Sunteți pe pagina 1din 31

r ucr`rilo esorii l eie os ch entru p lusiv p ia Afaceri la Exc ec] din col

Asigurarea afacerii
De ce este necesar s` v` asigura]i afacerea Ce tipuri de asigur`ri pute]i \ncheia Care este procedura de asigurare

R&S

RENTROP & STRATON Grup de Editur` [i Consultan]` \n Afaceri

Colec]ia Afaceri la cheie Asigurarea afacerii 2008 RENTROP & STRATON Autor: Sorin Di]` Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceast` lucrare nu poate fi reprodus`, arhivat` sau transmis` sub nicio form` [i prin nici un fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, \nregistrare audio sau video, f`r` permisiunea \n scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionat` vreunei persoane fizice sau juridice care ac]ioneaz` sau se ab]ine de la ac]iuni ca urmare a citirii materialelor publicate \n aceast` lucrare.

SUMAR
Care sunt nevoile dvs. de protec]ie ..................................1 Cum s` evita]i riscul [i s` v` cre[te]i [ansa \n afaceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Cum s` alege]i asigurarea potrivit` pentru afacerea dvs. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Cum s` adauga]i valoare afacerii dvs. prin asigurarea acesteia . . . . . . . . . . . 16 Care sunt priorit`]ile la achizi]ionarea asigur`rilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Care sunt nevoile dvs. de protec]ie

CARE SUNT NEVOILE DVS. DE PROTEC}IE


Siguran]a [i protejarea afacerii
Cuvntul asigurare este bine cunoscut de toat` lumea, dar iat` [i o enun]are a produsului specific care face obiectul acestui material: Asigurarea este un mijloc de a acoperi o parte a riscurilor cu care se confrunt` persoanele sau firmele \n activitatea lor de zi cu zi sau \n cea de afaceri. Prin urmare, exist` riscuri comerciale [i riscuri personale. Exist` \ns` [i cazuri \n care riscurile personale pot periclita bunul mers al unei afaceri. Asigurarea are rolul de a acoperi consecin]ele financiare ale unor evenimente nedorite de c`tre persoane sau organiza]ii a c`ror cauz` unic` este RISCUL. Pentru a evita riscul ave]i nevoie de protec]ie att \n calitate de persoan` fizic`, ct [i \n calitate de persoan` juridic`. |n timpul vie]ii acumula]i o serie de bunuri, de valori, agonisite cu mult` trud`, care pot disp`rea instantaneu \n urma unui eveniment nedorit [i nefericit, cum ar fi: incendiu, inunda]ie, cutremur, fraud`, furt, tlh`rie, accident, avarie, poluare, noi regulamente etc. Orice afacere este \n mod inerent expus` la riscuri. Dar cum determina]i care sunt adev`ratele pericole pentru afacerea dvs.? Ce pute]i face pentru a reduce [ansele ca aceste amenin]`ri s` se materializeze? Cum minimiza]i impactul atunci cnd el se produce? Nevoile dvs. de asigurare pot fi, pe lng` asigur`rile de bunuri, [i pierderea profitului sau a creditelor, precum [i consecin]e ale r`spunderii pe care dvs., \n calitate de persoan` juridic`, o ave]i fa]` de angaja]i (pensie, s`n`tate, accidente etc.). Iat` o scurt` trecere \n revist` a nevoilor asigurabile valabile \n cazul unei organiza]ii economice, indiferent de m`rimea [i de tipul ei: 1. Asigurarea de via]` de grup 2. Asigurarea medical` [i de accidente a angaja]ilor
Asigurarea afacerii 1

Care sunt nevoile dvs. de protec]ie

3. Asigurarea de r`spundere fa]` de ter]i 4. Asigur`ri de bunuri 5. Asigurarea pierderii profitului 6. Asigurarea mijloacelor de transport 7. Asigurarea tip pensie pentru angaja]i 8. Altele Consecin]ele producerii anumitor riscuri \n activitatea comercial` pot fi att diminuarea eficien]ei economice, ct [i nerealizarea cifrei de afaceri scontate. |n cadrul firmelor puternice din punct de vedere financiar exist` departamente specializate de administrare a riscului, unde riscurile pot fi re]inute la nivelul companiei [i finan]ate din fonduri proprii, ceea ce presupune existen]a [i implementarea unui sistem de autoprotec]ie prin intermediul a[a-ziselor autoasigur`ri. Dar chiar [i acest sistem de autoprotec]ie al firmelor mari nu poate face fa]` dect unor pierderi relativ reduse, pentru riscuri majore singura solu]ie fiind cump`rarea unor asigur`ri speciale oferite de companii de asigurare specializate \n asigur`rile de tip industrial. |n cazul I.M.M.-urilor este imposibil` ([i inutil`) existen]a unui astfel de departament specializat. Singura posibilitate de administrare a riscurilor fiind externalizarea lor prin cedarea \n asigurare direct c`tre companiile de asigur`ri, asiguratorul devenind custode al fondului de asigurare, oferind \n schimb diverse avantaje cum ar fi: ob]inerea protec]iei financiare prin \ncheierea unui contract de asigurare; cost rezonabil (prima de asigurare) cu plata e[alonat` (nu se creeaz` un vrf de plat` la nivelul obliga]iilor firmei); nu se men]in fonduri nefructificabile ale firmei la nivelul rezervelor. Beneficiile ob]inute de organiza]iile economice care se asigur` sunt: a) La \ncheierea contractului de asigurare: eliberarea de resurse financiare; confort [i sentiment de securitate; instrument de consolidare a resurselor; vector de imagine [i de consolidare a credibilit`]ii. b) La producerea riscurilor asigurate: eliminarea costurilor pagubei;
2 Asigurarea afacerii

Care sunt nevoile dvs. de protec]ie

refacerea patrimoniului/stocurilor; refacerea capacit`]ii de afaceri; men]inerea capacit`]ii de a genera profit. La nivelul economiei na]ionale exist` peste 400.000 de I.M.M.-uri opera]ionale care realizeaz` peste 40% din PIB. Rezult` preocuparea asiguratorilor pentru solu]ii adaptate I.M.M.-urilor, dar [i interesul crescnd al organiza]iilor economice pentru ca asiguratorii s` devin` parteneri \n gestionarea riscurilor. Con[tientizarea, [i manifestarea nevoii de protec]ie a oric`rei persoane (fizice sau juridice), dar [i decizia de a cump`ra o asigurare, ca demers individual [i facultativ, sunt determinate \n mare m`sur` de factori obiectivi economici, financiari (disponibilitatea de a folosi o parte din venituri pentru aceasta), sociali, familiali, educa]ionali [i factori subiectivi experien]ele anterioare, cunoa[terea avantajelor [i a protec]iei oferite de asigurare. Varietatea [i diversitatea produselor de asigurare depind de maturitatea sectorului, a pie]ei [i a clien]ilor. Iat` \n cele ce urmeaz` enumerarea principalelor nevoi asigurabile din punctul de vedere al afacerilor [i principalele elemente ce pot pune \n pericol aceste nevoi: 1. Asigurarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar [i a stocurilor de marf` pentru riscurile de incendiu, calamit`]i [i riscuri speciale Incendiu, tr`snet, explozie, c`derea aparatelor de zbor Inunda]ii, furtun`, ploaie toren]ial`, grindin`, pr`bu[iri sau alunec`ri de teren, greutatea stratului de z`pad` sau ghea]` Cutremur de p`mnt Ac]iuni ale unor persoane r`uvoitoare Avarii accidentale ale instala]iilor de gaze, ap`, canal sau \nc`lzire central` Furt prin efrac]ie sau prin act de tlh`rie 2. Asigurarea ma[inilor, utilajelor [i a echipamentelor pentru cazurile de avarii accidentale Deterior`rile fizice ale ma[inilor [i instala]iilor \n timpul func]ion`rii
Asigurarea afacerii 3

