Sunteți pe pagina 1din 17

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

DECRET
privind aprobarea renuntdrii la cetdlenia
Republicii Moldova

in temeiul art. 88 lit. c) din Constitulia Republicii Moldova


Ei al art. 22 dinLegea ceti(eniei Republicii Moldova,

PreEedintele Republicii Moldova d e c r e t e a zd:

Art. 1. -Se aprobi renun{area la cetd(enia Republicii Moldova


urmitoarelor persoane:
l. ANDREEVA Stela, ndscuti in 1970 in Republica Moldova.
2. ARDELEAN Larisa, niscutd in 1984 in Republica Moldova, cu fiicele
ARDELEAN Elisa qi ARDELEAN Sofia, niscute in 2016 Ei, respectiv, in 20lg
in Republica Austria.
BACIU Alexandru, ndscut in 1985 in Republica Moldova, cu fiicele
3.
BACIU Alexandra, BACIU Annette qi BACIU Vanessa, nescute in 2010
in Republica Moldova qi, respectiv, in 2016 qi 2o2l in Republica Federald
Germania.
4. BACIU Nina, niscutd in 1986 in Republica Moldova.
5. BAIMASTRUC Igor, ndscut in l98l in Republica Moldova, cu fiii
BAIMASTRUC Ilia 9i BAIMASTRUC Emil, ndsculi in 200i Ei, respectiv,
in 2010 in Republica Moldova.
6. BARCARI Alexandru,, niscut in 1975 in Republica Moldova.
7. BASSARAB Natalia, ndscutd in l97l in Republica Moldova.
8. BA$CANEAN Evghenie, ndscut in 1969 in Ucraina, cu copiii
sorNlKov Alexander, sorNlKov Anton si sorNIKovA Julia, ndscuti
in 2017 , in 201 9 Ei, respectiv, in 2022 in Repubiica Austria.
9. BAUMEL Stella, ndscute in 1965 in Republica Federald Germania.
10. BEFUS Nic, niscut in 2002 in Republica Moldova.
I I . BENEA Lilia, niscutd in 197 5 in Republica Moldova.
2

12. BOCAN Valentina, ndscutd in 1980 in Republica Moldova.

13. BOLDESCU Iulian, ndscut in 2006 in Republica Moldova.


14. BOLDESCU Vladislav, ndscut in 2004 in Republica Moldova.

15. BOLGARI Olga, ndscutd ir 1975 in Republica Moldova.


16. BORDEA Eudochia, ndscuti in 1991 in Republica Moldova.

17. BURLACIUC Vanesa, ndscutd in 2000 in Republica Moldova.

18. BUZU Liliana, ndscutd in 1979 in Republica Moldova.

19. CALARA$ Victor, nlscut in 1973 in Republica Moldova.


20. CARABADJAC Dionis, n[scut in 2000 in Republica Moldova.
21. CERNEAICHI Veaceslav, nlscut in 1960 in Republica Moldova.
22. CERNOGOR Elena, niscutd in 2000 in Republica Moldova.
23. CHIRAL Oleg, niscut in 1986 in Republica Moldova.
24. CIMPOE$ Ivan, ndscut in 1917 in Republica Moldova, cu fiicele
CIMPOE$ Iulia qi CIMPOE$ Iaroslava, ndscute in 2001 in Republica Moldova
Ei, respectiv, in 2016 in Republica Belarus.
25. CIMPOE$ Tatiana, niscuti in 1985 in Republica Moldova.
26. CIOBANU Daniela, niscuti in 1986 in Republica Moldova.
27. CIUPERCA Veronica, niscuti in 1974 in Republica Moldova.
28. CILCIC Roman, niscut in 2002inRepublica Moldova.
29. CLIMENTII lrina, ndscuti in 1993 in Republica Moldova.
30. COLESNICOVA Anastasia, niscuti in 1994 in Republica Moldova.
31. CONTA$EL Diana, ndscutd in 1997 in Republica Moldova.
32. COZLOY Ana, niscutd in 1964 in Republica Moldova.
33. COZLOV $tefan, niscut in 1989 in Republica Moldova.
34. CRIVOBOCOV Alexei, nlscut in 1994 in Republica Moldova.
35. CRI$MARU Dmitri, niscut in 1989 in Republica Moldova, cu fiul
^
CRI$MARU Markus, ndscut in 2021 in Republica Federald Germania.
36. CRi$MARU Ecaterina, ndscutd in 1992 in Republica Moldova.
37. CUT Liudmila, ndscutd in 1978 in Republica Moldova.
38. CTIVACHIN Maxim, ndscut in 1978 in Republica Moldova.
39. DOMENTE Iraida, ndscuti in 1965 in Republica Moldova.
40. DONEV Constantin, ndscut in 1994in Republica Moldova.
41. DONI Andrei, ndscut in 1967 in Republica Moldova.
3

