Sunteți pe pagina 1din 131

ELABORAREA PROIECTELOR FINAN|ATE

DIN FONDURI STRUCTURALE N DOMENIUL


TEHNOLOGIEI INFORMA|IEI I COMUNICA|IILOR
Axa Prioritar III
ProgramuI Opera|ionaI SectoriaI
"Creterea Competitivit|ii Economice" (POS CCE)
SISTEMUL GENERAL
DE IMPLEMENTARE
SISTEMUL GENERAL
DE IMPLEMENTARE
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ~CRE$TEREA
COMPETITIVITTII ECONOMICE(POS CCE) 2007-2013
Aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr.3472/12.07.2007.
Creyterea productivit(ii ntreprinderilor romnesti pentru reducerea
decalajelor Iat de productivitatea medie la nivelul UE
O creytere medie a productivit(ii de cca. 5,5 anual pna n 2015 si
atingerea unui nivel de aproximativ 55 din media UE.
OBIECTIV
GENERAL
OBIECTIV
GENERAL
POS CCE 2007-2013
Axa Prioritar 1: Un sistem inovativ i eco-eficient de productie
Axa Prioritar 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare
Axa Prioritar 3: Tehnologia informaJiei i comunicaJiilor (TIC) pentru
sectoarele privat i public
Axa Prioritar 4: Creterea eficientei energetice i a securitatii furnizrii
in contextul combaterii schimbrilor climatice
Axa Prioritar 5: Asistenta tehnic
SISTEMUL GENERAL DE IMPLEMENTARE AL POS CCE
AUTORITATEA
DE MANAGEMENT
(AM - MEF)
AUTORITATEA
DE MANAGEMENT
(AM - MEF)
ORGANISMUL
INTERMEDIAR
ORGANISMUL
INTERMEDIAR
COMITETUL
DE MONITORIZARE
COMITETUL
DE MONITORIZARE
UNITATEA
DE PLAT
UNITATEA
DE PLAT
AUTORITATEA
DE CERTIFICARE
I PLAT
AUTORITATEA
DE CERTIFICARE
I PLAT
AUTORITATEA
DE AUDIT
AUTORITATEA
DE AUDIT
managementuI i
impIementarea POS CCE
MCTI
OIPSI - Axa prioritar III
aprob criteriiIe de seIec|ie,
monitorizeaz POS CCE
structur n cadruI AM
transfer pI|iIe ctre beneficiari
certific sumeIe autorizate de AM
Ia niveI de POS CCE, asigur
transferuI sumeIor de Ia CE
audit Ia niveI de sistem pentru POS CCE,
audit prin eantionare Ia niveIuI proiecteIor
SCHEMA DE MPLEMENTARE A POS CCE
Uniunea European
Autoritatea de
management
MEF
Unitatea de pIat Comitet de
monitorizare
OIPSI
criterii seIectie
Autoritatea de
Certificare i PIat
DOCUMENTE DE PROGRAMARE 2007-2013
Planul Na[ional de Dezvoltare
Cadrul Strategic Na[ional de Referin[
POS CCE
Documentul Cadru de mplementare
AM (MEF)
OrganismuI Intermediar
(OIPSI)
Beneficiari
GhiduI soIicitantuIui
Liniile strategice de
coeziune ale UE
AXA PRIORITAR III
Tehnologia informaJiei i comunicaJiilor (TIC)
pentru sectoarele privat i public
Creterea competitivit[ii economice prin
valorificarea pe deplin a potentialului TC
de ctre sectorul privat i public
OBIECTIV OBIECTIV
= 86 mil. euro
Contribu|ie UE (FEDR)
Co-finan|are surse
pubIice na|ionaIe
Co-fina|are privat
~ 559 miI. EUR
= 383 mil. euro
= 90 mil. euro
= 86 mil. euro
ALOCAREA FINANCIAR INDICATIV TOTAL
Axa prioritar
2007 - 2013
ALOCAREA FINANCIAR COMUNITAR
pentru Axa prioritar
2007 - 2013
1 - Sus(inerea utilizrii TIC
2 - Dezvoltarea yi eficientizarea
serviciilor electronice
3 - Dezvoltarea e- economiei
= 149 mil. euro
= 115 mil. euro
= 119 mil. euro
= 383 mil. euro
Domeniul 1
Domeniul 2
Domeniul 3
Domeniul 1 Sus[inerea accesului i utilizrii TC
$prijinirea accesului
la broadband i la
serviciile conexe;
2000000 EUR
200000 /1000.000
EUR
2000000 EUR
$prijin pentru realizarea de
reJele broadband i PAPI n
zonele defavorizate d.p.d.v. al
accesului (rurale i mici
urbane)
$prijin pentru realizarea
de reJele broadband i
PAPI (zonele defavorizate
d.p.d.v. al accesului
(rurale i mici urbane)
$usJinerea conectrii
unitJilor colare la
internet prin conexiuni
broadband
25.000 EUR
OperaJiunea 1 OperaJiunea 2 OperaJiunea 3 OperaJiunea 4
Valoarea maxim a finanJrii acordate
Domeniul 2 - Dezvoltarea i eficientizarea serviciilor electronice
6.000.000 EUR
na[ional
1.500.000 EUR nivel local
20.000.000 EUR nivel
na[ional
1.500.000 EUR nivel
local
2.500.000 EUR
na[ional
500.000 EUR nivel local
6.000.000 EUR
na[ional
1.500.000 EUR nivel
local
OperaJiunea 1 OperaJiunea 2 OperaJiunea 3 OperaJiunea 4
$usJinerea implementrii
de solutii de e-guvernare
i asigurarea conexiunii la
broadband, acolo unde
este necesar;
$usJinerea implementrii
sistemelor TIC n scopul
creterii interoperabilitJii
sistemelor informatice;
$usJinerea
implementrii aplicaJiilor
de e-learning;
$usJinerea
implementrii de
aplicaJii de e-sntate
VaIoarea maxim a finan|rii acordate
Domeniul 3 - Dezvoltarea e-Economiei
500.000 EUR
10.000 EUR
300.000 EUR
10.000 EUR
OperaJiunea 1 OperaJiunea 2
$uport pentru implementarea de sisteme
informatice integrate i alte aplicaJii
electronice pentru managementul afacerilor
$uport pentru dezvoltarea sistemelor de comerJ
electronic i alte soluJii electronice pentru facilitarea
operaJiunilor B2B
Valoarea a finanJrii acordate
Domeniul Major de nterven[ie 3
DEZVOLTAREA E-ECONOMIEI
W cresterea eIicientei Iirmelor prin reorganizarea tuturor proceselor
interne pe baza unui sistem inIormatic;
W introducerea de sisteme TIC moderne ce incurajeaza inovarea si/sau
oIera sprijin pentru mbunttire a deciziilor managementului;
W dezvoltarea comertului electronic si ncurajarea intrrii IMM-lor pe
piata internatioal;
W extinderea utilizrii aplicatiilor de instruire on line la nivelul
mediului de aIaceri;
OBIECTIVE
SPECIFICE
OBIECTIVE
SPECIFICE
OPERATIUNEA 3.3.1
Tipuri de proiecte eIigibiIe
mplementarea sau extinderea sistemelor ERP
mplementarea sau extinderea de sisteme pentru relatii cu clientii (CRM )
mplementarea de solutii software pentru design i/sau productie, pentru
imbunatatirea managementului ciclului de viat al produselor.
mplementarea sistemelor informatice de analiza economica si suport
decizional (business intelligence systems) si a altor aplicatii electronice
pentru managementul afacerii
CAD/CAM
BI
Manag. Financiar
contabiI
Manag.
contracteIor
Manag.
contracteIor
RezoIvare
Standardizare
proceduri de
Iucru
Standardizare
proceduri de
Iucru
ConsoIidarea
structuriIor de
date
ConsoIidarea
structuriIor de
date
Reducerea
timpuIui de
ateptare i de
acces Ia
informa|ie
Reducerea
timpuIui de
ateptare i de
acces Ia
informa|ie
AccesuI direct,
rapid i
securizat Ia
informa|ii
AccesuI direct,
rapid i
securizat Ia
informa|ii
Facturare
rapida i
corecta
Facturare
rapida i
corecta
RezoIvare
rapid i
interactiv a
probIemeIor i
cereriIor
RezoIvare
rapid i
interactiv a
probIemeIor i
cereriIor
Gestiunea
eficient a
contracteIor
Gestiunea
eficient a
contracteIor
Optimizarea
resurseIor i
reducerea
costuriIor
interne
Optimizarea
resurseIor i
reducerea
costuriIor
interne
Puncte
de Iucru
Posta
Internet
E-maiI
TeIefon
Fax
Fata in fata
InteIegerea
necesitatiIor
cIientiIor
InteIegerea
necesitatiIor
cIientiIor
Informarea
constanta a
cIientiIor
Informarea
constanta a
cIientiIor
AnaIizarea
performanteIor de
vanzari
AnaIizarea
performanteIor de
vanzari
AccesuI direct,
rapid i securizat
Ia informa|ii
AccesuI direct,
rapid i securizat
Ia informa|ii
Cresterea
succesuIui
vanzariIor
Cresterea
succesuIui
vanzariIor
Gestionarea
campaniiIor de
pubIicitate
Gestionarea
campaniiIor de
pubIicitate
RezoIvare rapida
a soIicitariIor
RezoIvare rapida
a soIicitariIor
Masurarea
graduIui de
satisfactie a
cIientiIor
Masurarea
graduIui de
satisfactie a
cIientiIor
Tipuri de proiecte eIigibiIe
mplementarea de sisteme informatice de comert electronic.
