Sunteți pe pagina 1din 63

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2023
Chișinău

Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului


de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză
pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului
„Politici de dezvoltare întru redresarea economică”
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 3 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului


public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2014, nr. 397-399, art. 704), cu modificările ulterioare,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de proiectul Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii


Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea
Proiectului „Politici de dezvoltare întru redresarea economică”.

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Acordului de împrumut dintre


Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare
Internațională pentru realizarea Proiectului „Politici de dezvoltare întru redresarea
economică”.

3. Pentru negocierea proiectului Acordului de împrumut dintre Guvernul


Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru
realizarea Proiectului „Politici de dezvoltare întru redresarea economică”, se
desemnează şi se împuterniceşte delegaţia oficială în următoarea componenţă:

Gumene Ion – secretar de stat al Ministerului Finanțelor,


conducător al delegației
Matveeva Elena – șef al Direcției datorii publice, Ministerul
Finanțelor

C:\Users\User\Desktop\277-12899-redactat-ro.docx
2

Chistol Eugeniu – șef al Secției relații economice externe și


integrare europeană, Ministerul Dezvoltării
Economice și Digitalizării
Cazacu Andrei – șef al Secției coordonarea asistenței externe,
Ministerul Sănătății
Leșan Cristina – consultant principal în Secția coordonarea
asistenței externe, Ministerul Sănătății
Mardari Jaclin – consultant principal în Direcția relații
internaționale, Ministerul Justiției
Savin Daniel – director al Departamentului piețe financiare,
Banca Națională a Moldovei.

4. Conducătorul delegației de negociatori, domnul Ion Gumene, se


împuternicește pentru semnarea procesului-verbal al negocierilor și a altor
documente relevante negocierilor în cauză.

5. În cazul eliberării din funcția deținută a unuia sau a mai multor membri
ai delegației oficiale, atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele
nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea altei hotărâri a Guvernului.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor Veronica Sirețeanu

C:\Users\User\Desktop\277-12899-redactat-ro.docx
Notă de argumentare
privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Guvernul
Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru
realizarea Proiectului „Politici de dezvoltare întru redresarea economică”.

A. Descrierea Acordului
Informații generale
La data de 26 iulie 2022, Ministerul Finanțelor a înaintat către Agenția Japoneză pentru
Cooperare Internațională (JICA) o solicitare de suport financiar în vederea finanțării deficitului
bugetului de stat. Drept urmare, Guvernul Japoniei și-a arătat disponibilitatea de a finanța
Guvernul Republicii Moldova în implementarea politicilor de redresare economică.
Acordul de împrumut este un contract bilateral.
Acordul în cauză este constituit din 3 articole și cinci anexe, care conține clauze privind
suma și scopul împrumutului, procedura de debursare, condițiile financiare etc.
Informații privind conținutul acordului:
Acordul de împrumut ce urmează a fi încheiat cu Agenția Japoneză pentru Cooperare
Internațională prevede contractarea unui împrumut în sumă de 13,5 mlrd yeni japonezi, în vederea
implementării politicilor de dezvoltare întru redresarea economică a Republicii Moldova.
Prezentul Acord nu amendează, nu implementează şi nici nu substituie vreun Acord
existent. Acordul urmează să fie întocmit pe o perioadă de 40 de ani (10 ani – perioada de grație
și 30 de ani – perioada de rambursare).

B. Analiza de impact
Informații generale:
Obiectivul finanțării este de a sprijini reformele politice și instituționale ale Republicii
Moldova prin atenuarea impactului războiului din Ucraina asupra refugiaților și gospodăriilor,
construirea rezilienței și creșterea competitivității pentru a reduce vulnerabilitățile la șocuri
viitoare, contribuind astfel la promovarea stabilizării economice și eforturile de dezvoltare ale
Republicii Moldova. Acest Acord prevede cofinanțarea Programului Băncii Mondiale „Răspuns
de Urgență Moldova, Reziliență și Competitivitate – DPO 2”.
Totodată, ce ține de condiționalitățile oferirii împrumutului, sunt prevăzute 10 acțiuni
prioritare, dintre care 8 acțiuni prioritare aferente Programului Băncii Mondiale „Răspuns de
Urgență Moldova, Reziliență și Competitivitate – DPO 2” și alte 2 acțiuni prioritare suplimentare
ale JICA (nr.9 și nr.10) care au drept scop îmbunătățirea sistemului medical al Republicii Moldova,
precum și promovarea întreprinderilor mici și mijlocii. Acestea sunt legate de cooperarea
anterioară și în curs a JICA cu Republica Moldova, în strânsă consultare cu ministerele de resort,
adică Ministerul Sănătății și Ministerul Economiei/I.P. ODA.
Aspectul politic, cultural și social: Acordul nu contravine politicii interne și externe
promovate de Republica Moldova. Acordul menționat va aduce efecte directe și indirecte pozitive
asupra relațiilor bilaterale și multilaterale cu toate statele lumii și organizațiile internaționale prin
creșterea credibilității în raport cu partenerii de dezvoltare și donatorii.
Aspectul economic și de mediu: Proiectul Acordului nu conține prevederi care ar avea
repercusiuni negative asupra economiei și mediului Republicii Moldova. Acest Acord are drept
scop susținerea bugetului de stat prin finanțarea politicilor de dezvoltare întru redresarea
economică a Republicii Moldova, în special se propune sporirea sistemului medical și cel al
afacerilor.
Aspectul normativ: Proiectul Acordului menţionat este compatibil cu prevederile
Constituţiei Republicii Moldova, Carta ONU, alte tratate internaţionale în vigoare angajamente
asumate de ţara noastră pe plan internaţional sau regional, precum cu legislația UE. Încheierea
Acordului prevede elaborarea unor planuri de acțiuni și strategii de management în domeniul
sănătății și cel al afacerilor întru dezvoltarea acestora.
Acordul respectiv urmează a fi ratificat de către Parlament.
Aspectul instituțional şi organizatoric: În vederea realizării prevederilor prezentului
Acord, nu este necesară înființarea structurilor noi sau modificarea celor existente.
Aspectul financiar: Acordul prevede contractarea unui împrumut în sumă totală de
13.500,0 mil. Yeni japonezi pentru o perioadă de patruzeci (40) de ani, inclusiv perioade de grație
de zece (10) ani, la rata dobânzii – rata de referință Tokyo Term Risk Free Rate (TORF) pentru 6
luni plus marja de 1,3 p.p. anual, comisionul unic constituie 0,1% calculat din suma împrumutului.
Totodată, împrumutul va fi pus la dispoziție pentru a putea fi debursat timp de doi (2) ani de la
data semnării Acordului.
Aspectul temporar: Acordul prevede finanțarea cheltuielilor bugetare viitoare sau
executate de la data de 01 ianuarie 2023. Totodată, la solicitarea partenerului japonez, Guvernul
Republicii Moldova trebuie să furnizeze informația și datele referitoare la utilizarea surselor din
Împrumut și progresul implementării Programului. Cele două Guverne trebuie să se consulte
asupra oricărei probleme ce intervine în implementarea Acordului. Ulterior finisării Acordului,
Republica Moldova nu deține careva eventuale obligații față de Guvernul Japoniei.

C. Mandatul pentru negocieri


În vederea negocierii Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și
Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului „Politici de
dezvoltare întru redresarea economică” va fi împuternicită delegația oficială în baza Hotărârii
Guvernului.
Procesul Verbal al negocierilor va fi semnat în limba engleză, de către șefii delegației din
ambele părți. Pentru semnarea Procesului-verbal al negocierilor şi a altor documente relevante
negocierilor în cauză, se împuternicește domnul Ion Gumene, Secretar de stat, Ministerul
Finanțelorului.
Din Delegația oficială a Republicii Moldova vor face parte reprezentanții Ministerului
Justiției, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerului Finanțelor, Ministerului
Sănătății, Băncii Naționale a Moldovei.
D. Procedura negocierilor
Negocierile asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii
Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului
„Politici de dezvoltare întru redresarea economică” vor fi purtate de către delegația oficială de
negociatori condusă de Secretarul de stat, Ministerul Finanțelor, dnul Ion Gumene.
Negocierile vor avea loc în limba engleză.
Acordul invocat mai sus, va intra în vigoare după ratificarea de către Parlamentul
Republicii Moldova, urmând să intre în efectivitatea din momentul îndeplinirii tuturor condițiilor
specificate în Acordul de finanțare.
Reieșind din cele expuse, se propune spre examinare proiectul Hotărârii de Guvern cu
privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Guvernul
Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea
Proiectului „Politici de dezvoltare întru redresarea economică”.

Ministru Veronica SIREȚEANU


Sinteza
propunerilor şi obiecţiilor expuse de către părţile interesate cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării proiectului Acordului de
împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului „Politici de
dezvoltare întru redresarea economică”

Organul, care
a înaintat Conținutul Opinia Ministerului
propuneri sau Propunerilor și Obiecțiilor Finanțelor
obiecții
1. Ministerul Lipsa obiecții și propuneri. Se acceptă.
Afacerilor Externe
și Integrării În continuare, se precizează că, în corespundere cu art. 50, alin. 4 al Legii nr. 100/2017 cu Se acceptă.
Europene privire la actele normative, hotărârile de Guvern se contrasemnează de miniștrii care au
obligația punerii acestora în aplicare. Prin urmare, actul normativ din set urmează a fi
contrasemnat doar de către Ministrul Finanțelor.

Obligativitatea participării reprezentantului MAEIE la negocieri intervine doar în cazul Se acceptă.


negocierii unui tratat internațional interstatal și/sau interguvernamental, aspect inaplicabil
speței date.