42. DOVGAMUC Galina, niscuti in 1953 in Federa(ia Rus5.


43. DOVGANIUC Valerii, ndscut in 1956 in Republica Moldova.
44. DRAGUTAN Veaceslav, nlscut in 1987 in Federa{ia Rusd.
45. DREGLEA Marina, ndscuti in 1988 in Republica Moldova, cu fiica
VI$AN Emma-Sophie, ndscutd in2021 in Republica Federald Germania.
46. DRESLER Natalia, niscute in 1981 in Republica Moldova.
47. EFEST Ilona, ndscutd in 1981 in Republica Moldova.
48. ERLICH Antonina, nescute in 1980 in Ucraina, cu fiii ERLICH
Roland qi ERLICH Mathvej, n6sculi in 2009 Ei, respectiv, in2020 in Republica
Federald Germania.
49. FARCA$ Galina, ndscuti in 1983 in Republica Moldova, cu fiicele
FARCA$ Anastasia Ei FARCAg Ilinka, niscute in 2019 qi, respectiv, in 2021
in Republica Federald Cermania.
50. FEINER Alina, ndscutd in 1983 in Republica Moldova.
5I.FREUDENTHALLER Cristina, niscutd in 1914 in Republica
Moldova.
52. GAIDUC Victoria, n6scut[ in 2004in Republica Moldova.
53. GANDRABUR Tatiana, niscutd in 1985 in Republica Moldova,
cu fiicele ABU NAAJ Maia gi ABU NAAJ Lyna, niscute in 2011 in Republica
Arabi Siriand qi, respectiv, in 201 3 in Republica Moldova.
54. GODOROG Mihai, ndscut in 1998 in Republica Moldova.
55. GOLODNEAC Mihail, ndscut in 1987 in Republica Moldova, cu fiul
GOLODNEAC Dmitrii, ndscut in 2014ir, Republica Moldova.
56. GORO Tatiana, ndscuti in 1973 in Republica Moldova.
57. GUBOGLO Victor, niscut in 1988 in Republica Kazahstan.
58. GUDIS Patric, niscut in 1994 in Republica Moldova.
59. GUSAC Irina, niscutd in 1980 in Republica Moldova.
60. GUSAC Serghei, niscut in 1975 in Republica Moldova, cu copiii
GUSAC Danieli qi GUSAC Daria, ndscu(i in 2009 in Republica Moldova.
61. GUZLIN Lilian, ndscut in 1991 in Republica Moldova.
62. HAUSMANN Natalia, niscutd in 1983 in Republica Moldova,
cu fiii HAUSMANN Paul qi HAUSMANN Jan, nisculi it
2016 qi, respectiv,
in2017 in Republica Austria.
63. HILLER Tatiana, n6scutd in 1986 in Republica Moldova, cu fiica
HILLER Marie, niscut[ in 2019 in Republica Federali Germania.
64. IACOVET Svetlana, ndscutd in 1972 in Republica Moldova.
4

65. ISTRATI Maria, niscutdin2004 in Republica Moldova.


66. ISTRATI Serghei, niscut in 1976 it Ucraina, cu fiul ISTRATI
Maxim, ndscut in 2006 in Republica Moldova.
67. IVANTOC Ion, ndscut in 1980 in Ucraina.
68. KAZAKEVICH Doina, niscutl in 1995 in Republica Moldova.
69. KONCINA Svetlana, niscuti in 1970 in Republica Moldova'

70. KUPRIIANOVA Lidia, ndscutd in 1988 in Republica Moldova.


71. LECORDIER Aliona, niscuti in 1988 in Republica Moldova.
72. LIUBOTA Elena, niscutd in 1984 in Ucraina.
73. MAHMUD Inga, nescutd in 1984 in Republica Moldova.

74. MANOLACHE Vitalie, niscut in 1985 in Republica Moldova.


75. MANOLI Maria, ndscutdin 1992 in Republica Moldova.
76. MARGARIT Andrei, ndscut in 1973 in Republica Moldova,
cu copiii ELERT Sophia, ELERT Phillip 9i ELERT Elisabeth, ndscufi in 2009'
in 201 5 qi, respectiv, in 2021 in Republica Federall Germania.
77. MARINEAC Aliona, ndscuti in 1919 in Republica Moldova'

78. MARINEAC Andriana, niscutd in 2000 in Republica Moldova.


79. MASLENNICOV Alexandr, ndscut in 1989 in Republica Moldova.

80. MELENCIUC Elena, niscuti in 2000 in Republica Moldova.


81. MELE$ENCO Ecaterina, ndscutd in 1990 in Republica Moldova.

82. MEMEI Irina, ndscutd in 1983 in


Republica Moldova, cu fiii
MEMEI Danila Ei MEMEI Timofei, ndscu[i in 2005 in Republica Moldova Ei,
respectiv, in2012 in Federa(ia Rusi.
83. MITU Cristina, niscutd in 1994 in Republica Moldova.

84.MOLDOVANU Uliana, niscuti in 1985 in Republica Moldova,,


cu copiii MOLDOVANU Gabriel-C6tilin qi MOLDOVANU Emma, niscu(i
in 2010 in Rom6nia gi, respectiv, in 2016 in Republica Federal5 Germania.
85. MORARU Liudmila, niscutd in l98l in Republica Moldova.
86. MUNTEANU Ana, ndscutd in 1994 in Republica Moldova.

87. MUNTEANU Daniel, ndscut in 1991 in Republica Moldova.

88. NASTAS Larisa, niscutd in 1982 in Republica Moldova, cu fiica


BITA Laura-Leonela, niscutd in2007 in Republica Moldova.
89. NASTAS Laura, niscuti in 1997 in Republica Moldova.

90. NEGEL Nicolae, ndscut in 1963 in Republica Moldova.


5

91.NEGRU Victor, niscut in in


Republica Moldova, cu fiii
1978
NEGRU Daniel Ei NEGRU Damian, ndscufi in 2014 Ei NEGRU Darius, niscut
in2017 in Republica Federali Germania.
92. NEJENSCAIA Victoria, niscuti in 1992 in Republica Moldova,
cu fiul NEJENSCHII Diego Georg, ndscut in 2022 in Republica Austria.
93. NICOLAENCO Anastasia, ndscutd in 2001 in Rominia.
94. NICOLAENCO Aurelia, niscuti in 1967 in Republica Moldova.

95. NICOLAENCO Serghei, nEscut in 1967 in Republica Moldova.

96. NOVACOV Serghei, niscut in 1984 in Republica Moldova.

97. NOVACOVA Ana, niscutd in 1983 in Republica Moldova, cu fiul


NOVACOV Alexandr, niscut in 201I in Republica Moldova.
98. OLARESCU Tatiana, ndscutd in
1987 in Republica Moldova,
cu fiica OLARESCU Cristina, niscutd in 2008 in Republica Moldova.
99. ONCEA Inga, niscutd in 1982 in Republica Moldova, cu fiica
ONCEA Sabina, ndscuti in2007 in Republica Moldova.
100. ONOPRIENCO lrina, ndscutd in 1974 in Republica Moldova,
cu fiii USATIUC Artur Ei USATIUC Gabriel, niscu{i in 2006 9i, respectiv,
in 201 I in Republica PortughezS.
I0 1 . PALADIICIUC Uliana, niscuti in 1 98 8 in Republica Moldova.
102. PALAMARI Tatiana, ndscuti in 1992 in Republica Moldova.

