Sunteți pe pagina 1din 43

ATIV

P ubtlcar¡

por

prIme,

Partido,

vez,

Haya

Obra. Compl

_v

"ajo ••

de

l.

Torre,

ra mpriml,

de

l.

ant"rtarmenh

ctrfna."

O

w

del Jefe Clel

SA

A

OR

SU

T

Y

con

I

In

edlllto del

e

,.

todar IIquellas obra. edJtad

al'.

La. edlclo

es libros de formato 81mllal', a f In de que loa

uecbn

em putal'lC18

y

poaee l'

APflIBTA".

L

su Indole, y form

obr

celon.,.: aeg6

,

s

rilin

au "81

claefflc:arln

1

. "ul

de esta

Editorial ae ha

"en ~

"etoa o

fll aclo.

BLtOTE

tea "rI 00

'aceron

Co/eocl6n

Politlca:

Econ6mlca:

SOl'lo

" Ve'ntltrE.

de

Serte "Qulp~.

M.y

ColeocJ6" Hlstol'lca: Serie "P ch.~1

Col 16n

Literat ura. etc. : Serie "8án Lo

ColeccJ6n

Enayoa :

.rte

ruJtllo •

ColeCCl6n

Ant ll mperJaI'-ta:

Ser

o,s Los Atah ual pa precios Edllorlat seran nuestros Editorial mas reducidos aún . A

o,s

Los

Atah ual pa

precios

Edllorlat

seran

nuestros

Editorial

mas reducidos aún . A elle obJe

de

la

loa

dl!ntr' propIo
dl!ntr'
propIo

C

produce/On

mlia

baJol

tlvldad

de

la

serán

medios de

pOSCA

Cuando

eduerzo8

tallere.

Con

la

maPlcomunadol

Apristas.

Cooper:ttlvas

tallere. Con la maPlcomunadol Apristas. Cooper:ttlvas To das la s obra s e n t r
tallere. Con la maPlcomunadol Apristas. Cooper:ttlvas To das la s obra s e n t r

To das

la s

obra s

e n t r eg a das

a

cUidadosamente

por

pod rá

as i

ofrecer

a

13

la

abso lutamente

eron

Editor ial

Direcci6n

se·

de

li·

su

r'n

la

bros

co ntenido,

rev isadas

misma.

Se

y

folletos

de

los

ga ra.ntlzados

lectores

en

Cl.c:uerdo

la

doctr ina

a prlsta .

informar a

nuestros lec·

la

Editor ial

CooperatJ va

los

a ut ores

de

Economla

.etlembre

de 1933.

c onceptuamos

que

las

un

u ' ilid a d e s

Atah ualpa

capl t alizacl6n

° folleto

Y

se

Y

la

tores

Aprist a

de

li bro

;>ar .i do

Aprista

deber

de

distr lbul r' n entre los fo'*los

ca da

del

Secretaria de

reserva,

Peruano.

Lima,

LA DIRECCION

u
u

estos

cuadernos

pa

su

biblioteca

aprista

e

R

EN

cuadernos pa • su biblioteca aprista e R EN e x AL I M P RI

e

x

cuadernos pa • su biblioteca aprista e R EN e x AL I M P RI

AL

I M P

RI

15M

1. • CUll anS!a lID8Dlll

l.- mImPRrI~ISlDIIR

e R EN e x AL I M P RI 15M 1. • CUll anS!a lID8Dlll

IJL• DDS UlfIw nI pne~8db

e R EN e x AL I M P RI 15M 1. • CUll anS!a lID8Dlll
DOS PA LABRAS :\11' Ilfl l' a Cal'lfls ~1:lnllt'1 e nx 11 11 fln h!

DOS

PA LABRAS

:\11'

Ilfl l'

a

Cal'lfls

~1:lnllt'1 e nx

11 11

fln h! "

l azo

da

.¡nllidllt!

"/1

'"

,'!'llI d j,)

Y

ti"

h

el'm:lO dnd

I' n

la.

v id a,

.\ mll,)

ho rno

ine u l·

illllóldo f' Il "Oijtr ,'o mp lirad n I.'m a.

d,'

plll'

la

' '''lIeh'lIcióll

,1$1 ,1

IHII ' i!(I

<;.'1'

¡IIIflt'/'iali

l a

n

Arru"l'ica

t,'''1 ig o

d t> I' xC f'p ci r'lIl

rll!

L a t. in a

y

la.

ca p n­

ridrHI r

illIl/'dn

I ti '·.J'SI ' .

dn,.i\,id.'ul'i a rlOn

hl"III:t

'f UI'

1,','

,, 1

"Il

· In,; ,

Cnl'lns

"¡hOYOS

'f ollu.'1 Cox

'111('

nm

a

f,'ell 1'" n ji 11 1)

I'l'lali\ ' t1Il1"lIlr

nIlP\'U.

1'1 imper inJb~rn()

110 l;C

d,!

r

eco n omía

ha

oI

illir(n

u i "tit ll diad,)

e n

l lls

pnlílif':I,

Y

s in

e rnha r g o

texl o s

l'o mun es

adfTuie r e,

a ho­

I'/l,

YO,

Jlil"a

e:II':Ic'tt'l'i"li r ;t ,:

H u

p¡;tu rl iu,

Indo

aq u t'l

di'

ti,!

p O I '

h l'l'lI"

p l't·dllmin a nt "

I's

illd is

y

p

en

lo s

e

n

se

d{'cisi ­

sa

bl

~

proble­

hace

e l impe­

c'lI n .¡i gnit·nlt',

inlplllo'

IInl'a.

Y

fTTU'

la

pP llf'tra l'

1II1\~ ;';(J\'illli's

m:'l~ impel'ill~¿l t'll 11111'

l~st.rL oh lig:w illn

11' 1\ . \ mi'I'ica dll ncJ

I'inl i slllll.

r llllr O J'Olf\

ol l!'I' I'\(¡

I-J:¡ rfL

dc'

l a.

'rtl l' ('e ,

ha.

