Sunteți pe pagina 1din 34

r\$);$ $\

.$

$ll'

$'liot

$.N

$:...u

utu{r

w.

FI mffi

t) f\

Flori oflga(nl

oo

M ffi
ffiuh

W
W
W
WW

W\

W WT W

ffi\

'r,rhk

Arxaain X'r{xxbx}c3r

Flori origami

Oradea,2010

Titlul original a1 cirgii: Fleurogami. ISBN 978-3-7724-3843-I,Topp, Nr. 3843. Autor: Armin Tiubner Edilia originali: frechverlag GmbH, Stuttgart, Germania

Traducator: Bokos Emese Redactor: Simona Florea

Redactorul colecliei: Sorin CurJ

O Traducerea in limba romAnI: Bokos Emese ql Editura Casa, Oradea, 2010 O 2010 by frechverlag GmbH, Germania

Toate drepturile rezervate. Reproducerea integrala sau partiale a prezentei carii, publicarea, pastrarea intr-obaza de date sub orice forma - electronici, mecanica, fotografica etc. - sunt interzise firi acordul editurii.
Responsabilitatea asupra con{inutului anunlurilor publieitare aparfinc firmelor care au cerut

publicarea

1or.

Recomandirile conlinute in prezenta carte au fost veriflcate de catre autor $i editura, insa nu se oferi nicio garanlie pentru acestea. Editura nu iq;i asuma responsabilitatea pentru nicio dauna morali sau materiali. Este interzisa valorificarea gabloanelor gi a ilustraliilor. rsBN 978-606-8189-18-5 rssN 2066 - 6305 Editat de Editura Casa Editor responsabil: directorul editurii B-dul Decebal nr. 2 81. C53 ap.12, Oradea, Romlnia Tel: + 40 359 464 363; Fa* + 40 359 800 941 Email: info@edituracasa.ro; Web: wwwedituracasa.ro
Tehnoredactare: Pet6 Erzs6bet Direcror marketing: Csiky Zoltdn Tiparit gi legat la: Palatia Nyomda, Gy6r Responsabil cu tiparirea: RadekJ6zsef, manager

Cuprins
Prefatd
Fkrarea viselor
16
T7

Floare de primavara

Nlateiale gi unelte
impiLturirea hdrtiei - pas cu pas Ornamente florale pentfu orice ocazie
Flori liliachii Floarea f'ericirii
Nuf'eri
10

Floarea-stea

18 20 22 21

Nu-ma-uita Farmec oriental Floare in alb gi negru Raza de soare

26
28

t2
T4

Flori luminoase Glob de Craciun in culorile Craciunului Trandafir

)q
30 2')

Prcfatil
Togi cei pasionali de tehnica impaturirii

hlr-

impiturirea florilor origami

tiei vor fi fermecali de florile origami. Peta1e1e se impituresc primele, clupi care incepe
adevarata munci de creagie: asamblarea f1ori1. Florile sunt impresionante prin ele inselc. dar au yi mri mare su((es ca f,Ltesorii (pe cutii de cadouri, ca ornamente festive). Cele mai interesante modele prezentate in aceasti carte sunt florile in formi de glob, care arati excelent ca ornamente suspendate ce pot decora'inciperi, vitrlne, ferestre.

e$te o activitate speciala $i pentru faptul ci posibilitdlile sunt inlinite. Recomandam cartea inciusiv gcoli1or, deoarece materia prima este foarte ugor de procurat (florile se pot confecliona chiar qi din hiirtie colorata de ziar, hirtie de impachetat), impiturirea hArtiei dezvolta aptitu' dinile manuale ale copiilor, iar produsul fin211 poate fl un cadou excelent pentru orice ocene. Autorul Spor la munca!

Materiale si unelte
Pentru confeclionarea florilor pfezentate in carte este nevoie de urmitoarele materiale gi unelte: ti Hlrtie - in magazinele hobby gi in papetirii se comerciailzeazio gama foarte variati c1e hartie de impiturit. Se poate alege intre hlrtia clasici de origami gi nenumlratele tlpuri de hlirtie colorata, lucioasi, cu modele. Se poate fblosi chiar gi hirtie de impachetat, deoarece aceasta are modele foarte variate,

ii

deosebit de frumoase sau hirtie de calc ori transparentl. Lipici - se recomanda folosirea unui adeziv lichid, care devine transparent dupa
uscafe.

rlr Clame - la asamblarea globurilor, petalele se prind cu clame.

