887 -24 404
Devieri tarifare din anul рrесеdепt
Costurile activitalii de distribulie CD mii lei 6,72 з|4 169 893 502 42]-

Rentabilitatea асtiчеlоr RA mii le \52 904 45 777 107 1,2с

Venitul de la prestarea servioiului de distribu{ie vD m11 1ei 825 21,8 2l5 670 609 548
TD bani/kWh 100,46 26,26 18,зб
Tariful pentru serviciul de distribulie 1
Calculul tarifelor репrч serviciul de distribu{ie а energiei electrice prestat de catre S.A. ,,RED-Nord",
diferen{iate ре nivele de tensiune

Proiect tarif 202З


Total incl. ре n vel de tensiune:
Indicatori U.M. joasё
(mediu) medie
Energie еlесtriсё distribuitб MWh 82l426,04 I59 643,20 661782,84
incl.: ianuarie-martie 2023 215 670,56 зб 96з,9| 178 706,65

aprilie-decembrie 2023 605 755,48 I22 6"19"29 483 07б,l9


Tarifele de distributie ianuarie-martie 202З bani/\4Wh 98,5,7 24 ll4
Tarifele de distributie aprilie-decembrie 2023 banii\4Wh 99;7| 26 l18
Venituri obtinute in ianuarie-mжtie 202З mii lei 2|2 591 8 871 20з,726
Venituri obtinute ln aprilie-decembrie 202З m11 1ei 60з 991 322]l0 511 781
Venituri obtinute iп 202З m11 1ei 816 588 4| 081 115 507
Tarif de distributie mediu жма]'202З bani/]r4Wh 99 26 I17
Venituri calculate pentru ianuarie-martie 2023 m11 1ei 22l 227 9 705 2|| 522
Devieri tarifare fоrmаtе in anul 2023 m11 1ei 8 бз0 834 1 196
Modificare tarif de distributie in aprilie-martie 2023 ЬапiДуIWh 1,42 0,68 1,61
Tarif de distributie din 01.04.2023 (cu devieri tarifare
mii lei l01 2,7 |20
din anul 2023)
Саlсцlul tarifelor репru serviciul de distribu{ie а energiei electrice prestat de саtrе S.A. ,'RED Nord",
diferen{iate ре nivele de tensiune pentru uп kw рutеrе contractatб
Proiect lаtif2O2З
unitatea de incl. ре nivel de tensiune:
Indicatori Simbol Total (mediu)
mйsurЁ medie joasй

Valoarea de bilan{ а activelor (З|.12.2022) VвАD mii lei 2 086 660 624 7|7 | 46l. 94з

ED MWh 82l426,04 |59 64з,20 661, "l8z,84


Епеrgiе еlесtriоё distribuitй
рutеrеа contractatб рс MW | бз|,657 з69,6|2 1262,045
% 7,46 |,з2 6,14
Consum tehnologic qi pierderi de energie electricй CPD
MWh 66 2|8,з ll716,9 54 501,4

Costul mediu do рrосчrаrе а energiei pt acoperirea consumului lei/kWh |6з,l7


tehnologic si а рiеrdеrilоr de energie

Costul oonsumului tehnologic qi al pierderilor de епегgiе eleotricб CPD mii lei 108 046 19 l18 88 928

Аmоrtizаrеа mijloacelor fixe qi а imobilizйrilor п999rр9цЦ_ UAD 47 02з


mll le 157 066 1 10 043
,l0I52 l64
Consumurilc de intre}inere а relelelor electrice de distributie CID mii le 234 зl8 |6"]

Consumurile legate de evidenta energiei electrice distribuite CED mii le 74 55б |4 490 60 066

Alte consumuri gi cheltuieli ACD mii lei 68 036 |5 4l2 52 624


Dev m lei -з0 291 -6 862 -2з 4з0
Devieri tarifare din anul precedent
Costurile activitalii de distribulie CD 111 lei 672 зl4 |7з 057 499 257

Rentabilitatea activelor RA mii lei |52 904 45 77,7 107 126

Venitul de la рrеýtаrеа serviciului de distributie VD mii lei 825 2|8 2|8 8з4 606 384

Tariful репtru serviciul de distribu{ie TD lei/\4W 505,75 |з4,|2 бl4,59

S-ar putea să vă placă și