2. Ministerul Lipsa obiecții și propuneri. Se acceptă.


Dezvoltării
Economice și Se desemnează dl Eugeniu CHISTOL, Șef Secție relații economice externe și integrare Se acceptă.
Digitalizării europeană, pentru a fi inclus în delegația oficială de negociere a Acordului respectiv.

3. Banca Națională Se desemnează dl Daniel SAVIN, Director al Departamentului Piețe Financiare, în calitate de Se acceptă.
a Moldovei membru al delegației oficiale pentru negocirea proiectului Acordului de împrumut dintre
Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională.
3.1. În măsura în care destinația împrumutului contractat conform Acordului respectiv este Se acceptă.
de a acoperi cheltuielile bugetare efectuate sau care urmează a fi efectuate (reieșind din
prevederile art. I secțiunea 2 para. (1) din proiectul Acordului), recomandăm a se evalua
suplimentar legalitatea mecanismului propus de debursare a împrumutului (care pare să
implice debursarea inițială a împrumutului de către JICA la contul de împrumut al
Împrumutatului deschis la banca plătitoare din Japonia (MUFG Bank) și ulterior transferul
împrumutului la contul deschis la BNM) din perspectiva prevederilor art. 27 alin. (1) din
Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de
stat, care dispune: „Împrumuturile de stat externe contractate, în numele Republicii Moldova,
de Guvern pentru susținerea bugetului de stat sunt debursate la conturile Ministerului
Finanțelor, deschise la Banca Națională a Moldovei.”.

3.2. La secțiunea 2 para. (2), propunem substituirea sintagmei „deposit account” cu sintagma Se acceptă.
„current account”, or, în contextul transferului de împrumuturi externe, BNM nu deschide în În cadrul negocierilor cu
numele Ministerului Finanțelor conturi de depozit. reprezentanții JICA urmează a fi
3.3. Cu privire la art. III, secțiunea 4 para. (5), care instituie angajamente de auditare a discutate propunerile BNM.
contului „Foreign Currency Deposit Account” la cererea JICA și de prezentare a informațiilor
din acest cont către JICA, înțelegem că auditul nu se va realiza asupra contului deschis la
BNM, având în vedere mecanismul de debursare previzionat în anexa nr. 5 la proiectul
Acordului. Totuși, dacă se preconizează ca “Foreign Currency Deposit Account” să fie
deschis la BNM, menționăm că auditul și trasabilitatea în conturile deschise la BNM poate fi
asigurată la conturile valutare deschise pe proiecte, însă pentru contul în Lei moldovenești
BNM nu va putea asigura informații pentru efectuarea auditului, considerând că la BNM este
deschis un singur cont CUT, iar evidența detaliată pe conturile trezoreriale ce compun CUT
este disponibilă doar la Trezorerie.
3.4. Referitor la termenii “Loan Account” și “Foreign Currency Deposit Account”, semnalăm
că din prevederile proiectului Acordului (inclusive din dispozițiile anexei nr. 5) nu se poate
determina clar și fără echivoc, dacă acești termini se referă la unul și același cont sau se referă
la conturi diferite, or, în măsura în care se utilizează termini diferiți, considerăm justificat a
se prezuma că se au în vedere conturi diferite. În cazul în care prin termenii respective se are
2
în vedere unul și același cont, care se va deschide la banca plătitoare, pentru a evita confuzii
și interpretarea neuniformă a prevederilor Acordului, propunem utilizarea unui singur termen
pentru definirea contului la care se va debursa împrumutul: fie “Loan Account”, fie “Foreign
Currency Deposit Account”. În cazul în care termenii respectivi se referă la conturi diferite,
recomandăm a se stabili cu precizie și claritate (ținînd cont de propunerile expuse la pct. II
sbp. 5 din prezentul aviz) cerințele pentru fiecare cont în parte (valuta contului, autoritatea
care trebuie să deschidă contul, entitatea la care urmează a fi deschis contul, alte cerințe
aferente deschiderii și gestionării contului în contextul administrării împrumutului), precum
și interacțiunea dintre conturile respective în cadrul administrării împrumutului.
3.5. Reieșind din atribuțiile stabilite de Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a
Moldovei, menționăm că BNM nu are competența de a deschide conturi în numele terților,
inclusiv în numele Guvernului, și nici competența de a stabili raporturi contractuale cu banca
plătitoare (nu încheie acorduri sau aranjamente bancare), ci doar prestează servicii SWIFT în
cadrul procedurii de debursare a împrumutului.
3.6. Totodată, BNM, în calitate de agent al statului, nu confirm de sine stătător aranjamentele
pentru tranzacțiile cu fonduri după debursarea acestora în contul de împrumut, această acțiune
urmând să fie efectuată în baza instrucțiunilor Împrumutatului, adică ale Ministerului
Finanțelor al R. Moldova.
3.7. Avînd în vedere cele menționate supra, la Anexa nr. 5 (Schedule no. 5 Disbursement
Procedure) propunem următoarele modificări:
a) la Secțiunea 2 para. (1), textul “which shall be opened” se va substitui cu textul “which
shall be opened on behalf of the Borrower”, iar propoziía “All disbursement made by JICA
under this Section 2. (1) shall be received by the Agent Bank on behalf of the Borrower” se
va substitui cu propoziția “All confirmations related to all disbursement made by JICA under
this Section 2. (1) shall be received by the Agent Bank on behalf of the Borrower.”
b) la Secțiunea 2 para. (3), termenul “immediately” urmează a fi revăzut, cu precizarea
perioadei de timp vizate, la stabilirea căreia urmează a se ține cont de diferența de fus orar și
termenii necesari pentru a încheia tranzacția de conversiune.
c) Secțiunea 3 va avea următorul cuprins:
“Section 3. Banking Arrangement
3
(1) The Borrower will take any action or enter into any arrangement or agreement with
the Paying Bank, including, but not limited to, the following required or permitted
under this Disbursement Procedure:
(a) open the Loan Account with the Paying Bank; and
(b) confirm necessary arrangements for transaction of funds after the proceeds of the Loan is
credited to the Loan Account.
(2) The Borrower shall designate the Agent Bank as its agent for the communication purposes
with the Paying bank, on behalf of the Borrower, including the following required or
permitted under this Disbursement Procedure:
(a) informs the Borrower, upon receipt from the Paying Bank confirmation, on all
disbursements made by JICA under the Section 2. (1);
(b) transfers, on behalf of the Borrower, instructions related to conversion of the Japanese yen
amount of the Loan under this Agreement into Moldova Leu;
(c) credit the Moldova Leu equivalent of disbursed loan amounts into the Borrower account
as stipulated in Section 2 (2) of Article I.”.
d) în Forma cererii de debursare (Form JICA RFD (P), Request for Disbursement), textul „the
Loan Account of the National Bank of Moldova” se va substitui cu textul „Loan Account of
the Borrower”.

3.8. Propunem de a examina necesitatea asigurării concordanței dintre versiunea în limba Se acceptă.
engleză și cea în limba română a proiectului Acordului. Varianta în română a fost ajustată

3.9. Totodată, pentru implementarea favorabilă a politicii monetare pe termen mediu (luând
în considerare excesul structural de lichiditate format în sectorul bancar) și pentru
consolidarea durabilității bugetar-fiscale prin minimizarea expunerii majore a portofoliului
datoriei de stat la riscul valutar, riscul ratei dobânzii și riscul de refinanțare și neadmiterea
supra-îndatorării Guvernului R. Moldova, dar și în scopul asigurării stabilității
macroeconomice, BNM propune intensificarea măsurilor de către Ministerul Finanțelor al R.
Moldova de atragere a lichidităților excesive din piața internă a R. Moldova.

4
4. Ministerul Cu referire la Acord, în redacția limbii române se va asigura scrierea inițialelor termenilor cu Se acceptă.
Justiției majusculă potrivit redacției în limba engleză. Varianta în română a fost ajustată

Totodată, în situația în care Termenii și condițiile generale pentru împrumuturile japoneze de Se acceptă.
AOD din aprilie 2021 urmează să fie parte ale Acordului, acest lucru se va menționa expres În cadrul negocierilor cu
în conținutul tratatului. În caz contrar, vor fi inserate în textul Acordului prevederile cu privire reprezentanții JICA urmează a fi
la soluționarea diferendelor, intrarea în vigoare, suspendarea și denunțarea Acordului. Cu discutate propunerile BNM.
privire la art. III, secțiunea 1 alin. (5) lit. (z), este necesar a fi avute în vedere dispozițiile art.
943 din Codul civil al Republicii Moldova în vederea prevenirii situațiilor ce implică
stabilirea dobânzii la dobândă.
Totodată, potrivit art. 30 alin. (4) al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative se va Se acceptă.
ține cont de necesitatea semnării notei informative de către conducătorul sau adjunctul
autorității responsabile de elaborarea proiectului de act normativ. Inclusiv, setul de materiale
se va completa cu proiectul hotărârii de Guvern în redacția limbii ruse
6. Ministerul Lipsa obiecții și propuneri. Se acceptă.
Sănătății
Se desemnează dl Andrei Cazacu, Șef Secția Coordonarea Asistenței Externe, Ministerul Se acceptă.
Sănătății și dna Cristina Leșan, consultant principal, Secția Coordonarea Asistenței Externe,
Ministerul Sănătății, pentru a fi incluși în delegația oficială de negociere a Acordului
respectiv.

7. Comisia politică Comisia politică externă și integrare europeană a examinat proiectul Acordului de împrumut Se acceptă
externă și dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională
integrare pentru realizarea Proiectului ,,Politici de dezvoltare întru redresarea economică”, și se
europeană a pronunță în favoarea inițierii negocierilor asupra acestuia.
Parlamentului

Ministru Veronica SIREȚEANU

5
MINISTERUL JUSTIŢIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

MD - 2012, mun. Chişinău,


str. 31 August 1989, nr. 82
tel.: +373 22 20 14 24
web: www.justice.gov.md,
e-mail: secretariat@justice.gov.md

08/3635 din 02.05.2023


Ref. nr. 277/MF/2023
Ministerul Finanțelor

Prin prezenta, Ministerul Justiției a luat act de proiectul Acordului de împrumut dintre Guvernul
Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea
Proiectului „Politici de dezvoltare întru redresarea economică” (în continuare – Acord) și, în
limitele competențelor funcționale, comunică următoarele.