mplementarea de sisteme informatice pentru licitatii electronice.
mplementarea de sisteme informatice pentru tranzactii electronice
securizate;
mplementarea de sisteme informatice de e-payment
mplementarea de sisteme de e-learning pentru MM
mplementarea altor sisteme informatice pentru
dezvoltarea/optimizarea activittii companiei (B2B, B2C)
OPERA|IUNEA 3.3.2
W Solicitantul este MM conform OG nr.27/26.01.2006 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 346/2004
Art 5, 6 Legea nr. 346/2004 (ncadrarea - intreprinderi autonome, partenere,
legate)
SOLICITAN|I ELIGIBILI
EXEMPLU EXEMPLU
CALCULUL INTREPRINDERILOR PARTENERE
EXEMPLU EXEMPLU
CALCULUL INTREPRINDERILOR LEGATE
Nu sunt eIigibiIi soIicitan|ii cu activitate n ceI pu|in unuI din urmtoareIe
sectoare:
pescuit i acvacuItur,
construc|ii navaIe,
industria carbonifer,
industria siderurgic,
fibre sintetice
produc|ia primar a produseIor agricoIe
omeniile de activitate rezult din certificatul constatator emis de Registrul
ComerJului (anexa CF)
SOLICITAN|I NEELIGIBILI
Sunt excluse de la finan[are:
activit|iIe Iegate de produc|ia primar, procesarea i comerciaIizarea
produseIor agricoIe enumerate n Anexa nr.1 Ia TratatuI Instituind CE;
sus|inerea financiar a activit|iIor de export ctre ter|e |ri sau ctre State
Membre
utiIizarea cu precdere a produseIor na|ionaIe n detrimentuI produseIor
importate;
achizi|ionarea de echipamente de transport pentru sectoruI transport.
firmeIe cIasificate conform CoduIui CAEN pentru: "Industria preIucrtoare"-
producerea de arme i muni|ii, tutun, buturi aIcooIice, i pentru ,Activit|i
bancare, financiare i de asigurri".
proiecteIe ai cror beneficiari desfoar activit|i n domeniuI pornografiei i
jocuriIor de noroc, precum i ceIe care contravin buneIor moravuri, ordinii
pubIice, i/sau prevederiIor IegaIe afIate n vigoare.
Cheltuieli pentru servicii de consuItan| (pIan de afaceri, proiect tehnic, studii de pia|,
managementuI de proiect)
Cheltuieli pentru achizi[ia de echipamente IT&C necesare impIementrii apIica|iei
Cheltuieli pentru dotri - categoria mijIoaceIor fixe care nu intr n categoria de mai
sus, necesare pentru impIementarea apIica|iei
Cheltuieli pentru achizi[ia de apIica|ii informatice, Iicen|e
Cheltuieli pentru organizarea de cursuri de formare profesionaI
Cheltuieli cu servicii de auditare finaI a proiectului
Cheltuieli cu informarea i pubIicitatea proiectului
Cheltuielile diverse i neprevzute max 10% din valoarea eligibil a proiectului (ncadrate
n cheltuielile eligibile de investi[ii men[ionate)
CHELTUIELI ELIGIBILE
CHELTUIELI NEELIGIBILE
W taxa pe valoarea adugat, taxa de timbru verde,
precum i orice alte taxe;
W dobnda i alte comisioane aferente creditelor;
W achiziJia de echipamente second-hand;
W amenzile, penalitJile i cheltuielile de judecat;
W costurile pentru operarea obiectivelor de investiJii;
W sumele rezultate din diferenJele de curs valutar;
W costuri de amortizare;
W contribuJia n natur;
W cheltuielile de leasing.
CONDITII GENERALE DE ELIGIBILITATE A CHELTUIELILOR
1) sunt pltite de la data intrrii n vigoare a contractului de finan[are semnat ntre
beneficiar i OPS
2) Excep[ie de la punctul 1)
- elaborarea planului de afaceri, proiect tehnic
- studii de pia[
- cheltuielile pentru pregtirea documenta[iei n procesul de achizi[ii
sunt eligibile i n perioada cuprins ntre data intrrii n vigoare a schemei de
ajutor de stat i data semnrii contractului de finan[are
3) sunt justificate prin facturi i alte documente justificative care pot fi auditate i
identificate;
ATEN|E
Cheltuielile efectuate inainte de semnarea contractului trebuie s fie strict legate de
proiect!!!
! !
CONDITII GENERALE DE ELIGIBILITATE A CHELTUIELILOR
4) sunt conforme cu prevederile legisla[iei na[ionale i comunitare
ajutorul de stat (condi[ii preluate n ghidul solicitantului);
procedura specific stabilita prin norme interne de achizi|ie
dac beneficiarul se incadreaza in prevederile art. 10 alin. 2
si 3 din OUG 34/2006
5) se ncadreaz n lista categoriilor de cheltuieli eligibile aprobat prin
Ordin al MEF
6) sunt n legtur direct cu activit[ile propuse n proiect i sunt
necesare pentru realizarea proiectului
Tip
cheItuiaIa
eIigibiI
(ajutor de
stat)
Tip
ntreprindere
Regiune % din vaIoarea
eIigibiI a proiectuIui
Bucureti
i jude|uI
IIfov
RestuI
jude|eIor
Investi|ii
Micro 60% 70%
Minim 75% din
valoarea eligibil a
proiectului
Mici 60% 70%
Mijlocii 50% 60%
Training
Micro
80% 80%
Maxim 5% din valoarea
eligibil a proiectului
Mici
Mijlocii
ConsuItan|
servicii de
audit,
informare i
pubIicitate
Micro
80% 80%
Maxim 20% din
valoarea eligibil a
proiectului
Mici
Mijlocii
RATE DE CO-FINAN|ARE
VALOAREA MAXIM / MINIM A FINAN|RII ACORDATE:
peratiunea 3.3.1 Max. 984.000 LE
Min. 32.800 LE
peratiunea 3.3.2 Max. 1.640.000 LE
Min. 32.800 LE
ATENTE
Nu exist prevederi cu privire la valoarea maxim a unui proiect, exist limite
doar pentru valoarea maxim a finan[rii nerambursabile acordate !
AJUTOR DE STAT - LEGISLA|IE
2 SCHEME DE AJUTOR DE STAT
W Regulamentul CE nr.1628/2006 privind aplicarea art. 87 i 88 din Tratat la
ajutorul na[ional regional pentru investi[ii
W Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 i 88 din Tratat cu
privire la ajutorul de minimis publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.
L379/28.12.2006.
DMI III DMI III
Scop, obiectivele, baza legal
Domeniul de aplicare
Condi[ii de eligibilitate pentru beneficiari
Criterii de eligibilitate a proiectelor
Criterii de selec[ie a proiectelor
Condi[ii de acordare a ajutorului de stat
Durata de aplicare a schemei de ajutor, Buget
Cheltuieli eligibile
Reguli privind cumulul ajutoarelor
Transparen[a
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT - STRUCTURA
SCHEME DE AJUTOR DE STAT - CONDI|II
Ajutorul de stat regional pentru investi|ii cheltuielile cu investitia ini[ial
Ajutorul de stat de minimis
Cheltuielile de consultan[
Servicii de auditare final a proiectului,
Cheltuieli pentru informarea i publicitatea proiectului
Cheltuieli pentru instruirea personalului
W care va utiliza aplica[ia informatic
W care va asigura mentenan[a aplica[iei informatice
Valoarea brut total a ajutoarelor de minimis acordate unui MM nu poate
depi echivaIentuI n Iei a 200.000 Euro 3 ani fiscali consecutivi
Pentru MM - urile din sectorul transporturiIor, valoarea brut total a
ajutoarelor de minimis nu poate depi echivaIentuI n Iei a 100.000 Euro
3 ani fiscali consecutivi
SCHEME DE AJUTOR DE STAT - CONDI|II
Baza legal - Schemele de ajutor de stat sunt n curs de avizare de ctre
Consiliul Concure[ei i vor fi aprobate prin HG sau Ordin de ministru
Aprobarea lor condi[ioneaz eligibilitatea cheltuielilor finan[area nu poate fi
solicitat dect dup aprobarea schemelor de ajutor de stat
Transparen[a referin[ele la legisla[ia relevant prin care se aprob schemele
de ajutor de stat vor fi incluse n ghidurile solicitantului
ATENTE
Toate cheltuielile trebuie efectuate dup aprobarea schemelor de ajutor de stat
CIRCUITUL PROIECTULUI
Autoritatea de
Management
OrganismuI
Intermediar
Beneficiar
Beneficiar
Cerere
finan[are
ncheiere contract
de finan[are
Autoritatea
Certificare/PIat
Unitatea de
PIat (AM)
Cerere de
rambursare
Verificare
tehnic
i financiar
Cerere de
rambursare
verificat
PIat
Plat
certificat
Cerere de
rambursare
autorizat
List proiecte
selectate
Evaluarea i selec[ia
proiectelor
Autoritatea
de
Management
OrganismuI
Intermediar
OrganismuI
Intermediar
U.E.
Comitet de
monitorizare
mplementare
SCRIEREA CERERII
DE FINAN|ARE
Porniti de la o EE sau o NECES%A%E REALA
ncadrati-o n priorittile PS CCE, AXA PRR%ARA
Argumentati n mod complet n Cererea de Finantare(CF)
Trebuie completat conform informa[iilor incluse in Ghidul Solicitantului valabil la
data publicrii apelului de propuneri de proiecte
Reprezint un angajament oficial al solicitantului pentru implementarea proiectului
nforma[iile din CF trebuie s corespund cu documentele anexate
ATEN|E!
