Sunteți pe pagina 1din 136

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. _____


din _____________________
Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege


pentru modificarea unor acte normative

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege


privind modificarea unor acte normative.

PRIM-MINISTRU Dorin RECEAN

Contrasemnează:

Ministru al Finanțelor Veronica SIREȚEANU


Proiect

LEGE
pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 435-437, art. 807), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele „64868382,2” şi „83195682,2” se


substituie, respectiv, cu cifrele „66274579,0” şi „84601879,0”.

2. La articolul 2:

litera a) cifrele „1485348,4” și „50,67” se substituie, respectiv, cu cifrele


„2221348,4” și „70,94”;

litera c) cifrele „600000,0” se substituie cu cifrele „920000,0”;

litera d) cifrele „1500000,0” se substituie cu cifrele „1600000,0”;

litera g) cifrele ,,250000,0” se substituie cu cifrele ,,50000,0”;

litera h) textul „și pentru consolidarea calității educației – în sumă de 23501,7


mii de lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului
„Reforma învățământului în Moldova”” se exclude;

litera n) cifrele „220190,8” și „204190,8” se substituie, respectiv, cu cifrele


„134121,9” și „118121,9”;

litera p) cifrele „2426686,6” se substituie cu cifrele „2342067,6”.

3. La articolul 3, litera f) cifrele „742000,0” se substituie cu cifrele „567845,1”.

4. La articolul 4 alineatul (1):

litera a) cifrele „17169869,3” se substituie cu cifrele „17114869,3”;

1
litera c) se expune în următoarea redacție „c) la bugetele locale – în sumă totală
de 18544085,2 mii de lei, dintre care 675958,6 mii de lei transferuri cu destinație
generală pentru bugetele locale de nivelul întâi din contul taxei pentru folosirea
drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. Prin
derogare de la prevederile art.26 alin.(11) din Legea nr.123/2010 cu privire la
serviciile sociale, din bugetul de stat se alocă 86068,9 mii de lei pentru finanțarea
Serviciului social „Asistență personală” din pachetul minim de servicii sociale.
Repartizarea transferurilor la bugetele locale se efectuează conform anexei nr. 7.”.

5. La articolul 5 cifrele „170000,0” se substituie cu cifrele „200000,0”.

6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

Art. 10. – (1) Pentru calcularea, începând cu 1 iunie 2023, a salariilor angajaților
din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018 privind
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se stabilește valoarea de referință în
mărime de 1900 de lei.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele valori de


referință:

a) în mărime de 1400 de lei – pentru Președintele Republicii Moldova


Președintele Parlamentului, Prim-ministru și deputați;

b) în mărime de 1800 de lei – pentru personalul din cadrul Serviciului Fiscal de


Stat și al Serviciului Vamal, inclusiv directorul Serviciului Fiscal de Stat și directorul
Serviciului Vamal;

c) în mărime de 2000 de lei pentru:

– personalul didactic, ştiinţifico-didactic și personalul de conducere din cadrul


instituțiilor de învățământ, conducătorii (directori și directori adjuncți) instituțiilor
de educație timpurie, de învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic,
directorii/directorii adjuncți ai altor instituții de învățământ decât cele de educație
timpurie, de învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic;

– personalul care, conform anexelor la Legea nr. 270/2018 privind sistemul


unitar de salarizare în sectorul bugetar, se încadrează în clasele de salarizare de la 1
până la 25;

– corpul de subofiţeri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

2
– efectivul de soldaţi şi sergenţi din cadrul Ministerului Apărării;

– consilierii pentru soluţionarea contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale


pentru Soluţionarea Contestaţiilor, inclusiv directorul general şi directorul general
adjunct;

– personalul, inclusiv cu funcţii de demnitate publică, din cadrul Serviciului de


Protecţie şi Pază de Stat;

– corpul agenţilor de penitenciare din cadrul sistemului administraţiei


penitenciare;

d) în mărime de 2500 de lei pentru:

– judecători-asistenți din cadrul Curții Constituționale, procurori, inspectori din


cadrul Inspecţiei procurorilor şi directorul Institutului Naţional al Justiţiei;

– personalul, inclusiv cu funcţii de demnitate publică, din cadrul Serviciului de


Informaţii şi Securitate, al Centrului Naţional Anticorupţie, al Autorităţii Naţionale
de Integritate şi al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;

– personalul, inclusiv cu funcţii publice de conducere, din cadrul Autorităţii


Aeronautice Civile;

e) în mărime de 2850 de lei - pentru judecători (cu excepția judecătorilor din


cadrul Curții Constituționale, al Consiliului Superior al Magistraturii și al Curții
Supreme de Justiție) și inspectori-judecători;

f) în mărime de 3000 de lei pentru:

– judecătorii din cadrul Curții Constituționale, Curții Supreme de Justiție și


judecătorii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, inclusiv membrii care nu
fac parte din rândul judecătorilor;

– secretarii generali adjuncți ai Guvernului, secretarii generali și secretarii


generali adjuncți ai ministerelor, secretarii de stat;

– personalul, inclusiv din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică,


din aparatele centrale ale ministerelor, Cancelaria de Stat, șefii și șefii adjuncți ai
oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, cu excepția Prim-viceprim-ministrului,

3
Viceprim-ministrului, Ministrului, Agentului guvernamental și Secretarul general al
Guvernului;

g) în mărime de 3600 de lei – pentru Prim-viceprim-ministru, Viceprim-


ministru, Ministru, Agent Guvernamental, Secretar general al Guvernului.

7. La articolul 14 alineatul (1) textul „prestatorii de servicii de plată și


Ministerul Finanțelor” se substituie cu textul „prestatorii de servicii de plată,
Ministerul Finanțelor și Agenția de Guvernare Electronică în cazul plăților
distribuite prin serviciului guvernamental de plăți electronice”.

8. La articolul 15 alineatul (1) se completează cu litera g) cu următorul cuprins


„g) plățile specificate la art.14 alin.(1).”.

9. La articolul 17 litera e) sintagma „Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării


Regionale” se substituie cu sintagma „Ministerului Energiei”.

10. Anexele nr. 1-7 se substituie cu anexele nr. 1-7 la prezenta lege.

Art. II. – Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul
bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441–447 art. 715), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 10 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:

„(31) Prin derogare de la prevederile alin. (1), salariul lunar al persoanelor cu


funcții de demnitate publică din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării
Banilor, Serviciului de Informații și Securitate, se constituie din partea fixă, sporul
cu caracter specific și plățile enumerate la alin. (2) dacă aceste plăți nu rezultă din
activități declarate incompatibile prin legi speciale.”.

2. La articolul 17, alineatul (2) litera d1) se abrogă.

3. În anexa nr. 3 „Grupul ocupațional „Administrația publică (A)””, tabelul 2


„Funcționarii publici (A2)”, compartimentul „Autoritățile administrației publice de
nivelul întîi”, după poziția A2162, se completează cu următoarele poziții:

A2235 Auditor intern principal 59 3,36


A2236 Auditor intern superior 57 3,23
A2237 Auditor intern 52 2,90

4
4. În anexa nr. 3 ,,Grupul ocupațional „Administrația publică (A)””, tabelul 3
„Funcțiile din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică (A5)”, va avea
următorul cuprins:
Codul Coeficientul
Clasa de
funcției Denumirea funcţiei de
salarizare
salarizare
1 2 3 4
Președinte al Parlamentului, Președinte al Republicii Moldova, Prim-ministru
A5001 Șef de cabinet 125 13,37
A5002 Consilier 121 12,29
A5007 Asistent 78 5,0
A5010 Secretar 62 3,58
Prim-viceprim-ministru, vicepreședinte al Parlamentului, viceprim-ministru,
președinte al fracțiunii parlamentare, ministru, Avocatul Poporului, președintele
Consiliului pentru egalitate, președintele Curții de Conturi, primar general al
municipiului Chișinău
A5003 Șef de cabinet 100 7,93
A5005 Consilier 93 6,85
A5008 Asistent 75 4,70
A5011 Secretar 59 3,36
Director general al autorității administrative centrale
A5004 Șef de cabinet 94 6,99
A5006 Consilier 90 6,43
A5009 Asistent 73 4,51
A5012 Secretar 55 3,09

Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, iar prevederile art. I pct. 6 și art. II se pun în aplicare
începând cu 1 iunie 2023.

5
NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de lege pentru modificarea
unor acte normative

1
CUPRINS
Introducere ..................................................................................................................................................3
I. Modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023........................................................................3
1. Estimarea bugetului public național pentru anul 2023 ......................................................................3
2. Propuneri de modificare a bugetului de stat pentru anul 2023 .........................................................4
2.1. Veniturile bugetului de stat...............................................................................................................5
2.2. Cheltuielile bugetului de stat .............................................................................................................6
2.3. Estimările de cheltuieli pe grupe funcționale principale .............................................................. 10
2.3.1. Servicii de stat cu destinație generală..................................................................................... 10
2.3.2. Apărare națională ................................................................................................................... 11
2.3.3. Ordine publică și securitate națională.................................................................................... 12
2.3.4. Servicii în domeniul economiei .............................................................................................. 13
2.3.5. Protecția mediului ................................................................................................................... 14
2.3.6. Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale .................................................. 15
2.3.7. Ocrotirea sănătății................................................................................................................... 15
2.3.8. Cultură, sport, tineret, culte și odihnă .................................................................................... 17
2.3.9. Învățământ .............................................................................................................................. 18
2.3.10. Protecție socială .................................................................................................................... 19
2.4. Relații interbugetare ...................................................................................................................... 20
2.4.1. Transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat ........................................................ 20
2.4.2. Transferurile către bugetele locale ............................................................................................. 20
2.5. Balanța și finanțarea soldului (deficitului) bugetar al bugetului de stat ..................................... 22
II. Modificarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar ........... 23

2
Introducere
Prezentul proiect de lege este elaborat de către Ministerul Finanțelor și
prevede norme de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2023
nr.359/2022 și a Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul
bugetar.
Modificările la Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359/2022 au fost
elaborate în temeiul prevederilor art.61 din Legea finanțelor publice și
responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014.
Factorii de bază care au determinat modificările operate la Legea bugetului de
stat pentru anul 2023 se referă la majorarea intrărilor de granturi externe, și
direcționarea acestor surse preponderent spre măsurile de dezvoltare a economiei
naționale, în special pentru suplinirea Fondului rutier, Fondului național de
dezvoltare regională și locală și programelor de susținere a întreprinderilor mici și
mijlocii. De rând cu aceasta se propun spre ajustare resursele și cheltuielile
proiectelor finanțate din surse externe.
De asemenea, proiectul propune modificări a unor valori de referință, ce sunt
reglementate în art.10 al Legii bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359/2022.
Reieșind din modificările operate, atât veniturile, cât și cheltuielile bugetului
de stat se majorează cu 1 406,2 mil. lei. Respectiv, veniturile bugetului de stat vor
constitui 66 274,6 mil. lei (cu 2,2% mai mult decât volumul aprobat), cheltuielile
bugetului de stat vor constitui 84 601,9 mil. lei (cu 1,7% mai mult decât volumul
aprobat), iar deficitul nu va suporta modificări, fiind la nivel de aprobat 2023 -
18 327,3 mil. lei.
În mod corespunzător se modifică textul legii, iar anexele nr.1-7 se expun în
redacție nouă.
Modificările la Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în
sectorul bugetar au fost elaborate în vederea creșterii nivelului salarial pentru unele
categorii de angajați din sectorul bugetar.

I. Modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023

1. Estimarea bugetului public național pentru anul 2023


Conform estimărilor pentru anul 2023, veniturile și cheltuielile bugetului
public național se majorează cu 1 404,0 mil. lei respectiv, iar soldul bugetar
(deficitul) nu se modifică. Estimările ajustate pe bugetele componente ale
bugetului public național pentru anul 2023 se prezintă în tabelul ce urmează:

3
mil. lei
Anul 2023
Aprobat/ Propuneri pentru Modificat/
estimat modificare (+,-) estimat
Bugetul public național
Venituri 100 659,0 1 404,0 102 063,0
Cheltuieli 119 186,3 1 404,0 120 590,3
Sold bugetar (deficit (-), excedent (+)) -18 527,3 -18 527,3
Bugetul de stat
Venituri 64 868,4 1 406,2 66 274,6
inclusiv transferuri între bugete 15,4 2,2 17,6
Cheltuieli 83 195,7 1 406,2 84 601,9
inclusiv transferuri între bugete 42 556,6 -50,0 42 506,6
Sold bugetar (deficit (-), excedent (+)) -18 327,3 -18 327,3
Bugetele locale (consolidat)
Venituri 25 488,4 5,0 25 493,4
inclusiv transferuri între bugete 18 539,1 5,0 18 544,1
Cheltuieli 25 688,4 5,0 25 693,4
inclusiv transferuri între bugete 15,4 2,2 17,6
Sold bugetar (deficit (-), excedent (+)) -200,0 -200,0
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Venituri 38 735,6 -55,0 38 680,6
inclusiv transferuri între bugete 17 169,9 -55,0 17 114,9
Cheltuieli 38 735,6 -55,0 38 680,6
Sold bugetar (deficit (-), excedent (+))
Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală
Venituri 14 138,6 14 138,6
inclusiv transferuri între bugete 6 847,6 6 847,6
Cheltuieli 14 138,6 14 138,6
Sold bugetar (deficit (-), excedent (+))

2. Propuneri de modificare a bugetului de stat pentru anul 2023


Conform estimărilor pentru anul 2023, veniturile bugetului de stat și
cheltuielile bugetului de stat se majorează cu 1 406,2 mil. lei, iar soldul bugetar
(deficitul) nu va suferi modificări comparativ cu cel aprobat pentru anul 2023.
Conform modificărilor propuse, parametrii bugetului de stat pentru anul 2023
se prezintă în tabelul ce urmează:
mil. lei
Propuneri de
Aprobat Modificat
modificare (+,-)
Venituri 64 868,4 1 406,2 66 274,6
Cheltuieli 83 195,7 1 406,2 84 601,9
Sold bugetar (deficit) 18 327,3 18 327,3

4
2.1. Veniturile bugetului de stat
Comparativ cu bugetul aprobat pentru anul 2023, se estimează că veniturile
bugetului de stat vor crește cu 1 406,2 mil. lei, preponderent din contul majorării
volumului intrărilor la granturi externe, și anume:
 intrările din granturi la total se majorează cu 1 479,3 mil. lei sau cu 26,9%,
inclusiv din contul intrărilor de granturi pentru susținerea bugetului cu
1451,1 mil.lei și granturi pentru proiecte finanțate din surse externe cu 28,2
mil.lei;
 încasările la alte venituri se diminuează cu 75,3 mil. lei sau 3,1 la sută;
 suma transferurilor între bugetul de stat și bugetele locale se majorează cu
2,2 mil. lei sau 14,3 la sută.
Intrările de granturi pentru suport bugetar au fost revizuite ca urmare a
includerii grantului din partea Băncii Mondiale „Fondul fiduciar multidonator
pentru cofinanțarea DPO” (acordate de către SUA, Irlanda și Suedia) în sumă de
86,0 mil. dol. SUA și revizuirea cu suma de 8,0 mil. dol. SUA a contribuției
concesionale la DPO ca urmare a majorării ratelor de referință a dobânzilor pe
piața internațională, precum și reieșind din dinamica actuală a cursului de schimb
al monedei naționale. Intrările de granturi pentru proiecte din surse externe au fost
revizuite reieșind din pronosticul revizuit al implementării proiectelor finanțate din
surse externe în anul curent, precum și intrarea în vigoare a unor acorduri noi.
Estimările intrărilor de granturi pentru suport bugetar pentru anul 2023 se
prezintă în tabelul ce urmează:
propuneri de modificare
2023 aprobat 2023 modificat
(+,-)
mil.dol. mil.dol. mil.dol.
mil.euro mil. lei mil.euro mil. lei mil.euro mil. lei
SUA SUA SUA
Total granturi pentru suport
bugetar 186,0 17,0 4 322,4 94,0 1 451,1 186,0 111,0 5 773,5
Comisia Europeană 160,0 3 425,6 -225,6 160,0 3 200,0
Asistența macrofinanciară 40,00 856,4 15,00 243,6 55,00 1 100,0
DG NEAR 120,0 2 569,2 -15,0 -469,2 105,0 2 100,0
Banca Mondială 17,0 340,2 94,0 1 713,3 111,0 2 053,5
Contribuția concesională la
DPO 17,0 340,2 8,0 122,3 25,0 462,5
Fondul fiduciar multidonator
pentru cofinanțarea DPO 86,0 1 591,0 86,0 1 591,0
UNDP 26,0 556,7 -36,7 26,0 520,0

Încasările la alte venituri se diminuează cu 75,3 mil. lei, în special în


rezultatul diminuării donațiilor voluntare cu 83,5 mil. lei în urma revizuirii
prognozelor de încasare a acestora. Totodată, la acest capitol au fost majorate

5
veniturile din vânzarea mărfurilor și serviciilor cu 7,8 mil. lei, ca urmare a ajustării
veniturilor colectate de către autoritățile/instituțiile bugetare și la alte venituri cu
0,4 mil. lei.

