Sunteți pe pagina 1din 34
ie AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE ‘A REPUBLICII MOLDOVA HAUMOHAJIHbI OPPAH M0 HENOAKYMHOCTH PECIIYBJIMKH MOJIOBA INSPECTORATUL DE INTEGRITATE, MD-2005, mun. Chisinau, str, Mitropolit Gavriil Banuleseu-Bodoni, 26 Tel.(373 22) 820 601, fax (373 22) 820 602, ww and, e-mail: info@ani.md ACT DE CONSTATARE nr. 50/10 mun, Chisiniu 27.04.2023 Jon CRETU, inspector de integritate principal al Inspectoratului de integritate al Autoritafii Nationale de Integritate, conducindu-se de prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, susfinute de art. 7 alin. (1), art. 19, art. 33, art. 34 gi art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate, {in rezultatul controlului averii si a intereselor personale inifiat in privinfa dlui Ceban Ton, anul raster i NPE domiciliat in eae HE, etindnd functia de ex-consilier in Consiliul municipal Chisinau gi ex-deputat Parlamentul RM, a intocmit prezentul Act de constatare prin care, ASTABILIT: in partea incipienta, se refine cA, prin Legea nr. 130/2021 cu privire la modificarea unor acte normative, in vigoare din 29.10.2021, au fost operate modificdri la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate (in continuare Legea nr.132/2016) si Legea nr. 133/2016 privind declararea averii gi a intereselor personale (in continuare Legea nr. 133/2016), aplicabilitatea cdrora a fost asigurata de catre inspectorul de integritate in conformitate cu art. 73 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Astfel, avénd in vedere c& controlul averii si a intereselor personale se stabileste si se efectueaza in temeiul art, 33 alin, (3) din Legea nr. 132/2016, pe durata exercitarii mandatelor, a functiilor publice sau de demnitate publica, deci pe perioada distineta din trecul, actele gi acfiunile subsemnatului inspector de integritate intreprinse in cadrul controlului, s-au efectuat in conformitate cu prevederile Legilor nr. 132/2016 si 133/2016 in redactiile corespunzitoare. in aceasta consecutivitate, la 07.10.2019 in cadrul Autoritatii Nationale de Integritate a fost inregistrata cu nr. 4803 sesizarea in privinja dlui Ceban Ion, ex-consilier in consiliul municipal Chisindu si ex-deputat in Parlamentul RM. Potrivit sesizarii, "Se solicitd ca Auloritatea sat verifice existenja altor venituri decit cele declarate de Ceban Ion, dupd cum urmeazé Sa verifice daca veniturile au fost realizate pe teritoriul RM, in mod necesar, trebuie sit existe urme (inclusiv, in virtutea caracterului trasabil al banilor). Inexistenfa vreunei urme, denotd edi bani, cel mai probabil, ar fi din exterior sau sint de provenienta ilicita. Decent contin da cca paso, erat carl sistema de vide M0003, giao Repistl evden al pete ede eo exc aoa wey depencet mor ae pote age pune cia, diisot soa pela, crn uid estate one fen nin coi rove de Lege 133 dn 08.07 201 prvnd pei dlr erate ona. Sa verifice daca exista diferente substantiale dintre veniturile declarate si suma donatiei Facute la partid: este posibil sé fie fléicute donafii la partid, care sé depaseascat salariul anual. Este posibil sdi fie flicute donayii, in ipoteza in care suma réimasét pentru traiul unei familii din 4 persoane, este peste minimul de existenya caleulat de BNS. Banii din donatia flicute cdtre partid, realmente, provin din banii familiei Ceban sau au o sorgin{a necunoscuta? In cazul in care se va constata existenja doar a unei banuieli rezonabile privind sdivarsirea unei infraciuni sau incdlearea legislagiei fiscale, sa sesizati organele de urmarire penalé sau, dupa caz, SFS in vederea stabilirii obligayiilor fiscale potrivit legii, asa cum stabileste alin. (2) din art. 34 a Legii cu privire la Autoritatea Nafionaldi de Integritate. Sa verifice dacé veniturile declarate de Ion Ceban justificd modificairile patrimoniale realizate in 2017, in special, este vorba de procurarea unui automobil in valoare de 455 400 MDL si scopul real al creditului fara dobénde. Sa verifice apartenenta patrimoniald a automobilului Toyota Prius a/f 2005, valoarea cdiruia figureazéi in calitate de venit din instrainarea bunurilor mobile, desi in declarayiile anterioare era indicat cd automobilul este exploatat in baza procurii.” in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) si b) din Legea 133/2016, dl Ceban lon, defindnd functiile de ex-consilier in Consiliul municipal Chisingu si ex-deputat in Parlamentul RM, a fost subiect al declaririi averii gia intereselor personale. In corespundere cu prevederile art. 5 alin, (4) din Legea 13/2016, responsabilitatea pentru depunerea in termen a declaratiei, precum si pentru veridicitatea si deplinitatea informatiilor o poarta persoana care o depune. Conform art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016, "in termen de 15 zile de la data repartizéirii sesizdrilor, inspectorul de integritate efectueazdt verificarea prealabila a acestora, in cadrul verificarii prealabile, inspectorul de integritate verified respectarea conditiilor de formé $i continut ale sesizirilor i existenta banuielii rezonabile privind incéllcarea regimului juridic de declarare a averii sia intereselor personale. Verificarea prealabila include validarea datelor din declaratiile de avere si interese personale prin intermediul sistemuilui informational e-Integritate, Verificarea prealabild se finalizeazd cu emiterea unui proces-verbal de initiere a controlului sau de refuz al initierit controlului.” Astfel, la 25.10.2019 in temeiul art. 28 alin, (3), coroborat cu art. 31 alin, (1) din Legea 132/2016, prin Procesul-verbal nr. 353/05, in privinta dlui Ceban Ion, ex-consilier in Consiliul municipal Chisinau si ex-deputat in Parlamentul RM, de cditre inspectorul de integritate [I HB. 2 fost inigiat controlul averii si a intereselor personale, datoritd faptului constatarii unor lipsuri in declarayiile de avere si interese personale. Prin demersul nr. 04-05/3091 din 18.11.2019, Ceban Jon a fost informat despre inifierea in privinta sa a controlului averii si intereselor personale si despre drepturile previizute la art. 33 din Legea nr. 132/2016. La 26.05.2022, in temeiul prevederilor art. 30 alin. (2) coroborat cu art. 27 alin. (6) lit. f) din Legea nr.132/2016, dosarul de control al averii gi a intereselor personale ce se efectua in privinfa dlui Ceban Ion $i membrilor familiei a fost redistribuit pentru continuarea procedurii de control cdtre subsemnatul inspector de integritate. in context, la 28.02.2023, dna INN. in temeiul procurii din 24.02.2023 cu nr, 2-1681, s-a prezentat la sediul Autoritatii si a ficut cunostinfa in conformitate cu art. 32 lit.) din Legea nr. 132/2016, cu sesizarea depersonalizata si cu celelalte materiale ale controlului in conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1)-(2) din Legea nr. 132/2016, in procesul de control al averii si al intereselor personale, inspectorul de integritate verified datele si Docume neat coe dite acre psa, rere cad iste evident nr O0006-.009, gis Repl evden opestier de dt ou ate penal oe regis dso mm cro eae pte age sud civ, dine seo peas Prlcreaecté ses dite poste eect rune in ene preva de Lege. 133 dn 06.07 011 privind pce dlr carat peso. informatiile privind averea existenta a persoanei supuse controlului, precum si modificdrile patrimoniale intervenite pe durata exercitdrii mandatului, a functiei publice si de demnitate publica. