Sunteți pe pagina 1din 10

Republica Moldova

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 126a/2023

privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 92 din 27


aprilie 2023 privind declararea vacanței unui mandat de deputat în
Parlament

CHIŞINĂU

4 mai 2023
2
DECIZIE DE INADMISIBILITATE A SESIZĂRII NR. 126A/2023
PRIVIND CONTROLUL CONSTITUŢIONALITĂŢII HOTĂRÂRII PARLAMENTULUI NR.
92 DIN 27 APRILIE 2023 PRIVIND DECLARAREA VACANȚEI UNUI MANDAT DE
DEPUTAT

Curtea Constituțională, judecând în componența:

dlui Nicolae ROȘCA, Președinte,


dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Marcel Lupu, asistent judiciar,

Având în vedere sesizarea înregistrată la 2 mai 2023,


Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 4 mai 2023, în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

PROCEDURA
1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea
Constituțională la 2 mai 2023, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din
Constituție, 25 lit. g) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire
la Curtea Constituțională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției
constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995, de dna Reghina Apostolova,
dna Marina Tauber, dl Denis Ulanov, dl Vadim Fotescu și dl Petru
Jardan.
2. Autorii sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea
Hotărârii Parlamentului nr. 92 din 27 aprilie 2023 privind declararea
vacanței unui mandat de deputat în Parlament.

ÎN FAPT
3. Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 21 iunie
2017, dl Ilan Șor a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor
prevăzute de articolele 196 alin. (4) și 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal
și i-a fost aplicată pedeapsa închisorii pe un termen de șapte ani și șase
luni.
4. În cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, dl
Ilan Șor a fost ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii
Moldova.
5. Ulterior, ca urmare a examinării apelurilor formulate împotriva
sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 21 iunie 2017,
Curtea de Apel Chișinău a pronunțat, la 13 aprilie 2023, o decizie prin
care dl Ilan Șor a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor de
escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari, fiind
condamnat la pedeapsa închisorii pe un termen de 15 ani, cu executarea
pedepsei în penitenciar de tip închis.
3
DECIZIE DE INADMISIBILITATE A SESIZĂRII NR. 126A/2023
PRIVIND CONTROLUL CONSTITUŢIONALITĂŢII HOTĂRÂRII PARLAMENTULUI NR.
92 DIN 27 APRILIE 2023 PRIVIND DECLARAREA VACANȚEI UNUI MANDAT DE
DEPUTAT

6. La 27 aprilie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat


Hotărârea nr. 92 privind declararea vacanței unui mandat de deputat în
Parlament.
7. Prin această Hotărâre, Parlamentul a luat act de Decizia
(dispozitivul) Curții de Apel Chișinău din 13 aprilie 2023, pronunțată în
privința dlui Ilan Șor, deputat.
8. De asemenea, Parlamentul a constatat încetarea de drept a
mandatului dlui Ilan Șor și a declarat vacant un mandat de deputat în
Parlament, care aparține Partidului politic „Șor”.

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ

9. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 1
Statul Republica Moldova
„[…]
(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea
omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane,
dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate.”

Articolul 6
Separația şi colaborarea puterilor
„În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sunt
separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit
prevederilor Constituţiei.”

Articolul 20
Accesul liber la justiţie
„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor
judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi
interesele sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.”

Articolul 21
Prezumţia nevinovăţiei
„Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată pînă cînd
vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în
cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale.

Articolul 38
Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales
„(1) Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă
prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat.
4
DECIZIE DE INADMISIBILITATE A SESIZĂRII NR. 126A/2023
PRIVIND CONTROLUL CONSTITUŢIONALITĂŢII HOTĂRÂRII PARLAMENTULUI NR.
92 DIN 27 APRILIE 2023 PRIVIND DECLARAREA VACANȚEI UNUI MANDAT DE
DEPUTAT

(2) Cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vârsta de 18 ani,


împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcând cei puşi sub interdicţie
în modul stabilit de lege.
(3) Dreptul de a fi aleşi le este garantat cetăţenilor Republicii Moldova cu drept
de vot, în condiţiile legii.”

Articolul 63
Durata mandatului
„(1) Parlamentul este ales pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit,
prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.
[…].”

Articolul 68
Mandatul reprezentativ
„(1) În exercitarea mandatului, deputaţii sunt în serviciul poporului.
(2) Orice mandat imperativ este nul.”

Articolul 69
Mandatul deputaţilor
„(1) Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.
(2) Calitatea de deputat încetează la data întrunirii legale a Parlamentului nou
ales, în caz de demisie, de ridicare a mandatului, de incompatibilitate sau de
deces.”