Cu referire la Acord, în redacția limbii române se va asigura scrierea inițialelor termenilor cu


majusculă potrivit redacției în limba engleză. Totodată, în situația în care Termenii și condițiile
generale pentru împrumuturile japoneze de AOD din aprilie 2021 urmează să fie parte ale
Acordului, acest lucru se va menționa expres în conținutul tratatului. În caz contrar, vor fi
inserate în textul Acordului prevederile cu privire la soluționarea diferendelor, intrarea în
vigoare, suspendarea și denunțarea Acordului. Cu privire la art. III, secțiunea 1 alin. (5) lit. (z),
este necesar a fi avute în vedere dispozițiile art. 943 din Codul civil al Republicii Moldova în
vederea prevenirii situațiilor ce implică stabilirea dobânzii la dobândă.

Totodată, potrivit art. 30 alin. (4) al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative se va ține
cont de necesitatea semnării notei informative de către conducătorul sau adjunctul autorității
responsabile de elaborarea proiectului de act normativ. Inclusiv, setul de materiale se va
completa cu proiectul hotărârii de Guvern în redacția limbii ruse.

Adițional, cu privire desemnarea reprezentantului Ministerului Justiției în componența delegației


oficiale pentru negocierea Acordului, se va nota includerea dnei Jaclin MARDARI, consultant
principal, Direcția relații internaționale (022/ 201 411; e-mail: jaclin.mardari@justice.gov.md).
Digitally signed by Serbenco Eduard
Date: 2023.05.02 16:03:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Secretar de stat Eduard SERBENCO

Ex. Mardari Jaclin


tel. (022) 201–411
e-mail: jaclin.mardari@justice.gov.md
Loan Agreement No. MDA-C1

LOAN AGREEMENT1

For

Economic Recovery Development Policy Loan

Between

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

And

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA,


represented by the Ministry of Finance

Dated May Day, 2023

1 Note: Exchange of Notes between the two governments is the basis for the Loan Agreement between the
Borrower and JICA. Therefore, this draft Loan Agreement shall be finalized only upon the finalization of
the Exchange of Notes.
Table of Contents

Article I Loan

Section 1. Amount and Purpose of Loan


Section 2. Use of Proceeds of Loan

Article II Repayment, Interest and Front-End Fee

Section 1. Repayment of Principal


Section 2. Interest and Method of Payment thereof
Section 3. Front-End Fee and Method of Payment thereof

Article III Particular Covenants

Section 1. General Terms and Conditions


Section 2. Procurement Procedure
Section 3. Disbursement Procedure
Section 4. Administration of Loan
Section 5. Table of Contents and Headings
Section 6. Notices and Requests

Schedule 1 Description of Program


Schedule 2 Use of Proceeds of Loan
Schedule 3 Amortization Schedule
Schedule 4 Procurement Procedure
Schedule 5 Disbursement Procedure
Loan Agreement No. MDA-C1, dated May DD, 2023 between the JAPAN
INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY and THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF MOLDOVA, represented by the Ministry of
Finance

On the basis of the Exchange of Notes between THE GOVERNMENT


OF JAPAN and THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
dated May DD, 2023, concerning a Japanese loan to be extended with a view
to promoting the economic stabilization and development efforts of the
Republic of Moldova,

the JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (hereinafter


referred to as “JICA”) and THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
MOLDOVA (hereinafter referred to as the “Borrower”) herewith conclude the
following Loan Agreement (hereinafter referred to as the “Loan Agreement”,
which includes all agreements supplemental hereto).

Article I

Loan

Section 1. Amount and Purpose of Loan

JICA agrees to lend the Borrower an amount not exceeding


THIRTEEN BILLION FIVE HUNDRED MILLION Japanese Yen
(\13,500,000,000) as the principal for the implementation of the Economic
Recovery Development Policy Loan described in Schedule 1 attached hereto
(hereinafter referred to as the “Program”) in the form of co-financing with
Second Moldova Emergency Response, Resilience and Competitiveness
Development Policy Operation extended by the International Bank for
Reconstruction and Development (hereinafter referred to as “The Bank”)
on the terms and conditions set forth in the Loan Agreement and in
accordance with the relevant laws and regulations of Japan (hereinafter

1
referred to as the “Loan”); provided, however, that when the cumulative
total of disbursements under the Loan Agreement reaches the above-
mentioned maximum amount of the Loan, JICA shall make no further
disbursement.

Section 2. Use of Proceeds of Loan

(1) The Borrower shall use the proceeds of the Loan to cover budget
expenditures already made and/or to be made by the competent
authorities of The Republic of Moldova in accordance with the provisions
described in Schedule 2 attached hereto.

(2) The Borrower shall ensure that upon each transfer of an amount of the
proceeds of the Loan from the non-resident Yen account of the Borrower
into a deposit account in Moldova Leu at the National Bank of Moldova
as stipulated in Section 2. of Schedule 5 attached hereto, an equivalent
amount is accounted for in the Borrower’s budget management system, in
a manner acceptable to JICA.

(3) The final disbursement under the Loan Agreement shall be made within
the period from the Effective Date of the Loan Agreement to the date,
which is the same day and month as the Effective Date two(2) years after
the Effective Date of the Loan Agreement (inclusive of both dates) unless
otherwise agreed upon between JICA and the Borrower (hereinafter
referred to as the “Disbursement Period”), and no further disbursement
shall be made by JICA after the Disbursement Period has expired.

(4) Notwithstanding the stipulation in Section 2. (3) above, if the expiry date
of the Disbursement Period is not a banking business day in Japan, the
immediately succeeding banking business day in Japan shall be deemed
the expiry date of the Disbursement Period.

(5) Notwithstanding Section 1. above, no disbursement shall be made under


the Loan Agreement in respect of budget expenditure made prior to
January 1, 2023.

2
Article II

Repayment, Interest and Front-End Fee

Section 1. Repayment of Principal

The Borrower shall repay the principal of the Loan to JICA in


accordance with the Amortization Schedule as set forth in Schedule 3
attached hereto.

Section 2. Interest and Method of Payment thereof

(1) The Borrower shall pay the interest to JICA semi-annually on May 20
and November 20 of each year (each such date hereinafter referred to
as the “Payment Date”) in arrears at the applicable Floating Rate (as
defined below) on the principal disbursed and outstanding for each
Interest Period.

(2) The Floating Rate means the Reference Rate plus one and three-tenths
percent (1.3%); provided, however, that if the rate calculated in
accordance with the foregoing is lower than one-tenth percent (0.1%),
the Floating Rate shall be regarded as one-tenth percent (0.1%).

(3) In the case where any payment required to be made under Section 3.04.
of the General Terms and Conditions for Japanese ODA Loans dated
April 2021 (hereinafter referred to as the “General Terms and
Conditions”) is delayed, the definition of the “TORF Reset Date” as
stipulated in Section 2.01. (u)(b) of the General Terms and Conditions
shall be read as follows:
(b) with respect to the Overdue Period, the day two (2) Tokyo Banking
Days prior to,

3
(i) the Payment Date immediately preceding the day on which the
overdue amount becomes due and payable (for the period on and
after such due date up to but excluding the immediately
succeeding Payment Date; provided, however, that in the case
where JICA receives an actual payment from the Borrower, up to
but excluding such date of actual receipt), and thereafter,
(ii) each Payment Date (for the period on and after such Payment Date
up to but excluding the immediately succeeding Payment Date;
provided, however, that in the case where JICA receives an actual
payment from the Borrower, up to but excluding such date of
actual receipt).

Section 3. Front-End Fee and Method of Payment thereof

The Borrower shall pay the Front-End Fee as stipulated in Section


3.05. (1) of the General Terms and Conditions.

Article III

Particular Covenants

Section 1. General Terms and Conditions

Other terms and conditions generally applicable to the Loan Agreement


shall be set forth in the General Terms and Conditions, with the following
supplemental stipulations:

(1) Section 2.01. (k) of the General Terms and Conditions shall be read as
follows:
(k) “Front-End Fee” means a fee to be paid by the Borrower to JICA in
the amount equivalent to one-tenths percent (0.1%) of the maximum
amount of the Loan.

4
(2) Section 2.01. (t) of the General Terms and Conditions shall be read as
follows:
(t) TORF” means, for any Interest Period, the Tokyo Term Risk Free Rate
(TORF) for six (6)-month deposits, expressed as a percentage per
annum, that appears on the Relevant Reference Page as of 5:00 p.m.,
Tokyo time, on the TORF Reset Date for the Interest Period;

(3) Section 2.01. (u) of the General Terms and Conditions shall be read as
follows:
(u) “TORF Reset Date” means the date as set forth below, respectively:
(a) with respect to the Interest Period,
(i) in the case of the initial Interest Period and the immediately
succeeding Interest Period after the initial Interest Period, if the
date of signature of the Loan Agreement is on or before
nineteenth (19th) of the month in which the Loan Agreement is
signed, the day two (2) Tokyo Banking Days prior to the first (1st)
or fifteenth (15th) day of the month in which the Loan Agreement
is signed, whichever day is prior and nearer to the date of
signature of the Loan Agreement (provided, however, that if the
date of signature of the Loan Agreement falls on the first (1st) or
fifteenth (15th) day of such month, the day two (2) Tokyo Banking
Days prior to the date of signature of the Loan Agreement); and
(ii) in the case of each succeeding Interest Period thereafter, the day
two (2) Tokyo Banking Days prior to the first day of the relevant
Interest Period.
(b) with respect to the Overdue Period, the day two (2) Tokyo Banking
Days prior to,
(i) the day on which the overdue amount becomes due and payable
(for the period on and after such due date up to but excluding the
immediately succeeding Payment Date; provided, however, that
in the case where JICA receives an actual payment from the
Borrower, up to but excluding such date of actual receipt); and
thereafter,
(ii) each Payment Date (for the period on and after such Payment
Date up to but excluding the immediately succeeding Payment

5
Date; provided, however, that in the case where JICA receives an
actual payment from the Borrower, up to but excluding such date
of actual receipt).;

(4) Section 2.01. (y) of the General Terms and Conditions shall be read as
follows:
(y) “Tokyo Banking Days” means any day on which commercial banks are
open for general business in Tokyo.