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitarit mandatului, a funcfiei publice si de demnitate publica, precum si in decurs de un an dupa incetarea exercitdrii acestora. Dac ersoana supusi controlului este cdsdtoritd ori se afla in concubinaj sau daca are persoane la intrefinere si/sau copii minori, verificarea se va extinde si asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia. Potrivit informatiilor si documentelor confirmative obfinute de la Comisia Electorala Central cu nr. $537 din 11.07.2022, dl Ceban Ion a definut consecutiv, mandat de consilier in Consiliul municipal Chisinau incepand ou 13.07.2015 pind la 09.04.2019 (in temeiul cererii de demisie din 03.04.2019) si mandat de deputat in Parlamentul RM incepand cu 09.03.2019- 14.11.2019. Urmare a adoptarii si intrarea in vigoare la 01.08.2016 a Legii nr. 133/2016 privind declararea averii gia intereselor personale, a fost instituita calitatea de subiect al deciararii pentru definatorii de mandate de consilii sitesti (comunale), orgenesti (municipale), raionale. Astfel, inspectorul de integritate concluzioneazi ca, dl Ceban Ion este pasibil de efectuare a controlului averii gia intereselor personale pentru perioada 01.08.2016 (data obtinerii calitatii de subiect al declararii averii sia intereselor personale) ~ 25.10.2019 (data emiterii procesului- verbal cu privire la initierea controlului averii si a intereselor personale). Potrivit informatiilor din Registrul de Stat al Populatiei, Ceban lon, dE. [DNP ME ¢¢ csitorit incepand cu EE cu ED) EE, ie EE Avand la baz cele enunfat intereselor personale in privinta dh = 25.10.2019. ‘Asadar, pentru perioada 01.08.2016-25.10.2019, normele legale relevante prevad, art. 26. 32 alin. (1) si 34 alin. (1) si (2) din Legea nr. 132/2016, Controlul averii $i al intereselor personale consté in verificarea declaratiilor de avere si interese personale, a datelor si a informafiilor privind averea existentd, precum si a modificdrilor patrimoniale intervenite pe durata exercitarii mandatelor, a functitlor publice si de demnitate publica Jn procesul de control al averii si al intereselor personale, inspectorul de integritate verificd datele si informatiile privind averea existenta a persoanei supuse controlului, precum si modificarile patrimoniale intervenite pe durata exercittrii mandatelor, a functitlor publice sau de demnitate publica. Daca dupa exprimarea verbald sau in seris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constatd cdi intre averea dobdndita in timpul exercitarii mandatelor, a functiilor publice sau de demnitate publica si veniturile obfinute in aceeasi perioada este o diferenta substantiald si detinerea averii are caracter nejustificat sau daca persoana supusd controlului ‘nu se prezintd, in termen de 15 zile de la confirmarea receptiondrii invitatiei, st-si prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate intocmeste un act de constatare, cauza fiind transmisd in instanja de judecatdt competenta spre examinare in vederea dispunerit confiscarii averii nejustificate. Dacéi receptionarea invitatiei nu este confirmatdé mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate intocmeste actul de constatare numai dupa expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitatii repetate, indiferent de faptul dacd a fost sau nu confirmatd receptionarea invitafiei repetate, cauza fiind transmisdi instanjei de judecaté inspectorul de integritate a efectuat controlul averii gi a Ceban Ion si membrii familiei pentru perioada 01.08.2016 Docunu neta comin di xa pson, relate cael sii do evien O0006000, gibt Restle eid pete ete cu ence arsenal wo ren apevomalc a or dla pots seg tspenere evil, iminset san peal: Meluron sarod | 230" poate efit ul in cane prevzste de Lege 13 i 807201) pivind cea lr co eae pon competente spre examinare in vederea dispunerii confiscdrii averii nejustificate, Confiscarea se poate referi la intreaga valoare a averii detinute de subiectul declardirii, la valoarea unei parti din aceasta sau a unui bur/unor bunuri determinate. Totodata potrivit art. 2 din Legea nr. 133/2016, avere reprezinta - rotalitatea bunurilor subiectului declardrii, detinute in proprietate cu drept de uzuftuct, de uz, de abitatie, de superficie sau aflate in posesia subiectului declararii ori a membrilor familiei ori a concubinului/eoncubinei lui in baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciard, a unor contracte translative de posesie si de folosinia, precum si totalitatea drepturitor $i obligatiilor patrimoniale dobindite de subiectul declardrii in tara sau in strdindtate; diferent substanfiali este - diferenta ce depdiseste 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobindita si veniturile obtinute de cétre subiectul declararii tmpreund cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercitarii mandatelor sau a functiilor publice ori de demnitate publica in aceeasi perioadd. Coroborénd normele citate, se releva cd, esena de baz a controlului averii si intereselor personale este, de a stabili existenfa sau inexistenfa diferenfei substanfiale dintre averea dobandita si veniturile objinute de citre subiectul declararii impreunk cu membrii familie concubinul/concubina pe parcursul exercit demnitate publica pentru aceeasi perioada. Totodata, calculul diferentei substantiale consta in aprecierea matematica a corespunderii (echivalentului banesc) averii dobandite cu veniturile nete obfinute de catre subiectul , impreund cu membrii familiei, concubinul/concubina pe parcursul exercititii mandatelor sau a functiilor publice ori de demnitate publica, altor functii si calitati atribuite la categoria subiectilor declararii averii si intereselor personale, jinndu-se cont de diferena admis de lege. Asadar, la calcularea diferenfei substantiale se vor Iuat in calcul si cheltuielile, care pot fi demonstrate, esenfa celor descrise este stabilitd la art, 2 din Legea nr. 133/2016, care defineste 8, averea este totalitatea bunurilor subiectului declardrii, detinute in proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitatie, de superficie sau aflate in posesia subiectului declardrii ori a membrilor familie’ ori a concubinului/concubinei lui in baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciard, a unor contracte translative de posesie si de folosina, precum si totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale dobindite de subiectul declardrii in fard sau in strdindtate Suplimentar, potrivit art. 85 alin. (3) si art. 87 alin. (1) din Codul administrativ al RM, autoritatea publica trebuie s& stabileascé din oficiu aspectele de fapt ale cazului care face obiectul procedurii, fara a se limita la dovezile si afirmatiile participantilor, conducandu-se de probele pe care le considera necesare, conform dreptului discrejionar, pentru investigarea starii de fapt. Avand la bazi normele citate, in scopul stabilirii existenfei sau inexistentei diferentei substantiale dintre avere dobanditi si veniturile objinute de catre subiectul declaratii Ceban on si membrii familiei, pe parcursul exercitarii fumctiilor/mandatelor enunfate (01.08.2016 25.10.2019), in temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a)-d) si art. 33 din Legea nr. 132/2016, avind la baz sursele