Sunteți pe pagina 1din 6

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2023
Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru denunțarea


unor acorduri privind crearea și activitatea
Teleradiocompaniei Interstatale „MIR”
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 24 alin. (1), lit. a) și alin. (4) din Legea nr. 595/1999 privind
tratatele internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege


pentru denunțarea unor acorduri privind crearea și activitatea Teleradiocompaniei
Interstatale „MIR”.

Prim-ministru DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
și integrării europene Nicolae POPESCU

Ministrul finanțelor Veronica Sirețeanu

Ministrul justiției Veronica Mihailov-Moraru

Y:\005\ANUL 2023\HOTĂRÂRI\10072\10072-redactat-ro.docx
3

Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru denunțarea unor acorduri privind crearea și activitatea
Teleradiocompaniei Interstatale „MIR”

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art.1. – Se denunță Acordul privind crearea Teleradiocompaniei


Interstatale (TRCI), semnat la Bișkek la 09 octombrie 1992.

Art.2. – Se denunță Acordul cu privire la garanțiile de drept internațional în


vederea activității libere şi independente a Teleradiocompaniei Interstatale „MIR”,
semnat la Aşgabat la 24 decembrie 1993.

Art.3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica


Comitetului Executiv al Comunității Statelor Independente denunțarea
Acordurilor menționate.

Art.4. – Se abrogă Hotărârea Parlamentului nr. 587/1995 pentru ratificarea


Acordului cu privire la garanțiile de drept internaţional în vederea activității libere
şi independente a Teleradiocompaniei interstatale „Mir” (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1995, nr. 59-60, art. 670).

Art.5. – Guvernul va întreprinde toate acțiunile necesare pentru ieșirea


Republicii Moldova din componența acționarilor Teleradiocompaniei Interstatale
„MIR”.

Art.6. – Guvernul va stabili lista actelor semnate în cadrul Comunității


Statelor Independente referitoare la activitatea Teleradiocompaniei Interstatale
„MIR” și va notifica despre neaplicarea acestora în legătură cu denunțarea
Acordurilor privind crearea și activitatea Teleradiocompaniei Interstatale „MIR”.

Preşedintele Parlamentului

Y:\005\ANUL 2023\HOTĂRÂRI\10072\10072-redactat-ro.docx
Argumenta rea
oportunititii denun(irii unor acorduri privind crearea
9i activitatea Teleradiocompaniei Interstatale,,MIR"

A. Descrierea tratatelor
Acordul privind crearea Teleradiocompaniei interstatale (TRCI), semnat la
Biqkek, la 09.10.1992 Ei Acordul cu privire la garanfiile de drept intema(ional in
vederea activitAtii libere gi independente a Teleradiocompaniei ,,MIR", semnat la
Aggabat, la 24.12.1993 gi ratificat prin Hotdrdrea Parlamentului nr. 587/1995, sunt
tratate intemalionale incheiate in cadrul Comuniteli Statelor Independente (CSI),
inclusiv de cdtre Republica Moldova, prin care a fost constituitd Teleradiocompania
interstatald ,,MIR" gi care reglementeazd unele aspecte ale activiteli companiei gi
reprezentanlei acesteia. De asemenea, avAnd la bazd acordurile in cauzd in cadrul CSI
au fost adoptate gi alte documente vizdnd compania de bazd gi reprezentanlele acesteia
din statele membre, precum statutul TRCI, care stabileqte principalele reguli ale
Teleradiocompaniei Ei participarea statelor in calitate de aclionari.

B. Analiza oportuniti{ii denun{irii sau stingerii tratatului


a. existenla prevederilor tratatului care permit suspendarea, retragerea
rezervelor, denunlarea sau stingerea acestuia :
Prevederile acordurilor menlionate nu prevdd o procedure exprese de denunfare
de citre pirji, respectiv denunlarea Acordului privind crearea Teleradiocompaniei
interstatale (TRCI), semnat la BiEkek, la 09.10.1992 gi Acordului cu privire la
garanliile de drept intemafional in vederea activitetii libere qi independente a
Teleradiocompaniei ,,MIR", semnat la Aqgabat, la 24.12.1993 gi ratihcat prin
Hothrdrea de Parlament nr. 58711995, se va opera in temeiul Convenliei de la Viena
privind dreptul tratatelor gi a Legii nr.59511999 privind tratatele intemafionale ale
Republicii Moldova.
Potrivit prevederilor din Legea nr. 59511999 privind tratatele intema{ionale ale
Republicii Moldova, deciziile privind denunlarea tratatului internalional se adopte de
cdtre autoritatea MS e Parlamentul care a luat decizia cu privire la consimldmAntul
R. Moldova de a fi legatd prin tratatul in cauzd (art.24 alin.(4)). Din momentul c6nd
RM va notifica Comitetului Executiv al CSI - organul care este depozitarul tratatelor,
decizia de a denunla acordurile, urmeazi si curgi 12 luni, dupd care denunlarea va
avea efect. Acesta este termenul prevdzut in Convenlia de la Viena privind dreptul
tratatelor (p.2 al art.56), pentru situaliile c6nd acordurile nu previd expres condiliile
denunldrii, precum este cazul respectiv.

b) partea Si institutia care au propus suspendarea, retragerea rezervelor,


denunlarea sau stingerea tratatului :
Procedura ieqirii din componenla Teleradiocompaniei ,,MIR" Ei denunldrii
acordurilor de constituire / activitate a TRCI este initiatI de cdtre Cancelaria de Stat.

c) motivele care au generat suspendarea, denunlarea sau stingerea tratatului.


