Sunteți pe pagina 1din 11

CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATILOR COMERCIALE

NUME: BOCANIALA VALERICA DISCIPLINA: DREPT COMERCIAL UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI FACULTATEA DE DREPT ANUL 3 GRUPA 2

CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATILOR COMERCIALE

Societatea comerciala poate fi definite ca o grupare de persone constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica, in care asociatii se inteleg sa puna in comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comert, in scopul realizarii si impartirii profitului realizat. Actul constitutiv al societatilor comerciale va contine in mod obligatoriu; forma si denumirea societatii ; obiectul; valoarea capitalului social subscris la momentul inregistrarii sau autorizarii de a incepe activitatea comerciala si valoarea varsata; regulile care guverneaza numarul si procedurile de numire a membrilor organelor responsabile pentru reprezentarea in fata tertilor; administrarea ; menegementul; supervizarea sau controlul societatii;alocarea competentelor acestor organe; durata societatii. La constituirea societatii, capitalul social este determinat de totalitatea aporturilor asociatilor care formeaza societatea. Absenta din actul constitutive a mentiunii referitoare la capiatalul social subscris este sanctionata cu nultatea . Aporturile asociatilor trebuie private nu numai in individualitatea lor, ci si in totalitatea acestora. Aceste aporturi ale asociatilor in totalitatea lor fara aportul in munca , formeaza capitalul social . Capitalul social mai este denumit si capital nominal reprezentand suma totala a valorii bunurilor cu care asociatii la o societate comerciala contribuie la constituirea patrimoniului acesteia. Aceste aporturi reprezinta deci elemente ale patrimoniului societatii . Capitalul social-ca suma a acestor aporturi- si patrimonial societatii sunt doua concepter strans legate intre ele care nu trebuie confundate insa.Patrimoniul include totalitatea drepturilor si 1 obligatiilor societatilor comerciale fiind alcatuite din active si passive. In timp ce capitalul social reprezinta o valoare constanta pe intreaga durata a existentei societatii putand fi majorat numai in conditiile prevazute de lege prin modificarea actului constitutiv patrimonial se mareste si se micsoreaza in functie de operatiunile curente de inregistrare a profitului sau a pierderilor inregistrate in activitatea societatii. Capitalul este o parte a patrimoniului societatii comerciale.
1

1 Stanciu Carpenaru,Drept commercial roman , pag155

Capitalul social are o dubla semnificatie, contabuila si juridica . Din punct de vedere contabil reprezinta o cifra convenita de asociati, el nu are o existenta reala .Ca valoare a totalitatilor aporturilor , capitalul este evidentiat la pasiv in bilantul societatii pentru ca la dizolvarea acesteia aporturile trebuie restituite asociatilor. De asemenea nu trebuie confundat capitalul cu activul patrimonial pentru ca in timp ce caitalul figureaza la pasiv , dupa cum am aratat, bunurile si aporturile in numerar figureaza la activ.Din punct de vedere juridic, capitalul social constituie gajul general al creditorilor societatii mai prcis limita urmaririi de catre creditorii societatii deoarece acestea au luat la cunostinta de capitalul social prin publicitatea contractului de societate Directiva comunitara impune un set de reguli care deseneaza un contur unic al societatilor la nivel comunitar. Capitalul social minim legal permis pentru autorizarea societatii trebuie sa fie de 25000 de euro si trebuie sa fie format doar prin aporturi reprezentate de active capabile de 3 evaluare economica. Subsecvent, aportul in natura sau in servicii nu este admis. Actiunile nu pot fi emise la o valoare maim ca decat valoarea nominala , iar unde 4 aceasta nu exista , mai mica decat valoarea contabila. Actiunile emise in schimbul aporturilor trebuie platite societatii la momentul incorporarii (inregistrarii) intr-o cota de cel putin 25% din valoarea nominala. Daca aportul este in natura , acesta trebuie transferat in termen de 5 ani catre societatea infiintata creditoare. La societatea in nume colectiv, in comandita simpla si cu raspundere limitata , actul constitutive trebuie sa prevada capitalul social cu mentionarea aportului fiecarui asociat , in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii. La societatea cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale atribuite fiecarei asociat pentru aportul sau. Societatea in nume colectiv , societatea in comandita simpla si societatea cu raspundere limitata sunt obligate sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris.Capitalul social este de 200lei la SRL, iar pentru celelalte doua forme de societati de 5 personae legea nu prevede. In acest ultim caz are in vedere raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor sau a comanditarilor. La societatilor pe actiuni simpla sau in comandita la constituire trebuie inscris capitalul social subscris sic el varsat si in cazul in care societatea are un capital autozizat coantumul acestuia.
2
2 3