de informatii declarate pe propria raspundere de etre Ceban Ton in declaratiile sale de avere gi interese personale si care au fost validate prin registrele de stat oficiale ale Serviciului Fiscal de Stat, Departamentului cadastru al ASP, Registrul de Stat al Transporturilor si altele, inspectorul de integritate a solicitat informafii si documente necesare mandatelor sau a functiilor publice ori de ecumctlin cauz cae he crc person recat cal stems evident 006-00, ise a Rega d endear dt ev arate perenne deers md, or ive pate azagerspunder vis adminis peal resco “| sr dt pote feta mana in condi preva de Lagan 133 dn 08.07.2011 prvnd pote date crc personal, desfisurarii controlului de la institutii de drept public si privat, in baza cdrora au fost stabilite urmatoarele modificdri patrimoniale materializate prin venituri si cheltuieli Sub imperiul Legilor nr. 132/2016 gi nr. 133/2016, in rezultatul examinarii materialelor acumulate la dosarul de control si reflectate in tabelul de analiza a calculelor care este parte componenti a dosarului, pentru perioada 01.08.2016-25.10.2019 s-au stabilit urmatoarele modificari patrimoniale ce au insumat sub aspect de Credit (venit), extrageri/eliberari de numerar din conturile salariale si de prestatii sociale avute in gestiune, ridicarea salariului in numerar de la angajator, inchiderea conturilor de depozit, cumpdirarea valutei strdine USD, instrainare imobil cu nr. cadastral [EEE insirainare automobil Toyota Prius, a/f 2005, n/t TI i sub aspect de Debit (cheltuieli), achitari servicii in numerar si alimentdiri de conturi avute in gestiune, donayii edtre partid politic sau simpatizant, cumpdrarea valutei strdine USD, achitarea transelor pentru automobilul Skoda Kodiag, a/f 2017, n/i WE achitarea taxelor de scolarizare si altele: | Modificdri 'Perioada Perioada Perioada Perioada patrimoniale: 01.08.2016. 01.01.2017- | 01.01.2018- | 01.01.2019- 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Sold initial la | 177 113,00" | 32 342,07 836442 ~52 457,97 inceputul —amului Siscal/perioadei lei: Credit lei 32 343,00 455 446,20 68 800,76 118 430,97 Debit lei 177113,93___ | 800 084,99 242 303,84 287 604,43 Numerar ce urmeazé | 75 750,00 84 -000,00 92 250,00 ‘| 104 625,00 a fl reflectat in Declaratii de avere si interese _personale cazul in care este depasit plafonul in | lei: Numerar reflectat in | ~ > 5 7 Declaragii de avere si interese _personale* lei Numerar in lei cu| = Ta 19.01.2017, [- - title de economit 33. 297,07 acceptat de inspector Ja data depunerit declaraiei reiesind din cele enunjate: ‘Sold in lei ta data) - [La O6072077 | Ta 03.09.2018, | La 13.02.2019, stabilirit diferente diferenge diferentis diferema substantiale: substanyialé | substantiala | substanyiala stabilité in| stabilitad in| stabilina in| mitrime de -186 | mdrime de -129 | miirime de -188 $45.04 lei ca| 409,53 lei, ca | 218,97 lei ca ‘Sold initial acceptat de inspector reiegind din punctul de vedere prezentat la 27.03.2023 cu ne. 2599, * Potrvit art. 4 alin. (1) lit.) Subiecitprevazuji la ar.3 alin(1) declara aetivee financiare detinute de subiectl declarti $i ‘membrii familiei, coneubinulconcubina acestua, inclusiv ca beneficiariefectivi, adied numerarul in monedA nafionald sau fn valutd strind care depdseste valoarca a 15 salarii medii pe economie si care nu face abiectul unor depuncri in insttuile financiare ‘Becomenil incase comin it cacy plutei caste de een GOH, eatin Ret evden opr 1 dt on caret pena ri deers nd or dla pete age spur vl admin seu peal Placa wero oxsor dt pon fetal amar conde prev deLagen 133 in 08 072011 vn prt de acre pesos 6 Seas ea rere er | rare | incaséirii incasdrii incasdrii | numerarului | mumerarului pe | numerarului | pentru achitarea | contul bancar in| pentru achitarea primei —transe | mérime de 29| transei pentru pentru 384,00 lei: automobitul automobilul Skoda Kodiag in ‘Skoda Kodiag in marime de 60 miirime de 310 176,00 lei; 500,00 lei; La 28.07.2017, diferentes substangialé stabilita in marime de -117 487.26 ei, ca mare | incasdrii numerarului pe contul bancar in marime de 36 040,00 lei: | ‘Sold final ta sfirsitul | 32 342,07 “364,42 “52 457,97 ~33 472,46 anului Siscal/perioadei lei: _t in aceasta ordine de idei, pentru perioada 01.08.2016-25.10.2019, divizata pe ani fiscali, subsemnatul inspector a identificat mai multe eventuale diferente substantiale ca urmare a unor modificari patrimoniale in anul 2017, 2018 si 2019 dupa cum urmeazi: > La data de 06.07.2017 in suma de -186 445,04 lei; > La data de 28.07.2017 in suma de -117 487,26 lei; > La data de 03.09.2018 in suma de -129 409,53 lei; > La data de 13.02.2019 in suma de -188 218,97 Diferentele ce au fost stabilite intre averea dobandita (care a inelus toate modificarile patrimoniale, inclusiv achitari servicii in numerar si alimentari de conturi avute in gestiune, donayii cétre partid politic sau simpaticant, achitarea transelor pentru automobilul Skoda Kodiag, aff 2017, n/ GEE cumpararea valutei strdine USD, achitarea taxelor de scolarizare si altele) si veniturile obtinute (extrageri/eliberari de numerar din conturile salariale si de prestafii sociale avute in gestiune, ridicarea salariului in numerar de la angajator, inchiderea conturilor de depozit, cumpdrarea valutei straine USD, instrainare imobil cu nr. cadastral HR trstrciinare automobit Toyota Prius, a/f 2005, ni BED ce catre Ceban Ion si membrii familiei. Detalizéind calculele prenotate, inspectorul de integritate retine urmaitoarele: > Potrivit raspunsurilor Orange Moldova cu nr. 4714 din 14.06.2022, Serviciului Fiscal de Stat cu nr. 4905 din 21.06.2022, Moldeargo S.A cu nr. 4467 din 02.06.2022, Donaris SA nr. 4885 din 21.06.2022, Garantie SA cu nr. 4507 din 06.06.2022, General SA cu nr. 4462 din 02.06.2022, Astera SA cu nr, 4534 din 07.06.2022, Moldasig SA cu nr. 4683 din 13.06.2022, Transelit SA Docurani is acon dtc arate pes pera nc sistema de viet 0060-03, regis a Regist evident person 1 dt ou crater personal wwe eis deprale or Cagspete ange rspunder cl dminsnatva sts pen Prerace sacar ‘cexor dt om feast nanan conde evade Lage. 153 din 087201 vind prota dae a cence psa. cu nr. 5725 din 15.07.2022, Liceul Prometeu Protalent cu nr, 4687 13.06.2022, Comisia Electorali Centrala cu nr, 4712 din 14.06.2022 familia Ceban pentru perioada 01.08.2016- 25.10.2019 a suportat cheltuieli pentru serviciile/taxe/impozite/amenzi si cheltuieli in favoarea partidelor politice sau simpatizantilor politici in valoare de 199 878,99 lei; > Potrivit raspunsului BC Moldindconbank SA cu nr. 4995 din 24.06.2022 si cu nr. 6216 din 02.08.2022, BC MoldovaAgroindbank SA cu nr. $165 din 29.06.2022 si BC OTP Bank cu 041 din 27.06.2022, pentru perioada 01.08.2016-25.10.2019, dl Ceban Ion si membrii familiei au alimentat cu numerar conturile bancare avute in gestiune/au perfectat operatiuni de schimb valutar in suma de 851 828,20 lei; > _ Potrivit rispunsului DAAC auto SRL cu nr. 4536 din 07.06.2022, de catre dna I HB au fost efectuate urmatoarele plati in numerar: la 06.07.2017 in suma de 310 500,00 lei; Ja 17.10.2017 in sums de 29 376,10 lei; 1a 04.05.2018 in suma de 46 340,00 leis la 13.02.2019 in suma de 60 176,00 lei si la 13.02.2019 in suma de 9007,90 lei Total modificiri patrimoniale ce includ cheltuic 507 107,19 lei. > — Potrivit