103. PALARIA Roman, ndscut in 1979 in Federa[ia Rus6.

104. PANAS Vasile, niscut in 1965 in Republica Moldova.

105. PANDICLI Inga, niscuti in 1914 in Republica Moldova.

106. PANOV Igor, ndscut in 1973 in Republica Moldova.

107. PANTILII Viorel, niscut in 1983 in Republica Moldova.

108. PARU$ Alexandr, ndscut in 2003 in Republica Moldova.


109. PAVLOVA Marina, niscuti in 1958 in Republica Moldova.
I 10. PELENIT1N Valentin, niscut in 1983 in Federa(ia Rus6.

1 I l. POPADIUC Andrei, niscut in 1981 in Republica Moldova.


112. POPOVICI Vadim, niscut in 2004 in Republica Moldova.
113. POSPELOV Maxim, ndscut in 1982 in Republica Moldova.

114. POSTICA lrina, niscutd in 1982 in Republica Moldova, cu fiul


ZAICANU Alexander Emil, niscut in 2018 in Republica Federali Germania.
1I 5. RAILEAN Elena, niscutl in 1994 in Republica Moldova.
6

116. RENCHEZLaisa, niscutd in 1987 in Republica Moldova.

I 17. REZNICENCO Nadejda, ndscutl in 1954 in Ucraina.

118. RIBALEV Roberta, niscuti in 1999 in Republica Moldova.

in l98l in Republica Moldova, cu fiicele


119. RIPA Mariana, niscutd
MELNIC Emilia gi MELNIC Eliana, niscute in 2013 gi, respectiv, in 2020
in Republica Federald Germania.
120. ROMANIUC Antonina, n6scutd in 1983 in Republica Moldova,
cu copiii ROMANIUC Elizaveta 9i AKHMED Ahmad, niscu(i in 2005
in Ucraina, qi respectiv, in2014 in Federa{ia Rusd.
121. ROMANIUC Ion, ndscut in 1988 in Republica Moldova.

122.ROMANIUC Natalia, ndscutl in 1989 in Republica Moldova,


cu fiica ROMANIUC Maria, ndscutd in202l in Republica Federali Germania.
123. RO$CA Elena, n6scuti in 1986 in Republica Moldova.

124.ROTARU Tatiana, ndscutd in 1978 in Republica Moldova,


cu copiii BICHL Jasmin Elisa gi BICHL Paul Matthias, niscu{i in 2014 Ei,
respectiv, in 2016 in Republica Austria.
125. RUSU Adela, nSscutd in 1986 in Republica Moldova, cu fiica
RUSU Emilia, ndscuti irr2022 in Republica FederalS Germania.
126. SAFONOVA-LUPESCU Carina, ndscuti in 1990 in Republica
Moldova.
127. SCHNEIDER Inga, n[scutd in 1973 in Republica Moldova, cu fiul
BERGER Damian Leo, niscut in2012 in Republica Federald Germania.
128. SIMIRENCO Inna, ndscutd in 1975 in Republica Moldova.

129. SOLONENCO Valeriu, niscut in 1960 in Republica Moldova.


130. SOROKOZHERDEVA Valentina, niscutl in 1971 in Republica
Moldova.
13 I . STAMBOLIU Svetlana, ndscuti in 1974 in Republica Moldova.
132. $ARAMET Alexandru, n6scut in 1982 in Republica Moldova.
133. $I$COVA Raisa, n6scuti in 195 I in Ucraina.
134. $O$EVA Maria, ndscuti in 1993 in Republica Moldova.
135. TABENSCAIA Olga, n6scutd in 1982 in Republica Moldova,
cu fiica BORNOSUZ Vlada, ndscutE in 2006 in Republica Moldova.
136. TARAN Nicolae, ndscut in 1997 in Republica Moldova.

137. TATARCO Nicolae, niscut in 2000 in Republica Moldova.


138. TROPPER Irina, nlscutd in 1980 in Republica Moldova, cu fiul
TROPPER Michael, nAscut in 2018 in Republica Austria.
7

139. TURCAN Diana, niscuti in 1985 in Republica Moldova.

140. URSACHI Svetlana, nescutd in 1982 in Republica Moldova'

141. USLU Natalia, ndscut6 in


1980 in Republica Moldova, cu fiica
USLU Maryam Yalissa, ndscutd in 2006 in Republica Federald Germania'
142. VATAMANIUC Nadejda, niscuti in 1980 in Republica Moldova,
cu fiica PREATCA Maria, ndscuti in 2008 in Republica Moldova.
143. VATULEA Andrei, ndscut in 1999 in Federa{ia RusS'

144. VLAS Irina, ndscutd in 1980 in Republica Moldova'

145. VOH Serghei, niscut in 1985 in Republica Moldova'

146. VOLC Olga, niscutd in 1984 in Republica Moldova'

147. VREMERE Nadejda, ndscuti in 1979 in Republica Moldova'

148. WEISSGERBER Anastasia, niscuti in 1982 in Republica


Moldova.
149. WERNER Inna, ndscuti in 1986 in Republica Moldova'

150. ZAIAT Anastasia, niscuti in 1997 in Republica Moldova'


I 5 1. ZAVROJCHI Igor, n6scut in 198 I in Republica Moldova'

152. ZIMINOV Andre, nlscut in 2000 in Republica Moldova'


|I3.ZOLOTCOVOlesea,ndscutdinlg84inRepublicaMoldova'
cu fiul ZoLoTCOV Mark, niscut in 2013 in Republica FederalS Germania.