Foarfeca sau cutter


1a

- pentru taierea hirtiei dimensiunile corespunzitoare (in cazul folosirli cutterului este obligatorie fblosirea unui suport de tiiat).

Impituriteahfutiei - pas cu pas


impiturirea debazh
Primii r-rouli pa$i sllnt identici
la toate rnoclelele (cu exceplia NuJeriktr, vez.i pag. 14),

5,6+7
Sc pliaza col1r-rrile de-a

Petali cu o stamini
lungul

liniei intrerupte inspre inte-

t1+tr2

'I+2
pirtratul de hiirtle in cloui, pe diagonali.
Se lrliazir

n';:litil'65

[ilrr
g+9
cit si
se

Anoisr

ruW

ffi -WW

W
pe lateral o for-

rw
.|"3

Ambele

virfuri ale zmeielor se indoaie de-a lungul linlilor pe partea din spate.

superior tle lr:rltie rn direclir sagelii. apoi se pliazi hlrtia, astfel inSe cleschide stratul

ob[ni

ma cle zmeu.

Daci 3+tr,
Sc pli:rz:r celc doua

se lucreazd cu r,rn

tip de

hirtie cu felele cliferite,


xi)
se

virltl

indoaie in jos.

colturi pe

Se repct:r Lrltimr cle

implturirc

5i

La se

linia de mijloc.

cealalti partc, astf'e1 inclt si se oblini un zmeu gi pe


ac(]a pafte.

hirtiile

cle o

singuri culoare

omite aceasta impiturire.

Impiturlrea in parte.

se

continu)i

dupi specificul fiecirrei flori

t4+15
Colpl din dreapta
se

pliazi

Petali cu trei stamine Se incepe cu primii 10 papi


(vezi Pag. 5t. apoi sc conlinua

15

inspre stinga, de-a lungul liniei intrerupte.

in felul urmator:

repeti pasul anterior gi de partea stAngi. Astfel se obline o formi de pitrat.


Se

11+12
Ambele vlrfuri ale zmeielor se pliaztr in fa1i, de-a lungul liniilor dc induire (ltentic: in direclie opusi fali de indoirea de la petala cu o singuri sta-

mina)

16$17
Daca se lucreazi cu o

hirtie

16
Se repeta acest pas gi pe partea smngA.

cu fele dif'erite, vlrful se indoaie in jos. La hlrtiile de o singuri cnloare, acest pas se omlte.

t3*14
17+18
Triunghiul din partea dreapta
se unge cu adeziv (marcat cu

Triunghlul din clreapta se pliazi inspre stinga, de-a lungul primei linii de indoire.

18r19
Triunghiul superior din partea

pe figurl) qi se lipegte pe triunghiul din partea stlngi, in direclia slgelii. Astfel se reaa1b

dreaptl

se unge cu adeziv (mar-

in figura) gi se lipeqte in direclia sigelii de triunghiul


cat cu alb

Iizeazb,

o petali".

superior din partea stingi.

Petali

Ei

Se inr'epc t rr

stamini cu anterl plintii l0 p:r5i

15

17+1E
se

Vlrftrl din niijloc


jos.

pliaziin

ttezi pctp. 5). :tpoi

i( ( ulllinU:l

in clireclia sigeqii.

Triunghiul din partea dreapti se unge cu acleziv (marcat cr,r


alb in figuri) Si se lipefte pe t rirrnghirrl din prrtea starrg,:r.

in f'elul r,rrmitor:

}n, 12 + n3
Partca clrcaptir a formei cle zmeu

in direclia sage!ii.
Astfel se obflne o stamini cu

pliazil cle-a lungul liniei intrcrulrte inspre stinga. Se fbnneaza astl'cl un mic triunghi in prrse

anteri.
Aceasta se deschicle u5or, ie;ind rstf'el nrrilrine irr evidcnlr. 16

tca clc sus dreapta, marcrat cu galbcn in figuri. Acest mic

tritrrrglri

rl

tlevt-ni ntli lltzitt

2lntefa stanunel.

irnpdturirile de pe partea

{ii

W W W

dreapti se repete
stlingi.

Ei cle

partea

t..

\p
N
14

r\!

