Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr.____
din _______________2023

Cu privire la aprobarea Programului activităților


de reintegrare a ţării pentru anul 2023
-----------------------------------------------------------------------

În temeiul art.3 lit. a) din Legea bugetului de stat pentru anul 2023
nr.359/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.435-437, art. 807),
cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Programul activităților de reintegrare a ţării pentru anul 2023 (se


anexează).

2. Ministerul Finanţelor va finanţa cheltuielile pentru activităţile de


reintegrare a ţării pentru anul 2023, în baza documentelor de plată prezentate către
trezoreriile regionale de beneficiarii mijloacelor financiare.

3. Beneficiarii alocațiilor prevăzuți în Programul activităților de reintegrare a


ţării pentru anul 2023 vor întreprinde următoarele acțiuni:
1) vor realiza activitățile incluse în Program până la sfârșitul trimestrului IV
al anului;
2) vor prezenta Cancelariei de Stat (Biroului politici de reintegrare), până la
data de 15 ianuarie 2024, rapoartele anuale privind utilizarea alocațiilor pentru
realizarea activităților incluse în Program.

4. Cancelaria de Stat (Biroul politici de reintegrare), până la data de 1 martie


2024, va prezenta Ministerului Finanțelor raportul totalizator privind realizarea
Programului sus-numit.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al


Republicii Moldova.

Prim-ministru DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor Veronica Sirețeanu


Ministrul apărării Anatolie Nosatîi
Ministrul educației și cercetării Anatolie Topală
Aprobat
prin Hotărârea Guvernului
nr.____ / 2023

PROGRAMUL
activităților de reintegrare a ţării pentru anul 2023

Nr. Denumirea activităţilor Beneficiarii alocaţiilor Costul,


crt. mii lei

1. 2. 3. 4.
1. Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor din sistemul educaţional
1. Dotarea cu mobilier și echipamente culturale a Primăria Onițcani 220.0
Grădiniței de copii „Andrieș” din satul Onițcani,
raionul Criuleni
2. Renovarea rețelelor electrice interne din cadrul Ministerul Educației și 580.0
Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Dubăsari Cercetării
3. Acordarea unui ajutor material unic în valoare de 100 Ministerul Educației și 800.0
mii lei pentru dotarea Liceului Teoretic ,,Lucian Cercetării
Blaga" din Tiraspol, Liceului Teoretic ,,Alexandru cel
Bun" din Bender, Liceului Teoretic ,,Ștefan cel Mare
și Sfînt" din Grigoriopol, Liceului Teoretic ,,Evrica"
din Rîbnița, Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu" din
Dubăsari, Școlii de tip internat pentru copii rămași fără
ocrotirea părintească din Bender, Gimnaziului Roghi
din Dubăsari și a Gimnaziului ,,Constantin Sucitu" din
Corjova, raionul Dubăsari
4. Renovarea cantinei școlare din cadrul Liceului Consiliul raional Dubăsari 1150.0
Teoretic Doroțcaia, raionul Dubăsari
5. Reparația capitală a blocului alimentar din cadrul Consiliul raional Căușeni 545.0
Gimnaziului „Ioan Vodă” din satul Hagimus,
raionul Căușeni
6. Termoizolarea pereților Grădiniței de copii Primăria Bălăbănești 590.0
„Izvoraș” din satul Bălăbănești, raionul Criuleni
7. Renovarea blocului alimentar din cadrul Liceului Consiliul raional Dubăsari 740.0
Teoretic „Ion Creangă” din comuna Coșnița,
raionul Dubăsari
8. Reparația sălii festive/sport din cadrul Grădiniței Primăria Ustia 385.0
de copii „Andrieș” din satul Ustia, raionul
Dubăsari
9. Reparația acoperișului blocului alimentar al Consiliul raional Rezina 990.0
Instituției Publice Gimnaziul Horodiște, raionul
Rezina
10. Reabilitarea terenului de sport al Instituției Consiliul raional Anenii 600.0
Publice Gimnaziul Telița, raionul Anenii Noi Noi
11. Reparația acoperișului de la Grădinița de copii Primăria Răculești 900.0
„Izvoraș” din comuna Răculești, raionul Criuleni
Total pe compartiment: 7500.0