("'I'ado

un a. f"r'mll :,u i gl~'"I'I'i::, E t n p a

slIPI'rirll' y cul­

nlinfll1(,'

1' 11

)0:-;

rltj~(,,, d.'

c'apitali"rno

indllstriad ,

(>1

Irnpt'ria:¡bm o

es

l'cnúlIll' n l)

rlbtol'si\'o

y p~l'adoja1 en

UII c'untitll'n t e

r,ornu 1'1 nll,·

II'O, cuyo

f!:llncJo de

desa.­

rrt)J1o LtlI'tl\' jpsll d. a pos

Sel'Ía

innf'r:l'.,;al'io

infpl'iol'cs di' la. economia,

pl'obar

que

el

imper.ialismo.

uajn8f(ulnl'a I')UI' sl'nn SIlS nt'ígl'nf'~. NI 01 ren(Jmp.no ru n

daml'!ntllJ

d['

la

IHllilit:,;¡

in dnJumericauú.

DI'

a hí

s

! C<

:i

JII

::D

lit

.::

lit

:D

"

!:

)11

2

n o

l<

; , ,., o- , c- Q. ' -; ­o ­ ­ :;; ~ !
;
,
,., o-
,
c-
Q. '
-;
­o
­
­ :;;
~
! ::
I
fI'I
- ,
::
::
-
,
::::
~
ir. I
-:
n ~
.:
?' I
!
­
­::
-:;
S
'I
- -
-:.
-;;
:.1
­
-:;
:;
- -
.::. -
=
.­ i J ~ ­ - -: ::.
--:; -
:;
-
:
-
--::.> =­ -"~=
- -
~
-
-.
é.7
­ -:; :; - - .::. - = .­ i J ~ ­ - -: ::.
­ -:; :; - - .::. - = .­ i J ~ ­ - -: ::.
­ -:; :; - - .::. - = .­ i J ~ ­ - -: ::.

• ••••••• ~& & ~~&~&~ ~ ~~~ . & •• ~~~~ ••••••• •

~

CAPITALISMO FINANCIERO

El

LOS

••••••• • ~ CAPITALISMO FINANCIERO El LOS ORIGENES DEL CAPITALISMO origell U() );¡

ORIGENES

DEL

CAPITALISMO

origell

U()

);¡

a"IIIllW/lljión

capi t alista

arJ'anca

!-id!.'

fillc"

d"j

siglo

XV

:i ¡WillH'l'as

décad as

d el

si~lo XV I.

El

pl'ün'so

J I)

!iU

for'lTlae i ón

lo

e n c on tra­

mos

n llíl.J¡JHll'nl,'

e n la hi~llll'ia ,'. =o n ó rnicll de

In

g la­

["1'1'0.,

qUf'

fuI'

1

p ais

q u ,'

prillll'r' u "liel' n ció

lo s

stL

quitos

J' .'udoles".

(J)

Con

l a c!l"sapnl'i c ión de la ser­

\'idlllI1 l ll'e

la

Il'I'u n

mayor ía

d,'

l il.

po b l a.c ió n

i n g l esa

H,'gú a

com pon er.se

de

CamlH'"iJlo s l ib r c s

que

cult i­

vaban la

lif.'ITa

por cuoula PI'oria.

P "I'O,

el

em pobre­

eimif'nlo

i'Ohl"1\'enido a la nllhl.'zi1 11'11' la~ g upr ra!' ,le

nq ll c1

per ío do

tuvo

('omu

c·1I1b,'c·I\PIICin. l a

f o r m ac i ón

,j.1

ll ll

11 11(''' 0

a

es pí ril u PO

fuentes

d la.

d.~

F!s l e

l'i'1ul' z n.

n u e v o esp iri tu la

y

a

rn r dios

e s p erar d el

de p rodu c ­

impllllirJ

lín"ro

eJ'eu l '

1In plldi~ l' q ue

J os antig u os

ió n

no

1 ,'

habían

da cio .

F.~

rnlo n c('s

q u e

na c e

e l

n n evo arap¡U'fllllll'rll.) c.lt' li.'rI'a ;; paI'a converti r las e n 1'01.05 pnról la r!'in de o\,l' j as, huse del fUI.Ul'O dcsa rro­

IIn

d I'

In

indusl.l·io. t extil

xpr'n

Irrl'itol'ial

s e

X V I II , dl'~p lJ l's d"

in g'll'su,

p iac ió n

y

en

pOI'

e n de,

d e

s U

d

il\llllsll'iali~mn. La

In

r!r l sigln

pl'Opjf'Cl acl

gran

husta

escala

prolonga

mediad os

habcl' pasado por el ap o _ hienf's de I R. I g'lesia, d u ­

lp.rnmiento viOJrlllo dI" lo

T'Il.Jle el siglo XVT. Prll·"jamr n t

volur.iún", año elf'

mo

c o n la "gloriosa R

lfj8 R. q Ui' llevÓ al trono a Gu ille r­

económioo de

dEl

O renge,

se

ClmE' n tó

,,1 poderlo

-1

­

los ávidoR 11~l'l'llt(lnÍt\nll'}s y l:npl(.(üisLns, Nalurrumonlc

~ue

dI!

Íll'flron

"sta.

ni

Iu-;

f)xprflpiaciúil

en

gran

escaJa no se

li.

¡i"r'l'ns

eO m t1llalés,

eslablecidm.

desde

1'1

tirortlpu ti') llli;

S.,

produc,'

g('l'lJI1111 IJS.

cJl::;('guilln,

(2)

eu In. manuract,ura y en

la agl'iculluro. inglf'sas, la trnnl1(o¡'mación conocida JOIl el nombre de "I'f~\'olucil!n indust¡iol". Hasta me.

diado!!

tlel siglo

X VIII ~tl in¡Jusll'Ía

b"ilimica llln(a ('1

m;srnll c:arAcler que dU/':Ult~ gr'aJ) P1U't.c de Ja Edad

Modio; la rnvo lucióll i'Hlu~tl'Íul inicia d

mlldCI'Jl(J sis­

l('U1:1

la

indusll!ii¡1.