Art.2. - Prezentul decret intr6 in vigoare la data publicarii in Monitorul


Oficial al Republicii Moldova.

PRE$ED MOLDOVA
.t" ah tr'
+ ,.,
ffi#[<S ;'
. t/[{3)/It
ja:
lldEllll -
3'" Wl
"1 :-:

Chiqindu, 10 aprilie 2023.


Nr.887-lX.
flepeeog

TTPE3TIAEHT pECtryEJrr{K[I MOJIAOBA

YKA3
o pa3perxeHr4r,r BbrxoAa r{3 rpaxAaHcrna Pecny6,ruxu Molgoaa

Ha ocHosaHzu nyurra c)
crarbr.r 88 KoHcruryquu pecny6auxu
Mo.ngona u crarbr4 22 3aroua o rpaxAaHcrBe pecny6aurr Mol4ora

flpe:llgenr Pecny6lzxu Moa4ona [ocrauoBJrrer:

Cr. I. - Pasperuurt Bbrxo.q pB rpaxAaHcrBa cJre.uyoulraM JrHqaM


Pecny6nnxu Mol4ora:
I. AHPEEBA Crela, poAr{Brrrrurc, s l97O roAy B pecny6nnxe
Mo-ugona.

2. APAEnflH Jlapuca, poAr.tBrxarcq r 1984 roAy B pecny6nure


Mor4ona, c Aor{epbMx APAEJUIH 3.nucofi u ApIEJIIIH CoQuefi,
poAr.rBrrrr{Mr,rc, coorBercrBeHHo s 20 16 u 2018 roAax B Ancrpnftcxofi
Pecuy6nrzxe.

3. EArIy Alexcaxgpy, po4aaurufica s 1985 roAy B pecny6lraxe


Mor4oaa, c AoqepbMr.r EArIY AnexcaHIpofi, EAgy Annerroft ra EAgy
Baueccofi, poAuBrrrr.rMr,tc, e 201 0 roAy n pecny6nuxe Mol4ona
r'r coorBercrBeHHo B 2016 u 2021 rolax n @e4eparzauofi pecny6nr.rxe
fepnaanux.
4. EAtIy Huua, po4r.rnruascs g 1986 rogy n pecny6lure Moa4oaa.
5. EAIZMACTPYK Hropr, po4unuruficr s lggl roAy B pecny6nuxe
Morgoaa, c cErHoBErMr.r EAIZMACTPyKOM llnrefi ra neln4aCrpVXOrra
3nrulena, poAr4Brrrr.rMr.rc, coorBercrBenHo e 2007 u 2010 roAax B pecny6lnxe
Mon4oaa.
6. BAPKAPb Alercaugpy, po4ururufica r 1975 ro4y a Pecny6rrlre
Morgona.
T.EACCAPAE Haralrr, poAnBrxtrrcr s l97l roly B pecny6.nraxe
MonAosa.
2

8.6AIXKAH-!IH ErreHue, poguztstuitct s 1969 roAy B Yxpar.rHe,


c AerbMr4 COTHI4KOBbIM AnexcaHAepoM, COTHZKOBbIM Anronon
z COTHI4KOBOfr IOluefi, coorBercrBeHHo poAr{Blxr{Muc, B 2oll , 2}lg
u 2022 roAax B Ancrpuficrofi Pecny6nnr<e.
9. BAyMEJI Crerna, poAuBrrrruc, r 1965 roAy B @egeparnnuoi
Pecny6ruxe fepnaauux.
10 6E@yC Hux, po4neruuirct s 2002 ro4y r Pecuy6aure Mon4oua.
I 1.EEH, Ilurmt, poAr.rBrx.uc, n 1975 ro4y r Pecuy6,ruxe Mon4ona.
12. EOKAH Ba,reurreHa, poAr4Bruarc, s 1980 roAy B Pecny6nuxe
Mor.qosa.
13. BOJIAECKY IOnuau, pogrnruaficr s 2006 roAy B Pecny6nuxe
Mo.ngoaa.

14. EOnAECKY Bna4ucnar, po.qunruufica s 2004 roAy B Pecny6ar.rre


Mo,r4ora.
15. EOJI|APb Oarra, poArrBru.uc, s 1975 roAy B Pecny6nnxe
Morgoaa.
16. EOPA, Ea4oxux, poAr{Brrrarc, s 1991 roAy B pecny6nr.rxe
Mongoaa.
lT.EyPJIAt{yK Baneca, poArBrrarc, s 2000 roAy B pecny6nr.rxe
Mo,r.qora.
18.Ey3y llutuaua, poAr.rBrrrarc, t 1979 roay r Pecny6nuxe MorAosa.
19. KAJIAPAIII Burrop, po4unurufic.a s 1973 roAy B pecny6nuxe
Mo[qosa.
20. KAPAEMXAK flrzonuc, po4t4Bttui4cfl s 2000 ro4y a pecny6-rrraxe
Mor4oaa.
21.r{EPHTIIK}I Bx.recrag, po4.raruzficq e 1960 roAy B pecny6luxe
MorAosa.
22. I{EPHO|OP Eaena, poAr4Brrrarc, n 2000 roAy B pecny6nrare
Mo,rgora.
23.KI4PAJI Oler, po4namuitcr-s 1986 ro4y n Pecny6nrrKe MonAoBa.
24.TMMI7OEIII I{saH, pogururr.ricr s 1977 roAy B pecny6azxe
Mor4oaa, c AoqepEMrr L{I4MIIOEIII IOnuefi u TII4MIIOEIII ipocnarofi,
poAuBrxr,rMr.rc s s 2007 roAy B Pecny6nrxe Mon4ona 14 coorBercrBeHHo
r 2016 ro4y u Pecuy6nraxe Ee.rapycr.
25. I{I,IMIIOELII Tarrrua, poArrBturuc, s 1985 roAy B pecny6nr.rre
Mo.ngoaa.