punctului de vedere prezentat la 27.03.2023 cu nr. 2599, la 01.08.2016, soldul economiilor in numerar a familiei Ceban a fost apreciat la suma de 177 113,00 lei; > _ Potrivit raspunsului BC Moldindconbank SA cu nr, 4995 din 24.06.2022 si cu nr. 6216 din 02.08.2022, BC MoldovaAgroindbank SA cu nr. $165 din 29.06.2022 si BC OTP Bank cu nr, 5041 din 27.06.2022, pentru perioada 01.08.2016-25.10.2019, dl Ceban Ion si memb familiei extrag/elibereaza in numerar din conturile bancare de depozi de prestatit sociale avute in gestiune, ridica salariu in numerar de la angajator, mijloace in suma total de 566 351,93 leis > — Potrivit raspunsului Agentiei Servicii Publice cu nr. 4884 din 21.06.2022 si declaratiei de avere gi interese personale a dlui Ceban Ion din 29.03.2018, SEMI 12 05.10.2017 a instrdinat imobilul cu nr. cadastral I contra sumei de 18 669,00 lei gi la 30.12.2017 a instrainat automobilul Toyota Prius, a/f 2005, n/t [EEE contra sumei de 90 000,00 lei. Total disponibilitati financiare justificate: 852 133,93 lei. in concluzie, fiind stabilite diferente substantiale dupa cum urmeaza: La data de 06.07.2017 in suma de -186 445,04 lei (sold incipient la data de 06.07.2017 fiind de 124 054,96 lei, debitare la 06.07.2017 in sumét de 310 500,00 lei, astfel 124 054,96 lei- 310 500,00 lei= -186 445,04 lei); La data de 28.07.2017 in suma de -117 487,26 lei (sold incipient la data de 28.07.2017 Sind de -81 447,26 lei, debitare la 28.07.2017 in suméi de 36 040,00 lei, astfel -81 447,26 lei-36 040,00 lei= -117 487,26 lei); La data de 03.09.2018 in suma de -129 409,53 lei (sold incipient la data de 03.09.2018 find de -100 025,53 lei, debitare la 03.09.2018 in sumé de 29 384,00 lei, astfel -100 025,53 lei -29 384,00 lei= -129 409,53 lei); La data de 13.02.2019 in suma de -188 218,97 lei (sold incipient la data de 13.02.2019 Sind de -128 042,97 lei, debitare la 13.02.2019 in sumé de 60 176,00 lei, astfel -128 042,97 lei -60 176,00 lei= -188 218,97 lei). Sumele enunfate deriva din documentele gi informatile obfinute la dosarul de control si care sunt reflectate in tabelul de efectuare a calculelor generate de modificarile patrimoniale ale dlui Ceban Ion gi membrilor familie Subsidiar in vederea verificdtii corectitudinii gi plenitudinii informatiilor reflectate in declaratiile de avere si interese personale, pentru perioada de control, inspectorul de integritate atest urmatoarele: alariale ‘Document eauz cain ke xc personl ruc cadh stems evident or D00067-00,gie a Repal dnd! oper edt ov earcter pron dasseranitmd, a cXordivegare pots age rspandee civ, admins penal, Peace ror ‘esr dt ont fi fetal nance preva de Legea 133 din 0807201 rive rota der caster psa, > In declaratia de avere si interese personale din 29.03.2018 ~ lipseste la capitolele de rigoare venitul obsinut din activitatea desfiisuratct in cadrul Secretariatului Parlamentului RM in sumd de 4 819,50 lei. Astfel, potrivit dispozifiilor art. 32 alin, (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, in cazul in care se constata c& persoana supusé controlului define si alte bunuri decét cele inscrise in declaratia de avere si interese personale ori se constata diferente substantiale intre veniturile declarate si averea definuti, inspectorul de integritate ii solicita informatii si dovezi privind justificarea acestei diferente si are obligatia de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere. Prin demersul nr. 04-10/463 din 24.01.2023, in temeiul art. 33 alin, (10) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Najionala de Integritate, Ceban Ion a fost invitati s& prezinte informatii privind disponibilitajile financiare/modificarile patrimoniale, c&t si punctul de vedere dupa cum urmeazai: - in vederea stabilirii juste a modificarilor patrimoniale ale familiei Ceban, cer sit explicagi alaturat de acte confirmative urmétoarele tranzactii de alimentare a conturilor bancare de ciitre persoane terfe dupa cum urmeazéi La 22.08.2017, dl [IE alimenteaza contul bancar BC Moldindconbank SA al nei IE cu nr. SBI cu suma de 39800,00 lei cu mentiunea “datorie”, astfel cer si prezentafi informatia ce fine de data restituirii $i actele confirmative relevante de stingere a datoriei; La 15.04.2019, dna [EY alimenteaza contul bancar BC Moldindconbank SA al dlui Ceban Ion cu nr. EI cu suma de 2994,00 lei cu menfiunea “donatie”, astfel cer sa explicati lipsa reflectirii donatiei prenotate la cap. II pet, 5. din Declaratia de avere gi interese personale pentru anu! respectiv, or in cazul in care mijloacele bnesti respective au aparjinut familiei Ceban pind la alimentare, cer s confirmati acest fapt; La 25.09.2017, dl [I alimenteazé contul bancar BC Moldindconbank SA al nei EE cu I cu sumi de 10000,00 lei cu mentiunea "donatie”, astfel cer si explicafi lipsa reflectarii donafiei prenotate la cap. I pet. 5. din Declarafia de avere si interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au aparfinut familiei Ceban pind la alimentare, cer si confirmafi acest fapt; La 06.11.2017, dl I alimenteaza contul bancar BC Moldindconbank SA al nei EE cu or. I cu sua de 2610,00 lei cu mentiunea “donafie”, astfel cer sé explicafi lipsa reflectirii donajiei prenotate la cap. II pet. 5. din Declaratia de avere si interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au aparfinut familiei Ceban pind la alimentare, cer si confirmati acest fapt; La 23.12.2017, d! [EEE alimenteaza contul bancar BC. Moldindconbank SA al nei EE cu or. SI cu suma de 20100,00 lei cu mentiunea ”donatie”, astfel cer sit explicati lipsa reflectarii donatiei prenotate la cap. II pet. 5. din Declaraia de avere si interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au aparjinut familiei Ceban pind la alimentare, cer sii confirmati acest fapt; La 13.08.2018, dl [II alimenteaza contul bancar BC Moldindconbank $A. al doei SE cu nr. I cu suma de 10000,00 lei cu mentiunea "donatie”, astfel cer si explicatilipsa reflectarii donatiei prenotate la cap. II pet. 5. din Declarafia de avere gi interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au aparfinut familiei Ceban pind la alimentare, cer sti confirmati acest fapt; Decree ae ene at be dt ov eater pasa sre acer dt ou fetta sh orcrt nce stem de viens a 000069.00, rien Reed vide epee sana wd eo dale pete arage spud il nisratva sey peal Prelate rr ie preva de Lape, 133 dg 08.07 2011 pviedpoast dnlrev exter pon La 22.08.2018, dl [IERIE alimenteaza contul bancar BC Moldindconbank SA al nei EE cu nr. BIN cu suma de 14955,00 lei cu mentiunea "donatie”, astfel cer sa explicati lipsa reflectirii donatiei prenotate la cap. II pet, 5. din Declaratia de avere si interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au aparfinut familiei Ceban pina la alimentare, cer sa confirmati acest fapt La 27.03.2019, dl [IEE alimenteaza contul bancar BC Moldindconbank SA al nei EE cu nr. SEY cu sumi de 5870,61 lei cu mentiunea "donatie”, astfel cer si explicafi lipsa reflectarii donatiei prenotate la cap. I pet. 5. din Declaratia de avere si interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au aparfinut familie Ceban pina la alimentare, cer si confirmati acest fapt; La 15.04.2019, dna [EEE alimenteaz contul bancar BC Moldindconbank SA al nei TE cu nr. BBB cu sumi de 1996210 lei, astfel cer sa explicati destinatia alimentiii