Care sunt nevoile dvs. de protec]ie

Pierderea unei p`r]i componente Deterior`ri datorate intr`rii unor corpuri str`ine \n mecanisme Dezmembr`ri datorate for]ei centrifuge Material [i/sau turnare defectuoas` Erori de proiectare Gre[eli de montare sau instalare, execu]ie defectuoas` Nepricepere, ne\ndemnare [i/sau neglijen]` \n operare

3. Asigurarea autovehiculelor pentru riscuri de avarii [i furt Avarii accidentale (ciocniri, izbiri, loviri) Incendiu, tr`snet, explozie Calamit`]i naturale Cheltuieli suplimentare de transport ale autoturismelor avariate Furtul prin efrac]ie, total sau par]ial, al autovehiculelor, inclusiv al echipamentelor suplimentare 4. Asigurarea all risks (tuturor riscurilor) a echipamentelor electronice Eroare uman`, neglijen]`, manipulare incorect` sau necalificat`, erori de operare Avariere inten]ionat` provocat` de ter]i, rea inten]ie constatat` Cutremur de p`mnt Furt prin efrac]ie, acte de tlh`rie Incendiu, explozie, calamit`]i naturale Supratensiuni, induc]ii 5. Asigurarea de accidente ale angaja]ilor Se asigur` invaliditatea permanent` total` sau par]ial` ori decesul angajatului sau cheltuielile medicale. 6. Asigurarea de r`spundere civil` legal` [i a produc`torului Prin aceste asigur`ri se acoper` pagubele materiale sau v`t`m`rile corporale produse ter]elor persoane din vina asiguratului. 7. Asigurarea bunurilor pe timpul transportului Acest tip de asigur`ri se fac conform regulilor incoterms.
4 Asigurarea afacerii

Cum s` evita]i riscul [i s` v` cre[te]i [ansa \n afaceri

8. Asigurarea de pierderi financiare ca urmare a producerii unor riscuri asigurate (busines interruption) Se asigur` pierderile de profit datorate \ntreruperii activit`]ii ca urmare a producerii unor evenimente asigurate prin poli]a de incendiu [i/sau alte calamit`]i.

CUM S~ EVITA}I RISCUL {I S~ V~ CRE{TE}I {ANSA |N AFACERI


Managementul riscului
De cnd exist` via]` pe P`mnt, exist` un element esen]ial care ne conduce [i ne guverneaz` via]a: incertitudinea. Aceasta este de fapt baza, originea riscului. De cnd ne na[tem [i pn` murim suntem \nconjura]i de incertitudine, reu[ita unei afaceri st` sub semnul incertitudinii. Se na[te astfel \ntrebarea: Ce se ascunde dincolo de pragul incertitudinii? Odat` [i odat`, ac]iunea pe care o dorim se va \ndeplini, favorabil sau nefavorabil, trecnd \ntr-o alt` sfer`, [i anume a certitudinii. Oricine se love[te cndva de no]iunea de risc. Riscul este un pericol, un inconvenient posibil, de care omul este con[tient [i se str`duie[te s`-[i creeze mijloacele de prevenire, atenuare sau \nl`turare a efectelor lui, ori de cte ori este posibil. Riscul este un eveniment sau fenomen la producerea c`ruia societatea de asigur`ri este obligat`, prin lege sau contract, s` achite asiguratului sau beneficiarului asigur`rii desp`gubirea de asigurare la bunuri sau suma asigurat` \n cazul persoanelor. Dac` nu ar exista risc, nu ar exista asigur`ri. Riscul este obiectul oric`rui contract de asigurare [i reprezint` elementul specific al asigur`rii. Riscul, pentru a putea fi asigurabil, trebuie s` \ndeplineasc` anumite condi]ii. Evenimentele incerte pot aduce cu ele pierderi sau c[tiguri. Ele pot fi risc sau [ans`, ambele referindu-se la evenimente viitoare [i incerte. Riscul \n asigur`ri este folosit \n sens pesimist, fiind considerat ca o
Asigurarea afacerii 5

Cum s` evita]i riscul [i s` v` cre[te]i [ansa \n afaceri

\ntmplare nedorit`. Din punctul de vedere al asigur`rii, nu se pot asigura dect acele evenimente prin a c`ror producere pot ap`rea pierderi. Pentru a fi asigurabile, riscurile trebuie s` \ndeplineasc` o serie de criterii de asigurabilitate, [i anume: s` fie calculabile, s` poat` fi determinate probabilistic [i s` se poat` produce cu o probabilitate cuprins` \ntre 0 [i 1; s` nu poat` fi evitate; s` nu poat` fi con[tientizate; s` fie suportabile ca m`rime [i ca frecven]` din punct de vedere financiar de c`tre asigurator; s` fie compensatorii, adic` asiguratorul s` compenseze pierderea financiar` rezultat` din producerea lor; s` fie contractuale, adic` s` reprezinte protec]ia prev`zut` \n contractul de asigurare; s` fie compatibile cu reglement`rile legale \n vigoare, cu morala [i cu profitabilitatea asiguratorului. Efectele producerii riscurilor pot fi \n num`r mare [i, al`turi de pierderile economice, pot s` se manifeste efecte de alt` natur`: sociale, politice, psihologice, fizice [i juridice. Desigur, o analiz` complet` a acestora este foarte dificil de f`cut, \ncepnd chiar cu cuantificarea lor \n toate aceste planuri. Din punctul de vedere al asigur`rii, interesul se opre[te asupra pierderilor economice. Exist` mai multe criterii de clasificare: a) dup` asigurabilitate: riscuri pure [i riscuri speculative Riscurile pure sunt cele care, prin producerea lor, provoac` numai pierderi [i niciodat` c[tig. Sunt riscurile asigurabile pentru care, \n cele mai multe cazuri, asiguratorii ofer` protec]ie. Cele mai tipice riscuri pure sunt incendiu, explozie, accidente, naufragiu, deces, furtun`, furt.

|n cazul unei furtuni pe mare, nava naufragiaz`, deci apare o pierdere; dac` nu se scufund`, atunci nu apare nici o pierdere, dar armatorul nici nu c[tig`, ci \[i men]ine proprietatea [i, implicit, situa]ia financiar`.
6

Exemplu

Asigurarea afacerii

Cum s` evita]i riscul [i s` v` cre[te]i [ansa \n afaceri

Riscurile speculative sunt numite [i riscuri antreprenoriale deoarece, prin producerea lor, se poate \nregistra o pierdere sau ob]ine un c[tig. Ele au un element de atractivitate. |n aceast` categorie sunt incluse riscurile comerciale, pariurile, jocurile de noroc. Aceste riscuri nu sunt asigurabile. |n cazul acestor riscuri, de multe ori, chiar dac` individul pierde, societatea poate s` c[tige.

Un \ntreprinz`tor decide s`-[i extind` fabrica, dar aceast` decizie comport` un risc, \ntruct nu se [tie dac` va c[tiga sau va pierde.