2.2. Cheltuielile bugetului de stat


Comparativ cu volumul aprobat prin Legea bugetului de stat pentru anul 2023
nr.359/2022, cheltuielile se propun în majorare cu 1 406,2 mil. lei sau cu 1,7% și
vor constitui 84 601,9 mil. lei, precum este reflectat în tabelul care urmează.
mil. lei
Propuneri de
Aprobat Modificat
modificare (+;-)
Cheltuieli, total 83 195,7 1 406,2 84 601,9
cheltuieli curente 76 393,8 741,0 77 134,8
cheltuieli capitale 6 801,9 665,2 7 467,1
Resurse total, 83 195,7 1 406,2 84 601,9
inclusiv:
resurse generale 77 823,2 1 451,1 79 274,3
resurse ale proiectelor finanțate din
4 462,4 30,8 4 493,2
surse externe
venituri colectate 910,1 -75,7 834,4
Cheltuielile curente se prevăd cu o majorare de circa 741,0 mil. lei sau cu
1,0% față de volumul aprobat și vor constitui 77 134,8 mil. lei.
Cheltuielile capitale se prevăd cu o majorare de circa 665,2 mil. lei sau cu
9,8% față de volumul aprobat 6 801,9 mil. lei.
Cheltuielile aferente proiectelor finanțate din surse externe se propun cu o
majorare de 30,8 mil. lei față de nivelul aprobat și vor constitui circa 4 493,2 mil.
lei, în special ca urmare a majorării cheltuielilor din granturi și ajustarea soldurilor
formate la situația din 31 decembrie 2022. Principalele majorări se atestă în cadrul
proiectelor ,,Reabilitarea și modernizarea posturilor vamale de la frontiera moldo
– română” și ,,Completarea regională pentru prevenirea și combaterea
criminalității transfrontaliere RM-România” care sunt proiecte transfrontaliere.
Modificările propuse la aceste proiecte sunt determinate în special de faptul că
implementarea acestora se finalizează în anul curent.
În aspectul grupelor funcționale, modificările operate la partea de cheltuieli
se prezintă în tabelul care urmează:
mil. lei
Propuneri de
Aprobat Modificat
modificare (+;-)
Cheltuieli, total 83 195,7 1 406,2 84 601,9
Servicii de stat cu destinație generală 14 558,2 -219,7 14 338,5
Apărare națională 1 525,4 12,4 1 537,8
Ordine publică și securitate națională 6 475,0 146,5 6 621,5
Servicii în domeniul economiei 8 264,9 738,6 9 003,5

6
Propuneri de
Aprobat Modificat
modificare (+;-)
Protecția mediului 543,1 3,0 546,1
Gospodăria de locuințe și gospodăria
619,9 551,3 1 171,2
serviciilor comunale
Ocrotirea sănătății 9 245,8 37,4 9 283,2
dintre care transferuri acordate între
instituțiile din cadrul bugetului de stat 1,7 1,7
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 1 193,9 106,1 1 300,0
Învățământ 17 053,9 41,2 17 095,1
Protecție socială 23 717,3 -10,6 23 706,7

Cele mai semnificative majorări s-au înregistrat la servicii în domeniul


economiei - 738,6 mil. lei, în special destinate pentru Fondul rutier și la
gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale - 551,3 mil. lei, în
special pentru Fondul național de dezvoltare regională și locală, respectiv s-a
înregistrat și o micșorare semnificativă la servicii de stat cu destinație generală -
219,7 mil. lei, în special la Fondul de amalgamare voluntară a localităților.
În aspectul categoriilor economice, propunerile de modificare a cheltuielilor
se prezintă în tabelul care urmează:
mil. lei
Propuneri de
Aprobat Modificat
modificare (+;-)
dintre care dintre care dintre care
Bugetul proiecte Bugetul proiecte Bugetul proiecte
de stat, finanțate de stat, finanțate de stat, finanțate
total din surse total din surse total din surse
externe externe externe
Cheltuieli și active
83 195,7 4 462,4 1 406,2 30,8 84 601,9 4 493,2
nefinanciare, total
Cheltuieli 77 272,3 1 406,6 1 455,9 157,5 78 728,2 1 564,1
Cheltuieli de personal 10 543,0 9,0 3,1 10 543,0 12,1
Bunuri și servicii 2 755,3 335,0 516,4 -24,7 3 271,7 310,3
Dobânzi aferente 5 328,0 5 328,0
datoriei de stat externe 927,0 927,0
datoriei de stat interne 4 401,0 4 401,0
Subvenții 3 653,0 20,0 783,1 -5,0 4 436,1 15,0
Granturi acordate 1 314,5 139,6 337,3 193,8 1 651,8 333,4
Prestații sociale 5 574,6 56,3 5 630,9
Alte cheltuieli 5 547,3 797,4 -187,2 -9,7 5 360,1 787,7
Transferuri acordate, total 42 556,6 105,6 -50,0 42 506,6 105,6
bugetelor locale 18 539,1 105,6 5,0 18 544,1 105,6
bugetului asigurărilor sociale
de stat 17 169,9 -55,0 17 114,9
fondurilor asigurării
obligatorii de asistență medicală 6 847,6 6 847,6
Active nefinanciare 5 923,4 3 055,8 -49,7 -126,7 5 873,7 2 929,1
Mijloace fixe 4 541,7 3 025,8 -58,1 -126,9 4 483,6 2 898,9
dintre care investiții capitale 2 426,7 2 107,4 -84,6 -126,0 2 342,1 1 981,4
Stocuri de materiale 1 378,5 30,0 8,4 0,2 1 386,9 30,2
Alte active nefinanciare 3,2 3,2

7
Propuneri de
Aprobat Modificat
modificare (+;-)
dintre care dintre care dintre care
Bugetul proiecte Bugetul proiecte Bugetul proiecte
de stat, finanțate de stat, finanțate de stat, finanțate
total din surse total din surse total din surse
externe externe externe
Informativ:
Cheltuieli curente 76 393,8 710,6 741,0 150,2 77 134,8 860,8
Cheltuieli capitale 6 801,9 3 751,8 665,2 -119,4 7 467,1 3 632,4

Cheltuielile de personal se estimează în limita alocațiilor aprobate pentru anul


2023 - 10 543,0 mil. lei. Măsurile de politică salarială, incluse în proiectul de lege,
se propun a fi efectuate din contul alocațiilor prevăzute în bugetul de stat pentru
asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar și
sunt prezentate în continuare.
Începând cu 01.06.2023, se propune implementarea următoarelor măsuri de
politică salarială prin:
1. stabilirea valorii de referință în mărime de 3000 lei pentru personalul,
inclusiv din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, din aparatele
centrale ale ministerelor, Cancelaria de Stat, șefii și șefii adjuncți ai oficiilor
teritoriale ale Cancelariei de Stat, inclusiv secretarii generali adjuncți ai
Guvernului, secretarii generali și secretarii generali adjuncți ai ministerelor,
secretarii de stat (cu excepția Prim-viceprim-ministrului, Viceprim-ministrului,
Ministrului, Agentului guvernamental și Secretarul general al Guvernului);
2. stabilirea valorii de referință în mărime de 3600 lei pentru Prim-viceprim-
ministru, Viceprim-ministru, Ministru, Agent Guvernamental, Secretar general al
Guvernului.
Impactul financiar pentru 6 luni a măsurilor respective fiind de 78,8 mil.lei.
3. executarea Hotărârii Curții Constituționale nr.21 din 06.12.2022 prin
ajustarea valorilor de referință aplicabile pentru calcularea salariilor judecătorilor.
În acest sens, pentru calcularea salariilor de la 01.06.2023 pentru judecători (cu
excepția judecătorilor din cadrul Curții Constituționale, al Consiliului Superior al
Magistraturii și al Curții Supreme de Justiție) și inspectori-judecători se stabilește
valoarea de referință în mărime de 2850 lei. În același context, pentru calcularea
salariilor de la 01.06.2023 pentru judecătorii din cadrul Curții Constituționale,
Curții Supreme de Justiție și judecătorii din cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii, inclusiv membrii care nu fac parte din rândul judecătorilor se
stabilește valoarea de referință în mărime de 3000 lei.
Impactul financiar pentru 6 luni a măsurii respective fiind de 11,0 mil.lei.
4. acordarea dreptului salarial de a beneficia de sporul specific personelor cu
funcții de demnitate publică din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea

8
Spălării Banilor, Serviciului de Informații și Securitate, prin includerea acestor
demnitari la derogările de la prevederile art.10 din Legea nr.270/2018 privind
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
Impactul financiar pentru 6 luni a măsurii respective fiind de 1,6 mil. lei.
5. majorarea claselor de salarizare pentru personalul din cabinetul Prim-
viceprim-ministrului, vicepreședintelui Parlamentului, viceprim-ministrului,
președintelui fracțiunii parlamentare, ministrului, Avocatului Poporului,
președintelui Consiliului pentru egalitate, primarului general al municipiului
Chișinău, precum și pentru personalul din cabinetul Directorului general al
autorității administrative centrale.
Impactul financiar pentru 6 luni a măsurii respective fiind de 1,8 mil. lei.
6. alte redistribuiri și alocații bugetare suplimentare acordate autorităților
publice, inclusiv în conformitate cu prevederile HG nr.117/2023 cu privire la
restructurarea unor organe centrale de specialitate ale administrației publice și
modificarea unor hotărâri ale Guvernului - 8,3 mil. lei.
Adițional măsurilor enumerate, a fost majorat volumul alocațiilor în bugetele
autorităților publice cu 69,6 mil. lei, în scopul acordării sporului pentru
realizarea sarcinilor prioritare în contextul implementării cerințelor de aderare
la Uniunea Europeană și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat personalului
direct implicat în realizarea sarcinilor din cadrul autorităților bugetare respective.
În contextul celor enumerate, alocațiile bugetare de la capitolul ,,cheltuieli de
personal” (0799 Acțiuni generale - cheltuieli de personal nedistribuite pe
autorități) au fost diminuate cu 174,2 mil. lei, de la 742,0 mil. lei la 567,8 mil. lei.
Cheltuielile capitale vor constitui 7 467,1 mil. lei sau 8,8% din cheltuielile
totale ale bugetului de stat. Majorarea acestora este condiționată în mare parte de
suplinirea Fondului rutier cu 736,0 mil. lei.
Volumul alocațiilor pentru investiții capitale se diminuează cu 84,6 mil. lei
sau cu 3,5% față de volumul aprobat și constituie 2 342,1 mil. lei sau 2,8% din
cheltuielile totale ale bugetului de stat. Cheltuielile din contul resurselor generale
se majorează cu 41,4 mil. lei sau cu 13,0%, iar cele din contul proiectelor finanțate
din surse externe se diminuează cu 126,0 mil. lei sau cu 6,0 la sută.
În scopul asigurării finalizării lucrărilor de construcție/reconstrucție se
propune majorarea alocațiilor la următoarele proiecte de investiții capitale:
- modernizarea infrastructurii Biroului vamal Sculeni, r. Ungheni - 37,1 mil.
lei;
- construcția sediului pentru trei subdiviziuni operative ale Inspectoratului
Național de Investigații, str. Bucuriei, nr.14, mun. Chișinău - 14,8 mil. lei;
- restaurarea caselor tradiționale țărănești din cadrul Rezervației cultural-
naturale „Orheiul Vechi”, s. Butuceni și Morovaia, r. Orhei - 10,6 mil. lei;
9
- construcția sediului Dispeceratului Regional pentru Situații de Urgență
Nord, mun. Bălți - 8,5 mil. lei;
- reconstrucția Centrului Republican de Instruire pentru Pompieri și Salvatori,
s. Răzeni, r. Ialoveni - 8,5 mil. lei.
Concomitent, se propune demararea lucrărilor la următoarele proiecte noi de
investiții capitale:
- crearea Sistemului informațional „Piața muncii (LMIS)” - 13,6 mil. lei;
- crearea Sistemului informațional „Managementul în învățământul superior
(HEMIS)” - 9,0 mil. lei;
- crearea Sistemului informațional „e - Admitere” - 4,9 mil. lei;
- crearea Sistemului informațional „Digitalizarea arhivei diplomelor” - 3,5
mil. lei;
- reconstrucția sediului Inspectoratului de Poliție Dubăsari, s. Ustia - 2,9 mil.
lei.
Totodată, la unele proiecte de investiții capitale, alocațiile au fost diminuate:
- Proiectul „Susținerea Programului în sectorul drumurilor” - 150,0 mil. lei;
- Proiectul „Reabilitarea drumurilor locale” - 62,5 mil. lei;
- Proiectul „Competitivitatea întreprinderilor micro, mici și mijlocii (ÎMMM)
(PAC III)” - 5,8 mil. lei.
Propunerile de modificare a alocațiilor pentru investiții capitale pe autorități
publice centrale sunt reflectate în Tabelul nr.7 la prezenta Notă.

2.3. Estimările de cheltuieli pe grupe funcționale principale

2.3.1. Servicii de stat cu destinație generală


Cheltuielile și resursele aprobate în buget pentru grupa dată se prevăd cu o
micșorare de 219,7 mil. lei sau cu 1,5% și se prezintă în tabelul care urmează.
mil. lei
Propuneri de
Aprobat Modificat
modificare (+;-)
Cheltuieli, total 14 558,2 -219,7 14 338,5
Ponderea în totalul cheltuielilor
bugetului de stat, % 17,5 x 16,9
cheltuieli curente 13 860,1 -256,9 13 603,2
cheltuieli capitale 698,1 37,2 735,3
Resurse total, 14 558,2 -219,7 14 338,5
inclusiv:
resurse generale 14 313,1 -250,9 14 062,2
resurse ale proiectelor finanțate din
surse externe 126,3 23,5 149,8
venituri colectate 118,8 7,7 126,5

10
Modificarea alocațiilor aprobate inițial în buget este condiționată de alocații
suplimentare în sumă de 155,4 mil. lei și diminuări de alocații în sumă de 375,1
mil. lei.
Principalele majorări de alocații se prevăd pentru:
- cheltuieli de personal - 49,1 mil. lei;
- activitățile Programului Diaspora Engagement HUB (inițiative culturale și
educaționale ale diasporei în străinătate) - 1,0 mil. lei;
- activități de informare și comunicare - 0,6 mil. lei;
- promovarea imaginii RM și buna organizare/desfășurare a evenimentelor
notorii - 10,0 mil. lei;
- transferuri pentru susținerea financiară a unităților administrativ-teritoriale -
3,4 mil. lei;
- proiecte finanțate din surse externe - 23,5 mil. lei;
- achitarea centralizată a comisioanelor prestatorilor serviciilor de plată
aferente deservirii sistemului trezorerial - 29,7 mil. lei;
- activități aferente instituțiilor de cercetare și inovare - 5,7 mil lei;
- implementarea proiectului de investiții capitale în domeniul vamal
(modernizarea posturilor vamale de la frontiera moldo-română: Leușeni și Sculeni)
- 29,1 mil. lei.
Diminuări esențiale de alocații se prevăd pentru:
- Fondul de amalgamare voluntară a localităților - 200,0 mil. lei;
- implementarea sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar - 174,2 mil.
lei, redistribuite prin Hotărârea Guvernului nr.309/2023 privind repartizarea și
redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul
2023 nr.359/2022, în scopul acordării sporului pentru realizarea sarcinilor
prioritare în contextul implementării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană și
a contribuțiilor de asigurări sociale de stat personalului direct implicat în realizarea
sarcinilor din cadrul autorităților bugetare, precum și suplinirea bugetelor unor
autorități pentru măsurile noi de politici salariale începând cu 1 iunie 2023.

2.3.2. Apărare națională


Cheltuielile și resursele aprobate în buget pentru grupa dată se prevăd cu o
majorare de 12,4 mil. lei sau cu 0,8% și se prezintă în tabelul care urmează.
mil. lei
Propuneri de
Aprobat Modificat
modificare (+;-)
Cheltuieli, total 1 525,4 12,4 1 537,8
Ponderea în totalul cheltuielilor
bugetului de stat, % 1,8 x 1,8
cheltuieli curente 975,7 19,0 994,7

11
Propuneri de
Aprobat Modificat
modificare (+;-)
cheltuieli capitale 549,7 -6,6 543,1
Resurse total, 1 525,4 12,4 1 537,8
inclusiv:
resurse generale 1 510,8 11,5 1 522,3
resurse ale proiectelor finanțate din
surse externe 8,1 8,1
venituri colectate 6,5 0,9 7,4

Principalele majorări de alocații se prevăd pentru:


- cheltuieli de personal - 4,4 mil. lei;
- acoperirea necesităților pentru achitarea prestațiilor sociale (indemnizații la
încetarea contractului de muncă) - 4,9 mil. lei;
- servicii de reparații curente - 2,1 mil. lei;
- dezvoltarea bazei tehnico-materiale - 0,7 mil. lei;
- activități de informare și comunicare - 0,3 mil. lei.