cu mijloace, dupa caz data exacté de restituire a mijloacelor, dupa caz lipsa reflectirii mijloacelor prenotate la cap. II pet. 5. din Declarafia de avere si interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au apartinut familiei Ceban pind la alimentare, cer s confirmati acest fapt; La 03.05.2019, dna IEE alimenteazi contul bancar BC Moldindconbank SA al dei IE cu nr. MBI cu suma de 250,00 euro sau echivalentul a 5010,25 lei cu mentiunea "donatie”, astfel cer si explicafi lipsa reflectarii donafiei prenotate la cap. II pet. 5. din Declaratia de avere si interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au aparfinut familiei Ceban pind la alimentare, cer si confirmati acest fapt; La 13.07.2019, dl [EI alimenteazi contul bancar BC Moldindconbank SA al nei EE cu nr. SBI cu sums de 2000,00 euro sau echivalentul a 40126,40 Jei cu mentiunea “donatie”, astfel cer si explicati lipsa reflectitii donafici prenotate la cap. II pet. 5. din Declarafia de avere gi interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au aparfinut familiei Ceban pind la alimentare, cer si confirmati acest fapt; La 25.07.2019, d! [IE alimenteazi contul bancar BC Moldindconbank SA al drei SE cu or. SI cu sum’ de 400,00 euro sau echivalentul a 78221,60 lei cu mentiunea “donatie”, astfel cer sa explicati lipsa reflectarii donatici prenotate la cap. II pet. 5. din Declarafia de avere i interese personale pentru anul respectiv, or in cazul in care mijloacele banesti respective au aparfinut familiei Ceban pina la alimentare, cer s& confirmati acest fapt. - In vederea stabilirii juste a modificdrilor patrimoniale, cer sé explicati urmatorul fapt. Potrivit contractului de vanzare cumparare din 30.12.2017, dna (JAI a instrainat automobilul de model Toyota Prius a/f 2005, n/i IEEE contra sumei de 10 000,00 lei insa, potrivit declaratiei Dvs de avere gi interese personale din 29.03.2018, indicafi suma de 90 000,00 leis in ceea ce priveste corectitudinea si plenitudinea informafiilor reflectate in declaratiile de avere si interese personale depuse de catre Dvs., inspectorul de integritate atest urmatoarele carente si neconcordante: in declaratia de avere si interese personale din 29.03.2018 ~ lipseste la capitolele de rigoare venitul obfinut din activitatea desfiisuratd in cadrul Secretariatului Parlamentului RM, in sumd de 4 819,50 lei. La 16.02.2023 in cadrul Autoritatii Nationale de Integritate a fost depusd si inregistraté cu nr, 1252 referinfa dlui Ceban Ton dupa cum urmeaza: ecumenlin eat camne he csc personal rate inca sem evident or OU006-, gio Rep de ede opener de dt eu eater personal rs ein deesnsted, eo dears pate age rsp ivi lieve sou pea Praca son | str dat posi efetua ura yeomie 3 ao 08.07 2011 pnd rtd aca ytsonal, "Referinfa: Punct de vedere asupra demersul nr. 04-10/436 din 24.01.2023 a inspectorului de integritate al Autoritaii Nationale de Integritate, privind unii indici ai eventualei inciledri a regimului juridic al declardrii averii si imtereselor personale: Prin prezenta, ca rdspuns la Demersul Dvs privind prezentarea explicatiilor referitor la unele operafiuni financiar-bancare care mdi vizeazd, Vai comunie: La 22 august 2017 a fost alimentat contul bancar al dnei (MMMM, de ccitre dl RR cu: sea de 39 800 tei, cu titl , datorie”. Mentionez cat in anul 2015 familia mea a oferit, din economisiri salariale si din alte economisiri casnice ~cu fmprumut, persoanei vizate, EE suma mentionata. Asifel, in scopul stingerit imprumutului, fiind mai comod pentru tofi, a alimentat contul bancar cu suma fmprumutului acordat. Avénd in vedere faptul, ca d! (EEE rus se ofl pe teritoriul Republicii Moldova Ja momentul intocmirii prezentei opinii, sunt in imposibilitate obiectiva sa prezint la moment acte confirmative in acest sens. Totodata, la data intoarcerii in jard a d! [IM 0; prezenta declaratia respectivd. La data de 25.09.2017 a fost alimentat contul bancar al dnei [MEE cle caitre dl. RR 2: 5720 ce 10 000, 00 tei, cu titlu ,,donatie". La data de 06.11.2017 a fost alimentat contul bancar al dnei [EEE le catre al. RR 2: sa ce 2610, 00 bei cu titlu , donagie”. La data de 23.12.2017 a fost alimentat contul bancar al dnei [EEE cle ccitre dl. MR 1: 120 cde 20100,00 lei cu titlu ,, donasie” Notit: In ceea ce priveste alimentarea contului bancar de catre A parcursul anului 2019, desi contul bancar s-a alimentat cu titlu ,,donatie”, in realitate contul bancar a fost alimentat la rugémintea mea sau a sofiei, din resurse financiare proprii, reprezentate sub forméi de economii familiale pe parcursul anilor precedenfi, precum si economii salariale pentru anul in gestiune. In aceasté ordine de ideii, avénd in vedere functiile detinute de mine, de multe ori eram in imposibilitate de a ma implica in chestiunile logistice ale familici, asifel ct deplasarea la entitapile bancare, am luat decizia sa incredinfém domnuli zzz HBB cestionarea unor chestiuni de ordin personal (logistic, financiar) in perioada vizata, chestiuni care nu puteau fi neglijate in lumina necesitajilor reale ale familiei Aviind in vedere cit operafiunile de suplinire a conturilor bancare pot fi realizate cu title de ,,donafie” sau cu alt titlu cu conditia prezenteirii unui contract si findnd cont de economiile din mijloacele proprii, avand in vedere politicele baincii, efectuarea operatiunilor date au putut Ai realizate doar cu titlu de donate, fapt care in realitate nu au corespuns raporturilor juridice existent La 13.08.2018 a fost alimentat contul bancar al drei EE care ct ME (013!) cu swma de 10 000, 00 tei, cu titlu , donarie”. Nota: Venitul obinut din donatie, de fapt este un ajutor financiar din partea socrului pentru fiica sa, din acest considerent nu a fost declarat, fiind neimpozabil veniturile din donatii parvenite de la rudele de gradul 1 conform art. 21 alin. (4) Codul fiscal In sustinerea acestui fapt onexe: declarafia di _{__—_—_ Injustificarea acestui fapt, Va comunic ca salariul incasa de care conform informatiei privind veniturile calculate si achitate in folosul persoanei fizice privind soldurile salariale nr.60 din 31.12.2017, se atesté disponibilitatea financiard de interveni cu un ajutor financiar pentru fiica sa (se anexeazéi) La data de 22.08.2018 a fost alimentat contul bancar al dnei [EME cle ciitre dl MI src ce 14955,00 lei, cu titlu ,,donagie”. ocumenin cau cone da cu carter pon, recat carla de vise ne O0006.03, gil a Restle alpeaaice date cu curser sonal yon eum depesinsle mf, a aoe dulae pte sage pune cif adinst sau pen alse heard senor dt pote fect nanan confi rodete do Lege, 133 dn 08.07 2011 pond pre lore su petond Noté: in ceea ce priveste alimentarea contului bancar de catre di [TAME ce i contul bancar s-a alimentat cu titlu ,donayie”, in realitate contul bancar a fost alimentat la rugdmintea mea sau a sofiei, din resurse financiare proprii, reprezentate sub formd de economii familiale pe parcursul anilor precedenji Totodata, fin sa menfionez cd, pe parcursul depunerii declarayiilor in format electronic, dispuneam de economii familiale in numerar, insét in limita plafonului de 15 salarii medii pe economie, fapt care mi-a permis sit nu reflect acest fapt in declaragiile depuse. La data de 27.03.2019 a fost alimentat contul bancar al dnei [EME cle ccitre al MR 2: surma ce 5870,61 lei, cu titlu ,, donagie”. Notit: in ceea ce priveste alimentarea contului bancar de catre d! [ME csi contul bancar s-a alimentat cu titlu ,donafie”, in realitate contul bancar a fost alimentat la rugdmintea mea din resurse financiare proprii, reprezentate sub formed de economii familiale pe parcursul anilor precedenfi. La data de 15.04.2019 a fost alimentat contul bancar al dnei WIE, le caitre dna WEEE 1: svomai de 19962, 10 tei, cu title ,, donatie”. La 15 aprilie 2019 a fost alimentat contul bancar al subsemnatului de cdtre dna J RT Pentru anul 2016, la data de 05.10.2016 a fost stabitita diferenjei substangiald in suméi de 103497.15 lei; > Pentru anul 2017, la data de 06.07.2017 a fost stabitita diferenja substanyialat in suma de 260060,89 lei si la data de 28.07.2017 a fost stabilitd diferenyas substanyiald in suma de 117487,26 tei > Pentru anul 2018, la data de 03.09.2018 a fost stabilita diferenja: substantiald in suméi de 129409,53 lei; > Pentru anul 2019, la data de 13.02.2019 a fost stabilita diferenfat substanyiald in suma de 188218,97 lei. La.27.03.2023 in cadrul Autorititii Nationale de Integritate a fost depusa si inregistrata cu nr. 2599 referina dlui Ceban Ion dup cum urmeazi: Referinfa: Punct de vedere asupra adresei inspectorului de integritate principal al Inspectoratului de Integritate, privind aparenja de diferenta substantialé intre veniturile objinute, cheltuielile realizate si averea definutd de cdtre subiectul declardirii: "1. Cu referingaé la materialul de control inifiat in privinta subsemnatului, adue la cunostinja cdi la 17 februarie 2023, apoi la 28 februarie 2023 si apoi 09 martie 2023, am receptionat adresele inspectorului de integritate principal al Inspectoratului de Integritate, Document aioe i eater ona, eect carl sien de viet 0069-03, igi a Reis evident a pear date cw era peso ws ei separ eo algae pote age spun il nina sev peal, lca esr 3 scx dt ot fects nema conde revtzt ds Lagu. 133 hn 98.0720 pnd pte} ru caso pana potrivit cairora, inspectorul a identificat aparensa de diferenga substangiald intre veniturile obsinute, cheltuielile realizate si averea detinutdi de cdtre subsemnat in calitate de subiect al declardrii, in sensul normelor prevézute de Legea nr. 132/2016 si Legea nr. 133/2016, solicitéindu-mi informafii si dovezi privind justificarea acestei diferente si punctul meu de vedere. Potrivit inspectorului de integritate principal, din analiza sumard a informatiilor acumulate la control, sintetizatd in tabelul de calcule, potensialele diferente substanyiale sint formate in anul 2016, la data de 05 octombrie 2016 in sumd de 103497,15 lei, in anul 2017, la data de 06 iulie 2017 in mérime de 260060,89 lei si la data de 28 iulie 2017 in méirime de 117487,26 lei, in anul 2018, la data de 03 septembrie 2018 in suma de 129409, 53 lei gi in anul 2019, la data de 13 februarie 2019 in suma de 188218,97 lei. [J 7. La 17 iunie 2016 a fost adoptaté Legea nr. 133 privind declararea averii si a intereselor personale, Conform art, 24 din Lege, aceasta intrdl in vigoare de la 1 august 2016, cu excepfia prevederilor art.7, care vor intra in vigoare incepind cu 1 ianuarie 2018. Pind la 1 ianuarie 2018, subiecfii declardrii isi vor depune declaratiile de avere si de interese personale in forma scrisd, pe suport de hirtie sau sub formd de document electronic. incepind cu } ianuarie 2018, subiectii declardrii vor fi obligati sd-si depund declaratiile exclusiv in formd electronica, prin intermediul serviciului electronic disponibil pe pagina web oficialdi a Autoritéii Nationale de Integritate. Conform art, 25 alin. (4) din aceeasi Lege, la data intrarii ei in vigoare, se abrogd Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea $i controlul veniturilor i al proprietaii persoanelor cu funcfii de demnitate publica, judecctorilor, procurorilor, functionarilor publici sia unor persoane cu functie de conducere. & Potrivit legii noi, au fost stabilite unele notiuni noi, redefinite unele nofiuni care au existat in vechea reglementare. Legea noud, tine sd opereze cu nofiunile de. avere ~ totalitatea bunuritor subiectului declardrii, definute in proprietate cu drept de ucufruct, de uz, de abitatie, de superficie sau aflate in posesia subiectului declararii ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei Iui in baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciard, a unor contracte translative de posesie si de folosinta precum i totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale dobindite de subiectul declariirii in fard sau in strdinatate; beneficiar efectiv — persoana fizict ce controleazd in ultima instanga o alta persoand Fizicd sau juridicé ori persoana in numele cdreia se realizeazit o tranzactie sau se desfaisoard 0 activitate si/sau care define, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra unui bun; concubin/concubind — partenerul/partenera impreund cu care subiectul declararii a convietuit si a definut, a folosit saw a dispus in comun de unul sau mai multe bunuri in anul fiscal precedent, fara incheierea casétoriei, conflict de interese — situatia in care subiectul declardrit are un interes personal ce influenteazd, ar putea sau pare a influenja exercitarea impartiala $i obiectiva a obligatiilor si responsabilititilor ce fi revin potrivit legit; diferenyai substantialat — diferenta ce depaseste 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobindita si veniturile obtinute de catre subiectul declardrii impreund cu membrii Samiliei, concubinul/concubina pe parcursul exercitdrii mandatului, a functiei publice sau de demnitate publica in aceeasi perioada; Docume in aie conte dat carter pon, roca cael sic do evi 006-003, ginal a Restle eden peor cate cu cance pnd wore cepenenle mi er dulae poate age punt cil inst son peal Pca and ‘eso dte oe efecuns muma condi revit do Legs ar 133 din 08,07 2011 pnd pte dtr sue ea interes personal — orice interes material sau nematerial al subiectului declararii ce rezultd din activitagile sale in calitate de persoand privatd, din relasiile sale cu persoane apropiate sau cu persoane juridice, indiferent de tipul de proprietate, din relagiile sau afiliafiile sale cu organizatii necomerciale, inclusiv cu partidele politice si cu organizatiile internationale, precum si orice interes care rezultd din preferingele sau angajamentele persoan membru de familie — soful/sofic intretinere a subiectului declararii; organizatie publica — orice autoritate publica (autoritate judecdtoreascd, autoritate de Jurisdictie, autoritate a administratiei publice centrale sau locale, precum si autoritayile administrative din subordinea acestora, autoritate publica autonomé), instituie publica, organizagie de stat, organ de stat, organ colegial cu statut de persoand juridica de drept public, organ de autoadministrare, intreprindere de stat sau municipalé, societate comerciald sau institutie financiard cu capital majoritar de stat; persoani aflata la intretinere — persoana care intruneste cumulativ urmatoarele conditii: 4@) locuieste impreund cu subiectul declardrii sau este intrefinutd de acesta, inclusiv in baza unui contract de intretinere pe viata; copilul minor, inclusiv cel adoptiv sau persoana aflaté la }) are un venit anual ce nu depdseste doud salarii medii lunare pe economie; persoand apropiata ~ concubinul/concubina