Compania interstatald ,,MIR" este o structurA media a Comunitetii Statelor
Independente gi fondatoare a posturilor de televiziune ,,Mir TV" qi ,,Mir 24", care nu
dejine licenl5 de emisie eliberati de Consiliul Audiovizualului Ei, respectiv, nu este
fumizor de servicii media aflat sub jurisdiclia Republicii Moldova.
La ora actuali retransmiterea acestor posturi TV este suspendati pe
perioada stdrii de urgenld, stabiliti prin HotdrArea Parlamentului nr. 4112022,
deoarece potrivit pct. 6 din Dispozilia Comisiei pentru Situalii ExcepJionale nr.512022
pe teritoriul Republicii Moldova este interzisd difuzarea/retransmisia tuturor
programelor care au fost inilial produse in statele ce nu au ratificat Convenlia
Europeand privind televiziunea transfrontalierd, cu exceplia filmelor artistice gi de
scurt metraj gi a emisiunilor de divertisment, care nu au conlinut militar qi a
programelor audiovizuale Ei sonore care sunt produse in statele membre ale Uniunii
Europene, in Statele Unite ale Americii qi Canada, precum gi in statele care au ratificat
Conventia Europeani cu privire la televiziunea transfrontalierd.
Potrivit art. 17 , alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale (in redacfia
Legti nr.14312022 care a intrat in vigoare la 22.06.2022), fn vederea protejdrii
spaliului audiovizual nalional Si asigurdrii securitdlii informalionale furnizorii de
servicii media nu vor difuza, iar distribuitorii de servicii media nu vor retransmite
programe audiovizuale de televiziune gi de radio cu conlinut informativ, informativ-
analitic, militar qi politic care au fost produse in alte state decit statele membre ale
Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii, Canada 9i statele care au ratificat
Convenlia europeand privind televiziunea transfrontalierd, cu excep[ia filmelor qi a
emisiunilor de divertisment care nu au un continut militarist.
in contextul expus supra, reiese necesitatea de a fi luatd o decizie politici
referitoare la calitatea de stat-parte a Republicii Moldova la Acordul privind crearea
Teleradiocompaniei interstatale ;i Acordul cu privire 1a garanliile de drept
intemalional in vederea activitSlii libere qi independente a Teleradiocompaniei ,,MIR".
In condiliile in care de facto Ei dejure se atestd o situalie de suspendare perpetua
a retransmiterii posturilor de televiziune ,,Mir TV" gi ,,Mir 24", precum gi lu6nd in
consideralie argumentul evitlrii achiterii inutile a cotei de membru in Compania
interstatald ,,MIR", denunjarea acordurilor privind crearea qi activitatea
Teleradiocompaniei Interstatale ,,MIR" este solufia cea mai propice situajiei in cauzd.
Denunfarea tratatului intemalional va exonera Republica Moldova de obligalia de a
executa prevederile tratatelor.
Iniliativa, in priml instan{d, are drept bazd noile prevederi legale ce vizeazd
protejarea spaliului audiovizual nalional gi asigurarea securitdlii informalionale,
linAnd cont de situalia legati de securitatea regionalS qi pericolul in adresa securitdlii
nalionale, cauzat de agresiunea Federaliei Ruse asupra statului vecin - Ucraina.

d) acliuni intreprinse pentru evitarea suspenddrii, denunldrii sau stingerii


tratatului:
Art. 2. pct. 2 din Acordul cu privire la garanliile de drept internafional in vederea
activit5fii libere gi independente a Teleradiocompaniei ,,MIR", semnat la Aggabat, la
24.12.1993, ce sti la baza activitalii TRCI ,,MIR", stabileqte expres c6, reprezentanlii
gi funclionarii Companiei vor respecta legislalia statelor-pd(i, in teritoriile cdrora iqi
exercitd funcliile de serviciu, precum gi tradiliile qi obiceiurile popoarelor acestor !6ri.
Prin urmare, reptezentanla Teleradiocompaniei Interstatale,,MIR" din
Republica Moldova este obligati sd respecte cadrul normativ nalional al Republicii
Moldova, inclusiv Ei prevederile art. 17 alin. (4) din Codul serviciilor media
audiovizuale, adoptate recent de Parlamentul RM.