2 Y. GAYON Driot des affaires, Paris 1994, p12-18 Art. 6, Directiva 77/ 91/ CEE 4 Art8 Directiva 77/91/CEE 5 Daniel Sandru Societatile comerciale in Uniunea europeana , EDITURA UNIVERSITARA, pg 136

Intrucat capitalul social este fix pe intreaga durata a societatii , in cazul in care activul se diminueaza sub o anumita limita , datorita folosirii sale in desfasurarea activitatii , legea prevede obligtia reintregirii activului sau reducerii capitalului social mai inainte de a se putea face vreo repartizare sau de distribuire de profit . Potrvit art 69 din legea 31/1990 Daca se constata o pierdere a activulyui net, capitalul social va trebui reintregit sau redus inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit Societatea pe actiuni se constituie pin sscriere integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutive sau prin subscriere publica : art 21din L 31/1990-(1) Societatea se poate constitui numai daca intregul capital social a fost subscris si fiecare acceptant a varsat in numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. ori la o banca sau la una dintre unitatile acestora. Restul din capitalul social subscris va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare. (2) Actiunile ce reprezinta aporturi in natura vor trebui acoperite integral. In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului social de catre toti semnatarii actului constitutive , capitalul social varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. Diferenta de capital social subscris va fi varsat; -pentru actiunile emise pentru un aport in numerar in termen de 12 luni de la data inmatricularii societatii; -pentru actiunile emise pentru aport in natura in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii . In privinta capitalului social legea distinge intre capital social subscris si capital varsat. Capitalul subscris reprezinta valoarea totala a aporturilor pentru care asociatii s-au obligat sa contribuie la constituirea societatii. Cpitalul subscris coincide cu capitalul social. Cuantumul acestuia se stabilete n actul constitutiv al societii i nu poate fi mai mic dect plafonul minim legal. De exemplu, A i B asociai hotrsc nfiinarea societii X pe aciuni. n actul constitutiv convin ca s subscrie un capital social de 100.000 RON, din care vars efectiv n contul societii 40.000 RON. Suma intrat efectiv n capitalul societii reprezint un capital social vrsat, iar suma total la care s-au obligat asociaii s o aduc n contul societii reprezint capital social subscris. Capitalul social vrsat nu poate fi mai mic de 30% din