Exemplu

Asem`n`rile dintre cele dou` categorii de riscuri constau \n faptul c` sunt repetabile \n condi]ii esen]ial similare. b) Din punctul de vedere al teoriei managementului riscului, riscurile sunt de dou` tipuri: 1. riscuri statice, considerate drept riscuri asigurabile deoarece producerea lor generaz` numai pierderea sau men]inerea status-ului; 2. riscuri dinamice, identificate cu riscurile comerciale tipice care pot genera profituri sau pierderi, fiind deci neasigurabile. Ca abordare specific`, avnd impact asupra asigurabilit`]ii, riscurile se pot clasifica \n dou` mari categorii: 1. Riscuri asigurabile, adic` acelea pe care asiguratorii le preiau [i pentru care ofer` protec]ie asigura]ilor. Ele se \mpart \n: a) riscuri generale, cum ar fi: incendiu, explozie, naufragiu, e[uare, r`sturnare a navei sau a ambarca]iunii, coliziune, r`sturnare sau deraiere a mijlocului de transport terestru, pr`bu[ire a aeronavei, desc`rcare a m`rfii \ntr-un port de refugiu, cutremur de p`mnt, erup]ie vulcanic`, sacrificiul \n avaria comun` etc. De regul`, aceste riscuri sunt incluse \n a[anumitele condi]ii generale de asigurare; b) riscuri speciale: ce se pot produce ca urmare a ac]iunii oamenilor (r`zboi, grev`, \nchidere de fabrici, revolu]ie, revolt`, r`scoal`, insurec]ie,
Asigurarea afacerii 7

Cum s` evita]i riscul [i s` v` cre[te]i [ansa \n afaceri

stare de r`zboi declarat sau nedeclarat etc.) sau cele ce ]in de natura m`rfii (ruginire, coclire, zgriere, alterare, muceg`ire etc.). Aceste riscuri se asigur` separat, la solicitarea expres` a asigura]ilor, contra unei prime de asigurare suplimentar`, de regul` individual, pentru fiecare risc. Ele nu sunt deci incluse \n condi]iile generale prezentate mai sus. 2. Riscuri neasigurabile (excluse) sunt acele riscuri pe care asiguratorii nu le accept`. Aici sunt incluse acele evenimente a c`ror producere este cert` sau se apropie de certitudine, sau cele care sunt cauzate de c`tre asigurat, cunoscute de c`tre acesta [i ascunse asiguratorului, cum ar fi: viciile ascunse ale bunului asigurat, ambalarea necorespunz`toare a m`rfii asigurate, consecin]ele enegiei atomice, faptele s`v[ite cu inten]ie, starea de nenavigabilitate a navei sau de func]ionare defectuoas` a mijlocului de transport, comportarea necorespunz`toare voit` a asiguratului, evaporarea lichidelor, moartea natural` a animalelor vii, uzura normal` a bunului asigurat, utilizarea oric`rei arme de r`zboi care folose[te fisiunea sau fuziunea nuclear`, pagubele indirecte (pagube survenite ca urmare a \ntrzierii transportului, cheltuieli pentru plata salariilor [i \ntre]inerea personalului navigant \n timpul sta]ion`rii mijlocului de transport pentru repara]ii etc.), v`t`marea corporal` sau decesul persoanelor care lucreaz` pentru asigurat. Riscurile sunt grupate [i sunt prezentate de cele mai multe ori \n pachet sub forma condi]iilor de asigurare care poart` diferite denumiri, \n func]ie de natura bunurilor asigurate [i de riscurile incluse \n asigurare. Este foarte important de men]ionat faptul c` fiecare societate de asigur`ri are libertatea de a-[i grupa riscurile dup` cum consider` c` este optim pentru asigura]i [i pentru ea ins`[i. Totodat`, includerea unui anumit risc \ntr-una din categoriile men]ionate (general, special, exclus) nu are neap`rat un caracter permanent. |n func]ie de criteriile de asigurabilitate men]ionate, de dimensiunea posibil` a daunei [i de politica de subscriere a asiguratorului, este posibil` trecerea acestuia dintr-o categorie \n alta.

Pe pia]a asigur`rilor, riscul de terorism a fost considerat un risc special, deci asigurabil, pn` nu demult, cnd a fost exclus din asigurare datorit` frec8

Exemplu

Asigurarea afacerii

Cum s` evita]i riscul [i s` v` cre[te]i [ansa \n afaceri

ven]ei acestor acte. S-a considerat c` nu mai este un risc pentru care se poate oferi protec]ie prin asigurare deoarece nu mai \ndeplinea condi]iile de asigurabilitate, devenind, \n optica asiguratorilor, un risc fundamental. Acest lucru \nseamn` c` evitarea terorismului [i protec]ia bunurilor [i a persoanelor expuse revine guvernelor, [i nu asiguratorilor.
Raportat la societ`]ile comerciale, riscurile se pot clasifica astfel: 1. |n func]ie de natura riscurilor: Riscuri comerciale pe termen lung sau accidentale Riscuri valutare Riscuri politice Riscuri provocate de calamit`]i naturale, precum [i de alte cauze de for]` major` 2. |n func]ie de localizarea riscurilor: a. Mediul de desf`[urare a activit`]ii riscuri externe Riscuri politice din punct de vedere micro [i macroeconomic Riscul contractual Riscul conjunctural de pre] sau valutar b. Activitatea economic` a \ntreprinderii riscuri interne (core business risks) Aprovizionare-desfacere Produc]ie, tehnologie Activitatea financiar` Gestiunea resurselor umane Logistic` Firmele, ca [i oamenii, sunt supuse permanent riscurilor de producere a unor daune accidentale. Indiferent de forma acestora cutremur, incendiu, deces, \mboln`vire riscurile intervin \n cursul obi[nuit al activit`]ilor umane, \mpiedicnd realizarea normal` a obiectivelor.
Asigurarea afacerii 9

Cum s` evita]i riscul [i s` v` cre[te]i [ansa \n afaceri

Rezultatul unei reac]ii umane fire[ti, aceea de a coopera \n fa]a pericolelor inerente, asigurarea ofer` posibilitatea compens`rii celor care vor suferi daune. Simpla asigurare nu reprezint` un instrument eficient \n lupta cu riscurile la care suntem supu[i. Num`rul [i diversitatea acestor riscuri este tot mai mare \n condi]iile dezvolt`rii economice [i tehnologice, a cre[terii standardului de via]` [i promov`rii libert`]ii circula]iei. Protec]ia \mpotriva daunelor accidentale impune o abordare mai complex` a acestora \n toate etapele evolu]iei lor, de la prevenire la limitarea consecin]elor lor. Toate acestea sunt \ns` apanajul managementului riscului. Putem rezuma multiplele \n]elesuri ale termenului de management al riscului \n: Cultur`, proces [i organizare ce ajut`, \n cazul unei afaceri, evaluarea riscului, estimarea poten]ialului impact al riscului fa]` de afacere [i planificarea m`surilor viitoare ce trebuie luate pentru evitarea sau controlul riscului pentru cele mai bune solu]ii economice. Nu este posibil [i nici de dorit o eliminare complet` a riscurilor, ci obiectivul este de a implementa un proces de reducere a acestora pn` la un nivel acceptabil, de a elimina riscurile inacceptabile [i de a transfera alte riscuri prin asigurare sau, dac` exist`, prin alte modalit`]i. |n cazul unei pierderi sau daune suferite de afacerea dvs., o bun` acoperire prin asigurare v` va oferi suportul [i expertiza unei reduceri a afacerii la acela[i nivel \ntr-un mod rapid. Prevenirea sau limitarea daunelor este bine\n]eles de preferat inconvenientelor unei \ntreprinderi a afacerii provocate de o daun` de aceea risk management-ul este a[a important. Pierderea suferit` ini]ial ca urmare a unei daune este doar vrful iceberg-ului. Cercet`rile au ar`tat c` un risc neasigurat poate aduce un cost mult mai mare dect cel acoperit de poli]a de asigurare: pierderea timpului pentru refacerea afacerii; pierderea \ntre timp a unor noi oportunit`]i de afaceri; pierderea de clien]i ca impact psihologic al pierderii ini]iale; anularea unor comenzi preexistente pierderii ini]iale; deteriorarea reputa]iei [i a imaginii; deteriorarea st`rii psihologice a angaja]ilor etc.
10 Asigurarea afacerii

