Sunteți pe pagina 1din 20

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____

din 2023
Chișinău

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare


---------------------------------------------------------

În temeiul art. 19 lit. g) şi art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea finanțelor publice şi
responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014,
nr. 223-230, art. 519), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se alocă, din fondul de rezervă al Guvernului, Ministerului Energiei mijloace
financiare în sumă de 5807,8 mii lei pentru Întreprinderea de Stat ,,Moldelectrica” pentru
procurarea echipamentelor electrice și a serviciilor necesare asigurării bunei funcționări a
rețelelor electrice în perioada găzduirii celui de-al doilea Summit al Comunității Politice
Europene din 1 iunie 2023.
2. Ministerul Finanțelor va finanța cheltuielile menționate la pct. 1 pe măsura prezentării
documentelor confirmative.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Energiei.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.

Prim-ministru Dorin RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul Energiei Victor PARLICOV

Ministrul finanțelor Veronica SIREȚEANU


Notă Informativă
la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului


Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare a fost
elaborat de către Ministerul Energiei.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile
urmărite
Proiectului de Hotărâre de Guvern a fost elaborat în temeiul art. 19 lit. g) şi art. 36 alin.
(1) lit. a) din Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările
ulterioare și solicitarea ÎS „Moldelectrica” nr. 46-07/908 din 02 mai 2023 cu privire la
alocarea mijloacelor financiare necesare și valoarea acestora (demersul se anexează la
prezenta notă).
Scopul general al proiectului rezidă din faptul că, la data de 01 iunie 2023, Republica
Moldova va găzdui un eveniment de anvergură internațională, simbolism și maximă
importanță pentru țara noastră în contextul statutului de țară candidat la aderare în UE
obținut în iunie 2022 - celui de-al doilea Summit al Comunității Politice Europene.
Respectiv, în scopul asigurării bunei funcționări a rețelelor electrice pe perioada
organizării evenimentului internațional, dar și după, se impune necesitatea realizării mai
multor măsuri, după cum urmează:
1. Proiectarea rețelelor 0,4 kV în baza sarcinilor electrice pe zone:
- proiectarea traseelor rețelelor 0,4 kV și modul de canalizare, asigurarea compatibilității
electromagnetice;
- asigurarea separării rețelelor de bază, rețelelor de alimentare a utilajului sensibil la
fluctuații, rețelelor de siguranță;
- calculul curenților de pornire a instalațiilor electrice și verificarea selectivității
aparatelor de protecție;
- proiectarea schemei de încadrare a generatorului de alimentare de rezervă și
dispozitivelor de alimentare garantată, proiectarea AAR (anclanșării automate a
rezervei).
2. Accesarea serviciilor de închiriere a generatorului mobil, UPS și sistem AAR cu
servicii de montare/demontare;
3. Accesarea serviciilor de executare a lucrărilor de montare / demontare a rețelelor
0,4kV.
4. Procurarea materialelor necesare separării fizice a reţelelor noi de reţeaua existentă,
pentru asigurarea unei fiabilități înalte (inclusiv post de transformare, transformator de
forță cu puterea nominală de 630 kVA și tensiunea 10/0,4 kV, celule de distribuţie
10 kV, tablouri de distribuţie 0,4 kV cu aparate de protecție, cabluri de forță, canale de
cabluri, etc).
Astfel, în scopul asigurării realizării măsurilor propuse, a fost elaborat proiectul de
