Sunteți pe pagina 1din 2
Comisia pentru Situafii Exceptionale a Republicii Moldova DISPOZITIA nr. 66 din 10 aprilie 2023 in conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul starii de urgent, de asediu si de razboi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nt, 132-137, art. 696), cu modificarile ulterioare, art. 2 din Hot&rdrea Parlamentului nr, 41/2022 privind declararea starii de urgen{4 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 52°, art. 63'), cu modificarile ulterioare, Hotararea Parlamentului nr. 105/2022 privind prelungirea starii de urgenf4 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 119, art.216'), Hotardrea Parlamentului nr. 163/202 privind prelungirea stiri de urgenji (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 186, art.352'), Hotardrea Parlamentului nr. 245/202 privind prelungirea starii de urgenfA (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 245, art. 472), Hotirérea Parlamentului nr. 278/2022 privind prelungirea stérii de urgenfa (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 307, art. 604), Hotardrea Parlamentului nr. 330/2022 privind prelungirea starii de urgenta (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 392, art, 732), Hotararea Parlamentului nr. 12/2023 privind prelungirea stiri de urgent (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 31-34, art. 56), Hotararea Parlamentului nr. 67/2023 privind prelungirea stiri de urgen{& (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 112, art. 173) si pet. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situafii Excepfionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotirérea Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), cu modificarile ulterioare, Comisia pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova DISPUN! 1. Punctul 11 din Dispozitia Comisiei pentru Situafii Excepfionale a Republicii Moldova nr.57 din 19 ianuarie 2023 se modifica dupa cum urmeaza: 1) dupa textul ,Ministerul Afacerilor Exteme si Integrarii Europene (MAEIE), in calitate de entitate responsabila pentru organizarea celei de-a doua reuniuni a Comunitafii Politice Europene la Chisinau,” se introduce textul ~Ministerul Afacerilor Interne (MAI) si institufiile/autorititile administrative din subordinea sa (responsabile de buna desfigurare a evenimentului dat),”, iar cuvintele va incheia” se substituie cu cuvintele ..vor incheia”; 2) 1a subpunctele 1), 2) si 3), dupa textul ,. MAEIE” se introducere textul «»» MAI sau, dupa caz, institufia/autoritatea administrativa din subordinea MAI”. 2.in contextul intervenirii unei reactii prompte a autoritatilor statului la problema asiguririi functionalitafii Curfii Supreme de Justitie, prin ajustarea cadrului normativ si consacrarea in cuprinsul acestuia a unor mecanisme care ar permite solutionarea dificultatilor legate de completarea provizorie a locurilor vacante de judeciitor la instanfa judecéitoreasca suprema, precum gi ludindu-se act de actiunile subsecvente ale Consiliului Superior al Magistraturii, care, urmare a interventiilor legislative recent operate prin intermediul Legii nr. 65/2023 privind evaluarea externa a judecdtorilor gi a candidatilor la functia de judecdtor al Curtii Supreme de Justifie, in cadrul sedintei Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din 10.04.2023 a examinat subiectul anunfarii concursului pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcfiilor vacante de judecator la Curtea Suprema de Justifie, se revizuiese masurile specifice in domeniul justitiei stabilite prin Dispozitia Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova nr. 64/2023, stabilindu-se c& subpunctul 1.2 de la pet. 1 al dispozitiei mentionate se abroga. 3. Pet.3.1 din Dispozitia Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova nr.33 din 11 august 2022 se abroga. 4. Dispozitiile Comisici pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova sunt obligatorii si executorii pentru conductorii autoritailor administratiei publice centrale gi locale, ai agentilor economici, ai institufiilor publice, precum gi pentru cetateni gi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova. 5, Prezenta dispozifie intra in vigoare din momentul emiterii gi se publica pe pagina web oficial a Guvernului. Dorin RECEAN

S-ar putea să vă placă și