2.3.3. Ordine publică și securitate națională


Cheltuielile și resursele aprobate în buget pentru grupa dată se prevăd cu o
majorare de 146,5 mil. lei sau cu 2,3% și se prezintă în tabelul care urmează.
mil. lei
Propuneri de
Aprobat Modificat
modificare (+;-)
Cheltuieli, total 6 475,0 146,5 6 621,5
Ponderea în totalul cheltuielilor
bugetului de stat, % 7,8 x 7,8
cheltuieli curente 5 994,7 55,7 6 050,4
cheltuieli capitale 480,3 90,8 571,1
Resurse total, 6 475,0 146,5 6 621,5
dintre care transferuri primite între
instituțiile din cadrul bugetului de stat 1,7 1,7
inclusiv:
resurse generale 6 182,3 94,3 6 276,6
resurse ale proiectelor finanțate din
surse externe 221,0 51,7 272,7
venituri colectate 71,7 0,5 72,2

Principalele majorări de alocații se prevăd pentru:


- cheltuieli de personal - 34,3 mil. lei;
- acoperirea necesităților pentru achitarea prestațiilor sociale (indemnizații la
încetarea contractului de muncă) - 17,8 mil. lei;
- proiecte finanțate din surse externe - 51,6 mil. lei;
- asigurarea activității curente a instituțiilor din domeniul ordinii publice și
securității naționale - 2,3 mil. lei;
- dezvoltarea bazei tehnico-materiale - 29,2 mil. lei;

12
- activități de informare și comunicare - 0,6 mil. lei;
- obiecte de investiții capitale - 10,7 mil. lei.

2.3.4. Servicii în domeniul economiei


Cheltuielile și resursele aprobate în buget pentru grupa dată se prevăd cu o
majorare de 738,6 mil. lei sau cu 8,9% și se prezintă în tabelul care urmează.
mil. lei
Propuneri de
Aprobat Modificat
modificare (+;-)
Cheltuieli, total 8 264,9 738,6 9 003,5
Ponderea în totalul cheltuielilor
bugetului de stat, % 9,9 x 10,6
cheltuieli curente 5 273,3 517,1 5 790,4
cheltuieli capitale 2 991,6 221,5 3 213,1
Resurse total, 8 264,9 738,6 9 003,5
inclusiv:
resurse generale 5 463,8 804,6 6 268,4
resurse ale proiectelor finanțate din
surse externe 2 566,0 -66,0 2 500,0
venituri colectate 235,1 235,1

Modificarea alocațiilor aprobate inițial în buget este condiționată de alocații


suplimentare în sumă de 1 196,4 mil. lei și diminuări de alocații în sumă de 457,8
mil. lei.
Principalele majorări de alocații se prevăd pentru:
- Fondul rutier - 736,0 mil. lei, pentru extinderea lucrărilor de reparație și
întreținere a drumurilor publice naționale stabilite în Hotărârea Guvernului
nr.73/2023 cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor
fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023;
- susținerea întreprinderilor mici și mijlocii - 143,0 mil. lei, în vederea
intensificării gradului de implementare a programelor de suport acordate agenților
economici;
- proiectul ,,Competitivitatea întreprinderilor micro, mici și mijlocii” - 152,5
mil. lei, destinate pentru capitalizarea Fondului de garantare a creditelor, gestionat
de către I.P. Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului;
- Fondul național pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural - 100,0 mil.
lei;
- cheltuieli de personal - 49,2 mil. lei;
- acordarea ajutorului de stat Î.S ,,Radiocomunicații” în scopul asigurării
furnizării multiplexului de televiziune/radiodifuziune digitală terestră cu acoperire
națională - 5,0 mil. lei;
- crearea Oficiului Național al Turismului - 3,0 mil. lei;

13
-asigurarea activității curente a Ministerului Energiei, creat conform Hotărârii
Guvernului nr.117/2023 cu privire la restructurarea unor organe centrale de
specialitate ale administrației publice și modificarea unor hotărâri ale Guvernului -
2,7 mil. lei;
- asigurarea realizării activităților aferente instituțiilor din domeniul
agriculturii - 0,3 mil. lei.
Diminuările esențiale de alocații se prevăd la:
- proiectul de susținere a programului în sectorul drumurilor - 150,0 mil. lei,
conform capacităților de valorificare a mijloacelor în anul curent;
- proiectul ,,Reabilitarea drumurilor locale” - 62,5 mil. lei, conform
capacităților de valorificare a mijloacelor în anul curent;
- proiecte finanțate din surse externe în domeniul cercetării - 6,7 mil. lei;
- Fondul național pentru de dezvoltare regională și locală - 238,6 mil. lei,
urmare a redistribuirii alocațiilor între grupele funcționale, și anume de la servicii
în domeniul economiei către gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor
comunale, în conformitate cu prevederile art.17, lit. c) din Legea bugetului de stat
pentru anul 2023 nr.359/2022.

2.3.5. Protecția mediului


Cheltuielile și resursele aprobate în buget pentru grupa dată se prevăd cu o
majorare de 3,0 mil. lei sau cu 0,6% și se prezintă în tabelul care urmează.
mil. lei
Propuneri de
Aprobat Modificat
modificare (+;-)
Cheltuieli, total 543,1 3,0 546,1
Ponderea în totalul cheltuielilor
bugetului de stat, % 0,7 x 0,6
cheltuieli curente 279,6 5,0 284,6
cheltuieli capitale 263,5 -2,0 261,5
Resurse total, 543,1 3,0 546,1
inclusiv:
resurse generale 442,2 5,5 447,7
resurse ale proiectelor finanțate din
surse externe 92,0 -2,5 89,5
venituri colectate 8,9 8,9

Modificarea alocațiilor aprobate inițial în buget este condiționată de alocații


suplimentare în sumă de 5,5 mil. lei și diminuări de alocații în sumă de 2,5 mil. lei.
Principalele majorări de alocații se prevăd pentru:
- asigurarea implementării politicilor salariale noi - 6,6 mil. lei;
- asigurarea realizării activităților aferente instituțiilor din domeniul protecției
mediului - 0,3 mil. lei.
Diminuările esențiale de alocații se prevăd la:

14
- proiecte finanțate din surse externe - 2,5 mil. lei;
- redistribuirea alocațiilor între grupe funcționale - 1,4 mil. lei.

2.3.6. Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale


Cheltuielile și resursele aprobate în buget pentru grupa dată se prevăd cu o
majorare de 551,3 mil. lei sau cu 88,9% și se prezintă în tabelul care urmează.
mil. lei
Propuneri de
Aprobat Modificat
modificare (+;-)
Cheltuieli, total 619,9 551,3 1 171,2
Ponderea în totalul cheltuielilor
bugetului de stat, % 0,7 x 1,4
cheltuieli curente 49,5 309,5 359,0
cheltuieli capitale 570,4 241,8 812,2
Resurse total, 619,9 551,3 1 171,2
inclusiv:
resurse generale 333,1 548,6 881,7
resurse ale proiectelor finanțate din
surse externe 286,8 2,7 289,5

Modificarea alocațiilor aprobate inițial în buget este condiționată de alocații


suplimentare în sumă de 551,3 mil. lei.
Principalele majorări de alocații se prevăd pentru:
- Fondul național de dezvoltare regională și locală - 310,0 mil. lei, reieșind
din necesitatea onorării obligațiunilor contractuale față de beneficiari întru
implementarea proiectelor de dezvoltare locală în cadrul proiectului „Satul
european”;
- proiectul „Construcția locuințelor sociale” - 2,7 mil. lei, în legătură cu
finalizarea proiectului;
- Fondul național pentru dezvoltare regională și locală - 238,6 mil. lei, urmare
a redistribuirii alocațiilor între grupele funcționale, și anume de la servicii în
domeniul economiei către grupa dată, în conformitate cu prevederile art.17, lit. c)
din Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359/2022.

2.3.7. Ocrotirea sănătății


Cheltuielile și resursele aprobate în buget pentru grupa dată se prevăd cu o
majorare de 37,4 mil. lei sau cu 0,4% și se prezintă în tabelul care urmează.
mil. lei
Propuneri de
Aprobat Modificat
modificare (+;-)
Cheltuieli, total 9 245,8 37,4 9 283,2
dintre care transferuri acordate între
instituțiile din cadrul bugetului de stat 1,7 1,7

15
Propuneri de
Aprobat Modificat
modificare (+;-)
Ponderea în totalul cheltuielilor
bugetului de stat, % 11,1 x 11,0
cheltuieli curente 8 322,9 19,0 8 341,9
cheltuieli capitale 922,9 18,4 941,3
Resurse total, 9 245,8 37,4 9 283,2
inclusiv:
resurse generale 8 185,4 36,4 8 221,8
resurse ale proiectelor finanțate din
surse externe 866,5 1,0 867,5
venituri colectate 193,9 193,9

Modificarea alocațiilor aprobate inițial în buget este condiționată de alocații


suplimentare în sumă de 38,2 mil. lei și diminuări de alocații în sumă de 0,8 mil.
lei.
Principalele majorări de alocații se prevăd pentru:
- asigurarea consolidării bazei tehnico-materiale ale IMSP Spitale raionale din
subordinea Ministerului Sănătății - 15,0 mil. lei;
- susținerea financiară a farmaciilor rurale, (Programul „Farmacie în comuna
ta”) - 5,0 mil. lei;
- cheltuieli de personal - 8,7 mil. lei;
- ajustarea volumului investițiilor capitale pentru reconstrucția Unității de
primiri urgențe a Spitalului Clinic Municipal din Bălți - 2,5 mil. lei;
- ajustarea volumului investițiilor capitale în cadrul Proiectului
,,Îmbunătățirea infrastructurii și pregătirea personalului SMURD” pentru
reconstrucția Unității de primiri urgențe a Spitalului Clinic Municipal din Bălți -
1,8 mil. lei;
- activități de informare și comunicare - 0,3 mil. lei;
- asigurarea activității Instituției medico-sanitare publice din subordinea
Serviciului medical al MAI, precum și achitarea serviciilor medicale prestate
funcționarilor publici cu statut special - 3,0 mil. lei;
- realizarea în baza de concurs a proiectelor bilaterale și multianuale, urmare a
redistribuirii alocațiilor între grupe funcționale - 1,9 mil. lei.
Totodată, s-a efectuat redistribuirea alocațiilor aprobate în volum de 54,9 mil.
lei, inclusiv 4,9 mil. lei - pentru efectuarea lucrărilor de reparație capitală a clădirii
Ministerului Sănătății din str. V. Alecsandri, 50,0 mil. lei - ajustarea volumului de
investiții în cadrul proiectului „Finanțare adițională pentru Proiectul „Răspuns la
Covid-19””, pentru efectuarea reparațiilor capitale a unităților de terapie intensivă
din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice.
Diminuarea alocațiilor în sumă de 0,8 mil. lei este cauzată de nevalorificarea
cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate din surse externe.
16
2.3.8. Cultură, sport, tineret, culte și odihnă
Cheltuielile și resursele aprobate în buget pentru grupa dată se prevăd cu o
majorare de 106,1 mil. lei sau cu 8,9% și se prezintă în tabelul care urmează.
mil. lei
Propuneri de
Aprobat Modificat
modificare (+;-)
Cheltuieli, total 1 193,9 106,1 1 300,0
Ponderea în totalul cheltuielilor
bugetului de stat, % 1,4 x 1,5
cheltuieli curente 1 137,6 73,8 1 211,4
cheltuieli capitale 56,3 32,3 88,6
Resurse total, 1 193,9 106,1 1 300,0
inclusiv:
resurse generale 1 178,0 96,2 1 274,2
resurse ale proiectelor finanțate din
surse externe 7,4 9,5 16,9
venituri colectate 8,5 0,4 8,9

Modificarea alocațiilor aprobate inițial în buget este condiționată de alocații


suplimentare în sumă de 107,2 mil. lei și diminuări de alocații în sumă de 1,1 mil.
lei.
Principalele majorări de alocații se prevăd pentru:
- cheltuieli de personal - 3,3 mil. lei;
- desfășurarea evenimentelor culturale - 15,0 mil. lei;
- acordarea premiilor sportivilor pentru performanțele deosebite obținute în
competițiile sportive - 15,0 mil. lei;
- implementarea Programului de granturi pentru tineri din diferite domenii de
activitate - 15,0 mil. lei;
- proiecte finanțate din surse externe - 10,6 mil. lei;
- efectuarea lucrărilor de proiectare pentru construcția sediului I.P.N.A.
Compania „Teleradio-Moldova” - 10,0 mil. lei;
- implementarea măsurilor de sprijin a cinematografiei - 10,0 mil. lei;
- acordarea burselor sportivilor de performanță - 7,0 mil. lei;
- implementarea măsurilor de sprijin a mass-mediei - 5,0 mil. lei;
- implementarea Programului de susținere financiară a producției teatrale - 5,0
mil. lei;
- implementarea Programului Diplomație Culturală - 4,0 mil. lei;
- asigurarea activității instituțiilor muzeale - 5,0 mil. lei, dintre care 3,6 mil.
lei pentru I.P. „Muzeul Național al Literaturii Române” și 1,4 mil. lei pentru I.P.
„Muzeul de istorie a evreilor din Republica Moldova”;
- desfășurarea concertelor pentru tineret cu ocazia Zilei Internaționale a
Tineretului - 1,0 mil. lei;
- implementarea Programului Național Cluburile de Lectură - 0,5 mil. lei;
17
- asigurarea cheltuielilor de primă necesitate pentru instituțiile sportive și
culturale - 0,5 mil. lei;
- asigurarea activităților de informare și comunicare ale Ministerului Culturii
- 0,3 mil. lei.
Diminuarea alocațiilor este cauzată de nevalorificarea proiectelor finanțate
din surse externe - 1,1 mil. lei.

2.3.9. Învățământ
Cheltuielile și resursele aprobate în buget pentru grupa dată se prevăd cu o
majorare de 41,2 mil. lei sau cu 0,2% și se prezintă în tabelul care urmează.
mil. lei
Propuneri de
Aprobat Modificat
modificare (+;-)
Cheltuieli, total 17 053,9 41,2 17 095,1
Ponderea în totalul cheltuielilor
bugetului de stat, % 20,5 x 20,2
cheltuieli curente 16 788,7 9,3 16 798,0
cheltuieli capitale 265,2 31,9 297,1
Resurse total, 17 053,9 41,2 17 095,1
inclusiv:
resurse generale 16 846,1 29,7 16 875,8
resurse ale proiectelor finanțate din
surse externe 182,1 10,6 192,7
venituri colectate 25,7 0,9 26,6

Modificarea alocațiilor aprobate inițial în buget este condiționată de alocații


suplimentare în sumă de 64,7 mil. lei și diminuări de alocații în sumă de 23,5 mil.
lei.
Principalele majorări de alocații se prevăd pentru:
- realizarea măsurilor din cadrul Proiectului învățământului superior - 34,1
mil. lei;
- construirea, renovarea și dotarea infrastructurii pentru educația ante
preșcolară din Fondul național de dezvoltare regională și locală - 10,0 mil. lei;
- cheltuieli de personal - 7,3 mil. lei;
- crearea Institutului Național de Educație și Leadership - 5,0 mil. lei;
- crearea condițiilor adecvate în cadrul instituțiilor de învățământ - 1,8 mil.
lei, inclusiv pentru instituțiile de învățământ din subordinea autorităților publice
locale - 0,7 mil. lei;
- organizarea cursurilor de integrare europeană în instituțiile de învățământ -
2,5 mil. lei;
- susținerea elevilor dotați - 1,5 mil. lei, inclusiv pentru instituțiile de
învățământ finanțate din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul
de stat la bugetele locale - 0,6 mil. lei;

18
- asigurarea burselor de merit pentru elevii/studenții romi din instituțiile din
învățământ - 1,5 mil. lei;
- proiectarea Bibliotecii academice inter universitare - 0,7 mil. lei;
- asigurarea activității de informare și comunicare din cadrul aparatului
Ministerului Educației și Cercetării - 0,3 mil. lei.
Diminuarea alocațiilor este cauzată de expirarea perioadei de implementare a
Proiectului de Reformă a Educației din Moldova - 23,5 mil. lei.