Hotărâre a Guvernului prin care se dispune alocarea mijloacelor financiare din Fondul
de rezervă al Guvernului, pentru acoperirea cheltuielilor legate de aceste măsuri.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul hotărârii de Guvern nu conține norme privind armonizarea legislației naționale
cu legislația Uniunii Europene
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul prevede alocarea Întreprinderii de Stat ,,Moldelectrica”, mijloace financiare în
sumă de 5 807 800 lei pentru procurarea echipamentelor electrice și a serviciilor necesare
asigurării bunei funcționări a rețelelor electrice în perioada organizării celui de-al doilea
Summit al Comunității Politice Europene.
Subsecvent, menționăm că, punctul 2 din proiect pune în sarcina Ministerului Finanțelor
asigurarea alocarea mijloacelor financiare menționate din Fondul de rezervă al
Guvernului. Iar, potrivit pct. 3 din proiect, controlul asupra executării prezentei hotărâri
se pune în sarcina Ministerului Energiei.
Totodată, se propune ca proiectul să intre în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, ținând cont de necesitatea asigurării finanțării
respectivelor lucrări și termenii restrânși de realizare a acestora, în contextul
evenimentului preconizat pentru 1 iunie 2023.
5. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor prezentului proiect necesită alocarea de către Ministerul
Finanțelor din fondul de rezervă al Guvernului a sumei de 5 807 800 lei. Mijloacele
financiare vor fi utilizate pentru executarea lucrărilor necesare asigurării bunei
funcționări a rețelelor electrice și aprovizionării fiabile cu energie a clădirilor/încăperilor
unde va avea loc evenimentul, ceea ce va contribui și la asigurarea securității
participanților.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prezentul proiect de hotărâre nu necesită modificarea sau elaborarea unor acte normative
noi.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul
decizional, odată cu transmiterea de către Cancelaria de Stat spre avizare/expertizare
tuturor părților interesate (Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene, Ministerul Justiției, Agenția Proprietății Publice, Agenția Națională
pentru Reglementare în Energetică, ÎS „Moldelectrica”, Centrul Național Anticorupție,
proiectul hotărârii Guvernului și nota informativă la acesta au fost publicate portalul
consultativ www.particip.gov.md. Astfel, propunerile și obiecțiile aferente proiectului
au fost luate în calcul, în procesul de definitivare al acestuia.
8. Constatările expertizei anticorupție
Proiectul a fost supus expertizei anticorupție, conform art. 35 din Legea nr.100/2017 cu
privire la actele normative, iar rezultatele acesteia au fost incluse în sinteza obiecțiilor și
propunerilor la proiect.
9. Constatările expertizei de compatibilitate
Proiectul nu necesită a fi supus expertizei compatibilitate.
10. Constatările expertizei juridice
Proiectul a fost supus expertizei juridice, conform art.37 din Legea nr.100/2017 cu
privire la actele normative, iar rezultatele examinării acesteia au fost reflectate în sinteza
obiecțiilor și propunerilor la proiect.
11. Constatările altor expertize
Proiectul nu conține prevederi de reglementare a activității de întreprinzător în sensul
Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de
întreprinzător, astfel decăzând necesitatea examinării acestuia de către Grupul de lucru
pentru reglementarea activității de întreprinzător. Suplimentar, evocăm că proiectul nu
cade sub incidența altor expertize necesare a fi efectuate în condițiile Legii nr.100/2017.