W Fiecare sec[iune are explica[ii n paranteze, in format italic - acestea se elimin la
completarea CF
W Exist sec[iuni predefinite vor fi completate de OPS
Daca aveti neIamuriri, nu ezitati sa cereti asisten|a OIPSI
CEREREA DE FINANTARE (CF)
1. Informa|ii privind soIicitantuI
2. Descrierea proiectuIui
3. Concordan|a cu poIiticiIe UE i IegisIa|ia na|ionaI
4. Finan|area ProiectuIui
5. Lista de anexe
CONTINUTUL CERERII DE FINANTARE
1.1 Solicitant - dentificare legal
1.2 Tipul solicitantului - Legea nr.346/2004
1.3 nfiin[are i date privind activitatea solicitantului
1.4 Reprezentant legal conform actelor de constituire
AnexeIe aferente justificative
Statut/Extras de la Registrul Comer[ului
Certificat de nregistrare la Registrul Comer[ului
Declaratie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria MM-urilor
Declara[ia privind calculul pentru ntreprinderi partenere sau legate
1. INFORMA|II PRIVIND SOLICITANTUL
1.5 Persoana de contact
1.6 Banca/Trezorerie, Cont bancar (n LE) va fi men[ionat i n contractul de
finan[are
1.7 Sprijin primit n prezent sau anterior din Fonduri Publice i/sau mprumuturi
descriere pentru maxim 3 proiecte implementate
contribuie la evaluarea capacittii de implementare
finantarea sa nu anterioar a proiectului pentru evitarea dublei finantri
Evitarea dublei finan[ri va fi confirmat prin DecIara|ia de angajament
ATEN]IE
Dac declara[ia privind dubla finan[are este fals se retrage ntreaga finan[are
Declara[ia n fals este considerat infrac[iune conform Legii Codului penal.
1. INFORMA|II PRIVIND SOLICITANTUL
2.1 ncadrarea n POS CCE, Axa prioritar , DM
Schema de ajutor de stat sectiune predefinit
2.2 Loca[ia obligatoriu Romnia
2.3 Descrierea proiectului
Obiective
General (Scopul) - n conformitate cu obiectivele Axei prioritare, M i
obectivul general al PS CCE
Specifice biectivele specifice trebuie s fie n mod obligatoriu
msurabile, conduc la rezultatele finale .
Context dac proiectul este component a unui proiect, conditionalitti
financiare i tehnice
2. DESCRIEREA PROIECTULUI
Activit[i previzionate a se realiza
trebuie s contin una sau mai multe activitati eligibile definite pentru
operatiune
trebuie s urmeze o secvenJ logic i s conduc la rezultatele
propuse, iar resursele umane i financiare s fie estimate i repartizate
adecvat pe activitti
trebuie s fie realiste si fezabile, avnd n vedere resursele alocate
implementrii proiectului
ATEN|E
Trebuie s include[i obligatoriu activit[ile specifice pentru respectarea
cerin[elor privind informarea si publicitatea!
2.3 Descrierea proiectuIui
Planul de ac[iune diagrama Gannt
ACTIVIT
ATE
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5.. Luna n
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
2.3 Descrierea proiectuIui
W Justificarea necesit[ii implementrii proiectului
problema/nevoia creia i se adreseaz proiectul
solutia pe care o propune proiectul pentru a rezolva aceast problem;
valoarea adaugata, beneficii msurabile
W Resursele materiale implicate n realizarea proiectului (dotri,
echipamente)
2.3 Descrierea proiectuIui
Rezultate anticipate
ac ati definit obiectivele specifice, rezultate sunt obiective
specifice atinse
Rezultatele anticipate ale proiectului trebuie s fie cuantificate,
msurabile si verificabile.
Poten[ialii beneficiari ai proiectului/ grupul [int cuantificat
directi, indirecti
este indicat sa fie definiti concret, numeric i, eventual, prin
exemplificare.
2.4 ManagementuI de proiect
Managementul propriu
resurse umane existente - evaluarea capacittii de implementare
viitoare evaluarea sustenabilittii
Numr, pozitie, atributii, experient
metodologia de implementare
atribu[ii clare privind monitorizarea proiectului
Management subcontractat
Cerin[ele minime impuse de solicitant (din caietul de sarcini)
Activit[ile de management al proiectului care fac obiectul contractului
Monitorizarea activit[ii contractorului
ATEN|E
Obiectivele monitorizrii de ctre solicitant sunt:
de a compara planul ini[ial cu modul n care proiectul evolueaz n mod real
de a actualiza i revizui planul ini[ial
2.5 Durata proiectuIui
ntre data semnrii contractului i finalizarea ultimei activitti n limitele
mentionate n cererea de proiecte (maxim 24 luni )
Nu se vor lua n calcul activit[ile preliminarii, anterioare semnrii contractului de
Finan[are (acestea vor fi eviden[iate separat)
2.6 CaIendaruI de ImpIementare
succesiunea activittilor, datele de nceput i de sfrit ale activittilor,
reflect relatiile de interdependent dintre activitti, corelare cu graficul
activittilor din Planul de afaceri i cu metodologia de implementare
ATEN|E
Anticipa[i bine toate activit[ile, o activitate necesar dar neidentficat afecteaz
ansamblul, datele de nceput i de sfrit ale celorlalte activit[i.
2.7 Indicatori
Predefini|i ( din care se pot selecta minim 2, unul de realizare i unul de rezultat,
specifici opera[iunii)
Realizare (imediat) - msoar tot ceea ce este obtinut n urma utilizrii
asistentei financiare acordate.
Nr de module func[ionale ale sistemului informatic integrat
Nr de produse/servicii care sunt disponibile spre comercializare electronic
Numr de produse/servicii proiectate pe calculator
Numr de cursuri on-line care pot fi furnizate prin aplica[ia de e-learning
Rezultat (n urma implementri)
Nr de persoane instruite pentru folosirea aplica[iei informatice
Nr de utilizatori ai aplica[iilor informatice
Nr de MM-uri care realizeaz tranzac[ii prin aplica[ia informatic
Nr de clien[i noi atrai prin proiect
2.7 Indicatori
Indicatori SupIimentari - Minim 2, maxim 5 indicatori relevan[i pentru
Proiect:
specifici (s msoare exact ceea ce si propune s msoare),
msurabili (s poat fi cuantificati)
realizabili
relevanti
cu determinare temporal.
Proiect - mplementare a unei aplicatii informatice integrate
Reducerea real a costurilor interne cu x% n y luni.
Creterea productivittii angajatilor cu x% n y luni
...............................................................................
EXEMPLU EXEMPLU
2.7 Indicatori
ndicatorii vor fi monitoriza[i prin rapoartele de progres
Nerespectarea indicatorilor, fara o justificare bine fundamentat, poate
duce la retragerea proportionala a finan[rii
2.8 Partenerii impIica|i n deruIarea proiectuIui
2.9 ReIa|ia cu aIte programe / strategii / proiecte
2.10 Taxa pe VaIoarea Adugat
2.11 Proiect generator de venituri
Nu este compatibil cu ajutorul de stat , nu se completeaz de ctre MM-
uri, conform Art 55 Regulamentul CE1836/2006
ac este cazul
2.12 SustenabiIitatea proiectuIui
Capacitatea de a asigura operarea i ntretinerea investitiei dup finalizarea
proiectului timp de 3 ani
Sustenabilitate financiar previziunea fluxului de numerar
Sustenabilitate organiza[ional (resurse umane)
Anexa CV urile echipei de management i echipei tehnice
Sustenabilitatea tehnic mentenan[a post implementare i scalabilitatea
solu[iei informatice
ATEN|E
Verificarea sustenabilit[ii se va face de ctre OPS prin monitorizarea Planului
de durabilitate a investi[iei (anexat la Contractul de finan[are)
2.13 ImpactuI asisten|ei financiare nerambursabiIe asupra impIementrii
proiectuIui
Corelare cu planul de afaceri, analiznd comparativ activitatea firmei n
condi[iile nefinan[rii cu efectele rezultate din finan[are
2.14 Informare i pubIicitate
Activit[i obligatorii privind cerin[ele de vizibilitate a proiectului
W comunicat de pres cel putin ntr-un cotidian local privind nceperea
proiectului
W editarea sau afiarea de: pliante, brouri, afie, bannere, etichete, etc.
W anunt de pres la nchiderea proiectului n ziarul local cu cea mai mare
audient
3. CONCORDAN|A CU POLITICILE UE I LEGISLA|IA NA|IONAL
W DezvoItarea durabiI
Cerintele minime - respectarea regulamentele nationale i europene de
protectie a mediului.
W EgaIitatea de anse
Practica de nediscriminare (n functie ras, nationalitate, etnie), etc n
elaborarea proiectului, managementul proiectului implementarea ulterioar
W Achizi|ii pubIice
Calendarul achizitiilor, valoarea estimat, procedura utilizat, n
conformitate cu prevederile legislatiei n vigoare (UG 34/2006 )
ATENTE
Respectarea temeIor orizontaIe
W element de eligibilitate a proiectului
W monitorizare pe durata de implementare a proiectului ct i dup finalizarea
acestuia.