capiatalul social varsat.Capitalul varsat este valoarea totala a aporturilor efectuate si care au intrat in patrimoniul societatii . Legea stabileste conditiile privind varsarea capitalului in art 22 in cazul societatii in nume colective , in comandita si cu raspundere limitata , capitalul social subscris trebuie integral varsat la data constituirii societatii. Capitalul social al societatii este devizat in anumite fractiunii denumite diferit dupa forma juridica a societatii ; parti de interesin cazul societatii in nume colectiv , parti sociale 6 in cazul societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni. Prin legea nr 302 din 24 octombrie pentru modificarea si completarea legii nr 31/ 1990privind societatile comerciale se prevedecapitalul social al societatilor pe actiuni al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 25000de euro in echivalent lei, calculate la cursul de schimb calculate de Banca Nationala a Romaniei la data subscrierii. In aplicarea legii s-a prevazut ca in termen de un an de la data intrarii in vigoare , societatile in comandita pe actiuni la care nivelul capitalului social este inferior valorii legale, au obligatia majorarii ,potrivit regulilor generalereferitoare la majorare, a capitalului social la o valoare de minimum 25000de euro, in echivalent lei calculate la cursul de schmb valutarcomunicat de BNRla data subscrierii. De la data expirarii termenului,Oficiul National al Registrului Comertului va solicita tribunalelor dizolvarea societatilor pe actiuni si a societatilor in comandita pe actiuni care nu si-au indeplinit obligatia de majorare a capitalului social in limita prevazuta de lege. Potrivit acestei reglementari, aplicabila de la 1 decembrie 2006, capitalul social al societatilor pe actiuni sau al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 90000de lei. Guvernul va putea modifica cel mult o data la doi ani valoarea minima a capitaluluisocial tinand seama de rata de schimb, astfel incat acest cuantum sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de 25000de euro. Cu exceptia in care societatea este transformata intr-o societate de alta forma, capitalul social al societatilor pe actiuni nu poate fi redus sub minimul legal decat daca valoarea sa este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducereaa capitalului. In cazul incalcarii acestor dispozitii, orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanera irevocabila a hotararii judecatorestide dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevazut de lege. In cazuri speciale , legile reglementeaza in mod expres cuantumul capitalului social ( bancile, societatile de leasing, societati de asigurari,
6

Stanciu Carpenaru, Drept commercial roman, ed Universul Juridic editia a8-a pg 167

bursele de marfuri ).De regula , la aceste societati legea prevede ca intregul capital subscris sa fie varsat in numerar la constituire. Pe langa conditiile generale care privesc orice modificare a actului constitutive , legea nr 31/ 1990 reglementeaza si unele conditii speciale , care se refera la anumite cazuri concrete de modificare a actului constitutiv mai frecvente in viata societatii comerciale marirea sau reducerea de capital social prelingirea duratei societatii , fuziunea si dizolvarea societatii comerciale si schimbarea formei juridice a societatilor. Anumite nevoi ale societatii comerciale pot impune necesitatea maririi capitalului social al acesteia. Aceste nevoi pot consta in dorinta asociatilor de adezvolta activitatea societatii sau de a inlatura unele dificultati financiare. Potrivit art 210din legea 31/1990, capitalul social se poate mari prin: emisiunea de actiuni noi; prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar sis au in natura; prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelorlegale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emsiune; prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia. Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in reserve fara amajora capitalul social.(art 210alin. 3). Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.Hotararea adunarii generale pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea a IV-, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de prefrinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii. Pentru protejarea intereselor actionarilor,legea prevede ca orice majorare a capitalului social cu incalcarea dreptului de preferinta al actionarilor este anulabila[art. 116 alin. (3) din Legea nr. 31/1990]. Potrivit actualei reglementari,actionarii au un drept de preferinta si in cazul in care societatea emite obligatiuni convertibile in actiuni.Acest drept se exercita in aceleasi conditii ca si dreptul de preferinta privind actiunile emise de societate pentru marirea capitalului social(art. 116 Legea nr. 31/1990).Hotararea va fi luata in prezenta actionarilor reprezentand
7

Capitalul social minimtrebuiesa reprezinte echivalentul in lei a cel putin 1000000euro, stability pe baza cursuluide referintaal pietei valutare, comunicat de BNR, din data subscrierii(art 5 din l 357/2005).