Articolul 120
Caracterul obligatoriu al sentinţelor şi al altor hotărâri judecătoreşti
definitive
„Este obligatorie respectarea sentinţelor şi a altor hotărâri definitive ale
instanţelor judecătoreşti, precum şi colaborarea solicitată de acestea în timpul
procesului, al executării sentinţelor şi a altor hotărâri judecătoreşti definitive.”

10. Prevederile relevante ale Codului de procedură penală, adoptat


prin Legea nr. 122 din 14 martie 2003, sunt următoarele:

Articolul 466
Rămânerea definitivă a hotărârii
instanţei de judecată şi punerea ei în executare
„(1) Hotărârea instanţei de judecată într-o cauză penală devine executorie la
data când a rămas definitivă.
[…]
(3) Hotărârile instanţei de apel rămân definitive la data pronunţării deciziei în
apel.
[…].”
5
DECIZIE DE INADMISIBILITATE A SESIZĂRII NR. 126A/2023
PRIVIND CONTROLUL CONSTITUŢIONALITĂŢII HOTĂRÂRII PARLAMENTULUI NR.
92 DIN 27 APRILIE 2023 PRIVIND DECLARAREA VACANȚEI UNUI MANDAT DE
DEPUTAT

Articolul 467
Caracterul obligatoriu al hotărârilor judecătorești definitive şi al
ordonanțelor procurorului privind încetarea urmăririi penale
„(1) Hotărârile judecătorești definitive şi ordonanţele procurorului privind
încetarea urmăririi penale sînt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice
din ţară şi au putere executorie pe întregul teritoriu al Republicii Moldova.
[…].”

11. Prevederile relevante ale Codului electoral, adoptat prin Legea nr.
nr. 325 din 8 decembrie 2022, sunt următoarele:

Articolul 16
Restricţii privind exercitarea drepturilor electorale
„[…]
(2) Nu pot fi alese:
[…]
c) persoanele care sunt condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin
hotărâre judecătorească definitivă, precum şi persoanele care au antecedente
penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie. Organele electorale sunt
informate despre existenţa antecedentelor penale de către organele Ministerului
Afacerilor Interne şi/sau de către Autoritatea Naţională de Integritate;
[…].”

12. Prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 92 din 27 aprilie 2023


privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament sunt
următoarele:

HOTĂRÂRE
privind declararea vacanţei unui mandat de deputat în Parlament
nr. 92 din 27.04.2023
În temeiul art.69 alin.(2) şi art.120 din Constituţia Republicii Moldova, precum
şi al art.2 alin.(7) din Legea nr.39/1994 despre statutul deputatului în Parlament,
Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. – Se ia act de Decizia (dispozitivul) Curţii de Apel Chişinău din data de
13 aprilie 2023, pronunţată în privinţa deputatului în Parlament Ilan ŞOR, prin
care acesta a fost recunoscut vinovat de săvârşirea infracţiunilor prevăzute la
art.190 alin.(5) şi art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal nr.985/2002, fiind
condamnat la pedeapsa cu închisoare pe un termen de 15 (cincisprezece) ani, cu
executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.
Art.2. – Se constată încetarea de drept a mandatului de deputat în Parlament al
domnului Ilan ŞOR.
Art.3. – Se declară vacant un mandat de deputat în Parlament, care aparţine
Partidului Politic "Şor".
6
DECIZIE DE INADMISIBILITATE A SESIZĂRII NR. 126A/2023
PRIVIND CONTROLUL CONSTITUŢIONALITĂŢII HOTĂRÂRII PARLAMENTULUI NR.
92 DIN 27 APRILIE 2023 PRIVIND DECLARAREA VACANȚEI UNUI MANDAT DE
DEPUTAT

Art.4. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.


[…].”