Achizi|ie pubIic
(OUG 34/ 2006)
Cerere de oferte/
Achizi|ie direct
(Beneficiari - art 10, alin 2 i 4
OUG 34/ 2006)
50% din cheltuielile eligibile
ale contractului de achizi[ie
finan[ate din FS
Valoarea contracului pragurile
pe tip de contract
Norme interne
(anexa la contractul de
finan[are)
odalitJi de achiziJie
NORME INTERNE PRIVIND ACHIZI|IILE
ContractuI de achizi|ie este subven[ionat n mod direct mai putin de 50% sau
Se respect cumuIativ
W Contract de servicii
W contractul este finantat in mod direct, mai muIt de 50%, din fonduri
comunitare si/sau de la bugetul de stat i
W valoarea contractului este mai mic sau egala cu echivalentul in lei a
125.000 euro.
W Contract de furnizare
W contractul este finantat in mod direct, mai muIt de 50%, din fonduri
comunitare si/sau de la bugetul de stat i
W valoarea contractului este mai mic decat echivalentul in lei a 750 000 euro.
CONCORDAN|A CU POLITICILE UE I LEGISLA|IA NA|IONAL
NORME INTERNE DE ACHIZI|II
Cerere de minim 3 oferte solicitantul trebuie s depun un Dosar aI achizi|iiIor
Achizi|ionare direct - valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a
10.000 euro pentru fiecare achizitie
- documentul justificativ este contractuI de achizi|ie
Toate documentele din procesul de achizitie vor fi pastrate de catre Beneficiar timp
de 3 ani de la inchiderea POS CCE
ATEN|IE
Este interzisa divizarea unui contract in mai muIte contracte de vaIoare mai
mica in vederea incadrarii sub praguriIor stipuIate de Iege si de prezenteIe
instructiuni.
CONCORDAN|A CU POLITICILE UE I LEGISLA|IA NA|IONAL
ETAPA OPERATIUNEA
PROGRAMAREAACHIZITIEI - IdentiIicarea necesitatii, estimarea valorii
- elaborarea calendarului achizitiei
2 ELABORAREAOCUMENTATIEI DE
ATRIBUIRE
- elaborarea caietului de sarcini
- stabilirea clauzelor contractuale
- stabilirea cerintelor minime de caliIicare, a criteriilor de selectare
- stabilirea criteriului de atribuire
- reguli de participare si de evitare a conIlictului de interese
3 ANUNTUL DE PARTICIPARE - elaborarea si trimiterea invitatiei de participare la cel putin 3 operatori
economici
- trimiterea documentatiei de atribuire
- raspuns la solicitarile de clariIicari
4 DERULAREAPROCEDURII - primirea si inregistrarea oIertelor
- deschiderea oIertelor
- evaluarea oIertelor
- elaborarea procesului-verbal de evaluare a oIertelor si de adjudecare a
oIertei castigatoare
5 ATRIBUIREACONTRACTULUI DE
ACHIZITIE
- comunicarea rezultatului procedurii catre oIertanti
- semnarea contractului
NORME NTERNE DE ACHZ|E
NORME NTERNE DE ACHZ|E
Nr.
crt
W SARUL E ACH%
W Documente care trebuie introduse in dosaruI de achizitii
Achizitii de
Bunuri Servicii
1
Nota privind determinarea vaIorii estimate
2 Invitatia de participare
3 Dovada transmiterii invitatiei de participare Ia minim 3 operatori economici
4
CaietuI de sarcini
Oferte originaIe adresate beneficiaruIui
3 SoIicitariIe de cIarificari, precum si cIarificariIe transmise/primite
5
ProcesuI-verbaI de evaIuare a oferteIor si de adjudecare a ofertei
castigatoare

6
Dovada comunicariIor catre ofertanti privind rezuItatuI procedurii

7
ContractuI de achizitie cu dateIe de identificare aIe beneficiaruIui si
furnizoruIui de servicii/bunuri/Iucrari

4. FINAN|AREA PROIECTULUI
BUGETUL proiectului
Categorii de cheItuieIi eIigibiIe, care pot fi finan[ate nerambursabil prin
POS CCE - exprimate n Lei, fr TVA
CheItuieIi neeIigibiIe,care vor fi suportate din alte surse (venituri proprii,
alte fonduri mprumutate etc.).
W TVA aferent cheltuielilor eligibile
W alte cheltuieli neeligibile
4. FINAN|AREA PROIECTULUI
BUGETUL
nclude[i toate cheltuielile absolut necesare i ncadrati-le corect (eligibile i
neeligibile)!
Bugetul trebuie s fie realist i fezabil
Liniile de buget trebuie s reflecte activit[ile men[ionate n CF
ATEN|E
Solicitrile de modificare a bugetului pot fi acceptate de ctre OPS n mod
justificat i ntre anumite limite (10% ntre linii bugetare).
Nu supraestima|i cheltuielile - evaluatorii pot s reduc bugetul alocat pentru acea
linie bugetar dar nu vor putea realoca surplusul la o alt linie bugetar
A. TOTAL CHELTUIELI
ELIGIBILE
CATEGORII DE
CHELTUIELI
ELIGIBILE
Cheltuiala eligibil
(Lei)
fr TVA
Rata de co
finan(are

Sursa de finan(are a cheltuielilor


eligibile (Lei) frTVA )
Asisten(
neerambursabil
Contribu(ie
proprie
1 2 34/2`100 4 52-4
I. Cheltuieli cu investi(ii min 75 din valoarea
eligibil a proiectului
max 70/60 din
cheltuielile eligibile
de investitii
|(
II. Cheltuieli pentru servicii de
consultan(, servicii de
auditare final, informare yi
publicitate
max 20 din valoarea
eligibil a proiectului
maxim 80 din
cheltuielile eligibile
de consultant
|(
III. Cheltuieli pentru organizarea
cursuri de formare specific
max 5 din valoarea
eligibil a proiectului
maxim 80 din
cheltuielile eligibile
de training
|(
B CATEGORII CHELTUIELI
NEELIGIBILE
Cheltuiala neeligibil
Valoare (Lei)
1. Taxa pe valoare adugat`
2. Cheltuiala 1 (cu TVA)
Cheltuuiala 2 (cu TVA)
C. TOTAL BUGET
CA+B
BUGETUL PROIECTULUI (extras din CF)
SURSE DE FINAN|ARE A PROIECTULUI
CHELTUEL ELGBLE PE PROECT
CHELTUEL NE-ELGBLE
Finan[are din
FEDR
Contribu[ie proprie
eligibil
Contribu[ie proprie
Neeligibil
ATEN|E
Contribu[ia n natur nu este eligibil i nu poate fi trecut ca i contribu[ie
proprie eligibil solicitantului .
- numerar
- mprumuturi
- numerar
- mprumuturi
W Documente de identificare
Statut, Extras de la Registrul Comer[ului
Certificat de nregistrare la Registrul Comer[ului
Declaratie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria MM
Declara[ia privind calculul pentru ntreprinderi partenere sau legate
W DecIara|ia de eIigibiIitate completat conform modelului standard (reprezentant legal)
W DecIara|ia de angajament completat conform modelul standard (reprezentant legal)
W Situa|ii financiare i fiscaIe
Bilan[ul contabil pentru ultimul an fiscal ncheiat, inclusiv Contul de Profit si Pierdere
Adeverin[a c solicitantul nu are datorii la bugetul de stat (de la Administra[ia Financiar)
Cazierul judiciar al reprezentantului legal al solicitantului/Cazierul fiscal al reprezentantului
legal al solicitantului, ataat n original
DOCUMENTE ANEXE CERER DE FNAN|ARE
DOCUMENTE ANEXE CERER DE FNAN|ARE
W Documente privind capacitatea de asigurare a contribu|iei proprii
Hotrrea AGA/CA de aprobare a proiectului i a cheltuielilor legate de proiect
Declara[ia partenerilor privind contribu[ia lor prevazut n cererea de finan[are
W ActuI de mputernicire al reprezentantului legal autentificat
W Dovada sediuIui sociaI sau a punctului de lucru unde se implementeaz proiectul
W Matricea Iogica, PIanuI de afaceri, Proiect tehnic, Diagrama GANTT
W Capacitatea de impIementare
CV-urile i fie de post pentru persoanelor implicate n managementul proiectului
CV-urile i fiele de post ale persoanelor ce fac parte din echipa de proiect tehnic
W Caiet de sarcini i/sau copia anun[ului de lansare a procedurilor de achizi[ie, dac este
cazul
MATRICEA LOGIC A PROIECTULUI
Indicatori
Surse de
verificare
Ipoteze
Obiectiv general
Pentru realizarea
obiectivului
general
Pentru
respectivii
indicatori
Pentru sus[inerea
realizrii obiectivului
general pe termen
lunga unui program
care l include
Obiective
specifice
Pentru realizarea
obiectivelor
specifice
Pentru
respectivii
indicatori
pentru realizarea
obiectivului general
Rezultate
Pentru ob[inerea
rezultatelor
Pentru
respectivii
indicatori
Pentru realizarea
obiectivelor specifice
Activit[i
Specificarea resurselor/costurilor
fiecrei activit[i (umane,
materiale, de timp
Pentru ob[inerea
rezultatelor
LOGICA ORIZONTAL
Interven|ia Iogic Indicatori Surse de verificare
Obiectiv general
Privind obiectivul
general
. pentru respectivii
indicatori
Obiective specifice
Privind obiectivele
specifice
. pentru respectivii
indicatori
Rezultate Privind rezultatele
. pentru respectivii
indicatori
Activit[i
Nu indicatori, ci
resurse/costuri
LOGICA VERTICAL
Interven|ia Iogic Legtur Ipoteze
Obiectiv general pentru sus[inerea
realizrii obiectiv
general al strategiei
pe termen lung
Obiective specifice Atinse Pentru realizarea
obiectivului general
Rezultate Ob[inute Pentru atingerea
obiectivelor specifice
Activit[i Realizate Pentru ob[inerea
rezultatelor
PRIMA COLOAN
INTERVEN|IA LOGIC
Resurse Activit[i
Rezultate
Obiective
specifice
Obiectiv
general
Resurse
necesare
(umane,
materiale, de
timp)
Sarcinile ce trebuie realizate
pentru ob[inerea rezultatelor
Produsele activit[ilor derulate
Ele definesc ceea ce dorim s Ele definesc ceea ce dorim s
realizm prin proiectul nostru pentru realizm prin proiectul nostru pentru
a rezolva necesit[ile companiei a rezolva necesit[ile companiei
Obiectiv Obiectivul ul general general explic explic m msura n sura n
proiectul care duce la rezolvarea proiectul care duce la rezolvarea
problemei/nevoii companiei problemei/nevoii companiei corelat cu corelat cu
obiectivul POS CCE , Axa obiectivul POS CCE , Axa
A DOUA COLOAN
INDICATORII
ndicatorii msurabili reprezint descrierea opera[ional a:
Obiectivului general, conform obiectivului Axei prioritare , DM
Obiectivelor specifice
Rezultatelor
Indicatorii:
W Permit msurarea graduIui n care obiectiveIe au fost atinse;
W Nu ar trebui s fie o sintez a activit[ilor listate, ci mai degrab s
descrie consecin|eIe.