Ministrul Energiei Victor PARLICOV


SINTEZA
obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor) la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor
financiare
Participantul la avizare Conținutul obiecției/ propunerii Argumentarea autorului
(expertizare)/consultare (recomandării) proiectului
publică
Prevederile punctului 7 din Regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2015, stipulează că alocarea mijloacelor din fondurile de
urgență se efectuează prin intermediul autorităților publice centrale, corespunzător domeniului de
competentă.
Prin urmare, punctul 1 și punctul 2 al proiectului de hotărâre se propun de expus în următoarea
redacție:
Ministerul Finanțelor „1. Se alocă, din fondul de rezervă al Guvernului, Ministerului Energiei mijloace financiare în sumă Se acceptă
de 5807,8 mii lei pentru Întreprinderea de Stat ,,Moldelectrica” pentru procurarea echipamentelor
electrice și a serviciilor necesare asigurării bunei funcționări a rețelelor electrice în perioada găzduirii
celei de a doua reuniuni a Comunității Politice Europene din 1 iunie 2023.
2. Ministerul Finanțelor va finanța cheltuielile menționate la punctul 1 pe măsura prezentării Se acceptă
documentelor confirmative.”

Lipsă de propuneri și obiecții.

Totodată, pentru uniformizarea termenilor utilizați în acte normative ale Guvernului, se propune Se acceptă
Ministerul Afacerilor Externe substituirea în clauza de adoptare a sintagmei „celei de a doua reuniune a Comunității Politice
și Integrării Europene Europene” cu sintagma „celui de-al doilea Summit al Comunității Politice Europene”, utilizată în
Hotărârea Guvernului nr. 797/2022 cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru asigurarea
organizării în Republica Moldova, pe parcursul anului 2023, a celui de-al doilea Summit al
Comunității Politice Europene.
Conform prevederilor pct. 7 din Regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgență ale Se acceptă
Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2015, alocarea mijloacelor din fondurile de
Agenția Proprietății Publice urgență se efectuează doar prin intermediul autorităților publice centrale și locale, corespunzător
domeniului de competență. În acest sens, mijloacele financiare pentru Î.S. „Moldelectrica” urmează
a fi alocate prin intermediul Ministerului Energiei, care este fondator al întreprinderii.
Agenția Națională pentru Lipsă de propuneri și obiecții. Se acceptă
Reglementare în Energetică
ÎS „Moldelectrica” Lipsă de propuneri și obiecții. Se acceptă
În clauza de adoptare textul „ , în scopul asigurării realizării măsurilor necesare găzduirii celei de a Se accept
doua reuniune a Comunității Politice Europene din 1 iunie 2023,” se va exclude, deoarece scopul
elaborării proiectului actului normativ se inserează în nota informativă care însoțește proiectul și nu
în clauza de adoptare.
Ministerul Justiției Întrucât scopul din clauza de adoptare urmează a fi exclus, se recomandă la pct. 1 substituirea Se acceptă
cuvântului „evenimentului” cu textul „celei de a doua reuniuni a Comunității Politice Europene din
1 iunie 2023”, pentru conferirea unui conținut cert normei juridice, astfel încât actul normativ să
corespundă cerinței de previzibilitate. În aceeași ordine de idei, la pct. 2 după cuvântul „menționate”
se va completa cu textul „la pct. 1 ”.
Potrivit notei informative a proiectului, finalitatea scontată a acestuia este asigurarea realizării Se acceptă
măsurilor propuse în contextul găzduirii unui eveniment de anvergură internațională, simbolism și
maximă importanță pentru țara noastră în contextul statutului de țară candidat la aderare în UE - cea
de a doua reuniune a Comunității Politice Europene.
În acest sens, autorul propune alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Guvernului,
pentru acoperirea cheltuielilor legate de realizarea următoarelor măsuri:

1. Proiectarea rețelelor 0,4 kV în baza sarcinilor electrice pe zone:


- proiectarea traseelor rețelelor 0,4 kV și modul de canalizare, asigurarea compatibilității
electromagnetice;
- asigurarea separării rețelelor de bază, rețelelor de alimentare a utilajului sensibil la fluctuații,
rețelelor de siguranță;
- calculul curenților de pornire a instalațiilor electrice și verificarea selectivității aparatelor de
Centrul Național Anticorupție protecție;
proiectarea schemei de încadrare a generatorului de alimentare de rezervă și dispozitivelor de
alimentare garantată, proiectarea AAR (anclanșării automate a rezervei).
2. Accesarea serviciilor de închiriere a generatorului mobil, UPS și sistem AAR cu servicii de
montare/demontare;
3. Accesarea serviciilor de executare a lucrărilor de montare / demontare a rețelelor 0,4kV.
4. Procurarea materialelor necesare separării fizice a reţelelor noi de reţeaua existentă, pentru
asigurarea unei fiabilități înalte (inclusiv post de transformare, transformator de forță cu puterea
nominală de 630 kVA și tensiunea 10/0,4 kV, celule de distribuţie 10 kV, tablouri de distribuţie 0,4
kV cu aparate de protecție, cabluri de forță, canale de cabluri, etc).

În procesul de promovare a proiectului, au fost respectate rigorile de asigurare a transparenței


decizionale statuate de prevederile art.8 lit. a)-d) al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind
transparența în procesul decizional.
Proiectul a fost avizat de către Ministerul Finanțelor potrivit exigențelor prescrise de pct.12 al
Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.862 din 18 decembrie 2015. Nota informativă a proiectului a fost întocmită cu
întrunirea exigențelor de tehnică legislativă statuate de prevederile art.30 lit. a)-f) al Legii cu privire
la actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017.

Implementarea prevederilor proiectului, poate înlesni realizarea unor acțiuni apreciate indispensabile Se acceptă
în contextul organizării și găzduirii reuniunii Comunității Politice Europene, fapt care poate contribui
la dezvoltarea bună-stării societății în ansamblu şi realizarea intereselor private legitime și nu este
detrimentul interesului public general (în sensul prevăzut de prevederile Legii integrității nr.82 din
25 mai 2017), doar în condițiile funcționării entităților publice/private, precum şi exercitării
atribuțiilor de serviciu ale agenților entităților date în strictă conformitate cu prevederile legale, în
mod eficient şi econom din punct de vedere al utilizării resurselor.