Rl

pót ll llf'nm"

r,'vL'ln

I~"\'uluci(m Í1IlIIlSI.Hn.!

económico

Il'omendo

lI11l('rior a

a t raso,

La.

tlHtOllf:u?lura (':L"PI,la ((., efil'iellci~ y el r.ampo se dtl­

fnJl:\ de n uH ouo~ eil'nlífiC(I!'!,

haLín.

ylL 'lile 1'.\ sislema dd

s(,

1' 11

111. ruis,'¡'in

\'f'I'dtlllf'I'n

pOlO

cultivo l'Ollllol'io dl'l s u plo GUIl­

agríeola,

Lns

fl'y('rh19

IIIH\

f't'\'üILwilln

1'1111'1'·

109

p(lf1I1

ñ n~ é1grkllll(I/',.'g

1'1

.!<ulIgl'if'lIlóll'.

y

lels

,

l~l'I·:lI,enir.nlt.s di' l us mUII~1Il

sjr'nrpl'l'l

"lnn(1I0",I~II) por

ratl

(1'(.'cllflnlflS

r

NIUJ la

l.'xpl'opiul'Íol/

tl .'"lilllln lll ieu!

I['r l/t inando

tll' 1115 Ih'dIÍI,.!~, 1.il

ÍlILlu!\!trin (~S­

lnbn ('n~¡ rn I ('~rr'ullj(' JI ti'. ,'1\ IIltlll us Ih~ l lls ar'lesnnos

que

r.':ihajuhMl

Pt'I'sltllolrnf'lIl,e

(;I)n

sus

ramilitir('!'

y

en sus ~\"nJli,)<) taOlrRJ'PQ, 1.11'; I1pl i i;aciulICs JII'!C~nicni;

tl

In

irlfllbr."jll

('n~¡ 1','lm

tIf's('n ll (wida~ y In", hnul'o:;,

:~'O

(ln

\1

(\"1'(1/'['(1/11)

inrllllria,

y

~

rll",'Z¡t

R :lIIt:(t

;J

!lO!!

d,'

píl:orn a

ahora.

f'slnhnn

IlIglal"''!':I,

('I'('/IIJ(,

('11

HH1S,

/1(1

,'mitin

\"aILJrl'~ :0:1110

PI'II' "tm!·idadi':;

nWYIlr('

el l'

20 Jihl'll~ ,·slf1,'Jina~. PinnJIllf'ltle

(11

CIlI11I'¡'('iü

(')'

!prior ¡lst.nha

limil;¡do

n

bl~l! l'f'sl.rkr,¡IIIJI'S.

r

Pel'o, In

tmll"nlt'

('sin

(l!·Plt."IIf1f1·n

1·111·.'/'

1'1111

ti

r¡'VIIIUClún

silllarión.

IflJ.{lnl,>,'r,

Jlllfll""(\:;I\!O

rlifíl!ull.tllln

por

innnnH'I'n­

rlifíl!ull.tllln por innnnH'I'n­ -11­ l'toJ,lIi\'fllll"IlI" nLunuunlo

-11­

l'toJ,lIi\'fllll"IlI" nLunuunlo
l'toJ,lIi\'fllll"IlI"
nLunuunlo

1~

­

1~ .1
1~
.1

-

I:S

111I11 i " !1¡. ;id"I '111 dd .1p l ll :1I 1.II'I·j,II!1I I'IIII- Ialll!' '"
111I11 i "
!1¡.
;id"I
'111
dd
.1p l ll :1I
1.II'I·j,II!1I
I'IIII- Ialll!'
'" Ul'lll 1
Irt'11HI1 .
di'
1111
!i1I!t
e como re­

'P

;: ' ? -:-:::: - =.

-

~

:;;. =

_

e t:I

~

re

e ~ <

-f

;¡:.

JII

f'1

~

­ .,

. ~ - -

e - .

"f,

;.(~

~rf¡

~

~

:::

-:

I

~

=.=

-"':

=

I~·:': .;. :-=.-: -- ~

:;

-*

-

e- : -

;-

= ".

e -:¡I =~

=

~. ~;

:= ­.

-;.<!

r.

_=-., ~_

-

:;

:

=

, ­

:3

-

-;

-

C.

- e ::

'L:

~:l.

-

,

:;

­

-

11;­

-

1i

-,

1l IIlI ',q·I'n.

F I'fllwia,

,\1 l' 111:1I.ill,

lIol1rll\i1fr

(:In.:: l't1'inr'ip"l

u.,

I

"

(

I

'"

I

i'1l

11I'I'I'¡r ~

':I'''I'II/'' itlll

J .

,

,,',1'

.

,

,'

I

Id

"j,lI~ ,\,'111

:,"""

Ili

o,lIfll'\"III"

"j

"11",

1

" ,"II.'ttlil l l1

1'1'1'1I1.UI, ,'.

It"i ' k" I

,l."

ti"

"

P1111~ ,,111

0/ ,,[

lllbl ll l)

1'5

pa l'ji

"

pildf'l '

",llIh'Illll'

lil'ilJO

dl'l

",ro

111'1'_

I'''II'''~ r'l.

'

'0"

(I"H.'I· :1

II n

rlti
rlti

1.;tll'ill'fl 11"i"id,'"I

11"

,

Ill",,'~it:¡jl.tll "111'111

11I~1ll111':11'111

",ltl'''

illtlu"

11I1I,\IIIIII'nlo

rI, ,'

r :.'O

/tt"I'I'1I

,III"'

'

y

11I'" d \lt'í l ''''

IlIdn ,~"II',"¡

111!.IUI,'I"

,

( 11

'¡II' '

"XÚIII",II

"

"ai/"e;, ~ ",Il\o;('~lIjl' 1"11"111,'" rl,', IIlitl"f'i:eo;¡ ¡Irimo,,; 1'1 I'U

pilaJ i ¡:lIl tI

"1"lau,,,,",

1"i 11 ¡1II I ,j"I'I'

IIIIH':',

¡J,'¡ffd"

ill\" ' I'lil'

\1; 11.,

I'ica.,

l

I n)

I¡}l'oll;:

I'ai"p.,

.\ !'-i a. y

I.i cl·:IIl ia,

:1111

lllolll,

I ' 1 '-lqil'I',hil

p:Il'- \ 'o;

ti"

'-"

11111:,," 1;;,

" "lit' l' 111', '111'

~

"

,,

IIlfl1, I"I"oIllI

p,'I'a

-;irl . ti

1'1

d,.