Tdierea hdrtiei la dimensiuni


este
1e

Daca

hirtia preferat.i nu

N
$

dimensiunile doritc, 2lccast2r se poate tiia f<rlosincl un clltter, tainclo pe Lrn suport c1e-a L-urgul r-rnui liniar metalic. Atenlie ca tiietLlra si fie exacti; doar apa va rcugi impaturirea.

'lipuri

de h,drtie - Se oblin flori deosebite daca zeuihirtri dc culori gi modele fbarte varlate.

se

utili-

Triunghiul gdben sc pliazi inspre stiinga de-a lungul liniei rrrtrrruptc. :rpoi sc tlclrlirz.L.

Sttspendarea - Florile gata impeturlte se pot sLrspenda cu un fir de nailon aproape invizibil (vezipag. 24:).

hdrtiei in patra - Exista multe posibilitili pentru in sf'erturi. Pitratul se pliazi in dor-ra, apoi din nou in doua. Se desp'iture;te h/irtia pi se ageazi pe
Tci'ierea a taia o hArtie

un suport, dupi care se taie cu ajutoruh-ri unui cutter, folosindu'ne qi de un liniar metalic.

Asamblarea cupei florale


1. O

Asamblarea globului

floral

4. Se lipeSte gi a patra floare in

mod aseminitor.

tI,

este curbabon'rbati, aceasta va ajunge

laturi a petalei

1. Pentru confeclionarca unui glob floral e nevoie de


12 cr-rpe de

in exterior. Celelalte doud plrgi laterrlc sunt cgrlc 5i lorme:rza clte un triunghi. Pe suprafala ll( cslort se lpJiCl adcziv. ;rpoi
se lipesc

flori fornratc din

cite

5 petale.

2. Se Pgp tluu
t

lt,ri

Lrrt:r

l;ingi

doui petale.

Se irrtro-

cluce un deget in interiorul petalei gi se apasi uqor. Pini la usca' re, petalele se prind cu o clami.

crlaltl, astlcl Incat t lLtt' dorra petale si stea perfect unx


in spatele celeilalte. Pe aceste suprafele sc aplici adeziv, apoi plnir la uscare petelele se prind cu clame.
5. Ornamentul se completeazii cu inci dor,ri cupe cle floare, oblinind astfel o jumitate de

glob fbrmat din 6ase flori.


2. Se lipese trri pet3le

lipi cczr de a patra petali, celelaltc trei se lasi si se usuce bine, altf'el petalele
3" inainte de a

floare se lipegte in mod aseminator, dar de arn3" A treia

bele fkrri, adica aceasta se va ata$a de celclalte cu patru suprafele cle lipire.
uscare, clame.

risci sl alunece.
Sc

Pini

1a

lipc5ll

cea (le-J

patrl.:tlui

florile

se

prind cu

ultima petalii.

o vedere dir-r spate a;umritlifii de glob. Daci


{r" Aceasta este n-rai tirziu dorim sa suspendim globul, la acest pas se lipegte o bucati de a1i sau un fir de nailon pe spatelc florilor, aga cum se vede in imagine. Atenlic ca firul sa ajungi pe o parte intre doua petale, iar pe cealalti parte pe un virf de petali. Fin-rl poate fi dublu.

Dupa terminarea globulr,ri, pe

fir sc pot inSira,


ge,

clupur prcfcrinnrirgele sau alte elemente

rl*. Sc

Apa cum sc

clecorative, caz in care firul trebuie si aibir cel l)ufin 80 crr Itrngirnc.

prinde qi ultima floare. vcdc in imagine, ultrrna floulc trebuie u;or in-

cr-r

ciitc douli clame.

Se

vor lipi
ilc>

rind pc rlncl toate petalele


rilor.

tinsi, largiti, pcntnr ca petalclc si sc culce perfect una


pcstc cealaltir.

I,
7.
i;ase cleocarnclat:L cru clame,

AcLrm se poete aplica acle-

zirul, lipind

intii

pctalele situ

llltiniele

florl

se

prind

nu se

lipesc incir. La ataSarea ultimelor dor-rd fkrri, se princle intii o petali cu clouir clame. l]rrniLtoarele cloua clame ntr

in frLlir, ficcale petaliL l)flnz:il)(lu-\( ( ll (:ll( Ll{ }UJ clanrc (in figura, clamele roz)
ate falir $i urmatoarele doui pereclii cle pctalc si fie situate falli in fa1i, prinzindu le pe fiecare 1{}. Clarnele se indcpirteazli cloar clupii ce globul s-a uscilt in

totalitate.

ror fi prinsr,le |ct:rl.lc,lirt


clreapta sau clin stinga. ci pe |et.r]a ,lin p.rrte.r (ic \ rzr\ i. Din irnagitre lipsegte cloar ultirna floare. Petalele vizibile par lll:tlr. tl:tt J( r:lslt \e (l:tlr

,N

rigiditilii clupi

'fc.tll

atagare.