(5) Section 2.01. (z) of the General Terms and Conditions shall be read as
follows:
(z) “Overdue Charge” means a charge to be paid by the Borrower to JICA
calculated at the rate of two percent (2%) per annum over and above
the Floating Rate (as specified in the Loan Agreement) as of each TORF
Reset Date, on the overdue amount of principal, interest, Refund or Any
Other Charges (excluding the Front-End Fee, the Prepayment
Premium and the Prepayment Cancellation Fee) required under the
Loan Agreement for the Overdue Period.

(6) Section 2.01. (dd) (b) (ii) of the General Terms and Conditions shall be read
as follows:
(ii) the amount of the interest which would have accrued on the amount
of (i) above, at the interest rate applicable to the principal under the
Loan Agreement, on the assumption that such principal amount
would have been repaid in accordance with the amortization
schedule attached to the Loan Agreement. The interest rate
applicable to the principal under the Loan Agreement shall be the
fixed interest rate, reasonably determined by JICA, equivalent to the
Floating Rate as of the date, which is forty (40) days prior to the
Requested Prepayment Date per annum, considering market
interest rates, repayment schedule and the remaining maturity
period from the Requested Prepayment Date.

(7) Section 2.01. (gg) of the General Terms and Conditions shall be read as
follows:
(gg) “Reference Rate” means, for any Interest Period, TORF; provided,

6
however, that if, in the opinion of JICA, (i) TORF is not available at the
relevant time for any reason whatsoever or (ii) JICA is no longer able, or
it is no longer commercially acceptable for JICA, to continue to use
TORF, then “Reference Rate” shall mean any other benchmark interest
rate, and, if deemed necessary by JICA, a spread applicable to such other
rate, as determined by JICA, for a change of rate.

(8) Section 2.01. (ii) of the General Terms and Conditions shall be read as
follows:
(ii) “Relevant Reference Page” means page JPYTRR=QCKJ of the Refinitiv
screen (or such other page as may replace such page on such screen)
published by QUICK Benchmarks Inc. (or other successor of the
management of such page);

(9) Section 3.05. (3) of the General Terms and Conditions shall be
disregarded.

(10)With regard to Section 3.08. (1) of the General Terms and Conditions,
the Borrower shall have all repayment and/or prepayment of principal and
payment of Refund, interest and Any Other Charges under the Loan
Agreement credited to the “JICA-Loan” account, account No. 0207787, at the
Head Office of MUFG Bank, Ltd., located in Tokyo, Japan.

(11) The following shall be substituted for Section 5.07. (1)(c) of the General
Terms and Conditions:
(c) The Borrower has fully paid the Front-End Fee as stipulated in
Section 3.05. (1) of the General Terms and Conditions.

(12) The following subclause (i) shall be added to Section 6.01. of the
General Terms and Conditions:
(i) Any event that shall make it improbable that the Program, or,
significant part thereof, will be carried out.

Section 2. Procurement Procedure

The guidelines for procurement mentioned in Section 4.01. of the


General Terms and Conditions shall be as stipulated in the Procurement

7
Procedure attached hereto as Schedule 4.
Section 3. Disbursement Procedure

The disbursement procedure mentioned in Section 5.01. of the General


Terms and Conditions shall be as follows:

(1) The Disbursement Procedure attached hereto as Schedule 5 shall apply


for disbursement of the proceeds of the Loan for the payment made and/or
to be made for budget expenditures on or after January 1, 2023.

(2) Disbursement of the proceeds of the Loan shall be made within the limit
of the Japanese Government’s budgetary appropriations for JICA.

Section 4. Administration of Loan

(1) The Borrower and JICA shall from time to time, at the request of either
party, exchange views on the progress achieved in carrying out the
Program.

(2) Prior to each exchange of views described in Section 4. (1) above, the
Borrower shall furnish JICA, for its review and comment, with a report on
the progress achieved in carrying out the Program, in such detail as JICA
shall reasonably request2.

(3) Promptly, but in any event not later than one (1) year after the completion
of the Program, the Borrower shall furnish JICA with a program
completion report in such form and in such detail as JICA may reasonably
request.

(4) The Borrower shall retain all records (contracts, orders, invoices, bills,
receipts and other documents) evidencing budget expenditures made
under the Loan Agreement until five (5) years after the date of completion
of disbursement. The Borrower shall ensure that the Borrower has not

8
previously obtained, and will not obtain, funds from the Loan Agreement,
any other loan, credit or grant available to the Borrower for the same
budget expenditures for which such records are retained under the Loan
Agreement. The Borrower shall also enable JICA to inspect these records
and other documents as JICA shall reasonably request.

(5) Upon JICA’s request, the Borrower shall:


(a) have the Foreign Currency Deposit Account stipulated in Schedule 5
attached hereto audited by independent auditors acceptable to JICA,
in accordance with consistently applied auditing standards
acceptable to JICA;
(b) furnish to JICA as soon as available, but in any case not later than
four (4) months after the date of JICA’s request for such audit, a
certified copy of the report of such audit, of such scope and in such
detail as JICA shall reasonably request; and
(c) furnish to JICA such other information concerning the Foreign
Currency Deposit Account and the audit thereof as JICA shall
reasonably request.

Section 5. Table of Contents and Headings

The table of contents and the headings of Articles or Sections herein


are inserted for convenience of reference only, do not constitute part of the
Loan Agreement and are not to be considered in construing or interpreting
the Loan Agreement.

Section 6. Representations and Warranties

The Borrower hereby represents and warrants that the Loan Agreement
concluded with JICA under the name of “THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA, represented by the Ministry of Finance”
constitutes the same legal, valid and binding obligations upon THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA in accordance with its
respective terms, as those concluded under the name of “THE

9
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA”.
Section 7. Notices and Requests

The following addresses are specified for the purpose of Section 9.03. of
the General Terms and Conditions:

For JICA

Postal address:
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY
MIDDLE EAST AND EUROPE DEPARTMENT
1-6th floor, Nibancho Center Building, 5-25 Niban-cho, Chiyoda-
ku, Tokyo 102-8012, Japan

Attention: Director General

For the Borrower


Postal address:
MINISTRY OF FINANCE
7, Constantin Tanase Street, MD-2005, Chisinau, Republic of
Moldova

Attention: Minister of Finance

If the above addresses and/or names are changed, the party concerned
shall immediately notify the other party hereto in writing of the new
addresses and/or names.

10
IN WITNESS WHEREOF, JICA and the Borrower, acting through their
duly authorized representatives, have caused the Loan Agreement to be duly
executed in their respective names and delivered at Chisinau, Moldova, as of
the day and year first above written.

For For

JAPAN INTERNATIONAL THE GOVERNMENT OF THE


COOPERATION AGENCY REPUBLIC OF MOLDOVA

1
Schedule 1

Description of Program

Section 1. Objective of the Program


The objective of the Program is to support unanticipated financing gap
and policy and institutional reforms of Moldova by mitigating the
impact of war in Ukraine on refugees and households, building
resilience and enhancing competitiveness to reduce vulnerabilities to
future shocks, thereby contributing to promoting the economic
stabilization and development efforts of Moldova.

Section 2. Scope of the Program


The scope of the Program is identical with the agreed policy matrix
which is attached to the Minutes of Discussion between JICA and the
Ministry of Finance dated May XX, 2023.

1
Schedule 2

Use of Proceeds of Loan

Section 1. Subject to the provisions set forth or referred to in this Schedule,


the proceeds of the Loan may be disbursed for budget expenditures made
and/or to be made at reasonable cost.

Section 2. Notwithstanding the provisions of Section 1. above, no


disbursement shall be made in respect of :

(1) budget expenditures for goods included in the following SITC* groups
or sub-groups, or any successor groups or sub-groups thereof under any
future revision to the SITC, as designated by JICA by notice to the
Borrower;

SITC Code No.


Group Description of Item
112 Alcoholic beverages
121 Tobacco, un-manufactured, tobacco refuse
122 Tobacco, manufactured (whether or not containing tobacco
substitutes)
525 Radioactive and associated materials
667 Pearls, precious and semiprecious stones, unworked or worked
718.7 Nuclear reactors, and parts thereof; fuel elements (cartridges),
non-irradiated, for nuclear reactors
728.43 Tobacco processing machinery
897.3 Jewelry of gold, silver or platinum group metals (except
watches and watch cases) and goldsmiths’ or silversmiths’
wares (including set gems)
971 Gold, non-monetary (excluding gold ores and concentrates)

* Note “SITC” means the Standard International Trade Classification,


Revision 4 (SITC Rev. 4), published by the United Nations in Statistical
Papers, Series M No. 34/Rev. 4 (2006).