trei patrimi din capitalul social subscris cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti(art. 217 Legea 31/1990). Societatea pe actiuni isi va putea majora capitalul social,cu respectarea dispozitiilor prevazute pentru constituirea societatii. In caz de subscriptie publica,prospectul de emisiune,purtand semnaturile autentice a doi dintre administratori,va fi depus la registrul comertului si va cuprinde: a)data di numarul inmatricularii societatii in registrul comertului; b)denumirea si sediul societatii; c)capitalul social subscris si varsat; d)numele si prenumele administratorilor,respective ale membrilor directoratului si consiliului de supraveghere,cenzorilor sau,dupa caz,auditorului financiar,si domiciliul lor; e)ultima situatie financiara aprobata,raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiar,si domiciliul lor; f)dividentele platite in ultimii 5 ani sau de la constituire,daca,de la aceasta data,au trecut mai putin de 5 ani; g)obligatiunile emise de societate; h)hoatararea adunarii generale privitoare la noua emisiune de actiuni,valoarea totala a acestora,numarul si valoarea lor nominala,felul lor,relatii privitoare la aporturi,altele decat in numerar,si avantajele acordate acestora,precum si data de la care se vor plati dividentele. Acceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde toate mentiunile aratate,daca nu a exercitat in nici un mod drepturile si obligatiile sale de actionar. Majoritatea capitalului social al unei societati prin oferta publica de valori mobiliare si/sauprin acordarea posibilitatii actionarilor de a-si tranzactiona drepturile de preferinta pe piata de capital este supusa prevederilor legislatiei specifice pietei de capital(art. 213). In caz de majorare a capitalului social prin oferta publica,administratorii sun solidar raspunzatori de exactitatea celor aratate in prospectul de emisiune,in publicatiile facute de societate sau in cererile adresate oficiului registrului comertului,in conformitate cu prevederile legislatiei privind piata de capital. Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura,adunarea generala care a hotarat aceasta va propune judecatorului delegate numirea unuia au mai multor experti 8 pentru evaluarea acestor aporturi. Apoturi in creante nu sunt admise.Dupa depunerea
8

Legea nr.441din 2006a modificat competenta adunarii generale in privinta numirii expertilor, aceasta atributie revenind judecatorului delegate. In situatia in care nu sunt numiti experti pentru evaluarea aporturilor in natura se poate cere anularea hotararii de majorarea capitalului social. Astfel, s-a subliniat , in practica, faptul ca cele trei active au fost supraevaluate, incalcandu-se dispozitiile in materie, prin folosirea metodei costurilor sin u a cea a pretului de piata in detrimental celorlalti actionari . ICCJ, Sectia comerciala decizia nr 4619 din 26 noiembrie 2003, in ICCJ, BJ , P 229

raportului de expertiza adunarea generala extraordinara , poate hotara majorarea capitalului social.Hotararea adunuarii generale trebuie sa cuprinda descrierea aporturilor in natura , numele persoanelor ce le efectuieza si numarul actiunilor ce se vor emite in schimb. Actiunile emise in schmbul aporturilor in numerar vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si integral, in termen de cel mult 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale. In acelasi termen vor fi platite actiunile emise in schmbul aporturilor in natura. Prin actul constitutiv , consiliul de administratie, respective directoratul poate fi autorizat ca, intr-o anuita perioada, ce nu poate depasi 5 ani de la data inmatricularii societatii, sa majoreze capitalul social subscris pana la o valoare nominala determinate , ( capital autoriza) prin emiterea de noi actiuni in schmbul aporturilor. Valoarea nominala a capitalului autorizat nu poate depasi jumatate din capitalulul social subscris , existent in momentul autorizarii. Capitalul social al unei societati comerciale poate fi marit si prin alte cai decat prin noi aporturi.

a)

Marirea capitalului social prin incorporarea rezervelor- actiunile noi nu pot fio

liberate prin incorporarea rezervelor , cu exceptia rezervelor legale (art.210 alin.2 dinLegea nr 31/1990) Rezervele constau in anumite sume de bani prelevate din profitul societatii si au destinatie prevazute de lege. Ele sunt de trei feluri: legale , statutare si facultative. Marirea capitalul;ui social prin incorporarea rezervelor se realizeaza printr-o operatiune contabila de virare a unei sume din conturi reserve in contul capital socialcu consecinta scaderii rezervelor, si acresterii corespunzatoare acapitalului social.

b)

Marirea capitalului prin incorporarea profitului sau a primelor de emisiune.