e) pozi1ia celeilalte sau celorlalte pdrli la tratat fa{d de posibila decizie de


suspendare, retragere a rezervelor, derutnlare sau stingere a tratatului:
Tratatele care se doresc a fi denuntate sunt acorduri multilaterale incheiate in
cadrul CSI, procedura denunlSrii nu este prevdzutd in textul acestora, respectiv nici
necesitatea consultirii prealabile a celorlalte p6(i nu poate fi invocatd. Alte pd(i la
aceste tratate urmeazl a fi informate prin intermediul Comitetului Executiv al CSI la
momentul cAnd RM va notifica despre decizia de denunfare.

flin cazul suspenddrii, existenlei suspenddrii totale sau partiale Si prevederile


concrete care sint suspendate:
Proiectul prevede denunlarea tratatelor, fapt ce presupune cd de la intrarea in
vigoare a denunl5rii prevederile acestora nu se vor mai aplica pentru RM sub nici o
form6.

g) durata suspenddrii:
Nu se aplicd.

h) evaluarea consecintelor politice pe plan intern, la nivel bilateral, regional Si


multilateral:
Proiectul retrage calitatea de membru a !5rii noastre la Acordul privind crearea
Teleradiocompaniei interstatale (TRCI), semnat la BiEkek, la 09 .10.1992 qi la Acordul
cu privire la garanliile de drept intemalional in vederea activitefi libere gi
independente a Teleradiocompaniei ,,MIR", semnat la Aggabat, la 24.12.1993 9i
ratificat prin HotdrArea de Parlament nr. 587/1995, precum gi inifiazd procedura de
pirisire a componentei aclionarilor Teleradiocompaniei ,,MIR", acliuni care vor
fundamenta juridic neparticiparea RM la activitatea companiei qi, drept urrnare, va
duce la economisirea resurselor financiare, rezultatd din neachitarea cotizafiilor. in
condiliile in care de facto Ei de jure, se ateste o situa{ie de suspendare perpetui a
retransmiterii posturilor de televiziune ,,Mir TV" qi ,,Mir 24", neparliciparea RM la
activitatea Teleradiocompaniei ,,MIR" va reafirma angajamentul [5rii noastre de
condamnare a acliunilor de agresiune militard asupra unui stat independent, de a
proteja spajiul audiovizual national qi regional qi de a asigura securitatea
informalional6.

i) evaluarea cantitativd Si calitativd a consecin{elor financiar-economice sau


de altd naturd:
Realizarea proiectului nu va necesita resurse financiare aditionale din bugetul
de stat, dimpotriva le va economisi.
In perioada anilor 2000-2022 din bugetul de stat citre Reprezentanla din RM a
Teleradiocompaniei Interstatale ,,MIR" au fost achitate mijloace financiare in sumi
de cca 40,3 mil lei. Punerea in aplicare a prezentei legi va reduce suma cheltuielilor
bugetare destinate achit5rii contribuliilor RM pentru calitatea de membru in
organizatii intemationale pentru anii viitori.

j) necesitatea modificdrii legislaliei interne sau adoptdrii unor acte normatiye


noi:
Adoptarea legii de denuntare a Acordurilor nu prevede modificdri ale legislaliei.
Drept acfiuni suplimentare care urmeazd a fi intreprinse din partea Guvemului ar fi
abrogarea altor acte normative care reglement eazd, participarea RM in calitate de
acjionar al Teleradiocompaniei ,,MIR", fapt stabilit in art. 5 al proiectului de lege in
caluzd.

k) necesitatea modificdrii sau lichiddrii unor structuri existente;


Reprezentanfa din RM a Teleradiocompaniei ,,MIR" ar urma sd fie lichidatd /
radiatd ca entitate juridicd in registrele Camerei inregistririi de Stat. in acest context
se va abroga Hot6rdrea Guvemului nr. 40011995 cu privire la Reprezentanla din
Republica Moldova a Teleradiocompaniei,,MIR".

l) necesitatea elabordrii unui plan de acliuni care sd asigure suspendarea,


denunlarea sau stingerea tratatului:
Guvemul, urrnare a adoptdrii legii, va intreprinde acliunile de rigoare in vederea
ieEirii din componenta actionarilor Teleradiocompaniei ,,MIR". in func1ie de
necesitate urmeazd a fi creat un grup de lucru qi stabilit un plan de acliuni pentru
intreprinderea paEilor corespunzdtori acestui proces.

m) consecinlele tn raport cu alte pdrli la tratat Si cu pdr{ile terfe:


Tratatele nu stabilesc obligafii pentru RM in raporl cu alte state p6rli la aceste
acorduri.

n) posibilitatea Si necesitatea incheierii unor alte tratate tn cazul denuntdrii sau


s tingerii tratatului existent :

Denuntarea acordurilor in spefd nu creeazd un oarecare vid normativ in materie


de cooperare internalionalS pe domeniul audiovizualului sau serviciilor media, prin
urrnare, nu se impune o necesitate stringentd de suplinire a cadrului normativ bilateral
sau multilateral cu noi acorduri in domeniul vizat.

Secretar general al Guvernului Artur MIJA

S-ar putea să vă placă și