N ?

(lLilizare - Firul de
suspcnsie poate fi prins ;i in alt mod

Clarnele verzl princl nltimele

petale cle restul globulul.

N N t{

(vezipag.24).

Florilc aratii excelent ca 5i ornamente pe


mcsc f'estive, suspendate in vitrine, pe geamuri, ln camere, c2r dccor pe cutii cle cadouri. Pot constitni

cadouri drigule de
Ziua fenieii.

Flori liliachii
* ,s \ .\l \N
!T

Diametru

*i

Circa 12 cm
3 br.rc. hlirtie violet cu nlodele,
120

g/m',20 x 20 cm

impiturire
1. Pentru inceput,
Se

*.j 6 buc. margele de rilsip negre, A 4,5 mm

'i

Perle albe, A 12 mm w Fir nretalic violet, A 1,2 mm,


30 cm h-rngime

hirtia se tale in patru. lmpaturesc pentru fiecare floare in parte cite 12 petzrie cu una sall doua stamine (vezi

pag 5,6)
2. Sc lipesc qase petale una de cealalti, dupa care in spaliile dintre ele se lipesc inca Ease petale, de jur imprejur. 3. in final, se lipesc ;ase mirgele negre in fbrmi de cerc pe stamine. ln mijlocr-rl cercului cle mirgele se lipegte o perlii alba.

,$

Aceste
Se

flori dau o nota cu totul

$ $ $\
N

oLparte unei mese festiue.

14

pot a;ea pefar.[urii sau direct peJala de masa. Atasiinduli-se ci)te un fir metalic, acestea se pot a;eza
Si intr-ct uaza.

10

Floarea

fericirii
Diametru Cupa florii, circa 8 cm
Globul fkrral, circa
15

s ,t
\:

*i
rlt

.s

N
*;

Clite 20 buc. hirtie albastrudeschis, albastru mediu gi turcoaz,70 /m', 10 x 10 cm 1J buc. margele din plastic albastru-deschis, mate,

cm

impiturire
1. Se impaturesc din fiecare culoare clte patru flori cu cite cinci petale cu o staminli (vezi pag. 5), dupa care se asanbleaza globul (vezi pag. 8). 2. Pe milkrcul florilor se lipe;;te cite o trirgea albastrr-r-deschls. Se ia pe firul de brodat o mirgea albastru-cleschis carc se lipegte cu adeziv sau se fac mai multe noduri pentrll a evita alunecarea margelei, apoi pe capatul

Al0mm
Margca albastra in forma de

plcllure.

{.'x

1.6 (m

Afl de brodat albastru-inchis,


80 cm lungime

firului

se ia margcaua in formiL clc picatura.

,$

N $ s $\
14

se pot schimba dupa preferinle. Daca globwl se asambleaza din trei cwktri cliferite, nu se poate euita aldh,Lrarea a dowaflori cle aceeasi atloare. Daca se impdturescflori clin Sase culori drferrte, adica se pliazd 10 petale dinfiecare culoare, se obyin douaflori clintr-o culoare. in acestfel, la asamblarea glctbului nu uu, ajunge cloud, uLlori identice una ldnga cealalta. Se poate incerca asamblarea globulwi ;i din cinci culori cliferite.

