Sunteți pe pagina 1din 3
VQ nr. 02 fod - VR Parlamentul 49 0S. 2093 Republicii Moldova Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Biroului permanent al Parlamentului Republicii Moldova {in temeiul art. 73 din Constitufia Republicii Moldova si in conformitate cu art. 47 din Regulamentul Parlamentului se inainteaza cu titlul de inifiativa legislativa, proiectul de Hot&rare privind modificarea articolului 3 din Hotirarea nr, 51/2023 privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidatilor la functia de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului Anexe, 1, Proiectul hot&rarii 2, Nota informativa Deputat in Parlament: Goosen (Besoveca thes Capon - Gobi) ‘SECRETARIATUL PARLAMEHTULUT REPUBLICII MOl D.0.P. tr. a «Po OF _ on Republica Moldova, MD-2004, Chiginiu info@parlament.md Ba. Stefan cel Mare gi Sfmt 105 ‘wrew parlament.md Proiect HOTARIRE privind modificarea articolului 3 din Hot&rarea nr. 51/2023 privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidafilor la functia de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului. in temeiul art, 32 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 7197/1996, Parlamentul adopt prezenta hotérare. Art, 1. — La articolul 3 din Hot&rdrea Parlamentului nr. 51/2023 privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidafilor la funcfia de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 93-96, art. 146) textul "60 de zile” se substituie cu textul ”120 de zile”, Art. 2. - Prezenta hot&rare intra in vigoare la data adoptarii. PRESEDINTELE PARLAMENTULUL NOTA INFORMATIVA Ja proiectul hotararii privind modificarea articolului 3 din Hotararea nr.51/2023 privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidafilor la funetia de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului Prin Hot&rarea Parlamentului nr. 51/2023 a fost constituité Comisia speciala pentru selectarea candidatilor Ja functia de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, alc&tuité din membri ai Comisiei drepturile omului si relafii interetnice si ai Comisiei juridice, numiri si imunit&ti, care in termen de cel mult 60 de zile, urma si prezinte Parlamentului candidaturile la functia de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, avind in vedere faptul expirarii, la data de 8 aprilie 2023 a mandatului actualului Avocat, Avand in vedere faptul ci, termenul de 60 de zile, stabilit prin Hotirdrea nr. 51/2023, pentru prezentarea Plenului Parlamentului a candidaturilor pentru functia respectiva a expirat, pe motivul neconvocdrii Comisiei speciale, ca urmare a inactiunii fn acest sens a pregedintelui Comisiei Parlamentare de profil — membru al Comisiei speciale, se propune prelungirea termenului prezentérii candidaturilor respective cu inc’ 60 de zile. Astfel, se va asigura excluderea riscului de compromitere a legitimititii procesului de selectare a candidafilor la functia de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului. Or, atribuirea legitimitafii unei autorit&fi care asigura protectia drepturilor omului (copilului) prin metode care ignora termenl atribuit de legiuitor procesului de selectare a candidafilor pentru aceasta functie ar putea constitui o incalcare a principiului legalitatii. Conform Legii nr. 52/2014 si a hotirarii propuse spre modificare, Comisia special, in baza Regulamentului adoptat, va desfisura concursul public, va selecta si va propune Parlamentului candidatii pentru functia de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, Deputat in Parlament:

S-ar putea să vă placă și