2.3.10. Protecție socială


Cheltuielile și resursele aprobate în buget pentru grupa dată se prevăd cu o
micșorare de 10,6 mil. lei sau cu 0,04% și se prezintă în tabelul care urmează.
mil. lei
Propuneri de
Aprobat Modificat
modificare (+;-)
Cheltuieli, total 23 717,3 -10,6 23 706,7
Ponderea în totalul cheltuielilor
bugetului de stat, % 28,5 x 28,0
cheltuieli curente 23 713,4 -10,5 23 702,9
cheltuieli capitale 3,9 -0,1 3,8
Resurse total, 23 717,3 -10,6 23 706,7
inclusiv:
resurse generale 23 368,4 75,1 23 443,5
resurse ale proiectelor finanțate din
surse externe 107,9 0,4 108,3
venituri colectate 241,0 -86,1 154,9

Modificarea alocațiilor aprobate inițial în buget este condiționată de alocații


suplimentare în sumă de 132,5 mil. lei și diminuări de alocații în sumă de 143,1
mil. lei.
Principalele majorări de alocații se prevăd pentru:
- transferuri de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat - 2,0
mil. lei, în scopul acordării angajaților indemnizației pentru șomaj tehnic instituit
ca urmare a declarării stării de urgență, de asediu și de război și a restricțiilor
impuse în starea de urgență în sănătate publică;
- crearea Agenției pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva
femeilor și violenței în familie - 4,0 mil. lei;
- compensarea creșterii ratelor dobânzilor beneficiarilor în cadrul
Programului Prima Casă - 30,0 mil. lei;
- transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale - 86,3 mil. lei, dintre
care 86,1 mil. lei pentru finanțarea Serviciului social ,,Asistență personală” din
pachetul minim de servicii sociale și 0,2 mil. lei pentru suplimentarea a 5 funcții de
mediatori comunitari în comunitățile rome în cadrul Serviciului social „Mediatori
comunitari”;

19
- cheltuieli de personal - 8,7 mil. lei;
- Proiectul finanțat din surse externe (UNICEF) din contul soldului format la
finele anului 2022 - 0,3 mil. lei;
- asigurarea funcționalității Centrului regional de asistență integrată a copiilor
victime/martori ai infracțiunilor Bălți - 0,9 mil. lei.
Diminuări esențiale de alocații, în legătură cu:
- reducerea cheltuielilor din Fondul de susținere a populației din contul
diminuării donațiilor destinate Fondului - 86,1 mil. lei;
- reducerea transferurilor de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale
de stat, reieșind din analiza valorificării mijloacelor financiare aferente
programelor de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat - 57,0 mil. lei.

2.4. Relații interbugetare

2.4.1. Transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat


Transferurile de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat se
prevăd în sumă de 17 114,9 mil. lei.
Din transferurile menționate supra, transferurile curente cu destinație specială
pentru prestațiile sociale de stat și alte plăți, se propun spre micșorare cu 55,0
mil.lei, constituind 10 948,5 mil. lei, reieșind din analiza valorificării mijloacelor
financiare aferente programelor de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat.

2.4.2. Transferurile către bugetele locale


Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru anul 2023 au
fost aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359/2022 în volum
total de 18 539,1 mil. lei, dintre care:
 transferuri cu destinație generală - 2 940,9 mil. lei;
 transferurile cu destinație specială - 15 598,2 mil. lei, inclusiv 204,2 mil. lei
din Fondul de susținere a populației pentru finanțarea pachetului minim de servicii
sociale de către autoritățile publice locale de nivelul al doilea și 105,6 mil. lei
pentru consolidarea sistemului de protecție socială cu suportul UNICEF.
Transferurile către bugetele locale se vor majora până la 18 544,1 mil. lei sau
cu circa 5,0 mil. lei.
Majorările de alocații de la bugetul de stat se prevăd pentru învățământul
general, asistența socială și alte transferuri curente cu destinație generală.
Transferuri cu destinație specială pentru învățământ
Volumul transferurilor cu destinație specială pentru instituțiile de învățământ
se vor majora de la 13 740,6 mil. lei la 13 741,9 mil. lei sau cu circa 1,3 mil. lei
mai mult comparativ cu volumul transferurilor aprobate pentru anul 2023.
20
Majorările transferurilor în cauză au la bază necesitatea alocării suplimentare
de mijloace financiare autorităților publice locale de ambele nivele pentru:
 acoperirea cheltuielilor stringente pentru buna funcționare a instituțiilor de
învățământ din subordine în sumă de 0,7 mil. lei;
 asigurarea majorării alocațiilor zilnice de alimentare pentru activitatea
intelectuală de performanță a elevilor conform Regulamentului cu privire la
susținerea elevilor dotați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.17/2006 în sumă
de 0,6 mil. lei.
Transferuri pentru servicii sociale
Volumul transferurilor cu destinație specială pentru plățile și serviciile sociale
se vor majora nesemnificativ de la 448,9 mil. lei la 449,2 mil. lei sau cu circa 0,3
mil. lei mai mult comparativ cu suma transferurilor aprobate pentru anul 2023.
Alocarea de mijloace financiare suplimentare este condiționată de instituirea
suplimentară a 5 unități noi de mediatori comunitari în 5 unități administrativ-
teritoriale de nivelul întâi.
De asemenea, în legătură cu insuficiența resurselor financiare în Fondul de
susținere a populației pentru plata salariilor asistenților personali din cadrul
serviciului ,,Asistență personală” se propune alocarea a 86,1 mil. lei din resursele
generale ale bugetului de stat. Concomitent, cheltuielile autorităților publice locale
preconizate a fi acoperite din contul Fondului de susținere a populației pentru
pachetul minim de servicii sociale se reduc cu suma menționată și vor constitui
118,1 mil. lei.
Alte transferuri curente cu destinație generală
Volumul altor transferuri curente cu destinație generală se vor majora de la
circa 676,0 mil.lei la 679,4 mil.lei sau cu 3,4 mil.lei mai mult comparativ cu
volumul transferurilor aprobate pentru anul 2023.
Majorările transferurilor în cauză au la bază necesitatea alocării suplimentare
de mijloace financiare autorităților publice locale de nivelul întâi pentru
compensarea cheltuielilor efectuate din contul veniturilor proprii ale bugetelor
locale pentru învățământul general (educația preșcolară), finanțate din contul
transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat, precum și acoperirea altor
cheltuieli stringente urmare a demersurilor APL din lipsa acută a mijloacelor
financiare proprii.
Transferurile de la bugetul de stat la bugetele locale pentru anul 2023 se
prezintă în anexa nr.7 la proiectul de lege în redacție nouă.

21
2.5. Balanța și finanțarea soldului (deficitului) bugetar al bugetului de stat
Modificările operate la partea de venituri și cheltuieli ale bugetului de stat nu
vor avea impact asupra soldului (deficitului) bugetului de stat pentru anul 2023.
Totodată, se propun modificări a structurii surselor de finanțare a deficitului
bugetului de stat, la componenta de bază cu 181,2 mil. lei din contul revizuirii
sumei de rambursare a mijloacelor din vânzarea activelor băncilor aflate în
procedura de lichidare și din contul restituirii la bugetul de stat a mijloacelor
bugetare din anii precedenți, inclusiv de către CNAS conform prevederilor art.70
alin.(5) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014
în sumă de 51,2 mil. lei.
Concomitent, au fost ajustate sursele de finanțare a deficitului bugetului de
stat la componenta proiecte finanțate din surse externe, ca urmare a diminuării
intrărilor de împrumuturi externe cu 32,1 mil. lei și utilizării mijloacelor bănești în
conturile proiectelor finanțate din surse externe în sumă echivalentă.
Mijloacele bănești în conturi bancare în total vor fi majorate cu 149,1 mil.lei,
inclusiv la componenta de bază cu 181,2 mil.lei, iar de la componenta proiecte
finanțate din surse externe vor fi utilizate suplimentar 32,1 mil.lei.
Principalele surse de finanțare a deficitului bugetului de stat se prezintă în
tabelul ce urmează:
mil. lei
2023 Aprobat Propuneri pentru modificare (+,) 2023 Modificat
inclusiv: inclusiv: inclusiv:
proiecte proiecte Bugetul proiecte
Bugetul de compone Bugetul de compone compone
finanţate finanţate de stat, finanţate
stat, total nta de stat, total nta de nta de
din surse din surse total din surse
bază bază bază
externe externe externe

Total surse de finantare 18.327,3 15.117,5 3.209,8 - - - 18.327,3 15.117,5 3.209,8


Active financiare (4) -2.569,6 3.598,6 -6.168,2 181,2 181,2 -2.388,4 3.779,8 -6.168,2
Creante interne (41) 652,8 652,8 247,7 247,7 900,5 900,5
dintre care: acţiuni şi alte forme de
participare în capital în interiorul
ţării (415) 252,8 252,8 66,5 66,5 319,3 319,3

alte creante ale bugetului (418) 400,0 400,0 181,2 181,2 581,2 581,2
împrumuturi recreditate interne între
bugete (46) 63,8 63,8 63,8 63,8
împrumuturi recreditate interne
instituţiilor financiare şi
nefinanciare (47) -3.286,2 2.882,0 -6.168,2 -3.286,2 2.882,0 -6.168,2
Acţiuni şi alte forme de participare
în capital peste hotare (485) -66,5 -66,5 -66,5 -66,5
Datoriii (5) 18.762,4 9.448,9 9.313,5 -32,1 -32,1 18.730,3 9.448,9 9.281,4
Datorii interne (51) 2.680,0 2.680,0 2.680,0 2.680,0
dintre care: valori mobiliare de stat
emise pe piaţa primară (5131) 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0
valori mobiliare de stat emise in
alte scopuri(5134) -310,0 -310,0 -310,0 -310,0
garanții de stat interne (514) -10,0 -10,0 -10,0 -10,0
împrumuturi externe (59) 16.082,4 6.768,9 9.313,5 -32,1 -32,1 16.050,3 6.768,9 9.281,4
primirea împrumuturilor 21.861,5 12.548,0 9.313,5 -32,1 -32,1 21.829,4 12.548,0 9.281,4
rambursarea împrummuturilor -5.779,1 -5.779,1 -5.779,1 -5.779,1
Modificarea soldului de mijloace
băneşti (9) 2.134,5 2.070,0 64,5 -149,1 -181,2 32,1 1.985,4 1.888,8 96,6

22
II. Modificarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de
salarizare în sectorul bugetar
În articolul 10, alin. (3) se va completa cu alin. (31), prin care se propune
acordarea dreptului salarial de a beneficia de sporul cu caracter specific
directorului/directorului adjunct al Serviciului Prevenirii și Combaterii Spălării
Banilor și directorului/directorului adjunct al Serviciului de Informații și
Securitate, implicați în realizarea sarcinilor de importanță majoră în contextul
riscurilor de securitate în regiune, aliniat și la inițiativele de gestionare a cazurilor
care implică riscuri economice de spălare de bani și preluare de active de către
grupurile criminale.
La art. 17 alin. (2) lit. d1) se propune abrogarea sporului specific de 20% din
suma anuală a salariilor de bază acordat personalului din autoritatea responsabilă
de stabilirea, coordonarea și monitorizarea implementării politicilor și priorităților
Guvernului.
În anexa nr.3, tabelul 3, se propune majorarea claselor de salarizare pentru
personalul din cabinetul Prim-viceprim-ministrului, vicepreședintelui
Parlamentului, viceprim-ministrului, președintelui fracțiunii parlamentare,
ministrului, Avocatului Poporului, președintelui Consiliului pentru egalitate,
primarului general al municipiului Chișinău precum și pentru personalul din
cabinetul Directorului general al autorității administrative centrale la funcția de Șef
de cabinet, consilier, asistent, secretar. Peste 30% din aceste posturi nu sunt
ocupate sau se atestă o fluctuație sporită de personal, din cauza remunerării foarte
scăzute. Persoanele din cabinetul acestor demnitari realizează sarcini complexe,
analitice, în special în contextul obținerii de către Republica Moldova la data de
23 iunie 2022 a statutului de stat candidat la Uniunea Europeană.
Adițional, în conformitate cu prevederile Legii nr.260/2017 privind
organizarea și funcționarea Curții de Conturi și Legii nr.80/2010 cu privire la
statutul personalului din cabinetul personalului cu funcții de demnitate publică,
Președintele Curții de Conturi este asistat de un cabinet propriu. Astfel, întru
aducerea în concordanță a actelor normative cu prevederile vizând cabinetul
Președintelui Curții de Conturi, urmare a modificărilor operate prin Legea
nr.10/2021 pentru modificarea unor acte normative, se propune completarea anexei
nr.3 ,,Grupul ocupațional ,,Administrația publică (A)”, tabelul 3 ,,Funcţiile din
cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (A5)”, cu includerea
Președintelui Curții de Conturi.
Se propune completarea tabelului nr.2 din anexa nr.3 (tabelul aferent
funcțiilor publice din cadrul autorităților administrației publice de nivelul întâi) cu
funcțiile de ,,auditor intern principal”, ,,auditor intern superior” și ,,auditor intern”

23
prin stabilirea claselor de salarizare similare acestor funcții instituite în cadrul
aparatului președintelui de raion și subdiviziunilor subordonate consiliului raional.
Scopul acestei intervenții este asigurarea corelării funcțiilor remunerate în
baza cadrului (sistemului) unitar de salarizare cu lista funcțiilor publice stabilite în
Clasificatorul unic al funcțiilor publice, aprobat prin Legea nr.155/2011. Această
modificare va permite APL de nivelul I să-și organizeze activitatea de audit intern
prin instituirii în structura organizațională a unei subdiviziuni/unități specializate
în domeniu, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(1) lit. a) din Legea
nr.229/2010 privind controlul financiar public intern.
Proiectul înaintat implică costuri financiare în mărime de circa 6,2 mil.lei în
calcul pe an și 3,4 mil. lei pentru 6 luni ale anului în curs. Cheltuielile necesare
pentru anul curent vor fi asigurate din alocațiile aprobate în bugetul de stat pentru
asigurarea prevederilor cadrului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar.

La prezenta notă se anexează următoarele tabele:


Tabelul nr.1 ,,Evoluția indicatorilor bugetului public național în anul 2023”
Tabelul nr.2 ,,Propuneri de modificare a Anexei nr.1 ,,Indicatorii generali și
sursele de finanțare ale bugetului de stat””
Tabelul nr.3 ,,Propuneri de modificare a Anexei nr.2 ,,Componența
veniturilor bugetului de stat și sursele de finanțare a soldului bugetar””
Tabelul nr.4 ,,Propuneri de modificare a Anexei nr.3 ,,Bugetele autorităților
finanțate de la bugetul de stat””
3.1 Cheltuieli
3.2. Resurse
Tabelul nr.5 ,,Propuneri de modificare a Anexei nr.4 ,,Cheltuielile bugetului
de stat conform clasificației funcționale””
Tabelul nr.6 ,,Propuneri de modificare a Anexei nr.5 ,,Volumul cheltuielilor
de personal pe autorități publice centrale””
Tabelul nr.7 ,,Propuneri de modificare a Anexei nr.6 ,,Investițiile capitale pe
autorități publice centrale””
Tabelul nr.8 ,,Propuneri de modificare a Anexei nr.7 ,,Volumul transferurilor
de la bugetul de stat către bugetele locale””

Ministrul finanțelor Veronica SIREȚEANU

24
Anexa nr.1
„Anexa nr.1

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat

Suma,
Denumirea Codul
mii lei
Venituri, total 1 66274579,0
Impozite și taxe 11 56945785,0
Granturi primite 13 6984583,9
Alte venituri 14 2326565,1
Transferuri primite în cadrul bugetului public național 19 17645,0
Cheltuieli, total 2+3 84601879,0
dintre care:
Cheltuieli de personal 21 10542954,2
Transferuri acordate în cadrul bugetului public național 29 42506550,2
Investiții capitale în active în curs de execuție 319 2342067,6
Sold bugetar -18327300,0
Surse de finanțare, total 18327300,0
Active financiare 4 -2388422,2
Creanțe interne 41 900488,7
Împrumuturi recreditate interne între bugete 46 63840,5
Împrumuturi recreditate interne instituțiilor nefinanciare și financiare 47 -3286221,0
Creanțe externe 48 -66530,4
Datorii 5 18730267,0
Datorii interne 51 2680000,0
Împrumuturi externe 59 16050267,0
Modificarea soldului de mijloace bănești 9 1985455,2 ”
Anexa nr.2
„Anexa nr.2
Componența veniturilor bugetului de stat și
sursele de finanțare a soldului bugetar