26.TIOEAHy fiauuer4 po.qr.rBrrrarrc, s 1986 roAy B pecny6luxe


Mo,r4ora.
J

27. r{yIIEPK3 Bepour.rra, poAr.rBrrrarcr s 1974 roAy B Pecny6nure


Mon4ona.
28. KbIJIIII4K Pouau, po4ueuruficr s 2002 roAy B Pecny6,ruxe
Mongoea.
29. KJII4MEHTLLEL Vlpuua, po.qr4Brrra{c, s 1993 roAy B Pecny6nure
Mongoaa.
30. KOJIECHI4KOBA Atacracut, poArrBrxarrc, s 1994 roAy B
Pecny6luxe Mon.4ora.
31. KyHT3UIEJI .{raana, poAr.rBuarc, s 1997 roAy B Pecny6nuxe
Mo.rr4oea.
32. KO3JIOB Aua, po4r.mruag,csl.- 1964 rogy n Pecny6lnxe Mor4oaa.
33. KO3nOB lllretbax, po4uaruuficr n 1989 roAy s pecny6nrlxe
Morlosa.
34. KPI4BOBOKOB Alercefi, po4lroruuficq s 1994 rogy r pecny6,rrure
MorAoga.
35. KPbIIIIMAPY .(r'.rurpu, poguuunicr s 1989 roAy B pecny6.rurxe
Mor4ora, c cErHoM KPbIIIIMAPy Mapxycorra, poAr,rBrxr.rMc, t 2021 rogy
a (De4eparuanoft Pecny6nuxe feprraauux.

36. KPbIIXMAPY ExarepuHa, poAr4Brxarcq, s 1992 rogy r pecny6nur<e


Monqona.
37. KyU JLo4nrula, poArrBrrriuc, a 1978 ro.qy n pecny6lure Mo.ngona.
38. KyBAKI4H Marcuna, pogunruuficx e 191.8 roAy B pecny6lruxe
Mon4oaa.
39. AOMEHTE Vlpausa, poAr{Bruruc, r 1965 ro4y a Pecnybnuxe
Morgona.
40. AOHEB KoucrauruH, poguruuficr s 1994 roAy B pecny6_uuxe
Mongoea.
41. [OHI4 Angpeft, poautruui,rct r 1967 ro4y a pecny6.nnxe Mongona.
42. AOB|AHIOK faluua, poAr.rBuarc, s 1953 roAy B poccaficxoil
@e4epaqzr.r.

43. AOB|AHIOK Baneprfi, poAr.rnuu.rficx s 1956 roAy B Pecny6nnxe


MorAosa.
44. APA|yIIAH Bavecran, pogunruuficx a 1987 roAy B Poccrzficxofi
@e4epaquu.
45. APEfn, Mapuua, poAxBrrrarc, 1988 rogy n Pecuy6nuxe
B
Molgoaa, c AoqepLrc BI4IIIAH 3rrluofi-Co{nefi, po4lrnrueftcr s 2021 ro1y
a <Degeparunnofi Pecny6nuxe fepMaHr.u.
46. APECnEP Hareu,ut, poAlrBrxarc, B 1981 rogy r Pecuy6nuxe
Mon4oaa.
4

47. 3@ECT l4lor,a, poArrBrrrarrcr r 1981 ro4y r Pecny6nuxe Morgoaa.


48.3PnI4X Anronuua, poAr.rBrriucq g 1980 roAy n Yxpaune,
c cbrHoBb.rMr4 3PJII4X Ponaugon u 3PJIIIX Maraeeu, coorBercrBeHHo
poAr,rBrrrr,rMr.{ct z 2009 u 2020 roAax B @egeparunuofi Pecny6nuxe fepuanux.

49. OAPKA1II fa:r.uua, poAr{Brrrarc, s


1983 roAy B Pecny6nuxe
Mon4ona, c AoqepbMlr OAPKAIII A:aacracueir u @APKAIII I4nunr<ofi,
poAxBrur.rMr{c, coorBercrBeHno s 201 9 t 2021 roAax B Oegeparr.rrnofi
Pecny6nuxe fepnanur.
50. OEIZHEP Annna, poAr.rBrrrarc, e 1983 roAy B Pecny6lure
Mol4ona.
51. @PEy.THTXAJIJIEP Kpucruna, poArrBrxarc, s 1974 roAy
r Pecny6nzxe Moa4ora.
52. IAIZAyK Brnrropux, po.urrBrxarc, s 2004 roAy B Pecny6nuxe
Mongona.
53. s 1985 roAy B Pecny6nuxe
|AHAPAEYP TarrsHa, poAuBrraqc,
Mor4ona, c AorrepbMz AEY HAAX Maiei u AEY HAAX JLaHofi,
poAuBurr.rMcq a 2011 ro4y r Crpuficxofi Apa6crofi Pecny6luxe u a 2013 ro4y
r Pecny6ruxe Mon4oaa coorBercrBeHHo.
54. |OAOPO| Muxafi, po4usruuficr s 1998 roAy B Pecny6nure
Molgoaa.
IOnOIH-flK Muxarn, poguauruficr s 1987 roAy B Pecny6nuxe
55.
Morgora, c cbrHoM |OnOAH{KOM fllararpueM, poA}rBrxr.rMct t Z0l4 roay
a Pecny6nuxe Moa4ora.
56. |OPO Ta:rrxua, poAr.rBularc, t 1973 rogy a Pecny6lrare Mol4oea.
57. fyEOfJIO Buxrop, po4aaruzftcr 1988 roAy n pecny6lr.rxe
Kagaxcras.
58. fyAI4C flarpr.rr, po4rlerunicr s 1994 roAy n pecuy6nzxe
Morgoaa.
59.fyCAK Ilpuua, poAr.rBrrrarc, a 1980 ro4y a Pecny6nnxe Molgona.
60. fyCAK Ceprefi, po4zruruicr n 1975 ro4y r Pecuy6nuxe Molgona,
c AerLMr.r |yCAKOM ,{anuelou n |YCAK fiapueia, poArrBrx]rMrrc,
n 2009 rcAy B Pecuy6ar.rre Mo:rgoaa.
61. I-y3yH llutuau, po4unrunftcr n l99l ro4y r Pecny6nr.me Mol4oaa.
62. XAyCMAHH Hara.,rus, poAuBruruc, g 1983 roAy B pecny6nrre
Morgora, c cbrHoBbrMrl XAyCMAHHOM flaynona u XAyCMAHHOM
Xanou, poAr.rBrrrr,rMr4c, coorBercrBenno s 2016 u 2017 roAax B Arcr:puficxofi
Pecny6nzre.
63. XIJIJIEP Tarrrua, s
1986 roAy
poAuBruarc.f, B pecuy6ar.rxe
Mor4ona, c Aoqepbro XI4JIJIEP MaprEefi, po4uaureficr e 2019 roAy
n @egeparuanoi Pecny6nuxe lepuanua.
5