Profitul societatii destinat a fi impartit sub forma de dividente poate servi la liberarea actiunilor si implicit , la marirea capitalului social. In locul dividentelor, actionarii vor peimi actiuni noi emise de societate. O tare modalitate de marire a capitalului social este cunoscuta si sub denumirea de marirea a capitalului social prin plata dividentelor in actiuni. Prima de emisiune reprezinta diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea nominalaa actiunilor, pe care trebuie sa o suporte noii actionari. Aceasta prima este destinata sa acopere cheltuielile emisiunii preum diminuarea valorii intrinseci a actiunilor vechi.

c)

Marirea capitalului social prin compensarea creantelor aupra societatii cu actiuni

ale acesteia.Sumele de bani cuvenite creditorilor , in baza creantelor lichide si exigibile

pe care le au fata de societate , pot servi la achitatarea actiunilor noi ale societatii.In 9 schmbul creantelor fata de societate , creditorii primec actiuni ale societatii. Aceasta modalitate mai este cunoscuta si sub denumirea de marirea capitalului social prin conversiune datoiilor societatii in actiuni ale acesteia. In ceea ce priveste reducerea capitalului social hotararea este luata de catre adunarea generala a actionarilor care va stabili si procedura propriu-zisa orin care se realizeaza aceasta operatiune. Stabilirea procedeului de reducere a capitalului social- prin plata de sume de bani si/ sau prin restituirea de bunuri in natura- este un atribut exclusive al adunarii generale.Daca in cazul prevazut de art 208 alin.2 din legea 31/ 1990, procedeul de reducere nu este arata in concret in hotarare , ea trebuie completata in mod corespunzator tot de catre adunarea generala. Capitalul social poate fi redus prin: a) micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale ; b) reducerea valorii nominale de actiuni sau a partilor sociale;

c)

dobandirea propriilor actiuni , urmata de anularea lor.

Capitalul social mai poate fi redus atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin: a)scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate; b)restituirea catre actionari a unei cote parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculate egal pentru fiecare actune sau parte sociala; c)alte procedee prevazute de lege. Reducerea capitalului poate avea ca efect transformarea societatii comerciale.Astfel 10 potrivit Curtii Supreme de Justitie daca unul dintre cei doi asociati isi retrage cota parte subscrisa si renunta la calitatea de asociat, societatea urmeaza sa functioneze numai cu un asociat.Potrivit Legii 31/1990asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimonial social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia. In cazul in care un asociat de la un SRLnu libereaza aportul la care s-a obligat prin subscriere si este exclus din societate nu urmeaza in mod necesar ca societatea va fi dizolvata pentru lipsa capitalului social in cuantumul legal. Reducerea capitalului social nu are effect sin u se fac plati in beneficiulactionarilor, pana cand creditorii nu fi obtinut realizarea creantelor lor sau garantii adecvate sau pana la data la care instanta, considerand ca societatea a oferit creditorilor garantii adecvate ori ca,
9

Asupra conditiilor si procedurii realizarii operatiunii, a se vedea Fl. Tuca , Creante contra actiunii sau utopia unui proiect , in Revista drept Comercial nr 9/1999 p 71-73. 10 Curtea Suprema de Justitie, sectia comerciala , decizia nr 409 din 27 septembrie 1994, nepublicata.

luandu-se in considerare activul societatii, garantiile nu sunt necesare , nu va fi respins cerearea creditorilor, prin hotarare judecatoreasca irevocabila. Cand societatea a emis obligatiuni nu se va putea proceda la reducerea capitalului ocial prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul asociatilor, decat in proportie cu valoarea obligatiunilor rambursate. In toate situatiile reducerea capitalului social nu poate avea ca efect coborarea valorii capitalului sub limita de capital social admisa de lege pentru tipul respective de societate.

BIBLIOGRAFIE:

1.Stanciu D.Carpenaru, Drept comercial roman,Bucuresti, Editura Universul Juridic editia a 8-a 2008. 2. Cristian Gheorghe, Drept comercial comunitar, Bucuresti ed. Logisticon 2005.

3.Daniel Sandru, Societatile comerciale in Uniunea Europeana, ed Uiversitara2006 4. Revista drept comercial nr 9/1999 5.Directiva nr77/ 91/CEE 6 Legea nr 31/ 1990 privin societatile comerciale.