Suma,
Denumirea Codul
mii lei
Venituri, total 66274579,0
Impozite și taxe 11 56945785,0
Impozite pe venit 111 9536900,0
Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 2466600,0
Impozit pe venitul persoanelor juridice 1112 7070300,0
Impozite pe proprietate 113 49500,0
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 7500,0
Alte impozite pe proprietate 1136 42000,0
Impozite și taxe pe mărfuri și servicii 114 44944780,0
Taxa pe valoarea adăugată 1141 34101700,0
Accize 1142 9270030,0
Taxe pentru servicii specifice 1144 8950,0
Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor
1145 509400,0
genuri de activitate
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 1054700,0
Taxa asupra comerțului exterior și operațiunilor externe 115 2414605,0
Taxe vamale şi alte taxe de import 1151 1955800,0
Alte taxe asupra comerţului exterior şi operaţiunilor externe 1156 458805,0
Granturi primite 13 6984583,9
Granturi primite de la guvernele altor state 131 226186,8
Granturi curente primite de la guvernele altor state 1311 6000,0
Granturi capitale primite de la guvernele altor state 1312 220186,8
Granturi primite de la organizațiile internaționale 132 6758397,1
Granturi curente primite de la organizațiile internaționale 1321 6237755,0
Granturi capitale primite de la organizațiile internaționale 1322 520642,1
Alte venituri 14 2326565,1
Venituri din proprietate 141 539905,3
Dobânzi și alte plăți încasate 1411 328179,2
Dividende primite 1412 181105,0
Renta 1415 30621,1
Venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor 142 1144565,4
Taxe şi plăţi administrative 1422 366500,0
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 778065,4
Amenzi și sancțiuni 143 307950,0
Donații voluntare 144 35377,8
Alte venituri și venituri neidentificate 145 298766,6
Transferuri primite în cadrul bugetului public național 19 17645,0
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale 191 17645,0
Surse de finanțare, total 18327300,0
Active financiare 4 -2388422,2

1
Suma,
Denumirea Codul
mii lei
Creanțe interne 41 900488,7
Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării 415 319304,8
Alte creanţe interne ale bugetului 418 581183,9
Împrumuturi recreditate interne între bugete 46 63840,5
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 461 63840,5
Împrumuturi recreditate interne instituțiilor nefinanciare și financiare 47 -3286221,0
Împrumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare 471 -3204789,3
Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare 472 -81431,7
Creanțe externe 48 -66530,4
Acţiuni şi alte forme de participare în capital peste hotare 485 -66530,4
Datorii 5 18730267,0
Datorii interne 51 2680000,0
Valori mobiliare de stat, cu excepția acțiunilor 513 2690000,0
Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară 5131 3000000,0
Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri 5134 -310000,0
Garanții interne 514 -10000,0
Garanții interne asumate 5141 -10000,0
Împrumuturi externe 59 16050267,0
Împrumuturi externe 595 16050267,0
Primirea împrumuturilor externe 21829329,5
Rambursarea împrumuturilor externe -5779062,5
Modificarea soldului de mijloace bănești 9 1985455,2 ”

2
Anexa nr.3
„Anexa nr.3

Bugetele autorităților finanțate de la bugetul de stat

3.1. Cheltuieli

Suma,
Denumirea Codul mii lei

Secretariatul Parlamentului 0101


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 186622,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 186622,7
Activitatea Parlamentului 0101 186622,7
Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 40442,6
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 40442,6
Activitatea Președintelui Republicii Moldova 0201 40442,6
Curtea Constituțională 0103
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 25922,3
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 25922,3
Jurisdicție constituțională 0401 25922,3
Curtea de Conturi 0104
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 56247,3
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 56247,3
Auditul extern al finanțelor publice 0510 56247,3
Cancelaria de Stat 0201
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 693848,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 593848,9
Exercitarea guvernării 0301 98002,2
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 177743,6
e-Transformare a Guvernării 0303 263303,1
Reforma administrației publice 0804 50000,0
Susținerea diasporei 2403 4800,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 100000,0
Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 100000,0
Ministerul Finanțelor 0203
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1685287,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1685287,9
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 164594,9
Administrarea veniturilor publice 0502 1479943,6

1
Suma,
Denumirea Codul mii lei
Inspecția financiară 0504 33055,3
Administrarea achizițiilor publice 0508 7694,1
Ministerul Justiției 0204
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1090902,8
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 19392,9
Servicii de arhivă 1203 19392,9
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1071509,9
Politici și management în domeniul justiției 4001 64044,4
Apărarea drepturilor și intereselor legale ale persoanelor 4008 81913,3
Expertiză legală 4009 16219,2
Sistem integrat de informare juridică 4010 10040,1
Administrare judecătorească 4015 21077,5
Asigurarea măsurilor alternative de detenție 4016 63675,9
Sistemul penitenciar 4302 814539,5
Ministerul Afacerilor Interne 0205
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 4378403,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 400665,9
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 280,0
Politici și management al rezervelor materiale ale statului 2701 17391,9
Rezerve materiale ale statului 2702 374844,0
Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale statului 2703 8150,0
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 3717903,5
Politici și management în domeniul afacerilor interne 3501 46782,4
Ordine și siguranță publică 3502 1808085,7
Migrație și azil 3503 48288,4
Trupe de carabinieri 3504 252284,1
Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 3505 230446,2
Managementul frontierei 3506 718399,6
Cercetări științifice aplicate în domeniul afacerilor interne 3507 3920,7
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor 3702 609696,4
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5645,6
Managementul deșeurilor radioactive 7006 5645,6
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 123200,7
Asistență medicală primară 8005 47094,0
Asistență medicală spitalicească 8010 76106,7
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 130786,6
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 22373,8
Învățământ superior 8810 98474,8
Perfecționarea cadrelor 8812 9938,0
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 201,4
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 201,4

2
Suma,
Denumirea Codul mii lei

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 526233,1
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 526233,1
Politici și management în domeniul relațiilor externe 0601 77313,0
Promovarea intereselor naționale prin intermediul instituțiilor serviciului
0602 448920,1
diplomatic
Ministerul Apărării 0207
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 1709616,5
Apărare națională 02
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1535814,1
Politici și management în domeniul apărării 3101 24814,9
Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 1010119,3
Forțele Armatei Națíonale 3106 500879,9
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 129889,4
Asistență medicală primară 8005 23896,5
Asistență medicală spitalicească 8010 105992,9
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 43774,1
Învățământ superior 8810 43774,1
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 138,9
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 138,9
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării 0222
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 609331,7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 609331,7
Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a
5001 34118,9
economiei
Promovarea exporturilor 5002 262500,0
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 241784,5
Protecția drepturilor consumatorilor 5008 16406,9
Tehnologii informaționale în sistem de alertă 5019 33420,9
Dezvoltarea sistemului național de standardizare 6802 5200,0
Dezvoltarea sistemului național de metrologie 6804 12900,5
Dezvoltarea sistemului național de acreditare 6805 3000,0
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 0223
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 5075977,5
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 3956792,6
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii 5004 8101,1
Securitate industrială 5011 32528,5
Tehnologii informaţionale în sistemul de alertă 5019 29606,8
Politici și management în sectorul energetic 5801 3424,4
Rețele și conducte de gaz 5802 0,1
Rețele electrice 5803 4142,1
Eficiență energetică și surse regenerabile 5804 12662,8

3
Suma,
Denumirea Codul mii lei
Rețele termice 5805 1514,0
Politici și management în domeniul infrastructurii și dezvoltării regionale 6101 34846,1
Dezvoltarea bazei normative în construcții 6104 6604,2
Implementarea politicii de dezvoltare regională 6105 48660,4
Dezvoltarea drumurilor 6402 3584324,4
Dezvoltarea transportului naval 6403 15876,1
Dezvoltarea transportului auto 6404 47032,2
Dezvoltarea transportului feroviar 6405 7254,0
Dezvoltarea transportului aerian 6406 64077,7
Dezvoltarea turismului 6602 56137,7
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1078083,9
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 127252,0
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 935194,0
Construcția locuințelor 7504 5970,0
Iluminare stradală 7505 9667,9
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 41101,0
Educație timpurie 8802 11016,0
Învățământ primar 8803 8000,0
Învățământ gimnazial 8804 10000,0
Învățământ liceal 8806 12085,0
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 0224
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2355438,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1285,7
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 1285,7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2352615,2
Politici și management în domeniul agriculturii și industriei alimentare 5101 31380,9
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie și horticultură 5102 466335,9
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 7600,0
Dezvoltarea viticulturii și vinificației 5104 42331,8
Subvenționarea producătorilor agricoli 5105 1602880,5
Securitate alimentară 5106 95220,4
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
5107 101865,7
„Biotehnologie”
Conservarea și sporirea fertilității solurilor 6903 5000,0
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 1324,4
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 1324,4
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 213,4
Servicii generale în educație 8813 213,4
Ministerul Mediului 0225
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 601786,7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 85368,7

4
Suma,
Denumirea Codul mii lei
Sisteme de irigare și desecare 5108 10422,5
Managementul în domeniul sectorului forestier 5401 6584,8
Amenajarea, regenerarea, extinderea şi protecția fondului forestier
5402 51000,0
naţional
Dezvoltarea ariilor naturale protejate de stat 5404 10000,0
Reglementare și control al extracției resurselor minerale utile 5902 3580,4
Explorarea subsolului 5903 3781,0
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 423340,5
Schimbări climatice - predicţii, prognoze şi avertizări 5010 36090,2
Politici şi management în domeniul protecţiei mediului 7001 50618,5
Managementul integrat al deșeurilor și al substanțelor chimice 7002 97565,3
Controlul şi supravegherea respectării legislaţiei de mediu 7003 49917,9
Protecţia şi gestionarea resurselor de apă, a inundaţiilor şi secetelor 7004 150386,1
Protecția și conservarea biodiversității 7005 32948,3
Radioprotecţie, securitate nucleară şi chimică 7008 3204,3
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice 7011 2609,9
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Cheltuieli și active nefinanciare, total 93077,5
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 93077,5
Ministerul Educației și Cercetării 0226
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 3139423,4
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 90620,7
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică „Patrimoniul național și
0807 24863,6
dezvoltarea societății”
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică „Patrimoniul
1606 11969,6
național și dezvoltarea societății”
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 14185,0
dintre care transferuri acordate între instituțiile din cadrul bugetului de
14185,0
stat
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 39602,5
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 57383,4
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și
programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică „Materiale, 5007 35087,8
tehnologii și produse inovative”
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
5107 22295,6
„Biotehnologie”
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 56355,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 56355,0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 234868,0
Politici și management în domeniul tineretului și sportului 8601 3863,6
Sport 8602 200900,2
Tineret 8603 30104,2
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2700196,3
Politici și management în domeniul educației și cercetării 8801 33138,0

5
Suma,
Denumirea Codul mii lei
Învățământ gimnazial 8804 12767,8
Învățământ special 8805 28101,2
Învățământ liceal 8806 183149,1
Învățământ profesional-tehnic secundar 8808 591000,3
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 606571,3
Învățământ superior 8810 1034329,6
Perfecționarea cadrelor 8812 19653,4
Servicii generale în educație 8813 30003,2
Educație extrașcolară și susținerea elevilor dotați 8814 41278,5
Curriculum 8815 94769,0
Asigurarea calității în învățământ 8816 25434,9
Ministerul Culturii 0227
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 627092,6
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 15985,7
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică „Patrimoniul național și
0807 6542,1
dezvoltarea societății”
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică „Patrimoniul
1606 9443,6
național și dezvoltarea societății”
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 7000,0
Politici și management în domeniul turismului 6601 3000,0
Dezvoltarea turismului 6602 4000,0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 537437,7
Politici și management în domeniul culturii 8501 18370,1
Dezvoltarea culturii 8502 362814,6
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național 8503 122303,7
Susținerea culturii scrise 8504 11909,4
Susținerea cinematografiei 8510 22039,9
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 66669,2
Învățământ superior 8810 66669,2
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 0228
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 5887379,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 75395,1
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 75395,1
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5811983,9
Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 36849,5
Protecția persoanelor în etate 9004 208601,5
Protecția familiei și copilului 9006 85711,3
Protecția șomerilor 9008 34135,9
Protecția socială a persoanelor cu dizabilități 9010 164598,7
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 252667,6
Serviciul public în domeniul protecției sociale 9017 11396,5
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 5012662,4
Susținerea activităților sistemului de protecție socială 9020 5360,5
Ministerul Sănătății 0229

6
Suma,
Denumirea Codul mii lei
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2491528,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 800,0
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 800,0
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2092191,2
Politici şi management în domeniul ocrotirii sănătăţii 8001 33298,6
Sănătate publică 8004 299562,9
Asistență medicală specializată de ambulatoriu 8006 10979,1
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 8977,9
medicale, în direcția strategică „Sănătate și biomedicina”

Asistență medicală de reabilitare și recuperare 8013 227570,1


Medicină legală 8014 68865,5
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 564746,4
dintre care transferuri acordate între instituțiile din cadrul bugetului de stat 1750,0
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății 8019 878190,7
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 369820,5
Învățământ profesional-tehnic postsecundar 8809 113015,2
Învățământ superior 8810 184763,1
Învățământ postuniversitar 8811 71548,3
Servicii generale în educație 8813 493,9
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 28717,0
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 28717,0
Ministerul Energiei 0230
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 402699,9
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 402699,9
Politici și management în sectorul energetic 5801 25750,7
Rețele și conducte de gaz 5802 319,9
Rețele electrice 5803 356483,3
Rețele termice 5805 12224,1
Eficienţă energetică 5810 7921,9
Biroul Național de Statistică 0241
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 147466,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 147466,5
Politici și management în domeniul statisticii 1201 56220,8
Lucrări statistice 1202 70581,3
Desfășurarea recensămintelor 1204 20664,4
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 26793,2
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 26793,2
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului 6901 7515,5
Dezvoltarea relațiilor funciare și a cadastrului 6902 5430,0

7
Suma,
Denumirea Codul mii lei
Sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare 6904 3750,0
Geodezie, cartografie și geoinformatică 6905 10097,7
Agenția Relații Interetnice 0243
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 5446,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 5446,7
Politici și management în domeniul minorităților naționale 2401 4946,7
Relații interetnice 2402 500,0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 51684,5
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 51684,5
Management al medicamentelor și dispozitivelor medicale 8016 46684,5
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății 8019 5000,0
Agenția Proprietății Publice 0249
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 47519,0
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 47519,0
Administrarea patrimoniului de stat 5009 47519,0
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 280285,7
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 82985,6
Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică „Patrimoniul național și
0807 33393,9
dezvoltarea societății”
Cercetări științifice fundamentale în direcție strategică "Patrimoniul
1606 23105,6
național și dezvoltarea societății"
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 20633,2
Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 1350,0
Pregătirea cadrelor prin postdoctorat 1908 4502,9
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 99189,3
Cercetări științifice aplicate în domeniul politicilor macroeconomice și
programelor de dezvoltare economică, în direcția strategică „Materiale, 5007 67574,7
tehnologii și produse inovative”
Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, în direcția strategică
5107 31614,6
„Biotehnologie”
Protecția mediului 05
Cheltuieli și active nefinanciare, total 59485,9
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 7007 59485,9
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 38624,9
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății publice și serviciilor
8007 38624,9
medicale, în direcția strategică „Sănătate și biomedicină”

Agenția de Investiții 0251


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 18796,6

8
Suma,
Denumirea Codul mii lei
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 18796,6
Promovarea exporturilor 5002 13106,8
Promovarea investiților 5016 5689,8
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală 0252
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 48050,9
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 48050,9
Proprietate intelectuală 5017 48050,9
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 285762,1
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 285762,1
Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 5102 200,0
Creșterea și sănătatea animalelor 5103 20812,7
Securitate alimentară 5106 264749,4
Agenția Națională Antidoping 0277
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 7279,5
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 7279,5
Politici și management în domeniul tineretului și sportului 8601 7279,5
Centrul Serviciului Civil 0279
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 2022,7
Apărare naţională 02
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2022,7
Serviciul civil de alternativă 3105 2022,7
Consiliul Superior al Magistraturii 0301
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 579570,0
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 579570,0
Organizarea sistemului judecătoresc 4002 22353,0
Înfăptuirea justiției 4018 557217,0
Consiliul Superior al Procurorilor 0302
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 16119,0
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 16119,0
Organizarea activităţii sistemului Procuraturii 4019 16119,0
Procuratura Generală 0303
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 407428,5
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 407428,5
Implementarea politicii penale a statului 4006 407428,5
Oficiul Avocatului Poporului 0401
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 24646,4
Servicii de stat cu destinație generală 01

9
Suma,
Denumirea Codul mii lei
Cheltuieli și active nefinanciare, total 24646,4
Respectarea drepturilor și libertăților omului 0402 24646,4
Comisia Electorală Centrală 0402
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 280518,3
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 280518,3
Sistemul electoral 2202 280518,3
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 11137,6
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 11137,6
Protecția datelor personale 1503 11137,6
Consiliul Audiovizualului 0404
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 16937,9
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 16937,9
Asigurarea controlului asupra instituțiilor din domeniul audiovizualului 8509 16937,9

Consiliul Concurenței 0405


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 39696,7
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 39696,7
Protecția concurenței 5005 39696,7
Serviciul de Informații și Securitate 0406
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 423176,4
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 411803,4
Politici și management în domeniul securității naționale 3601 353312,9
Asigurarea securității de stat 3602 58490,5
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 11373,0
Sistemul de curierat 6502 11373,0
Autoritatea Națională de Integritate 0407
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 22209,5
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 22209,5
Controlul averii, intereselor personale, regimului juridic al conflictelor de
0702 22209,5
interese, incompatibilităţilor şi restricţiilor
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 203936,1
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 203936,1
Cercetări științifice aplicate în domeniul afacerilor interne 3507 2406,2
Asigurarea securității de stat 3602 201529,9