JHII'II

~(' IIn,:II,~lIlnIJl "11 ,\ r r i .,,,, .\IIIe'· ( 17 ,

," 1I1''''ldl .~,II'I''¡!'' "1' 1' : '

",I·If.!t'II".¡

(' 11 111 1If't' 1I!l PI"

.1I1,~fl ~I, lo""

~ IJ ill1(iIlI'l.:mciu

1\1111111 ,'('

'1ur

,'qlTlh i mlf'i ün

se

IJ{'

'\("?I 'O

1"1:'4"'/

Iil

;;I(j~~~

1

El (~slilJ¡h'(:imipnto dI' Inel'l~rldo~ ('xlJ'alljf'I'()~ plJI'­

lDor­

d¡'''.;:u' I'olln ("~LlTI6mkC) ,)~tllnl: ,] .·"omi n ado im­

L('lIll1

(18

EL

,.

t lcfi ll C ~flm(l "la. úllimu c lap

Co.pitUlI iSlI\o ·'.

MONOPOLIO

'

.

L n Ll'unsforJl1newn ¡J"

f'!s

l'

(' . f"n "II I1'1I0

l1"IS

, ~'

l a (·OIWUI'I'C n r. l il

100p lIl'¡lUe

I

t

d

'e

I

m on o _ o. econo m l8.

e n

'

1 r IIIIIIIIIW

mndel'lIa,

mrm('lIl(\~ .- 1"1 (lO! '1Il i llli;;1110 c"OIlI,lOicCl -inlpl~ra 50­

lJl't~ (.,¡

p'llitit:n

-

JlI'incipo l lllt:'TlI,t'

eOlltfllislu

rlr.

, ' B il'"d ,, !:,IHnll

(1111 1'11 ~lll.d¡¡ll'I'I·¡¡ ÍI

('(111

"1

Allimlt",,"

"lila ".,.,. ""1"

,1,.

'

ml.105 pU l 'U In<, ill\'E'I'~i')lIl'5 lli' C3.pital. P:-; \11 ral' a.cteJ'is­

del

1

' 11 111'11%1/

R! f /!,

UI I( I

rI"

"'"III'I','iu

,;~II'III'IIII';¡S r1i.1

fIlo'

1111

" pool"

I lI i"III/lI' II

.1, :

IlI"

'c i "

p OI'

lii~fI tI

"l'l'i:l,.liSlIlf) ~' quc'

UI'jlCj¡l:lI' i ól "l!~1I1

I ,ill"

a

ol '1 11,' ulgnll";'

a

\"'IH IJ 'I '

Imj"

1IIIJII"IIZól l '''1I

d"n¡:

111/1'1'

,

III(·tii(

1

.

rH(\llIrtI ", 11 "~'lIli<:i'''I''-; s""I'f'III~ IT ¡" /l lra' ' I ,

"

"

"

~ 111(11'(' ,";1 " '1""

l",

¡PHI!'i: " I/) "

,

~"

s

P I 'ttl!lIf'i:1

,

.

'lllr

l:t

''' 1'111-1.111 11.1('

0; '

, "Ií

,, '

¡J, ' ,

l.

1

JI ,II"',

('lIt l '"

:.

1'1'

"

,

la~' 1"' " Ij1''''' Jl l'i,,,

"

1110:-11'111'

l' II IJ

.

'~'

_

« 11 1'

lo'

1

",.,' ,,.

1111 )ltldia

I

11'"

Ih

.

" " 1"'1'1

!l I'ItSjJl'I'fll

'

I.['l"lf'

.

d f'

1:1.

as " 'SI'

"¡"II I ,,

'"1 aIT,·"I

_

JI \

1,'­

Jlollo

rontt."lllpol'árl1'tl

' 5('

PUl'OI'

anl'nlar

ca.t,t l g{)I'icamente

que 01 monopolio " , e s l o, fase

más

1'r,c i l' n Lt'I

d f~ l uel'ia­

la

1' r o ll o de l r fl}li1alismo",

La

i ll LclIsidu,1

rl'1

compe­

"1r~IPl'

111 1 ,11

1"0111

11

:"

';

IIllf!I'W'IIClo n

s lll"·

1111." ./J 1l

:-;1"

" UlIll"l l a"i\

leI5

pl'I'¡'i,,~ rll' \''''IILa 11.

lu IlI' o tluc'(' i{ )/ l

y ~(' f~n" ti -

lo!'

JIlrl'lll'. IIlI : "";

cll'J

¡ ·II I1 \'1' uifl.

tenciu. gencl'ruizada dentro

la , hace' r¡1Il~ 1.111 c ol'lo ' núml'l' o tic gl'an d e s neg o ei an ­ ~r ,!I<II' ! : I ' Il P Ilf:T udtl , E n 111 E slll1lo ,; lT n i¡J,.,

d e

IrL l~v o l l1 (~i ón ca p i l lLlis"

:\tll(dl;¡~ \'ClI'I;tI'IIII\f'~ d l'l ti p o g/n"I'1I1 ¡J 1' 1 " p

SI'

on !"

fo r mó

t~s. qUI~ encuf'nl.rlln

di fieul t acles

p al' a,

p rod u cir

c.on

, (lllftl

,

dl'¡

111' ,'1'11

p al'u

la

V"I1[a

ti "

I 'sl"

pl'Cldu('(o

regularidad y c\msl'g u il' p,'.'cios v ent.a j os(l~, s e v ean "¡"f{tI,~"ZIl~¡r 'llt IItIJllada ¡·Ht'~,. t' ll1c\ ' S t.f"'( H a i l A sso(:ia:

impt11ilil'ls

;).

C\ntl'al'

1'11

arreg l o!'

que

nual' la \'iole\n~ja de ll~ l ueha, ( 10)

dil'ijl'n

pl'imrro

(l

('"Har

la s

ventas

a.

i \t l' _

lt"\' m inll;' g "II"l';ll¡os rI"l coUV\'nll )

~ ~P~lI l1 S~· (!"'. 111 "1'('11, :-In ':st.a~,¡,!d;¡ {JI,,, !'luln IlS"t' lndu r1"lw ria

1 1l~

'1:'00"" a ',111_ I}I'(~tl(\ flJu.r~o PO I' I'J~ íIltl'l'\'!'n.to !', d('bi'~n'­

Lo s' a r reglos

bo.j o

t i ~nr l ('n

a

"tlJI

precio

por medio dí' listos dI' precios, y en segundo lugar,.

regülan la producció Il misma. 1.0. convención .c,1mien-

so. por celubrflrse

¡ont.re

empresas

de

nn a

m l sm'l. 10-

I

,

lhu ti ,11

u

pl'orllle0Jt111

ron fnl'm ('

nI

IlCUPI'OO con­

~l.,'Ir::'o.,:\ ,:¡¡I!(I, IIlall\lrai'lIIJ'C'I'(1 n ~~ollwmiCllllp afilla­

11".