ÎN DREPT
A. Argumentele autorilor sesizării

13. Autorii consideră că Parlamentul a adoptat Hotărârea contestată


fără a avea vreo bază legală. De asemenea, autorii consideră că
Parlamentul a aplicat în mod eronat Hotărârea Curții Constituționale nr. 2
din 20 ianuarie 2015 pentru interpretarea articolului 1 alin. (3) combinat
cu articolele 69 și 70 din Constituție, în care s-a menționat că, în cazul
condamnării pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și/sau condamnării la
închisoare (privațiune de libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă
și irevocabilă, deputatul se află în stare de ineligibilitate, fiind
incompatibil cu calitatea de deputat, mandatul acestuia încetând de drept.
De altfel, în privința dlui Ilan Șor nu a fost pronunțată vreo hotărâre
irevocabilă de condamnare, Decizia Curții de Apel Chișinău având doar
un caracter definitiv, putând fi contestată la Curtea Supremă de Justiție.
14. Potrivit autorilor, prin Decizia Curții de Apel Chișinău nu i-a fost
aplicată interdicția de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică. În
eventualitatea în care Curtea Supremă de Justiție va casa Decizia Curții
de Apel Chișinău, mandatul său nu va putea fi restabilit. În acest sens,
autorii consideră că se încalcă dreptul de acces liber la justiție și dreptul
la o cale efectivă de atac.
15. Pentru că mandatul deputatului a fost încetat înainte de termen,
până la pronunțarea unei hotărâri irevocabile, autorii sesizării susțin că se
încalcă principiul prezumției nevinovăției și dreptul de a nu fi sancționat
de două ori pentru aceeași faptă.
16. În opinia autorilor sesizării, încetarea mandatului dlui Ilan Șor.
fără o bază legală, îi încalcă dreptul de a fi ales și încalcă principiul
nulității mandatului imperativ.
17. În viziunea autorilor, decizia de condamnare a dlui Ilan Șor nu a
dobândit puterea lucrului judecat necesar pentru încetarea mandatului,
pentru că poate fi contestată cu recurs. Autorii consideră că Hotărârea
Curții Constituționale nr. 2 din 20 ianuarie 2015 este inaplicabilă în cazul
mandatului dlui Ilan Șor.
18. Potrivit autorilor, Hotărârea Parlamentului nr. 92 din 27 aprilie
2023 privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament
este contrară articolelor 1 alin. (3), 6, 20, 21, 38, 63, 68, 69 și 119 din
Constituție.
7
DECIZIE DE INADMISIBILITATE A SESIZĂRII NR. 126A/2023
PRIVIND CONTROLUL CONSTITUŢIONALITĂŢII HOTĂRÂRII PARLAMENTULUI NR.
92 DIN 27 APRILIE 2023 PRIVIND DECLARAREA VACANȚEI UNUI MANDAT DE
DEPUTAT

B. Aprecierea Curții

19. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea reține următoarele.


20. În conformitate cu articolele 25 lit. g) din Legea cu privire la
Curtea Constituțională și 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției
constituționale, deputații au prerogativa sesizării Curții Constituționale
21. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție,
controlul constituționalității hotărârilor Parlamentului, în prezenta cauză
a Hotărârii Parlamentului nr. 92 din 27 aprilie 2023 privind declararea
vacanței unui mandat de deputat în Parlament, ține de competența Curții.
Hotărârea în discuție nu a mai constituit obiectul unor sesizări la Curtea
Constituțională.
22. Curtea observă că autorii sesizării susțin, în principal, că
mandatul deputatului urmează a fi declarat vacant doar după ce hotărârea
de condamnare a rămas irevocabilă, și nu definitivă. În acest sens, autorii
consideră că Parlamentul a aplicat în mod eronat Hotărârea Curții
Constituționale nr. 2 din 20 ianuarie 2015.
23. Curtea menționează că, potrivit articolului 120 din Constituție,
respectarea sentințelor şi a altor hotărâri definitive ale instanțelor
judecătorești este obligatorie.
24. Potrivit articolului 466 alin. (1) din Codul de procedură penală
hotărârea instanței de judecată într-o cauză penală devine executorie la
data la care a rămas definitivă. Potrivit alin. (3) al articolului menționat,
hotărârile instanţei de apel rămân definitive la data pronunţării deciziei în
apel. Articolul 467 din Codul de procedură penală stabilește că hotărârile
judecătoreşti definitive şi ordonanţele procurorului privind încetarea
urmăririi penale sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice
din ţară şi au putere executorie pe întregul teritoriu al Republicii
Moldova.
25. În prezenta cauză, Curtea constată că pentru declararea de către
Parlament a vacanței unui mandat de deputat a servit decizia definitivă a
Curții de Apel, prin care dl Ilan Șor a fost recunoscut vinovat de
comiterea infracțiunilor prevăzute la articolele 190 alin. (5) și 243 alin.
(3) lit. b) din Codul penal.
26. În Hotărârea nr. 32 din 17 noiembrie 2016, Curtea a menționat că
respectarea hotărârilor judecătorești se manifestă prin obligativitatea
executării acestora. Astfel, deși în această hotărâre au fost supuse
controlului constituționalității unele prevederi ale Legii nr. 87 din 21
aprilie 2011, Curtea a conchis, cu titlu de principiu, că restrângerea
domeniului de executare a hotărârilor judecătorești definitive la cele
irevocabile este contrară prevederilor articolului 120 din Constituție (a se
vedea DCC nr. 97 din 19 decembrie 2016, § 21).
27. Totodată, Curtea a reținut că executarea, chiar și imediată, a unei
hotărâri definitive (e.g. după examinarea apelului) nu împiedică
8
DECIZIE DE INADMISIBILITATE A SESIZĂRII NR. 126A/2023
PRIVIND CONTROLUL CONSTITUŢIONALITĂŢII HOTĂRÂRII PARLAMENTULUI NR.
92 DIN 27 APRILIE 2023 PRIVIND DECLARAREA VACANȚEI UNUI MANDAT DE
DEPUTAT