Cwlorile

T2

f
fr

Nuferi
s
'S \\
$
.l$ N

Hirtie acqua albi, 20x20cm

65

glm'
3. Colprile din stanga;;i din dreapta se ridica pe v1rful triunghiului de-a lungul linlei

N
Diametru Cupa florii, circa 13 cm

intreruptc. rpoi se tlcplirzi. 4. Se pliazi colprile de ambele parli pe li-

niile de indoire oblinute la pasr-rl anterior. 5. Cele doua vArfi.rri laterale oblinute se indoaie in jos pe linil1e intrerupte, apoi sc
despaturesc. 6 + 7. Pe suprafala pargii din dreapta se aplici adezw pe locurile marcate in figura, dr-rpa care se lipegte pe partea stingi, in direclia sigetii. Antera staminelor se obline dupi lipirea celor ,sapte petalele una de cealalti. Staminele se deschid u$or cu ajutorul degetelor

impiturire
Pentrll ca florlle si nu fie prea mari, hArtia se taie in patru (10 x 10 cm). Fiecare floare va
avea Fapte petale. 1 + 2. Se pliazi patrimea de hlirtie pe diagonala.

MM

W
7

t4

i***u'u'*t""utttn

Floarea viselor s .S
\\

Diametru Cr-rpa fiorii, circa

12 cm

60 buc. petale roz cu picilele,

G1obu1

floral, circa 22 cnr

$
N

70 g/m',15 x 15 cm

impiturire L. Se inpituri
2. Se

12

flon fbrmate din cite cinci

petale (vezipag 5, 8).

asambleazi globul din florile impiturite

(yezi pag. 8).

J\W

h$ffit--c# I

\ ftr
MSd

*{#.

#
*"qn

Mh---.

.ff

k*
.

d$
d$r

ffi,

",,

,lW

ffi

,%
*li
,

Floare de primfvarL
s ,$
I
I

Diametru
Cupa fkrrli, circa 8 cm Gkrbul flola1, circtr 15 crr

ir

\!

Clite 12 buc. cle hlirtie cu cloui nuanfe de galben, doua nuanle

impiturire
1. Se impitur..i pentru flecare floare petale cu trei staminc clc cinci culori dif'erite (vezi

$ N
N

dc

ve

rrlc' 5i dc

culorrcr piclsicii.

70 g,/n',10 x 10 cm ,i.i Paiete din plastic cle culoarca

pag

6). (vezi pag. 8) sc poate confecliona

topazului, A 5 mm

2. Se lipesc petalele una dc cealalti. Globul

flonl

clintr-o singr.rri culoare sau cLl o alta combi-

nalie cle culori. 3. In flnal, se lipesc paictcle pe mijlocul florilor

Floarea
{

- stea
Diametru Cupa florii, circa 8 cm
Globui floral, circa 15 cm

'ti \ s
s N

\.\I

{n Cite 20 buc. hartie transparend galbena. portocrlre si rosie. 42 g/m',10 x 10 cm

impiturire
1. Toate florile sunt alcatuite din c/ite cinci petale (vezipng. 5). Pentru a obline o forma frumoasa de stea, petalele gata impiturite se pliaza pe lung. Astf'el petalele nu vor fi curbate, ci unghiulare. 2. Se in'rpatr,rra cite patru stele din fiecare

culoare. inainte de a aplica adezivul, se iau

doui flori
perf'ect.
Y

gi se

verifici daci

se

potrivesc

3. La asamblarea globului floral (vczi pag. 8), nu se poate evita ca doua flori dc aceeagi culoare sa ajr,rngi r-rna lzinga cealalti.

*S
N

Dacd, se lucreaza cu;ase cwlori

\tr

$\ N u{

\i

diferite, se tmpatura cdte 10 petale clin.fiecare culoare, astfel se uor obyine cdte cloua flori identice, ceea ce inseamna cd,la asamblarea globului floral nu r)or ajunge una ldnga altct douu flori da aceeaqi
culoare.

t,'

18
W

Nu-mi-uita
s
'S t"

ii

CAte 8 buc. qi

hlrtie cu fele de
albastrr-rcl eschis

$
N

culorl cl if'erite,

inchis, 70 g/m',20 x 20 cm

Diametru
Circa 10 cn'r

implturire
Pentru ca florile sa nu fie mult prea n'iari, inainte de pliere hlirtiile se taie in patru (10 x 10 cm). Fiecare floare va avea cite opt petalc. L. Petala gata lipiti se pliazii pe lung. Astfel petala nu va fi curbata,
cl unghiulari. 2. Se aplica adezivr.rl pc porfiunea evidenliata cu ro$u. 3 + 4. Se lipesc petalele pe rind una cle cealalti.