10
Suma,
Denumirea Codul mii lei

Consiliul pentru egalitate 0409


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 6356,4
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 6356,4
Protecția împotriva discriminării 0403 6356,4
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 9059,9
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 9059,9
Administrarea achizițiilor publice 0508 9059,9
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 18788,3
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 18788,3
Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului 4803 18788,3

Centrul Național Anticorupție 0412


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 170861,8
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 170861,8
Prevenire, cercetare și combaterea contravențiilor corupționale 4802 170861,8
Academia de Științe a Moldovei 0501
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 31903,6
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 31903,6
Politici și management în domeniul cercetărilor științifice 1901 11829,2
Servicii de suport pentru sfera științei și inovării 1907 20074,4
Institutul Național al Justiției 0502
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 23623,1
Ordine publică și securitate națională 03
Cheltuieli și active nefinanciare, total 23623,1
Instruire inițială și continuă în domeniul justiției 4012 23623,1
Instituția publică națională a audiovizualului Compania
0503
"Teleradio-Moldova"
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 154354,0
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 154354,0
Susținerea televiziunii și radiodifuziunii publice 8505 154354,0
Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 0505
Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 14025,5
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 14025,5
Sisteme de irigare și desecare 5108 14025,5

11
Suma,
Denumirea Codul mii lei

Acțiuni generale 0799


Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 49658171,6
Servicii de stat cu destinație generală 01
Cheltuieli și active nefinanciare, total 10087633,3
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 74386,0
Cooperare externă 0604 66547,5
Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție 0802 1040000,0
Reintegrarea țării 0803 15000,0
Acțiuni cu caracter general 0808 618758,3
Raporturi interbugetare pentru nivelarea posibilităților financiare 1101 2944303,7
Raporturi interbugetare cu destinație specială 1102 630,0
Datoria de stat internă 1701 4401044,0
Datoria de stat externă 1702 926963,8
Servicii în domeniul economiei 04
Cheltuieli și active nefinanciare, total 765693,0
Servicii generale în domeniul forței de muncă 5003 15000,0
Dezvoltarea drumurilor 6402 750693,0
Ocrotirea sănătății 07
Cheltuieli și active nefinanciare, total 6847595,7
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 150648,1
Asigurarea obligatorie de asistență medicală din partea statului 8020 6696947,6
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08
Cheltuieli și active nefinanciare, total 349087,9
Tineret 8603 1500,0
Asigurarea de către stat a școlilor sportive la nivel local 8604 347587,9
Învățământ 09
Cheltuieli și active nefinanciare, total 13742539,3
Asigurarea de către stat a învățământului la nivel local 8817 13742539,3
Protecție socială 10
Cheltuieli și active nefinanciare, total 17865622,4
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 190587,0
Susținerea suplimentară a unor categorii de populație 9011 152964,5
Compensarea pierderilor pentru depunerile bănești ale cetățenilor în
Banca de Economii
9014 20000,0
Protecția socială a persoanelor în situații de risc 9015 10795477,9
Susținerea sistemului public de asigurări sociale 9016 6166426,9
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 4950,0
Compensarea diferenței de tarife la energia electrică și gazele naturale
pentru populația din unele localități din raioanele Dubăsari și Căușeni și 9030 123029,4
din satul Varnița din raionul Anenii Noi

Asistența socială de către stat a unor categorii de cetățeni la nivel local 9032 412186,7

TOTAL 84601879,0

12
3.2. Resurse
mii lei
inclusiv:
resurse ale
Denumirea Codul Total resurse venituri proiectelor
generale colectate finanțate din
surse externe
Secretariatul Parlamentului 0101 186622,7 185862,7 760,0
Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102 40442,6 40092,6 350,0
Curtea Constituțională 0103 25922,3 25922,3
Curtea de Conturi 0104 56247,3 56247,3
Cancelaria de Stat 0201 693848,9 451166,3 60882,6 181800,0
Ministerul Finanțelor 0203 1685287,9 1617245,8 16477,0 51565,1
Ministerul Justiției 1090902,8 1042714,1 14402,0 33786,7
0204
dintre care transferuri primite între instituţii în cadrul bugetului de stat 1750,0 1750,0
Ministerul Afacerilor Interne 0205 4378403,7 4045544,8 96358,7 236500,2
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206 526233,1 504103,1 22130,0
Ministerul Apărării 0207 1709616,5 1668009,3 33467,2 8140,0
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării 0222 609331,7 346831,7 262500,0
Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale 0223 5075977,5 3338015,2 74718,4 1663243,9
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 2355438,7 1882588,1 67964,3 404886,3
0224
dintre care transferuri primite între instituţii în cadrul bugetului de stat 1285,7 1285,7
Ministerul Mediului 0225 601786,7 502925,0 9390,0 89471,7
Ministerul Educaţiei şi Cercetării 0226 3139423,4 2919864,8 16795,5 202763,1
Ministerul Culturii 0227 627092,6 603187,3 7001,0 16904,3
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 0228 5887379,0 5624190,8 154906,0 108282,2
Ministerul Sănătății dintre 2491528,7 1527128,8 96063,0 868336,9
0229
care transferuri primite între instituţii în cadrul bugetului de stat 800,0 800,0
Ministerul Energiei 0230 402699,9 53195,5 349504,4
Biroul Național de Statistică 0241 147466,5 144816,5 2650,0
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242 26793,2 26643,2 150,0
Agenția Relații Interetnice 0243 5446,7 5046,7 400,0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248 51684,5 8684,5 43000,0
Agenția Proprietății Publice 0249 47519,0 47519,0
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 280285,7 267106,4 10,0 13169,3
0250
dintre care transferuri primite între instituţii în cadrul bugetului de stat 12099,3 12099,3
Agenția de Investiții 0251 18796,6 18096,6 700,0
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252 48050,9 7799,1 40251,8
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275 285762,1 236762,1 49000,0
Agenția Națională Antidoping 0277 7279,5 7241,5 38,0
Centrul Serviciului Civil 0279 2022,7 2022,7
Consiliul Superior al Magistraturii 0301 579570,0 578562,1 1007,9
Consiliul Superior al Procurorilor 0302 16119,0 16119,0
Procuratura Generală 0303 407428,5 402548,5 4880,0
Oficiul Avocatului Poporului 0401 24646,4 22547,6 2098,8
Comisia Electorală Centrală 0402 280518,3 279818,3 100,0 600,0
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403 11137,6 11137,6
Consiliul Audiovizualului 0404 16937,9 16927,9 10,0
Consiliul Concurenței 0405 39696,7 39196,7 500,0
Serviciul de Informații și Securitate 0406 423176,4 416526,4 6650,0
Autoritatea Națională de Integritate 0407 22209,5 22209,5
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408 203936,1 199923,4 1606,5 2406,2
Consiliul pentru egalitate 0409 6356,4 6356,4
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410 9059,9 9059,9
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411 18788,3 18788,3
Centrul Național Anticorupție 0412 170861,8 169611,8 1250,0
Academia de Științe a Moldovei 0501 31903,6 22312,2 8970,0 621,4
Institutul Național al Justiției 0502 23623,1 23418,6 204,5
Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” 0503 154354,0 154354,0
Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova 0505 14025,5 14025,5
Acțiuni generale 0799 49658171,6 49658171,6
TOTAL 84601879,0 79274163,6 834443,2 4493272,2 ”

1
Anexa nr.4
„Anexa nr.4
Cheltuielile bugetului de stat conform clasificației funcționale

Suma,
Denumirea Codul
mii lei
Servicii de stat cu destinatie generală 01 14338534,5
Autorități legislative si executive, servicii bugetar-fiscale, afaceri externe 011 2783000,3
Servicii generale 013 668253,9
Cercetări științifice fundamentale 014 144876,7
Cercetări științifice aplicate legate de servicii de stat cu destinație generală 015 64799,6
Servicii de stat cu destinație generală neatribuite la alte grupe 016 2404662,5
Serviciul datoriei 017 5328007,8
Raporturi între nivelele administrației publice 018 2944933,7
Apărare națională 02 1537836,8
Forțe de apărare națională 021 500879,9
Alte servicii în domeniul apărării neatribuite la alte grupe 025 1036956,9
Ordine publică și securitate națională 03 6621543,6
Afaceri interne 031 3670837,3
Servicii de protecție civilă si situații excepționale 032 609696,4
Justiție 033 1283711,0
Sistemul penitenciar 034 814539,5
Cercetări științifice aplicate în domeniul ordinii publice și securității naționale 035 6326,9
Alte servicii în domeniul ordinii publice și securității naționale neatribuite la alte
036 236432,5
grupe
Servicii în domeniul economiei 04 9003485,9
Servicii economice generale, comerciale și în domeniul forței de muncă 041 737906,3
Agricultură, gospodărie silvică, gospodărie piscicolă și gospodărie de vînătoare 042 2628544,4
Combustibil și energie 043 424443,3
Minerit, industrie și construcții 044 48811,7
Transport 045 4469257,4
Comunicații 046 74400,7
Alte activități economice 047 361683,7
Cercetări științifice aplicate în domeniul economiei 048 258438,4
Protecția mediului 05 546151,4
Colectarea și distrugerea deșeurilor 051 103210,9
Protecție împotriva poluării mediului 053 200304,0
Protecție a biodiversității 054 32948,3
Cercetări științifice aplicate în domeniul protecției mediului 055 117165,3
Alte servicii în domeniul protecției mediului neatribuite la alte grupe 056 92522,9
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06 1171161,4
Gospodăria de locuințe 061 5970,0
Dezvoltarea comunală și amenajare 062 127252,0
Aprovizionarea cu apă 063 1028271,5
Iluminarea străzilor 064 9667,9
Ocrotirea sănătății 07 9283186,4
Produse, utilaje și echipament medical 071 46684,5
Servicii de ambulator 072 81969,6
Servicii spitalicești 073 409669,7
Servicii de sănătate publică 074 1014957,4
dintre care transferuri acordate între instituții în cadrul bugetului de stat 1750,0
Cercetări științifice aplicate în domeniul ocrotirii sănătății 075 47602,8
Alte servicii în domeniul sănătății neatribuite la alte grupe 076 7682302,4

1
Suma,
Denumirea Codul
mii lei
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08 1299965,0
Servicii de sport, tineret și odihnă 081 580092,3
Servicii în domeniul culturii 082 507158,2
Servicii tele-radio și de presă 083 183201,3
Alte servicii în domeniul culturii, tineretului, sportului, odihnei și cultelor
086 29513,2
neatribuite la alte grupe
Învătămînt 09 17095100,4
Educație timpurie și învățămînt primar 091 19016,0
Învățămînt secundar 092 246103,1
Învățămînt profesional tehnic 093 1332960,6
Învățămînt superior profesional 094 1499559,1
Învățămînt nedefinit după nivel 095 13908178,2
Servicii afiliate învățămîntului 096 30710,5
Alte servicii din domeniul învățămîntului neatribuite la alte grupe 098 58572,9
Protecție socială 10 23706663,6
Protecție în caz de boală sau incapacitate de muncă 101 164598,7
Protecție persoanelor în etate 102 208601,5
Protecție a familiei și a copiilor 104 85711,3
Protecție în caz de șomaj 105 34135,9
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 106 190587,0
Protecție împotriva excluziunii sociale 107 252667,6
Alte servicii în domeniul protecției sociale neatribuite la alte grupe 109 22770361,6
TOTAL 84601879,0 ”

2
Anexa nr.5
„Anexa nr. 5

Volumul cheltuielilor de personal pe autorități bugetare

Suma,
Denumirea Codul
mii lei

Secretariatul Parlamentului 0101 128468,8


Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102 27519,9
Curtea Constituțională 0103 19190,3
Curtea de Conturi 0104 46530,1
Cancelaria de Stat 0201 156190,9
Ministerul Finanțelor 0203 1128771,4
Ministerul Justiției 0204 631474,7
Ministerul Afacerilor Interne 0205 3050164,3
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206 91104,3
Ministerul Apărării 0207 743164,6
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării 0222 43103,6
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 0223 149450,6
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 0224 227990,5
Ministerul Mediului 0225 131965,0
Ministerul Educației și Cercetării 0226 323192,0
Ministerul Culturii 0227 128410,0
Ministerul Muncii și Protecției Sociale 0228 357261,6
Ministerul Sănătății 0229 566418,7
Ministerul Energiei 0230 17325,4
Biroul Național de Statistică 0241 108223,3
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242 6407,8
Agenția Relații Interetnice 0243 3124,8
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248 19417,8
Agenția Proprietății Publice 0249 17726,4
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250 5203,1
Agenția de Investiții 0251 4178,2
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252 41877,3
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275 221081,5
Agenția Națională Antidoping 0277 3526,5
Centrul Serviciului Civil 0279 1627,1
Consiliul Superior al Magistraturii 0301 483608,6
Consiliul Superior al Procurorilor 0302 9494,6
Procuratura Generală 0303 348284,8
Oficiul Avocatului Poporului 0401 13084,4
Comisia Electorală Centrală 0402 31203,6

1
Suma,
Denumirea Codul
mii lei

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403 9107,6


Consiliul Audiovizualului 0404 11485,7
Consiliul Concurenței 0405 22671,3
Serviciul de Informații și Securitate 0406 300381,8
Autoritatea Națională de Integritate 0407 15812,2
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408 162699,7
Consiliul pentru Egalitate 0409 4473,6
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410 7324,6
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411 14224,5
Centrul Naţional Anticorupţie 0412 114041,5
Academia de Științe a Moldovei 0501 11836,1
Institutul Național al Justiției 0502 15284,0
Acțiuni generale 0799 567845,1
TOTAL 10542954,2 ”

2
Anexa nr.6
„Anexa nr.6
Cheltuielile pentru investiții capitale pe autorități bugetare
-mii lei-
inclusiv din contul:
proiectelor
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect TOTAL resurselor
finanţate din
generale
surse externe

TOTAL 2342067,6 360707,3 1981360,3

0201 Cancelaria de Stat 30000,0 30000,0


0302 Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 30000,0 30000,0
Reconstrucția clădirii administrative, str. Vlaicu Pârcălab nr. 45, mun.
Chișinău 30000,0 30000,0

0203 Ministerul Finanţelor 116170,1 78883,5 37286,6


0502 Administrarea veniturilor publice 116170,1 78883,5 37286,6
Construcția infrastructurii Punctului de trecere a frontierei de stat Leova-
Bumbăta 5677,2 5677,2
Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea posturilor vamale de la frontiera
moldo-română”, inclusiv: 110492,9 73206,3 37286,6
Modernizarea infrastructurii Postului vamal Giurgiulești, r. Cahul 479,4 479,4
Modernizarea infrastructurii Postului vamal Leușeni, r. Hâncești 4511,2 659,6 3851,6
Modernizarea infrastructurii Postului vamal Sculeni, r. Ungheni 105502,3 72546,7 32955,6

0204 Ministerul Justiţiei 79344,6 49344,6 30000,0


4015 Administrare judecătorească 9344,6 9344,6
Construcția sediului Judecătoriei Cahul 5344,6 5344,6
Construcția sediului Judecătoriei Căușeni 4000,0 4000,0
4302 Sistemul penitenciar 70000,0 40000,0 30000,0
Construcția casei de arest din municipiul Bălţi 15000,0 15000,0
Reconstrucţia Penitenciarului nr. 5, mun. Cahul 10000,0 10000,0
Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr. 7, s. Rusca, r.
Hâncești 5000,0 5000,0
Reconstrucția perimetrului de pază al Penitenciarului nr. 10, s. Goian, mun.
Chișinău 10000,0 10000,0
Proiectul „Construcţia penitenciarului din municipiul Chişinău”, inclusiv: 30000,0 30000,0
Construcția clădirilor Penitenciarului nr. 13 (izolator de urmărire
penală), str. Uzinelor nr. 251, mun. Chișinău 30000,0 30000,0

0205 Ministerul Afacerilor Interne 145460,6 27454,1 118006,5


3502 Ordine şi siguranţă publică 22445,4 2900,0 19545,4
Reconstrucția sediului Inspectoratului de Poliție Dubăsari, s. Ustia 2900,0 2900,0
Proiectul „Cooperare regională pentru prevenirea şi combaterea
criminalităţii transfrontaliere România - Moldova”, inclusiv: 19545,4 19545,4
Construcția sediului pentru trei subdiviziuni operative ale
Inspectoratului Național de Investigații, str. Bucuriei nr. 14, mun.
Chișinău 19545,4 19545,4
3505 Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 59057,8 3700,7 55357,1
Extinderea sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere
„Controlul traficului” 2947,1 2947,1
Proiectul „Infrastructura de comunicaţii”, inclusiv: 56110,7 753,6 55357,1
Construcţia magistralei de comunicaţii şi operaţionalizarea Centrului de
Cooperare Transfrontalieră Lipcani, r. Briceni 56110,7 753,6 55357,1
3506 Managementul frontierei 18992,1 9073,6 9918,5
Construcția sistemului de comunicații al Poliției de Frontieră (TETRA) pe
segmentul moldo-ucrainean al frontierei 7000,0 7000,0
Construcția infrastructurii de telecomunicații în Punctul de trecere a
frontierei de stat Leova-Bumbăta 1087,0 1087,0
Proiectul „Cooperare regională pentru prevenirea şi combaterea
criminalităţii transfrontaliere România - Moldova”, inclusiv: 8918,5 8918,5