formularea recursului, iar dreptul la un proces echitabil nu garantează, în


sine, dreptul la suspendarea automată a executării unei hotărâri judiciare
nefavorabile (ibidem, § 22).
28. Cu privire la invocarea de către autorii sesizării a Hotărârii Curții
Constituționale nr. 2 din 20 ianuarie 2015, Curtea subliniază că obiectul
acesteia l-a constituit, în esență, întinderea imunității parlamentare şi
posibilitatea încetării mandatului, fără consimțământul deputatului, în
cazul condamnării acestuia prin sentință definitivă, inclusiv de către o
instanţă judecătorească a unui stat străin (§ 21). Astfel, prin această
hotărâre Curtea nu a examinat caracterul definitiv sau irevocabil al
hotărârilor judecătorești și etapa de executare a acestora (ibidem, § 23).
29. De asemenea, în Hotărârea nr. 2 din 20 ianuarie 2015, Curtea a
notat că, în lipsa unor reglementări legale exprese, încălcarea condițiilor
de eligibilitate după validarea mandatului constituie, mutatis mutandis,
motiv de incompatibilitate absolută cu calitatea de deputat în Parlament,
mandatul urmând a înceta de drept, pentru motive ce derivă din condițiile
fundamentale inerente principiului constituțional al preeminenței
dreptului. Constatate sau apărute pe parcursul exercitării mandatului,
condițiile de ineligibilitate urmează a fi înțelese, mutatis mutandis, ca
fiind temeiuri de incompatibilitate cu statutul deputatului (§ 129, 131).
30. Totodată, punctul 4 din dispozitivul Hotărârii nr. 2 din 20 ianuarie
2015 stabilește că, în sensul articolelor 1 alin. (3), 38 alin. (2), 69 şi 70
alin. (2) din Constituție, persoana [...] care, în timpul mandatului, se va
afla în unul din cazurile de ineligibilitate prevăzute de Codul electoral,
este incompatibilă cu calitatea de deputat în Parlament, mandatul acesteia
încetând de drept. În acest context, unul din motivele de ineligibilitate,
potrivit articolului 16 alin. (2) lit. c) din Codul electoral, îl constituie
condamnarea la închisoare (privațiunea de libertate) prin hotărâre
judecătorească definitivă, precum şi existența antecedentelor penale
nestinse pentru infracțiuni comise cu intenție. Potrivit articolului 110 din
Codul penal, antecedentele penale reprezintă o stare juridică a persoanei,
ce apare din momentul rămânerii definitive a sentinței de condamnare,
generând consecințe de drept nefavorabile pentru condamnat până la
momentul stingerii antecedentelor penale sau reabilitării.
31. Prin urmare, Curtea nu poate da curs argumentelor autorilor
sesizării referitoare la faptul că hotărârea contestată a fost adoptată în
lipsa unei baze legale.
32. De asemenea, Curtea nu poate constata aplicabilitatea principiului
constituțional al prezumției nevinovăției, dat fiind faptul că Parlamentul
nu s-a pronunțat cu privire la vinovăția deputatului, ci doar a luat act de
Decizia (dispozitivul) Curții de Apel Chișinău din 13 aprilie 2023,
pronunțată în privința deputatului în Parlament, dl Ilan Șor, prin care
acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute la
articolele 190 alin. (5) și 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal, fiind
9
DECIZIE DE INADMISIBILITATE A SESIZĂRII NR. 126A/2023
PRIVIND CONTROLUL CONSTITUŢIONALITĂŢII HOTĂRÂRII PARLAMENTULUI NR.
92 DIN 27 APRILIE 2023 PRIVIND DECLARAREA VACANȚEI UNUI MANDAT DE
DEPUTAT