A TREIA COLOAN
SURSELE DE VERIFICARE
Exemple:
Situa[ii financiare ale beneficiarilor
Rapoarte de progres, raport final de implemntare
Alte studii/statistici privind implementarea proiectului
Sursele de verificare trebuie s specifice:
formatul n care informa[ia trebuie s fie disponibil
cine ar trebui s furnizeze informa[iile;
cu ce periodicitate ar trebui s fie acestea furnizate (Ex: lunar,
trimestrial, anual etc.)
A PATRA COLOANA
IPOTEZELE
potezele reprezint rspunsul la urmtoarea ntrebare:
W Care factori externi nu sunt infIuen|a|i de proiect, ns i pot afecta
impIementarea i sustenabiIitatea pe termen Iung?
W Trebuie evaIuat ct de important este factorul extern pentru succesul
proiectului i n ce msur s-ar putea reaIiza, dup care se decide
dac:
va fi inclus drept ipotez;
proiectul va fi refcut, astfel nct s poat influen[a factorul extern;
se renun[ la planificare deoarece proiectul nu este fezabil.
PLANUL DE AFACERI
W descrierea activit[ii prezente
W justificarea interven[iei publice
W prezentarea proiectul;
W bugetul necesar;
W rentabilitatea scontat.
Format orientativ, care poate fi adaptat n func[ie de specificul proiectului
Trebuie s fie relevant pentru cererea de finantare;
Bugetul detaliat
Planul de afaceri + Proiectul tehnic fundamenteaz tehnic i financiar decizia de
finantare a proiectului de investitie propus;
PLANUL DE AFACERI (ModeI orientativ)
Descrierea soIicitantuIui
Date generale privind firma
Resurse umane management i personal executiv
Descrierea activit[ii curente
storicul activittii
Produse/servicii i activitti existente
Politica de aprovizionare, furnizori
Politica de desfacere. Canale de distributie
ndicatori economici ai situatiei trecute
AnaIiza de pia| - doar pentru produsele/serviciile care vor fi comercializate
prin intermediul aplicatiei informatice
PLANUL DE AFACERI (ModeI orientativ)
Prezentarea proiectuIui (coreIat cu CF i cu matricea Iogic)
Obiectivele proiectului general i specifice, corelate cu CF
Componentele proiectului activitti i subactivitti corelate cu CF
Managementul proiectului Anexa CV-uri management i personal cheie
Descrierea tehnic - arhitectura, functionalittile sistemului din proiectul tehnic
Personal i instruire - numar i politica de instruire viitoare
Graficul estimat al proiectului corelat cu graficul din CF, diagrama GAN%%
mpactul proiectului asupra activit[ii organiza[iei contribuie la relevanta
BugetuI i pIanuI de finan|are
Buget - detaliat pe activitti, cheltuieli aferente, nr. unitti, pret unitar
Proiectii financiare 3 ani dup finalizarea proiectului
Prognoz venituri/cheltuieli
Veniturile generate de implementarea aplicatiei informatice
cheltuieli de exploatare pentru operarea/intretinerea sistemului
implementat, eventual pentru dezvoltarea i modernizarea lui
Bilan[ul Contabil
Contul de profit i pierdere
Previziunea fluxului de numerar
2 proiecJii
+/- proiect
PLANUL DE AFACERI (ModeI orientativ)
PLANUL DE AFACERI (ModeI orientativ)
Indicatori de rentabiIitate
RCA=Rentabilitatea capitalului angajat la nivel de ntreprindere
RCA= Profit din exploatare/ (Total active Datorii curente)
Rata medie de cretere anuaI a RCA - minim 5%
R =Rentabilitatea investi[iei
R = Profitul din exploatare incremental mediu pe 3 ani dup
finalizarea proiectului/Ci
Profit din exploatare incremental = Profitul din exploatare
ob[inut cu proiect profitul din exploatare ob[inut fara proiect
Ci= vaIoarea totaIa a proiectuIui fara TVA
RI - minim 5%
EVALUAREA
CERERII DE FINAN|ARE
PUBLICAREA GHIDURILOR SOLICITANTULUI (FORMA DRAFT)
OIPSI a pubIicat ghiduriIe soIicitantuIui pentru opera|iuniIe specifice DMI III i
opera|iunea 3.1.1 din Axa prioritar III spre consuItare n Iuna octombrie 2007
Lansarea apeIuriIor
CF sunt depuse dup lansarea apeIuriIor de propuneri de proiecte care con[in:
Procedura de depunere
Beneficiari eligibili, proiecte si cheltuieli eligibile;
Criterii de evaluare/ eligibilitate i selectie;
Bugetul alocat operatiunii;
Obligatiile beneficiarului
Anexe : Ghidul Solicitantului, Formularul de cerere de finantare si lista documentelor
solicitate pentru depunerea proiectului
!rocedura de depunere continu, cu termen Iix
!rocedura de evaluare si selectie continu, Ir ierarhizare
. VERIFICAREA ADMINISTRATIV inIormare beneIiciar
2.VERIFICAREA ELIGIBILITTII inIormare beneIiciar
eligibilitatea solicitantului
eligibilitatea proiectului
3.EVALUARE TEHNICO FINANCIAR
Dup fiecare etap, solicitantul va fi informat asupra rezultatului
DEPUNERE, EVALURE, SELECTIE
DMI III - DEZVOLTAREA eECONOMIEI
NU
D
A
DA DA
NU
DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE (CF)
DEPUNEREA CF
n perioada specificat n apelul de propuneri de proiecte
n modalitatea de transmitere
format - Original + 3 copii completate n limba romn, semnate, stampilate i
datate de reprezentantul legal al beneficiarului, redactate conform instruc[iunilor din
ghidul beneficiarului, opisate + varianta electronic;
transmise
prin pota recomandat - data potei maxim ultima zi n care se pot depune
proiecte, curier, depus personaI - cu o mputernicire de la reprezentantul legal al
solicitantului.
ATENTE!
CF care nu sunt depuse n intervalul de timp i/sau n modalitatea de
transmitere specificat n cererea de proiecte, vor fi respinse
n cazul n care lipsesc mai mult de 3 documente care trebuie ataate la CF sau
chiar CF, proiectul se respinge automat.
VERIFICAREA ADMINISTRATIV
Verificarea criteriilor de transmitere etap eliminatorie
Lipsa a trei documente
Cererea de finan[are i documentele anexate sunt n format corespunztor;
Formularul de solicitare complet i corect, semnat, tampilat corespunztor;
Toate documentele solicitate s fie furnizate (n maxim 5 zile)
Dac CF este corect compIetat i complet se nregistreaz n SUM (Sistem
Unic nforma[ional de Management) i primete un numr unic de nregistrare
Dac CF nu este compIet / corect, se respinge ca fiind neconform
ATEN|E
Solicitan[ii trebuie s verifice dac dosarul CF este complet, pe baza GriIei
de verificare a conformit|ii administrative (Anexa la CF)
VERIFICAREA ELIGIBILITATII
GriIa de eIigibiIitatea soIicitantuIui
GriIa de eIigibiIitate a proiectuIui
Se pot solicita documente lips de la solicitant termen de rspuns 5 zile
Ambele etape - sistem de validare cu A/NU
ATEN|E
n cazul respingerii CF, se recomand solicitantului luarea n considerare a
motivelor de respingere, corectarea/completarea CF i redepunerea acesteia
dac termenul de depunere specificat n apelul de proiecte nu este depit.