subiectului declararii, precum si persoana inrudita prin singe saw prin adoptie pind la gradul IV (parinte, frate/sora, bunic, nepot, unchi/matusd) si persoana inrudité prin afinitate pind la gradul IT (cumnat/cumnata, socrwsoacré, ginere/nord) cu acesta; venit — orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de provenienté, obtinut de subiectul declaririi si de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atit in tard, cit si in strdindtate, 9. Prin art, 4 din nowa Lege a fost distins obiectul dectardirii 4) veniturile obfinute de subiectul declardrii impreund cu membris concubinul/concubina in anul fiscal precedent; 5) bunurile mobile si imobile, inclusiv cele nefinalizate, definute in proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitatie, de superficie de citre subiectul declararii, inclusiv in calitate de beneficiar efectiv, de membrii familiei lui si de concubinul/concubina tui ori aflate in posesia acestora in baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciard, a unor contracte translative de posesie si de folosinga; ©) bunurile transmise de cétre subiectul declardrii cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de ciitre membrii familiei lui, concubinul/concubina lui edtre orice persoand fizicd sau Juridica in perioada declarérii, daca valoarea fieciirui bun depaseste suma de 10 salarii medit e economie; 4) activele financiare ale subiectului declardrii, adic numerarul in moneda national sai in valuta striind care depiseste valoarea a 15 salarii medii pe economie si care nu face obiectul unor depuneri in institutiile financiare. Conturile bancare, unitéile de fond in fondurile de investitii, formele echivalente de economisire si investire, plasamentele, obligatiunile, cecurile, cambiile, certificatele de imprumut, alte documente care incorporeaza drepturi patrimoniale personale ale subiectului declararti, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui, investitiile directe in moneda nafionald sau tn valu strand flicute de el sau de membrii familiei lui, concubinul/concubina lui, precum si alte active financiare, daca valoarea insumata a tuturor acestora depdiseste valoarea a 15 salarii medii pe economie; familiei, ecm cue caine te ce prelate oie 0000690, esata Res de evden operon dt en ert persons wone sem grils md a ior ial peteazage repuder iv dansratva san pel Pela wer eso dle poste fetal numa tn coil revit de Lager. 133 din DAO? 2011 pv rote ea crc peal, @) datoriile personale ale subiectului declaréirii, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formé de debit, gaj, ipotecd, garantie, emise in beneficiul unor terti, imprumut silsau credit, daca valoarea lor depayeste valoarea a 10 salarii medii pe economie; A) bunurile sub forma de metale si/sau pietre prefioase, obiectele de arta si de cult, obiectele ce fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare unitardt depaiseste valoarea a 15 salarii medii pe economie, detinute de care subiectul declardrii personal sau de cétre membrii familie’ lui, concubinul/concubina lui; 8) colectiile de arti, numismaticd, filatelie, arme sau alte bunuri a cdror valoare depaseste valoarea a 20 de salarii medii pe economie, detinute de catre subiectul declarérii personal sau de membrii familie’ lui, concubinul/concubina lui; 4) cota-parte/actiunile in capitalul social al unui agent economic detinute de subiectul declardrii personal sau de membrii familiei, concubinul/concubina lui; 9 drepturile patrimoniale detinute de edtre subiectul declardrii personal sau de membrit familiei, concubinul/concubina lui care decurg din drepturi de autor, brevete sau drepturi de proprietate intelectualdi; J catitatea de membru al organetor de conducere, administrare, revizie sau control in cadrul unor organizajii necomerciale sau societati comerciale, detinuta de subiectul declararii; 4) calitatea de asociat, de actionar sau de membru in cadrul unui agent economic, al unei organizatii necomerciale sau organizatié internafionale, detinutd de subjectul declararii; Y contractele, inclusiv cele de asistenta juridicd, de consultanyai si civile, incheiate de cditre subjectul declardrit sau aflate in derulare in timpul exereitarii functiei/mandatului lui, Jinangate din bugetul de stat, bugetul local si din fonduri externe ori incheiate cu societéile comerciale cu capital de stat; ‘m) calitatea de membru al organelor colegiale din cadrul organizagiilor publice, detinutti de subiectul declarairi, A fost introdus un nou formular al declarasiilor, modalitatea de depunere a declaratiilor. 10. Obligatia declardrii donatiilor deriva din prevederile art. 4 din Legea 133 din 17 iunie 2016. Din sensul art. 4 alin. (I) al Legii in redactia primard, subiecfii prevéizuti la art.3 alin.(1) declara a) veniturile obtinute de subiectul declardrii impreund cu membrii familiei, concubinul/concubina in anul fiscal precedent; d) activele financiare ale subiectului declararii, «adica numerarul in moneda nationala sau in valuta strdind care depaseste valoarea a 15 salarii ‘medi pe economie si care nu face obiectul unor depuneri in institutiile financiare. Conturile bancare, unitatile de fond in fondurile de investiqii, formele echivalente de economisire si investire, plasamentele, obligatiunile, cecurile, cambiile, certificatele de imprumut, alte documente care incorporeazit drepturi patrimoniale personale ale subiectului declardiii, ale membrilor de familie sau ale concubinului/eoncubinei Iui, investitiile directe in moneda nationala sau in valuta strdind faécute de el sau de membrii familiei lui, concubinul/concubina lui, precum i alte active financiare, dacit valoarea insumaté a tuturor acestora depiiseste valoarea a 15 salarii medii pe economie Conform art, 4 alin. (2), prevederile alin.(1) se aplica averii si intereselor personale ale subiectului declardrii si membrilor familiet tui, concubinului/eoncubinei lui aflafi in fard si in straincitate. Conform art. 4 alin. (3), se excepteazt de la declarare cadourile, serviciile sisau avantajele primite de cdtre subiectul declararii gratuit din partea membrilor familiei lui, din Docent in auc dtc aa persona peur cdl stem de det 000069-03,icgsut ta Ril evident peor dts earacter persona ov ei deerunale ma corals pote ave spud avs admins ses pena Praca sonra ‘exer dt pote feta nnn cod preva de Lagea 133 i 0807201 priv rote daler erste pase partea parintilor, fratilor, surorilor sau copiilor lui, a céiror valoare individuatat nu depaseste 10 salarii medii pe economic. Potrivit anexei I la lege, ce intruchipeazdi modelul declaragiei, la capitolul II pet. 5, find prevézut drept venit, inclusiv cel realizat din donatii si mosteniri, aplicabil inclusiv subiectului declararii (5.1), sofului/sofiei sau concubinului/concubinei (5.2), copiilor minori (5.3) si persoanelor aflate la tntreinere (5.4) 11. Redactia enuntata a existat pind la 01 ianuarie 2019 pind la intrarea in vigoare a Legii de modificare nr. 66 din 24 mai 2018 (in vigoare din 01 ianuarie 2019). Modificarea s-a impus, deoarece textul de lege nu genera previzibilitate referitoare la numerarul de declarat, cel existent la data declardrii sau cel prezent si perpetuat in intreg an de referingd, dintr-o lund sau semestru in alta/altul, devenit cu neputinga pentru persoanele fizice, care nu puteau si