)0
N

[-*"""""""

Farmec oriental
r$
\$

s
N

Cate 15 buc. hArtie violet gi portocalie cu modele gi cu piciqele, 70 g/m',15 x 15 cm

Diametru Cupa florii, circa 12 cm


Globul flora1, circa 22 cm

impiturire
1. Se pliaza cAte trei

flori cu cite cinci petale

din fiecare culoare (vezi pag. Q,


2. Se asambleaza g1obu1 floral (vezi

pag

B).

$ ti
N

,N

Florile

$\

pot realiza Si dintr-o altd combinalie cle culori Si


se

t{

moclele.

22

[.,

Floare in alb qi negru


N
rs $

*i

\R
N

.ts

hirtie alb-negru cu model, imprimata pe o singuri parte 120 g/m',15 x 15 cm i;! Margea de lemn, Z 8 mm iii Afi de brodat neagra
60 buc.

2. Petalele se pliaza confbrm descrierii de la pag. 5, apoi florile se asambleaza in formi de glob dupl paEii prezentafi b pag. 8. Dtn moment cc virfurile petalelor se taie, vom avea o deschizaturir cle 1 cm.
.o

Diametru Cupa floril, circa l2 cm


Globul floral,.circa 22 cm J. Dupa lipirea
qase
a

o"t

'

*{h

fkrri,

se ingirir

impiturire
L. Datorita faptului ci hartia este intprimata pe o parte, se po2rte alege care clintre f'e!e si iasa mai muit in evidenli in globul floral.

pe fir ul

c1e brodat mirgeaua gi se in-

Daca dorim petale cu moclc1, coala de hirtle se ageazi cll partea imprimati in sr-rs. in prezentarea modului de impaturire a petalei (vczi pag. 5), partca imprimata va corespr.rnde f'e1ei galbene, iar cea alba

trocluce in cleschizatLnl, aqla cum se vede in imagine.

4.

Se

lipcsc qi ultimcle gase fkrri. La asam-

lelei ro;ii.

blarea ultimei fkrri nu trebuie sa ne sperlc faptul ca locul rimas pare mult prea mare pentru o floare. intlii sc lipesc doua petale situate fali in fa1ii, prinzindu-le cu cite ckruli t lantc prna ll ust urc.

I rmltor|ele pcrcthi

l;;,lJit;j.",
Important: aceasti hartie sc impituregte mai
greu, deoarece este mai groasi. Partea cea mai dificila este plierea vlidului cle jos cle petali. De aceea, ce1 mai simplu cste si se taie 0,5 cm din virf inainte sau clupa lipirea peta lelor. Pentru fiecare floare se pliaza cinci petale cu cite o stamini.

*s

:4;. *ft -

.."$:

*=

\sp"

nou pe paftea
stAngi.

il'ljiilie"ryffi.ft hr
\:tsn3 'i.
:li

wwh
:rW.jffie

'esP

;;?i*.1

24

.'q

.oM $W

il iwi

tr.
rfif{#r

ffi

*.,'l ffiff !r "

#,4?s

lll

Rlazd,
N
$

de soare
60 buc. hirtic galbeni pe falii gi portocalie pe dos, 70 g/m',

rs \l

'r;

\.\\ s
N

;t 12 buc. margele
ne,Zlcm
:?r Margea

15x15cm

(vezi pa,q. 5,.fig. 1), se obline un triunghi prrrtocaliu. Se urmeaza paqii plni ht.[ig. 18, apoi se asambleazli florile cu cinci petale. 2. U r ne'azi alcitLr irea glob Lrl Lri, {brrriat d in
12

glefuite galbe-

flori. Mijlocul florilor

se

orneazi

cr.r

cite

cub galbeni,

ii

2,5 x 2,5 cm

o mirgea ;lefuitli. 3. Se in;;irir pe fir mirgeaua cr-rb, a;loi ciucurele, astf-el incat clistanla clintre glob 6i criucure sa lie cle 5 cnr. Cr.rbul se trage uqor in jos, ca si acopere nodul.