Procesul de evaluare se reia ntegral
W Solicitantul:
se ncadreaz n categoria solicitan[ilor eligibili
este nregistrat i func[ioneaz pe teritoriul Romniei
nu se afl n situa[ia de insolven[, lichidare, dizolvare, afacerea nu este
condus de un administrator judiciar, nu are restric[ii asupra activit[ilor sale
comerciale
nu nregistreaz datorii publice restante, ntrzieri la plata taxelor,etc.
solicitantul nu se afl n dificultate potrivit ghidului comunitar referitor la
ajutorul de stat pentru recuperarea i restructurarea firmelor aflate n dificultate
este direct responsabil de pregtirea i managementul proiectului
ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI
ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI
declar ca are capacitatea financiar de co-finan[are
nregistreaz profit din exploatare n ultimul exerci[iu financiar ncheiat
declar neexisten[a dublei finan[ri i respectarea regulii de cumul pe ultimii 3 ani
fiscali pentru ajutorul de stat de minimis primit
are profit din exploatare n ultimul exerci[iu financiar ncheiat
Reprezentantul legal
nu a fost supus unei condamnri n ultimii 3 an
nu a fost condamnat definitiv pentru fraud, corup[ie, implicarea n activit[i
ilegale, n detrimentul intereselor financiare ale CE
ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
Conformitatea cu scopul i obiectivele POS CCE, Axa , DM ;
Proiectul con[ine activit[i eligibile pentru opera[iunea specific
Concordan[a cu limitele de finan[are, durata maxim de implementare,
evitarea dublei finan[ri
Proiectul este implementat in Romnia;
Proiectul respect neutralitatea tehnologic
CF prezint setul complet de indicatori (obligatorii + suplimentari)
Solicitantul trebuie s furnizeze caietul de sarcini i/sau copia anun[ului de
lansare a procedurii de achizi[ie (dac e cazul)
Proiectul respect reglementrile na[ionale i comunitare privind egalitatea
de anse, dezvoltarea durabil, achizi[iile publice, ajutorul de stat i
informarea i publicitatea (declara[ia de eligibilitate).
Capacitatea de management i implementare (CV-uri ale echipei de
management i echipei de proiect sau cerin[e minime)
ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
EVALUAREA TEHNIC I FINANCIAR
Procedura de evaIuare - continu
W proiectul va fi evaluat de ctre evaIuatori independen|i pe baza criteriilor de
selec[ie aprobate de Comitetul de Monitorizare
W evaluatorul poate cere informa[ii suplimentare de clarificare de la solicitant cu
privire la documentele existente.
W dac exist dubii privind informatiile prezentate in CF, OPS poate initia vizite
la locul de desfasurare a investitiei.
W dup evaluare, toate proiectele vor fi transmise Comitetului de Selec[ie
SELEC|IA PROIECTELOR
Decizia de finantare este luata de catre Comitetul de Selec[ie care poate
decide s:
aprobe proiectul fara modificarea con[inutului i condi[iilor din CF;
aprobe proiectul cu reducerea costurilor totale (o cheltuial nu este eligibil
sau nu este justificat, ns con[inutul tehnic al proiectului este aprobat iar
solicitantul trebuie sa implementeze proiectul n ntregime);
resping proiectul;
poate solicita motivat reevaluarea proiectului.
Condi|ia de finan|are - Punctaj minim, n limita bugetului alocat
Lista proiectelor aprobate va fi transmis spre aprobare AM i apoi va fi
publicat pe site-ul MCT.
Criterii Punctaj
Max
1. RELEVAN|A PROIECTULUI 15
A. Argumentarea necesit[ii proiectului pentru activitatea i dezvoltarea companiei necesitate
i impact
2. CALITATEA I COEREN|A PROIECTULUI 44
A. Corelarea ntre obiective, rezultatele ateptate i activit[i
B.Obiective i indicatori msurabili pentru rezultatele proiectului;
C. Bugetul proiectului complet, realist, cheltuieli incadrate corect
D. Eficien[a investi[iei ndicatorii de rentabilitate
E. Solu[ia tehnic adecvat scopului proiectului
SELEC|IA PROIECTELOR
GRIL DE EVALUARE TEHNICO-ECONOMIC (3.3.1)
SELEC|IA PROIECTELOR
GRIL DE EVALUARE TEHNICO-ECONOMIC (3.3.1)
3. MATURITATEA PROIECTULUI 8
A. Perioada estimat pentru nceperea procedurilor de achizi[ie
4. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 21
A. Capacitatea financiar de a asigura operarea i mentenan[a
investi[iei min 3 ani dup finalizarea proiectului
B. Asigurarea resurselor umane (numeric i expertiza tehnic)
pentru men[inerii investi[iei min 3 ani dup finalizarea proiectului
C. Capacitatea tehnic de a asigura men[inerea, sus[inerea i
func[ionarea nvesti[iei min 3 ani dup finalizarea proiectului.
5. CAPACITATEA DE IMPLEMENTARE 12
A.Experien[a anterioar a solicitantului n managementului de proiecte;
B. Capacitatea opera[ional i de management a solicitantului
TOTAL 100
Criterii Punctaj
maxim
1. RELEVAN|A PROIECTULUI 15
A.Argumentarea necesit[ii implementrii proiectului pentru activitatea i dezvoltarea companiei (prin
impactul anticipat)
B. Proiectul propus se adreseaz unei dezvoltri specifice sau unei probleme tehnologice sau inovative
sau unei probleme identificate pe pia[
GRIL DE EVALUARE TEHNICO-ECONOMIC (3.3.2) GRIL DE EVALUARE TEHNICO-ECONOMIC (3.3.2)
2. CALITATEA I COEREN|A PROIECTULUI 44
A. Corelarea ntre obiective, rezultatele ateptate i activit[i
B. Proiectul con[ine un set de indicatori msurabili pentru rezultatele proiectului
C. .Bugetul proiectului
D. Eficien[a investi[iei ndicatori de rentabilitate
E. Solu[ia tehnic
3. MATURITATEA PROIECTULUI 8
Perioada estimat pentru nceperea procedurilor de achizi[ie.
4. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 21
A. Capacitatea financiar de a asigura operarea i mentenan[a investi[iei pentru o perioad de cel
putin 3 ani dup implementarea proiectului
B. Asigurarea resurselor umane din punct de vedere numeric i al expertizei tehnice n vederea
men[inerii rezultatului proiectului pentru o perioada de minim 3 ani dup implementarea proiectului
C. Capacitatea tehnic de a asigura mentenanta rezultatului proiectului pentru o perioad de 3 ani
dup implementarea proiectului.
5. CAPACITATEA DE IMPLEMENTARE 12
A. Experien[a anterioar a solicitantului n domeniul managementului de proiecte finan[ate din surse
atrase
B. Capacitatea opera[ional i de management a solicitantului
TOTAL 100
GRIL DE EVALUARE TEHNICO-ECONOMIC (3.3.2) - continuare GRIL DE EVALUARE TEHNICO-ECONOMIC (3.3.2) - continuare
Comitetul de onitorizare
-Aprob criteriiIe de
eIigibiIitate i seeIec|ie
Proiect
Coresponden|
Verificarea
eIigibiIit|ii
Verificare
formaI
Primirea
CF
EvaIuarea
tehnico-fin
PubIic Iista
Castigatoare
Pregatirea
ContractuIui de
finan|are
Pregtirea
proiectuIui
Primete
RezuItatuI
verificrii
Primete
rezuItatuI
verificrii
Trimite
documente
adi|ionaIe
Primete
rezuItatuI
seIec|iei
Semnarea
ContractuIui de
finan|are -15 ziIe
AUTORITATEA DE MANAGEMENT
Comitetul de $elecJie
DA
Punctaj
Minim 50 pct
DA
N
o
t
i
f
i
c
a
r
e
ORGANISMUL INTERMEDIAR - OIPSI
BENEFICIAR
N
o
t
i
f
i
c
a
r
e
N
o
t
i
f
i
c
a
r
e
N
o
t
i
f
i
c
a
r
e
N
o
t
i
f
i
c
a
r
e
Aprob Iista proiecteIor
D
o
c

s
u
p
I
D
o
c

s
u
p
I
D
o
c

s
u
p
I
ContractuI de finan|are
Pr|i
MCT, n calitate de O pentru POS CCE, n numele i pentru MEF ca AM
Beneficiar
Termen
15 ziIe Iucrtoare 15 ziIe Iucrtoare de la data primirii de ctre solicitant a notificrii privind
selectarea Cererii de finan[are.
VaIoare
Definete bugetul aprobat i acceptat al proiectului
Condi|ii de impIementare a proiectuIui
Condi|ii post-impIementare
Valabilitate a contractului de la semnarea contractului pn 3 ani de la data
nchiderii oficiale/par[iale a POS CCE
ATENTIE! Cererea de finan|are n form finaI ATENTIE! Cererea de finan|are n form finaI - - devine obIigatorie pentru devine obIigatorie pentru
beneficiar, fiind anex Ia contractuI de finan|are, beneficiar, fiind anex Ia contractuI de finan|are,
CONTRACTAREA
CONTRACTAREA
DREPTURILE I OBLIGA|IILE BENEFICIARULUI
ImpIementare
ControI i audit
Monitorizare
Transmiterea cereriIor de rambursare
Respectarea poIiticiIor privind:
W ajutorul de stat,
W achizi[iile publice,
W temele orizontale,
W regulile de publicitate.
Asigurarea co-finan|rii i a cheItuieIiIor neeIigibiIe
Eviden|a contabiI distinct
Pstrarea documenteIor
ATEN|IE ATEN|IE
Nerespectarea prevederiIor contractuaIe poate duce Ia rambursarea Nerespectarea prevederiIor contractuaIe poate duce Ia rambursarea
integraI integraI sau par|iaI sau par|iaI a sumeIor primite a sumeIor primite
W Act adi|ionaI - orice completare sau modificare a Contractului sau a
anexelor sale
BeneficiaruI notific :
W n 10 ziIe caIendaristice de a data lurii la cunotin[
orice situa[ii care determin ntrzierea execu|iei Contractului
W n minim 60 ziIe caIendaristice nainte de finalizarea perioadei de
implementare ini[iale
preIungirea duratei de impIementare cu minim - aprobare OPS, aviz AM
W n 5 ziIe caIendaristice de Ia data modificrii
schimbarea adresei, sediului social, contului de trezorerie,
reprezentantului legal, a managerului de proiect, a persoanei de
contact sau a persoanei responsabile cu opera[iunile financiare -
MODIFICAREA CONTRACTULUI
i.