11.

pl'tlllllm

'\"I'Wll'l' 1./ prn(\III'II' st'1Io ci

rJo po

aJidad y se extliende. g.'adual m e nt e a tod o el c omer-

""lIlnjl' d"

tilda In J11'odtJ('llil:'u oc Muerdo CU Il la ca

t'n

t

llpln ti

]S

NI\·,H·'··

rr:"'1T!

11

-

lU

­

t'n t llpln ti ] S NI\·,H·'·· rr:"'1T! 1 1 - lU ­

-

20­

n/lu',·cio.

En

de

"It\

-:!1

­

1,1 PI'upósilu d t: :':-I:Hl!!'al' 111. }Ial'l.ii:ipC1l:iúlI dl Ul1l1 ti mil'

:<ol'il?c\udc's ~. ullifi~n(' In nl~f'il ",n. 1- :1 1'.Il:'1J lipiN' do ~'i­

la

form a

1'"

11'11,;1.

flii

lIan~"', fllndad" ,'Ill!

.lrt

1'1

"\'Il·LlII'I' 1\ ~"éudtil'!; Gnll1

IIhj,'t,1I

d,'

(tllIl.~'úllll' ¡'llLllI'O

g

andl'~ \"íri~ 1" "'1'('1),1"; dI' 1m: E:-;t;ldll~ 1 'uitlll'; :1-.1 1.11

i'lun a.lgu lIIaei 1'1\1 " ,

qltl'

colt

isl,'

,'Jl

l a

fUliil'll1

rl,'

los

más gl'llndl'~ctlmp

1,,11110

(1t' III'I'j,'¡

Hl\ilnt:lIl" :',,,

I'on

L a

tirlul·,'o; (1,~u na ,'uma rt

In i"11W~.il'in,

y ,l('k

" "II,.'II,,'it"ln" di '

1'\

" :,\ ,'\\,

(!

III ntl

an(1

lIudslln

1111 ,hi l""YI1;lludll 11 tI

n \l'I'O

dI' 11I'glll'ins comp,'lidu,"'''' 1'01' lIna nuc\'a C(llll­

pañ ía l'sla hl l'l'irJa ('rm ,,'-,.'

Cnt'pol'aLinll"

~lalr'.!' AI

Co m binl···.

el

fi n .

r

k.

T all'';:

In

·'.\t1anlil'

"l.hIH,or!.

Sltippin3'

dó n

Est

I'S

¡~I i . 'S I 1 u l'ma

r:l\pila l i:-:la

J I'

111';

l

I·:,.l:l<lll-:

rt

Pl'lIt: l 'h ll dI' la (,OIH'\'lIlra­

I~nid(l":' ~. cuy!} Uc<;:\­

l' rollo

eco nóm ico

ha

MIIII(ui:·;taJn

m.'las jnmú~ ah'an­

l.:ul ás

p OI' nn l'ió n

¡,lgUl1n.

E n

l~IIO 1'[

lIG\'l1!'iUS

H-'P'H·t

o f T he l 'nil,·,1 ~I.a(r':;'· daha IIIlt\ 1i~la 1((' las intl\l~­

trias qut:' ha bl n u t'xp •.,,·illll' ll lllfli, gl':U\ l'rl'eiJl11cn t ll ,It,

lJitlo

n.

ll\ s

· ' L'flm h illlltlIJJI<:" .

~t'iiala I'~I' itlfol'ml' i !l

!FUP O S df' in d ll ~tria!- (nl<:lifil'uLln,. ('011

C01l50 l' cios

Otl

2 ,OHI

plttnl:l<;

185

\'('lId\ll~IIH~as y un l;tl­

1111 ttllal

d

pi lnl ele

1,4:~'i, ti2:-I,O l í'

dc',IHI·p:; .

{2/1¡

n ":ldl'

1ROfl

t fl Or,

mí'nll'

se

"sLuhlrci",'on nl"ptlf' i!n\ ' de

lit-

,t 2 t

t ('II!;l

única

qtll~ 1'1

gslntlll

~t'W ,lr'I'!H~~-' 11'\ ,)!)f-;Ianl,' que

en

1 8 0 0

s.:. lHtllh\

pu!'

lo "11 \'i~III' la

P-hi'I'¡nl lll

Anti­

trus t AeI (Ll\~' \'\illl rn 1,,'" trl!~I;:.,

El

dl~~plnz¡Hlli"nlo ,l.' I:\~ ,'ulPl'\',Hl!", illdiviIIIlRl('~

ppr m edio U(. las gl'nnd.'~ t:\II'P'H'III:illl\l''; h.t sic\o ('nul'

m" . El "~lal.i!>lk:d A h ;;II'ud

"t'

l '.

:-;.

A ."

.1:\

lo

:

tlnloS

siguil'oles: dUl'fiull' el pl'rif)llo d,' tt114 u HIIU los slablpcimit'lltn~ i 1111 \1:< I I'i nI t':-: l;nnlrolllulIS pOI' In!i r,OI'­ poraclones al1tnl'nlal'Ofl lb' :!~.O por l'i¡'11I.(J ti. :\\,5 por cffint o. La pl'Clpor~ión lit:' ft'nbaj:u.lol'c,¡ illUpluúdos

os dect rir s

Ferro~nrri1e8\ Tal1eres ue laminar H C'lj de \Tubo )Al l a amhre t a

Locomotoras

Rieles

Acero (Fleje

vaélore!