Ap de brodat galbeni, lungime


1

m (pentru suspendare),

20 n-r (pentru ciucure), '50 cm (pentru atailarea ciucr-rre1ui), 20 cm (pentrr-r suspendarea

Ciucurele
L. Sc infasoara

firul

c1e

a$ (galbenri)

cle

ciucurelui)

50 cie ori in jurul unei carli cu o li;ime clc 20 cm (50 x 40 cm : 20 m). Apoi, firul lLrng clc 50 cn (verde) se trece prin fasciculul gal-

bcn

gi se princle cu un nod. 2. Fasciculul se cla jos cle pe carte

(lig

1),

Diametru Cupa florii. circa 12 cnr


CllobLrl floral, circa 22 cm

apoi se princle c1e jur imprejur cu un fir lung dc 1 m (evidenllat cu rosLr in figLrri). l.'irul roq;u se aleazli peste firscriculul galber"r

impiturire
pag 7) Ilartia
L. Floarea c alcituitir clin cinci petale (vezi sc impature;;te aSezind-o cu partea galbeni in sus. Dac'.i se pliaza in dorui

(fig z) 3. LIn capit de fir trebuie si fie orientat in sr.rs, iar celalalt in jos. in timp se leagi o bi;c1i. Apoi, firul trebuie si arate clin nou
insprc sus, apoi cr,r acest capat se leaga strins irrtrcgul lascicul cle jur imprejur, inaintincl de sus in jos (1,5 - 2 cm), conform.figurii.J. 4. Capirtul firului se trece prin bucla de jos Ais a) 5. Cclilalt capat de fir orientat in jos se trage

pina clnd primul capat clispare in timpul


legzLril cle jr-rr imprejr-rr

(ig

5)

#$$
26
k-.,.

6. Ambele capete de fir se taie scurt, apoi se taie gi capatr.rl fasciculului galben, oblinand in accst f'cl ciucr.rrele.

,,

Flori luminoase
s
'S \)
$

Diametru

*j *i

$
N

hirtie transparenti portocalie cu model, 42 g/m', 10x10cm


140 buc. 10 buc. fire cu leduri, cu baterie

Circa 8 cm

impiturire
Pentru fiecare floare se pliazi gapte petale cu cite o stamini (vezi pag. 5). inainte c1e
asamblarea ultimei petale, firul cu ledurl se aseaza in mijlocul florii, dqta care se lipegte qi ultima petala.

$$W'

W*,,',,,

s ,s
$
R

Glob
*
hlrtie rogie cu modele aurii pe ambele pdr\i,90 g/m',
60 buc.

de
1,. Se

Crlciun

s
N

20x20cm

implturire
pliaza pentru fiecare floare clte cinci petale (.vezi pag. 6). Este deosebit de important ca la plierea petalelor indoiturile si fie exacte. Se lipesc petalele pentru a forma

Diametru Cupa florii, circa 16 cm


Globul floral, circa 27 cm

florile.
se va asambla

2. Se impaturesc in rotal 12 f1ori, din care globul floral (vezt pag. 8).

in culorile iCriciunului
,s \i

$
$

*
r;l

gi

$ N
N

60 buc. hArtie roqu-inchis pe fagi verde-inchis pe dos, 70 g1m,,

Diametfu Cupa florii, circa 12 cm


Globul floral, circa 22 cm

15x15cm
perle ropii, A B mm r.; 2 buc. margele de lemn verde_ inchis, Z 8 mm
12 buc.

impiturire
1. Pentru fiecare floare e nevoie
c1e

cinci

ri

lf

Mirgea de lenn roqie, Z

1 cm

A1i de brodat rogu-inchis, lun_ gime 1 m (penffu suspendare), 20 cm (pentru ciucure), . 50 t m (pentrrr lcgrrca t.iucu. reli-ri ), 20 cm (pentru sllspen_ darea ciucurelui)

florile.

petale cu anteti (.vezi pr,rg Z). Se prind petalele unele cle altele pentrr: a fbrna

2. Se phaza in total 12 flori, din care se

asambleazi globr_rl floral (vezi pag. g).


3. Mijiocul florilor se orneazi cu .at" o peda roqic. Pe firul de sub glob sc inrsira o margea

lemn verde, una rogie qi inca una verde. face un ciucure (vezi pag. 26), dvpi care sc leagi pe firul cu nargelcl.
c1e

Se

Globulfloral se poate realiza nu cloar clin aceste cwlori spe_ cffice Craciwnwlui, ci Si din combinayii cl,e auriu Si argintiu, euentual in armonie cu cwlorile podoabelor braclului sau ale
mesei.festiue.

,i30

Trandafir
.S
$

s
!\

60 buc. hartic roz.

'0 g

10x10cm
14

s N
N

buc. margele negre de

lemn, Z 8 mm
Margea glefuiti violet,

A\6cm
Mirgea violet in formi
A1a de

x t,l cm ue ptcalura, neagri brodat

t.