Cum s` evita]i riscul [i s` v` cre[te]i [ansa \n afaceri

Managementul riscului \ncepe cu con[tientizarea riscurilor. Odat` ce riscul este recunoscut, exist` [apte etape importante: Evaluarea riscului. Riscurile fizice precum incendiul necesit` un audit fizic (inspec]ii) \n timp ce riscurile strategice (cum ar fi cele de marketing) necesit` cercetare [i analiz`. Stabilirea de priorit`]i. Compania trebuie s` determine pentru fiecare dintre riscuri probabilitatea [i severitatea (deci ce frecven]` [i la ce m`rime a daunelor v` pute]i a[tepta). Prevenirea. Acest stadiu reprezint` procesul \n care compania trebuie s` ia toate m`surile pentru prevenirea [i limitarea daunelor. Trebuie s` cuprind`: minimizarea riscurilor: exemplu \mbun`t`]irea instala]iilor de lupt` \mpotriva incendiilor, renun]area la anumite materiale periculoase \ntr-o linie de produc]ie [i \nlocuirea lor cu altele sigure etc.; transferul riscurilor prin cump`rarea de acoperire de la companii de asigurare; dispersia riscurilor prin diversificarea activit`]ilor [i a produc]iei. Elaborarea de recomand`ri. Odat` ce riscul a fost identificat [i m`surat, se fac recomand`ri. Ele au ca scop selectarea celor mai bune tehnici de administrare a riscului: evitarea riscului, reducerea probabilit`]ii de producere sau reducere a magnitudinii dac` apare, transferul riscului unei alte p`r]i (prin asigurare) [i re]inerea sau p`strarea riscului. Decizia privind oricare dintre aceste m`suri trebuie s` se bazeze pe situa]ia financiar` \n momentul respectiv, politica general` privind managementul riscului [i obiectivele specifice. Implementarea deciziei. Este o etap` foarte important` bazat` pe rezultatele anterioare. |n cazul apel`rii la asigurare, componentele procesului de implementare se refer` la g`sirea celei mai bune acoperiri, ob]inerea unor rate de prim` avantajoase, alegerea asiguratorului optim. Plan de catastrof`. Acest stadiu final reprezint` un plan de supravie]uire financiar` pe care compania trebuie s`-l aib` \n caz de catastrof`.
Asigurarea afacerii 11

Cum s` evita]i riscul [i s` v` cre[te]i [ansa \n afaceri

Monitorizarea [i interpretarea rezultatelor sunt esen]iale, al`turi de evaluarea efectelor deciziilor luate, pentru a vedea dac` schimbarea condi]iilor determin` [i alegerea unor solu]ii diferite.

Ca asigurat, este foarte important s` lua]i m`surile necesare pentru prevenirea [i limitarea daunelor. De altfel, aceste date vor fi luate \n considerare la evaluarea riscului de c`tre societatea de asigurare. Printre m`surile de prevenire [i limitare a daunelor se num`r`: Definirea [i evaluarea riscurilor Proceduri de evitare a r`spunderii prin transferul riscului Protec]ia muncii Protec]ia \mpotriva incendiului Paza [i protec]ia Protec]ie \mpotriva fraudei |ntreruperea activit`]ii/Plan de procedur` [i continuare a afacerii Recuperarea datelor IT \n caz de dezastru/back-up Plan de ac]iune \n caz de evenimente catastrofale Planul de retragere a produselor contaminate sau defectuoase Stabilirea parametrilor de asigurat reprezint` stabilirea de sume asigurate [i alc`tuirea unui program de asigur`ri care s` r`spund` nevoilor reale ale afacerii dvs. La stabilirea parametrilor de asigurat exist` urm`toarele aspecte importante ce trebuie s` le lua]i \n considerare: 1. Sumele asigurate: proces de analiz` atent` a valorilor folosite. |n acest proces este necesar s` ave]i \n vedere urm`toarele: valoarea patrimoniului trebuie stabilit` ]inndu-se cont de clauza de subasigurare este recomandabil ca sumele asigurate s` fie stabilite pe baza unei valori reale, [i nu a uneia contabile; practicile altor companii similare ca m`rime; planurile dvs. de viitor [i tendin]ele de dezvoltare ale economiei. 2. Nivelul de re]inere proprie a riscului acceptabil pentru companie: nivelul de re]inere proprie a riscului reprezint`, \n general, nivelul acceptabil pentru companie, pn` la care orice pierdere este suportabil`. |n terminologia asigur`rilor este reg`sit [i sub denumirea de franchis`. Nivelul
12 Asigurarea afacerii

Cum s` evita]i riscul [i s` v` cre[te]i [ansa \n afaceri

acceptabil de re]inere al riscului depinde direct propor]ional de sumele asigurate, scopul programului de asigurare, cifra de afaceri a companiei, normele de siguran]` [i programul intern de management al riscului. Dup` cum rezult` [i din etapele procesului de management al riscului prezentate anterior, persoana care decide trebuie s` fie familiarizat` cu tipul de expunere la risc [i respectiv cu diferitele tehnici ce pot fi folosite. Aceste tehnici includ, pe lng` asigurare, evitarea producerii daunelor, controlul daunelor, transferul riscului f`r` asigurare, limitarea daunelor etc. Managementul riscului face posibil ca orice afacere s` se confrunte, con[tient [i mai u[or, cu riscurile obi[nuite, deoarece exist` eliberarea fa]` de riscurile majore. Orice organiza]ie economic` trebuie s` priveasc` managementul riscului nu ca pe o op]iune, ci ca pe o obliga]ie proprie, datorit` permanentei expuneri la pierderi. Iat` cteva exemple de m`suri de management al riscului: dotarea cl`dirilor cu detectoare de fum; utilarea cu sting`toare de incendiu; montarea de sisteme de alarm` \mpotriva spargerilor; conectarea sistemului de alarm` la poli]ie [i la firme de paz` specializate; instalarea camerelor de luat vederi; inventarierea obiectelor de patrimoniu, etc. Managementul riscului urm`re[te reducerea probabilit`]ii [i a consecin]elor daunelor accidentale cu care v` confrunta]i dvs., agen]ii economici. Necesitatea managementului riscului este pu]in con[tientizat` \n Romnia. Obligate prin lege s` asigure securitatea muncii salaria]ilor lor, firmele uit` deseori s`-[i protejeze bunurile [i activit`]ile pe care le desf`[oar`. Astfel dvs. agen]ii economici sunte]i nepreg`ti]i \n fa]a unor evenimente accidentale cu implica]ii financiare grave. Costul implement`rii tehnicilor managementului riscului este incomparabil mai mic fa]` de valoarea daunelor cu care v` pute]i confrunta, \n special \n cazul unor calamit`]i naturale. Eficien]a aplic`rii metodelor [i tehnicilor managementului riscului este dovedit` de reducerea num`rului accidentelor, a valorii cheltuielilor cu repara]iile, a pierderilor de venit determinate de \ntreruperea activit`]ii [i a \ntrzierilor \n produc]ie.
Asigurarea afacerii 13

Cum alege]i asigurarea potrivit` pentru afacerea dvs.

|n concluzie, utilizarea managementului riscului \n activitatea societ`]ii dvs. este impus` de legile economiei de pia]`, promotoare ale competitivit`]ii [i rentabilit`]ii societ`]ilor comerciale.