Ministrul Energiei Victor PARLICOV


Guvernul Republicii Moldova

Agenția Proprietății Publice


MD-2012, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1
Tel: (00373 22) 234-350
e-mail: office@app.gov.md

Nr.05-03-2928 din 05.05.2023


Ministerul Energiei
secretariat@energie.gov.md

copie: Cancelaria de Stat


cancelaria@gov.md

Urmare demersului Cancelariei de Stat nr. 18-69-4715 din 03 mai 2023,


Agenția Proprietății Publice a examinat proiectul de hotărâre cu privire la alocarea
mijloacelor financiare (număr unic 333/MEn/2023), autor – Ministerul Energiei
și, în limita competențelor funcționale, comunică următoarele.
Conform prevederilor pct. 7 din Regulamentul privind gestionarea fondurilor
de urgență ale Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2015, alocarea
mijloacelor din fondurile de urgență se efectuează doar prin intermediul autorităților
publice centrale și locale, corespunzător domeniului de competență. În acest sens,
mijloacele financiare pentru Î.S. „Moldelectrica” urmează a fi alocate prin
intermediul Ministerului Energiei, care este fondator al întreprinderii.

Director general Alexandru MUSTEAȚĂ

Executor: Paierele Mihaela, tel. 022-222-350


e-mail: mihaela.paierele@app.gov.md
CENTRUL NAŢIONAL НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ANTICORUPŢIE AL ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
REPUBLICII MOLDOVA РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 198


Tel. (+373) 22-25-72-94

Nr. 06/2/7096 din 05.05.2023

La nr. 18-69-4715 din 03.05.2023

Ministerul Energiei
Copie: Cancelaria de Stat

Prin prezenta, Vă remitem atașat raportul de expertiză anticorupție la proiectul de


Hotărâre a Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare (număr unic
333/MEn/2023) .

Anexă: Raportul de expertiză anticorupție – 3 (trei) file.

Digitally signed by Rusu Iulian


Date: 2023.05.05 16:05:38 EEST
Director Reason: MoldSign Signature Iulian RUSU
Location: Moldova

Ex: CHISTOL Cristina, Tel. 022 257-421


CENTRUL NAŢIONAL НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО
ANTICORUPŢIE AL БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
REPUBLICII MOLDOVA РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

Nr. EHG23/8703 din 05.05.2023

la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor


financiare (număr unic 333/MEn/2023)
Prezentul raport de expertiză anticorupţie a fost întocmit de Centrul Național Anticorupție al
Republicii Moldova în baza Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, a Legii nr.1104/2002 cu
privire la Centrul Național Anticorupție, a Legii integrității nr.82/2017 și a Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată prin Hotărârea
Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017.

I. Analiza riscurilor de corupere a procesului de promovare a proiectului


I.1. Pertinența autorului, categoriei propuse a actului
și a procedurii de promovare a proiectului
Autor al proiectului de act normativ este Guvernul, iar autor nemijlocit este Ministerul Energiei, ceea
ce corespunde art.102 din Constituție, art.14 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.

Categoria actului normativ propus este Hotărâre a Guvernului, ceea ce corespunde art.102 din
Constituție, art.6 şi art.14 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.

I.2. Respectarea rigorilor de transparenţă în procesul


decizional la promovarea proiectului
Potrivit art.8 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional „etapele asigurării
transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sunt:
a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;
b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia;
c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate;
d) examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi
interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;
e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate".

Totodată, art.10 din Legea nr.239/2008 stabileşte expres că:


„(1) Autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora prin
publicarea obligatorie a lor pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin asigurarea accesului la
sediul autorităţii, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea
persoanei interesate.

1
(2) Proiectul de decizie şi materialele aferente acestuia se plasează pe pagina web oficială a autorităţii
publice responsabile cel puţin pentru perioada recepţionării şi examinării recomandărilor".