1
inclusiv din contul:
proiectelor
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect TOTAL resurselor
finanţate din
generale
surse externe
Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră Toceni, r.
Cantemir 8918,5 8918,5
Proiectul „Creșterea capacității de cooperare polițienească transfrontalieră în
zona lacului Stânca - Costești”, inclusiv: 1986,6 986,6 1000,0
Construcția depozitului pentru păstrarea bărcii de intervenție și a
pontonului plutitor mobil al Sectorului Poliției de Frontieră Costești, r.
Râșcani 1986,6 986,6 1000,0
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 44965,3 11779,8 33185,5

Proiectul „Îmbunătățirea echipamentului de stingere a incendiilor”, inclusiv: 2940,8 2940,8


Reconstrucția boxelor pentru autospeciale ale Detașamentului de
Salavatori și Pompieri Botanica, mun. Chișinău 985,3 985,3
Reconstrucția boxelor pentru autospeciale ale Detașamentului de
Salavatori și Pompieri Buiucani, mun. Chișinău 855,5 855,5
Reconstrucția boxelor pentru autospeciale ale Direcției Regionale
Căutare-Salvare nr. 2, mun. Bălți 1100,0 1100,0
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de operare a serviciului mobil de
urgenţă, resuscitare şi descarcerare (SMURD) şi de pregătire a personalului
de intervenţie în situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră dintre Republica
Moldova şi România”, inclusiv: 8014,9 8014,9
Construcția heliportului pentru elicoptere medicale, str. Nicolae
Testemițanu nr. 29, mun. Chișinău 1663,9 1663,9
Construcția heliportului pentru elicoptere medicale, str. Poamei nr. 21,
mun. Chișinău 1115,4 1115,4
Construcția heliportului pentru elicoptere medicale, mun. Bălți 1150,9 1150,9
Construcția heliportului pentru elicoptere medicale, mun. Cahul 1886,7 1886,7
Reconstrucţia sediului Punctului de operare terestră SMURD Cantemir 1183,1 1183,1
Reconstrucţia sediului Punctului de operare terestră SMURD Ungheni 1014,9 1014,9
Proiectul „Răspuns comun eficient în situații de urgență transfrontaliere”,
inclusiv: 17015,2 527,5 16487,7
Construcția sediului Dispeceratului Regional pentru Situații de Urgență
Nord, mun. Bălți 17015,2 527,5 16487,7

Proiectul „Îmbunătățirea capacităților de comunicare bazate pe TIC în zona


transfrontalieră a României de Nord-Est - Republica Moldova”, inclusiv: 16994,4 8311,5 8682,9
Reconstrucția Centrului Republican de Instruire pentru Pompieri și
Salvatori, s. Răzeni, r. Ialoveni 16994,4 8311,5 8682,9

0207 Ministerul Apărării 50000,0 50000,0


3104 Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 50000,0 50000,0
Reconstrucția unității militare 50000,0 50000,0

0222 Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării 5000,0 5000,0


5002 Promovarea exporturilor 5000,0 5000,0
Proiectul „Competitivitatea întreprinderilor micro, mici şi mijlocii (ÎMMM)
(PAC III)”, inclusiv: 5000,0 5000,0
Extinderea la nivel local a Sistemului informațional automatizat de
gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) 900,0 900,0
Actualizarea Sistemului informațional automatizat de gestionare și
eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) 900,0 900,0
Elaborarea Sistemului informațional de gestionare a proceselor interne
în cadrul instituțiilor de infrastructură a calității 1800,0 1800,0
Dezvoltarea Sistemului informațional „e-Inspecții” 1400,0 1400,0

0223 Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 1507515,4 2000,0 1505515,4


6402 Dezvoltarea drumurilor 1281376,0 1281376,0
Proiectul „Susținerea Programului în sectorul drumurilor” 997276,0 997276,0

2
inclusiv din contul:
proiectelor
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect TOTAL resurselor
finanţate din
generale
surse externe
Proiectul „Reabilitarea drumurilor locale” 284100,0 284100,0
7503 Aprovizionarea cu apă şi canalizare 215454,4 215454,4
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” 132762,4 132762,4
Proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă şi canalizare în Moldova”,
inclusiv: 82692,0 82692,0
Construcția infrastructurii alimentării cu apă a r. Râșcani 27000,0 27000,0
Construcția infrastructurii alimentării cu apă a localităților din r. Cahul
și r. Vulcănești 32000,0 32000,0
Constructia stației de epurare și a infrastructurii de canalizare în mun.
Soroca 14820,0 14820,0
Construcția stației de epurare și a infrastructurii de canalizare în mun.
Comrat 7000,0 7000,0
Construcția blocurilor sanitare și rețelelor de aprovizionare cu
apă/canalizare în instituțiile de învățământ selectate 1200,0 1200,0
Construcția blocurilor sanitare și rețelelor de aprovizionare cu
apă/canalizare în instituțiile medico-sanitare selectate 500,0 500,0
Proiectul-pilot de îmbunătățire a sanitației în gospodăriile casnice 172,0 172,0
7504 Construcţia locuinţelor 5600,0 5600,0
Proiectul „Construcţia locuinţelor sociale II” 5600,0 5600,0
8806 Învăţământ liceal 5085,0 2000,0 3085,0

Proiectul „Programul de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul


României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova”, inclusiv: 5085,0 2000,0 3085,0
Construcția blocului de studii al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”,
mun. Comrat, UTA Găgăuzia 5085,0 2000,0 3085,0

0224 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 150927,0 1000,0 149927,0


5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 98785,0 1000,0 97785,0
Proiectul „Programul de reziliență rurală (IFAD VII)” 27972,5 272,5 27700,0
Proiectul „Îmbunătăţirea capacităţilor pentru transformarea zonei rurale
(IFAD VIII)” 33897,5 727,5 33170,0
Proiectul „Livada Moldovei”, inclusiv: 36915,0 36915,0
Construcția depozitului frigorific pentru păstrarea materialului săditor și
a strugurilor de masă al Institutului Științifico-Practic de Horticultură și
Tehnologii Alimentare, or. Codru, mun. Chișinău 8693,2 8693,2
Construcția laboratorului didactic pentru procesarea și controlul calității
uleiurilor esențiale al Colegiului Agroindustrial din Râșcani 4103,1 4103,1
Construcția Centrului tehnico-didactic în mecanizare agricolă al
Colegiului Tehnic Agricol din Soroca 11437,7 11437,7
Construcția halei didactice cu laborator de sortare și ambalare a
produselor horticole, precum și a laboratorului de reparație a mașinilor
agricole ale Colegiului Tehnic Agricol din Svetlâi, UTA Găgăuzia 5280,0 5280,0
Construcția Centrului metodico-didactic de instruire în horticultura al
Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Alimentare din s.
Țaul, r. Dondușeni
ț 1650,0 1650,0
Colegiului Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din s. Grinăuți, r.
Ocnița 4651,0 4651,0
Construcția Stațiunii didactico-experimentale în viticultură și vinificație
a Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău, com.
Stăuceni 1100,0 1100,0
5106 Securitate alimentară 52142,0 52142,0
Proiectul „Agricultura competitivă”, inclusiv: 52142,0 52142,0
Construcția unității de procesare a produselor de origine animală,
nedestinate consumului uman, r. Criuleni 52142,0 52142,0

3
inclusiv din contul:
proiectelor
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect TOTAL resurselor
finanţate din
generale
surse externe

0225 Ministerul Mediului 74430,0 74430,0


7002 Managementul integrat al deşeurilor şi al substanţelor chimice 74430,0 74430,0
Proiectul „Pregătirea proiectelor de management al deşeurilor în trei
regiuni”, inclusiv: 74430,0 74430,0
Construcția depozitelor regionale pentru deșeuri menajere solide 74430,0 74430,0

0226 Ministerul Educației și Cercetării 53425,4 17000,0 36425,4


8602 Sport 500,0 500,0
Reconstrucţia bazei sportive de canotaj a Centrului Sportiv de Pregătire a
Loturilor Naționale, or. Vatra, mun. Chişinău 500,0 500,0
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 16500,0 16500,0
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență în
Construcții, str. Gh. Asachi nr. 71, mun. Chișinău 9000,0 9000,0
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență în
Energetică și Electronică, str. Melestiu nr. 12, mun. Chișinău 3500,0 3500,0
Reconstrucția și modernizarea clădirilor Centrului de Excelență în Educație
Artistică „Ștefan Neaga”, str. Hristo Botev nr. 4, mun. Chișinău 4000,0 4000,0
8810 Învăţământ superior 36425,4 36425,4
Proiectul „Învăţământul superior”, inclusiv: 36425,4 36425,4
Crearea Sistemului informațional „Digitalizarea arhivei diplomelor” 8821,7 8821,7
Crearea Sistemului informațional „e-Admitere” 4937,5 4937,5
Crearea Sistemului informațional „Managementul în învățământul
superior (HEMIS)” 9043,2 9043,2
Crearea Sistemului informațional „Piața muncii (LMIS)” 13623,0 13623,0

0227 Ministerul Culturii 35908,4 22000,0 13908,4


8503 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 35908,4 22000,0 13908,4
Construcția edificiului Teatrului Republican Muzical-Dramatic „Bogdan
Petriceicu Hasdeu”, str. B. P. Hasdeu nr. 6, mun. Cahul 2828,0 2828,0
Construcția edificiului Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, str.
Mitropolit Varlaam nr. 78, mun. Chișinău 2881,0 2881,0
Restaurarea edificiului Sălii cu Orgă, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 81,
mun. Chişinău 1000,0 1000,0
Restaurarea edificiilor Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, str.31
August 1989 nr. 115, mun. Chişinău 4500,0 4500,0
Restaurarea edificiilor Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, bd. Ștefan
cel Mare și Sfânt nr. 113 și nr. 115, mun. Chişinău 2000,0 2000,0

Restaurarea și reconstrucția edificiilor Muzeului Național de Etnografie și


Istorie Naturală, str. Mihail Kogălniceanu nr. 82, mun. Chișinău 3000,0 3000,0
Restaurarea edificiului Muzeului Național de Literatură „Mihail
Kogălniceanu”, str. Alexei Mateevici, nr. 79, mun. Chișinău 2000,0 2000,0
Restaurarea Casei-muzeu „Alexandr Pușkin”, str. Anton Pann nr. 19, mun.
Chișinău 2091,3 2091,3
Construcția depozitului pentru păstrarea fondului arheologic al Rezervației
cultural-naturale „Orheiul Vechi”, s. Butuceni, r. Orhei 490,7 490,7
Reconstrucția blocului administrativ al Rezervației cultural-naturale
„Orheiul Vechi”, s. Butuceni, r. Orhei 316,3 316,3
Construcția blocului sanitar public al Rezervației cultural-naturale „Orheiul
Vechi”, s. Butuceni, r. Orhei 392,7 392,7
Consolidarea, conservarea și dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul
Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”, s. Butuceni, r. Orhei 500,0 500,0
Proiectul „Istoria și muzica - valorile care ne reunesc”, inclusiv: 13908,4 13908,4
Restaurarea caselor tradiționale țărănești din cadrul Rezervației cultural-
naturale „Orheiul Vechi”, s. Butuceni și Morovaia, r. Orhei 13908,4 13908,4

0229 Ministerul Sănătății 88886,1 78025,1 10861,0

4
inclusiv din contul:
proiectelor
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect TOTAL resurselor
finanţate din
generale
surse externe

8019 Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii 88886,1 78025,1 10861,0
Construcția Spitalului regional Nord, mun. Bălți 500,0 500,0
Construcția Spitalului regional Sud, mun. Cahul 500,0 500,0
Reconstrucția blocului operator al Institutului de Medicină Urgentă, str.
Toma Ciorbă nr. 1, mun. Chișinău 57345,0 57345,0
Construcţia anexei la blocul nr.1 al Institutului de Neurologie și
Neurochirurgie „Diomid Gherman”, str. Vladimir Korolenko nr. 2, mun.
Chișinău 10000,0 10000,0
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii de operare a serviciului mobil de
urgenţă, resuscitare şi descarcerare (SMURD) şi de pregătire a personalului
de intervenţie în situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră dintre Republica
Moldova şi România”, inclusiv: 20541,1 9680,1 10861,0
Construcția Unității de primiri urgente a Institutului de Medicină
Urgentă, str. Toma Ciorbă nr. 1, mun. Chișinău 11505,6 2144,6 9361,0
Reconstrucția Unității de primiri urgente a Spitalului Clinic Municipal
din Bălți 9035,5 7535,5 1500,0

0401 Oficiul Avocatului Poporului 5000,0 5000,0


0402 Respectarea drepturilor şi libertăţilor omului 5000,0 5000,0
Restaurarea sediului Oficiului Avocatului Poporului, str. Sfatul Țării nr. 16,
mun. Chișinău 5000,0 5000,0

TOTAL 2342067,6 360707,3 1981360,3


inclusiv:
03 Executivul şi serviciile de suport 30000,0 30000,0
0302 Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 30000,0 30000,0
04 Constituţionalitatea 5000,0 5000,0
0402 Respectarea drepturilor şi libertăţilor omului 5000,0 5000,0
05 Managementul finanţelor publice 116170,1 78883,5 37286,6
0502 Administrarea veniturilor publice 116170,1 78883,5 37286,6
31 Apărarea naţională 50000,0 50000,0
3104 Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 50000,0 50000,0
35 Afaceri interne 100495,3 15674,3 84821,0
3502 Ordine şi siguranţă publică 22445,4 2900,0 19545,4
3505 Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 59057,8 3700,7 55357,1
3506 Managementul frontierei 18992,1 9073,6 9918,5
37 Protecţie şi salvare în situaţii excepţionale 44965,3 11779,8 33185,5
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor 44965,3 11779,8 33185,5
40 Justiția 9344,6 9344,6
4015 Administrare judecătorească 9344,6 9344,6
43 Sistemul penitenciar 70000,0 40000,0 30000,0
4302 Sistemul penitenciar 70000,0 40000,0 30000,0
50 Servicii generale economice şi comerciale 5000,0 5000,0
5002 Promovarea exporturilor 5000,0 5000,0
51 Dezvoltarea agriculturii 150927,0 1000,0 149927,0
5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură 98785,0 1000,0 97785,0
5106 Securitate alimentară 52142,0 52142,0
64 Dezvoltarea transporturilor 1281376,0 1281376,0
6402 Dezvoltarea drumurilor 1281376,0 1281376,0
70 Protecția mediului 74430,0 74430,0
7002 Managementul integrat al deşeurilor şi al substanţelor chimice 74430,0 74430,0
75 Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 221054,4 221054,4
7503 Aprovizionarea cu apă şi canalizare 215454,4 215454,4
7504 Construcţia locuinţelor 5600,0 5600,0
80 Sănătatea publică şi serviciile medicale 88886,1 78025,1 10861,0
8019 Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii 88886,1 78025,1 10861,0
85 Cultura, cultele şi odihna 35908,4 22000,0 13908,4

5
inclusiv din contul:
proiectelor
Codul Autoritatea bugetară/Program/Proiect TOTAL resurselor
finanţate din
generale
surse externe
8503 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 35908,4 22000,0 13908,4
86 Tineret şi sport 500,0 500,0
8602 Sport 500,0 500,0
88 Învăţământ 58010,4 18500,0 39510,4
8806 Învăţământ liceal 5085,0 2000,0 3085,0
8809 Învăţământ profesional tehnic postsecundar 16500,0 16500,0
8810 Învăţământ superior 36425,4 36425,4 ”

6
Anexa nr.7
„Anexa nr.7
Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale
- mii lei -
Cod Unitatea Total general inclusiv transferuri
ORG1 administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv alte transferuri
(Benefic teritorială generală specială curente cu
pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de pentru
iar) (de destinație
învățămîntul sportive compensarea infrastructura servicii sociale consolidarea
echilibrare) general Total inclusiv scutirilor de la drumurilor sistemului de generală**
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii prestații plata publice de Total inclusiv din protecție
cheltuielilor pentru copiii diferenței de și compensații sociale sociale impozitului interes Fondul de socială cu
pentru serviciile adoptați și tarife la pentru pentru funciar raional susținere a suportul
de transport cei aflați sub energia absolvenții copiii plasați (venituri (municipal)* populației UNICEF
(pentru persoane tutelă electrică și la instituțiilor de în serviciile ratate) ale
cu dizabilitate (curatelă) gazele învățămînt sociale deținătorilor
severă și naturale superior și de terenuri
accentuată, copii postsecun-dar agricole situate
cu dizabilități, pedagogic după traseul
persoane care Rîbnița-
însoțesc o Tiraspol
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17+19 2+13+14