2. Reparaţia, fie dotarea edificiilor administrative, instituțiilor de cultură, sport


și medico-sanitare
12. Reparația încăperilor din cadrul Oficiului 830.0
Consiliul raional Dubăsari
Medicilor de Familie Ustia, raionul Dubăsari
13. Schimbarea cazanelor de încălzire din cadrul 130.0
Instituției Medico-Sanitare Publice, Centrul de Consiliul raional Căușeni
Sănătate Copanca, raionul Căușeni
14. Reparația capitală a acoperișului Oficiului 570.0
Consiliul raional Florești
Medicilor de Familie Năpadova, raionul Florești
15. Renovarea sistemului de încălzire din cadrul 199.0
Consiliul raional
Instituției Medico-Sanitare Publice, Centrul de
Șoldănești
Sănătate Vadul Rașcov , raionul Șoldănești
16. Termoizolarea clădirii Oficiului Medicilor de 560.0
Primăria Delacău
Familie din satul Delacău, raionul Anenii Noi
17. Reparația Casei de Cultură din satul Răscăieți, 745.0
Primăria Răscăieți
raionul Ștefan Vodă
18. Instalarea sistemului de încălzire prin 277.0
convectoare în sala mare a Casei de Cultură din Primăria Cocieri
satul Cocieri, raionul Dubăsari
Total pe compartiment: 3311.0

3. Amenajarea zonelor de agrement și altor spații publice

Instalarea turnului de apă în satul Gura Bîcului,


19. raionul Anenii Noi Primăria Gura-Bîcului 604.0
Amenajarea terenului de joacă și agrement în
20. satul Molovata, raionul Dubăsari 314.0
Primăria Molovata
Forarea sondei arteziene în satul Vadul Rașcov,
21. raionul Șoldănești 290.0
Primăria Vadul Rașcov
Construcția Unității de Salvatori și Pompieri
22. Holercani, raionul Dubăsari Inspectoratul General 1500.0
pentru Situații de Urgență
Instalarea sistemului mecanic de ventilare a
23. blocului de regim nr. 1 din cadrul Penitenciarului 349.0
Administrația Națională a
nr. 12 -Bender
Penitenciarelor

Instalarea sistemului de tratare a apei potabile la


24. Administrația Națională a 432.0
Penitenciarul nr.8-Bender
Penitenciarelor
Reabilitarea sistemului termic la Punctul medical
25. din cadrul Batalionului 1 infanterie independent 400.0
al Forțelor de menținere a Păcii amplasat în
Ministerul Apărării
comuna Cocieri, raionul Dubăsari

Total pe compartiment: 3889.0

4. Alte activităţi

26. Acordarea suportului financiar pentru asigurarea 300.0


activităţii delegației Republicii Moldova în Ministerul Apărării
Comisia Unificată de Control.

Total pe compartiment: 300.0

TOTAL: 15 000,0
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea
_______________Programului activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2023__________________
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului_____________
Biroul politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite_______
Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului prevede aprobarea Programului activităţilor de reintegrare
a ţării pentru anul 2023. Programul îşi propune drept scop finanţarea unor proiecte de interes
comunitar în localităţile din Zona de Securitate, care au menirea să contribuie la promovarea
respectării drepturilor fundamentale ale omului, sprijinirea activităţii instituţiilor amplasate în Zona
de Securitate, modernizarea infrastructurii, eficientizarea serviciilor publice, ocrotirea sănătăţii,
dezvoltarea patrimoniului cultural/ arhitectural/ artistic, educaţie şi sport, precum şi alte acţiuni ce
contribuie la realizarea obiectivului guvernamental de reintegrare a ţării. Procedura de elaborare a
Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2023 s-a desfăşurat în mod transparent şi s-a
efectuat în corespundere cu mecanismul stabilit de Regulamentul cu privire la modul de selectare şi
evidenţă a proiectelor în cadrul Programului activităţilor de reintegrare a ţării, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 131/2014. Anunţul de lansare a concursului privind colectarea propunerilor de proiecte
pentru anul 2023 a fost public şi plasat pe https://gov.md/ro/content/anunt-privind-lansarea-
concursului-de-colectare-propunerilor-de-proiecte-ce-urmeaza-fi. Etapa de depunere a proiectelor a
avut loc în perioada 10 ianuarie-24 februarie 2023. Proiectele incluse în acest Program au fost selectate
de o comisie, a cărei componenţă nominală a fost aprobată prin Dispoziţia Guvernului nr.l9-d/2023.
Comisia a fost formată din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Ministerului Infrastructurii şi
Dezvoltării Regionale, Ministerului Justiţiei, Cancelariei de Stat şi Centrului Naţional Anticorupţie.
In acest an la concurs au fost înscrise 114 propuneri de proiecte cu un buget total de 81.8 mln. lei.
Comisia de selectare a evaluat propunerile de proiecte depuse de autorităţile publice centrale şi locale,
prin prisma criteriilor de eligibilitate stabilite în Regulamentul prenotat şi a recomandat pentru
finanţare o listă de 26 de proiecte. Valoarea totală a proiectelor selectate se încadrează în suma de 15
milioane de lei, alocată în acest scop din bugetul de stat pentru anul 2023.