Proiectul, însoțit de nota informativă și anunțurile inițierea elaborării proiectului și consultarea


publică a acestuia, se regăsesc pe portalul particip.gov.md, după cum urmează : https://particip.gov.
md/ro/document/stages/proiectul-hotararii-guvernului-cu-privire-la-alocarea-mijloacelor-
financiare/10426; https://particip.gov.md/ro/document/stages/proiectul-hotararii-guvernului-cu-
privire-la-alocarea-mijloacelor-financiare/10427

Autorul a prezentat avizele parvenite în cadrul procesului de consultare publică a proiectului de către
autoritățile responsabile de implementarea prevederilor conţinute în proiect/instituţiilor interesate,
fapt ce denotă aspectul definitivat al acestuia și întrunirea condițiilor stabilite de prevederile art.28 al
Legii integrităţii nr.82 din 25 mai 2017 - pentru efectuarea expertizei anticorupție.

Astfel, în procesul de promovare a proiectului, au fost respectate rigorile de asigurare a transparenţei


decizionale statuate de prevederile art.8 lit.a)-d) al Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional.

I.3. Scopul anunţat și scopul real al proiectului


Potrivit notei informative a proiectului, finalitatea scontată a acestuia este asigurarea realizării
măsurilor propuse în contextul găzduirii unui eveniment de anvergură internațională, simbolism și
maximă importanță pentru țara noastră în contextul statutului de țară candidat la aderare în UE - cea
de a doua reuniune a Comunității Politice Europene. În acest sens, autorul propune alocarea
mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Guvernului, pentru acoperirea cheltuielilor legate de
realizarea următoarelor măsuri:
1. Proiectarea rețelelor 0,4 kV în baza sarcinilor electrice pe zone:
- proiectarea traseelor rețelelor 0,4 kV și modul de canalizare, asigurarea compatibilității
electromagnetice;
- asigurarea separării rețelelor de bază, rețelelor de alimentare a utilajului sensibil la fluctuații,
rețelelor de siguranță;
- calculul curenților de pornire a instalațiilor electrice și verificarea selectivității aparatelor de
protecție;
- proiectarea schemei de încadrare a generatorului de alimentare de rezervă și dispozitivelor de
alimentare garantată, proiectarea AAR (anclanșării automate a rezervei).
2. Accesarea serviciilor de închiriere a generatorului mobil, UPS și sistem AAR cu servicii de
montare/demontare;
3. Accesarea serviciilor de executare a lucrărilor de montare / demontare a rețelelor 0,4kV.
4. Procurarea materialelor necesare separării fizice a reţelelor noi de reţeaua existentă, pentru
asigurarea unei fiabilități înalte (inclusiv post de transformare, transformator de forță cu puterea
nominală de 630 kVA și tensiunea 10/0,4 kV, celule de distribuţie 10 kV, tablouri de distribuţie 0,4 kV
cu aparate de protecție, cabluri de forță, canale de cabluri, etc).
I.4. Interesul public şi interesele private
promovate prin proiect
Implementarea prevederilor proiectului, poate înlesni realizarea unor acțiuni apreciate indispensabile
în contextul organizării și găzduirii reuniunii Comunității Politice Europene, fapt care poate contribui
la dezvoltarea bună-stării societăţii în ansamblu şi realizarea intereselor private legitime și nu este
detrimentul interesului public general (în sensul prevăzut de prevederile Legii integrităţii nr.82 din 25
mai 2017), doar în condițiile funcţionării entităţilor publice/private, precum şi exercitării atribuţiilor

2
de serviciu ale agenţilor entităţilor date în strictă conformitate cu prevederile legale, în mod eficient şi
econom din punct de vedere al utilizării resurselor.

I.5. Justificarea soluțiilor proiectului


I.5.1. Suficienţa argumentării din nota informativă.
În conformitate cu art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectele de acte
normative sunt însoțite de „nota informativă care cuprinde:
a) denumirea sau numele autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului actului
normativ;
b) condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite;
c) descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației
naționale cu legislația Uniunii Europene;
d) principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi;
f) modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare".

Autorul a indicat în nota informativă aferentă proiectului:


- denumirea autorului proiectului actului normativ (Ministerul Energiei);
- condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ (i) elaborat în temeiul art. 19 lit. g) şi
art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și
solicitarea ÎS „Moldelectrica” nr. 46-07/908 din 02 mai 2023 cu privire la alocarea mijloacelor
financiare necesare și valoarea acestora; ii) la data de 01 iunie 2023, Republica Moldova va găzdui -
cea de a doua reuniune a Comunității Politice Europene);
- descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației
naționale cu legislația Uniunii Europene (nu conține norme privind armonizarea legislației naționale
cu legislația Uniunii Europene);
- principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi (alocarea din fondul de rezervă
al Guvernului Întreprinderii de Stat ,,Moldelectrica”, mijloace financiare în sumă de 5 807 800 lei
pentru procurarea echipamentelor electrice și a serviciilor necesare asigurării bunei funcționări a
rețelelor electrice în perioada organizării evenimentului);
- modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare (nu necesită modificarea sau elaborarea
unor acte normative noi).
I.5.2. Argumentarea economică-financiară.
Conform art.30 lit.e) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota informativă trebuie să
conțină „e) fundamentarea economico-financiară". Potrivit notei informative a proiectului
implementarea prevederilor propuse necesită necesită alocarea de către Ministerul Finanțelor din
fondul de rezervă al Guvernului a sumei de 5 807 800 lei. Mijloacele financiare vor fi utilizate pentru
executarea lucrărilor necesare asigurării bunei funcționări a rețelelor electrice și aprovizionării fiabile
cu energie a clădirilor/încăperilor unde va avea loc evenimentul, ceea ce va contribui și la asigurarea
securității participanților.

Coroborat cu concluziile analizei compartimentului I.5.1. al prezentului raport de expertiză


anticorupție, se remarcă întrunirea exigențelor de tehnică legislativă statuate de prevederile art.30 lit.
a)-f) al Legii cu privire la actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017.

3
II. Analiza generală a factorilor de risc ale proiectului

II.1. Limbajul proiectului


Potrivit art.54 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative „textul proiectului actului normativ
se elaborează [...] cu respectarea următoarelor reguli: [...]
a) se expune într-un limbaj simplu, clar şi concis [...]
c) terminologia utilizată este constantă, uniformă și corespunde celei utilizate în alte acte normative,
în legislația Uniunii Europene și în alte instrumente internaționale la care Republica Moldova este
parte, cu respectarea prevederilor prezentei legi; [...]
e) se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire, [...]
f) se evită folosirea [...] a cuvintelor și expresiilor [...] care nu sînt utilizate sau cu sens ambiguu;
g) se evită tautologiile juridice;
h) se utilizează, pe cât este posibil, noțiuni monosemantice, [...]".

Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu respectarea regulilor gramaticale
şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de art.54 din Legea nr.100/2017.

II.2. Coerența legislativă a proiectului


În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte dintre prevederile
acestuia cu reglementările altor acte normative în vigoare.

II.3. Activitatea agenţilor publici şi a entităților


publice reglementată în proiect
Prevederile proiectului, nu conțin norme procedurale de reglementare a activității entităților
publice/agenților publici.

II.4. Atingeri ale drepturilor omului care pot fi


cauzate la aplicarea proiectului
Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului consacrate de
Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului.

III. Concluzia expertizei


Potrivit notei informative a proiectului, finalitatea scontată a acestuia este asigurarea realizării
măsurilor propuse în contextul găzduirii unui eveniment de anvergură internațională, simbolism și
maximă importanță pentru țara noastră în contextul statutului de țară candidat la aderare în UE - cea
de a doua reuniune a Comunității Politice Europene.

În acest sens, autorul propune alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Guvernului,
pentru acoperirea cheltuielilor legate de realizarea următoarelor măsuri:
1. Proiectarea rețelelor 0,4 kV în baza sarcinilor electrice pe zone:
- proiectarea traseelor rețelelor 0,4 kV și modul de canalizare, asigurarea compatibilității
electromagnetice;
- asigurarea separării rețelelor de bază, rețelelor de alimentare a utilajului sensibil la fluctuații,
rețelelor de siguranță;

4
- calculul curenților de pornire a instalațiilor electrice și verificarea selectivității aparatelor de
protecție;
- proiectarea schemei de încadrare a generatorului de alimentare de rezervă și dispozitivelor de
alimentare garantată, proiectarea AAR (anclanșării automate a rezervei).
2. Accesarea serviciilor de închiriere a generatorului mobil, UPS și sistem AAR cu servicii de
montare/demontare;
3. Accesarea serviciilor de executare a lucrărilor de montare / demontare a rețelelor 0,4kV.
4. Procurarea materialelor necesare separării fizice a reţelelor noi de reţeaua existentă, pentru
asigurarea unei fiabilități înalte (inclusiv post de transformare, transformator de forță cu puterea
nominală de 630 kVA și tensiunea 10/0,4 kV, celule de distribuţie 10 kV, tablouri de distribuţie 0,4 kV
cu aparate de protecție, cabluri de forță, canale de cabluri, etc).