64. {KOBEU Caeuaua, poA}tBrrrarc, z 1972 rogy a Pecny6,ruxe


MorAosa.
65.I4CTPATLI Mapun, poArrBrrrarc, n 2004 ro4y a Pecuy6nuxe
MorAosa.
66. I4CTPATI4 Cepreit, pogururfica s 1976 roay n Yxpauue, c cbrHoM
HCTPATI4 Maxcznaou, poAr.rBrxr.rMc, n 2006 ro4y r Pecny6nr.rre Molgora.
67. I4BAHUOK llos, po4unurr.rficr n 1980 ro4y r Yrpazxe.
68. KA3AKEBI49 flofiua, poAr.rBrrrturc, s 1995 roAy B Pecny6nuxe
Mo.n4ora.
69. KOHr{I4HA Ceeraaua, poAr.rBru.uc, e 1970 roAy B Pecny6nrEr<e
Morgona.
70. KyIIPI4TIIOBA ftagua, poAr.rBrrurc.rr a 1988 roAy B Pecny6nuxe
Morgona.
TI.IIEKOPAZEP Anena, poAr.rBruarc, s 1988 roAy B Pecny6auxe
Monaoaa.
72. JIIOBOTA Eleua, poAr.rBurrucq r 1984 ro.qy n Yrpar.tre.
73. MAXMyA l4nra, pogranrua.aca s 1984 roAy r pecny6nuxe
Mongoaa.
74. MAHOJIAKE Br.rralne, pogzrruuficr s 1985 roAy B pecny6nrxe
Mo,rgona.
75. MAHOJII4 Mapnr, poAr.rBrx.uc, s 1992 roAy B pecny6rrare
Mo,raoaa.
MAP|API,IT Aaspefi, ponuzruui,rct s 1973 roAy B pecuy6,rure
76.
Mo:rgora, c AerbMr.r 3JIEPT Co$r.refi, 3JIEPTOM @nnnznlona u 3JIEpT
Enusa6e:rofi, poAr,rBrrrr.rMr.tc, coorBercrBeHHo B 2009, 2015 u 2021 rogax
n @egeparuraoft Pecny6auxe fepuanzr.
71 . MAPI4HflK AleHa, poAnBrrrzuc, s 1919 roAy B pecny6nnxe
Molgona.
78. MAPI4HTK Angpuana, poAr.rBrxiuc, g 2000 roAy B Pecny6nnr<e
Mongora.
79. MACffiHHI4KOB Arexcansp, polueruuftcr B 1989 roAy
r Pecny6-rrraxe Mo4qora.
80. MEIEHLIyK Enena, poAr.rBrrrzurc, n 2000 roAy B Pecny6.nuxe
Moagona.
81. MEJIEIIIEHKO Erarepuua, poAr.rBrrrarc, B 1990 roAy
e Pecny6luxe Mor,qosa.
6

82. MEMEI;I Vpuna,po.(uBrrarcq r


1983 roay n Pecny6nure Morgona,
c MEMEI4 [auu:r'oia u
cBrHoBbrMr.r MEMEH Tunro@eeu, poAr,rBrrrr.rMrrc,
s 2005 roAy B Pecuy6nuxe Molgona r4 coorBercrBeHHo B 2012 rogy
e Poccuicxofi @e4epaquu.
83. MbII{y Kpucruua, poAaBrrriuc, s 1994 roAy B Pecny6nlrre
Morgoaa.
84. MOnAOBAHY YnrqHa, poAlBrrrarc, s 1985 roAy B Pecuy6nnxe
Mo,r4ora, c AerLMr.r MOIIOBAHY fa6puenorra-Ksrelunona u MOJI{OBAHY
3rranroft, poAr.rBrrrr.rMrrc s s 2010 ro.qy a PyrrauNLtr,r u coorBercrBeHHo r 2016 r-o4y
a (Degeparunxofi Pecny6nrlxe fepuauua.
85. MOPAPy J[o4uuna, poArrBrrr.urc, s 1981 roAy B Pecny6nnxe
Morgora.
S6.MyHT{HY Ana, poAr.rBrrarcs e 1994 ro4y o Pecny6nure MonAoga.
8T.MyHT{HY .(anraen, pognaruuicx s 1991 roAy B Pecuy6lnre
Mongoaa.
88.HACTAC llapuca, poAr{Brrrarc, s 1982 roAy B Pecny6nure
Mor4ora, c Aoireprc EbIT3 Jlaypofi-Jleonenofi po4r.rnureftcr t 2007 rogy
u Pecuy6nuxe MorAoea.
89.HACTAC llaypa, poArlBrxarc, n 1997 ro4y n Pecny6nr.rre Molgona.
90. HEXEn Huxonae, poguuuuficr n 1963 roAy B pecny6nr.me
Mo.ngona.
91.HEfPy Br.rrr:op, potururricr r 1978 ro4y a Pecuy6.nure Molgoaa,
c cLrHoBbrMr,r HEfPy ,(anueloru u HE|PY ,(auuanou 2014 rorc poxAeHru
u HE|PY laprayconr 2017 rola poxAeuur, poAr.rBrur.rMr4ca n (De4eparntuoii
Pecny6nuxe feptrauzx.
92. HEXEHCKA,f, Bur.ropvrfl, pop'LtButucs. s 1992 rogy a pecny6lnxe
Morgoaa, c cbrHoM HEXEHCKI4M lrEero feoprorra, poAr.rBrrrrrMc,
s 2022 roAy B Ancrpuficrofi Pecny6azxe.
93. HI4KOJIAEHKO Anacracur, poAt4 Btrraacg, s 2001 ro4y r pyrr.runur.r.
94. HZKOJIAEHKO Aypelufl, po1t4BLnarcs s 1967 ro4y n pecny6nr.rxe
MorAosa.
95. HI4KOJIAEHKO Ceprefi, po4uaruuficx s 1967 rogy a pecny6nure
Moagona.
96. HOBAKOB Ceprefi, pogznuruficr g 1984 roAy B pecny6nure
Morgona.
97. HOBAKOBA Ana, poAr.rBrxarc, s 1983 roAy B pecny6luxe
Morgona, c cbrHoM HOBAKOBbIM Anexcan4poM, poAuBrxrrrucr n 201I ro4y
n Pecny6,ruxe Molgora.
7