Apr.rat

~~~~!es

uruos \Etc.

Ele

rno_

A tos

\11

Barcos

~u ótc. el1ee

'urbón

Hierro

naturnlGas

" ]

01,e

Mioll

~ ~ ~ ! e s uruos \ Etc. Ele rno_ A tos \11 Barcos ~u

-

,1

­

IJl';;PII,~t,., .11.' Iu !:fllt'ITII di' IIJI·~-IS ~.: ha 111'uuU

,:id" un IH'ng'r":"!u l'lIl'lJIidab'"

n:n-ir'!llull'':,

:\Jal/,'I'ud0 la

I.'J ,,,l/.,

~. la

dl'b!t'IJI'eión

1.'11111,11,',11·,

11nllrlp

1'

de

lu:-:

l'1l1l:;fll'l'ins

¡nll'l'

ellnlit·ultL ""Iicn. 'lIJO ~f'm

,'1\ l"rIa ~;III'IIIJO, 1'5

f1I'lllllWid ll

p , II

I-¡.:'II I ' I ' I 'ól.

1'1111 liH IHlI'iú lI :

1'11 "50 la mú ilJlpclI'­ l it, In " H ,' \' i~l.n.
1'11
"50
la
ilJlpclI'­
l it,
In
"
H
,'
\' i~l.n.

El Son'", Ih':gll~¡l,

y

d"1

Suízu,

lI u Jl g l'í rt,

al umi n i o

~ul'uéga

hllll

hll1l " ',, l'rllnloilla¡'illl\f'S d,'

'·XI"·"'adllo.;

1

dI.' 1~r.lIllr'ímju ~: H:lI'il'lIdll" di' ~Iltd"itl

111s ~Ialll!,

I"ii'" "lile,IJI"'''' IlItinI11''; illli'I·II~II .· jllm¡)

fl'U/li'1I ~ti"HI;ll1 tlf' la

l.,

lIU"'1I1

d

sllItlli;all' l

,lLil

~:"

,,11,)11'(1

,\111'11 d

3li'lIlall(

':11 ,j,' ~¡~pliolllb\'I~ de 'ff lo!, Jll'jHJII"'('I't·~ d,'

1.ll"'llIl"II'~i', i!I!"/'II,'

Fllt " nu"'¡jf,,li, 1'11

I'nll'/'

192fi f ormaron IlI1

¡\Ifonllllli:"

IiI\'aquill,

c nrl,' l

,\ IP· I I'il!.

"III'I IJ "'II

ItlJ!lall.'I'\·l\,

1\I~1i .,1

j"'·:l.IIi'ia,,\I '·IJIIIIIW,

,\ \I:o\lrin.

t·,'·j"lIl'"

En

,,1

"'1'1"'111) d •• Inq ifllJlJsl,'ill'" ,. ¡'''d''il'a<l,

di'

I n"

1'11

J{tl1l'pa l 'U!I,

JH::'1,

La

C' U ~'lL ",'n l wIl

li!ol la

,'o.;

(' ~tú.

~

1,1

"11 I iílll'l"'(J,

l'al,'I,.j

r ll/lrlH tI

1" 1 " "'I/Il , on ¡jp l ¡O-II,"II,'. 1·1 S inolif'al ll ~"'r·trIan n-~hp.co

lo"

l,i"I/'" IrI¡iIlI'II

t H!;t. ¡ ;

l 'I\I 'I. ,j

IUI.!Z'lfl-HIII " I·i,';¡ n tl ri el

hi, '," ·" ILi:IIICII

I (l:!S

, .,(,' , (,!'t'.

I~II u'lvi"Jllhl'"

de t {l27,

la

:411I11d:rnl

(ii!

01;0 f':'>il;)dll~ I 'nido

$inolie;'do

l'inl'n,,'nle

HIJ~ll d,'

,.j

gI'U IH.

l','nfln

el,'

10\

1111

('a

::;héll

Io'

1

ha

¡WII'>l'ua

d,' "t' n ta.

,'pu.li1.ad o

(' un

el

P "ste­

COIl

el

f;indj(!~1t./I HII:;o

1111 IICIH'"c!O pat' t' ddn .

EL PAPEL

ACTUAL DE

LOS BANCOS

11\

El j11'.II"'~1I ¡Ji> ('''I1I'''lIfl';wil'" TI" hil l,t'I'lfIjnruJo PO

\' h.t I)pf:l1'[H1ú t·C'[iC:i.'lalm.'nt., "oltr.~ una

milI! 'Ir ,.-,

d,~ sus I'amas mús impOl'lu.ntes, en f Ol'ma q u e sobre­

p/l.MI.

torios

La

lo~ nilculos, uni f icació n

bftnl'ariR.

r¡;:ficr o

~I f'

h a n c aria

(>5

a

la. in d u s t ri a

u n o

d e

l o s

a l ­

f icació n bftnl'ariR. r¡;:ficr o ~I f' h a n c aria (>5 a la.
un
un

-- -

:. - :¡,:-.::: ::- ':.::;

= ;­:;

~

=S'":

oc X ­ ­ ~ ., -: ~ ~ = --, ~ t:=. ­

-

=

-:.

;.:

-:

- ::;

J

~

.- - :.c

.::

.: =- -: = IJ

- :=5::

-: =~

;:.

­

:::

::;

/

-

-

--::t

.:::

!"

::;

-

r

::¡

:'-=-,I'.I"'=~

-."

I

:>

-:

I

=~ -- z.--::­

c: -: =- g;

-

¿

=

;: - ro ':?

? I

-." I :> - : I = ~ - - z . - - : :

;

1'.

"iuu en la rola lu
"iuu
en
la
rola
lu

-

~!,

111U2 y

¡('I

Cily

iI "t'

('Uü·,!

Il

"nUII' 1':11'1.1) 00 10, (II'ganízaciún

t91 5.

N

BAN CARIA

Bu.nk dc:;cI

DE

EFECTOS

LA CONCENTRA

( '11

'.·x:'uniJn

(' n t a,

ad. ' mú:>

di!

Iligl,iric(I d,'1 l~api'.nli~1lI1l 1I0S lll'l'.

l.),;

,' 1('Ili '!1I1us

exalll illodo::

suma­

1'I11Il1" n l,' 1'11 los cnJ.litul{l~ pl'pcedrlll'!::, r3('fol'I'~ qUf

111111 fa\'1I1-"I ' id'l );11 "j"'I'it,Ti"lllll

IIUi".J!'

I~II' ',lIl1t''S '

y

(¡lit'

u,-IIO'UI'I\!

,'1111­

En

p l'im el'

l u ga r,

han

coutlyu vauu

al

]lodt'l'

de

l os

110

mtl g nat r. s

u L sla n !,'