În procesul de promovare a proiectului, au fost respectate rigorile de asigurare a transparenţei


decizionale statuate de prevederile art.8 lit.a)-d) al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional.

Proiectul a fost avizat de către Ministerul Finanţelor potrivit exigențelor prescrise de pct.12 al
Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.862 din 18 decembrie 2015. Nota informativă a proiectului a fost întocmită cu
întrunirea exigențelor de tehnică legislativă statuate de prevederile art.30 lit.a)-f) al Legii cu privire la
actele normative nr.100 din 22 decembrie 2017.

Implementarea prevederilor proiectului, poate înlesni realizarea unor acțiuni apreciate indispensabile
în contextul organizării și găzduirii reuniunii Comunității Politice Europene, fapt care poate contribui
la dezvoltarea bună-stării societăţii în ansamblu şi realizarea intereselor private legitime și nu este
detrimentul interesului public general (în sensul prevăzut de prevederile Legii integrităţii nr.82 din 25
mai 2017), doar în condițiile funcţionării entităţilor publice/private, precum şi exercitării atribuţiilor
de serviciu ale agenţilor entităţilor date în strictă conformitate cu prevederile legale, în mod eficient şi
econom din punct de vedere al utilizării resurselor.
05.05.2023 Expert al Direcției legislație și expertiză anticorupție:
Cristina CHISTOL , Inspector principal

5
MINISTERUL ENERGIEI МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
AL REPUBLICII MOLDOVA РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ÎNTREPRINDEREA DE STAT ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“MOLDELECTRICA” “MOLDELECTRICA”
MD-2012, m. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78 МД-2012, м. Кишинэу, ул. В. Александри, 78
E-mail: cancelar@moldelectrica.md E-mail: cancelar@moldelectrica.md
Tel. (0-37322) 22-22-70; Fax 25-31-42, Тел. (0-37322) 22-22-70; Факс 25-31-42,
IDNO 1002600004580, BC MOLDINDCONBANK SA., IDNO 1002600004580, КБ MOLDINDCONBANK АО,
IBAN MD37ML000000022515094716 IBAN MD37ML000000022515094716

46-07/950 nr. 04.05.2023


La nr. 18-69-4715 din 03.05.2023

Ministerul Energiei al Republicii Moldova


Copie: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

Cu privire la avizarea Hotărârii de Guvern

Aviz

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Întreprinderea de Stat Moldelectrica a examinat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la


alocarea mijloacelor financiare (număr unic 333/MEn/20213) și comunică lipsa de obiecții și
propuneri.

Cu respect,

Director general interimar Sergiu Aparatu

Ex: Ceban G.
Tel: 022 253360
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
AL REPUBLICII MOLDOVA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND EUROPEAN INTEGRATION
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Str. 31 August 1989 80, MD-2012 Chişinău  Tel: (373 22) 578205  Fax: (373 22) 232302  http://www.mfa.gov.md

Nr. DI/3/041-5121 din 04 mai 2023


La nr. 18-69-4715 din 03 mai 2023

Ministerul Energiei

Copie: Cancelaria de Stat

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a examinat proiectul Hotărârii


Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare (număr unic 333/MEn/2023),
elaborat în scopul asigurării procurării de către ÎS „Moldelectrica” a echipamentelor
electrice și a serviciilor necesare asigurării bunei funcționări a rețelelor electrice în
perioada organizării reuniunii Comunității Politice Europene din 1 iunie 2023, și, în
limita competențelor funcționale, comunică lipsa de obiecții.

Totodată, pentru uniformizarea termenilor utilizați în acte normative ale Guvernului, se


propune substituirea în clauza de adoptare a sintagmei „celei de a doua reuniune a
Comunității Politice Europene” cu sintagma „celui de-al doilea Summit al Comunității
Politice Europene”, utilizată în Hotărârea Guvernului nr. 797/2022 cu privire la
instituirea Grupului de lucru pentru asigurarea organizării în Republica Moldova, pe
parcursul anului 2023, a celui de-al doilea Summit al Comunității Politice Europene.