98. OJI3PECKY Tarrrua, poAr.rBruarc, s 1987 roAy B Pecuy6ruxe


Mongora, c Aoqepbro OJI3PECKy Kpr.rcrr,urofi, poAlraureficr r 2008 ro4y
n Pecny6nure Mor4ora.
99. OHTIA I{nra, po4znruascs, s 1982 roAy B Pecny6rure Mon4ona,
c AoqepEro OHqA Ca6uuoit, pogunruefica a 2007 roAy B Pecny6nr.me
Moruosa.
100. OHOIIPI4EHKO klpnua, poAr.rBrrrarcfl s 1974 ro4y a Pecny6nuxe
Mon4oaa, c cbrHoBbrMr{ yCATIOKOM Aprypola u YCATIOKOM fa6plrenorra,
poAr,rBrxr,rMrrc, coorBercrBeHHo B 2006 n 201 I roaax o llopryraarcroft
Pecrry6nuxe.
101.IIAJIMI4frIIyK Yrurua, poAxBru{uc, a 1988 roay a Pecny6,rure
MonAosa.
102. IAJ]AMAPb Tarrsua, poArrBrrrarc, s 1992 roAy B Pecuy6nuxe
Morrosa.
103. IIAJIAPI4-f, Ponran, pogr.rsruuficr s 1979 roAy B Poccnficxofi
@eAepaqur.
104. IAHAC Bacvre, pogunruuficx s 1965 roAy B Pecny6nuxe
Mon4oaa.
105. IIAHAbIKJIbI I,Inra, po.qr.{Brxruc, s 1974 roAy B Pecny6nuxe
MonAoea.
106. IAHOB I,Iropr, pognnruuficr s 1973 roAy B Pecny6.nure
Morgoaa.
107. IIAHTI4 lllflil Buopet, po1uaruuficr s 1983 roAy B Pecny6nuxe
Mor.uosa.
108. fIAPyU Alercangp, pogunruuficr s 2003 ro,qy B Pecny6lzxe
Mon4ona.
109. IIABnOBA Mapuna, poAr.rBrxarrc, s 1958 roAy B Pecuy6nuxe
Mor,qosa.
110. IEJIEHI4IIbIH Bareuruu, posuarunficr s 1983 roAy
s Poccuficxofi (De4epaquu.
lll. IOIAAIOK An.qpefi, po4urrurafica s 1981 roAy B Pecuy6nuxe
Mon.qoaa.
112. IIOIIOBVH Batuu, po4r.mlrrafica s 2004 roAy B Pecny6nuxe
Morgoaa.
113. IOCIEJIOB Maxcur'l , po4uBlruttirca s 1982 roAy B Pecny6nlrxe
Monqora.
IIOCTI4KA ?Iprana, poArrBtuiuc, s 1982 roAy B Pecny6nnxe
114.
Mongoaa, c cErHoM 3AI4KAHy Anexcangepou 3uuleu, poAr.rBrrrr,rMc,
a 2018 ro.qy n @egeparunHoi Pecny6nzre fepMaHur.
8

115. PAfrnrH Ereua, pogivBLnas,cs, s 1994 roAy B Pecny6nurce


MorAosa.
116. PEHtIE3 llapnca,, poar4Btrruuc, s 1987 roAy B Pecny6nuxe
MorAoea.
117. PE3HI4TIEHKO Ha.qexAa, poAr.rBmarrcs,s 1954 rosy r Yxpauue.
118. PbIEAJIEB Po6epm, poAnBruarrcr s 1999 roAy B Pecny6nuxe
Morrosa.
119. PbIIIS Mapuaua, poAr{Bluruc, n 1981 roAy B Pecny6luxe
Morgona, c AoqepbMrr MEJIbHI4K 3uwrueir n MEJIbHI4K 3nuasofi,
poAuBrrrr,rMr.rc, coorBercrBeHHo B 2013 u 2020 rolax n (DeAeparu*rofi
Pecny6nuxe fepuanua.
120. POMAHIOK An:ronr.+ra, poAr,rBrrrarrcr s 1983 roAy B Pecny6aure
Mor4ora, c AerbMr.r POMAHIOK Erlrsasetoft u AXMEIOM AxrraaAorra,
poAxBrur4Mr4c, e 2005 roAy B Yxpaune u coorBercrBeHHo B 2014 rogy
s Poccrfi cxofi @eAepaqur.r.
I2I.POMAHIOK l4on, poguzruuficn s 1988 roAy B Pecny6nrlxe
Morgona.
POMAHIOK Hara:rux, poAr4Brrrturc, e 1989 roAy B Pecny6luxe
122.
Mo,r4oaa, c Aor{epro POMAHIOK Mapuei, poguaurefica e 2021 roAy
a @e4eparunnofi Pecny6nr.rxe fepuaHur.
123. POIXKA Eaeua, po1 Bruar,cfl s 1986 roAy B Pecny6lure
MorAoaa.
124. POTAPy Tarrrua, poAr{Bruarrc, e 1978 roAy B Pecny6nuxe
Molgona, c AerbMr,r EI4KXII Xacnrun 3lusofi N EHKXJI flaynerr.r Marruacou,
poAr.rBrxuMnc, coorBercrBeHro s 2014 u 2016 roAax B Aacrpuficxofi
Pecny6.nure.
125. PyCy Aaela, poAr.rBrrarcq s 1986 ro4y r Pecny6luxe Molgona,
c Aor{epbro PYCY 3r'lunuefi, poAr.rBrreficr s 2022 roay s @egeparrlanofi
Pecny6nure lepuaxux.
126. CAOOHOBA-nyIECKY Kapuna, poALrBrrriuc, r 1990 ro.qy
e Pecny6nuxe Mongona.