CUM ALEGE}I ASIGURAREA POTRIVIT~ PENTRU AFACEREA DVS.


Asigurarea este doar o metod` de management a riscului care, folosit` corect, aduce beneficii importante tuturor celor implica]i. Dac` ar avea loc un eveniment nedorit \n cadrul activit`]ii societ`]ii dvs., ar putea rezulta pagube care s` afecteze: mijloace fixe (cl`diri, ma[ini, utilaje, echipamente etc.) evenimente asigurabile: incendii, explozii, inunda]ii, cutremure, alte calamit`]i Poli]a destinat`: Asigurarea cl`dirilor [i bunurilor defecte de proiectare, erori de montaj etc. Poli]a destinat`: Asigurarea de avarii accidentale
mijloace de tansport (autovehicule) evenimente asigurabile: avarii [i furt al autovehiculelor Poli]a destinat`: Asigurarea CASCO

mijloace circulante, stocuri de marf`, materii prime [i materiale (\n depozit [i \n tranzit) evenimente asigurabile: incendii, inunda]ii, cutremure, alte calamit`]i Poli]a destinat`: Asigurarea cl`dirilor [i bunurilor pe timpul transportului Poli]a destinat`: Asigurarea bunurilor pe timpul transporturilor
echipamente de tehnic` de calcul, sisteme informatice, aparaturi

medicale, echipamente radio/TV, sisteme de m`sur` [i testare evenimente asigurabile:


14 Asigurarea afacerii

Cum alege]i asigurarea potrivit` pentru afacerea dvs.

incendii, explozii, inunda]ii, pagube produse de fenomene [i cauze naturale, eroare uman`, manipulare incorect`, erori de operare, de construc]ie, defecte de fabrica]ie [i fenomene de natur` electric` Poli]a destinat`: Asigurarea echipamentelor electronice

personalul evenimente asigurabile: invaliditate permanent` total` sau par]ial`, deces, cheltuieli medicale Poli]a destinat`: Asigurarea de accidente ale angaja]ilor ter]ii evenimente asigurabile: prejudicii provocate clien]ilor ca urmare a faptelor [i/sau actelor de neglijen]`, erorilor s`vr[ite involuntar \n \ndeplinirea obliga]iilor asumate prin \ncheierea contractelor Poli]a destinat`: Asigur`ri de r`spundere civil` profesional`, a prestatorilor de servicii [i r`spunderea produc`torului \ntreruperea activit`]ii (ca urmare a evenimentelor anterior prezentate) determin` pierderi financiare. Implica]iile acestor pierderi au efect asupra: resurselor umane, prin aplicarea m`surii de reducere de personal; contractelor ferme \n derulare, prin imposibilitatea achit`rii fa]` de obliga]iile contractuale curente; profitului, prin afectarea rezultatului exerci]iului financiar. Poli]a destinat`: Asigur`ri de pierderi financiare ca urmare a \ntreruperii activit`]ii Acest tip de poli]` de asigurare vine \n completarea Aten]ie poli]elor de asigurare de baz`, men]ionate anterior. Societ`]ile comerciale beneficiare a acestor tipuri de asigur`ri pot fi \mp`r]ite \n urm`toarele categorii: produc]ie, servicii, comer], construc]ii, agricole.
Asigurarea afacerii 15

Cum s` ad`uga]i valoare afacerii dvs. prin asigurarea acesteia

CUM S~ AD~UGA}I VALOARE AFACERII DVS. PRIN ASIGURAREA ACESTEIA


Cre[terea [i diversificarea activit`]ilor economice [i implicit a schimburilor comerciale de valori au dus la cre[terea [i dezvoltarea unor pie]e active [i concurente de asigur`ri. Diferitele tipuri de asigur`ri compenseaz` financiar efectele unor astfel de evenimente nedorite, neprovocate [i nefavorabile. Tipurile de asigur`ri specifice societ`]ilor comerciale sunt: 1. Asigurarea cl`dirilor [i a con]inutului Pentru asigurarea cl`dirilor [i a con]inutului, acoperirile care v` pot fi oferite sunt: incendiu din orice cauz`, inunda]ie, cutremur, furt prin efrac]ie sau agresiune, tulbur`ri politice; r`spundere civil` fa]` de cl`dirile \nvecinate (din incendiu [i inunda]ie).

Cui se adreseaz`? Tuturor persoanelor juridice. Care sunt datele necesare pentru completarea cererii? numele asiguratului (S.C. .....) adresa loca]iei asigurate (aici vor fi men]ionate sediul central, precum [i alte puncte de lucru) valorile asigurate cl`diri con]inut (aici vor fi incluse \mbun`t`]irile, utilajele, stocurile de orice natur`) cota]ii de prim` (separate dac` este necesar) franchise separate de risc (franchisele sunt diferite pe fiecare risc \n parte) eventuale discounturi negociate cu asiguratorul informa]ii specifice ce reies \n urma inspec]iei de risc.
16 Asigurarea afacerii

Cum s` ad`uga]i valoare afacerii dvs. prin asigurarea acesteia

V` recomand`m ca stocurile de marf` s` le asigura]i la una dintre urm`toarele valori: valoarea maxim`; 80% din valoarea maxim` (\n caz de daun` se vor desp`gubi [i cei 20% care nu sunt inclu[i \n capitalul asigurat). 2. Asigurarea pierderii de profit (business interruption) Pentru asigurarea pierderii de profit poli]a acoper` pierderile financiare din riscuri asigurate (daune de consecin]`) [i se ata[eaz` asigur`rii de cl`diri [i con]inut.

Sfatul nostru

Cui se adreseaz`? Tuturor societ`]ilor comerciale c`rora li se ofer` [i poli]a de asigurare a cl`dirii [i a con]inutului. Care sunt datele necesare pentru completarea cererii? tipul de activitate desf`[urat` posesia asupra stocurilor posibilitatea mut`rii activit`]ii \ntr-un alt spa]iu existen]a eviden]elor contabile cifra de afaceri realizat` pe 3 ani anteriori, cifra de afaceri estimat` de realizat pe urm`torul an de activitate (care va coincide cu cifra de asigurare) caracterul activit`]ii (continuu sau discontinuu) capitaluri asigurate (\n general profitul net + cheltuielile fixe) perioada de desp`gubire: 12, 6, 3 luni (poate fi mai mare de 12 luni, exemplu 18 luni) de la data producerii unuia din riscurile asigurate.
Cota]ia primei de asigurare este aceea[i cu cea de la asigurarea cl`dirii [i a con]inutului, ea difer` pentru ca- Aten]ie pitaluri [i perioade de timp diferite. Franchisele sunt exprimate de obicei \n zile lucr`toare.
Asigurarea afacerii 17

Cum s` ad`uga]i valoare afacerii dvs. prin asigurarea acesteia

3. Asigurarea de avarii din accidente ale echipamentelor electronice (EEI) Asigurarea echipamentelor electronice este o acoperire de tip toate riscurile ceea ce \nseamn` c` tot ce nu este exclus este acoperit. Contractul de asigurare con]ine trei sec]iuni: 1. Asigurarea daunelor materiale 2. Asigurarea pentru pierderea datelor 3. Asigurarea pentru sus]inerea costurilor necesare continu`rii procesului de activitate \n situa]ia apari]iei unor daune neacoperite de sec]iunea daune materiale.