p

d e

l

a.

nduIII.·

b anc a

,·/t-l

rmuJa

""f.'III()(:I·ú!:izaeiólI

la

a~

Jtol

~tll'i.'dflJl)~ IUlóninws,

\ ' I't-Cl'·'UII\.r .

,'nl'll:lI",

Sc¡IH'P

1:.

II

r.ll'tol'nlinada

IJI'l'ci!;:l nH' u (,>

pU l'

IÍI~

iu n l's,

El

p o d eroso

suc i ed:

in dus l "inl

iu n l's, El p o d eroso suc i ed: in dus l "inl tiiúlIlflll'i.

tiiúlIlflll'i.

P¡'olcstunu

1'11

1' 1

R l' iC' hst a g

c onl,':.\. la

di")IosieiúlI

I ngu l nlemana

IUI.'

s eñwa uu 1>1

lílJl i tl'

Uf'

1.lIt10

l1!('nlO':

para

lns

llC ­

iOl1 l' s,

l iS

In

1Il\:;/a

uc(: In"aI Ja : " L a

a<;cióll

b ns.'-

11 1'\

1l .'YlllaJ llI

im lJl'lrinli¡:;/lWl

a fi l'lllld,lI . qUI '

dr

u na

l ibra

pst.erli ria

ll\'if¡'ulj¡'n " ,

El

{'/.'fin

~i

la

1)j ,~,', i(¡11 d(' 1 f.O

1'(/1'

c i l' ll to

u fi ci en to

m/ls

q uP,

(u'ird a drs

,h ' ) I.HI.[íi I:JI

d"

l/lIa

pal'a

c Oll tl'olada,

el

sl 'l~i e(\(u l

dÍ/'eetol'

o nóuí rnfl.

I'S

n o

llecf.\sifa

d e

un

m illón

filiale s. Y

si

pal'a

dr

podel'

con'll'olar

d,1

ocho

Ql'ga n izar

este

modo

('

co n ocp n los ef.'dOs.

~I) pUI!d,'I enn

u n milló n c on­

trola r

trt>intnidn:;

o

más

sociedad e;,.

L éni n

ngrl'ga

d iec is t\is, la

q u e

ex p erip n c ia

rltlmues/.rll.

fj Ul.'

es surf­

i"nl(' d is poue,' dp

l

'1 0

P OI - cient o

de la s acrio n ps

pa ­

r a di l'Í~ir Jo s

n,'gncios

dI'

1m;).

sltC'if'da d .

pllrquf'

un

r upo

d e

p eq u e li o5

O:cclünlFlas

no

tienf'lJ

prtJCtica­

me n te 18 p osi bi lidud

de

int""vl~nh' ('n las determina­

iODes de las

r

acci onl'!I.

a samb leas ge neralps.

e!4,

P UI'!I,

11no

dI'

los

(30 ) La sociedad

importan tps

más

'.1

r: -

3=

==

-

,

-

,

~

¿ -- I

,

- -¡

~;=r-~

,::

=' = :: ~:;:

3 ,

.: - ::r--::

-

3= == - , - , ~ ¿ - - I -­ , - - ¡

-

B:!

­

COmp(.lj¡Jlfr(lS,

nus siluudlls

daIJ('~! dtlll

igu.llHl¡;!l (, ' Ilp c l'aciÓII IUC1'ali\'a llt·1 l:nJlilnl

También

tU

lit

pusibilidad!':':;

1.':-:\lf'f;lIlal',j!'1Il

di'

lllUYU\'

~lIhl'~ lc l'l'c­

lo~ all'rUl'IIIfI"'"

d.'

kH; gl'aud ~s cill ­

IH'('cimienlo,

rS

fillnnC'i~l'l),

"CII:1.lIdlfl'f' ha

millones,

de'

"illn

funllnt!(1 1'1 IIIIHlOllOlilJ Y dispn u c

los

del

de

dominios

n.~IH'll'n. inf'ludnbleUH'lllt,

In.

en

llll.l08

SOéil1.1,

inu[I[lt·IIl!i('lIII·IIlC' nt.e

I'égim('n

político

~' dI"

cllulq i.l ici'

nll'l\ ci\'C.~u nst a n c ia" .

(35) P odl'lIIuf.!

visionalml.',ntc,

finulizat' h(\oIll311 1 111, i'll

la

definición

"Lil

Pllrl,r

t!('J

111'\

111.1 1'1'!'ll' Jl t'I:l'

Y p ro­ a l pm án

in d ustrial

hl~ indu s tri al,,!;

in li·,sis

marxi¡;ln

c:'IJlilal

8.

Rudnlf

cll.oa

,113.

1Ii1fl'rrling.

f;1'rcirlllr

que In utilizall. Inh I~IHLI

," l ' ll(('lh'l\

dh; lltIn ~r el!'1 ea pi­

tal' únirllllli'III ,'" 1'01' IIH',\iOlJi{1II tlf!.l lfltrleo. qU f! rl'p"I' ­

senta

didlO

a , col(lrul' 1m In illdllSll'ia l it l1udtl I'ada día ('n aumen­ to dr S\I capilnJ. lfl'lldllS a ,'slu SI' c Oll v i p. I'te , e n pro­

l'f.¡,¡H ' (" o

DI'

pl' lI ll i E'tnri o

f'(JIl

11

11)r.;

flli

II1

I~

e l

d

rl1pilaJ.

O!l'[l

I~nrb·. 1,1 hnn~o SP. ve obligad!

porciones ()I'ecienl.l~s, en

capital

UIUII:at'iD

-

q u ('

capi talista

pOI'

este

ind u stri al ,

p rocedim i e n to

F)se

~e

tI'ueca de hcdlO en cnpilal industrial. es lo que Ilnmo

'fincLTwil' r u . , ,. halla

que

sr

a

FA oapital fin8,n~ero e!' e l rli~p(l5~eión de los bancos Y

( 36) capital Y por in ­

98-p~ul

capital

es aplieado por ~t)s industriale5", os ha.nqul'l'05 (ln pl)~~sil'ln del

termedio dr.\

cr('dito