Prezentul proiect de hotărâre este elaborat în conformitate cu art.3 lit. a) din Legea bugetului de stat
pentru anul 2023 nr.359/ 2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.435-437, art. 807)
şi pct. 19 al Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/2014, potrivit cărora lista
propunerilor de proiecte selectate de Comisie şi repartizarea pe beneficiari ai alocaţiilor bugetare
prevăzute pentru activităţile de reintegrare a ţării se aprobă de Guvern.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea


legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene______________________________________
Proiectul de hotărâre nu are drept scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii
Europene. ___________
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi____________________
Proiectul Programului activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2023 cuprinde 26 de proiecte
pentru dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor medico-sanitare, celor din sistemul educaţional, din
domeniul culturii şi sportului, precum şi alte activităţi conexe realizării obiectivului guvernamental de
reintegrare a ţării. Conform prezentului proiect de hotărâre, Ministerul Finanţelor va finanţa
cheltuielile pentru activităţile de reintegrare în baza documentelor de plată pe care beneficiarii
mijloacelor financiare le vor prezenta către trezoreriile regionale. Totodată, autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale care vor beneficia de mijloace financiare prin acest Program au obligaţia de
a le valorifica conform destinaţiei până la încheierea exerciţiului bugetar din anul 2023 (trimestrul IV
2023) şi de a prezenta către Cancelaria de Stat (Biroul politici de reintegrare), până la data de 15
ianuarie a anului următor, rapoartele anuale privind utilizarea mijloacelor alocate prin Programul
aprobat, iar Cancelaria de Stat (Biroul politici de reintegrare), la rândul său va prezenta Ministerului
Finanţelor Raportul totalizator privind executarea Programului menţionat, până la data de 01 martie a
anului următor.
Se propune ca Hotărârea Guvernului să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova dat fiind faptul că, termenul-limită de implementare a proiectelor constituie finele
anului 2023.
5. Fundamentarea economico-financiară______________________________________________
Mijloacele financiare în sumă de 15.000,0 mii lei pentru finanţarea activităţilor de reintegrare a ţării
sunt prevăzute la art.3 lit. a) din Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359/ 2022 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.435-437, art. 807).___________________
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare_____ .____________________
Proiectul va pune în aplicare prevederile art.3 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.359/
2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.435-437, art. 807) şi pct. 19 al
Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/2014. Urmare a aprobării proiectului de
hotărâre, nu va fi necesară amendarea altor acte normative ale Guvernului.__________
7. Avizarea şi consultarea publica a proiectului________________________________________
In scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional,
proiectul a fost propus spre consultare publică, fiind plasat pe pagina web www.particip.gov.md. în
cadrul consultării publice, nu au fost recepţionate careva recomandări.
în conformitate cu Legea nr. 100/2017 privind actele normative şi Regulamentul Guvernului, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.610/2018, proiectul a fost expediat spre avizare şi expertizare
autorităţilor şi instituţiilor interesate, propunerile cărora au fost luate în considerare la definitivarea
acestuia, fiind reflectate în sinteza obiecţiilor şi recomandărilor.________________________________
8. Constatările expertizei anticorupţie________________________________________________
Potrivit avizului Centrului Naţional Anticorupţie, proiectul reprezintă un document de politici în
sensul Hotărârii Guvernului nr.386/2020 şi nu se supune expertizei anticorupţie în conformitate cu
art.28 alin.(2) lit.a) din Legea integrităţii nr.82/2017.__________________________________ _____
9. Constatările expertizei de compatibilitate___________________________________________
Proiectul nu a fost supus expertizei de compatibilitate din motiv că nu există acte normative
comunitare care să reglementeze obiectul Hotărârii Guvernului._______________________
10. Constatările expertizei juridice _______________________________________ _________
în conformitate cu Legea nr. 100/2017 privind actele normative şi Regulamentul Guvernului, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.610/2018, proiectul a fost prezentat pentru expertizare juridică de către
Ministerul Justiţiei, rezultatul fiind reflectate în sinteza obiecţiilor şi recomandărilor._______
11. Constatările altor expertize______________________________________________________
Proiectul de hotărâre nu necesită a fi supus altor expertize._____________________________________

Viceprim-ministru pentru reintegrare SEREBRIAN

S-ar putea să vă placă și