Ce se asigur`? 1. Toate echipamentele electronice trecute \n programul de asigurare. 2. Sistemul de operare (software-ul) de baz` (cel instalat ini]ial pe echipament) pentru care exist` o licen]` [i f`r` de care echipamentul respectiv nu poate opera \n sectorul de activitate \n care este folosit.

Nu se va asigura ([i nu se va desp`gubi) nici un sis- Aten]ie tem auxiliar \n afara celui de baz`; nu se va desp`gubi nici o \mbun`t`]ire adus` echipamentului dac` aceasta nu a fost anun]at` asiguratorului pentru a fi inclus` \n asigurare; de asemenea, nu se vor asigura echipamente cu o vechime mai mare de 5 ani. Riscuri asigurate daune materiale Exemple de daune ce au la baz` factorul uman: neglijen]a, folosirea echipamentelor de c`tre persoane neinstruite, gre[eli \n operare, daune provocate inten]ionat de ter]e persoane, furtul, jaful. Exemple de daune provocate de incendiu: incendiu cu sau f`r` flac`r`, explozie, implozie, ac]iunea direct` a fulgerelor, pr`bu[irea aeronavelor, daune provocate \n timpul stingerii incendiilor. Exemple de daune provocate de ap`: inunda]ia ca umare a spargerii ]evilor, cauze naturale, ap` de ploaie, inunda]ii, abur, coroziune, \nghe]
18 Asigurarea afacerii

Cum s` ad`uga]i valoare afacerii dvs. prin asigurarea acesteia

se acoper` numai \n cazul cnd aceste fenomene apar ca urmare a producerii unor evenimente nea[teptate. Exemple de daune provocate de dezastre naturale: vnt, furtun`, rev`rs`ri de ruri, grindin`, avalan[e, alunec`ri de teren, cutremur. Exemple de daune tehnologice (daune indirecte): daune ce au la baz` proiectarea gre[it`, daune ce au la baz` defecte de materiale, daune ce au la baz` gre[eli de montaj, supratensiune, induc]ie, ac]iunea indirect` a fulgerelor. Exemple de excluderi daune materiale: 1. acte de rea-credin]` ale asiguratului sau ale unui reprezentant al acestuia; 2. daune directe sau indirecte provocate de o ter]` parte pentru care aceasta r`spunde \n conformitate cu legea; 3. uzura normal`, abraziunea, uzura oric`rei p`r]i componente a articolului asigurat ap`rut` ca urmare a folosirii normale; 4. daune de natur` intern` ale oric`ror p`r]i electronice componente ale articolului asigurat \n cazul \n care nu este evident [i nu se poate demonstra c` aceast` daun` a fost provocat` de un factor extern care face obiectul acestui contract; 5. p`r]i, subansambluri, elemente excluse de la asigurarea de daune materiale: consumabile, materiale auxiliare, unelte, p`r]i care sunt supuse frecvent schimb`rii (toner, ribbon, filme, surse de lumin`, baterii de unic` folosin]`, filtre, hrtie).

Cui se adreseaz`? Societ`]ilor comerciale care de]in echipamente de birou Societ`]ilor comerciale care de]in echipamente radio [i de comunica]ii Societ`]ilor comerciale care de]in aparatur` medical` Societ`]ilor comerciale din industria grafic` Studiourilor de televiziune, societ`]ilor de servicii de televiziune prin cablu, providerilor de internet S`lilor de jocuri pe calculator Societ`]ilor comerciale care de]in echipamente automatizate Societ`]ilor comerciale produc`toare de hardware sau software
Asigurarea afacerii 19

Cum s` ad`uga]i valoare afacerii dvs. prin asigurarea acesteia

Institutelor de cercetare

Care sunt datele necesare pentru completarea cererii? denumirea complet` a asiguratului adresa complet` loca]ia asigurat` obiectul de activitate baza de lichidare a daunelor (valoarea asigurat` sau valoarea actual` de asigurare) lista de echipamente asigurate an fabrica]ie, marc`, tip suma asigurat` pentru fiecare articol \n parte descrierea cl`dirii/cl`dirilor \n care se afl` articolele asigurate (an construc]ie, materiale, \n`l]ime, vecini) protec]ie la incendiu (hidran]i, sprinklere, avertizoare, sting`toare, u[i [i pere]i rezisten]i la foc, brigad` de pompieri, activit`]i cu risc mare la explozie [i incendiu) elemente antiefrac]ie istoria daunelor, pericole exceptate, limit`ri la poli]a de baz`.
Modalitatea de determinare a sumei asigurate Suma asigurat` pentru fiecare articol este echivalentul valorii asigurate a acestuia. Valoarea asigurat` se poate determina astfel: 1. \n cazul \n care articolul asigurat se reg`se[te \ntr-o list` de pre]uri curent`, valoarea asigurat` va fi valoarea pentru un articol similar cu cel asigurat la care se va ad`uga costul de achizi]ie; 2. \n cazul \n care articolul asigurat nu se mai reg`se[te pe o list` de pre]uri curent`, atunci valoarea asigurat` este valoarea din ultima list` de pre]uri existent` pe pia]` pentru produsul respectiv plus costul de achizi]ie, totul ponderat cu un coeficient de actualizare a pre]ului.

La stabilirea valorilor asigurate nu se vor lua \n calcul Aten]ie eventualele reduceri de pre]uri, iar dvs., asiguratul, sunte]i r`spunz`tor \n totalitate pentru determinarea sumei asigurate.
20 Asigurarea afacerii

Cum s` ad`uga]i valoare afacerii dvs. prin asigurarea acesteia

4. Asigurarea de avarii din accidente ale utilajelor, echipamentelor [i instala]iilor (altele dect cele electronice) Pentru asigurarea de avarii din accidente ale utilajelor, echipamentelor [i instala]iilor nu se vor asigura utilaje cu o vechime mai mare de 5 ani. Societatea de asigur`ri va pl`ti desp`gubiri ce rezult` din daune provenite din avarierea fizic`, brusc` [i nea[teptat`, care necesit` repara]ii sau \nlocuire, care apar \n situa]ii cuprinse expres \n condi]iile de asigurare ale contractului de asigurare. Asigurarea utilajelor este o acoperire de tip toate riscurile, ceea ce \nseamn` c` tot ce nu este exclus este acoperit.

Ce acoper` acest tip de asigurare? cheltuielile cu munca suplimentar`, lucrul pe timp de noapte, cheltuielile de transport [i alte taxe; daunele ap`rute asupra echipamentelor, utilajelor, instala]iilor, prin: rupere sau deformare \n timpul func]ion`rii, ciocnirii, lovirii sau izbirii de alte corpuri; incendiu din interior, explozie intern` din cauze fizice [i sau din cauza combustiei motoarelor; avarii produse ca urmare a lipsei apei \n cazane sau recipiente; efectul unor substan]e chimice; ac]iunea curentului electric, scurt circuit, supratensiune, supraintensitate, formarea de arcuri voltaice, induc]ie; c`derea pe ma[ini, instala]ii sau utilaje a unor corpuri; defecte de construc]ie, de material, de turnare sau de montare; tr`snet, cutremur de p`mnt (dac` nu este acoperit prin contractul de incendii); explozie (dac` nu este acoperit` prin contractul de incendii); furtun`, uragan, ploaie toren]ial`, \nghe], grindin`, greutatea stratului de z`pad` sau de ghea]`, avalan[e de z`pad` (dac` nu este acoperit prin contractul de incendii); rev`rsare de ap`, ca urmare a spargerii conductelor sau ventilelor; se acord` desp`gubiri [i uneltelor sau pieselor turnate fixate
Asigurarea afacerii 21

Cum s` ad`uga]i valoare afacerii dvs. prin asigurarea acesteia

chiar temporar pe ma[in`, utilaj, instala]ie, dac` avariile s-au produs odat` cu cele produse acestora din urm`.