MODIFICAREA CONTRACTULUI
din ini|iativa beneficiaruIui, n urmtoarele cazuri:
W Schimbarea datelor de identificare adresa, reprezentant legal, cont bancar,
/trezorerie, etc.
W Modificarea calendarului de implementare;
W Varia[ii bugetare ntre liniile de buget pn n limita a 10% din valoarea liniei din
care se face modificarea, fr a se majora valoarea total eligibil angajat prin
contract, cu respectarea prevederilor apelului de proiecte;
W Alte situatii temeinic justificate de beneficiar.
din ini|iativa OIPSI - in func[ie de rezultatul monitorizrii proiectului
Daca proiectuI este ctigator
urmeaz partea cu adevarat provocatoare
" IMPLEMENTAREA"
PROCESUL DE FINAN|ARE
ASPECTE GENERALE PRVND PLATLE
REGULA DE BAZ: Rambursarea din fondurile structurale poate fi fcut
numai dup ce cheltuielile au fost realizate din fonduri proprii.
Moneda in care se efectueaza platile este moneda nationala (LE)
RAMBURSAREA CHELTUELLOR
OPS verific cererile de rambursare
AM autorizeaz cererile de rambursare verificate de OPS
0 zile de la depunerea la PS
Unitatea de plat, (din cadrul MEF) ramburseaz cota
cheltuielilor eligibile
10 zile de la autorizare cheltuielilor
NIVELE DE CERTIFICARE I CONTROL
W PrimuI niveI - OrganismuI intermediar
WVerificare administrativ, financiar i tehnic
WVerificarea realit[ii i legalit[ii cheltuielilor
WControl la fata locului la nivelul beneficiarului (100% sau eantion)
W NiveIuI aI doiIea - Autoritatea de Management
WControl de sistem la nivelul O
WAutorizarea cererilor de rambursare verificate de O
WControl la fa[a locului (%) pe baza de eantion (analiz de risc)
W NiveIuI aI treiIea - Autoritatea de Certificare i PIat
WVerificri la nivelul AM
WCertific sumele autorizate de AM
WVerificri la fa[a locului la O, beneficiari dac este cazul

Pentru rambursarea cheltuielilor, beneficiarul depune, conform graficuIui de
rambursare din contractul de finana[are, urmtoarele documente:
- Cerere de rambursare 3 exemplare
- Raport de progres
- Copii certificate, care s con[in men[iunea ,conform cu originalul, tampila
beneficiarului i semntura reprezentantului legal al acestuia, dup : facturi,
documente de plat, extrase bancare, alte documente justificative
- Pentru procedura de achizi[ii: dovada publicit[ii, criterii de selec[ie, raport de
atribuire a contractului, alte documente justificative (dac se aplic normele
interne de achizitii)
VERIFICAREA CHELTUIELILOR
VERIFICAREA CHELTUIELILOR
Pentru rambursarea cheltuielilor, Beneficiarul mai depune :
W Pentru informare i publicitate: fotografii, anun[uri, documente de plat
aferente
W Pentru achizi[ii de bunuri: copie certificat NR, copie certificat dup procesul
verbal de predare-primire a bunurilor sau dup procesul verbal de punere n
func[iune
W Pentru prestri servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise
n cadrul consultan[ei, foi de prezen[ la cursuri, fie de evaluare ntocmite
de ctre participan[ii la cursuri, statele de plat ale trainerilor (copii ertificate)
W La fiecare cerere de rambursare, se va atasa dovada asigurrii etapei
respective de proiect, i dovada cesionrii drepturilor de asigurare
corespunztoare sumei cuprinse n cerere.
Cererea de rambursare se poate depune
pentru fiecare achizi[ie de bunuri, numai dup punerea lor n func[iune
sau ntocmirea procesului verbal de predare-primire
pentru prestri servicii, dup acceptarea rezultatelor acestora de ctre
beneficiar.
ATEN|E
Pentru evitarea dublei finan[ri, toate facturile vor fi inscrip[ionate, sub semntura
reprezentantului legal al beneficiarului, cu numrul contractului de finan[are i
programul prin care este finan[at (POS CCE).
VERIFICAREA CHELTUIELILOR
VERIFICAREA CHELTUIELILOR
Verificare formaI a documenteIor
Cererea de rambursare
are la baz contractul de finan[are dintre OPS i beneficiar
respect graficul de plat stabilit n contractul de finan[are
are ataate documentele solicitate prin contractul de finan[are
este completata corect
este semnata de persoanele autorizate din partea beneficiarului
ATEN|IE
Cererile de rambursare care sunt intocmite gresit (ex. denumire axa, cod BAN)
si/sau sunt incomplete vor fi transmise Beneficiarilor pentru efectuarea corectiilor
si/sau completarilor si vor fi luate in calcul pentru urmatoarea situatie
centralizatoare pe care o transmite OPS la AM POS CCE
VERIFICAREA CHELTUIELILOR
Verificarea eIigibiIit|ii cheItuieIiIor
Cheltuielile incluse n Cererea de rambursare sunt eligibile
Cheltuielile incluse n Cererea de rambursare sunt efectuate n perioada eligibil.
Cererea de rambursare con[ine cheltuieli eligibile efectiv pltite
Recomandrile controalelor anterioare au fost puse n aplicare
Verificarea respectrii IegisIa|iei comunitare i na|ionaIe
achizi[iile publice
ajutorul de stat si ratele de co-finantare
temele orizontale
informare i publicitate
evitarea dublei finan[ri
pstrarea documentelor justificative
Nr. total de cereri de rambursare,
maxim 3 (pentru proiectele de maxim 12 luni)
maxim 5 (pentru proiectele de maxim 24 luni)
se vor reliefa n graficul de rambursare din contractul de finan[are.
Prima cerere de rambursare - maxim 4 Iuni de la semnarea contractului de
finan[are.
Beneficiarul va transmite previziuni privind fluxurile financiare trimestrial
ATEN|E
AM/O poate prelungi termenul de autorizare a cheltuielilor, cu informarea in
prealabil a beneficiarului, n situa[ii justificate legate de solicitarea de
documente i clarificri, precum i n situa[ia organizrii unor misiuni de
control anterioare autorizrii pl[ii.
RAMBURSAREA CHELTUIELILOR
ULTMA CERERE DE RAMBURSARE
Beneficiarul va depune i:
W raportul de audit realizat de un auditor extern
W copia contractului cu furnizorul/furnizorii solu[iei care constituie obiectul
proiectului, prin care se asigur mentenan[a proiectului pe o perioad de 36 de
luni, dup finalizarea acestuia.
W copia contractului de asigurare a tuturor bunurilor achizi[ionate prin proiectul
finan[at din Fonduri Structurale.
Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate spre rambursare n ultima cerere de
rambursare trebuie s fie de minim 15% din valoarea finan[rii rambursabile.
RAMBURSAREA CHELTUIELILOR
RAMBURSAREA CHELTUIELILOR
ATEN|E
Se poate suspenda, aproba sau respinge par[ial de la plat o cerere de
rambursare
dac beneficiarul nu depune cererile de rambursare la datele men[ionat n
grafic i nu justific n scris motivele nerespectrii acesteia
dac se dedecteaz o cheltuial neeligibil
n cazul nerespectrii prevederilor contractuale
AJUSTAREA BUGETULUI
n timpul implementrii se pot face modificri de buget dac:
nu afecteaz scopul principal al proiectului i impactul financiar
se limiteaz la transferul de maxim 10% din suma nscris ini[ial
n cadrul fiecrei linii bugetare n cadrul aceluiai capitol bugetar de
cheltuieli eligibile
ajustrile nu trebuie s afecteze limitele impuse capitolelor bugetare
MONITORIZARE
BeneficiaruI
depune rapoarte de progres trimestriale conform contractului de finan[are
pe perioada de implementare
depune raportul final de implementare a proiectului
depune rapoarte anuale de durabilitate a investi[ei, 3 ani dup
implementarea proiectului
OIPSI
verifica continutului rapoarte de progres trimestriale elaborate si transmise
de catre beneficiar (activitati desfasurate/progresul fizic);
verifica indicatorii stabili[i prin contractul de finan[are
face vizite la fa[a locului (anun[ate sau ad hoc)
MONITORIZARE
RAPORTUL DE PROGRES
Format standard anexa la contract
Raportare trimestrial chiar dac nso[ete sau nu o cerere de rambursare
Descrierea stadiului de implementare
Rezultate ob[inute
Probleme identificate Descriere problema, solu[ii, propunere, termene
Modificri fa[ de ceea ce s-a stabilit n contract - realizate sau estimate
Stadiul achizi[iilor
ndicatori, Monitorizarea ajutorului de stat de minimis
CONTROLUL
OIPSI verific la fa[a locului :
Men[inerea criteriilor de eligibilitate i eligibilitatea cheltuielilor
Existenta documentelor justificative originale;
Realitatea livrrii bunurile/serviciilor achizitionate
Daca activitatile proiectului se desfasoara in conformitate cu cererea de
finantare
Daca documentatia proiectului este disponibila si pastrata corespunzator
Daca beneficiarul tine o evidenta contabila distinct pentru proiect
Respectarea regulilor privind ajutorul de stat, achizi[ii publice, publicitate si
identitate vizuala
CONTROLUL
BENEFICIARUL
W are obliga[ia s acorde dreptul de acces la locurile i spa[iile unde se
implementeaz sau a fost implementat proiectul
W are obliga[ia s furnizeze orice informa[ii de natur tehnic sau financiar
legate de proiect solicitate de ctre Autoritatea de Management,
Organismul ntermediar, Autoritatea de Plat/Certificare, Autoritatea de
Audit, Comisia European sau orice alt organism abilitat s verifice sau s
realizeze auditul
W are obliga[ia s asigure toate condi[iile pentru efectuarea verificrilor
MEN|NEREA PSTE DE AUDT
3 ani de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului
obiectivele finan[ate sunt folosite conform scopului destinat, nu sunt vndute,
nchiriate sau nstrinate sub orice form ntr-o perioad de 3 ani dup
finalizarea Proiectului.