Total general 18544085,2 2264911,1 15599781,5 13741935,3 347587,9 449147,2 158937,0 85539,7 123029,4 42950,0 24019,5 14671,6 630,0 750693,0 204190,8 118121,9 105597,3 679392,6
Total nivelul II 13353812,8 1245701,4 12068134,9 10255861,3 306675,2 445117,3 158937,0 85539,7 123029,4 42950,0 19989,6 14671,6 750693,0 204190,8 118121,9 105597,3 39976,5
Total nivelul I 5190272,4 1019209,7 3531646,6 3486074,0 40912,7 4029,9 4029,9 630,0 639416,1

mun. Bălți 678901,7 2351,2 675302,2 567430,2 50062,8 16897,8 6258,1 3667,8 2137,3 4179,4 655,2 35056,8 2271,5 1325,0 3583,1 1248,3
Total nivelul II 668914,8 668914,8 561042,8 50062,8 16897,8 6258,1 3667,8 2137,3 4179,4 655,2 35056,8 2271,5 1325,0 3583,1
Total nivelul I 9986,9 2351,2 6387,4 6387,4 1248,3
1020 Consiliul municipal 668914,8 668914,8 561042,8 50062,8 16897,8 6258,1 3667,8 2137,3 4179,4 655,2 35056,8 2271,5 1325,0 3583,1
1021 Elizaveta 6722,1 1447,9 4379,0 4379,0 895,2
1022 Sadovoe 3264,8 903,3 2008,4 2008,4 353,1

mun. Chișinău 4056321,0 24710,9 3993539,1 3522804,8 100992,8 62009,7 30092,5 14000,6 12798,8 3319,2 1798,6 252616,3 34214,2 19958,2 20901,3 38071,0
Total nivelul II 3777623,4 3777623,4 3309553,0 98328,9 62009,7 30092,5 14000,6 12798,8 3319,2 1798,6 252616,3 34214,2 19958,2 20901,3
Total nivelul I 278697,6 24710,9 215915,7 213251,8 2663,9 38071,0
1001 Consiliul municipal 3777623,4 3777623,4 3309553,0 98328,9 62009,7 30092,5 14000,6 12798,8 3319,2 1798,6 252616,3 34214,2 19958,2 20901,3
1002 Băcioi 23972,2 1704,9 19251,9 19251,9 3015,4
1003 Bubuieci 13787,7 1565,9 9990,9 9990,9 2230,9
1004 Budești 9809,3 1266,6 7183,3 7183,3 1359,4
1005 Ciorescu 17271,7 938,4 14448,8 14448,8 1884,5
1011 Codru 18568,8 2242,8 11917,8 11917,8 4408,2
1006 Colonița 13641,8 1105,6 11559,2 11559,2 977,0
1007 Condrița 1232,3 1055,7 176,6
1012 Cricova 19562,7 1425,9 15257,3 15257,3 2879,5
1008 Cruzești 1620,1 1128,9 491,2
1013 Durlești 36865,6 2722,4 28844,9 28844,9 5298,3
1009 Ghidighici 12501,6 1230,0 9868,6 9868,6 1403,0
1010 Grătiești 15028,3 1233,2 11980,8 11980,8 1814,3
1014 Sîngera 24483,1 1991,5 18828,4 18828,4 3663,2
1017 Stăuceni 24506,6 1303,0 20734,3 18070,4 2663,9 2469,3

1
Cod Unitatea Total general inclusiv transferuri
ORG1 administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv alte transferuri
(Benefic teritorială generală specială curente cu
pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de pentru
iar) (de destinație
învățămîntul sportive compensarea infrastructura servicii sociale consolidarea
echilibrare) general Total inclusiv scutirilor de la drumurilor sistemului de generală**
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii prestații plata publice de Total inclusiv din protecție
cheltuielilor pentru copiii diferenței de și compensații sociale sociale impozitului interes Fondul de socială cu
pentru serviciile adoptați și tarife la pentru pentru funciar raional susținere a suportul
de transport cei aflați sub energia absolvenții copiii plasați (venituri (municipal)* populației UNICEF
(pentru persoane tutelă electrică și la instituțiilor de în serviciile ratate) ale
cu dizabilitate (curatelă) gazele învățămînt sociale deținătorilor
severă și naturale superior și de terenuri
accentuată, copii postsecun-dar agricole situate
cu dizabilități, pedagogic după traseul
persoane care Rîbnița-
însoțesc o Tiraspol
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17+19 2+13+14
1018 Tohatin 6638,1 1005,2 4859,1 4859,1 773,8
1019 Trușeni 16837,6 1531,6 12482,7 12482,7 2823,3
1015 Vadul lui Vodă 14311,5 748,3 12118,5 12118,5 1444,7
1016 Vatra 8058,6 511,0 6589,2 6589,2 958,4

Anenii Noi 489587,8 68879,8 399274,3 320844,4 5340,4 54595,2 3968,4 1987,7 46122,0 981,8 1220,7 314,6 12799,6 3598,9 2099,4 2095,8 21433,7
Total nivelul II 320765,8 42792,0 277973,8 199543,9 5340,4 54595,2 3968,4 1987,7 46122,0 981,8 1220,7 314,6 12799,6 3598,9 2099,4 2095,8
Total nivelul I 168822,0 26087,8 121300,5 121300,5 21433,7
1023 Consiliul raional 320765,8 42792,0 277973,8 199543,9 5340,4 54595,2 3968,4 1987,7 46122,0 981,8 1220,7 314,6 12799,6 3598,9 2099,4 2095,8
1041 Anenii Noi 25357,6 1635,0 20714,2 20714,2 3008,4
1024 Botnărești 3200,3 488,0 2442,3 2442,3 270,0
1025 Bulboaca 9661,8 1089,3 7178,4 7178,4 1394,1
1026 Calfa 3823,8 1107,9 2289,3 2289,3 426,6
1027 Chetrosu 8313,7 1054,4 6228,0 6228,0 1031,3
1028 Chirca 3233,7 529,9 2222,8 2222,8 481,0
1029 Ciobanovca 4289,0 1113,1 2726,4 2726,4 449,5
1030 Cobusca Nouă 4834,6 1010,3 3420,6 3420,6 403,7
1031 Cobusca Veche 5695,0 1275,9 3814,9 3814,9 604,2
1032 Delacău 1802,5 1255,1 547,4
1033 Floreni 8918,1 995,6 6856,7 6856,7 1065,8
1034 Geamăna 13143,2 1377,5 10922,0 10922,0 843,7
1035 Gura Bîcului 6296,9 1281,2 4103,6 4103,6 912,1
1036 Hîrbovăț 10214,0 1423,5 7390,4 7390,4 1400,1
1037 Maximovca 4110,7 284,2 3333,7 3333,7 492,8
1038 Mereni 11304,8 999,0 8718,7 8718,7 1587,1
1039 Merenii Noi 962,3 564,2 398,1
1040 Ochiul Roș 1119,4 1027,9 91,5
1042 Puhăceni 6989,2 1294,0 4770,7 4770,7 924,5
1043 Roșcani 5050,1 422,9 3940,1 3940,1 687,1
1045 Speia 5450,0 1206,8 3482,3 3482,3 760,9
1044 Șerpeni 5696,5 1500,8 3282,5 3282,5 913,2
1046 Telița 1317,1 1020,2 296,9
1047 Ţînţăreni 6538,0 738,6 4936,0 4936,0 863,4
1048 Varnița 10201,0 1129,6 7705,3 7705,3 1366,1
1049 Zolotievca 1298,7 262,9 821,6 821,6 214,2

Basarabeasca 134997,3 23881,3 104030,9 95872,0 1776,9 2620,8 1322,9 730,0 353,7 81,5 132,7 2161,6 871,4 508,3 728,2 7085,1

2
Cod Unitatea Total general inclusiv transferuri
ORG1 administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv alte transferuri
(Benefic teritorială generală specială curente cu
pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de pentru
iar) (de destinație
învățămîntul sportive compensarea infrastructura servicii sociale consolidarea
echilibrare) general Total inclusiv scutirilor de la drumurilor sistemului de generală**
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii prestații plata publice de Total inclusiv din protecție
cheltuielilor pentru copiii diferenței de și compensații sociale sociale impozitului interes Fondul de socială cu
pentru serviciile adoptați și tarife la pentru pentru funciar raional susținere a suportul
de transport cei aflați sub energia absolvenții copiii plasați (venituri (municipal)* populației UNICEF
(pentru persoane tutelă electrică și la instituțiilor de în serviciile ratate) ale
cu dizabilitate (curatelă) gazele învățămînt sociale deținătorilor
severă și naturale superior și de terenuri
accentuată, copii postsecun-dar agricole situate
cu dizabilități, pedagogic după traseul
persoane care Rîbnița-
însoțesc o Tiraspol
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17+19 2+13+14
Total nivelul II 78961,1 14158,5 64802,6 56725,2 1776,9 2539,3 1322,9 730,0 353,7 132,7 2161,6 871,4 508,3 728,2
Total nivelul I 56036,2 9722,8 39228,3 39146,8 81,5 81,5 7085,1
1050 Consiliul raional 78961,1 14158,5 64802,6 56725,2 1776,9 2539,3 1322,9 730,0 353,7 132,7 2161,6 871,4 508,3 728,2
1051 Abaclia 11737,1 1816,2 8576,8 8576,8 1344,1
1056 Basarabeasca 19861,5 1693,4 15341,9 15260,4 81,5 81,5 2826,2
1052 Başcalia 5869,7 1584,4 3374,0 3374,0 911,3
1053 Carabetovca 3692,9 1190,1 2051,2 2051,2 451,6
1054 Iordanovca 2720,3 969,7 1534,7 1534,7 215,9
1055 Iserlia 3236,8 1062,6 1896,7 1896,7 277,5
1057 Sadaclia 8917,9 1406,4 6453,0 6453,0 1058,5

Briceni 378686,8 71058,5 288540,7 258293,5 5913,6 5179,7 3767,5 779,6 276,0 93,8 262,8 15266,7 1629,5 950,6 2257,7 19087,6
Total nivelul II 228723,9 38414,3 190309,6 160904,0 5165,8 5085,9 3767,5 779,6 276,0 262,8 15266,7 1629,5 950,6 2257,7
Total nivelul I 149962,9 32644,2 98231,1 97389,5 747,8 93,8 93,8 19087,6
1058 Consiliul raional 228723,9 38414,3 190309,6 160904,0 5165,8 5085,9 3767,5 779,6 276,0 262,8 15266,7 1629,5 950,6 2257,7
1060 Balasineşti 4685,3 1242,9 2838,7 2838,7 603,7
1061 Bălcăuți 1899,7 866,1 861,6 861,6 172,0
1059 Beleavinţi 3684,6 855,9 2250,3 2250,3 578,4
1062 Berlinţi 4275,5 1250,9 2521,6 2521,6 503,0
1063 Bogdănești 3687,3 1059,8 2319,1 2319,1 308,4
1079 Briceni 25313,5 1076,6 22063,6 21969,8 93,8 93,8 2173,3
1064 Bulboaca 2005,8 1041,1 751,5 751,5 213,2
1065 Caracuşenii Vechi 5736,2 1600,8 3075,0 3075,0 1060,4
1066 Colicăuți 7974,8 1238,3 5960,8 5960,8 775,7
1067 Corjeuți 7938,7 1944,3 4003,3 4003,3 1991,1
1068 Coteala 4059,3 1257,6 2311,6 2311,6 490,1
1069 Cotiujeni 5548,7 1581,7 3053,3 3053,3 913,7
1070 Criva 664,6 275,2 389,4
1071 Drepcăuți 4767,3 1391,2 2795,6 2795,6 580,5
1072 Grimăncăuți 6154,2 1376,1 3715,8 3715,8 1062,3
1073 Halahora de Sus 3127,5 1052,6 1669,6 1669,6 405,3
1074 Hlina 2956,2 883,8 1828,6 1828,6 243,8
1075 Larga 12170,1 1405,3 9619,3 8871,5 747,8 1145,5
1080 Lipcani 9661,7 716,5 7657,6 7657,6 1287,6
1076 Mărcăuți 3107,4 1070,0 1658,2 1658,2 379,2
1077 Medveja 2841,6 1093,9 1376,8 1376,8 370,9
1078 Mihăileni 2268,5 1069,9 1021,0 1021,0 177,6

3
Cod Unitatea Total general inclusiv transferuri
ORG1 administrativ- cu destinație cu destinație inclusiv alte transferuri
(Benefic teritorială generală specială curente cu
pentru pentru școli pentru asistența socială pentru pentru pentru pachetul minim de pentru
iar) (de destinație
învățămîntul sportive compensarea infrastructura servicii sociale consolidarea
echilibrare) general Total inclusiv scutirilor de la drumurilor sistemului de generală**
compensarea indemnizații compensarea indemniza-ții servicii prestații plata publice de Total inclusiv din protecție
cheltuielilor pentru copiii diferenței de și compensații sociale sociale impozitului interes Fondul de socială cu
pentru serviciile adoptați și tarife la pentru pentru funciar raional susținere a suportul
de transport cei aflați sub energia absolvenții copiii plasați (venituri (municipal)* populației UNICEF
(pentru persoane tutelă electrică și la instituțiilor de în serviciile ratate) ale
cu dizabilitate (curatelă) gazele învățămînt sociale deținătorilor
severă și naturale superior și de terenuri
accentuată, copii postsecun-dar agricole situate
cu dizabilități, pedagogic după traseul
persoane care Rîbnița-
însoțesc o Tiraspol
persoană cu
dizabilitate severă
sau un copil cu
dizabilitate,
precum și pentru
persoane cu
dizabilități
locomotorii)

5=6+7+8+15+16+ 8=9+10+11+1
1 2 3=4+5+20 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17+19 2+13+14
1081 Pererita 3735,6 1090,2 2202,4 2202,4 443,0
1083 Slobozia-Şirăuţi 3050,9 1138,0 1651,3 1651,3 261,6
1082 Şirăuţi 4513,2 1310,8 2600,1 2600,1 602,3
1084 Tabani 4360,7 1345,8 2270,2 2270,2 744,7
1085 Tețcani 5413,1 1242,7 3476,8 3476,8 693,6
1086 Trebisăuți 4360,9 1166,2 2677,4 2677,4 517,3

Cahul 669503,2 107465,8 531406,7 485740,7 10811,7 10280,0 4380,5 2400,0 1200,1 1756,8 542,6 19925,6 2200,3 1283,5 2448,4 30630,7
Total nivelul II 383963,8 66213,5 317750,3 281317,4 1676,1 10182,5 4380,5 2400,0 1200,1 1659,3 542,6 19925,6 2200,3 1283,5 2448,4
Total nivelul I 285539,4 41252,3 213656,4 204423,3 9135,6 97,5 97,5 30630,7
1087 Consiliul raional 383963,8 66213,5 317750,3 281317,4 1676,1 10182,5 4380,5 2400,0 1200,1 1659,3 542,6 19925,6 2200,3 1283,5 2448,4
1088 Alexanderfeld 3070,9 681,3 2030,0 2030,0 359,6
1089 Alexandru Ioan Cuza 6457,9 1208,7 4592,0 4592,0 657,2
1090 Andrușul de Jos 5895,6 1215,8 4058,3 4058,3 621,5
1091 Andrușul de Sus 4589,8 1099,1 3086,2 3086,2 404,5
1092 Badicul Moldovenes 2922,3 1052,8 1526,3 1526,3 343,2
1093 Baurci-Moldoveni 6071,1 1274,6 4243,4 4243,4 553,1
1094 Borceag 4716,8 832,0 3486,7 3486,7 398,1
1095 Brînza 5158,2 1331,1 3183,6 3183,6 643,5
1096 Bucuria 550,1 366,0 184,1
1098 Burlacu 5208,2 1050,2 3648,8 3648,8 509,2
1097 Burlăceni 5266,4 379,4 4357,9 4357,9 529,1
1115 Cahul 103639,9 4901,1 88862,5 79726,9 9135,6 9876,3
1099 Chioselia Mare 781,5 377,2 404,3
1100 Cîşliţa-Prut 2183,8 269,6 1607,9 1607,9 306,3
1101 Colibași 12630,2 1764,4 9358,6 9358,6 1507,2
1102 Crihana Veche 8033,2 1613,4 5195,2 5195,2 1224,6
1103 Cucoara 3958,6 1209,7 2261,8 2261,8 487,1
1104 Doina 5715,6 1011,5 4274,6 4274,6 429,5
1105 Găvănoasa 1471,4 895,7 575,7
1106 Giurgiulești 6098,6 532,9 4810,0 4810,0 755,7