D7. ruHAilfiEP I,Isra, poAuBrrrarc, a 1973 roAy B Pecny6nuxe


Morgora, c cbrHoM BEP|EPOM larrauaaou JIeo, poguuur.rMc, B 2012 rogy
n (Degeparuuroft Pecny6nuxe fepruanua.
128. CLIMLIPEHKO I{nsa, poAtrBrrriurc, s 1975 roAy B Pecny6lure
Mor4ora.
129. COnOHEHKO Baaepray, poguruuficq s 1960 ro.qy a Pecny6nnxe
MorAoea.
130. COPOKOXEPAEBA Baaeurlna, poArlBrrrarc, s 1971 roAy
n Pecny6auxe Mongona.
9

13 I . CTAMEOII4y Creuana, poAr4Brrrarc, t 1974 roay r Pecny6:ruxe


Mon.qosa.
132. IIIAPAMET Arercaugpy, po4ranrunficr s 1982 roAy
r Pecny6nure Morgoaa.
133. IilUUIKOBA Pauca, poAlrBrxasc, s 1951 ro4y n Yxpauue.
134. IUOIIIEBA Mapur, poAr{Brxarc, s 1993 r'oAy B Pecny6nuxe
Mon4oaa.
135. TABEHCKAX Oltra, poAr.rBrrarcs B, 1982 roAy B Pecny6nuxe
Mo[qosa, c .qoqepbrc EOPHOCy3 Bna4ofi, pogunrueftcr e 2006 ro4y
a Pecny6,rnxe MonAoaa.
136. TAPAH Huxorae, pogunuuficr s 1997 roAy B Pecny6:rrre
MonAosa.
137. TATAPKO Huxo.nae, po,4uauruficx a 2000 roAy B Pecny6,ruxe
Monroea.
TPOIIIEP l4puaa, poAuBruasc, s 1980 roAy B Pecny6nr.rxe
138.
Mongora, c cbrHoM TPOIIIIEPOM Muxaereu, poAI,IBrILIMct a 2018 ro4y
a Aacrpuficxoil Pecuy6nraxe.
139. UyPKAH fiuaua, poAnBIIIarc, s 1985 roAy B Pecny6nuxe
Mo,'rAosa.
140. yPCAKI4 Cne'uaua, poAl4Bllrarcfl s 1982 roAy B Pecny6:ruxe
MorAona.
141. yCJIy Harama, poAllBlxarc, s 1980 roAy B Pecny6lr'rxe
Monqona, c AoqepLrc YCJIV MaprflM fl Hccoit, poAlrBlxefic, r 2006 rogy
a @egeparurnofi Pecny6nl4Ke f epMaHlrr.
BATAMAHIOK HaAeN,qa, poAlrBluarc, s 1980 roAy
142.
e Pecny6ruxe MorAoBa, c Aorrepblo IIPTTKA Mapuei, pogunureficx
s 2008 roAy B Pecny6nure Mo,rAoea.
143. BATyJI-f, Au.qpefi, pogururuficx s 1999 roAy B Poccuficxofi
@e4epauuu.
144. BJIAC Il4p:zua, poAl4Blnarcfl n 1980 ro4y r Pecny6nuxe Mongora.
145. BOX Ceprefi, po.4unurr.rfic.a s 1985 ro.qy n Pecny6lure Molgona.
146. BOJIK Onrra, poAxBrriucs n 1984 ro4y a Pecny6luxe MorAosa.
147. BPEMEPE HageN.qa, pol:qtButaflcfl. s 1979 roAy B Pecny6nrarce
Mo.nqosa.
148. BAIZCC|EPEEP Auacracua, poArBrrtucq e 1982 roAY
n Pecny6:ruxe MonAosa.
149. BEPHEP I4nua, po.qunruaqcq s 1986 ro4y n Pecny6nraxe Monaosa.
150. 3AIU Aaactacus., poAnBrrarct s 1997 roAy B Pecny6,ruxe
MonAosa.
10

l5l. 3ABPOqKfl I{ropr, po4rznuuficx r 1981 roqy a Pecuy6nuxe


MorAosa.
152.3VIMVHOB An4pe, po4unuruficr a 2000 ro4y r Pecny6rzxe
Mo,rgoea.
153. 3OJIOTKOB Onecq, poAr.rBurarc, B 1984 rosy n Pecny6nr.rxe
Mol4oea, c cbruoM 3OnOTKOBbIM Mapxorr.r, POAT4 BIXIIMC' B 2013 ro4y
n @egeparnrnoil Pecuy6nrlxe feprr,rauu-r.

Cr. 2. - Hacroaulufi yKa3 Bcry[aer B crrJry c Aarrr ony6luxoaanur


n OQr.rqualrnoM MoHr.rrope Pecny6arexu Mon4ona.

{J&",'.*
MOnIOBA

Kuruuusy, l0 anpear 2023r.


Ns 887-IX.

S-ar putea să vă placă și