condamnat la pedeapsa cu închisoare pe un termen de 15 ani, cu


executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.
33. În același context, Curtea nu poate constata aplicabilitatea
principiului ne bis in idem, care interzice sancționarea unei persoane de
două ori pentru una și aceeași faptă. Pentru ca acest principiu să fie
incident, este necesar să se constate (i) existenţa unei decizii definitive de
achitare sau de condamnare; (ii) existenţa unui al doilea set de proceduri
intentate în privinţa reclamantului (aspect care face referire la elementul
bis); (iii) natura penală a procedurilor în discuţie; (iv) raportarea
procedurilor penale la aceeaşi infracțiune (aspect ce face referire la
elementul idem) presupusă a fi comisă de către reclamant (a se vedea
Boman v. Finlanda, 17 februarie 2015, §§ 22-44) (DCC nr.122 din 3
august 2021, § 22). Încetarea de drept a mandatului ca urmare a
constatării unei stări de incompatibilitate cu calitatea de deputat nu poate
fi catalogată ca o procedură penală. În astfel de cazuri, încetarea
mandatului nu urmărește un scop punitiv. Rațiunea acestei măsuri constă
în faptul de a nu permite menținerea în funcție a unor persoane ce nu
satisfac condiţiile de eligibilitate, contrar principiilor statului de drept şi
ale democrației parlamentare (a se vedea HCC nr. 2 din 20 ianuarie 2015,
§ 136). În principiu, ineligibilitatea sau pierderea unei funcții elective nu
intra în domeniul de aplicare al articolelor 6 și 7 (sub aspect penal) din
Convenția Europeană. Pierderea unui mandat de deputat implică
consecințe de ordin politic, însă acestea sunt insuficiente pentru ca
măsura să fie calificată drept pedeapsă penală (a se vedea Galan v. Italia
(dec.) 18 mai 2021, §§ 82, 96). În cauza Paksas v. Lituania [MC], 6
ianuarie 2011, §§ 65-68, Curtea a considerat că procedura de destituire
inițiată împotriva Președintelui statului pentru o încălcare gravă a
Constituției sau o încălcare a jurământului de Președinte, care a
determinat încetarea mandatului și neeligibilitatea acestuia, nu intră în
sfera „penală”, în sensul articolelor 6 și 7 din Convenție și 4 din
Protocolul nr. 7 la Convenție.
34. Referitor la pretinsa încălcare a dreptului de a fi ales, Curtea
Europeană a notat, într-o cauză care viza pierderea unui mandat ca
urmare a unei condamnări pentru infracțiuni de corupție, că măsura nu
urmărea scopul să agraveze consecințele condamnării, ci să protejeze
autoritatea în care a fost ales candidatul. Era rezonabil ca Parlamentul să
fie împuternicit, în vederea menținerii ordinii democratice, să-i excludă
din rândul său pe membrii care, prin conduita lor criminală, nu
corespundeau condiției respectării principiului legalității. În luarea
măsurilor pentru restabilirea încrederii electoratului în instituțiile publice,
un stat ar trebui să dispună de o marjă largă de apreciere. De asemenea,
Curtea Europeană a identificat un consens european larg cu privire la
încetarea mandatelor de deputat înainte de termen în cazul condamnării
acestora (a se vedea Galan v. Italia (dec.), 18 mai 2021, §§ 121, 129).
10
DECIZIE DE INADMISIBILITATE A SESIZĂRII NR. 126A/2023
PRIVIND CONTROLUL CONSTITUŢIONALITĂŢII HOTĂRÂRII PARLAMENTULUI NR.
92 DIN 27 APRILIE 2023 PRIVIND DECLARAREA VACANȚEI UNUI MANDAT DE
DEPUTAT

35. Având în vedere cele menționate, Curtea constată că sesizarea


este nefondată şi, prin urmare, este inadmisibilă.

Pe baza articolelor 135 alin. (1) lit. a), 140 alin. (2) din Constituție, 26
alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64
din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea depusă de dna Reghina


Apostolova, dna Marina Tauber, dl Denis Ulanov, dl Vadim Fotescu și dl
Petru Jardan, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, referitoare la
verificarea constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 92 din 27
aprilie 2023 privind declararea vacanței unui mandat de deputat în
Parlament.
2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Preşedinte Nicolae ROȘCA

Chișinău, 4 mai 2023


DCC nr. 57
Dosarul nr. 126a/2023

S-ar putea să vă placă și