Sunteți pe pagina 1din 3

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2023
Chișinău

Cu privire la declararea unor zile de odihnă


(1 și 2 iunie 2023)
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 111 alin. (5) din Codul muncii al Republicii Moldova
nr. 154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159-162, art. 648),
cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se consideră zilele de 1 iunie (Ziua ocrotirii copilului) și 2 iunie 2023 zile


de odihnă, cu recuperare prin extinderea timpului zilnic de muncă.

2. Evidența timpului de muncă necesar spre recuperare deplină se va ține de


către angajator, individual pentru fiecare salariat.

3. Ministerele, alte autorități administrative centrale și locale, instituțiile


publice vor asigura, la necesitate, buna funcționare a unităților subordonate.
Proba de examen din cadrul examenului național de bacalaureat stabilită la data
de 2 iunie 2023 se va desfășura conform orarului stabilit de Ministerul Educației și
Cercetării, cu atragerea la muncă a salariaților în conformitate cu prevederile Codului
muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.

4. Pentru întreprinderile din sectorul real al economiei naționale, prezenta


hotărâre are caracter de recomandare.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al


Republicii Moldova.

Prim-ministru DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul muncii
și protecției sociale Alexei Buzu

Y:\005\ANUL 2023\HOTĂRÂRI\13610\13610-redactat-ro.docx
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la declararea unor zile de
odihnă” (01 și 02 iunie 2023)
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la declararea unor zile de odihnă” este elaborat
de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile
urmărite
Având în vedere că ziua de 1 iunie este Ziua ocrotirii copilului, în temeiul prevederilor
alin. (5) art. 111 din Codul muncii nr. 154/2003, se propune ca ziua de joi - 1 iunie 2023 să fie
considerată zi de odihnă. De asemenea, în scopul utilizării optime de către salariați a zilei de
odihnă (01 iunie 2023) și zilelor de repaus săptămânal se propune a considera și ziua de vineri - 2
iunie zi de odihnă. În ambele cazuri, cu recuperarea deplină a timpului de odihnă, prin extinderea
timpului zilnic de muncă.
Ca urmare, pentru ministere, alte autorități administrative centrale și locale, instituțiile
publice zilele de 01 și 02 iunie 2023 se consideră zile de odihnă cu recuperare deplină prin
extinderea timpului zilnic de muncă, cu asigurarea la necesitate buna funcționare a unităților
subordonate.
Adițional, este important a menționa că proba de examen din cadrul examenului național de
bacalaureat, stabilită la data de 02 iunie 2023, se va desfășura conform orarului stabilit de
Ministerul Educației și Cercetării, cu atragerea la muncă a salariaților în conformitate cu
prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.
Evidența timpului de odihnă necesar spre recuperare, se va ține de către angajator
individual, pe fiecare salariat inclusiv pe salariații care pe perioada imediat următoare vor avea
raporturile de muncă suspendate, până la recuperarea deplină a timpului de odihnă. Ordinul
privind timpul de odihnă necesar de a fi recuperat se va aduce la cunoștința salariaților de către
angajator.
Ținând cont de condițiile expuse se remarcă necesitatea intrării în vigoare a actului normativ
la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul de hotărâre nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu legislația
Uniunii Europene, precum și norme incompatibile cu prevederile legislației naționale și ale
legislației Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de hotărâre este elaborat în scopul utilizării optime de către salariați a timpului de
odihnă (1 și 2 iunie 2023) și a zilelor de repaus săptămânal.
5. Fundamentarea economico -financiară
Implementarea prevederilor proiectului nu necesită mijloace financiare suplimentare.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Implementarea prevederilor proiectului nu necesită elaborarea altor acte normative.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul
decizional, proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la transferul unor zile de odihnă” este plasat
pe pagina web oficială a Ministerului Muncii și Protecției Sociale (www.social@gov.md),
directoriul „Transparență”, secțiunea „Proiecte supuse consultărilor publice”.
Au avizat pozitiv proiectul fără obiecții și propuneri:
Ministerul Finanțelor
Ministerul Sănătății
Ministerul Afacerii Externe și Integrării Europene
Ministerul Culturii
Biroul Național de Statistică
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Ministerul Apărării
Ministerul Mediului
Ministerul Energiei
Au avizat pozitiv cu unele obiecții și propuneri:
Ministerul Justiției
Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii
Ministerul Educației și Cercetării
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova
Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova
Banca Națională a Moldovei
Au avizat proiectul negativ:

8. Constatările expertizei anticorupție


Proiectul respectă rigorile de transparență impuse de Legea nr.239/2008 privind
transparența în procesul decizional, autorul a asigurat informarea publicului despre inițierea
elaborării proiectului de decizie, precum şi consultarea publică a acestuia.
Prevederile proiectului corespund scopului declarat de către autor în nota informativă și
acesta este în conformitate cu interesul public.
În normele formulate prin proiectul supus expertizei anticorupție n-au fost identificați
careva factori și riscuri de corupție.
9. Consultările expertizei de compatibilitate
Proiectul de hotărâre nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu
legislația Uniunii Europene, precum și norme incompatibile cu prevederile legislației naționale
și ale legislației Uniunii Europene.
10. Constatările expertizei juridice
Concluziile expertizei privind compatibilitatea proiectului hotărârii Guvernului, precum și
respectarea normelor de tehnică legislativă a fost inclusă în sinteza obiecțiilor și
propunerilor/recomandărilor la proiectul hotărârii și în textul proiectului
11. Constatările altor expertize
Proiectul nu necesită efectuarea altor expertize.

Digitally signed by Ajder Corina


Date: 2023.05.12 17:09:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Secretar de stat Location: Moldova Corina AJDER

S-ar putea să vă placă și