(2) any type of arms;

1
(3) any environmentally hazardous goods (for purposes of this paragraph the
term “environmentally hazardous goods” means goods, the manufacture,
use or import of which is prohibited under the laws of the Republic of Moldova
or international agreements to which the Republic of Moldova is a party);

(4) payments made for budget expenditures prior to 1 January, 2023;

(5) payments for taxes levied by, or in the territory of the Republic of Moldova
on commodities, or in the importation, manufacture, procurement or supply
thereof ; and

(6) budget expenditures for commodities supplied under a contract which


have been financed or to be financed with sources of official assistance other
than the Loan.

2
Schedule 3

Amortization Schedule

Due Date Amount


(in Japanese Yen)

On May 20, 2033 221,340,000

On each May 20 and November 20 221,311,000


beginning November 20, 2033
through May 20, 2063

1
Schedule 4

Procurement Procedure

Section 1. Guidelines to be used for procurement under the Loan

Procurement of all goods and services to be financed out of the


proceeds of the Loan shall be in accordance with the Guidelines for
Procurement under Japanese ODA Loans dated April 2012 (hereinafter
referred to as the “Procurement Guidelines”).

Section 2. JICA’s review of decisions relating to procurement of goods


and services

(1) With reference to the Section 1.03. (1) of the Procurement Guidelines,
JICA may consider procedures other than International Competitive
Bidding acceptable in any of the following cases:
(a) When the amount of a contract does not exceed FIVE HUNDRED
MILLION Japanese Yen (\500,000,000) or equivalent in other
currency accepted for international transactions in terms of the
currency of a contract;
(b) When the number of qualified supplier(s) is limited;
(c) When the purchase of a commodity with a particular specification,
brand name or designation is necessary in order to assure the
interchangeability or standardization of equipment, or because of
special design requirements; and
(d) When JICA finds International Competitive Bidding to be
inappropriate for the reasons other than the case (a), (b) and (c) above
(e.g. in case of emergency procurement).

(2) Notwithstanding the provisions of Section 2. (1) above, the Procurement


Guidelines will not apply in case of procurement of goods and services
which are, by nature or scope, unlikely to attract foreign firms and, thus,
to be domestically procured. Procurement of such goods and services

1
shall, however, be effected with due attention to the considerations of
economy, efficiency, transparency in the procurement process and non-
discrimination among bidders eligible for procurement contracts.

2
Schedule 5

Disbursement Procedure

Disbursement Procedure set forth herein shall be applied for


disbursement of the proceeds of the Loan:

The designated foreign exchange bank in Tokyo (hereinafter referred


to as the “Paying Bank”) wherever mentioned in this Schedule shall be
MUFG Bank, Ltd., Tokyo.

The designated foreign exchange bank in the territories of the


Borrower (hereinafter referred to as the “Agent Bank”) wherever mentioned
in this Schedule shall be the National Bank of Moldova

Section 1. Request for Disbursement

(1) The Borrower shall request JICA to make disbursement by sending to


JICA a Request for Disbursement in accordance with the Form JICA-
RFD(P) attached hereto.

(2) The amount stated in the Request for Disbursement shall be in Japanese
Yen.

(3) The Borrower shall make the request mentioned in the paragraph (1)
above so that JICA can receive the necessary documents, in principle,
not less than fifteen (15) business days prior to (i) the expiration date of
the Disbursement Period and (ii) the date that the Borrower requests
JICA to make disbursement, provided that item (ii) shall apply only in
the case where such request is made.

1
Section 2. Disbursement

(1) When JICA finds the Request for Disbursement in order and in
conformity with the relevant provisions of the Loan Agreement, JICA
shall make disbursement in Japanese Yen, in principle, within fifteen
(15) business days from the date of receipt of such Request for
Disbursement by paying into the non-resident Yen account (hereinafter
referred to as the “Loan Account”), which shall be opened in accordance
with the relevant laws and regulations of Japan in advance with the
Paying Bank. All disbursement made by JICA under this Section 2. (1)
shall be received by the Agent Bank on behalf of the Borrower.

(2) The Borrower shall (i) open prior to presenting to JICA the first
request for disbursement, and thereafter maintain a deposit account
in Japanese yen exclusively for the Program (hereinafter referred to
as the “Foreign Currency Deposit Account”) on the terms and
conditions satisfactory to JICA and (ii) submit to JICA the evidence of
opening of such account before or together with the first request for
disbursement. Under this Program, the Loan Account shall be
regarded as the Foreign Currency Deposit Account.

(3) Upon the transfer of the proceeds of the Loan into the Foreign Currency
Deposit Account, the Borrower, through the Agent Bank, shall
immediately convert the Japanese yen amount of the Loan into Moldova
Leu and transfer an equivalent amount to the local currency account of
the Treasury available to finance budget expenditures. The Borrower
shall provide to JICA a written confirmation within thirty (30) days of
the disbursement of the Loan that this transfer has been completed as
well as a copy of written instructions issued by the Borrower to the
Agent Bank evidencing such conversion and transfer.

2
Section 3. Banking Arrangement

(1) The Borrower shall designate the Agent Bank as its agent for the purposes
of taking any action or entering into any arrangement or agreement with
the Paying Bank, on behalf of the Borrower, including, but not limited to,
the following required or permitted under this Disbursement Procedure:
(a) to open the Loan Account on behalf of the Borrower with the Paying
Bank; and
(b) to confirm necessary arrangements for transaction of funds after the
proceeds of the Loan is credited to the Loan Account.

(2) Any action taken or arrangement or agreement entered into by the Agent
Bank pursuant to the authority conferred on the Agent Bank shall be fully
binding on the Borrower and shall have the same force and effect as if such
action was taken or such agreement was entered into by the Borrower. The
Borrower may revoke or modify the authority conferred on the Agent Bank
if consent of JICA is obtained.

Section 4. Foreign Exchange Risk

The Borrower shall bear all risks associated with foreign exchange
fluctuations arising from disbursement and JICA shall not be liable therefor.

3
Form JICA-RFD(P)

Request for Disbursement


Date:
Loan No.: MDA-C1
App. Serial No.:

To: JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY


The Department of Middle east and Europe
Attention: Director General

Ladies and Gentlemen:

1. Pursuant to the Loan Agreement No. MDA-C1 dated May DD, 2023 between the
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY and THE
GOVERNMENT OF MOLDOVA, represented by the Minister of Finance of
Moldova, the undersigned hereby requests for disbursement under the said Loan
Agreement, of the sum of Japanese Yen 13,500,000,000 (say THIRTEEN
BILLION FIVE HUNDRED MILLION).

2. The undersigned certifies that the above requested disbursement will not be
used for ineligible budget expenditures under the said Loan Agreement.

3. Please make the disbursement of the amount requested herein by paying into
the Loan Account of the National Bank of Moldova with MUFG Bank, Ltd, Tokyo,
Japan.

Very truly yours,

For: THE GOVERNMENT OF


MOLDOVA, represented by the
Minister of Finance of Moldova

By:
(Authorized Person’s
Signature, Name & Title)
Acord de împrumut Nr. MDA-C1

ACORD DE ÎMPRUMUT1

Pentru

Împrumut pentru politici de dezvoltare întru redresarea economică

Între

AGENȚIA JAPONEZĂ DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

Și

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA, reprezentat de Ministerul


Finanțelor

Datată Mai Ziua, 2023

1 Notă: Schimbul de note între cele două guverne stă la baza Acordului de împrumut dintre Împrumutat
ș i JICA. Prin urmare, acest proiect de Acord de împrumut va fi finalizat numai la finalizarea schimbului
de note.
Cuprins

Articolul I. Împrumut

Secțiunea 1. Suma și scopul împrumutului


Secțiunea 2. Utilizarea sumelor împrumutului

Articolul II. Rambursarea, dobânda și comisionul unic

Secțiunea 1. Rambursarea sumei principalului


Secțiunea 2. Dobânzile şi metoda de plată a acestora
Secțiunea 3. Comisionul unic și modalitatea de plată a acestuia

Articolul III. Clauze speciale

Secțiunea 1. Termeni și condiții generale


Secțiunea 2. Procedura de achiziție
Secțiunea 3. Procedura de debursare
Secțiunea 4. Administrarea împrumutului
Secțiunea 5. Cuprins și titluri
Secțiunea 6. Notificări și cereri

Anexa 1 Descrierea programului


Anexa 2 Alocarea veniturilor provenite din activități de împrumut
Anexa 3 Graficul de amortizare
Anexa 4 Procedura de achiziție
Anexa 5 Procedura de debursare
Acord de împrumut Nr. MDA-C1, din data de DD mai 2023, între AGENȚIA
JAPONEZĂ DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ și GUVERNUL REPUBLICII
MOLDOVA, reprezentat de Ministerul Finanțelor

Pe baza schimbului de note dintre GUVERNUL JAPONIEI și GUVERNUL


REPUBLICII MOLDOVA din data de DD mai 2023, privind acordarea unui împrumut
japonez care urmează să fie extins în vederea promovării eforturilor de stabilizare și
dezvoltare economică ale Republicii Moldova,

AGENȚIA JAPONEZĂ DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ (denumită în


continuare "JICA") și GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA (denumit în continuare
"Împrumutat") încheie prin prezenta următorul Acord de împrumut (denumit în
continuare "Acordul de împrumut", care include toate acordurile suplimentare la
prezentul Acord).

1
Articolul I

Împrumut

Secțiunea 1. Suma și scopul împrumutului

JICA este de acord să împrumute Împrumutatului o sumă care să nu depășească


treisprezece miliarde cinci sute de milioane de yeni japonezi (¥13.500.000.000) ca
sumă principală pentru punerea în aplicare a împrumutului pentru politica de dezvoltare
de redresare economică descris în Anexa 1 atașată la prezentul Acord (denumit în
continuare "Program") sub formă de cofinanțare cu a doua Operațiune de răspuns în
situații de urgență, reziliență și competitivitate din Moldova extinsă de Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (denumită în continuare "Banca") în
termenii și condițiile stabilite în Acordul de împrumut și în conformitate cu legile și
reglementările relevante ale Japoniei (denumite în continuare "Împrumut"); cu
condiția ca, atunci când totalul cumulat al plăților în temeiul Acordului de împrumut
atinge valoarea maximă menționată mai sus a împrumutului, JICA să nu mai efectueze
plăți.