Mihai MÎȚU
Secretar General

Red.: Elena Echim


tel.: (022) 578 323
MINISTERUL FINANŢELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA

04 mai 2023 nr. 09/2-03/972/626


La numărul unic 333/MEn/2023

Referitor la examinarea proiectului HG


cu privire la alocarea mijloacelor financiare
Ministerul Energiei
e-mail: secretariat@energie.gov.md

Copie: Cancelaria de Stat


e-mail: cancelaria@gov.md

Ministerul Finanțelor a examinat proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la


alocarea mijloacelor financiare Î.S. „Moldelectrica” din fondul de rezervă al
Guvernului pentru procurarea echipamentelor electrice și a serviciilor necesare
asigurării bunei funcționări a rețelelor electrice în perioada organizării celei de-a
doua reuniuni a Comunității Politice Europene și, în limita competențelor
funcționale, comunică următoarele.
Prevederile punctului 7 din Regulamentul privind gestionarea fondurilor de
urgență ale Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 862/2015, stipulează
că alocarea mijloacelor din fondurile de urgență se efectuează prin intermediul
autorităților publice centrale, corespunzător domeniului de competentă.
Prin urmare, punctul 1 și punctul 2 al proiectului de hotărâre se propun de
expus în următoarea redacție:
„1. Se alocă, din fondul de rezervă al Guvernului, Ministerului Energiei
mijloace financiare în sumă de 5807,8 mii lei pentru Întreprinderea de Stat
,,Moldelectrica” pentru procurarea echipamentelor electrice și a serviciilor necesare
asigurării bunei funcționări a rețelelor electrice în perioada găzduirii celei de a doua
reuniuni a Comunității Politice Europene din 1 iunie 2023.
2. Ministerul Finanțelor va finanța cheltuielile menționate la punctul 1 pe
măsura prezentării documentelor confirmative.”

Secretar de Stat Ion GUMENE

Ex.: N. Cernăuțanu; tel (022)26-26-29


V. Railean; tel.: (022)26-26-86

MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7


tel. (022) 26 25 24, e-mail: cancelaria@mf.gov.md
MINISTERUL JUSTIŢIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA
MD - 2012, mun. Chişinău,
str. 31 August 1989, nr. 82
tel.: +373 22 20 14 24
web: www.justice.gov.md,
e-mail: secretariat@justice.gov.md
05.05.2023 nr. 04/1-3742
la nr. 18-69-4715 din 03.05.2023

Ministerul Energiei
Cancelaria de Stat

Cu referire la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor


financiare (număr unic 333/MEn/2023), comunicăm următoarele.
În clauza de adoptare textul „ , în scopul asigurării realizării măsurilor necesare
găzduirii celei de a doua reuniune a Comunității Politice Europene din 1 iunie 2023,”
se va exclude, deoarece scopul elaborării proiectului actului normativ se inserează în
nota informativă care însoțește proiectul și nu în clauza de adoptare.
Întrucât scopul din clauza de adoptare urmează a fi exclus, se recomandă la pct.
1 substituirea cuvântului „evenimentului” cu textul „celei de a doua reuniuni a
Comunității Politice Europene din 1 iunie 2023”, pentru conferirea unui conținut cert
normei juridice, astfel încât actul normativ să corespundă cerinței de previzibilitate. În
aceeași ordine de idei, la pct. 2 după cuvântul „menționate” se va completa cu textul
„la pct. 1 ”.

Secretar de stat Stanislav COPEȚCHI

Ex. Nadejda Stavilo


Tel. 0 22 20 14 21
Ministerul Energiei
al Republicii Moldova

Nr. 07/1-345 din 05 mai 2023

Cancelaria de Stat
e-mail: cancelaria@gov.md

În conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele


normative, transmitem spre examinare și aprobare proiectul de Hotărâre de Guvern
cu privire la alocarea mijloacelor financiare (număr unic 333/MEn/2023).

Anexe:
1. Proiectul de Hotărâre de Guvern (varianta RO, RU)- 2 (două) file;
2. Nota informativă la proiectul de Hotărâre- 3 (trei) file;
3. Sinteza obiecțiilor și propunerilor- 5 (cinci) file;
4. Avizele autorităților interesate - 12 (douăsprezece file).

Ministrul Energiei Victor PARLICOV

Ex. Ion ANDRONIC tel.: (022) 250 664

Piața Marii Adunări Nationale 1, mun. Chişinău, MD-2012, tel. +373-22-250-131


E-mail: secretariat@energie.gov.md

S-ar putea să vă placă și