controlan

la

produ cción

Y

la

riqueza.

de,'il!nen

unn

oligal'quin

financiera,

 

L r.IPEltULlS,",t ES I~JJOA}IEIUCA

n

n

IlL

Jl;USI'~ JI"e"

-34­

¡l,'"al'l'ul)adll!"

(püliticall1cnt.,

IJ 5PlTli-t:(,IOJlia31 Colllll Jn~ 1I 11"slro!;, ('s lIc

plwlallria.

Y

'rn.lllci paoilÍn,

fund¡)Jl1'-'lIlal

,'JI

la

lucha

P'Il'

tlllf'sl

¿QUE ES EL IMPERIALISMO?

Un ,·~(;riI \Ji' IIl II' 1t'alll "ril'fll l " :tI CUI'IIJ1I!rII'¡:

g()I'i¡:nllll.,"I,~ piola pn'J'un la.

all LI'S

¡l"

inif'illl'

,

11

all.

li::i:-,

l·flll

ip;lI:I

la

drfillil'iún

datla

PIII'

(,1

WebsLer

New Int.erna t ional Dlct10nary of t.he Engllah Lang

g8,

f'UY"

t'(\il' i ó n

d i'

1rJ:¿8

11 1'

"tllI"'l\lIadll

pa!'a

l'xat'lilUtI.

Hl'gú n

,'1 \VI'\,~II'I' Ih

pHlahl':'

impp.J'iul

l1\u lil'ul' dll" (t(~l·IHlilll\l' : \ '! " IJll p l'loiali"'IJlIJ t:~ ('\ 1

tlPI'

I'h\:ul iIJlr.~1'illl; ~Y IJll( lI' l'iótl i "'"I'1 l' . " la pl,lilÍ!':1 , P I

(t

I;II\lil' 1'1111

d,'

1111

1'111 1" ' 1':.;111",

sisl""If~ o :.IU

k:L

t)

¡ul

"·':'

rlt·

hll

'·:ll'

"

tla l'

,,1

1.'IIIl

;,'n!.irn\l'IÜÜ

l'a

In . 1',,1.I-'I1:->i6 11

d,'1

"01111' 11 1.

dolllini ll

"

hUPl'l'iu

un:\.

11 lll'it'1II :

a l

p al'a

l a

adqll illid(l [\

ti,.'

IHIl'\"OS·· \('('

IUl'iL'h

"

tI"Pl'IIII"Il"ia,.;.

"!'o¡)j!"ia LtllI'n\l'

"lIaudo

III s

!I plll' 11) e'l:leIl~i(,n .1,'

'U('ull':Ln

t'UI'I't\ ti

li rni ll ~~ tla t Ul'a.ll' s

d,' la

11

gtllli\' I'n o l'fJbl'l'

t}LI'I\~

4'" la hIl IlHiIIi(\rtd, t101l(\'~ el Cll rn "I' citl l'l·Chl.llllt 1

I,!l:i:ióll ,11' la, hundcl'O; ¡,)

put'

la

IIl1i".11

1IIt1<; (':;1\'1'

d,' Jl:-~I'Il'~ más () ll1i'1l0~ iJl,I,'p('llIlif'lltr~ 11[11'(1 tlpt

:iullf'!"

01,'

ill Il't'ifll',

l'IIt.r'(' la

glll'I'\';l,

df'l'ul'lu )!"

(!If'.!

tOIOO

on

,'1

J,'

casu

llJ'opil'dad ,

la

.eOll1t'

inti

de

\Ild""l

pal'te:; drl

Im p l:rio

Brilánit~u, ¡:tolii!itadll

al gllll fj ".

Esta ddinicicín

('S

c.!IU'

,

~

lit)

nectlsiht Clllil ,',ni Ill'ios,

.,ulv o

gún

A ,

f~

In. ac\¡u'al'ión

dI'

,'n

ClJneOI'lhmcia. IcoII

elll\,

11n. 'palal J I'3,

1¡"Ul'

"I}ÚU

(\1):;

dI'

uspcctus.

P !'imel'o,

nuevo

lel'l'ilurio" ;

políl.ico

!1cgunrln,

'imporllil

la

adq u

cCQnú

-

,!"

­

1,10, .,1 e' IIlI"I'd"

1', ' c1aIlIR lu )l 1'"I,!cciulI

lJl! la han·

111

JI'JlI

":1 " ,'I,.f";"il' Palll

H(!iJ":.¿1t

,J"

la

lJlli\ \'I,.,idad

lit.

"lJJIsin

hli!lItifka

.'1

illl)lrl'ialislIlII

(;0 IIIl'J'ciul ;

III Ít'll!t'óI"i

f!l

pl'o res\Jr

(H'II

la

e,xpall­

H al'/'Y 1~ln1l'1'

1I/lI'lIt·S

dd

i=illJith

I :ull'·g."

tlpilla. qUe \'1 im pPI'inli~-

11111

til'lIl'

Iinr dia 1111 o;iguit'i¡'IHl o 01"

" 1lf'·Ih!l'laci"1lI

t '('1)

l4Inlic"

lIl1'l'ca,I,,:"

IIIn'I'::jClJl'~S fi na!ll·i"I'll~' · . 1:1111 "::ita úlli lllH o p inión

prll':l cons!'~lIil' III,d"I'in<;

p l·iIllU';,

IIlJlf'idl' d dudol' I'U flll."olia ¡J,' la I '11l\'el',~ldall 01"

C"lumLia, ~ 1 1' , rl'¡ Il~rll Jo'. T,

11111'\'(, i ll1pel'ia]¡~ I11" ~" illdina m ,'

iun

g ,

q uit'1I

n os

:1

ag r ega :

"el

Itt o c u piu;iún

I"r,,'íl,n'ia]

para

l a

olJluiza /'j ólI

'111"

pHl'ól 1' 1 aO;('~ Il !'a-

11I 1I'nl"

dl!

"llluJo;,o"

lu:;

f ue lll""

d I'

rn nLI'l'i,h

p l' illl:I

".

p ar a ,'1 ,'Xi:,'~O JI t'

",,'!'('a ncias

11II'¡'cad!,:-;

.1"

l a

1111' , ,­

I I""p,,II i ,

Y PI'·'I'I'I·'·n! " IlIl' II II),

1.11

,'mp l,,':stil os

pú l ,: ¡"th

;,

l ' illIll"h

pal'a

in vl' ,'"iullf's,

IlIs

¡?fll'¡" I'IIf1S p nh l' t'':;,

r

"ti ",'sa r l'ollados , f1lc !"1lI l'h

"tll1cc:; ion es

I ,'I'I'"ca l', i fto ';l