Secțiunea 2. Utilizarea sumelor împrumutului

(1) Împrumutatul se va asigura că sumele împrumutului vor fi folosite pentru a acoperi


cheltuielile bugetare deja efectuate și/sau care urmează să fie efectuate de către
autoritățile competente ale Republicii Moldova în conformitate cu prevederile
descrise în Anexa 2 atașată la prezentul Acord.

(2) Împrumutatul se va asigura că, la fiecare transfer al unei sume din încasările
împrumutului din contul nerezident de yeni al Împrumutatului, într-un cont de depozit
în lei moldovenești la Banca Națională a Moldovei, astfel cum se prevede în Secțiunea
2 din Anexa 5 atașată la prezentul Acord, o sumă echivalentă este contabilizată în
sistemul de gestiune bugetară al Împrumutatului, într-un mod acceptabil pentru JICA.

(3) Debursarea finală în temeiul Acordului de împrumut se face în perioada de la data


intrării în vigoare a Acordului de împrumut până în aceeaşi zi şi lună doi (2) ani după
data intrării în vigoare a Acordului de împrumut, cu excepţia cazului în care s-a
convenit altfel între JICA şi Împrumutat (denumită în continuare "Perioada de
debursare") şi JICA nu va mai efectua nici o plată ulterioară după expirarea perioadei
de debursare.

2
(4) Fără a aduce atingere prevederii de la Secțiunea 2. (3) de mai sus, dacă data de
expirare a Perioadei de debursare nu este o zi lucrătoare pentru băncile din Japonia,
ziua lucrătoare pentru bănci imediat următoare în Japonia, va fi considerată data de
expirare a Perioadei de debursare.

(5) Fără a aduce atingere Secțiunii 1 de mai sus, nu se efectuează nicio debursare, în
temeiul Acordului de împrumut, pentru cheltuielile bugetare efectuate înainte de 1
ianuarie 2023.

Articolul II

Rambursarea, dobânda și comisionul unic

Secțiunea 1. Rambursarea sumei principalului

Împrumutatul va rambursa JICA suma principală a împrumutului în conformitate


cu Graficul de amortizare prevăzut în anexa 3 atașată la prezentul Acord.

Secțiunea 2. Dobânzile şi metoda de plată a acestora

(1) Împrumutatul va plăti dobânda către JICA semestrial în zilele de 20 mai și 20


noiembrie ale fiecărui an (denumite în continuare "Data plății") în restanțe la rata
flotantă aplicabilă (astfel cum este definită mai jos) pentru suma principală
debursată și restantă pentru fiecare perioadă de dobândă.

(2) Rata flotantă înseamnă rata de referință plus unu virgule trei la sută (1,3%); cu
condiția ca, în cazul în care rata calculată în conformitate cu cele de mai sus este
mai mică de o zecime la sută (0,1%), rata flotantă să fie considerată ca fiind a o
zecime la sută (0,1%).

(3) În cazul în care orice plată care trebuie efectuată în conformitate cu secțiunea 3.04
din Termenii și condițiile generale pentru împrumuturile japoneze de AOD, din
aprilie 2021 (denumite în continuare "Termeni și condiții generale") este întârziată,
definiția "Datei de resetare TORF", astfel cum se prevede în secțiunea 2.01. (u)(b)
din Termenii și condițiile generale se va citi după cum urmează:
(b) în ceea ce privește perioada restantă, cu două (2) zile bancare Tokyo înainte de,
(i) Data plății imediat anterioară zilei în care suma restantă devine scadentă și
exigibilă (pentru perioada de la și după această dată scadentă până la data

3
plății, dar excluzând data imediat următoare a plății; cu condiția ca, în cazul
în care JICA primește o plată efectivă de la Împrumutat, până la, dar
excluzând această dată de primire efectivă), și, ulterior,
(ii) fiecare Dată de plată (pentru perioada de la și după această Dată de plată până
la Data plății, dar excluzând data de plată imediat următoare; cu condiția ca,
în cazul în care JICA primește o plată efectivă de la Împrumutat, până la, dar
excluzând această dată de primire efectivă).

Secțiunea 3. Comisionul unic și metoda de plată a acestuia

Împrumutatul va plăti comisionul unic, astfel cum se prevede în secțiunea 3.05.


(1) din Termenii și condițiile generale.

Articolul III

Clauze speciale

Secțiunea 1. Termeni și condiții generale

Alți termeni și condiții generale aplicabile Acordului de împrumut vor fi stabiliți în


Termenii și condițiile generale, cu următoarele prevederi suplimentare:

(1) Secțiunea 2.01. (k) din Termenii si condițiile generale se va citi după cum urmează:
(k) "Comisionul unic" înseamnă comisionul care trebuie plătit de către Împrumutat
către JICA, în sumă echivalentă cu o zecime la sută (0,1%) din suma maximă a
împrumutului.

(2) Secțiunea 2.01. (t) din Termenii și condițiile generale se va citi după cum urmează:
(t) "TORF" înseamnă, pentru orice perioadă de dobândă, Rata Tokyo fără risc pe
termen (TORF) pentru șase (6) depozite pe lună, exprimată ca procent pe an, care
apare pe pagina de referință relevantă începând cu ora 17:00, ora Tokyo, la data
resetării TORF pentru perioada dobânzii ;

(3) Secțiunea 2.01. (u) din Termenii și condițiile generale se vor citi după cum urmează:
(u) "Data resetării TORF" înseamnă data stabilită mai jos, respectiv:
(a) în ceea ce privește perioada dobânzii,
(i) în cazul perioadei inițiale de dobândă și al perioadei de dobândă imediat

4
următoare, dacă data semnării Acordului de împrumut este în a
nouăsprezecea (a 19-a) zi a lunii în care este semnat Acordul de împrumut,
a doua (2) zi bancară Tokyo anterioare primei (1) sau a cincisprezecea (a
15-a) zi a lunii în care este semnat Acordul de împrumut, indiferent de ziua
anterioară și mai apropiată de data semnării Acordului de împrumut (cu
condiția ca, în cazul în care data semnării Acordului de împrumut cade în
prima (1) sau a cincisprezecea (a 15-a) zi a acestei luni, a doua (2) zi
bancară Tokyo înainte de data semnării Acordului de împrumut); și
(ii) în cazul fiecărei perioade de dobândă următoare, a doua (2) zi bancară
Tokyo înainte de prima zi a perioadei de dobândă relevante.
(b) în ceea ce privește perioada restantă, a doua (2) zi bancară Tokyo înainte,
(i) ziua în care suma rămasă devine scadentă și exigibilă (pentru perioada de
la și după această dată scadentă până la data plății, dar excluzând data plății
imediat următoare; cu condiția ca, în cazul în care JICA primește o plată
efectivă de la Împrumutat, până la data primirii efective, dar excluzând
această dată de primire efectivă); și, ulterior,
(ii) fiecare Dată de plată (pentru perioada de la și după această Dată de plată
până la Data plății, dar excluzând data de plată imediat următoare; cu
condiția, cu toate acestea, ca, în cazul în care JICA primește o plata efectivă
de la Împrumutat, până la data primirii efective, dar excluzând aceasta).;

(4) Secțiunea 2.01. (y) din Termenii și condițiile generale se va citi după cum urmează:
(y) "Zilele bancare Tokyo" înseamnă orice zi în care băncile comerciale sunt deschise
pentru afaceri generale în Tokyo.

(5) Secțiunea 2.01. (z) din Termenii și condițiile generale se va citi după cum urmează:
(z) "Taxa restantă" înseamnă o taxă care trebuie plătită de Împrumutat către JICA,
calculată la o rată de două procente (2%) pe an peste rata flotantă (astfel cum este
specificată în Acordul de împrumut) începând cu fiecare dată de resetare TORF,
la valoarea restantă a sumei de principal, a dobânzii, a rambursării sau a oricăror
alte taxe (cu excepția comisionului unic; prima de plată în avans și comisionul de
anulare a plății în avans) necesare în temeiul Acordului de împrumut pentru
perioada de întârziere.

(6) Secțiunea 2.01. (dd) (b) (ii) din Termenii și condițiile generale se va citi după cum
urmează:
(ii) valoarea dobânzii care s-ar fi acumulat la valoarea de (i) de mai sus, la rata
dobânzii aplicabilă sumei principale în temeiul Acordului de împrumut,
presupunând că această valoare a sumei principalului ar fi fost rambursată în

5
conformitate cu graficul de amortizare anexat la Acordul de împrumut. Rata
dobânzii aplicabilă sumei principalului în temeiul Acordului de împrumut este
rata fixă a dobânzii, determinată în mod rezonabil de JICA, echivalentă cu rata
flotantă de la data respectivă, care este de patruzeci (40) de zile înainte de Data
de plată în avans solicitată pe an, luând în considerare ratele dobânzilor de pe
piață, graficul de rambursare și perioada de scadență rămasă de la Data de plată
în avans solicitată.

(7) Secțiunea 2.01. (gg) din Termenii și condițiile generale se va citi după cum urmează:
(gg) "Rata de referință" înseamnă, pentru orice perioadă de dobândă, TORF; cu condiția,
că, în cazul în care, în opinia JICA, (i) TORF nu este disponibil la momentul
relevant dintr-un oarecare motiv sau (ii) JICA nu mai este în măsură sau nu mai este
acceptabilă din punct de vedere comercial să continue să utilizeze TORF, atunci
"rata de referință" înseamnă orice altă rată a dobânzii de referință și, dacă se
consideră necesar de către JICA, o marjă aplicabilă unei astfel de alte rate, astfel
cum este stabilită de JICA, pentru o modificare a ratei.