Ce se asigur`? Ma[inile, utilajele, echipamentele [i instala]iile ce con]in elemente electrotehnice \ntr-o propor]ie mai mic` de 50%. Ma[inile, utilajele, echipamentele [i instala]iile acceptate \n urma testelor de func]ionare, pe timpul lucrului sau \n pauz`, demontate \n scopul cur`]`rii sau repar`rii sau aflate \n cursul mont`rii \n alt loc, la aceea[i adres`, sau remont`rii ulterioare. Ma[inile, utilajele, instala]iile de subsol, pompe care lucreaz` sub ap` sau de mare adncime, turbine de ap` [i gaz, boilere, prese metalurgice, vase de presiune ale reactoarelor (inclusiv p`r]i interne).

Asigurarea este \n vigoare [i pe perioadele de func- Aten]ie ]ionare, oprire sau demontare \n vederea cur`]`rii, reviziei sau al mut`rii \n interiorul aceleia[i cl`diri ori construc]ii, sau \n cursul remont`rii ulterioare.

Cui se adreseaz`? Asigurarea de avarii accidentale se aplic` tuturor companiilor care de]in utilaje, echipamente, instala]ii ce pot suferi daune \n timpul func]ion`rii lor sau al exploat`rii acestora. Asiguratorul va pl`ti desp`gubiri care rezult` din daune provenite din avarierea fizic`, brusc` [i nea[teptat`, care necesit` repara]ii sau \nlocuire, care apar \n situa]ii cuprinse expres \n condi]iile de asigurare ale contractului de asigurare. Care sunt datele necesare pentru completarea cererii? denumirea complet` a asiguratului adresa complet` loca]ia asigurat` obiectul de activitate
22 Asigurarea afacerii

Cum s` ad`uga]i valoare afacerii dvs. prin asigurarea acesteia

baza de lichidare a daunelor (valoarea asigurat` sau valoarea actual` de asigurare) lista de echipamente asigurate an fabrica]ie, marc`, tip suma asigurat` pentru fiecare articol \n parte descrierea cl`dirii/cl`dirilor \n care se afl` articolele asigurate (an construc]ie, materiale, \n`l]ime, vecini) protec]ie la incendiu (hidran]i, sprinklere, avertizoare, sting`toare, u[i [i pere]i rezisten]i la foc, brigad` de pompieri, activit`]i cu risc mare la explozie [i incendiu) elemente antiefrac]ie istoria daunelor, pericole exceptate, limit`ri la poli]a de baz`. 5. Asigurarea CARGO Asigurarea CARGO se recomand` tuturor persoanelor juridice ce sunt proprietari ai m`rfii (aceast` asigurare acoper` daunele din orice cauz`, \n conformitate cu contractul de asigurare \ncheiat). Acest tip de asigurare difer` de asigurarea pentru Aten]ie r`spunderea transportatorului fa]` de marfa transportat`, deoarece aceasta din urm` desp`gube[te doar daunele produse din vina celui ce transport` marfa.

Cui se adreseaz`? Tuturor societ`]ilor care fac distribu]ia propriilor m`rfuri (nu este neap`rat necesar s` fie produc`tor, ci s` de]in` calitatea de proprietar pe perioada transportului). Care sunt datele necesare pentru completarea cererii? tipul contractului de asigurare (deschis sau per transport) tipul m`rfii transportate valoarea m`rfii transportate (valoare maxim`, valoare estimat` pe perioad`) mijlocul de transport (rutier, feroviar, maritim, aerian, combinat)
Asigurarea afacerii 23

Cum s` ad`uga]i valoare afacerii dvs. prin asigurarea acesteia

ruta pe care se efectueaz` transportul (transbord`ri) condi]ii de asigurare preferate tip acoperire (clauze speciale) cota]ia primei de asigurare (este influen]at` de eventuale \mpov`r`ri sau clauze speciale) franchise [i condi]ii specifice transporturilor de efectuat acoperiri suplimentare (furt, r`zboi, greve, depozitare pe timpul transportului). 6. Asigurarea banilor \n tranzit Asigurarea banilor \n tranzit acoper` daunele produse asupra banilor transporta]i, prin tlh`rie asupra oamenilor (angaja]ilor) desemna]i s` \nso]easc` transportul.

Cui se adreseaz`? Societ`]ilor care \[i pl`tesc angaja]ii cu bani lichizi Caselor de schimb valutar Firmelor de distribu]ie Care sunt datele necesare pentru completarea cererii? tipul activit`]ii num`rul de persoane care \nso]esc transportul (\narmate sau nu) valoarea transportat` anul trecut valoarea estimat` de transportat pe urm`toarea perioad` valoarea maxim` pe un transport rutele \ntre care se transport` (de exemplu: banc` banc`, f`r` opriri; companie magazin banc`; colect`ri de la magazine; opera]iuni \nc`rcare ATM-uri; alte tipuri)
La \nceputul contractului trebuie s` achita]i prima minim` de depozit, care \n general reprezint` 80% din valoarea primei estimate. Aceast` prim` de asigurare se va regulariza la sfr[itul perioadei de asigurare \n func]ie de valoarea real` transportat`. 7. Asigurarea banilor \n safe Asigurarea banilor \n safe acoper` daunele produse asupra banilor
24 Asigurarea afacerii

Cum s` ad`uga]i valoare afacerii dvs. prin asigurarea acesteia

p`stra]i \ntr-un seif sau tezaur, prin efrac]ie sau acte de tlh`rie. Acoperirile pot fi extinse \n mod excep]ional pentru metale pre]ioase, cecuri, bijuterii, hrtii de valoare, documente etc.

Cui se adreseaz`? Tuturor societ`]ilor comerciale care utilizeaz` seifuri. Care sunt datele necesare pentru completarea cererii? tipul activit`]ii tipul seifului greutatea [i dimensiunile acestuia mod de \ncastrare (zidit, sudat, ancorat) exist` sau nu o camer` separat` pentru seif m`suri de protec]ie (chei, alarm`, sistem de supraveghere, paz`, personal) valoarea maxim` care se poate afla \n seif la un moment dat Cota de prim` este un procent din valoarea maxim` ce poate exista la un moment dat \n seif.
8. Asigurarea de construc]ii-montaj (C.A.R./E.A.R.) |n construc]ii, materialul folosit este betonul, iar la montaj se utilizeaz` prefabricate care se asambleaz`/monteaz` la locul specificat. Acoperirile vor \ncepe din momentul \n care vor \ncepe lucr`rile sau dup` desc`rcarea materialelor la locul [antierului. Astfel C.A.R. acoper` daunele materiale survenite asupra cl`dirilor [i construc]iilor civile pe \ntreaga perioad` a construc]iei lor, iar E.A.R. acoper` daunele materiale survenite asupra utilajelor [i echipamentelor pe \ntreaga perioad` a mont`rii acestora. Programul de asigurare are o acoperire de baz`, [i anume pentru daune materiale [i trei extinderi: 1. Extinderea pentru antreprenor echipamente [i utilaje 2. Extinderea de r`spundere civil` vor fi acoperite daunele materiale sau v`t`m`rile corporale ale ter]ilor; suma maxim` asigurat` este de 15% din suma asigurat` pentru daune materiale.
Asigurarea afacerii 25

Cum s` ad`uga]i valoare afacerii dvs. prin asigurarea acesteia

3. Extinderea pentru propriet`]ile existente se acord` numai \n cazul \n care proprietarul este implicat \n lucrarea care se desf`[oar`, iar valoarea maxim` asigurat` este de 15% din valoarea total` a contractului de asigurare. Contractul de asigurare va acoperi urm`toarele faze ale construc]iei: \mprejmuirea locului [i \nceperea contractului de asigurare; ridicarea construc]iei (cre[terea riscului); instalare (finalizare mecanic`); testare la rece; testare la cald; recep]ia provizorie (luarea \n primire); \ntre]inere (garan]ie minimum 12 luni/maximum 24 de luni se vor acoperi numai vizitele de \ntre]inere); recep]ie final` [i \ncheierea contractului de asigurare.