nici nu trebuiau séicontabilizeze numerarul. In redactia Legii de modificare, nr. 66 din 24 mai 2018, lit. d) din alin. (I) al art. 4 din Legea 133 din 17 iunie 2016, a fost expusd in urméitoarea redactie: ,,d) activele financiare detinute de subiectul declardirit si membrii famitiei, concubinul/concubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, adicdt numerarul in moneda national sau in valuta striind care depiiseste valoarea a 15 salarii medii pe economie si care nu face obiectul unor depuneri in instituitle financiare. Conturile baneare, unitazile de fond in fondurile de investitii, formele echivalente de economisire si investire, plasamentele, obligatiunile, cecurile, cambiile, certificatele de imprumut, alte documente care incorporeaza drepturi patrimoniale personale ale subiectului declararii si ale membrilor familiei, concubinului/eoncubinei acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, investitile directe in moneda nationala sau in valutd straind ficure de subiectul declararit si membrii familiei, concubinul/eoncubina acestuia, inclusiv ca beneficiari efectivi, precum $i alte active financiare, dacit valoarea insumati a tuturor acestora depiseste valoarea @ 15 salarii medii pe economie”. In redactia Legii de modificare, nr. 66 din 24 mai 2018, alin. (2) al art. 4 din Legea 133 ditt 17 iunie 2016, a fost expusd in urméitoarea redactie: ,,Prevederite alin.(L) se aplicd averit yi intereselor _personale ale subiectului declararii si membrilorfamiliei tui, concubinului/concubinei lui aflati in tard si in straindtate a data declaritrii” In redactia Legii de modificare, nr. 66 din 24 mai 2018, alin. (3) al art. 4 din Legea 133 din 17 iunie 2016, a fost expusd in urmétoarea redacfie: ,,Se excepteaza de la declarare cadourile primite de cétre subiectul declararii gratuit din partea membrilor familiei lui, din partea parinyilor, fratilor, surorilor sau copiilor lui, a cdror valoare individual nu depaseste 10 salarit medii pe economie Deja din 29 octombrie 2021, valoarea cadourilor mu trebuia declarataé daca valoarea lor cumulativa $i nu individuald nu depdsea 10 salarii medi pe economie. 12, Astfel, sustin ca notiunile wtilizate in lege ~ donafii, cadouri, servicii sau avantaje, trebuie interpretate in sensul legit in mod restrictiv si nu extensiv, or conchid cd alte tipuri de lai primite de subiectul declararit sau faicute in interesul acestuia, cum ar fi ajutorul financiar, sau plata in favoarea unui tert, nu pot fi catalogate ca donatii sau cadouri, or diferd dupa natura lor juridicd si, neftind prevatzute de lege, nu trebuiau a fi declarate. Or, plata in favoarea terfului (de exemplu mama/sora achita ratele catre vanzitor, Pentru cumpardtorul fiica sa, sau bunelul/bunica achité taxele de scolarizare ale nepotului/nepotilor scuusdi, in favoarea institusiei de invéitimant) reprezinta fapte juridice si nu acte juridice (contracte), dupei cum in viceversa este donafia - un act juridic clasic, ce tmbraca forma contractului. Donatia (cadoul) este obligatia de mitrire din contul patrimoniului racer prorat ead stem dein 0006-03, ete Regi de evden operon dt o erate pecona ww eis crn a cor ae pete arege spur iil admins seu peal Praca cor ‘cedor dt pon i fetaatt nanan condi reve de Leen e137 din 08.7201 evn prota ders cava ood, I 17 donatorului, cu titlu gratuit, a patrimoniului donatarului. Prin plata in folosul tertului mu se mareste patrimonial tertului (fiicei sau nepotului) ci al unui alt tert, chiar daceé terful favorizat obfine un avantaj sub forma serviciului sam bunului achitat, Similar si ajutorul financiar sau intrejinerea (de exemplu bani oferiti de un parinte copilului stu care este student, ori bani oferiti de un parinte/frate/sora céitre copilul/sora/fratele Sciu care este matur, are propria intretinere, dar intémpind dificultajifinanciare) nu este donatie in sensul Codului civil. Ait ajutorul financiar (material) cft si donayiile, reprezintd forme ale liberalitailor. Spre deosebire de donasie, ajutorul financiar nu se regdseste in categoriile de obligayii prevezzute de Codul Civil, insusind 0 autonomie juridica raportatd mai mult la alte forme de gratuitdfi cum ar fiactele de caritate, mecenat, sponsorizare, filantropie si care, dispun in bund parte, de un cadru ‘normativ relevant, Conceptual, in materie de liberali mai mult ca oriedind, 0 importanjes deosebita, deoarece prin aceste acte, dispunditorul transmite bunurile sale fara a primi un echivatent. Din aceste considerente distincfia intre aceste raporturi trebuie feicuta dupa scopul (cauza) actului, care poate fi indreptat spre majorarea patrimoniului destinatarului, caz incident donatiei sau spre sustinerealasistenga/intrefinerea destinatarului, caz incident ajutorului financiar, Potrivit articolului 827 Cod Civil (in redactia Legii nr.1107 din 06.06.2002), prin contract de donatie, 0 parte (donator) se obliga sit mitreasca din contul patrimoniului satu, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte parti (donatar) Din continutul normei reiese calificarea donajiei dupa criteriul principal de intensie liberala a donatorului la majorarea gratuita a patrimoniului donatarului. Prin urmare, clementul definitoriu al donatiei constd in exercitarea voinjei de a gratifica exclusiv pentru sporirea patrimoniului beneficiarului. Exact din aceste motive, Codul Civil reglementeazd irevocabilitatea donatiei $i excepyiile sale Spre deosebire de donatie, ajutorul material angajeaza 0 cauzit ce nu se regdseste in definitia donagiei, or scopul unui ajutor financiar (material) consta in sustinerea destinatarului intr-o anumita activitate sau operatiune cotidiand si nu transferul unei proprietdfi ce majoreazd patrimoniul beneficiarului. Mustrativ, dacd am admite ci ajutorul material este echivalent cu donatia, raportul Juridic ar fi trebuit sa insuseascé aceleasi condiftii de revocare a sustinerii sau contributiei, ceea ce este inadmisibil, tntrucdt finalitatea asumata este diferita Jn egala médsurd, in materi similare, contractarea unor asistenfe najionale sau internationale se exercitd de cditre stat cu titlu de ajutor financiar si nu cu titlu de donatie, ori ajutorul contractat se indreaptdt spre susfinerea ramurii sau domeniului si nu cresterea patrimoniului celui avantajat. 13. Raporténd aceste considerente la tabelul de caleule privind potenfialele diferente substanfiale formate in anul 2016, la data de 05 octombrie 2016 in sume de 103497,15 lei, in amul 2017, la data de 06 iulie 2017 in marime de 260060,89 lei si la data de 28 iulie 2017 in marime de 117487,26 lei, in anul 2018, la data de 03 septembrie 2018 in sumd de 129409,53 lei s1 On amul 2019, la data de 13 februarie 2019 in suméi de 188218,97 lel si, care, reprecinta diferenja dintre valoarea retragerilor din conturile de card (soldul in numerar pretins disponibil) $i numerarul ce depaseste aceste retrageri valorificat fie in vederea alimentarii cardului fie achitdrilor cétre terfi, potrivit informatiilor obfinute din mai multe surse. , elementul voingei prezin Document nua da air paso rect fn carl stem de viet 00006-03,tegist in Restle oid peta date ew exacer personal wor er eer me vulgare pote se spud vil, dist se peal, Pr ces dt ponte feats mana con rev de Lager. 15) din 08.07 2011 pind rte atl cat prod.

S-ar putea să vă placă și