3 ani dup incheierea final/par[ial a POS CCE 2007 2013
W Beneficiarul trebuie s pstreze toat documenta[ia justificativ original
W Beneficiarul trebuie s [in o eviden[ contabil distinct, folosind conturi
analitice pentru proiect
W Beneficiarul trebuie s pstreze toate nregistrrile/registrele
W Beneficiarul are obliga[ia de a pstra i de a pune la dispozi[ia organismelor
abilitate, inventarul asupra activelor dobndite prin POS CCE
CONTROLUL
CONTROLUL
DLAF efectueaz controale operative la fa[a locului, din oficiu ori n urma
sesizrilor primite de la autorit[ile cu competen[e n gestionarea asisten[ei
financiare comunitare, de la alte institu[ii publice, de la persoane fizice sau
juridice, mass-media, OLAF, precum i celelalte State Membre.
Orice alt organ de control avizat poate efectua misiuni de control/audit
la Beneficiar
ATEN|E
Potrivit prevederilor Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i
sanc[ionarea faptelor de corup[ie, comiterea de infrac[iuni mpotriva
intereselor financiare ale Uniunii Europene se pedepsete cu nchisoare
de pn la 20 ani i interzicerea unor drepturi.
NEREGULI
Orice abatere de la legalitate, regularitate i conformitate care printr-o
cheltuial neeligibil prejudiciaz bugetul general al CE sau bugetele din
care provine cofinan[area aferent..
Neregul naintea ultimei pl[i - Organismul ntermediar poate decide
diminuarea sumei rambursate ncepnd cu trana urmtoare pn la
recuperarea integral a debitului i a accesoriilor acestuia sau chiar rezilierea
contractului
Neregul ulterioare finalizrii proiectului - beneficiarul are obliga[ia s
restituie debitul constatat, precum i accesoriile acestuia,
Orice plat excedentar restituit n 15 zile
ATEN|E
Nerestituirea debitelor constatate poate duce la executarea silit
! CONDI|II DE RETRAGERE A FINAN|RII
obiectivele finan[ate nu sunt folosite conform scopului destinat, au fost
vndute, nchiriate sau nstrinate sub orice form ntr-o perioad de 3 ani
dup finalizarea proiectului
dac pe perioada de valabilitate a contractului intervine o modificare
substan[ial
W afecteaz major natura i condi[iile de implementare sau ofer unui ter[
un avantaj necuvenit sau
W rezult de asemenea dintr-o o ncetare sau schimbare n IocaIizare a
investi[iei
in cazul in care beneficiarul da o decIara|ie faIsa privind condi[iile de
realizare a proiectului;
lipsa justificrii efecturii corecte/reale a cheltuielilor;
! CONDI|II DE RETRAGERE A FINAN|RII
neatingerea obiectivelor men[ionate n CF (propor[ional cu nerealizarea
indicatorilor)
lipsa publicrii nsemnelor Uniunii Europene;
men[inerea investi[iei mai pu[in de 3 ani de la data finalizrii proiectului
- modificarea contractului fr o justificare temeinic;
- nerespectarea prevederilor referitoare la dubla finan[are;
- nedepunerea cererilor de rambursare la termenele prevzute n contract;
- utilizarea bunurilor n alt scop dect cel al proiectului.
- alte cazuri prevzute n contractul de finan[are sau n Ghidul Solicitantului
RECUPERAREA FONDURILOR - OG 12/2007
SUSTENABILITATEA INVESTITEI
Conf REG 1863/2006, art 57 beneficiarul (MM) trebuie sa asigure sustenabilitatea
rezultatelor investi[iei pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului
Sustenabilitatea financiar angajament i criteriu de evaluare i selec[ie
Plan de durabilitate a investi[iei pentru urmtorii 3 ani
Raport anual n care beneficiarul specific dac
Proiectul a suferit o modificare substantiala
- afectarea naturii sau conditiilor de implementare sau cesiunea
catre o firma sau organism public cu obtinerea de beneficii.
Conform prevederilor din Regulamentul Comisiei Europene 12/2006 , sectiunea
"nformare i Publicitate", beneficiarul fondurilor structurale i de coeziune are
obligatia asigurrii publicittii finantrii din FER.
Beneficiarii sunt responsabiIi pentru implementarea activit[ilor de informare i publicitate n
legtur cu asisten[a financiar nerambursabil ob[inut prin POS CCE, n conformitate cu
cele declarate n CF
O dat cu acceptarea finan[rii urmtoarele date trebuie publicate, electronic sau n orice alt
mod:
denumirea beneficiarului,
denumirea proiectului,
valoarea total a finan[rii,
datele de ncepere i de finalizare ale proiectului
locul de implementare al acestuia.
CERIN|E DE PUBLICITATE I INFORMARE
Reguli generale
Beneficiarii sunt obliga[i s asigure o informare transparent i corect a mass-
media asupra proiectului finan[at prin POS CCE.
Beneficiarul este obligat s anun[e prin comunicate/anun[uri de pres
nceperea i ncheierea activit[ilor din proiect.
Toate materialele trebuie avizate de OPS
ATEN|E
Citi[i cu aten[ie ghidul la sec[iunea informare i publicitate i consulta[i Manualul
de identitate vizuala
CERIN|E DE PUBLICITATE I INFORMARE
Beneficiarii sunt obliga[i s utilizeze pentru toate produseIe de comunicare realizate n
cadrul proiectelor finan[ate prin Programul Opera[ional "Creterea Competitivit[ii Economice
sigla Guvernului Romniei,
sigla Uniunii Europene, precum
i cea a Programului Opera[ional "Creterea Competitivit[ii Economice, nso[ite
de men[iunea ,Proiect finan[at prin Fondul European de Dezvoltare Regional.
NSTRUMENTE DE COMUNCARE (PUBLCTATE)
fluturai, pliante, brouri, afie, bannere, comunicate de pres, website-uri, newsletters,
spoturi radio-TV, inser[ii n presa scris, standuri expozi[ionale, autocolante, materiale
promo[ionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul i rezultatele
acestuia.
CERIN|E DE PUBLICITATE I INFORMARE
Echipamente
W Beneficiarul trebuie s aplice la loc vizibil un autocolant n care s se men[ioneze
elementele prevzute n manualul de identitate
Web site-uri
W Sigla Uniunii Europene i sigla nstrumentelor Structurale n Romnia
W Un link ctre site-ul web al nstrumentelor Structurale n Romnia, www.fonduri- ue.ro,
nso[it de un text standard
W Un link ctre site-ul web al Centrului de nformare al Comisiei Europene n Romnia,
nso[it de un text standard
mediat dup realizarea site-ului i a acestui link, trebuie semnalat existenta celor dou
printr-un e-mail descriptiv, trimis la adresa contact@fonduri-ue.ro.
CERIN|E DE PUBLICITATE I INFORMARE
Beneficiarii vor utiliza indica[iile tehnice men[ionate in Manualul de
identitate vizual (disponibil pe website-ul www.minind.ro si www.fonduri-
ue.ro)
Prevederile Manualului de dentitate Vizual vor fi parte integrant a contractelor de
finan[are
nsemnele obligatorii culori, font, detalii de pozi[ionare
- Sigla Uniunii Europene,
- Stema Romniei
- Sigla nstrumentelor Structurale n Romania
CERIN|E DE PUBLICITATE I INFORMARE
BeneIiciarul va descrie n cadrul rapoartelor de progres toate activittile de
inIormare si publicitate desIsurate, aIerente proiectului si vor atasa la raport
copii justiIicative:
IotograIii ale evenimentelor organizate n cadrul proiectului din care sa reias
respectarea cerintelor de inIormare si publicitate;
copii dup publicatii, etc.
La Iinalizarea proiectului beneIiciarul va publica o inIormare asupra proiectului si
a rezultatelor sale n ziarul local cu cea mai mare audient conIorm Studiului
National de Audient (SNA) realizat de Biroul Romn de Audit al Tirajelor.
ATENTIE!
Nendeplinirea acestor obligatii poate genera eIectuarea unor corectii Iinanciare.
CERIN|E DE PUBLICITATE I INFORMARE - RAPORTARE
V muI|umesc pentru aten|ie!
E-maiI: fonduri@mcti.ro
TeI: (021)311 41 55
(021)311 41 57
Fax: 021 311 41 41
Ghidurile Solicitantului
- varianta draft -
www.mcti.ro
fonduri@mcti.ro
comentarii
ntrebri, comentarii?