Cui se adreseaz`? Societ`]ilor de construc]ii-montaj Beneficiarilor unor astfel de lucr`ri (de exemplu: autorit`]ile locale, angrourile etc.) Exemple de riscuri C.A.R. ce pot fi asigurate: riscuri u[oare: apartamente de bloc, blocuri de birouri, [coli, spitale, cl`diri industriale cu deschidere \ntre stlpii de sus]inere de maximum 20 de metri; riscuri medii: parc`ri subterane, turnuri de ap`, conducte (petrol, gaz, ap`), sisteme de drenare, str`zi, aeroporturi, poduri (cu deschidere \ntre stlpii de sus]inere de maximum 80 de metri); riscuri grele: zgrie-nori, tunele, poduri (cu deschidere \ntre stlpii de sus]inere de peste 80 de metri), baraje, canale, structuri portuare.

Exemplu

26

Asigurarea afacerii

Cum s` ad`uga]i valoare afacerii dvs. prin asigurarea acesteia

Exemple de riscuri E.A.R. ce pot fi asigurate: sisteme de colectare a resturilor (ap` uzat`, gunoi etc.), industria de hrtie [i/sau de prelucrare a lemnului, tipografii, industria textil`, fabrici de conserve [i alimente ambalate.

Exemplu

Foarte multe proiecte prev`d att construc]ia cl`dirilor, Aten]ie ct [i montarea utilajelor de orice tip, ceea ce duce la constituirea unui contract de asigurare combinat \ntre C.A.R. [i E.A.R.

Care sunt datele necesare pentru completarea cererii? loca]ia [antierului denumirea [i adresa beneficiarului lucr`rii denumirea [i adresa contractorului (eventual [i subcontractorilor) lucr`rii numele [i adresa inginerului consultant descrierea lucr`rii (informa]ii pur tehnice) men]ionarea experien]ei contractorului \n astfel de lucr`ri perioada de asigurare men]ionarea lucr`rilor executate de subcontractori riscuri speciale condi]ii naturale (natura solului, pnza freatic`, ruri, lacuri, m`ri, condi]ii meteo) extinderile fa]` de acoperirea de baz` sumele asigurate.

Asigurarea afacerii

27

Care sunt priorit`]ile la achizi]ionarea asigur`rilor

CARE SUNT PRIORIT~}ILE LA ACHIZI}IONAREA ASIGUR~RILOR Protec]ia consumatorului


Principala prioritate trebuie s` fie recunoa[terea [i respectiv men]inerea principiului de baz` al oric`rei asigur`ri fie de economie, fie de protec]ie. Acest principiu poate fi cuprins \ntr-o singur` propozi]ie maximum de bun` credin]`. |n economia asigur`rii se utilizeaz` frecvent aceast` expresie, care se refer` la faptul c` dvs., persoane fizice sau juridice, client asigurat, va trebui s` declara]i despre dvs. orice este relevant, pentru ca dumnealor, asiguratorii, s` v` trateze \n schimb cu aceea[i considera]ie (\n special \n leg`tur` cu schimb`rile intervenite \n regulile [i condi]iile poli]elor de asigurare achizi]ionate de dvs.). Dac` ve]i ]ine cont de acest principiu, orice negociere cu o companie de asigur`ri va avea rezultat pozitiv pentru dvs. Alte principii care vor trebui s` stea la baza deciziei dvs. se refer` la nevoile [i a[tept`rile dvs. [i ale afacerii pe care o conduce]i. Aceste principii ale protec]iei consumatorului au existat [i au fost p`strate de-a lungul anilor \n multe ]`ri, inclusiv \n Romnia. Aminti]i-vi-le permanent [i aplica]i-le cnd este cazul. Iat` care sunt principiile: de acces: dreptul dvs. de a g`si produsul pe care \l c`uta]i; de alegere: dreptul dvs. de a face o alegere rezonabil` a unui produs sau serviciu; de informare: dreptul dvs. de a ob]ine informa]ii despre un produs sau serviciu (ce ofer` el, cum opereaz`); de compensa]ie: dreptul dvs. de a ob]ine o compensa]ie dac` lucrurile merg r`u ca rezultat al e[ecului asiguratorului; de echitate: dreptul dvs. de a juca cinstit, de a beneficia de un tratament rezonabil [i de a fi recunoscut ca mandatar; de reprezentare: dreptul dvs. de a fi reprezentat \n orice caz de disput` sau de dezacord; de siguran]`: dreptul dvs. de a fi sigur c` nu sunte]i supus unui risc exagerat.
28 Asigurarea afacerii

Tmpl`ria termoizolant`
o necesitate crescnd`, nicidecum un lux!
Dori]i s` investi]i \ntr-o afacere profitabil` cu poten]ial enorm sau lucra]i de ceva vreme \n domeniul tmpl`riei termoizolante [i considera]i c` a venit momentul s` porni]i pe cont propriu, aceast` afacere? Atunci lucrarea Ghid practic pentru executarea [i montarea tmpl`riei din PVC este instrumentul de care ave]i nevoie. V` prezent`m mai jos doar cteva dintre secretele pe care aceast` lucrare vi le dezv`luie pentru ca dvs. s` pute]i demara [i cre[te o afacere de succes \n domeniul realiz`rii tmpl`riei din profile PVC: Care sunt materiile prime [i utilajele de care ave]i nevoie pentru a demara rapid aceast` afacere cu dreptul; Cum alege]i cele mai performante materii prime, accesorii [i subansambluri; Care este procesul tehnologic complet al afacerii; Modul \n care trebuie concepute [i m`surate lucr`rile pe care le ave]i de efectuat; Cum se livreaz` [i se monteaz` tmpl`ria din profile PVC astfel \nct clien]ii s` fie mai mult dect mul]umi]i de serviciile dvs., s` v` pl`teasc` pe loc [i s` v` recomande prietenilor [i cunoscu]ilor; Cum \ntmpina]i provoc`rile mont`rii unei lucr`ri de calitate; Cum arhiva]i si ]ine]i eviden]a comenzilor \n garan]ie; Cum v` promova]i eficient afacerea; Un model de plan de afaceri care v` ajut` s` v` investi]i profitabil banii; Ce spune legea vizavi de aceast` afacere. Cu acest ghid al`turi [i CD-ul care \nso]e[te lucrarea, nu numai c` ve]i \ntelege afacerea \n detaliu, dar ve]i \nv`]a [i cum s` o face]i s` se dezvolte [i s` ajung` printre cele mai c`utate din domeniu.
Comanda]i aceast` lucrare: telefonic: (021) 209.45.45 prin fax: (021) 205.57.30 prin po[t`: Ghi[eul extern 3, O.P. 39, sector 3, Bucure[ti prin e-mail: comenzi@rs.ro

SGR202