Diametru Cupa florii, circa

B cm

Globul floral, circa 15 cm

impiturire
1. Se pliazi pentrll fiecarc floare clte cinci petale (vezi pag.6). Se lipesc petalele pentrll a forma f1ori1e. 2. Se realizeaza in totale 12 florl, din

care se asambleaza globul f1oral (vezi Pag 8) 3. Mijlocul florilor de orneazi cu clte o mirgea neagra de lemn. Se in;;ira pe fir o margea neagra de 1emn, margeaua glefuita vkrlet, dupa carc inca o margea neagra de lemn. Pentru ca mirgelele si nu alunece, se leagi un nod pe fir. Margeaua de sus sa fie 1a 1 cm distanla de glob. Pe capitul firuIui se leaga margeaua in formi de picltura Ia circa 3 cm de ultima mirgea neagra.
I

,l

L,,[

I#trt$f dn:ffi-ffigntftue
1.

,fi

*@

{i,*,*,
qd.Eqdr!

ql #.nf; H qtrs'f'

"H
bazi

Decoraliuni cu ,servelele
ale

2. Pictr-rri pe sticli. Motive de

Cracitln
Miqti de

J. N<>liunilc de cat

s
'H

jy "+T

ingir:irii
7.

mirgelelor
Ar]imzrle de

4.

olriecte vopsite clin sticla


8.

5.

naval
10.

6. N{igti

pictate

plug

Oui de Pagti

9. Figurine de

Paqti

Animale din

$fu5"*ry,ffi
Hry

mirgcle 11, Papier mich6 j4. Imitatii cle vitralii Tiffany 15. Decoraliuni
17 Brirtdrr cusute din

12. Broderic manuali incruciqatii

13. O

mrnti de vis

*'s

interioare

16,

Flori decorativc clin n-rirgele

margele

18.

Briuri din

margele

20. Pictura pe

sticli

21. Stelule

nirgele 19. tsijuterii din sirmir qi din rnirgele 22 Confeclionarea dc


25. Impletirea co$urilor

s***ffiW

.'9 .r *';.

.*

lumliniri
clin

23. Coronite de

Crrciun

l+. Mozaictrri

din nuiele

26, Avioane de

hartie

27 Figurine din pasti de

modelat

28. Obiecte decoratir.e

2!. Decoraliuni cu filigran in alb;i negru 30. Biiuterii din n.rargele papilkrn Critciun 31. Decoratruni intcrio:rre de anr-rosfera J2. impnchetarea crdourikrr 33. lln

birtie

auriu
38.

34. Figurine clin

hinie

Motive dc

Criciun
qi de

din Quilling - tehnica sprraliril hirtiei 39. Bilutcrii clin mirgele croSetatc 42 Ofnamente din hiirtie 1r0. Figurine $i ornamente din aluat 41. Rriilifile prieteniei mirgele tefmo-aclezive 43. Bijuterii din nirgele swarovski' '14. Vapor4e din hiirtie i;i ,11. Animale exotice clin m.irgcle 46.Zine gi flori din qnururi qi panglici de hirtie
36. Figurine

hdrtie. Modcle cle

primivari

PaSti 37 Ghirlancle

35 Cosnrmalii de bal mascat vesele din hirtie

47 Bijuterii in stil

romantic

48. Flori

origami

Prel: L2,90 lei

Editura Casa
B-dul Dccebal nr. 2 Bl. C53 ap.l2, Oradea, Romania Iel: + 40 159 464 363

Fax: + ,10 359 800 941

Email: infb@edituracff a.ro

ililillililillilil

www.edituracasa.ro

sMru*e

Effi"

MW

E1,,,Hr:;'il:

-8o.,.,,',,

*''.rr

EWEffiEffiEffi
IG -:iltllt[H .frffigrB
,,.;:., ] rrqi:i:

EiedlFcffi E ffiIfr"]' $i&{wffi[ffi -S t a HMW;ffiI , *H rffi.r d6 X&lW' * w#wifli HruW$ilFffi" iffi #Gi#offirf,a4i: ' #

=-Avioaurderdtrc

)t:

Bd.rs#'

).-il; '.d*{# nrill:l a.Ss

W $,uT,ffiE:;$ffi
,ffi

t|| "*li

i$}r