(8) Secțiunea 2.01. (ii) din Termenii și condițiile generale se va citi după cum urmează:
(ii) "Pagină de referință relevantă" înseamnă pagina JPYTRR=QCKJ a ecranului
Refinitiv (sau a altei pagini care poate înlocui o astfel de pagină pe un astfel de
ecran) publicată de QUICK Benchmarks Inc. (sau un alt succesor al gestionării unei
astfel de pagini);

(9) Secțiunea 3.05. (3) din Termenii și condițiile generale nu vor fi luate în considerare.

(10) În ceea ce privește secțiunea 3.08. (1) din Termenii și condițiile generale,
Împrumutatul va avea întreaga rambursare și/sau plată în avans a sumei
principalului și plata Rambursării, dobânzii și a oricăror alte taxe în baza Acordului
de împrumut creditate în contul "JICA-Loan", contul nr. 0207787, la sediul central
al MUFG Bank, Ltd., cu reședința în Tokyo, Japonia.
(11) Următoarele vor fi înlocuite pentru Secțiunea 5.07. (1)(c) din Termenii și condițiile
generale:
(c) Împrumutatul a plătit integral Comisionul unic, astfel cum se prevede în secțiunea
3.05. (1) din Termenii și condițiile generale.
(12) Următoarea subclauză (i) va fi adăugată la Secțiunea 6.01. din Termenii și condițiile
generale:
(i) Orice eveniment care va face improbabil ca Programul, sau, o parte semnificativă
a acestuia, va fi realizat.

6
Secțiunea 2. Procedura de achiziție

Liniile directoare pentru achiziții şi pentru angajarea consultanților menţionate în


Secţiunea 4.01. din Termenii şi condiţiile generale vor fi aşa cum sunt prevăzute în
procedura de achiziţie anexată la prezentul Acord ca Anexa 4.

Secțiunea 3. Procedura de debursare

Procedura de debursare menționată în secțiunea 5.01. din Termenii și condițiile generale


va fi după cum urmează:

(1) Procedura de debursare atașată la prezentul Acord ca Anexa 5 se aplică pentru


debursarea sumelor împrumutului pentru plata efectuată și/sau care urmează să fie
efectuată pentru cheltuielile bugetare la sau după 1 ianuarie 2023.
(2) Debursarea sumelor din împrumut se va face în limita creditelor bugetare ale
Guvernului japonez pentru JICA.

Secțiunea 4. Administrarea împrumutului

(1) Împrumutatul și JICA vor face din când în când, la cererea oricăreia dintre părți, un
schimb de opinii cu privire la progresele realizate în realizarea Programului.

(2) Înainte de fiecare schimb de opinii descris în secțiunea 4. (1) de mai sus, Împrumutatul
va furniza JICA, pentru revizuire și comentarii, un raport cu privire la progresele
înregistrate în realizarea Programului, în detaliu pe care JICA îl poate solicita în mod
rezonabil2.

(3) Cu promptitudine, dar în orice caz nu mai târziu de un (1) an de la finalizarea


Programului, Împrumutatul va furniza JICA un raport de finalizare a programului în
această formă și în detaliu pe care JICA îl poate solicita în mod rezonabil.

(4) Împrumutatul va păstra toate înregistrările (contracte, comenzi, facturi, chitanțe și


alte documente) care atestă cheltuielile bugetare efectuate în temeiul Acordului de
împrumut până la cinci (5) ani de la data finalizării debursării. Împrumutatul se va
asigura că nu a obținut anterior și nu va obține fonduri din Acordul de împrumut,
orice alt împrumut, credit sau grant disponibil Împrumutatului pentru aceleași
cheltuieli bugetare pentru care astfel de înregistrări sunt păstrate în temeiul Acordului

7
de împrumut. Împrumutatul va permite, de asemenea, JICA să inspecteze aceste
înregistrări și alte documente, după cum va solicita în mod rezonabil JICA.

(5) La cererea JICA, Împrumutatul trebuie:


(a) să aibă contul de depozit în valută prevăzut în Anexa 5 de către auditori
independenți acceptabili pentru JICA, în conformitate cu standardele de audit
aplicate în mod consecvent acceptabile pentru JICA;
(b) să furnizeze JICA, de îndată ce este disponibilă, dar în orice caz în termen de cel
mult patru (4) luni de la data solicitării JICA pentru un astfel de audit, o copie
certificată a raportului acestui audit, cu un astfel de domeniu de aplicare și în
detaliul pe care JICA îl solicită în mod rezonabil; și
(c) să furnizeze JICA alte informații privind contul de depozit în valută și auditul
acestuia, după cum solicită în mod rezonabil JICA.

Secțiunea 5. Cuprins și titluri

Cuprinsul și titlurile Articolelor sau Secțiunilor din prezentul document sunt


inserate numai pentru comoditatea referinței, nu fac parte din Acordul de împrumut și nu
trebuie luate în considerare în interpretarea Acordului de împrumut.

Secțiunea 6. Declarații și garanții

Împrumutatul reprezintă și garantează că Acordul de Împrumut încheiate cu JICA sub


denumirea de "GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA, reprezentat de Ministerul
Finanțelor" constituie aceleași obligații legale, valabile și obligatorii pentru GUVERNUL
REPUBLICII MOLDOVA, în conformitate cu termenii săi, ca și cele încheiate sub
denumirea de "GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA".

Secțiunea 7. Notificări și solicitări

Următoarele adrese sunt specificate în sensul secțiunii 9.03. din Termenii și condițiile
generale:

Pentru JICA
Adresa poștală:
AGENȚIA JAPONEZĂ DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ
DEPARTAMENTUL PENTRU ORIENTUL MIJLOCIU ȘI EUROPA
Etajul 1-6, Nibancho Center Building, 5-25 Niban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8012,
Japonia

8
În atenția: Director General

Pentru Împrumutat
Adresa poștală:
MINISTERUL FINANȚELOR
Str. Constantin Tănase 7, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova
În atenția: Ministrul Finanțelor

Dacă adresele şi/sau numele de mai sus sunt schimbate, Partea în cauză va notifica
imediat celeilalte Părți, în scris, noile adrese şi/sau nume.

9
DREPT CARE, JICA și Împrumutatul, care acționează prin reprezentanții autorizați în
mod corespunzător, au determinat executarea în mod corespunzător a Acordului de
împrumut în numele lor şi livrarea la Chișinău, Republica Moldova, începând cu ziua și
anul de mai sus.

Pentru Pentru

JAPONIA INTERNATIONAL GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA


AGENTIA DE COOPERARE

1
Anexa 1

Descrierea programului

Secțiunea 1. Obiectivul Programului


Obiectivul Programului este de a sprijini deficitul de finanțare neprevăzut și
reformele politice și instituționale ale Republicii Moldova prin atenuarea
impactului războiului din Ucraina asupra refugiaților și gospodăriilor, consolidarea
rezilienței și creșterea competitivității în vederea reducerii vulnerabilităților la
șocurile viitoare, contribuind astfel la promovarea eforturilor de stabilizare
economică și dezvoltare ale Republicii Moldova.

Secțiunea 2. Domeniul de aplicare al programului


Domeniul de aplicare al Programului este identic cu matricea de politici convenită,
care este atașată la procesul-verbal de discuție dintre JICA și Ministerul Finanțelor
din mai XX, 2023.

1
Anexa 2

Alocarea mijloacelor financiare din împrumut

Secțiunea 1. Sub rezerva dispozițiilor stabilite sau menționate în prezenta Anexă,


mijloacele financiare din împrumut pot fi debursate pentru cheltuielile bugetare efectuate
și/sau care urmează să fie efectuate la costuri rezonabile.

Secțiunea 2. Fără a aduce atingere dispozițiilor Secțiunii 1. de mai sus, nu se efectuează


nici o debursare pentru:

(1) cheltuielile bugetare pentru bunurile incluse în următoarele grupuri sau subgrupuri
SITC* sau orice grupuri sau subgrupuri succesoare ale acestora în cadrul oricărei
revizuiri viitoare a SITC, astfel cum a fost desemnată de JICA printr-o notificare către
Împrumutatul;

Codul SITC
Grup Descrierea articolului
112 Băuturi alcoolice
121 Tutun, neprelucrat, deșeuri de tutun
122 Tutun, fabricat (cu sau fără înlocuitori de tutun)
525 Materiale radioactive și asociate
667 Perle, pietre prețioase și semiprețioase, neprelucrate sau lucrate
718.7 Reactoare nucleare și părți ale acestora; elemente combustibile (cartușe),
neiradiate, pentru reactoare nucleare
728.43 Mașini de prelucrare a tutunului
897.3 Bijuterii din aur, argint sau platină metale de grup (cu excepția ceasuri și
cazuri de ceas) și aurari "sau argintari" marfa (inclusiv pietre stabilite)
971 Aur, nemonetar (cu excepția minereurilor de aur și a concentratelor)

* Nota "SITC" înseamnă Clasificarea Standard a Comerțului Internațional, Revizia 4


(SITC Rev. 4), publicată de Organizația Națiunilor Unite în Statistical Papers, Seria M Nr.
34/Rev. 4 (2006).

(2) orice tip de armament;

(3) orice mărfuri periculoase pentru mediu (în sensul prezentului alineat, termenul
"mărfuri periculoase pentru mediu" înseamnă mărfuri a căror fabricare, utilizare sau
import este interzisă în temeiul legislației Republicii Moldova sau al acordurilor

1
internaționale la care Republica Moldova este parte);

(4) plățile efectuate pentru cheltuielile bugetare anterioare datei de 1 ianuarie 2023;

(5) plata impozitelor percepute de către sau pe teritoriul Republicii Moldova pe mărfuri
sau la importul, fabricarea, procurarea sau furnizarea acestora; și

(6) cheltuielile bugetare pentru mărfurile furnizate în temeiul unui contract care au fost
finanțate sau urmează să fie finanțate cu alte surse de asistență oficială decât
împrumutul.

2
Anexa 3

Graficul de amortizare

Scadența Sumă
(în yen japonez)

În luna mai 20, 2033 221,340,000

La fiecare 20 mai și 20 noiembrie 221,311,000


începând cu 20 noiembrie 2033
până la 20 mai 2063

1
Anexa 4

Procedura de achiziție

Secțiunea 1. Linii directoare care vor fi utilizate pentru achiziţii în cadrul împrumutului

Achiziționarea tuturor bunurilor și serviciilor care urmează să fie finanțate din


mijloacele financiare a împrumutului trebuie să fie în conformitate cu Ghidul pentru
achiziţii în cadrul împrumuturilor japoneze de AOD din aprilie 2012 (denumite în
continuare "Linii directoare pentru achiziţii").

Secțiunea 2. Revizuirea de către JICA a deciziilor privind achizițiile publice de


bunuri și servicii

(1) Cu trimitere la secțiunea 1.03. (1) din Ghidul privind achizițiile publice, JICA poate
considera acceptabile alte proceduri decât licitarea competitivă internațională în
oricare dintre următoarele cazuri:
(a) Atunci când valoarea unui contract nu depășește CINCI SUTE DE MILIOANE
de yeni japonezi (¥500.000.000) sau echivalentul în altă monedă acceptată
pentru tranzacții internaționale în ceea ce privește moneda unui contract;
(b) Atunci când numărul furnizorilor calificați este limitat;
(c) Atunci când achiziționarea unei mărfuri cu o anumită specificație, numele
mărcii sau denumirea este necesară pentru a asigura interschimbabilitatea sau
standardizarea echipamentului sau din cauza unor cerințe speciale de proiectare;
și
(d) Atunci când JICA consideră că oferta competitivă internațională este inadecvată
din alte motive decât cazul (a), (b) și (c) de mai sus (de exemplu, în cazul
achizițiilor publice de urgență).

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor secțiunii 2. (1) de mai sus, liniile directoare
privind achizițiile publice nu se vor aplica în cazul achizițiilor de bunuri și servicii
care, prin natura sau domeniul de aplicare, sunt puțin probabil să atragă firme străine
și, prin urmare, să fie achiziționate pe plan intern. Cu toate acestea, achizițiile de
astfel de bunuri și servicii se efectuează cu atenția cuvenită considerentelor de
economie, eficiență, transparență în procesul de achiziții publice și nediscriminare
în rândul ofertanților eligibili pentru contractele de achiziții publice.

1
Anexa 5

Procedura de debursare

Procedura de debursare prevăzută în prezentul document se aplică pentru


debursarea surselor din împrumut:

Banca de schimb valutar desemnată din Tokyo (denumită în continuare "Banca


de plăți") ori de câte ori este menționată în prezentul program va fi MUFG Bank, Ltd.,
Tokyo.

Banca de schimb valutar desemnată pe teritoriile Împrumutatului (denumită în


continuare "Banca Agent") ori de câte ori este menționată în prezentul program este
Banca Națională a Moldovei

Secțiunea 1. Cerere de debursare

(1) Împrumutatul va solicita JICA să efectueze debursarea prin trimiterea către JICA a
unei cereri de debursare în conformitate cu formularul JICA-RFD(P) anexat la
prezenta anexă.

(2) Suma menționată în cererea de debursare este exprimată în yenul japonez.

(3) Împrumutatul va face cererea menționată la alineatul (1) de mai sus, astfel încât
JICA să poată primi documentele necesare, în principiu, nu mai puțin de
cincisprezece (15) zile lucrătoare înainte de (i) data expirării Perioadei de debursare
și (ii) data la care Împrumutatul solicită JICA să efectueze debursarea, cu condiția
ca punctul (ii) să se aplice numai în cazul în care se face o astfel de cerere.

Secțiunea 2. Debursarea

(1) În cazul în care JICA găsește cererea de debursare în ordine și în conformitate cu


dispozițiile relevante ale Acordului de împrumut, JICA efectuează debursarea în
yenul japonez, în principiu, în termen de cincisprezece (15) zile lucrătoare de la data
primirii unei astfel de cereri de debursare prin plata în contul de yen nerezident
(denumit în continuare "Contul de împrumut") , care va fi deschis în conformitate

2
cu actele legislative și normele administrative relevante ale Japoniei în avans la
Banca plătitoare. Toate plățile efectuate de JICA în temeiul prezentei secțiuni 2. (1)
vor fi primite de către Banca Agent în numele Împrumutatului.

(2) Împrumutatul (i) deschide, înainte de a prezenta JICA prima cerere de debursare și,
ulterior, va menține un cont de depozit în yeni japonezi exclusiv pentru Program
(denumit în continuare "Cont de depozit în valută") în termenii și condițiile
satisfăcătoare pentru JICA și (ii) va prezenta JICA dovada deschiderii unui astfel de
cont înainte sau împreună cu prima cerere de debursare. În cadrul acestui Program,
contul de credit va fi considerat contul de depozit în valută.

(3) La transferul încasărilor împrumutului în contul de depozit în valută, Împrumutatul,


prin intermediul Băncii Agent, va converti imediat valoarea yenilor japonezi din
împrumutul în lei moldovenești și va transfera o sumă echivalentă în contul în
moneda locală al Trezoreriei disponibil pentru finanțarea cheltuielilor bugetare.
Împrumutatul va furniza JICA o confirmare scrisă în termen de treizeci (30) de zile
de la plata Împrumutului că acest transfer a fost finalizat, precum și o copie a
instrucțiunilor scrise emise de Împrumutat către Banca Agent care atestă o astfel de
conversie și transfer.

Secțiunea 3. Aranjament bancar

(1) Împrumutatul desemnează Banca Agent ca agent al acesteia în scopul de a întreprinde


orice acțiune sau de a încheia orice înțelegere sau acord cu Banca plătitoare, în numele
Împrumutatului, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele necesare sau permise în
cadrul acestei Proceduri de debursare:
(a) deschiderea Contului de Credit în numele Împrumutatului la Banca plătitoare; și
(b) pentru a confirma aranjamentele necesare pentru tranzacțiile de fonduri după ce
veniturile împrumutului sunt creditate în contul de împrumut.

(2) Orice acțiune întreprinsă sau aranjament sau acord încheiat de Către Banca agent în
conformitate cu autoritatea conferită Băncii Agent va fi pe deplin obligatorie pentru
Împrumutat și va avea aceeași forță și efect ca în cazul în care o astfel de acțiune a
fost luată sau un astfel de acord a fost încheiat de către Împrumutat. Împrumutatul
poate revoca sau modifica autoritatea conferită Băncii Agentului în cazul în care se
obține consimțământul JICA.

3
Secțiunea 4. Riscul valutar

Împrumutatul va suporta toate riscurile asociate fluctuațiilor valutare care decurg


din debursare, iar JICA nu va fi răspunzătoare pentru acestea.

4
Formularul JICA-RFD(P)

Cerere de debursare

Dată:
Nr. împrumut: MDA-C1
App. Nr. de serie:

Către: AGENȚIA JAPONEZĂ PENTRU COOPERARE INTERNAȚIONALĂ


Departamentul pentru Orientul Mijlociu și Europa
În atenția: Director General

Doamnelor şi domnilor:

1. În temeiul Acordului de împrumut nr.MDA-C1 din data de DD mai 2023, dintre AGENȚIA
JAPONEZĂ PENTRU COOPERARE INTERNAȚIONALĂ și GUVERNUL REPUBLICII
MOLDOVA, reprezentat de ministrul finanțelor din Moldova, subsemnatul solicită prin
prezenta plata în temeiul Acordului de împrumut menționat anterior, a sumei de
13.500.000.000 de yeni japonezi (TREISPREZECE MILIARDE CINCI SUTE MILIOANE).

2. Subsemnatul certific că debursarea solicitată mai sus nu va fi utilizată pentru cheltuieli


bugetare neeligibile în temeiul acordului de împrumut menționat anterior.

3. Vă rugăm să efectuați plata sumei solicitate în acest document prin achitarea în contul de
credit al Băncii Naționale a Moldovei la MUFG Bank, Ltd, Tokyo, Japonia.

Cu stimă,

Pentru: GUVERNUL REPUBLICII


MOLDOVA, reprezentat de Ministrul
Finanțelor al Republicii Moldova

De:
(Persoana autorizată
Semnătură, Nume și Titlu)
MINISTERUL FINANŢELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

03.05.2023 nr. 11/2-3/258/622


La nr.

Referitor la aprobarea în următoarea ședință de Guvern a Hotărârii Guvernului privind inițierea


negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și
Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului „Politici de
dezvoltare întru redresarea economică”

Cancelaria de Stat

Prin prezenta, în temeiul Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public,
garanțiile de stat şi recreditarea de stat și Hotărârii Guvernului nr. 1136/2007 cu privire la
unele măsuri de executare a Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public,
garanțiile de stat și recreditarea de stat, Ministerul Finanțelor remite spre aprobare, în
următoarea ședință de Guvern, proiectul Hotărârii Guvernului privind inițierea negocierilor
asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția
Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului „Politici de
dezvoltare întru redresarea economică”.

Setul de documente relevante se anexează.

Anexă: _60__ file.

Ministru Veronica SIREȚEANU

Executor: Corneliu Roșca


tel.: (022) 26-26-98
e-mail: corneliu.rosca@mf.gov.md

MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7


tel. (022) 26 25 24, e-mail: cancelaria@mf.gov.md

S-ar putea să vă placă și